PGS.TS Trần Văn Xuân

 • Published on
  02-Jan-2017

 • View
  221

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 • Mu Trng HBK

  12-03-2016 10:33 Trang 1/10

  L LCH KHOA HC

  I. THNG TIN CHUNG

  1. H v tn: Trn Vn Xun

  2. Ngy sinh: 19-05-1962

  3. Nam/N: Nam

  4. Ni ang cng tc:

  Trng/Vin: Trng i hc Bch Khoa - HQG Tp.HCM

  Phng/Khoa: Khoa K thut a cht v Du kh

  B mn: K thut a cht Du kh

  Chc v: Ch Nhim B Mn K thut a cht Du kh

  5. Hc v: Tin s, nm t: 2004

  6. Hc hm: Ph gio s , nm phong: 2015

  7. Lin lc:

  TT C quan C nhn

  1 a ch 268 L Thng Kit, Qun 10, Tp H Ch Minh 317 Tn Sn, Phng 15, Qun Tn Bnh

  2 in thoi/fax 0838654086 0903700770

  3 Email tvxuan@hcmut.edu.vn xuanhydgeo@gmail.com

  8. Trnh ngoi ng:

  TT Tn ngoi ng Nghe Ni Vit c hiu ti liu

  1 Ting Anh Tt Tt Kh Tt

  9. Thi gian cng tc:

  Thi gian Ni cng tc Chc v

  T 1995 n 2015 Trng H Bch khoa Tp.HCM Trng B mn

  T 1984 n 1995 Trng H Bch khoa Tp.HCM

  10. Qu trnh o to:

  Bc o to Thi gian Ni o to Chuyn ngnh Tn lun n tt nghip

  Tin s - 2004 H M a Cht-H Ni, Vit Nam a cht hc

  II. NGHIN CU V GING DY

  1. Cc lnh vc chuyn mn v hng nghin cu:

  1.1 Lnh vc chuyn mn:- Lnh vc:

  - Chuyn ngnh: a cht thy vn du kh

 • Mu Trng HBK

  12-03-2016 10:33 Trang 2/10

  - Chuyn mn: a cht du kh ng dng (a cht thy vn m du kh, tm kim-thm d-khai thcdu kh), ci thin v tng cng thu hi du kh.

  1.2 Hng nghin cu:1 a cht du kh ng dng2 Nc m du kh3 a k thut4 X l nc thi5 Tm kim khai thc x l nc cp

  2. Qu trnh nghin cu

  TT Tn ti/dnM s &

  cp qun lThi gianthc hin

  Kinh ph(triung)

  Chnhim

  /tham gia

  Ngynghim

  thuKtqu

  1

  c trngthm cha cathn du ntn, hang hctrong mngm Bch H vamt s giaiphap cai thin,gia tng chtlng tngcha

  {C2015-20-31}/{B-HQG-S} 2015-2017 40 Tham gia

  2

  c trng xmnhp cua ncvao thn dumong mo ST en va mts giai phaptng cng thuhi du

  {B2015-20-06}/{B-HQG-S} 2015-2017 768 Ch nhim

  3

  Tin hoa kintao va timnng du khitrn ria thmluc ia VitNam

  {TNCS-2015-CDK-02}/{Hcvin CH + NCS} 2015-2015 22 Ch nhim

  4Minh gii mitrng trmtch bn trngCu Long

  {02-12/ssubcontract-FVN}/{} 2014-2014 2200 Ch nhim 18/2/2014 Xutsc

  5Kho st xydng nh mynhit in VnhTn 4

  {39/NT-TNHT/2014}/{} 2014-2014 287 Ch nhim 03/9/2014 Tt

  6

  Xy dng ltrinh thc tpia kin taotuyn Ha Tin Kin Giang.

  {T-CDK-2013-26, i hcB}/{Trng} 2013-2014 30 Ch nhim 14/03/2014 Tt

 • Mu Trng HBK

  12-03-2016 10:33 Trang 3/10

  TT Tn ti/dnM s &

  cp qun lThi gianthc hin

  Kinh ph(triung)

  Chnhim

  /tham gia

  Ngynghim

  thuKtqu

  7

  ng dungngn ng lptrnh Autolisptrong Autocadt ng hatnh ton vthnh lp hnhtru h khoan &mt ct iacht cngtrnh.

  {T-CDK-2012-34, i hcB}/{Trng} 2012-2013 30 Ch nhim 01/08/2013 Tt

  8

  nh gi phmvi c kh nng nhim trongt khu vc birc Phc Hiptrn c sphng phpin tr sut.

  {T-CDK-2011-32, i hcB}/{Trng} 2011-2012 30 Tham gia 12/20/2012 Kh

  9

  nh HngCa Bin iHm LngNc SnPhm Ln HiuSut Khai ThcDu Kh M ST en - CpH Quc giaTP H Ch Minh Nm 2011

  {B2011-20-15}/{B-HQG-S} 2010-2012 482 Ch nhim 11/11/2013 Tt

  3. v ang hng dn sinh vin, hc vin cao hc, nghin cu sinh

  TT Tn SV, HVCH, NCS Tn lun nNmtt

  nghip

  Bcoto

  Sn phmca ti/d

  n

  1 Bi Hu Phc Xy dng m hnh a cht ba chiu cho tng mng m C Ng Vng l 09-2 bn trng CuLong

  2012 Thcs

  2 Bi Trn Qun p dng thuc tnh a chn nng cao hiuqu phn tch ti liu a chn phc v nghincu a cht du kh. Ly v d mu Bch H (bCu Long)

  2012 Thcs

  3 Cao L Duy Xy dng m hnh a cht v tnh ton trlng du kh ti ch ca tng cha ct ktOLIGOXEN trong m S t trng, l 15-1, bntrng Cu Long

  2008 Thcs

  4 Hunh Ngc Lam Hng nh gi tng cha ging khoan CT-1X da vokt qu th va DST

  2014 Thcs

  5 Kiu Nguyn Bnh Phng php a chn ging khoan (VSP) v xl ti liu VSP ging khoan JK-1X

  2012 Thcs

  6 Lm Thy Tr Mi Xy dng m hnh a cht 3D cho tngOligoxen h ca m J thuc bn trng Cu Long

  2010 Thcs

 • Mu Trng HBK

  12-03-2016 10:33 Trang 4/10

  TT Tn SV, HVCH, NCS Tn lun nNmtt

  nghip

  Bcoto

  Sn phmca ti/d

  n

  7 L Hng Qun Xc nh tng v mi trng trm tch olioxenkhu vc ng rng

  Thcs

  8 L Nht Trng nh gi tim nng du kh l 16-2 bn trngCu Long

  2013 Thcs

  9 Nguyn Hng Dng Xc nh ranh gii bn di y ging khoanbng phng php a chn ging khoan (VSP)v kim chng bng ti liu a vt l gingkhoan GT-1X m Gu Trng

  Thcs

  10 Nguyn Lm Anh Tch hp ti liu a chn 3D v ti liu gingkhoan xy dng m hnh a cht cho tngmng m Nam Rng - i Mi, bn trng CuLong.

  2012 Thcs

  11 Nguyn Tn Triu nh hng ca bin i th sinh n kh nngthm cha du kh ca trm tch Oligocene hm X bn trng Cu Long.

  2013 Thcs

  12 Nguyn V Trng V Lin kt a tng tng cha mt s ging khoan m S t en, l 15.1, b Cu Long bng tiliu c sinh a tng v ti liu Carota

  2012 Thcs

  13 Nguyn Vn Tun Xc nh ngun gc nc khai thc tng mngm S t en, l 15.1, bn trng Cu Long

  2009 Thcs

  14 Nguyn Xun Nh Phn tch thch hc da vo ng Gamma Ray trn c s d liu a vt l ging khoan

  Thcs

  15 Phan Phc Gia nh gi tim nng du kh trn c s phn tchv xc nh phng php m hnh ha boha nc ban u cho tng ct kt Oligocen h- m Thng Long - l 02/97 - bn trng CuLong

  2015 Thcs

  16 Phan ng H nh gi tng cha v xy dng m hnh vacha xung quanh ging khoan X cu to Y trnc s ng dng phn mm Z minh gii ti liuth va ging khoan X cu to Y

  2015 Thcs

  17 Phm Hng Khanh Xy dng ng cong mt bng mng n-ron v ng dng minh gii ti liu a vt ltrong trm tch Oligoxen thng m Bch H

  Thcs

  18 Phm Vit u nh gi tim nng cha du kh tng mngcu to A - Bn trng Nam Cn Sn

  Thcs

  19 Thi B Ngc Xy dng m hnh a cht cho tng Mioxen hm Bo Gm - Bn trng Cu Long.

  2013 Thcs

  20 Trang Nht Minh ng dng phng php a vt l GK nghincu tnh cht t gy, khe nt trong mngcu to Thng Long

  2012 Thcs

  21 Trng Quc Thanh Minh gii ti liu a vt l d bo tng thchhc & mi trng trm tch tp BI.I cu to KNT,bn trung Cu Long

  2015 Thcs

  22 Trn Nguyn ThinTm

  Xy dng m hnh s thy ng tng Miocene,m K, bn trng Nam Cn Sn

  2013 Thcs

  23 Trn Th Xy dng m hnh a cht tng Miocene, mPearl, l 01-02 bn trng Cu Long

  2011 Thcs

 • Mu Trng HBK

  12-03-2016 10:33 Trang 5/10

  TT Tn SV, HVCH, NCS Tn lun nNmtt

  nghip

  Bcoto

  Sn phmca ti/d

  n

  24 Trn Xun Thng Hiu chnh ti liu in tr trong lt ct in trthp v p dng x l ti liu tng Miocenging khoan R-1X m rng bn trng Cu Long

  2012 Thcs

  25 V Th Thy An ng dng phn mm Petrel phn tch mitrng lng ng, tng phc v thit kging khoan thm d m X, bn trng Cu Long

  2015 Thcs

  26 o Th Thy Dng Nghin cu d thng p sut l rng khu vc l05-1X bn trng Nam Cn Sn

  Thcs

  27 ng Ngc Thng nh gi phn b mi trng trm tch v ctnh cha ca tng Miocene h thuc m H l15-02/1 b Cu Long

  2014 Thcs

  28 Nguyn Vn Tun NH HNG CA NC VA LN HIU QUKHAI THC THN DU MNG M S T EN

  Tin s

  29 Nguyn Xun Kh C IM v C CH HNH THNH H THNGNT N, HANG HC TRONG THN DU MNGM BCH H

  Tin s

  30 Nguyn nh Chc Nghin cu quy lut phn b va anh gia timnng du khi by ia tng trong trm tichOligocene thng khu vc ng Nam b CuLong

  Tin s

  31 Trn Nh Huy Tng trm tch h tng tr tn di - Tr C vd bo phn b va du kh tui Oligocene smphn pha ng b Cu Long

  Tin s

  III. CC CNG TRNH CNG B

  1. Sch phc v o to i hc, sau i hc (Chuyn kho, gio trnh, sch tham kho)

  1.1 Sch xut bn Quc t

  TT Tn schSn phm

  ca ti/d

  nNh xut bn

  Nmxutbn

  Tc gi/ng tc

  giBt danh

  1.2 Sch xut bn trong nc

  TT Tn schSn phm

  ca ti/d

  nNh xut bn

  Nmxutbn

  Tc gi/ng tc

  giBt danh

  1Ti liu thamkho: Bi gingVt l va

  ang hon chnh 2013 tc gi

  2Ti liu thamkho: Bi gingnh gi tr lngdu kh

  ang hon chnh 2013 ng tcgi

  3 Bi ging in t:a cht du kh ang hon chnh 2013 tc gi

  4Sch: Thy khng lc ca ccva cha du kh

  Khoa hc v K thut 2012 tc gi

 • Mu Trng HBK

  12-03-2016 10:33 Trang 6/10

  TT Tn schSn phm

  ca ti/d

  nNh xut bn

  Nmxutbn

  Tc gi/ng tc

  giBt danh

  5Sch: a chtthy vn m dukh

  Giao thng 2007 tc gi

  2. Cc bi bo

  2.1 ng trn tp ch Quc t

  TT Tn tc gi, tn bi vit, tn tp ch v s ca tp ch, trang ng bi vit, nmxut bn

  Sn phmca

  ti/dn

  S hiu ISSN(ghi r thuc ISI hay

  khng)

  imIF

  1 H. X. Nguyen, W. Baea, X. V. Tran, A. K. Permadi & C. Taemoon, Response Surface Designfor Estimating the Optimal Operating Conditions in the Polymer Flooding Process, EnergySources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Volume 37, Issue 9,2015, Volume 37, Issue 9, 2015, , 2015

  thuc ISI: SCI

  2 Tran Van Xuan, Using Artificial Neural Network to Predict Porosity and Permeability inFractured Granite Reservoir, Cuu Long Basin, AAPGC conference, Sicily. , 1, , 2015

  3 Tran van Xuan et al,, Hydrocarbon Potential of Early Syn-Rift Play in the Flank ofContinental Rift Basin: A Case Study in the Eastern Edge of Cuu Long Basin, OffshoreVietnam, International petroleum exhibition and conference, UAE, SPE 177815-MS, , 2015

  4 Tran Van Xuan, Applications programming language Autolisp in Autocad software forAutomatic calculation and establishment of Boring Log and Geological section., The 11thInternational Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering. Thailand(11/2013)., 11/2013, , 2013

  5 Tran Van Xuan, The ultimate methods for gas well testing interpretation applied to well Afield X Cuu Long basin., The 11th International Conference on Mining, Materials andPetroleum Engineering. Thailand (11/2013)., 11/2013, , 2013

  6 Tran Van Xuan, Analysing the sensitivity of the parameters in the equation for oil reservesestimation using Monte Carlo simulations applied to X field CuuLong basin, Vietnam., The11th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering. Thailand(11/2013)., 11/2013, , 2013

  7 Trn Vn Xun v n.n.k, Effects of reservoir parameters and operational design on theprediction of SAGD performance in Athabasca Oilsands, Paper SPE-154778 presented atthe SPE EUROPEC 2012, Copenhagen, Denmark, 4-7 June 2012, SPE 154778, x, 2012

  8 Trn Vn Xun v n.n.k, Successful application of discontinuous sagd technique tomaximize oil recovery in Alberta's oil sands, SPE Heavy Oil Conference - Canada 12-14November 2012, Calgary, Alberta, Canada, SPE 157866, x, 2012

  9 Tran Van Xuan, Optimization of Operating Design and Production Strategies inDiscontinuous SAGD Technique., AAPG 1233957-2012 Annual Convention & Exhibition inLong Beach, California, USA, 22-25 April 2012., AAPG 1233957-2012, , 2012

  10 Trn Vn Xun v n.n.k, Optimization of Operating Design and Production Strategies inDiscontinuous SAGD Technique, AAPG 2012 Annual Convention & Exhibition in Long Beach,California, USA, 22-25 April 2012, x, x, 2012

  11 Tran Van Xuan, Fractured Basement Reservoirs and Oil Displacement Mechanism in WhiteTiger Field, Offshore Vietnam., AAPG 1346410 - International Conference & Exhibition,1619 September 2012, in Singapore., AAPG 1346410 , , 2012

  12 Tran Van Xuan, Successful application of discontinuous sagd technique to maximize oilrecovery in Alberta's oil sands., SPE 157866, Heavy Oil Conference - Canada 12-14November 2012, Calgary, Alberta, Canada., SPE 157866, Heavy Oil Conference - Canada, ,2012

  13 Tran Van Xuan, Effects of reservoir parameters and operational design on the prediction ofSAGD performance in Athabasca Oilsands., Paper SPE-154778, presented at the SPEEUROPEC 2012, Copenhagen, Denmark, 4-7 June 2012., Paper SPE-154778, presented atthe SPE EUROPEC 201, , 2012

  14 Tran Van Xuan, Experimental Design to Optimize Operating Conditions for SAGD Process,Peace River Oilsands, Alberta"., SPE 145917-PP, Asia Pacific Oil and Gas Conference andExhibition held in Jakarta, Indonesia, 2022 September 2011., SPE 145917-PP, , 2011

  15 Tran Van Xuan, The process of underground water formation and its loss in weathered andfractured and granitoid basement in White Tiger field., The 2nd International Conference"Fractured Basement Reservoir., 154-164, 154-164, 2008

 • Mu Trng HBK

  12-03-2016 10:33 Trang 7/10

  TT Tn tc gi, tn bi vit, tn tp ch v s ca tp ch, trang ng bi vit, nmxut bn

  Sn phmca

  ti/dn

  S hiu ISSN(ghi r thuc ISI hay

  khng)

  imIF

  16 Tran Van Xuan, Ground water pollution in HCM City and its prevention - cased study., TheVietnam - Japan workshop on Groundwater Contamination, 7-Jan, 7, 2007

  17 Tran Van Xuan, Present status of groundwater in South West districts, HCM City, Vietnam.Draft solution for ground water artificial recharge of the areas., The 8th Field Wise Seminaron Geological Engineering Field and the 3rd international Symposium on geologicalengineering educationIndonesia. 2006., 979-95811-4-1, 59-64, 2006

  18 Tran Van Xuan, Water well corrosion in Binh Chanh Distric, Hochiminh City, Management ofGroundwater Supply for Urban Areas, Sweden (2000), 28/1-7, 28/1-7, 2000

  2.2 ng trn tp ch trong nc

  TT Tn tc gi, tn bi vit, tn tp ch v s ca tp ch, trang ng bi vit, nmxut bn

  Sn phmca

  ti/dn

  S hiu ISSN imIF

  1 Trn vn Xun, Phn tch nhy cc thng s u vo phc v nh gi tr lng m duDQ kt hp vi phn mm m phng Monte Carlo, Tp ch Pht trin khoa hc v cngngh, i hc quc gia thnh ph H Ch Minh, 18, 5-23, 2015

  1859-0128

  2 Tran Van Xuan, Representative permeability types and their application in researchingupper Oligocene sedimentary oil reservoir of ThT oil field, Tp ch pht trin khoa hc vcng ngh, i hc quc gia Tp H Ch Minh, 18, 46-58, 2015

  B2015-20-06 1859-0128

  3 Tran Van Xuan, Effects of Water Invasion to Design and Production Procedure in FracturedBasement Reservoir, SuTu Den oil Field and Prevention Solutions, VNU Journal of Science:Earth and Environmental Sciences, Vol. 31, No. 1 (2015) 49-66, Received 15 January 2015,Revised 09 February 2015; Accepted 20 March 2015. , Vol. 31, No. 1 (2015) 49-66, , 49-46,2015

  4 Tran Van Xuan, The Tectonic Evolution And Hydrocarbon Potential In The Boundaries OfVietnam Continental Shelf, Tp ch pht trin khoa hc v cng ngh, i hc quc giathnh ph H Ch Minh, 2015, 17, 126-131, 2014

  1859-0128

  5 Tran Van Xuan, Applying Kriging Algorithm Based On Matlab Environment To InterpolatePorosity And Permeability Values Of Lower Miocene Sandstone Reservoir, ST Xam Oil Field,Tp ch pht trin khoa hc v cng ngh, i hc quc gia thnh ph H Ch Minh, 2015,17, 156-165, 2014

  1859-0128

  6 Tran Van Xuan, Determining Porosity Distribution In Fractured Basement Rock Of WhiteTiger Oilfield By Logging Data, Tp ch pht trin khoa hc v cng ngh, i hc quc giathnh ph H Ch Minh, 2015, 17, 139-145, 2014

  1859-0128

  7 Trn Vn Xun, nh gi phm vi c kh nng nhim trong t khu vc bi rc PhcHip trn c s phng php in tr sut, Khoa hc v cng ngh Bin, 3A/T13 2013, 127-133, 2013

  1859-3097

  8 Tran Van Xuan, Xc nh i nt n trong mng bng phng php siu m,Determinging the fractures zones in basement rocks by sonic method, Tuyn tp cc cngtrnh khoa hc k nim 35 nm thnh lp Khoa K thut a cht v Du kh, nh xut bnKhoa hc t nhin v cng ngh, ISBN 978-604-913-148, 65-76, 2013

  ISBN 978-60--913-148

  9 Trn Vn Xun v n.n.k, Khai thc hiu qu cc lp cha nc nht vng cn bin mn -nht phc v sn xut v sinh hot, Tp ch pht trin Khoa hc v Cng ngh i hcQuc gia Tp.HCM, vol 11, 11, 65-69, 2008

  1859-0128

  10 Trn Vn Xun, c im thy a ha m Bch H, Tp ch Khoa hc K thut M - acht - trng i hc M a cht, 5, 41-45, 2005

  11 Trn Vn Xun, Trng Cu Long bn Actezi, Tp ch a cht - cc a cht khong snVit Nam, 281, 49-58, 2004

  0866-7381

  12 Tran Van Xuan, nh gi kh nng lng ng kt ta khoang vt th sinh trong qu trnhkhai thc du m Bch H., Tp ch Khoa hc K thut M - a cht, trng i Hc M -a cht, Ha Ni., 4/10/2003, 51-56, 2003

  2.3 ng trn k yu Hi ngh Quc t

  TT Tn tc gi, tn bi vit, tn Hi ngh, thi gian t chc, ni t chcSn phm

  ca ti/d

  n

  S hiuISBN

  Ghich

  1 Trn Vn Xun, Interpretation gas well testing applied to well a field x Cuu Long basin, The7th international conference on Earth resources technology, 2013, Chiang Mai - Thailand

 • Mu Trng HBK

  12-03-2016 10:33 Trang 8/10

  TT Tn tc gi, tn bi vit, tn Hi ngh, thi gian t chc, ni t chcSn phm

  ca ti/d

  n

  S hiuISBN

  Ghich

  2 Trn Vn Xun, Sensitivity analysis of the parameters in the formula for assessment of theoil in place using monte carlo simulation for field x, The 7th international conference onEarth resources tec...

Recommended

View more >