PGS.TS Trần Văn Xuân

 • View
  222

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 • Mu Trng HBK

  12-03-2016 10:33 Trang 1/10

  L LCH KHOA HC

  I. THNG TIN CHUNG

  1. H v tn: Trn Vn Xun

  2. Ngy sinh: 19-05-1962

  3. Nam/N: Nam

  4. Ni ang cng tc:

  Trng/Vin: Trng i hc Bch Khoa - HQG Tp.HCM

  Phng/Khoa: Khoa K thut a cht v Du kh

  B mn: K thut a cht Du kh

  Chc v: Ch Nhim B Mn K thut a cht Du kh

  5. Hc v: Tin s, nm t: 2004

  6. Hc hm: Ph gio s , nm phong: 2015

  7. Lin lc:

  TT C quan C nhn

  1 a ch 268 L Thng Kit, Qun 10, Tp H Ch Minh 317 Tn Sn, Phng 15, Qun Tn Bnh

  2 in thoi/fax 0838654086 0903700770

  3 Email tvxuan@hcmut.edu.vn xuanhydgeo@gmail.com

  8. Trnh ngoi ng:

  TT Tn ngoi ng Nghe Ni Vit c hiu ti liu

  1 Ting Anh Tt Tt Kh Tt

  9. Thi gian cng tc:

  Thi gian Ni cng tc Chc v

  T 1995 n 2015 Trng H Bch khoa Tp.HCM Trng B mn

  T 1984 n 1995 Trng H Bch khoa Tp.HCM

  10. Qu trnh o to:

  Bc o to Thi gian Ni o to Chuyn ngnh Tn lun n tt nghip

  Tin s - 2004 H M a Cht-H Ni, Vit Nam a cht hc

  II. NGHIN CU V GING DY

  1. Cc lnh vc chuyn mn v hng nghin cu:

  1.1 Lnh vc chuyn mn:- Lnh vc:

  - Chuyn ngnh: a cht thy vn du kh

 • Mu Trng HBK

  12-03-2016 10:33 Trang 2/10

  - Chuyn mn: a cht du kh ng dng (a cht thy vn m du kh, tm kim-thm d-khai thcdu kh), ci thin v tng cng thu hi du kh.

  1.2 Hng nghin cu:1 a cht du kh ng dng2 Nc m du kh3 a k thut4 X l nc thi5 Tm kim khai thc x l nc cp

  2. Qu trnh nghin cu

  TT Tn ti/dnM s &

  cp qun lThi gianthc hin

  Kinh ph(triung)

  Chnhim

  /tham gia

  Ngynghim

  thuKtqu

  1

  c trngthm cha cathn du ntn, hang hctrong mngm Bch H vamt s giaiphap cai thin,gia tng chtlng tngcha

  {C2015-20-31}/{B-HQG-S} 2015-2017 40 Tham gia

  2

  c trng xmnhp cua ncvao thn dumong mo ST en va mts giai phaptng cng thuhi du

  {B2015-20-06}/{B-HQG-S} 2015-2017 768 Ch nhim

  3

  Tin hoa kintao va timnng du khitrn ria thmluc ia VitNam

  {TNCS-2015-CDK-02}/{Hcvin CH + NCS} 2015-2015 22 Ch nhim

  4Minh gii mitrng trmtch bn trngCu Long

  {02-12/ssubcontract-FVN}/{} 2014-2014 2200 Ch nhim 18/2/2014 Xutsc

  5Kho st xydng nh mynhit in VnhTn 4

  {39/NT-TNHT/2014}/{} 2014-2014 287 Ch nhim 03/9/2014 Tt

  6

  Xy dng ltrinh thc tpia kin taotuyn Ha Tin Kin Giang.

  {T-CDK-2013-26, i hcB}/{Trng} 2013-2014 30 Ch nhim 14/03/2014 Tt

 • Mu Trng HBK

  12-03-2016 10:33 Trang 3/10

  TT Tn ti/dnM s &

  cp qun lThi gianthc hin

  Kinh ph(triung)

  Chnhim

  /tham gia

  Ngynghim

  thuKtqu

  7

  ng dungngn ng lptrnh Autolisptrong Autocadt ng hatnh ton vthnh lp hnhtru h khoan &mt ct iacht cngtrnh.

  {T-CDK-2012-34, i hcB}/{Trng} 2012-2013 30 Ch nhim 01/08/2013 Tt

  8

  nh gi phmvi c kh nng nhim trongt khu vc birc Phc Hiptrn c sphng phpin tr sut.

  {T-CDK-2011-32, i hcB}/{Trng} 2011-2012 30 Tham gia 12/20/2012 Kh

  9

  nh HngCa Bin iHm LngNc SnPhm Ln HiuSut Khai ThcDu Kh M ST en - CpH Quc giaTP H Ch Minh Nm 2011

  {B2011-20-15}/{B-HQG-S} 2010-2012 482 Ch nhim 11/11/2013 Tt

  3. v ang hng dn sinh vin, hc vin cao hc, nghin cu sinh

  TT Tn SV, HVCH, NCS Tn lun nNmtt

  nghip

  Bcoto

  Sn phmca ti/d

  n

  1 Bi Hu Phc Xy dng m hnh a cht ba chiu cho tng mng m C Ng Vng l 09-2 bn trng CuLong

  2012 Thcs

  2 Bi Trn Qun p dng thuc tnh a chn nng cao hiuqu phn tch ti liu a chn phc v nghincu a cht du kh. Ly v d mu Bch H (bCu Long)

  2012 Thcs

  3 Cao L Duy Xy dng m hnh a cht v tnh ton trlng du kh ti ch ca tng cha ct ktOLIGOXEN trong m S t trng, l 15-1, bntrng Cu Long

  2008 Thcs

  4 Hunh Ngc Lam Hng nh gi tng cha ging khoan CT-1X da vokt qu th va DST

  2014 Thcs

  5 Kiu Nguyn Bnh Phng php a chn ging khoan (VSP) v xl ti liu VSP ging khoan JK-1X

  2012 Thcs

  6 Lm Thy Tr Mi Xy dng m hnh a cht 3D cho tngOligoxen h ca m J thuc bn trng Cu Long

  2010 Thcs

 • Mu Trng HBK

  12-03-2016 10:33 Trang 4/10

  TT Tn SV, HVCH, NCS Tn lun nNmtt

  nghip

  Bcoto

  Sn phmca ti/d

  n

  7 L Hng Qun Xc nh tng v mi trng trm tch olioxenkhu vc ng rng

  Thcs

  8 L Nht Trng nh gi tim nng du kh l 16-2 bn trngCu Long

  2013 Thcs

  9 Nguyn Hng Dng Xc nh ranh gii bn di y ging khoanbng phng php a chn ging khoan (VSP)v kim chng bng ti liu a vt l gingkhoan GT-1X m Gu Trng

  Thcs

  10 Nguyn Lm Anh Tch hp ti liu a chn 3D v ti liu gingkhoan xy dng m hnh a cht cho tngmng m Nam Rng - i Mi, bn trng CuLong.

  2012 Thcs

  11 Nguyn Tn Triu nh hng ca bin i th sinh n kh nngthm cha du kh ca trm tch Oligocene hm X bn trng Cu Long.

  2013 Thcs

  12 Nguyn V Trng V Lin kt a tng tng cha mt s ging khoan m S t en, l 15.1, b Cu Long bng tiliu c sinh a tng v ti liu Carota

  2012 Thcs

  13 Nguyn Vn Tun Xc nh ngun gc nc khai thc tng mngm S t en, l 15.1, bn trng Cu Long

  2009 Thcs

  14 Nguyn Xun Nh Phn tch thch hc da vo ng Gamma Ray trn c s d liu a vt l ging khoan

  Thcs

  15 Phan Phc Gia nh gi tim nng du kh trn c s phn tchv xc nh phng php m hnh ha boha nc ban u cho tng ct kt Oligocen h- m Thng Long - l 02/97 - bn trng CuLong

  2015 Thcs

  16 Phan ng H nh gi tng cha v xy dng m hnh vacha xung quanh ging khoan X cu to Y trnc s ng dng phn mm Z minh gii ti liuth va ging khoan X cu to Y

  2015 Thcs

  17 Phm Hng Khanh Xy dng ng cong mt bng mng n-ron v ng dng minh gii ti liu a vt ltrong trm tch Oligoxen thng m Bch H

  Thcs

  18 Phm Vit u nh gi tim nng cha du kh tng mngcu to A - Bn trng Nam Cn Sn

  Thcs

  19 Thi B Ngc Xy dng m hnh a cht cho tng Mioxen hm Bo Gm - Bn trng Cu Long.

  2013 Thcs

  20 Trang Nht Minh ng dng phng php a vt l GK nghincu tnh cht t gy, khe nt trong mngcu to Thng Long

  2012 Thcs

  21 Trng Quc Thanh Minh gii ti liu a vt l d bo tng thchhc & mi trng trm tch tp BI.I cu to KNT,bn trung Cu Long

  2015 Thcs

  22 Trn Nguyn ThinTm

  Xy dng m hnh s thy ng tng Miocene,m K, bn trng Nam Cn Sn

  2013 Thcs

  23 Trn Th Xy dng m hnh a cht tng Miocene, mPearl, l 01-02 bn trng Cu Long

  2011 Thcs

 • Mu Trng HBK

  12-03-2016 10:33 Trang 5/10

  TT Tn SV, HVCH, NCS Tn lun nNmtt

  nghip

  Bcoto

  Sn phmca ti/d

  n

  24 Trn Xun Thng Hiu chnh ti liu in tr trong lt ct in trthp v p dng x l ti liu tng Miocenging khoan R-1X m rng bn trng Cu Long

  2012 Thcs

  25 V Th Thy An ng dng phn mm Petrel phn tch mitrng lng ng, tng phc v thit kging khoan thm d m X, bn trng Cu Long

  2015 Thcs

  26 o Th Thy Dng Nghin cu d thng p sut l rng khu vc l05-1X bn trng Nam Cn Sn

  Thcs

  27 ng Ngc Thng nh gi phn b mi trng trm tch v ctnh cha ca tng Miocene h thuc m H l15-02/1 b Cu Long

  2014 Thcs

  28 Nguyn Vn Tun NH HNG CA NC VA LN HIU QUKHAI THC THN DU MNG M S T EN

  Tin s

  29 Nguyn Xun Kh C IM v C CH HNH THNH H THNGNT N, HANG HC TRONG THN DU MNGM BCH H

  Tin s

  30 Nguyn nh Chc Nghin cu quy lut phn b va anh gia timnng du khi by ia tng trong trm tichOligocene thng khu vc ng Nam b CuLong

  Tin s

  31 Trn Nh Huy Tng trm tch h tng tr tn di - Tr C vd bo phn b va du kh tui Oligocene smphn pha ng b Cu Long

  Tin s

  III. CC CNG TRNH CNG B

  1. Sch phc v o to i hc, sau i hc (Chuyn kho, gio trnh, sch tham kho)

  1.1 Sch xut bn Quc t

  TT Tn schSn phm

  ca ti/d

  nNh xut bn

  Nmxutbn

  Tc gi/ng tc

  giBt danh

  1.2 Sch xut bn trong nc

  TT Tn schSn phm

  ca ti/d

  nNh xut bn

  Nmxutbn

  Tc gi/ng tc

  giBt danh

  1Ti liu thamkho: Bi gingVt l va

  ang hon chnh 2013 tc gi

  2Ti liu thamkho: Bi gingnh gi tr lngdu kh

  ang hon chnh 2013 ng tcgi

  3 Bi ging in t:a cht du kh ang hon chnh 2013 tc gi

  4Sch: Thy khng lc ca ccva cha du kh

  Khoa hc v K thut 2012 tc gi

 • Mu Trng HBK

  12-03-2016 10:33 Trang 6/10

  TT Tn schSn phm

  ca ti/d

  nNh xut bn

  Nmxutbn

  Tc gi/ng tc

  giBt danh

  5Sch: a chtthy vn m dukh

  Giao thng 2007 tc gi

  2. Cc bi bo

  2.1 ng trn tp ch Quc t

  TT Tn tc gi, tn bi vit, tn tp ch v s ca tp ch, trang ng bi vit, nmxut bn

  Sn phmca

  ti/dn

  S hiu ISSN(ghi r thuc ISI hay

  khng)

  imIF

  1 H. X. Nguyen, W. Baea, X. V. Tran, A. K. Permadi & C. Taemoon, Response Surface Designfor Estimating the Optimal Operating Conditions in the Polymer Flooding Process, EnergySources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Volume 37, Issue 9,2015, Volume 37, Issue 9, 2015, , 2015

  thuc ISI: SCI

  2 Tran Van Xuan, Using Artificial Neural Network to Predict Porosity and Permeability inFractured Granite Reservoir, Cuu Long Basin, AAPGC conference, Sicily. , 1, , 2015

  3 Tran van Xuan et al,, Hydrocarbon Potential of Early Syn-Rift Play in the Flank ofContinental Rift Basin: A Case Study in the Eastern Edge of Cuu Long Basin, OffshoreVietnam, International petroleum exhibition and conference, UAE, SPE 177815-MS, , 2015

  4 Tran Van Xuan, Applications programming language Autolisp in Autocad software forAutomatic calculation and establishment of Boring Log and Geological section., The 11thInternational Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering. Thailand(11/2013)., 11/2013, , 2013

  5 Tran Van Xuan, The ultimate methods for gas well testing interpretation applied to well Afield X Cuu Long basin., The 11th International Conference on Mining, Materials andPetroleum Engineering. Thailand (11/2013)., 11/2013, , 2013

  6 Tran Van Xuan, Analysing the sensitivity of the parameters in the equation for oil reservesestimation using Monte Carlo simulations applied to X field CuuLong basin, Vietnam., The11th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering. Th