PGS.TS. Vũ Văn Gầu

 • View
  222

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN

  THNH PH H CH MINH

  1

  L LCH KHOA HC

  I. THNG TIN C NHN

  1. H v tn: V Vn Gu

  2. Ngy sinh: 22/12/1954 3. Nam/n: Nam

  4. Ni ang cng tc:

  Trng: i hc Khoa hc x hi v Nhn vn i hc Quc gia Tp.HCM

  Khoa: Trit hc

  B mn: Trit hc

  Chc v: Cn b ging dy, Trng khoa Trit hc

  5. Hc v: Tin s Nm t: 1996

  6. Hc hm: Ph gio s nm phong: 2005

  Danh hiu: Nh gio u t nm phong: 2014

  7. Lin lc:

  TT C quan C nhn

  1 a ch 10-12 inh Tin Hong, Q.1, Tp. HCM 795B T Quang Bu, phng

  5, qun 8, Tp.HCM

  2 in thoi/ fax 08.38293828, s ni b 144 0938845677, 08.38504441

  3 Email hcmphilosophy@yahoo.com vuvangau@yahoo.com

  4 Website www.hcmussh.edu.vn

  8. Trnh ngoi ng:

  TT Tn ngoi ng

  Nghe Ni Vit c hiu ti

  liu

  Tt Kh TB Tt Kh TB Tt Kh TB Tt Kh TB

 • 2

  1 Ting Nga x X x x

  2 Ting Php x X x x

  9. Thi gian cng tc:

  Thi gian Ni cng tc Chc v

  T 1980 n 1990 Khoa Trit hc, i hc Tng hp Tp.HCM Cn b ging dy

  T 1991 n 1996 Vin hn lm Khoa hc Lin X (Phn Vin Lnin

  Grt) Nghin cu sinh

  T 1997 n 2002 Khoa Trit hc Trng i hc Khoa hc X hi v

  Nhn vn, i hc quc gia TP. H Ch Minh

  Trng b mn

  Trit hc

  T 2003 n 2011 Khoa Trit hc Trng i hc Khoa hc X hi v

  Nhn vn, i hc quc gia TP. H Ch Minh Ph trng khoa

  2012 n 12/ 2014 Khoa Trit hc Trng i hc Khoa hc X hi v

  Nhn vn, i hc quc gia TP. H Ch Minh Trng khoa

  2015 n nay Khoa Trit hc Trng i hc Khoa hc X hi v

  Nhn vn, i hc quc gia TP. H Ch Minh

  Trng b mn

  Trit hc

  10. Qu trnh o to:

  Bc

  o

  to

  Thi

  gian Ni o to

  Chuyn

  ngnh Tn lun n tt nghip

  i

  hc

  1976-

  1980

  Trng i hc

  Tng hp, Tp.HCM

  CNDVBC-

  CNDVLS

  Tin

  s

  1991-

  1996

  Vin hn lm Khoa

  hc Lin X (Phn

  Vin Lnin Grt)

  Trit hc x

  hi

  Vn ci ngun ca li ch v gi tr trong

  truyn thng vn ha Vit Nam v nh

  hng ca n i vi x hi Vit Nam hin

  nay

  II. NGHIN CU V GING DY

  1. Cc lnh vc chuyn mn v hng nghin cu

 • 3

  1.1.Lnh vc chuyn mn:

  - Lnh vc: Trit hc

  - Chuyn ngnh: Trit hc

  - Chuyn mn: + Ch ngha duy vt bin chng & ch ngha duy vt lch s

  + Trit hc x hi

  2.2.Hng nghin cu:

  + Lch s trit hc Phng ng

  + Lch s t tng Vit Nam

  + Lch s trit hc Mc Lnin

  + Trit hc x hi

  + Trit hc con ngi

  + Trit hc vn ha

  + T tng H Ch Minh

  2. Qu trnh nghin cu

  TT Tn ti/d n M s &

  Cp qun l

  Thi

  gian

  thc

  hin

  Kinh ph

  (triu ng)

  Ch

  nhim

  /Tham gia

  Ngy

  nghim

  thu

  Kt

  qu

  1

  Vn vn ha cn th thc

  trng v vn gi gn, pht

  huy bn sc vn ha dn tc

  trong s nghip xy dng nn

  vn ha mi Vit Nam.

  Cp b Tham

  gia 3/7/2001 Kh

  2 Trit hc chnh tr

  B2002-

  18b-16,

  Cp b

  2002-

  2004 15

  Tham

  gia

  14/1/200

  4 Tt

  3 T tng Vit Nam cui th k

  XIX u th k XX

  B2004-

  18b-06,

  Cp

  HQG

  2004-

  2006 40

  Ch

  nhim 2006 t

  4

  Nhng vn v li sng v t

  duy ca cng ng ngi Vit

  vng ng Nam B trong qu

  trnh i mi v hi nhp quc

  B2009-

  18b-

  02T,

  Cp

  2009-

  2011

  Tham

  gia 2011 Tt

 • 4

  t hin nay HQG

  5 Nhng chuyn lch s

  trit hc v trit hc

  B2011-

  18b-06,

  Cp

  HQG

  2011

  2013

  Tham

  gia Tt

  3. v ang hng dn sinh vin, hc vin cao hc, nghin cu sinh

  TT Tn SV ,HVCH, NCS Tn lun n

  Nm

  tt

  nghip

  Bc

  o

  to

  Sn phm

  ca

  ti/d n

  (ch ghi

  m s)

  1 Nguyn Th Bch Thu

  Nhn t con ngi trong s pht

  trin sn xut x hi Vit Nam

  hin nay

  1999 Thc

  s

  2 Nguyn Minh Hng Vai tr ca con ngi trong mi

  quan h x hi - t nhin 2000

  Thc

  s

  3 Hunh Thnh Lp

  Mi quan h gia chnh quyn vi

  cc thnh t trong h thng chnh

  tr ca thnh ph H Ch Minh

  2002 Thc

  s

  4 V Duy Anh

  S nhn thc v vn dng quy lut

  lng cht trong qu trnh xy

  dng ng Cng Sn Vit Nam

  2002 Thc

  s

  5 L Th Bch Hp

  Vn ngun nhn lc tr trong s

  nghip cng nghip ha, hin i

  ha Vit Nam hin nay

  2002 Thc

  s

  6 ng Hu Su

  Qu trnh hnh thnh v ni dung

  t tng H Ch Minh v con

  ngi

  2003 Thc

  s

  7 Mch Ngc Thu

  Gp phn tm hiu vai tr ca i

  ng tr thc trong s nghip cng

  nghip ha, hin i ha Vit

  Nam hin nay

  2004 Thc

  s

  8 Li Th Vnh

  T tng H Ch Minh v quyn

  con ngi vi vic m bo quyn

  con ngi ca ng Cng sn Vit

  2005 Thc

  s

 • 5

  Nam

  9 Dng c Hng

  T tng H Ch Minh v quan h

  dn tc v giai cp vi cng cuc

  i mi Vit Nam hin nay

  2005 Thc

  s

  10 Bi Anh Tun T tng H Ch Minh v con

  ng gii phng dn tc 2008

  Thc

  s

  11 Cao Xun Tun

  Mi quan h bin chng gia y

  mnh cng nghip ha, hin i

  ha t nc vi qu trnh hin i

  ha v kh trang b k thut trong

  qun i ta hin nay

  2006 Thc

  s

  12 Nguyn Thc Dng T tng H Ch Minh v c lp

  dn tc v ch ngha x hi 2008

  Thc

  s

  13 Th Hin

  ng cng sn Vit Nam vn dng

  t tng H Ch Minh v quyn

  con ngi trong thi k i mi

  Vit Nam hin nay

  2008 Thc

  s

  14 Trng Hoi Phng

  S kt hp gia truyn thng v

  hin i trong t tng H Ch

  Minh v con ngi

  2008 Thc

  s

  15 Nguyn Th Ngun

  T tng tr nc trong trit hc

  Trung Quc c i v ngha ca

  n i vi vic xy dng nh nc

  Vit Nam hin nay

  2008 Thc

  s

  16 Trn Minh Ngha

  Quy lut quan h sn xut ph hp

  vi trnh pht trin ca lc

  lng sn xut vi qu trnh cng

  nghip ha, hin i ha tnh

  Bnh Dng

  2008 Thc

  s

  17 H Trn Hng

  Bin chng gia kinh t v chnh

  tr trong qu trnh cng nghip ha,

  hin i ha Vit Nam hin nay

  2009 Thc

  s

  18 Trn Ngc Chin T tng trit hc chnh tr ca

  Mc T v ngha lch s ca n 2009

  Thc

  s

  19 Nguyn Th Tho

  T tng H Ch Minh v tn gio

  vi cng cuc i mi Vit Nam

  hin nay

  2009 Thc

  s

  20 Phan Th Bch Trm Pht trin x hi bn vng Vit

  Nam vn l lun v thc tin 2009

  Thc

  s

  21 Nguyn Nguyt Thu

  Pht huy ngun lc lao ng nhp

  c ti cc khu cng nghip tnh

  Bnh Dng hin nay

  2010 Thc

  s

  22 Nguyn Th Lan T tng H Ch Minh v o c

  vi vic gio dc o c cho sinh 2011 Thc

 • 6

  vin thnh ph H Ch Minh hin

  nay

  s

  23 Nguyn Th an Thy

  T tng H Ch Minh v con

  ngi vi vic pht trin ngun

  nhn lc tnh Bn Tre hin nay

  2011 Thc

  s

  24 L Th Thanh An T tng trit hc ca Tu Trung

  Thng S 2012

  Thc

  s

  25 Trn Th Hoi Ngha Ton cu ha v vn pht trin

  ngun nhn lc Vit Nam hin nay 2012

  Thc

  s

  26 Hong Th Thu Huyn

  Ch ngha Mc-Lnin v con

  ngi v quyn con ngi vi vic

  thc hin quyn con ngi Vit

  Nam

  2012 Thc

  s

  27 Nguyn Hng Nhung

  T tng H Ch Minh v cng tc

  thanh nin v ngha ca n i

  vi vic i mi cng tc thanh

  nin tnh Bnh Dng hin nay

  2013 Thc

  s

  28 Hoi Anh

  T tng H Ch Minh v o c

  cch mng v vic nng cao o

  c cch mng cho cn b - ng

  vin tnh Bnh nh

  2013 Thc

  s

  29 Mai ng Tho Nguyn

  Yu t con ngi trong s pht

  trin lc lng sn xut tnh

  Long An hin nay

  2013 Thc

  s

  30 H Thanh Tng

  Mi quan h gia pht trin gio

  dc v o to vi pht trin kinh t

  - x hi thnh ph H Ch Minh

  hin nay

  2014 Thc

  s

  31 Nguyn Th Kim Lin

  Mi quan h gia kinh t v o

  c trong nn kinh t th trng

  nh hng x hi ch ngha Vit

  Nam hin nay

  2014 Thc

  s

  32 V Th Ngc Trm

  Gi gn v pht huy bn sc vn

  ha dn tc M tnh Lm ng

  hin nay

  2014 Thc

  s

  33 Phm Quang Chin

  Thc hin quy ch dn ch c s

  tnh Vnh Long - vn l lun v

  thc tin

  2014 Thc

  s

  34 Nguyn Ng Hi Trit Hc

  T tng o c H Ch Minh v

  Trung - Hiu v ngha ca n i

  vi vic gio dc o c con ngi

  Vit Nam hin nay

  2014 Thc

  s

  35 Trn Th Hng Thu

  Mi quan h gia dn tc v quc

  t trong t tng H Ch Minh v

  ngha ca n i vi Vit Nam hin

  nay

  2014 Thc

  s

  36 Trn Nam Trung Vn phng php lun trong tc 2014 Thc

 • 7

  phm Chng uy-Rinh ca

  Ph.ngghen

  s

  37 Trnh Cng Trng

  Quan im i mi vi vn pht

  trin kinh t - x hi Khnh Ho

  hin nay

  2014 Thc

  s

  38 L Th L

  S thng nht gia "tnh khoa

  hc" v "tnh nhn vn" trong t

  tng H Ch Minh

  2014 Thc

  s

  39 Cao Hng Giang

  Mi quan h gia tng trng kinh

  t v tin b x hi tnh Sc

  Trng

  2015 Thc

  s

  40 Quch Th Nh

  Gi gn v pht huy gi tr vn ha

  truyn thng dn tc Mng tnh

  Ha Bnh trong giai on i mi

  hin nay

  2015 Thc

  s