Phan dang vo co trong de thi dh

  • View
    2.193

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Trang 1/46 TRNG THPT HNG LAMPHN DNG CU HI V C TRONG CC THI HC 2007-2009Cho bit khi lng nguyn t (theo u) ca cc nguyn t:H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca= 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137, Cr=52, I=137.- Kl tc dng dung dch mui. Cu 1. Cho hn hp bt Al, Fe vo dung dch cha Cu(NO3)2 v AgNO3. Sau khi cc phn ng xy ra honton, thu c hn hp rn gm ba kim loi l: A. Al, Fe, Cu. B. Al, Fe, Ag. C. Al, Cu, Ag.D. Fe, Cu, Ag. Cu 2. Cho hn hp gm Fe v Zn vo dung dch AgNO3 n khi cc phn ng xy ra hon ton, thu c dungdch X gm hai mui v cht rn Y gm hai kim loi. Hai mui trong X l A. AgNO3 v Zn(NO3)2.B. Fe(NO3)3 v Zn(NO3)2. C. Fe(NO3)2 v AgNO3.D.Zn(NO3)2 v Fe(NO3)2. Cu 3. Cho hn hp bt gm 2,7 gam Al v 5,6 gam Fe vo 550 ml dung dch AgNO3 1M. Sau khi cc phn ngxy ra hon ton, thu c m gam cht rn. Gi tr ca m l (bit th t trong dy th in ho: Fe3+/Fe2+ ngtrc Ag+/Ag). A. 54,0. B. 59,4. C. 64,8.D. 32,4. Cu 4. Cho m1 gam Al vo 100 ml dung dch gm Cu(NO3)2 0,3M v AgNO3 0,3M. Sau khi cc phn ng xyra hon ton th thu c m2 gam cht rn X. Nu cho m2 gam X tc dng vi lng d dung dch HCl th thuc 0,336 lt kh ( ktc). Gi tr ca m1 v m2 ln lt l A. 1,08 v 5,43. B. 0,54 v 5,16. C. 1,08 v 5,16.D. 8,10 v 5,43. Cu 5. Tin hnh hai th nghim sau:- Th nghim 1: Cho m gam bt Fe (d) vo V1 lt dung dch Cu(NO3)2 1M;.- Th nghim 2: Cho m gam bt Fe (d) vo V2 lt dung dch AgNO3 0,1M.Sau khi cc phn ng xy ra hon ton, khi lng cht rn thu c hai th nghim u bng nhau. Gi tr caV1 so vi V2 l A. V1 = V2.B. V1 = 2 V2.C. V1 = 5V2.D. V1 = 10 V2. Cu 6. Cho mt lng bt Zn vo dung dch X gm FeCl2 v CuCl2. Khi lng cht rn sau khi cc phn ngxy ra hon ton nh hn khi lng bt Zn ban u l 0,5 gam. C cn phn dung dch sau phn ng thu c13,6 gam mui khan. Tng khi lng cc mui trong X l A. 14,1 gam. B. 13,1 gam. C. 17,0 gam.D. 19,5 gam. Cu 7. Cho hn hp gm 1,2 mol Mg v x mol Zn vo dung dch cha 2 mol Cu2+ v 1 mol Ag+ n khi ccphn ng xy ra hon ton, thu c mt dung dch cha ba ion kim loi. Trong cc gi tr sau y, gi tr no cax tho mn trng hp trn? A. 1,8.B. 1,2.C. 2,0. D. 1,5. Cu 8. Cho m gam hn hp bt Zn v Fe vo lng d dung dch CuSO4. Sau khi kt thc cc phn ng, lc bphn dung dch thu c m gam bt rn. Thnh phn phn trm theo khi lng ca Zn trong hn hp bt ban ul A. 90,27%. B. 82,20%. C. 12,67%.D. 85,30%. Cu 9. Nhng mt thanh st nng 100 gam vo 100 ml dung dch hn hp gm Cu(NO3)2 0,2M v AgNO30,2M. Sau mt thi gian ly thanh kim loi ra, ra sch lm kh cn c 101,72 gam (gi thit cc kim loi tothnh u bm ht vo thanh st). Khi lng st phn ng l A. 2,16 gam. B. 1,72 gam. C. 1,40 gam.D. 0,84 gam. Cu 10. Nhng mt l kim loi M (ch c ho tr hai trong hp cht) c khi lng 50 gam vo 200 ml dung dchAgNO3 1M cho n khi phn ng xy ra hon ton. Lc dung dch, em c cn thu c 18,8 gam mui khan.Kim loi M l A. Zn. B. Mg. C. Fe.D. Cu. - Kl tc dng vi phi kim. Cu 11. Ho tan hon ton 2,81 gam hn hp gm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (va ).Sau phn ng, hn hp mui sunfat khan thu c khi c cn dung dch c khi lng l A. 3,81 gam. B. 4,81 gam. C. 5,81 gam. D. 6,81 gam. Cu 12. Cho 2,13 gam hn hp X gm ba kim loi Mg, Cu v Al dng bt tc dng hon ton vi oxi thu chn hp Y gm cc oxit c khi lng 3,33 gam. Th tch dung dch HCl 2M va phn ng ht vi Y l A. 75 ml.B. 57 ml.C. 50 ml.D. 90 ml.

2. Trang 1/46 Cu 13. Nung nng 16,8 gam hn hp gm Au, Ag, Cu, Fe, Zn vi mt lng d kh O2, n khi cc phn ngxy ra hon ton, thu c 23,2 gam cht rn X. Th tch dung dch HCl 2M va phn ng vi cht rn X l A. 200 ml.B. 400 ml. C. 600 ml. D. 800 ml. Cu 14. ho tan hon ton 2,32 gam hn hp gm FeO, Fe3O4 v Fe2O3 (trong s mol FeO bng s molFe2O3), cn dng va V lt dung dch HCl 1M. Gi tr ca V l A. 0,23.B. 0,18. C. 0,08. D. 0,16. Cu 15. Cho 9,12 gam hn hp gm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tc dng vi dung dch HCl (d). Sau khi cc phn ngxy ra hon ton, c dung dch Y; c cn Y thu c 7,62 gam FeCl2 v m gam FeCl3. Gi tr ca m l A. 9,75.B. 8,75. C. 6,50. D. 7,80. Cu 16. Cho 11,36 gam hn hp gm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phn ng ht vi dung dch HNO3 long (d), thuc 1,344 lt kh NO (sn phm kh duy nht, ktc) v dung dch X. C cn dung dch X thu c m gam muikhan. Gi tr ca m l A. 35,50. B. 38,72.C. 49,09.D. 34,36. Cu 17. t chy hon ton 7,2 gam kim loi M (c ho tr hai khng i trong hp cht) trong hn hp kh Cl2v O2. Sau phn ng thu c 23,0 gam cht rn v th tch hn hp kh phn ng l 5,6 lt ( ktc). Kim loiM l A. Be.B. Cu. C. Ca. D. Mg. Cu 18. Trn 5,6 gam bt st vi 2,4 gam bt lu hunh ri nung nng (trong iu kin khng c khng kh), thuc hn hp rn M. Cho M tc dng vi lng d dung dch HCl, gii phng hn hp kh X v cn li mt phnkhng tan G. t chy hon ton X v G cn va V lt kh O2 (ktc). Gi tr ca V l A. 4,48.B. 2,80. C. 3,08. D. 3,36. - Phn ng nhit luyn. Cu 19. Cho lung kh H2 (d) qua hn hp cc oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nhit cao. Sau phn nghn hp rn cn li l: A. Cu, Fe, ZnO, MgO.B. Cu, Fe, Zn, MgO. C. Cu, Fe, Zn, Mg.D. Cu, FeO, ZnO, MgO. Cu 20. Cho kh CO (d) i vo ng s nung nng ng hn hp X gm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu c chtrn Y. Cho Y vo dung dch NaOH (d), khuy k, thy cn li phn khng tan Z. Gi s cc phn ng xy ra honton. Phn khng tan Z gm. A. MgO, Fe3O4, Cu.B. MgO, Fe, Cu.C. Mg, Fe, Cu. D. Mg, Al, Fe, Cu. Cu 21. Dn t t V lt kh CO ( ktc) i qua mt ng s ng lng d hn hp rn gm CuO, Fe2O3 ( nhit cao). Sau khi cc phn ng xy ra hon ton, thu c kh X. Dn ton b kh X trn vo lng d dung dchCa(OH)2 th to thnh 4 gam kt ta. Gi tr ca V l A. 0,896. B. 1,120.C. 0,224.D. 0,448. Cu 22. Cho V lt hn hp kh ( ktc) gm CO v H2 phn ng vi mt lng d hn hp rn gm CuO vFe3O4 nung nng. Sau khi cc phn ng xy ra hon ton, khi lng hn hp rn gim 0,32 gam. Gi tr ca V l A. 0,224. B. 0,560.C. 0,112.D. 0,448. Cu 23. Cho lung kh CO (d) i qua 9,1 gam hn hp gm CuO v Al2O3 nung nng n khi phn ng honton, thu c 8,3 gam cht rn. Khi lng CuO c trong hn hp ban u l A. 0,8 gam. B. 8,3 gam.C. 4,0 gam.D. 2,0 gam. Cu 24. Cho 4,48 lt kh CO ( ktc) t t i qua ng s nung nng ng 8 gam mt oxit st n khi phn ng xyra hon ton. Kh thu c sau phn ng c t khi so vi hiro bng 20. Cng thc ca oxit st v phn trm thtch ca kh CO2 trong hn hp kh sau phn ng. A. Fe2O3; 65%.B. Fe3O4; 75%. C. FeO; 75%. D. Fe2O3; 75%. Kim loi kim, kim loi kim th, nhm, st: 5. iu ch, tinh ch. Cu 25. Trong cng nghip, natri hiroxit c sn xut bng phng php.A. in phn dung dch NaCl, c mng ngn in cc.B. in phn dung dch NaNO3, khng c mng ngn in cc.C. in phn NaCl nng chy.D. in phn dung dch NaCl, khng c mng ngn in cc. Cu 26. Thc hin cc th nghim sau:(I) Cho dung dch NaCl vo dung dch KOH.(II) Cho dung dch Na2CO3 vo dung dch Ca(OH)2.(III) in phn dung dch NaCl vi in cc tr, c mng ngn.(IV) Cho Cu(OH)2 vo dung dch NaNO3. (V) Sc kh NH3 vo dung dch Na2CO3. 3. Trang 1/46(VI) Cho dung dch Na2SO4 vo dung dch Ba(OH)2.Cc th nghim u iu ch c NaOH l:A. II, V v VI. B. I, II v III.C. II, III v VI.D. I, IV v V. Cu 27. Phn ng ho hc xy ra trong trng hp no di y khng thuc loi phn ng nhit nhm?A. Al tc dng vi Fe2O3 nung nng. B. Al tc dng vi CuO nung nng.C. Al tc dng vi Fe3O4 nung nng. D. Al tc dng vi axit H2SO4 c, nng. Cu 28. thu c Al2O3 t hn hp Al2O3 v Fe2O3, ngi ta ln lt:A. dng dung dch NaOH (d), dung dch HCl (d), ri nung nng.B. dng dung dch NaOH (d), kh CO2 (d), ri nung nng.C. dng kh H2 nhit cao, dung dch NaOH (d).D. dng kh CO nhit cao, dung dch HCl (d). Cu 29. Nguyn tc luyn thp t gang l:A. Tng thm hm lng cacbon trong gang thu c thp.B. Dng cht kh CO kh oxit st thnh st nhit cao.C. Dng CaO hoc CaCO3 kh tp cht Si, P, S, Mn, trong gang thu c thp.D. Dng O2 oxi ho cc tp cht Si, P, S, Mn, trong gang thu c thp. - Tc ha hc, s phn ng. Cu 30. Cho dy cc cht: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. S cht trong dy tc dng vi lngd dung dch Ba(OH)2 to thnh kt ta l A. 3. B. 5.C. 4.D. 1. Cu 31. Cho s phn ng: NaCl (X) NaHCO3 (Y) NaNO3. X v Y c th l A. NaOH v NaClO. B. NaClO3 v Na2CO3.C. NaOH v Na2CO3.D. Na2CO3 v NaClO. Cu 32. T hai mui X v Y thc hin cc phn ng sau:toX X1 + CO2 X1 + H2O X2.X2 + Y X + Y1 + H2O X2 + 2Y X + Y2 + 2H2O.Hai mui X, Y tng ng l A. CaCO3, NaHCO3. B. MgCO3, NaHCO3. C. CaCO3, NaHSO4. D. BaCO3, Na2CO3 . Nc cng. -2- Cu 33. Mt mu nc cng cha cc ion: Ca2+, Mg2+, HCO3 , Cl-, SO 4 . Cht c dng lm mm mu nccng trn lA. H2SO4.B. NaHCO3. C. HCl.D. Na2CO3. Cu 34. Hai cht c dng lm mm nc cng vnh cu lA. Na2CO3 v HCl.B. NaCl v Ca(OH)2. C. Na2CO3 v Ca(OH)2. D. Na2CO3 v Na3PO4. - Kl tc dng vi nc, axit, baz, mui. Cu 35. Cho mt mu hp kim Na-Ba tc dng vi nc (d), thu c dung dch X v 3,36 lt H2 (ktc). Thtch dung dch axit H2SO4 2M cn dng trung ho dung dch X l A. 30ml.B. 60ml.C. 75ml.D. 150ml. Cu 36. Khi cho 100ml dung dch KOH 1M vo 100ml dung dch HCl thu c dung dch c cha 6,525 gamcht tan. Nng mol (hoc mol/l) ca HCl trong dung dch dng l A. 0,5M.B. 1M.C. 0,75M. D. 0,25M. Cu 37. Chia m gam Al thnh hai phn bng nhau:- Phn mt tc dng vi lng d dung dch NaOH, sinh ra x mol kh H2;.- Phn hai tc dng vi lng d dung dch HNO3 long, sinh ra y mol kh N2O (sn phm kh duy nht). Quan hgia x v y l A. x = 4y.B. x = y. C. x = 2y.D. y = 2x. Cu 38. Cho hn hp gm Na v Al c t l s mol tng ng l 1 : 2 vo nc (d). Sau khi cc phn ng xy rahon ton, thu c 8,96 lt kh H2 ( ktc) v m gam cht rn khng tan. Gi tr ca m l A. 5,4. B. 43,2.C. 7,8. D. 10,8. Cu 39. Hn hp X gm Na v Al. Cho m gam X vo mt lng d nc th thot ra V lt kh. Nu cng cho mgam X vo dung dch NaOH (d) th c 1,75V lt kh. Thnh phn phn trm theo khi lng ca Na trong X l(bit cc th tch kh o trong cng iu kin). A. 29,87%.B. 39,87%.C. 77,31%.D. 49,87%. 4. Trang 1/46 Cu 40. Ho tan hon ton 2,9 gam hn hp gm kim loi M v oxit ca n vo nc, thu c 500 ml dung dchcha mt cht tan c nng 0,04M v 0,224 lt kh H2 ( ktc). Kim loi M l A. Ba. B. Na. C. Ca. D. K. Cu 41. Ho tan hon ton 0,3 mol hn hp gm Al v Al4C3 vo dung dch KOH (d), thu c a mol hn hpkh v dung dch X. Sc kh CO2 (d) vo dung dch X, lng kt ta thu c l 46,8 gam. Gi tr ca a l A. 0,40. B. 0,45. C. 0,60. D. 0,55. - CO2, SO2, P2O5 td dung dch kim. Cu 42. Nung 13,4 gam hn hp 2 mui cacbonat ca 2 kim loi ha tr 2, thu c 6,8 gam cht rn v kh X.Lng kh X sinh ra cho hp th vo 75 ml dung dch NaOH 1M, khi lng mui khan thu c sau phn ng lA. 6,5 gam. B. 5,8 gam.C. 6,3 gam.D. 4,2 gam. Cu 43. Hp th hon ton 4,48