PHN TCH NHU CẦU SINH VIN NĂM THỨ HAI VỀ VIỆC . ĐẶT VẤN ĐỀ học ... chuyn ngnh kế ton kha 6 v kha 7 ... muốn học tiếng Anh chuyn ngnh để nng cao kỹ năng

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    246

  • Download
    23

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>PHN TCH NHU CU SINH VIN NM TH HAI V VIC </p><p>HC TING ANH CHUYN NGNH K TON </p><p> TRNG CAO NG KINH T - K THUT NGH AN </p><p>Th.S NGUYN TH HOI LY </p><p>GING VIN KHOA C S - C BN </p><p>I. T VN </p><p>Do nhu cu giao lu vi cc nc </p><p>trn th gii mi lnh vc ca i sng, </p><p>ting Anh v ang tr thnh mt trong </p><p>nhng ngn ng c dng nhiu nht </p><p>trong giao tip quc t v ang c s </p><p>dng nh mt ngoi ng chnh ging </p><p>dy sinh vin cc trng i hc ti Vit </p><p>Nam. Ting Anh chuyn ngnh l mn </p><p>hc bt buc ca sinh vin nm th hai, </p><p>nhm p ng nhu cu ca sinh vin trong </p><p>vic s dng Ngoi ng vo cc lnh vc </p><p>nh k ton, qun tr kinh doanh, ti chnh </p><p>ngn hng trng trt v.v. Sinh vin sau </p><p>khi ra trng c th s dng ting Anh </p><p>nghin cu v chuyn mn cng nh trao </p><p>i thng tin vi cc ng nghip nc </p><p>ngoi. </p><p>Tuy nhin, thc t ging dy cho </p><p>thy hu ht cc kha hc u tp trung </p><p>vo vic cung cp cho sinh vin t vng </p><p>v rt nhiu cc bi dch lin quan n </p><p>chuyn ngnh m h ang theo hc. </p><p>Nhng phng php ging dy hin nay </p><p>cha tha mn nhu cu ca sinh vin v </p><p>giao tip chuyn ngnh dn n ng c </p><p>hc tp ca sinh vin rt thp v sinh vin </p><p>khng ho hng tham gia cc hot ng </p><p>trn lp. </p><p>V vy, cn thit phi c mt s </p><p>thay i v phng php ging dy cng </p><p>nh gio trnh ting Anh chuyn ngnh </p><p>bng cch phn tch nhu cu sinh vin </p><p>cc kha hc ting Anh chuyn ngnh </p><p>ngy cng li cun sinh vin hn na. </p><p>II. I TNG, NI DUNG V </p><p>PHNG PHP NGHIN CU </p><p>2.1. i tng nghin cu </p><p>- Cc tit dy ting Anh chuyn </p><p>ngnh k ton </p><p>- Khch th nghin cu: sinh vin </p><p>chuyn ngnh k ton kha 6 v kha 7 </p><p>2.2. Ni dung nghin cu </p><p>Nhu cu hc tp ting Anh chuyn </p><p>ngnh ca sinh vin k ton K6 v K7 cc </p><p>yu t: mc ch hc tp, cc ch yu </p><p>thch, cch hc yu thch v.v.... </p><p>2.3. Phng php nghin cu </p><p>- Phng php nghin cu l lun: </p><p>- Phng php quan st, iu tra, </p><p>kho st, thng k tng hp so snh, </p></li><li><p>- Phng php kim tra: kim tra </p><p>cht lng hiu bi ca sinh vin. Gio </p><p>vin t nhn xt v nh gi hiu qu ca </p><p>cc hot ng v ra cc gii php ph </p><p>hp hn </p><p>III. KT QU NGHIN CU </p><p>Vic phn tch nhu cu ca sinh </p><p>vin c tin hnh vi 120 sinh vin k </p><p>ton doanh nghip Kha 6 v kha 7 </p><p>trong c 20 em nam v 100 em n </p><p>tui t 19 n 21 tui.Qua cuc iu tra </p><p>kho st ny chng ti mun a ra </p><p>nhng con s thng k v nhu cu hc tp </p><p>ting Anh chuyn ngnh k ton ca cc </p><p>bn sinh vin t nhng ai c quan </p><p>tm n nhu cu hc tp ca i tng </p><p>sinh vin ny c ci nhn tng quan v su </p><p>sc hn nhu cu hc tp ca cc em. </p><p>Bng 3.1 Mc ch ca sinh vin khi hc ting Anh chuyn ngnh </p><p>Mc ch ca sinh vin S lng sinh </p><p>vin (n =120) </p><p>T l </p><p>(%) </p><p> u k thi. 100 83 </p><p> tm mt cng vic tt trong tng lai. 78 65 </p><p> c c cc ti liu chuyn ngnh nhm pht trin </p><p>ngh nghip. 50 41 </p><p> dich cc vn bn ting anh v k ton. 36 30 </p><p> trao i thng tin k ton vi cc chuyn gia nc </p><p>ngoi cc cuc hi tho v.v... 1 </p><p> lm vic nc ngoi. 1 </p><p> ci thin k nng ting Anh. 107 89 </p><p>Kt qu bng 3.1 cho thy a s </p><p>sinh vin (89%) khng nh rng h </p><p>mun hc ting Anh chuyn ngnh </p><p>nng cao k nng. Mt lng ln sinh </p><p>vin hc ting Anh chuyn ngnh </p><p>nhm u k thi. C 65% sinh vin </p><p>khng nh rng tm mt vic lm tt </p><p>l mc nh chnh khi hc ting Anh </p><p>chuyn ngnh. Ngoi ra, mt s lng </p><p>nh sinh vin ni rng h hc ting </p><p>Anh chuyn ngnh dch cc vn </p><p>bn, ti liu bng ting Anh. </p><p>Bng 3.2 Nhu cu ca sinh vin v pht trin cc k nng ngn ng </p><p>K nng ngn ng S lng sinh vin </p><p>(n =120) Ti l (%) </p><p>Nghe 86 71 </p><p>Ni 70 58 </p><p>c 76 63 </p><p>Vit 50 41 </p></li><li><p>a s sinh vin by t mong mun </p><p>c pht trin 4 k nng nghe, ni, c vit </p><p>khi hc ting Anh chuyn ngnh .Tuy nhin </p><p>gio trnh hin hnh mi ch gip h pht </p><p>trin k nng c v vn t vng. cc k </p><p>nng cn li cha thc s c ch trng. </p><p>Bng 3.3 Cc ch yu thich ca sinh vin </p><p>Th </p><p>t Ch </p><p>S lng sinh vin </p><p>(n =120) </p><p>Ti l </p><p>(%) </p><p>1 nh ngha v k ton 105 87 </p><p>2 Nhng ngi s dng thng tin k ton 15 12 </p><p>3 Cc hnh thc t chc doanh nghip 20 16 </p><p>4 V m v vi m 30 25 </p><p>5 Bng cn i k ton 102 85 </p><p>6 Tnh hnh ti chnh v phng trnh k ton 76 63 </p><p>7 o c ngh nghip v ngh k ton 80 66 </p><p>8 Cc loi ti khon thng dng 98 81 </p><p>9 h thng nh khon kp 20 16 </p><p>Bng 3.3 th hin nhng ch </p><p>c yu thch ca sinh vin. 87 % sinh </p><p>vin yu thch ti k ton . Mt s </p><p>lng ln sinh vin (85%) quan tm n </p><p>ch bng cn i k ton v 66 % </p><p>sinh vin yu mn a c ngh nghip </p><p>v ngh k ton. Ngoi ra, ch cc </p><p>loi ti khon thng dng cng l ch </p><p>dnh c nhiu s quan tm ca sinh </p><p>vin (81%). </p><p>Bng 3.4 Cch hc yu thch ca sinh vin </p><p>Cch hc yu thch Ti l (%) </p><p>C nhn 13,1% </p><p>Cp 14,3% </p><p>Nhm nh 60,7% </p><p>Nhm ln 10,7% </p><p>Tm hiu v cch hc tp yu thch </p><p>ca sinh vin ,chng ti thng k c </p><p>nhng thng tin b ch v th v nh sau. </p><p>lp hc ting Anh chuyn ngnh,13,1% cc </p><p>bn sinh vin thch hc tp c lp theo c </p><p>nhn, 14,3% thch hc theo cp 60,7% </p><p>thch hc theo cc nhm nh v 10,7% </p><p>thch hc theo nhm ln.Nhng thng tin </p><p>va nu trn s gip cc ging vin nm </p><p>c phong cch hc kh a dng ca sinh </p><p>vin t h c th xem xt, t chc cc </p><p>hot ng lp hc ph hp vi cc phong </p><p>cch hc khc nhau nhm em li hiu qu </p><p>cao trong cc tit dy sp n. </p></li><li><p>V la chn u tin trong vic hc </p><p>ngn ng, 52,4% sinh vin thch hc t </p><p>TV/video/ phim/ bi ging trn PowerPoint, </p><p>13,1% sinh vin thich hc t radio,19% </p><p>thch hc t bng/cassettes, 27,4% thch </p><p>hc t cc ti liu vit sn,16,7% thch hc </p><p>t bng en v 53,6% sinh vin thch hc t </p><p>tranh nh hoc poster.T s liu thng k, </p><p>ta c th nhn thy a s cc bn sinh vin </p><p>thch hc ngn ng c s dng cc dng </p><p>trc quan nh t phim nh,TV ,tranh </p><p>nh.Vy trong qu trnh dy hc gio vin </p><p>cng nn ch nhu cu ny ca sinh vin </p><p>nhm em li s hng th cho cc em trong </p><p>qu trnh hc tp. </p><p>III.KT LUN </p><p>Nhm nng cao cht lng ging </p><p>dy v hc tp ting Anh chuyn ngnh </p><p> trng cao ng kinh t k thut Ngh </p><p>An v khc phc tnh trng hin nay ca </p><p>a s sinh vin l t c kh nng giao </p><p>tip chuyn ngnh, khi thit k gio </p><p>trnh ting Anh chuyn ngnh cho tng </p><p>ngnh hc c th, cn phi t nhu cu </p><p>hc tp ca sinh vin ln trn (Tn v </p><p>Phm, 2006). l tm hiu nhu cu ca </p><p>sinh vin trc mi kha hc v trong </p><p>sut qu trnh hc. </p><p>Sau y l mt s xut nn c </p><p>tin hnh nhm p ng nhu cu hc ting </p><p>Anh chuyn ngnh ca sinh vin k ton </p><p>nhm mc ch hng ti n nng cao cht </p><p>lng hc tp v ging dy b mn ny: </p><p>Nh trng cn ch ci thin </p><p>phng hc, h tr cc my chiu, my </p><p>chiu a phng tin cc ging vin </p><p>c th s dng trong dy hc nhm khi </p><p>gi s hng th ca ngi hc </p><p>Cc ging vin ting Anh cn tin hnh </p><p>phn chia lp theo trnh da vo bi kim </p><p>tra phn lp vo u nm th nht </p><p>Cc ging vin ch tm gii php </p><p>nhm gip nhng sinh vin th ng tham </p><p>gia tt hn cc hot ng ngn ng c </p><p>t chc ti lp hc. </p><p>Sinh vin k ton c phong cch hc </p><p>kh a dng. Cc ging vin nn nm r </p><p>nhng c im ny ca sinh vin t </p><p> h c th xem xt, t chc cc hot </p><p>ng lp hc ph hp vi cc phong cch </p><p>hc khc nhau nhm em hiu qu cao </p><p>trong cc tit dy ting Anh chuyn ngnh </p><p>sp n. </p><p>a s cc bn sinh vin thch hc </p><p>ngn ng c s dng cc dng trc </p><p>quan nh phim, video, TV, tranh nh.Vy </p><p>trong qu trnh dy hc, cc ging vin </p><p>nn ch s dng cc gio c trc quan </p><p>nhm em li s hng th cho cc bn </p><p>sinh vin trong hc tp. </p></li><li><p>Trong qu trnh thit k gio trnh t </p><p>chc cc hot ng ngn ng, ging vin </p><p>nn ch a cc tr chi ngn ng, t </p><p>chc tho lun nhm gip sinh vin c c </p><p>hi c hc giao tip, hc cch thu thp </p><p>thng tin chuyn ngnh trong cc tnh </p><p>hung thc.Trn c s phn tch cc nhu </p><p>cu ny, gio vin thit k ni dung </p><p>chng trnh chnh sa cc ti liu, thit </p><p>k hot ng cho ph hp vi nhu cu </p><p>sinh vin hc ting Anh chuyn ngnh. </p><p>TI LIU THAM KHO </p><p>Basturkmen , H (1998), Refining </p><p>procedures A need analysis project at Kuwait </p><p>University English Teaching forum. </p><p>Hutchinson, T and Waters,A (1987), </p><p>English for specific Purposes Cambridge </p><p>Cambridge University press. </p><p>Nation, P (2000) Designing and </p><p>improving A language course English </p><p>teaching forum , Vol 38. </p><p>Robinson, P.C (1991) ESp Today A </p><p>practioners Guide Prentice Hall </p></li></ul>

Recommended

View more >