Photoshop CS3. Ćwiczenia praktyczne

  • Published on
    12-Jan-2015

  • View
    1.796

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kada nowa wersja Photoshopa zawiera wicej funkcji i daje wiksze moliwoci. Nie inaczej jest w przypadku programu Photoshop CS3, ktry obok znacznie przebudowanego interfejsu oferuje midzy innymi inteligentne filtry, wygodne narzdzia do szybkiego zaznaczania czy nowe mechanizmy dopasowywania warstw i czenia obrazw. Ponadto najnowsza edycja Photoshopa cechuje si wysok stabilnoci i szybkoci dziaania, co uatwia prac nad zoonymi projektami. Ksika "Photoshop CS3. wiczenia praktyczne" szybko wprowadzi Ci w moliwoci najnowszej wersji tej popularnej aplikacji. Nauczysz si korzysta ze zmodyfikowanego interfejsu, a take zobaczysz w akcji usprawnione oraz zupenie nowe funkcje. Dziki wiczeniom bdziesz potrafi wykadrowa zdjcie, wyprostowa je, poprawi jego kolorystyk i kontrast, usun szumy, wygadzi skr postaci lub zlikwidowa efekt czerwonych oczu. Zobaczysz, jak doda do fotografii atrakcyjne efekty specjalne lub odnowi wyblake zdjcia. Poznasz take kilka dodatkowych narzdzi, umoliwiajcych midzy innymi wygodne wycinanie postaci z ta czy tworzenie efektownych panoram. * Przegld interfejsu * Kadrowanie zdj * Korekcja ekspozycji, kontrastu i kolorw * Wyostrzanie zdj * Zmiana ksztatu obrazw * Przeksztacanie zdj na czarno-biae obrazy * Mieszanie warstw * Wycinanie postaci * Szybkie zaznaczanie elementw * Tworzenie panoram bez "szww" * Stosowanie inteligentnych obiektw Dziki nieograniczonym moliwociom programu Photoshop CS3 Twoje projekty i zdjcia bd cieszy, zachwyca i budzi zazdro!

Transcript

<ul><li> 1. Photoshop CS3.wiczenia praktyczneAutor: Anna Owczarz-DadanISBN: 978-83-246-0394-7Format: A5, stron: 220Kada nowa wersja Photoshopa zawiera wicej funkcji i daje wiksze moliwoci. Nieinaczej jest w przypadku programu Photoshop CS3, ktry obok znacznie przebudowanegointerfejsu oferuje midzy innymi inteligentne filtry, wygodne narzdzia do szybkiegozaznaczania czy nowe mechanizmy dopasowywania warstw i czenia obrazw.Ponadto najnowsza edycja Photoshopa cechuje si wysok stabilnoci i szybkocidziaania, co uatwia prac nad zoonymi projektami.Ksika Photoshop CS3. wiczenia praktyczne szybko wprowadzi Ci w moliwocinajnowszej wersji tej popularnej aplikacji. Nauczysz si korzysta ze zmodyfikowanegointerfejsu, a take zobaczysz w akcji usprawnione oraz zupenie nowe funkcje. Dzikiwiczeniom bdziesz potrafi wykadrowa zdjcie, wyprostowa je, poprawi jegokolorystyk i kontrast, usun szumy, wygadzi skr postaci lub zlikwidowa efektczerwonych oczu. Zobaczysz, jak doda do fotografii atrakcyjne efekty specjalne lubodnowi wyblake zdjcia. Poznasz take kilka dodatkowych narzdzi, umoliwiajcychmidzy innymi wygodne wycinanie postaci z ta czy tworzenie efektownych panoram. Przegld interfejsu Kadrowanie zdj Korekcja ekspozycji, kontrastu i kolorw Wyostrzanie zdj Zmiana ksztatu obrazw Przeksztacanie zdj na czarno-biae obrazy Mieszanie warstw Wycinanie postaci Szybkie zaznaczanie elementw Tworzenie panoram bez szww Wydawnictwo Helion Stosowanie inteligentnych obiektw ul. Kociuszki 1c Dziki nieograniczonym moliwociom programu Photoshop CS3 44-100 Gliwice Twoje projekty i zdjcia bd cieszy, zachwyca i budzi zazdro! tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl </li></ul><p> 2. Spis treci Wstp 5 Rozdzia 1. Nowy interfejs programu 9 Pasek menu 10 Przybornik 13 Pasek opcji17 Palety programu i panele dokowania 17Rozdzia 2. Korygowanie wygldu obrazw23 Kadrowanie obrazu za pomoc narzdzia Crop 23 Kadrowanie wielu obrazw jednoczenie za pomoc polecenia Crop and Straighten27 Prostowanie obrazu 30 Zastosowania narzdzia Spot Healing Brush33 Powielanie i usuwanie elementw obrazu za pomoc narzdzia Clone Stamp oraz nowej palety Clone Source 35 Korekcja czerwonych oczu za pomoc narzdzia Red Eye 42 Usuwanie szumw46 Usuwanie aberracji chromatycznych polecenie Photo Filter i tryb Lab49 Retusz z zachowaniem perspektywy sytuacje, w ktrych wykorzystasz Vanishing Point 2.0 53 Korekcja ekspozycji za pomoc nowej warstwy dopasowania Exposure 70 Korekcja kontrastu oraz jasnoci za pomoc nowej wersji polecenia Brightness/Contrast 79 3. 4 Photoshop CS3 wiczenia praktyczneKorekcja kolorw fotografii82 Wyostrzanie za pomoc polecenia Smart Sharpen87 Wyostrzanie za pomoc filtra High Pass 92Rozdzia 3. Tworzenie efektw specjalnych97 Wyginanie obrazu za pomoc narzdzia Warp97 Wykorzystanie maski do utworzenia kolau oraz zmiany koloru wybranego elementu obrazu104 Tworzenie cyfrowego tatuau i polecenie Apply Image 115 Tworzenie efektu maej gbi ostroci za pomoc filtra Lens Blur119 Tworzenie efektu wczonych wiate 126 czenie dwch wersji tego samego ujcia dla uzyskania idealnego zdjcia nowe polecenie Auto-Align Layers133 Zamiana obrazu kolorowego w obraz czarno-biay nowe polecenie Black &amp; White138 Praktyczne zastosowania zmiany trybu mieszania warstw 142 Wykorzystanie nowego polecenia Refine Edge podczas tworzenia ramki-winiety wok postaci 151 Zmiana wygldu nieba z wykorzystaniem maski odcinania 159Rozdzia 4. Kilka dodatkowych, przydatnych umiejtnoci 169 Wyodrbnianie postaci z ta za pomoc polecenia Extract 169 Nowe narzdzie do zaznaczania Quick Selection 177 Nowe metody tworzenia panoram 181 Skalowanie z gow, czyli jak wykorzysta Smart Object190 Moliwoci, jakie daje nowe polecenie Convertfor Smart Filters203Dodatek A Fotografie wykorzystane w ksice 215 4. 2Korygowaniewygldu obrazwKadrowanie obrazu za pomoc narzdzia CropKadrowanie to proces polegajcy na usuwaniu fragmentu ob-razka w celu poprawienia jego kompozycji lub zwrcenia uwagina jaki element. Istnieje wiele metod kadrowania. Jedna z nich polega na wykorzystaniu narzdzia Crop (Kadrowanie). Aby je uak- tywni, naley w Przyborniku klikn ikon ( ) lub nacisn kla- wisz C. Kiedy po uaktywnieniu narzdzia naciniesz lewy przycisk myszy i rozpoczniesz przesuwa kursor po oknie obrazu, zostanie tam utworzona prostoktna ramka. Bd j nazywaa ramk kadrowania (rysunek 2.1). 5. 24 Photoshop CS3 wiczenia praktyczneRysunek 2.1. Ramka kadrowania i jej elementy Jej elementami s uchwyty i punkt pocztkowy1. Ramka ta otacza ob- szar obrazu, ktry ma zosta zachowany. Wszystko, co znajduje si poza ramk, zostanie wycite po naciniciu klawisza Enter lub dwu- krotnym klikniciu w jej wntrzu. Jak mona zauway, obszar znaj- dujcy si poza ramk kadrowania jest pokryty przez program kolo- row przezroczyst nakadk. Ma to na celu uatwienie rozpoznania granic kadrowania. Kolor tej nakadki i stopie jej przezroczystoci moesz sam regulowa przez dokonanie odpowiednich ustawie pa- rametrw Color (Kolor) i Opacity (Krycie) na pasku opcji narzdzia. Jeli ramka kadrowania nie zostanie umieszczona w oknie obrazu w odpowiedni sposb, moesz to zmieni.Ramk mona przesun. Wystarczy ustawi kursor w rodkuramki i przesun j w dowolne miejsce okna obrazu,naciskajc lewy przycisk myszy.Ramk mona obrci. W tym celu naley umieci kursorpoza jedn z krawdzi ramki (zmieni on wwczas swj wygld stanie si wygit w uk strzak posiadajc na obu kocachgroty) i, naciskajc lewy przycisk myszy, przesuwa kursorw dowolnym kierunku, zgodnie z ruchem wskazwek zegarabd w kierunku do niego przeciwnym.1 Punkt pocztkowy to punkt znajdujcy si w samym rodku ramki kadrowania. 6. Rozdzia 2. Korygowanie wygldu obrazw25Mona zmieni jej wymiary. W tym celu wykorzystujemy uchwyty ramki. Aby rozcign ramk, naley nacisn lewy przycisk myszy i przesun jeden z uchwytw ramki znajdujcy si na dowolnym z jej bokw. Aby powikszy ramk, naley nacisn lewy przycisk myszy i przesun jeden z naronych uchwytw ramki. Jeli naciniesz podczas tej czynnoci klawisz Shift, bdziesz mg zmieni rozmiar ramki, zachowujc jej proporcje. Mona zmieni pooenie punktu pocztkowego ramki. Punkt ten ma wpyw na rodek obrotu ramki; jest to punkt, wok ktrego nastpuje obrt ramki. Po utworzeniu ramki kadrowania na pasku opcji narzdzia Crop (Ka- drowanie) dostpny jest parametr Perspective (Perspektywa), ktry umoliwia skorygowanie wad obrazu zwizanych z tzw. zbienoci perspektywiczn2. Jeli borykasz si z tego rodzaju problemem, uak- tywnij narzdzie Crop (Kadrowanie), narysuj ramk kadrowania, za- znacz ten parametr i zmodyfikuj jej wygld. Kiedy skoczysz, naci- nij Enter. Aby anulowa kadrowanie, skorzystaj z klawisza Esc lub kliknij pra- wym przyciskiem myszy w oknie obrazu i wybierz polecenie Cancel (Anuluj). W I C Z E N I E 2.1Usuwanie ze zdjcia niepotrzebnych elementw za pomoc narzdzia Crop (Kadrowanie) 1. Otwrz obraz, na ktrym znajduje si obiekt stanowicy gwnytemat zdjcia oraz elementy tworzce to, jakich chciaby sipozby. 2. Uaktywnij narzdzie Crop (Kadrowanie) 3. Naciskajc lewy przycisk myszy, utwrz w oknie obrazu ramkkadrowania obejmujc tylko ten obszar zdjcia, ktry chceszpozostawi (rysunek 2.2). 4. Korzystajc z uchwytw ramki, dostosuj jej pooenie i rozmiardo obiektu, ktry chcesz wykadrowa. 2 Powstaje ona czsto na skutek wykonywania zdjcia pod pewnym ktem. 7. 26Photoshop CS3 wiczenia praktyczneRysunek 2.2. Ramka kadrowania obejmujca obszar, ktry chcemypozostawi. Te fragmenty obrazu, ktre s przyciemnione, zostan usunite 5. Na pasku opcji zaznacz opcj Delete (Usu), aby obszar znajdujcy si poza ramk zosta usunity po zatwierdzeniu operacji.6. Nacinij klawisz Enter. Zdjcie zostao poddane kadrowaniu, ktrego efekt moemy zobaczy na rysunku 2.3.Rysunek 2.3.Efekt kocowykadrowania 8. Rozdzia 2. Korygowanie wygldu obrazw 27 Narzdzie Crop (Kadrowanie) moesz wykorzysta rwnie do uzyskaniazblienia, jakie uzyskasz, stosujc podczas fotografowania zoom optyczny(rysunek 2.4). Warunkiem osignicia dobrych rezultatw jest tutajjednak to, aby obraz kadrowany mia wystarczajco due wymiary. Kadrowanie wielu obrazw jednoczenie za pomoc polecenia Crop and Straighten Sama najczciej uywam narzdzi do kadrowania w momencie, gdy musz przyci zeskanowane zdjcia. Do tej pory byo to do mozol- ne zajcie zwaszcza w chwilach, kiedy trzeba byo najpierw ze- skanowa np. cztery zdjcia, nastpnie kade z nich wykadrowa i utworzy z nich oddzielny dokument. Dziki programowi Photoshop skanowanie wielu rnych obrazkw przestao by bolesne, a wszyst- ko dziki tej opcji. Kiedy umiecisz na powierzchni skanera wiele r- nych obrazkw, zeskanujesz je w programie Photoshop, a nastpnie uruchomisz opcj Crop and Straighten (Kadrowanie i prostowanie zdj), program automatycznie skopiuje kady obrazek do osobne- go dokumentu i obrci go zgodnie z potrzebami. To dua wygoda i oszczdno czasu. Aby osign najlepsze rezultaty, naley podczas skanowania obrazkwzachowa midzy nimi odlego 1/8 cala. Inn istotn kwesti jest,aby to skanera miao jednolity kolor.Funkcja Crop and Straighten (Kadrowanie i prostowanie zdj) jest do- stpna po wybraniu polecenia File/Automate/Crop and Straighten Photos (Plik/Automatyzuj/Kadrowanie i prostowanie zdj). Jeli opcja Crop and Straighten (Kadrowanie i prostowanie zdj)niepoprawnie odseparuje jedno z Twoich zdj, utwrz wok niegoramk zaznaczenia, a nastpnie, przytrzymujc klawisz Alt, zastosujpolecenie File/Automate/Crop and Straighten Photos (Plik/Automatyzuj/Kadrowanie i prostowanie zdj). Zastosowanie klawisza Alt oznacza,e tylko jeden obrazek ma by odseparowany od ta. 9. 28 Photoshop CS3 wiczenia praktyczneRysunek 2.4. Efekt zoomu optycznego uzyskany za pomoc narzdzia Crop(Kadrowanie) na dole. Na grze fotografia oryginalna 10. Rozdzia 2. Korygowanie wygldu obrazw29 W I C Z E N I E 2.2Automatyczne kadrowanie kilku zeskanowanych zdj 1. Otwrz plik zawierajcy kilka obrazw przeznaczonych do wykadrowania, np. zeskanowane zdjcia (rysunek 2.5). Rysunek 2.5.Plik zawierajcycztery zeskanowanezdjcia2. Wybierz polecenie File/Automate/Crop and Straighten Photos (Plik/Automatyzuj/Kadrowanie i prostowanie zdj).3. Program umieci kady z wykadrowanych obrazw w oddzielnym pliku (rysunek 2.6).Czasem moe si zdarzy, e wykadrowany obraz bdzie posiada na krawdziach skaz w postaci czarnej smugi. Wwczas naley j usun za pomoc narzdzia Crop (Kadrowanie). 11. 30Photoshop CS3 wiczenia praktyczneRysunek 2.6. Dziki poleceniu Crop and Straighten Photos (Kadrowaniei prostowanie zdj) kade z zeskanowanych zdj zostao automatyczniewykadrowane i umieszczone w oddzielnym pliku Prostowanie obrazu Do wyprostowania sfotografowanego ujcia mona wykorzysta narz- dzie Ruler (Miarka) oraz polecenie Aribtrary (Swobodnie). Uaktyw- nisz je, klikajc w Przyborniku ikon ( ) lub naciskajc kombina- cj klawiszy Shift+I dopki nie stanie si ona widoczna w palecie Przybornik. W I C Z E N I E 2.3Prostowanie obrazu 1. Otwrz w programie Photoshop zdjcie, ktre wymaga wyprostowania.2. Uaktywnij narzdzie Ruler (Miarka).3. Nastpnie znajd na zdjciu co, co bdzie stanowio punkt odniesienia w wyznaczaniu poziomu (lub pionu). Najlepiej sprawdzaj si w tej roli linie, ktre z pewnoci powinny by proste. Kiedy ju co takiego znajdziesz, przecignij mysz wzdu tej linii (rysunek 2.7).Jeli si pomylisz i zechcesz od nowa narysowa lini, kliknij przycisk Clear (Usu) i po prostu to zrb. 12. Rozdzia 2. Korygowanie wygldu obrazw31Rysunek 2.7. Prostowanie fotografii za pomoc narzdzia Ruler (Miarka) 4. Wybierz polecenie Image/Rotate Canvas/Arbitrary (Obraz/Obrobszar roboczy/Swobodnie) i w otwartym oknie dialogowym(rysunek 2.8) najpierw zaznacz jedn z dostpnych tam opcji: CW(w prawo) najczciej wybierana, obracajca obraz w prawo,lub CCW (w lewo), a nastpnie kliknij przycisk OK.Rysunek 2.8. Okno dialogowe Rotate Canvas (Obr obszar roboczy)5. Fotografia zostaa wyprostowana (rysunek 2.9 na grze).Wymaga jeszcze przeprowadzenia kadrowania. Po tej czynnocibdzie wygldaa tak jak na rysunku 2.9 na dole. 13. 32Photoshop CS3 wiczenia praktyczne Rysunek 2.9.Po zastosowaniunarzdzia Ruler(Miarka) i oknaRotate Canvas(Obr obszarroboczy)fotografia zostaawyprostowana,w skutek tegow naronikachpojawiy siobszary w kolorzewybranegow Przybornikukoloru ta w tymprzypadku jest tobiay (rysunekna grze).W zwizku z tym,naleyprzeprowadzidodatkowokadrowanieobrazu, ktregoefekt widocznyjest na rysunkuna dole 14. Rozdzia 2. Korygowanie wygldu obrazw33 Zastosowania narzdzia Spot Healing Brush Narzdzie Spot Healing Brush (Punktowy pdzel korygujcy) pozwala szybko usun plamy i innego rodzaju skazy wystpujce w obrazie. Jego dziaanie polega na malowaniu korygowanych obszarw obrazu (a naprawd tworzcych je pikseli) prbkami pikseli, wzorkw czy tekstur automatycznie pobranymi z obszarw wok korygowanego fragmentu obrazu przy zachowaniu ich stopnia jasnoci i przezroczy- stoci. Aby uaktywni to narzdzie, kliknij w Przyborniku ikon ( ). Sposb posugiwania si nim zaley od tego, czy chcesz podda ko- rekcji duy, czy te may obszar obrazu. Jeli jest to may obszar wy- starczy uaktywni narzdzie, ustawi opcje na pasku opcji i klikn korygowany fragment, jeli masz do czynienia z wikszym obszarem nie wystarczy kliknicie. Naley klikn korygowany obszar i, wci- skajc klawisz myszy, przecign kursor, aby usun skaz.eby zmieni rednic kocwki pdzla, naley skorzysta z paska opcji wystarczy klikn pole Brush (Pdzel) i w rozwinitym menu wybra rednic lub rodzaj kocwki. Moesz rwnie skorzysta z klawiszy ] aby zwiksza rozmiar rednicy i [ aby go zmniejsza.Uywajc kombinacji klawiszy Shift+], moesz zwiksza twardo kocwki narzdzia Spot Healing Brush (Punktowy pdzel korygujcy), za za pomoc Shift+[ zmniejsza jej twardo. W I C Z E N I E 2.4Usuwanie skaz ze skry fotografowanej osoby 1. Otwrz w programie fotografi przedstawiajc posta, na skrze ktrej widoczna jest skaza niewielkich rozmiarw (rysunek 2.10). W omawianym przykadzie bd to krosty na twarzy i pieprzyki na szyi.2. Uaktywnij narzdzie Spot Healing Brush (Punktowy pdzel korygujcy) i na pasku opcji ustaw te, ktre s potrzebne. Wybierz kocwk pdzla, ktrej rozmiar powinien by niewiele wikszy od korygowanego obszaru, w polu Mode (Tryb) 15. 34Photoshop CS3 wiczenia praktyczne Rysunek 2.10.Fotografiaprzedstawiajcaposta, na skrzektrej widoczne sskazy niewielkichrozmiarwwybierz Normal (Zwyky) lub Replace (Zastp), jeli chcesz, abyna brzegach obrysu pdzla zachowany zosta szum oraz tekstura.Ja jednak najczciej wybieram opcj Normal (Zwyky). Jeli chcesz skorygowa niewielki fragment obrazu jednym klikniciem wybierz pdzel, ktrego rednica jest odrobin wiksza od skazy.Pozwoli to uzyska zadowalajcy efekt. 3. Wybierz metod prbkowania pikseli, zaznaczajc jedn z dwchopcji: Proximity Match (Zgodno z otoczeniem) lub Create Texture(Utwrz tekstur). 16. Rozdzia 2. Korygowanie wygldu obrazw35 Proximity Match (Zgodno z otoczeniem). Po wczeniu tejopcji program wykorzystuje piksele znajdujce si wokkrawdzi zaznaczenia, aby znale obszary obrazu, ktrewykorzysta jako atk dla obszaru zaznaczonego. Jeli efektyuzyskane po wczeniu tej opcji nie satysfakcjonuj Ci,cofnij operacj i zaznacz opcj Create Texture (Utwrz tekstur).Create Texture (Utwrz tek...</p>