Pitanja i Odgovori Roba

  • View
    234

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1. ta ini prateu saobraajnu infrastrukturu ine? Prateu saobraajnu infrastrukturu ine: -teretne i putnike stanice; -terminali; -utovarno/istovarne stanice;-servisna i remontna srestva; -sredstva veza i signalizacije i dr

2. Koje faze karakteriu transportni? Transportni proces karakteriu tri osnovne faze: utovar podrazumjeva pripremu voznog sredstva, organizaciju utovarnog mjesta, sortiranje tovara i formiranje dokumentacije koja prati prevoz tereta; prevoz osnovna funkcija transporta i istovar sputanje tovara sa transportnog sredstva, na mjesto za odlaganje i predaja tovara sa prateom dokumentacijom.

3. Pozitivne i negativne karakteristike eljeznikog transporta? pozitivne: visoka propusna i prevozna sposobnost; prevoz nezavisan od klimatskih uslova; neposredna veza magistralnih i prateih kolosjeka i masovnost prevoza. negativne: ogranien manevar i velika poetna ulaganja;

4. Pozitivne i negativne karakteristike automobilskog? Pozitivne karakteristike automobilskog transporta su: velika manevarska sposobnost; izraena mobilnost; automnost transportnih sredstava; visoka brzina dostave; dostava od vrata do vrata i irok spektar primjene. Negativne karakteristike automobilskog transporta su: visoka ulaganja; znaajna energetska potronja; niska produktivnost i zagaenje ivotne sredine 5. Pozitivne i negativne karakteristike vodenog transporta? Pozitivne karakteristike vodenog transporta su: visoka prevozni kapacitet; niska energetska potronja i relativno mala ulaganja. Negativne karakteristike vodenog transporta su: spora brzina dostave; sezonski prevoz i ureenje plovnih puteva. 6. Pozitivne i negativne karakteristike vazdunog transporta? Pozitivne karakteristike vazdunog transporta su: visoka brzina prevoza; fleksibilnost; manevar i operativnost i relativno nia kapitalna ulaganja. Negativne karakteristike vazdunog transporta su: zavisnost od klimatskih uslova; manje koliine robe i buka.

7. Kriterijumi za klasifikaciju robe: Roba se moe klasifikovati po vie kriterijuma koji se mogu odnositi na: fizike karakteristike: tenosti; gasovi i vrste materije. prema hemijskom sastavu: organske i neorganske. Prema pojavnom obliku roba se moe klasifikovati na: komadnu robu; rasutu robu; tenu robu i gasovitu robu.

8. Koje vrste ambalae se susreu u procesima distribucije? U procesima distribucije sreu se tri vrste ambalae: potroaka ambalaa ima funkciju da uoblii jedinicu proizvoda na nain da ona odgovara elji kupca po koliini i izgledu, da bude pogodna za prenoenje i uvanje. Dizajn treba da privue panju kupca i da obezbjedi sve relevantne informacije; komercijalna ambalaa ima prvenstveni cilj da formira i uoblii robu u obliku pogodnom za izlaganje u prodaji uz izuzetno naglaen marketinki pristup. Ukoliko je roba upakovana tako da proizvod moe da se izloi u prodaji potroaka i komercijalna ambalaa se ne razlikuju i transportna ambalaa ima za cilj zatitnu i informacionu funkciju. Postoje proizvodi kod kojih nema razlike izmeu potroake, komercijalne i transportne ambalae (vree za vjetako ubrivo, cement, kante za boju..).

9. Materijali za izradu ambalae? Za izradu ambalae koriste se razliiti materijali, pa ambalaa moe biti: papirna za izradu papirne ambalae koristi se obian, specijalni i natron papir, talasasti i vieslojni karton; metalna za izradu metalne ambalae koriste se razliiti metali i legure. Ova vrsta ambalae ima izvanredne fizike osobine, nedostatak moe biti hemijska otpornost, podlonost koroziji, vea masa i cijena u odnosu na papirnu, drvenu, plastinu i tekstilnu ambalau i drvena za izradu drvene ambalae koristi se rezana graa etinara i liara, po pravilu jeftinije vrste, kao i proizvodi prerade drveta (per ploa, iverica, furnir i dr.). Drvena ambalaa pojavljuje se u razliitim oblicima i po pravilu je nepovratna, odnosno za jednokratnu je upotrebu; staklena ambalaa ima iroku primjenu u izradi potroake i komercijalne ambalae. Ima veliku hemijsku otpornost, ne stvara toksine proizvode, ne daje miris, otporna je na hemijske uticaje i nepropustljiva je za mikroorganizme, gasove i tenosti. Osnovni nedostatak je relativno velika teina i slaba zatita od uticaja suneve svjetlosti; tekstilna ambalaa se proizvodi od vlakana biljnog, ivotinjskog i sintetikog porijekla. Ovu ambalau uglavnom ine vree razliitih dimenzija, razliite gustine tkanja sa razliitim nainom vezanja i zatvaranja; plastina ambalaa se relativno lako proizvodi, najrazliitijeg oblika i dimenzija. Tipini oblici su: boce, gajbe, korpe, baloni, kante, burad, a od folija se proizvode tube, vree i dr. i kombinovana ambalaa nastaje spajanjem i kombinovanjem prethodnih tipova ambalae.

10. Definicija i podjela paleta? Paleta kao pomono sredstvo predstavlja najmanju univerzalnu tovarnu jedinicu integralnog transporta. Palete se dijele na dvije osnovne kategorije: palete bez nadogradnje (ravne palete ) i palete sa nadogradnjom (stubne ili boks palete ). Pod paletom se podrazumjeva tovarna podloga koja se uglavnom sastoji od dva poda razdvojena meupodnicama ili jednog poda oslonjenog na noice, visine svedene na minimum, tako da se njom lako rukuje viljukama viljukara ili paletnim kolicima

11. Viljukari i podjela viljukara? Osnovno sredstvo mehanizacije za rukovanje paletama je viljukar, bez kog je nemogue zamisliti paletni sistem. Viljukar je mehanizovano manipulaciono sredstvo, snabdjeveno specijalnim viljukama, koje podilaze pod palete ili podesnog komada nepaletizovane robe, podiui ga ili sputajui, u cilju prenoenja sa jednog mjesta na drugo radi uskladitenja, utovara, istovara ili pretovara. Viljukari izvravaju tehnoloke zahtjeve manipulisanja u: industrijskom transportu; utovaru; istovaru; pretovaru i skladitenju. Viljukari se mogu podijeliti u dvije osnovne grupe: runi viljukari koji su snabdjeveni ureajima za mehaniko ili hidraulino podizanje tereta. Pomou fizike snage radnika vri se prenos palete sa jednog mjesta na drugo. Runi viljukari mogu da budu i na elektrini ili benzinski/dizel motorni pogon i motorni viljukari pomou motornih viljukara paleta se moe podii na visinu od nekolko metara u cilju smjetanja jedne na drugu u vie redova, slaganja u regale skaldita ili prenoenja sa jednog na drugo mjesto, kao i utovara, istovara ili pretovara. Motrni viljukari rade na elektrini, benzinski/dizel pogon.

12. Kontejneri i podjela kontejnera prema namjeni? Kontejner je jedan od najsavremenijih sudova koji omoguava ukrupnjavanje tovara i odvaja robu od transportnog pretovarnog i prevoznog sredstva na cijelom transportnom putu od proizvoaa do potroaa, to omoguava da roba u kontejnerima moe promjeniti vie transportnih sredstava, drava i kontinenata da sa njom nema dodira. Prema ISO definiciji kontejner se definie kao metalna posuda za realizaciju transportno pretovarno skladinih procesa koji ima zapreminu od najmanje 1m3 i koja ispunjava sljedee uslove: jednostavan utovar i istovar; da ima sve neophodne elemente koji obezbjeuju brz i racionalan utovar, istovar i pretovar u realizaciji transportnih lanaca; da omogui tehniko tehnoloku integraciju prevoznih sredstava razliitih vidova transporta bez intervencija na terenu i da obezbjedi veliki broj ciklusa. U zavisnosti od karakteristika koje se posmatraju, kontejneri se mogu podijeliti prema: namjeni; vrsti robe koja se u njima prevozi; nosivosti; vrsti materijala od kojeg su izgraeni; vrsti konstrukcije; mjestu koritenja; nainu prevoza; vrsti ureaja kojima su opremljeni u cilju obezbjeenja uslova za prevoz odreenih vrsta robe i podobnosti i mogunostima pretovara i sl.

13. Metode odreivanja kvaliteta robe? Kontrola robe u transportu zapoinje utvrivanjem kvaliteta robe prije zapoetog transpota uporeivanjem sa dokumentacijom naruioca prevoza. Kvalitet robe uopteno uzeto je mjerilo upotrebne vrijednosti proizvoda. Kvalitet robe se obino ne moe posmatrati kroz jedan parametar ve kroz niz parametara koji se ispituju: objektivnim/laboratorijskim metodama - fizike, hemijske i mehanike karakteristike i subjektivnim metodama zasnivaju se na sposobnosti samog ispitivaa, organoleptika ispitivanja (ula vida, mirisa, ukusa i dodira) odreujue se boja, miris, ukus i kvalitet oblika robe.

14. ta je kombinovni a ta reprezentativni uzorak? Dio proizvoda koji u sebi sadri kvalitativne osobine itavog proizvoda naziva se uzorkom proizvoda.kombinovani uzorak je uzorak koji se dobije mijeanjem odreenog broja uzoraka sa odreenog mjesta u definisanom odnosu. Pojedinani uzorci iz vie cisterni, brodskih komora ili tankova, mijeaju se u odnosima u kojima su koliine materijala koji oni predstavljaju; reprezentativni uzorak je uzorak ije su fizike i hemijske karakteristike identine volumetrijskim prosjenim osobinama ukupne zapremine materijala iz kog je uzorak uzet;

15. Koje mjere bezbjednosti se moraju primjenjivati prilikom uzorkovanja ? Prilikom uzorkovanja potrebno je preduzeti odreene mjere predostronosti: uzorak ne smije sadravati strane materijale; neophodno je sprijeiti gubitak lakih frakcija; osobe koje uzimaju uzorke moraju biti potpuno obuene; za rukovanje uzorkom treba upotrijebiti opremu za uzorkovanje, posude i prihvatne posude koje su otporne na uticaje tenosti koje se uzorkuju; oprema za uzorkovanje mora biti potpuno ista i suha; zbog irenja prilikom uzimanja uzorka najmanje 10% posude za uzorkovanje mora biti prazno i nakon punjenja i zatvaranja neophodno je izvriti kontrolu na curenje

16. Koje informacije moraju sadravati posude sa uzorcima ? Posude sa uzorcima moraju biti obiljeene, kartice na njima moraju sadravati neizbrisive podatke: mjesto uzimanja uzorka; datum uzimanja uzorka; podatke o osobi koja je vrila uzorkovanje; koliinu uzorka; broj rezervoara, pakovanja, prevozno sredstvo; tip uzorka i opremu koja je upotrebljena za uzorkovanje. 17. Definicija opasnih materija? Opasne materije materije koje pri proizvodnji, pakovanju, skladitenju, transportu, rukovanju i koritenju mogu biti opasne i tetne po zdravl