Pitanja i Odgovori Roba

  • Published on
    05-Feb-2016

  • View
    233

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>1. ta ini prateu saobraajnu infrastrukturu ine? Prateu saobraajnu infrastrukturu ine: -teretne i putnike stanice; -terminali; -utovarno/istovarne stanice;-servisna i remontna srestva; -sredstva veza i signalizacije i dr </p> <p>2. Koje faze karakteriu transportni? Transportni proces karakteriu tri osnovne faze: utovar podrazumjeva pripremu voznog sredstva, organizaciju utovarnog mjesta, sortiranje tovara i formiranje dokumentacije koja prati prevoz tereta; prevoz osnovna funkcija transporta i istovar sputanje tovara sa transportnog sredstva, na mjesto za odlaganje i predaja tovara sa prateom dokumentacijom. </p> <p>3. Pozitivne i negativne karakteristike eljeznikog transporta? pozitivne: visoka propusna i prevozna sposobnost; prevoz nezavisan od klimatskih uslova; neposredna veza magistralnih i prateih kolosjeka i masovnost prevoza. negativne: ogranien manevar i velika poetna ulaganja; </p> <p>4. Pozitivne i negativne karakteristike automobilskog? Pozitivne karakteristike automobilskog transporta su: velika manevarska sposobnost; izraena mobilnost; automnost transportnih sredstava; visoka brzina dostave; dostava od vrata do vrata i irok spektar primjene. Negativne karakteristike automobilskog transporta su: visoka ulaganja; znaajna energetska potronja; niska produktivnost i zagaenje ivotne sredine 5. Pozitivne i negativne karakteristike vodenog transporta? Pozitivne karakteristike vodenog transporta su: visoka prevozni kapacitet; niska energetska potronja i relativno mala ulaganja. Negativne karakteristike vodenog transporta su: spora brzina dostave; sezonski prevoz i ureenje plovnih puteva. 6. Pozitivne i negativne karakteristike vazdunog transporta? Pozitivne karakteristike vazdunog transporta su: visoka brzina prevoza; fleksibilnost; manevar i operativnost i relativno nia kapitalna ulaganja. Negativne karakteristike vazdunog transporta su: zavisnost od klimatskih uslova; manje koliine robe i buka. </p> <p>7. Kriterijumi za klasifikaciju robe: Roba se moe klasifikovati po vie kriterijuma koji se mogu odnositi na: fizike karakteristike: tenosti; gasovi i vrste materije. prema hemijskom sastavu: organske i neorganske. Prema pojavnom obliku roba se moe klasifikovati na: komadnu robu; rasutu robu; tenu robu i gasovitu robu. </p> <p>8. Koje vrste ambalae se susreu u procesima distribucije? U procesima distribucije sreu se tri vrste ambalae: potroaka ambalaa ima funkciju da uoblii jedinicu proizvoda na nain da ona odgovara elji kupca po koliini i izgledu, da bude pogodna za prenoenje i uvanje. Dizajn treba da privue panju kupca i da obezbjedi sve relevantne informacije; komercijalna ambalaa ima prvenstveni cilj da formira i uoblii robu u obliku pogodnom za izlaganje u prodaji uz izuzetno naglaen marketinki pristup. Ukoliko je roba upakovana tako da proizvod moe da se izloi u prodaji potroaka i komercijalna ambalaa se ne razlikuju i transportna ambalaa ima za cilj zatitnu i informacionu funkciju. Postoje proizvodi kod kojih nema razlike izmeu potroake, komercijalne i transportne ambalae (vree za vjetako ubrivo, cement, kante za boju..). </p> <p>9. Materijali za izradu ambalae? Za izradu ambalae koriste se razliiti materijali, pa ambalaa moe biti: papirna za izradu papirne ambalae koristi se obian, specijalni i natron papir, talasasti i vieslojni karton; metalna za izradu metalne ambalae koriste se razliiti metali i legure. Ova vrsta ambalae ima izvanredne fizike osobine, nedostatak moe biti hemijska otpornost, podlonost koroziji, vea masa i cijena u odnosu na papirnu, drvenu, plastinu i tekstilnu ambalau i drvena za izradu drvene ambalae koristi se rezana graa etinara i liara, po pravilu jeftinije vrste, kao i proizvodi prerade drveta (per ploa, iverica, furnir i dr.). Drvena ambalaa pojavljuje se u razliitim oblicima i po pravilu je nepovratna, odnosno za jednokratnu je upotrebu; staklena ambalaa ima iroku primjenu u izradi potroake i komercijalne ambalae. Ima veliku hemijsku otpornost, ne stvara toksine proizvode, ne daje miris, otporna je na hemijske uticaje i nepropustljiva je za mikroorganizme, gasove i tenosti. Osnovni nedostatak je relativno velika teina i slaba zatita od uticaja suneve svjetlosti; tekstilna ambalaa se proizvodi od vlakana biljnog, ivotinjskog i sintetikog porijekla. Ovu ambalau uglavnom ine vree razliitih dimenzija, razliite gustine tkanja sa razliitim nainom vezanja i zatvaranja; plastina ambalaa se relativno lako proizvodi, najrazliitijeg oblika i dimenzija. Tipini oblici su: boce, gajbe, korpe, baloni, kante, burad, a od folija se proizvode tube, vree i dr. i kombinovana ambalaa nastaje spajanjem i kombinovanjem prethodnih tipova ambalae. </p> <p>10. Definicija i podjela paleta? Paleta kao pomono sredstvo predstavlja najmanju univerzalnu tovarnu jedinicu integralnog transporta. Palete se dijele na dvije osnovne kategorije: palete bez nadogradnje (ravne palete ) i palete sa nadogradnjom (stubne ili boks palete ). Pod paletom se podrazumjeva tovarna podloga koja se uglavnom sastoji od dva poda razdvojena meupodnicama ili jednog poda oslonjenog na noice, visine svedene na minimum, tako da se njom lako rukuje viljukama viljukara ili paletnim kolicima</p> <p>11. Viljukari i podjela viljukara? Osnovno sredstvo mehanizacije za rukovanje paletama je viljukar, bez kog je nemogue zamisliti paletni sistem. Viljukar je mehanizovano manipulaciono sredstvo, snabdjeveno specijalnim viljukama, koje podilaze pod palete ili podesnog komada nepaletizovane robe, podiui ga ili sputajui, u cilju prenoenja sa jednog mjesta na drugo radi uskladitenja, utovara, istovara ili pretovara. Viljukari izvravaju tehnoloke zahtjeve manipulisanja u: industrijskom transportu; utovaru; istovaru; pretovaru i skladitenju. Viljukari se mogu podijeliti u dvije osnovne grupe: runi viljukari koji su snabdjeveni ureajima za mehaniko ili hidraulino podizanje tereta. Pomou fizike snage radnika vri se prenos palete sa jednog mjesta na drugo. Runi viljukari mogu da budu i na elektrini ili benzinski/dizel motorni pogon i motorni viljukari pomou motornih viljukara paleta se moe podii na visinu od nekolko metara u cilju smjetanja jedne na drugu u vie redova, slaganja u regale skaldita ili prenoenja sa jednog na drugo mjesto, kao i utovara, istovara ili pretovara. Motrni viljukari rade na elektrini, benzinski/dizel pogon. </p> <p>12. Kontejneri i podjela kontejnera prema namjeni? Kontejner je jedan od najsavremenijih sudova koji omoguava ukrupnjavanje tovara i odvaja robu od transportnog pretovarnog i prevoznog sredstva na cijelom transportnom putu od proizvoaa do potroaa, to omoguava da roba u kontejnerima moe promjeniti vie transportnih sredstava, drava i kontinenata da sa njom nema dodira. Prema ISO definiciji kontejner se definie kao metalna posuda za realizaciju transportno pretovarno skladinih procesa koji ima zapreminu od najmanje 1m3 i koja ispunjava sljedee uslove: jednostavan utovar i istovar; da ima sve neophodne elemente koji obezbjeuju brz i racionalan utovar, istovar i pretovar u realizaciji transportnih lanaca; da omogui tehniko tehnoloku integraciju prevoznih sredstava razliitih vidova transporta bez intervencija na terenu i da obezbjedi veliki broj ciklusa. U zavisnosti od karakteristika koje se posmatraju, kontejneri se mogu podijeliti prema: namjeni; vrsti robe koja se u njima prevozi; nosivosti; vrsti materijala od kojeg su izgraeni; vrsti konstrukcije; mjestu koritenja; nainu prevoza; vrsti ureaja kojima su opremljeni u cilju obezbjeenja uslova za prevoz odreenih vrsta robe i podobnosti i mogunostima pretovara i sl. </p> <p>13. Metode odreivanja kvaliteta robe? Kontrola robe u transportu zapoinje utvrivanjem kvaliteta robe prije zapoetog transpota uporeivanjem sa dokumentacijom naruioca prevoza. Kvalitet robe uopteno uzeto je mjerilo upotrebne vrijednosti proizvoda. Kvalitet robe se obino ne moe posmatrati kroz jedan parametar ve kroz niz parametara koji se ispituju: objektivnim/laboratorijskim metodama - fizike, hemijske i mehanike karakteristike i subjektivnim metodama zasnivaju se na sposobnosti samog ispitivaa, organoleptika ispitivanja (ula vida, mirisa, ukusa i dodira) odreujue se boja, miris, ukus i kvalitet oblika robe. </p> <p>14. ta je kombinovni a ta reprezentativni uzorak? Dio proizvoda koji u sebi sadri kvalitativne osobine itavog proizvoda naziva se uzorkom proizvoda.kombinovani uzorak je uzorak koji se dobije mijeanjem odreenog broja uzoraka sa odreenog mjesta u definisanom odnosu. Pojedinani uzorci iz vie cisterni, brodskih komora ili tankova, mijeaju se u odnosima u kojima su koliine materijala koji oni predstavljaju; reprezentativni uzorak je uzorak ije su fizike i hemijske karakteristike identine volumetrijskim prosjenim osobinama ukupne zapremine materijala iz kog je uzorak uzet; </p> <p>15. Koje mjere bezbjednosti se moraju primjenjivati prilikom uzorkovanja ? Prilikom uzorkovanja potrebno je preduzeti odreene mjere predostronosti: uzorak ne smije sadravati strane materijale; neophodno je sprijeiti gubitak lakih frakcija; osobe koje uzimaju uzorke moraju biti potpuno obuene; za rukovanje uzorkom treba upotrijebiti opremu za uzorkovanje, posude i prihvatne posude koje su otporne na uticaje tenosti koje se uzorkuju; oprema za uzorkovanje mora biti potpuno ista i suha; zbog irenja prilikom uzimanja uzorka najmanje 10% posude za uzorkovanje mora biti prazno i nakon punjenja i zatvaranja neophodno je izvriti kontrolu na curenje </p> <p>16. Koje informacije moraju sadravati posude sa uzorcima ? Posude sa uzorcima moraju biti obiljeene, kartice na njima moraju sadravati neizbrisive podatke: mjesto uzimanja uzorka; datum uzimanja uzorka; podatke o osobi koja je vrila uzorkovanje; koliinu uzorka; broj rezervoara, pakovanja, prevozno sredstvo; tip uzorka i opremu koja je upotrebljena za uzorkovanje. 17. Definicija opasnih materija? Opasne materije materije koje pri proizvodnji, pakovanju, skladitenju, transportu, rukovanju i koritenju mogu biti opasne i tetne po zdravlje ljudi ili mogu dovesti do materijalnih teta na imovini, ukoliko se njima nestruno rukuje.</p> <p>18. Kojim sporazumima/propisima je regulisan za transport opasnih roba u drumskom i eljeznikom transportu? ADR Evropski sporazum o meunarodnom drumskom prevozu opasne robe; RID Meunarodni propisi o prevozu opasnih materija eljeznicom; </p> <p>19. Eksplozivi su materije? Eksplozivi su materije, ppojedina jedinjenja ili smjese jedinjenja, koja se, podstaknuta impulsom (udarom, zagrijavnjem, elektrinim lukom) trenutno hemijski razlau (raspadaju) stvarajui pri tome veliku koliinu gasova uz oslobaanje velike koliine toplote.</p> <p>20. Gasovi? Gasovi su materije koje: na 500C imaju napon pare vei od 300 kPa (3 bara) na 200C pri standardnom pritisku od 101,3 kPa (1,013 bar atmosferski pritisak) su u gasovitom stanju. </p> <p>21. Zapaljive tenosti? Opta karakteristika zapaljivih tenosti je da lako i brzo isparavaju. Same tenosti nisu zapaljive, ve pare pomjeane sa vazduhom lako se zapale ili eksplodiraju. Najvanije karakteristike zapaljivih tenosti su: taka paljenja najnia temperatura na kojoj dolazi do paljenja para, probnim plamenom, koje se razvijaju iznad tenosti pri njenom zagrijavanju pri tano definisanim uslovima; taka kljuanja je temperatura na kojoj tenost u potpunosti prelazi u gasovito stanje. </p> <p>22. Zapaljive vrste materije? Zapaljive vrste materije su vrste materije koje u suvom stanju mogu lako dase zapale u dodiru sa plamenom ili sumporom, ali nisu sklone samozapaljenju.</p> <p>23. Oksidirajue materije i organski peroksidi? Materije iz ove klase obuhvataju one materije koje same po sebi ne moraju biti zapaljive ili sagorljive, ali zbog vika kiseonika kojim raspolau, mogu da izazovu ili doprinesu paljenju ili sagorijevnju drugog mterijala koji je zapaljiv.Peroksidi su hemijska jedinjenja koja sadre kiseonik i njihova glavna karakteristika je posjedovanje molekulske veze kiseonik-kiseonik, koja se razdvaja pri visokoj temperaturi.</p> <p>24. Otrovne i infektivne materije? Otrovne materije su supstance sintetikog ili prirodnog porijekla i preparati proizvedeni od tih supstanci koji, uneseni u organizam ili u doddiru sa organizmom, mogu ugroziti ivot ili zdravlje ljudi ili tetno djelovati na ivotnu sredinu.U materije klase 6.2. prema ADR-u svrstavaju se materije koje su sposobne da uzrokuju infekciju, o kojima se zna ili se moe sa razlogom oekivati da sadre uzronike bolesti. Uzronici bolesti definisani su kao mikroorganizmi (bakterije, virusi, mikrobi, paraziti i gljivice) i drugi uzronici koji mogu prouzrokovati pboljenje kod ljudi ili ivotinja.</p> <p>25. Radioaktivne materije? Radioaktivne materije su veoma opasne jer ljudska ula ne omoguavaju otkrivanje radioaktivnosti, odnosno ove materije odaju nevidljiva zraanja. Radioaktivnost predstavlja sposobnost atomskih jezgara da se spontano raspadaju, proces u kom se jezgro nekog elementa raspada izbacujui alfa i beta estice ili gama zrake. Radioaktivne materije su materije ija specifina aktivnost prelazi 74 bekerela, odnosno 0,02 mikrokirija po gramu.</p> <p>26. Korozivne materije? Korozivne/nagrizajue materije su materije: koje hemijskim djelovanjem napadaju povrinsko tkivo koe i sluzokoe sa kojim dolaze u dodir, koje nanose tetu drugim robama ili transportnim sredstvima i izazovu i druge opasnosti i materije koje sa vodom ili vlagom iz vazduha stvaraju korozivne tenosti, pare ili maglu. </p> <p>27. Funkcije ambalae? Funkcije ambalae su: zatita upakovanog proizvoda; olakavanje manipulacije pri prevozu, skladitenju i prodaji robe; garantovanje porijekla robe; davanje estetskih karakteristika i povoljnih dimenzija za to bolje iskoritenje tovarnog prostora i ekonominije i uspjenije poslovanje. </p> <p>28. ta su listice opasnosti? Listice opasnosti predstavljanu obavjetenja o opasnostima koja prijete od robe upakovane u odgovarajuu ambalau, a koja mogu nastati tokom transporta velikih pakovanja, vozila, cisterni, kontejnera ili nekih drugih poiljki i transportnih sredstava koji sadre opasne robe.</p> <p>29. Kategorije vozila za prevoz opasnih materija? Pored osnovnih tipova vozila za transport opasnih materija, Evropska zajednica je definisala i zahtjeve za dvije kategorije vozila: N kategorija podrazumjeva vozilo koje ima najmanje etiri toka ili najmanje tri toka kada maksimalna teina prelazi jednu tonu: N1 vozila sa teinom do 3,75 tona; N2 vozila sa teinom od 3,75 do 12 tona i N1 vozila sa teinom preko 12 tona. O kategorija podrazumjeva prikolice i poluprikolice: O1 prikolice sa teinom do 0,775 tona; O2 prikolice sa teinom od 0,775 do 3,75 tona; O3 prikolice sa teinom od 3,75 do 10 tona i O4 prikolice sa teinom veom od 10 tona. prema ADR-US obzirom na veliki broj klasa opasnih materija (9 klasa) i da svaka klasa ima posebne zahtjeve za transportom, ADR definie sljedee vrste vozila koja su namjenjena za transport opasnih materija: EX/II vozilo podrazumjeva vozilo za prevoz eksplozivnih supstanci i artikala (klasa 1); EX/III vozilo kao i prethodno vozilo namjenjeno je za prevoz opasne robe klase 1, s tom razlikom da se postavljaju stroiji zahtjevi nego...</p>