PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I vpz-hr.s3-eu-west-1. . Čelični i drveni cestovni objekti pregledavaju se najmanje jednom godišnje, a drugi ... 2.3.1. Mostovi

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  221

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • VIROVITIKO-PODRAVSKA UPANIJA

  UPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

  PLAN GRAENJA I ODRAVANJA

  UPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

  SA FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU

  Virovitica, studeni 2017. godine

 • UPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VIROVITIKO-PODRAVSKE UPANIJE

  M. GUPCA 53, 33000 VIROVITICA, TEL: 033/ 726-106 FAX: 033/ 726-714 email: ravnatelj@zucvirovitica.hr web: www.zucvirovitica.hr

  2

  SADRAJ:

  1. UVOD ............................................................................................................................................... 3

  2. STANJE UPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ......................................................................................... 5

  2.1. Stanje ukupne mree cesta ..................................................................................................... 5

  2.2. Stanje kolnika .......................................................................................................................... 6

  2.3. Stanje objekata ...................................................................................................................... 10

  2.3.1. Mostovi .......................................................................................................................... 10

  2.3.2. Veliki propusti ................................................................................................................ 12

  2.3.3. Propusti ......................................................................................................................... 13

  2.4. Stanje eljezniko-cestovnih prijelaza ................................................................................... 15

  2.5. Stanje prometne signalizacije ................................................................................................ 17

  2.5.1. Vertikalna signalizacija .................................................................................................. 17

  2.5.2. Horizontalna signalizacija .............................................................................................. 19

  3. OPA OCJENA STANJA ................................................................................................................... 20

  4. ZIMSKA SLUBA ............................................................................................................................. 22

  5. PLAN RADOVA ZA 2018. GODINU .................................................................................................. 29

  5.1. Financijski plan upanijske uprave za ceste Virovitiko-podravske upanije za 2018.

  godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu ............................................................................... 29

  5.2. Plan radova na odravanju cesta ........................................................................................... 31

  5.2.1. Odreivanje razina prednosti odravanja ..................................................................... 34

  5.2.2. Standard odravanja ...................................................................................................... 39

  5.2.3. Standard odravanja ...................................................................................................... 35

  5.2.4. Izvanredno odravanje .................................................................................................. 36

  6. PRIKAZ OEKIVANOG STANJA NA KRAJU 2018. GODINE .............................................................. 37

 • UPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VIROVITIKO-PODRAVSKE UPANIJE

  M. GUPCA 53, 33000 VIROVITICA, TEL: 033/ 726-106 FAX: 033/ 726-714 email: ravnatelj@zucvirovitica.hr web: www.zucvirovitica.hr

  3

  1. UVOD

  Sukladno lanku 8. Pravilnika o odravanju cesta i lanku 22. Zakona o cestama, upanijska

  uprava za ceste donosi godinji plan odravanja upanijskih i lokalnih cesta.

  Pri izradi plana 2018. godinu koriteni su slijedei propisi:

  - Zakon o cestama (NN 84/11, NN 22/13, NN 54/13, NN 148/13, NN 92/14)

  - Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/15, 96/16, 103/17)

  - Pravilnik o odravanju cesta (NN 90/14)

  Godinji plan odravanja i graena javnih cesta mora biti usuglaen s Programom graenja i

  odravanja javnih cesta (NN 1/14 , NN 151/14), kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske za

  razdoblje od etiri godine, u skladu sa Strategijom prometnog razvitka Republike Hrvatske

  (NN 131/14) .

  Prema zakonu o cestama upanijska uprava za ceste Virovitiko-podravske upanije obavlja

  djelatnosti odravanja, graenja, rekonstruiranja i upravljanja upanijskim i lokalnim cestama

  na podruju Virovitiko-podravske upanije.

  Plan se donosi u svrhu odravanja cesta, odnosno sprjeavanja propadanja cestovne

  infrastrukture i omoguavanja sigurnog prometa na njima, da se ouvaju temeljna svojstva i

  poboljaju njihove prometne, tehnike i sigurnosne znaajke i uz to zatite od tetnog

  utjecaja cestovnog prometa, te da se ouva njihov okoli i uredan izgled, i to sve u skladu sa

  financijskim mogunostima upravitelja.

  Posljednja Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17) je donesena 20. listopada 2017.,

  te je prema njoj upanijskoj upravi za ceste Virovitiko-podravske upanije pod upravljanje

  pripalo 683,57 km cesta. Od toga upanijskim cestama pripada 362,08 km, dok je ostatak od

  321,49 km pripada lokalnim cestama. Od navedenih duljina bez asfaltnog zastora je 16,34 km

  upanijskih i 101,51 km lokalnih cesta.

 • UPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VIROVITIKO-PODRAVSKE UPANIJE

  M. GUPCA 53, 33000 VIROVITICA, TEL: 033/ 726-106 FAX: 033/ 726-714 email: ravnatelj@zucvirovitica.hr web: www.zucvirovitica.hr

  4

  Pravilnikom o odravanju cesta (NN 90/14) ureuje se popis poslova redovitog i izvanrednog

  odravanja cesta, opseg pojedinih radova i rokovi izvoenja tih radova, dok je njihovo

  provoenje duan osigurati upravitelj ceste, odnosno upanijska uprava za ceste.

  Za planiranje su koritene jedinine cijene ugovorene sa ugovorenim izvoditeljema (Ceste

  d.d. i Cesting d.o.o.) za razdoblje 2017./2021. i jedinstvena nomenklatura radova.

  Financijska sredstva su planirana uz pretpostavku ostvarenja slinih prihoda iz svih izvora

  financiranja kao i u 2017. godini, uzimajui u obzir kao i prijanje godine, znatna smanjenja

  prihoda iz godinje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaa pri registraciji motornih i

  prikljunih vozila (prihodi smanjeni za cca. 10%), te smanjenje financijske naknade od strane

  Hrvatskih cesta d.o.o. za izvanredno odravanje, odnosno graenje i odravanje javnih cesta,

  koja je prijanjih godina iznosila od 4.500.000,00 kn do 10.510.000,00 kn.

  Planirana ulaganja u odravanje i graenje upanijskih i lokalnih cesta odreena su ovisno o

  zateenom stanju cesta, utvrenim razinama prednosti i ponajvie financijskim

  mogunostima, sve u svrhu postizanja odreenog standarda odravanja, radi trajnog

  ouvanja graevinske, prometne i gospodarske vrijednosti ceste.

 • UPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VIROVITIKO-PODRAVSKE UPANIJE

  M. GUPCA 53, 33000 VIROVITICA, TEL: 033/ 726-106 FAX: 033/ 726-714 email: ravnatelj@zucvirovitica.hr web: www.zucvirovitica.hr

  5

  2. STANJE UPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

  2.1. Stanje ukupne mree cesta

  Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u dravne, upanijske i lokalne ceste ( NN 103/17 )

  upanijska uprava za ceste Virovitiko-podravske upanije dobila je na upravljanje 40

  upanijskih i 72 lokalnu cestu, to je ukupno cestovna mrea od 683,57 km.

  Ceste Duina (km) %

  upanijske ceste 362,08 km 52,96 %

  Lokalne ceste 321,49 km 47,04 %

  Ukupno: 683,57 km 100,00 %

  Tabela 1. Raspodjela upanijskih i lokalnih cesta

  Od navedenih duina bez asfaltnog zastora je ukupno 117,85 km, to je 17,24 % od ukupne

  duine upanijskih i lokalnih cesta. Pojedinano to iznosi 4,51 % upanijskih cesta od ukupne

  duine upanijskih cesta, te 31,58 % lokalnih cesta od ukupne duine lokalnih cesta.

  Ceste Duina (km) %

  upanijske ceste 16,34 km 13,86 %

  Lokalne ceste 101,51 km 86,14 %

  Ukupno: 117,85 km 100,00 %

  Tabela 2. Raspodjela upanijskih i lokalnih cesta bez asfaltnog zastora

 • UPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VIROVITIKO-PODRAVSKE UPANIJE

  M. GUPCA 53, 33000 VIROVITICA, TEL: 033/ 726-106 FAX: 033/ 726-714 email: ravnatelj@zucvirovitica.hr web: www.zucvirovitica.hr

  6

  2.2. Stanje kolnika

  Sukladno Pravilniku o odravanju cesta (NN 90/14) upanijska uprava za ceste Virovitiko-

  podravske upanije obavlja nadzor nad stanjem cesta putem redovitih i izvanrednih

  pregleda, te putem ophodarske slube, na tjednoj razini, ugovorene sa izvoaem radova.

  Uz redovite preglede cesta koji se odvijaju na mjesenoj razini tijekom cijele godine, na

  temelju kojih se izrauju mjeseni planovi izvoenja radova, obavljaju se i sezonski pregledi

  cesta (obino nakon prestanka zimske slube, oujak svibanj) na temelju kojih se izrauje

  izvjee o stanju kolnika, odnosno Ocjena stanja asfaltnih kolnika za upanijske i lokalne

  ceste.

  Ocjena stanja asfaltnih kolnika provodi se na osnovi vizualnog pregleda kolnika itave

  cestovne mree, te utvrivanja veliine strukturnih oteenja iste. Prema potrebi neke su

  ceste podjeljene u vie dionica, te su iste ocjenjene i kategorizirane prema veliini oteenja

  kako je navedeno u Tabeli 3.

 • UPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VIROVITIKO-PODRAVSKE UPANIJE

  M. GUPCA 53, 33000 VIROVITICA, TEL: 033/ 726-106 FAX: 033/ 726-714 email: ravnatelj@zucvirovitica.hr web: www.zucvirovitica.hr

  7

  Kategorija

  oteenja Opis stanja kolnika Ocjena stanja

  0 Povrina kolnika i kolnika konstrukcija je u dobrom

  stanju, potrebno je samo i dalje provoditi reim odgovarajueg odravanja

  Izvrsno

  1 Oteenje u vidu pukotina, rupa ili kolotraga, ime je zahvaeno do 10% povrine kolnika, ali bez oteenja

  konstrukcije

  Vrlo dobro

  2 Oteenje u vidu pukotina, rupa ili kolotraga, ime je

  zahvaeno do 10-30% povrine kolnika, ali bez oteenja konstrukcije

  Dobro

  3 Oteenje u vidu pukotina, rupa ili kolotraga, ime je

  zahvaeno do 30-50% povrine kolnika, uz manja oteenja konstrukcije

  Prihvatljivo

  4 Oteenje u vidu pukotina, rupa ili kolotraga, ime je

  zahvaeno do 50-70% povrine kolnika, uz znatna oteenja konstrukcije

  Uporabljivo

  5 Oteenje u vidu pukotina, rupa ili kolotraga, ime je

  zahvaeno preko 70% povrine kolnika, uz jako oteenje konstrukcije

  Loe

  Tabela 3. Kategorije oteenja

  upanijska uprava za ceste Virovitiko-podravske upanije prvu ocjenu stanja asfaltnih

  kolnika provela je 1998. godine, dok je posljednje ocjenjivanje izvreno 2017. godine, te su

  prikupljeni podaci prikazani u tabeli 4. i tabeli 5.

  Uzimajui u obzir da dionice sa makadamskim zastorom ne ulaze u predmetno ocjenjivanje,

  od ukupnih 683,57 km mree, ocijenilo se 345,81 km upanijskih i 219,95 km lokalnih cesta.

 • UPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VIROVITIKO-PODRAVSKE UPANIJE

  M. GUPCA 53, 33000 VIROVITICA, TEL: 033/ 726-106 FAX: 033/ 726-714 email: ravnatelj@zucvirovitica.hr web: www.zucvirovitica.hr

  8

  Kategorija

  oteenja Duina (km) Ocjena stanja

  % od ukupne

  duine upanijskih

  cesta

  0 48,60 Izvrsno 14,05 %

  1 118,42 Vrlo dobro 34,25 %

  2 81,59 Dobro 23,60 %

  3 67,68 Prihvatljivo 19,57 %

  4 28,02 Uporabljivo 8,10 %

  5 1,50 Loe 0,43 %

  Tabela 4. Ocjena stanja asfaltnih kolnika upanijskih cesta

  Kategorija

  oteenja Duina (km) Ocjena stanja

  % od ukupne

  duine lokalnih

  cesta

  0 44,40 Izvrsno 20,22 %

  1 42,95 Vrlo dobro 19,56 %

  2 23,17 Dobro 10,54 %

  3 67,56 Prihvatljivo 30,75 %

  4 34,61 Uporabljivo 15,75 %

  5 7,00 Loe 3,18 %

  Tabela 5. Ocjena stanja asfaltnih kolnika lokalnih cesta

 • UPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VIROVITIKO-PODRAVSKE UPANIJE

  M. GUPCA 53, 33000 VIROVITICA, TEL: 033/ 726-106 FAX: 033/ 726-714 email: ravnatelj@zucvirovitica.hr web: www.zucvirovitica.hr

  9

  Iz priloenih podataka vidi se da je stanje, s obzirom na uskraena i smanjena sredstva u

  proteklih nekoliko godina, na zadovoljavajuoj razini. 71,89 % upanijskih cesta ocjenjeno je

  kao izvrsno, vrlo dobro i dobro, dok istu ocjenu ima 50,25 % lokalnih cesta.

  Ocjenama uporabljivo i loe ocjenjeno je svega 71,13 km cesta. Na grafikonu 1. Prikazani su

  postotci ocjene asfaltnih kolnika upanijskih i lokalnih cesta zajedno.

  Grafikon 1. Ocjena stanja asfaltnih kolnika upanijskih i lokalnih cesta

  16,45%

  28,55%

  18,53%

  23,90%

  11,07%

  1,50%0

  1

  2

  3

  4

  5

  Izvrsno

  Vrlo dobro stanje

  Dobro stanje

  Prihvatljivo stanje

  Uporabljivo stanje

  Loe stanje

 • UPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VIROVITIKO-PODRAVSKE UPANIJE

  M. GUPCA 53, 33000 VIROVITICA, TEL: 033/ 726-106 FAX: 033/ 726-714 email: ravnatelj@zucvirovitica.hr web: www.zucvirovitica.hr

  10

  2.3. Stanje objekata

  Osim redovnih i izvanrednih pregleda stanja cesta prema Pravilniku o odravanju cesta (NN

  90/14) upanijska uprava za ceste Virovitiko-podravske upanije obavlja i pregled cestovnih

  objekata. elini i drveni cestovni objekti pregledavaju se najmanje jednom godinje, a drugi

  cestovni objekti pregledavaju se najmanje jednom svake dvije godine.

  Pri pregledu cestovnih objekata potrebno je pregledati sve njegove dostupne dijelove, te

  ovisno o nalazu ili zbog prethodnog zahtjeva inspekcije za ceste, potrebno je obaviti i

  specijalistika mjerenja i ispitivanja.

  2.3.1. Mostovi

  Na mrei upanijskih i lokalnih cesta koje su pod upravljanjem upanijske uprave za ceste

  Virovitiko-podravske upanije nalazi se ukupno 86 mostova iji je svijetli raspon 5,0 m i vie.

  Od toga je samo jedan kombinirane drveno-eline konstrukcije, za koji je ishoena

  graevinska dozvola, te su radovi zapoeti, ali zbog pomanjkanja financijskih sredstava isti su

  trenutno zaustavljeni dok se ne osiguraju potrebna financijska sredstva. Zbog navedenih

  razloga, taj most nije obuhvaen redovnim pregledom.

  Redovni pregled je izvren na 85 mostova, na nain da se pristupilo ocjenjivanju 13

  komponenti, te opoj ocjeni mosta. Ocjenjivane komponente su: povrina mosta, prijelazne

  naprave, hodnici, odnosno pjeake staze, odbojna, odnosno obina ograda, pokosi nasipa,

  krila upornjaka, upornjaci, stupovi, leajevi, kolnik, nosai, odnosno grede, korito rijeke,

  drugi elementi i konana opa ocjena mosta.

  Ocjena stanja mostova provodi se na osnovi vizualnog pregleda i utvrivanja vrste i veliine

  oteenja, te prema kategorizaciji navedenoj u Tabeli 6.

 • UPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE VIROVITIKO-PODRAVSKE UPANIJE

  M. GUPCA 53, 33000 VIROVITICA, TEL: 033/ 726-106 FAX: 033/ 726-714 email: ravnatelj@zucvirovitica.hr web: www.zucvirovitica.hr

  11

  Ocjena Opis

  0 Nema oteenja ili su beznaajna; nije potrebno poduzeti nita

  1 Mala oteenja, ali bez potrebe za popravcima osim rutinskog odravanja; na slijedeem redovnom pregledu obratiti panju

  2 Postoje oteenja, potreban je popravak, element konstrukcije

  jo uvijek funkcionira prema projektiranom stanju; staviti u srednjoroni plan za popravak

  3 Znaajno oteenje, popravak potreban to prije; planirati radove za iduu godinu

  4 Ozbiljno oteenje, popravak potreban odmah; ograniiti uporabu i hitno popravljati

  5 Veliko oteenje, totalni lom ili veliki rizik potpunog loma elemenata, ugroena sigurnost; zabraniti uporabu

  Tabela 6. Ocjena stanja mostova

  Posljednji redovni pregled mostova obavljen je krajem 2015. godine i sve do 2017. godine, te

  je usta...

Recommended

View more >