PLAN I PROGRAM RADA STRUČNE SURADNI E ?· Sudjelovanje i izvještaj o realizaciji školskog preventivnog programa . ... Prevencija neprihvatljivog ... PROVED A PLANA POSTUPANJA U SLUČAJU NASILJA

Embed Size (px)

Text of PLAN I PROGRAM RADA STRUČNE SURADNI E ?· Sudjelovanje i izvještaj o realizaciji školskog...

 • PLAN I PROGRAM RADA STRUNE SURADNICE PSIHOLOGINJE

  JADRANKA KEVILJ ARAC,PROF.

  ( Prema obrascu Agencije za odgoj i obrazovanje i Rjeenju o tjednim radnim obvezama strunog

  suradnika psihologa u kolskoj godini 2017./18.: KLASA: 602-01/17-01/58, URBROJ: 251-126-17-01 od

  11.9.2017.)

  POSLOVI I ZADACI STRUNOG SURADNIKA PSIHOLOGA Suradnici Vrijeme

  realizacije

  Mjesec

  / sati/

  1.ORGANIZACIJA RADA KOLE

  1.1. Suradnja u organizaciji i planiranju rada kole za k. god.

  2017./18.

  Objedinjavanje kolskog kurikuluma

  Sudjelovanje u izradi Preventivnog programa

  Kreiranje plana i programa Vijea uenika

  Program rada s darovitim uenicima

  Sudjelovanje u izradi Programa rada Zdravstvene

  zatite

  1.2. Prijem novih uenika i rasporeivanje u razredne odjele.

  1.3. Sudjelovanje u prihvatu uenika prvog razreda.

  1.4. Individualni plan i program strunog usavravanja .

  1.5. Formiranje razrednih odjela uenika prvog razreda.

  2. PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I REALIZACIJA RADA

  KOLE

  2.1. Sudjelovanje u izradi i izvjetaju godinjeg plana i

  programa rada kole te nekih dijelova kolskog kurikuluma za

  kolsku godinu 2016./17.

  2.1.1. Sudjelovanje u prikazu statistikih podataka za potrebe

  upanijskog odnosno gradskog ureda .

  2.2. Izrada i izvjetaj plana i programa rada strunog

  suradnika psihologa za kolsku godinu 2017./18.

  Socij. pedag,

  razrednici

  razrednici

  Socij. pedag,

  razrednici

  godinje 70

  sati

  Rujan

  Rujan

  rujan

  rujan

  srpanj

  35 sati

  godinje

  srpanj

  kolovoz

  rujan

  srpanj-rujna

  rujan

 • 2.2.1. Sudjelovanje i izvjetaj o realizaciji kolskog

  preventivnog programa .

  2.2.2. Izvjetaj o realizaciji aktivnosti Vijea uenika ija sam

  voditeljica.

  2.2.3. Izvjetaj o realizaciji Programa rada s darovitim

  uenicima.

  2..3. Pripomo u pripremi dokumentacije za izradu redovnih

  programa uz individualizirane postupke ili uz prilagodbu

  sadraja i individualizirane postupke

  2.4. Sudjelovanje u izradi plana i programa stairanja uitelja

  poetnika (struno usavravanje, praenje nastavnog

  procesa i odgojnog djelovanja).

  2.5. Sudjelovanje u izradi prijedloga plana i programa rada

  razrednika.

  3. PRAENJE I ISPITIVANJE PSIHOFIZIKOG RAZVOJA

  UENIKA

  RAD S UENICIMA na individualnoj i / ili skupnoj razini od

  pripreme, realizacije do evaluacije rada

  3.1. Utvrivanje stanja uenika na podruju:

  akademske kompetencije odnosno jakih i slabih

  strana intelektualne razvijenosti primjenom

  psiho dijagnostikih sredstava

  razvijenost opih strategija uenja i motivacije

  emocionalnog razvoja i osobina linosti

  socijalnih vjetina i znaajki ponaanja

  posebnih potreba

  psihofizike spremnosti za upis u prvi razred

  osnovne kole

  3.2. lan Strunog povjerenstva osnovne kole za utvrivanje

  psihofizikog stanja djeteta odnosno uenika.

  3.2.1. utvrivanje primjerenog programa osnovnog

  obrazovanja za dijete/uenika s tekoama u razvoju,

  3.2.2. privremeno oslobaanje od ve zapoetog kolovanja,

  Socij. pedag,

  razrednici

  Mentori

  pripravnika,

  pripravnik

  Razrednici

  Socij. pedag,

  razrednici i

  uitelji

  kolska lijenica

  Soc. ped. I

  uitelji

  kolska lijenica

  Soc. ped. I

  uitelji

  srpanj

  lipanj,

  rujan-lipanj

  rujan-lipanj

  rujan

  70 sati

  godinje

  Tijekom godine

  Tijekom godine

  Oujak,

  travanj

 • 3.2.3. ukidanje rjeenja o primjerenom programu osnovnog

  obrazovanja za uenika s tekoama u razvoju,

  3.2.4. ukljuivanje uenika u pripremnu ili dopunsku nastavu

  hrvatskog jezika.

  3.2.5. Utvrivanje psihofizikog stanja djeteta zbog

  redovitoga upisa u prvi razred osnovne kole.

  3.2.6. zbog prijevremenog upisa djeteta u prvi razred osnovne

  kole.

  3.2.7. zbog odgode upisa u prvi razred osnovne kole.

  3.2.8. zbog primjerenog programa osnovnog obrazovanja za

  uenike s tekoama u razvoju.

  3.3. kolsko okruenje:

  utvrivanje poticajnih i sigurnih uvjeta za uenje

  i rad

  utvrivanje obiljeja kolske/razredne klime

  (npr. sociometrijom)

  osiguravanje poticajnih i sigurnih uvjeta za rad i

  uenje

  doprinos razvoju pozitivne kolske/razredne

  klime

  3.4. Savjetodavni rad s uenicima

  3.4.1. Individualni i / ili grupni savjetodavni rad u kojem se

  upuuju uenici na unapreenje u uenju i postignuu te

  primjeni znanja u poboljanju uenikovog mentalnog zdravlja

  3.4.2. Primjena i provoenje razliitih akademskih i

  bihevioralnih intervencija usmjerene na poboljanje uenja i

  ponaanja

  3.5. Intervencije u radu s uenicima

  3.5.1. Rad s uenicima na promjenama u podruju

  prepoznatih tekoa.

  3.5.2. Intervencije na razini kole/razreda u svrhu

  poboljanja uvjeta uenja i prilagodbe na kolsku okolinu.

  Uit. Hj

  lanovi

  Povjerenstva

  lanovi

  Povjerenstva

  Uitelji i

  roditelji

  Uitelji i

  roditelji

  Uitelji i

  roditelji

  Socijalna ped.,

  uitelji i roditelji

  Razrednici

  35 sati

  godinje

  Tijekom godine

  Tijekom godine

  35 sati god.

  Tijekom godine

  350 sati

  godinje

  Tijekom godine

 • 3.5.2.1. Provedba sociometrije u 3. i 5. razredima, a u drugim

  razrednim odjelima po procijenjenoj potrebi razrednika i

  strune slube.

  3.5.3. Provoenje individualnog i grupnog treninga vjetina

  uenja, socijalnih vjetina i komunikacijskih vjetina.

  Miroljubivo rjeavanje sukoba, rad u malim socijalizacijskim

  skupinama od 1. do 8. razreda.

  Razrjeavanje konfliktnih situacija, istraivanje i aktivnosti

  prema dobivenim rezultatima s uenicima 8. razreda.

  alovanje, za uenike 6. i 4. razreda (smrt bliske osobe)

  3.5.4. Ispitivanje sposobnosti, znanja i samopotovanja

  uenika na prijelazu iz razredne u predmetnu nastavu

  3.4. Prevencija neprihvatljivog ponaanja (detaljno

  razraen)

  3.4.1. Rad na programima kojima se gradi pozitivan odnos

  uenika s vrnjacima i odraslim osobama

  Prevencija ovisnosti, za uenike 7. i 8. razred

  Zatita od cyberbullyinga, 7. i 8. razred"Dislajkam

  mrnju - ne govoru mrnje na internetu".

  3.4.2. Rano otkrivanje potencijalnih akademskih deficita i/ili

  tekoa u uenju.

  3.4.3. Podupiranje i uvaavanja razliitosti.

  Sudjelovanje u projektu : Oboji svijet tolerancijom.

  3.5. RAD S DAROVITIM UENICIMA

  3.5.1. Identifikacija darovitih uenika

  3.5.2. Program rada s darovitim uenicima detaljno razraen i

  apliciran u Godinjem planu rada kole

  4. RAD S RODITELJIMA

  4.1. Individualni i / ili grupni savjetodavni rad sa svrhom

  pomoi roditelju u razumijevanju razvojnih potreba.

  4.2. Intervencija odnosno rad s roditeljima na promjenama u

  podruju prepoznatih tekoa.

  Razrednici 8.

  razreda

  Razrednici i RV

  6. i 4. razreda

  kolska lijenica

  Zainteresirani

  uitelji i struni

  suradnici

  Uitelji, vanjski

  suradnici,

  roditelji

  Tijekom godine

  Tijekom godine

  Tjedno

  Sijeanj i

  veljaa

  Rujan i po

  potrebi

  Sijeanj i oujak

  Listopad i

  studeni

  studeni

  70 sati

  godinje

  70 sati

  godinje

 • 4.3. Obrazovanje roditelja o vjetinama roditeljstva i

  tehnikama discipliniranja; strategijama suoavanja s rizinim

  ponaanjima.

  Interaktivna predavanja po analizi provedene sociometrije (3.

  i 5. razred)

  5. RAD S UITELJIMA, RAVNATELJEM I UPRAVOM

  5.1. Utvrivanje stanja uenika prikupljanjem anamnestikih

  podataka.

  5.2. Individualni i / ili grupni savjetodavni rad s uiteljima u

  razumijevanju razvojnih potreba uenika te dogovori o

  najboljim nainima pruanja podrke ueniku u svladavanju

  specifinih tekoa.

  5.3. Intervencija

  5.3.1. Rad s uiteljima na promjenama u podruju

  prepoznatih tekoa.

  5.3.2. Razvijanje strategije individualizacije u pouavanju u

  svrhu optimalnog uenikovog napredovanja.

  5.4. Pomo uiteljima u ostvarivanju i organizaciji projekata i

  integrativnih oblika nastave

  5.5. Pomo u uvoenju inovacija u nastavu

  6. ISTRAIVANJE I RAZVOJNI PROGRAMI

  UNAPREENJE ODGOJNOG I OBRAZOVNOG PROCESA

  6.1. Istraivanje meu uenicima osmih razreda o nainima

  razrjeavanja konfliktnih situacija i usporedba s rezultatima

  prethodne generacije. Predlaganje preventivnih aktivnosti za

  slijedeu k. godinu.

  6.4. Doprinosi opim promjenama i restrukturiranju kola i

  unapreenju uvjeta uenja i pouavanja.

  6.5. Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje.

  6.5.1. Praenje i realizacija PP .

  6.6.. Koordiniranje vanjskih programa u koli.

  6.8. Humanitarne aktivnosti

  Razrednici i RV

  8.razreda

  Uitelji i struni

  suradnici kole

  Vanjski

  suradnici

  Travanj

  52,5 SATI

  GODINJE

  SVAKODNEVNO

  TIJEKOM

  GODINE

  35 SATI

  GODINJE

 • 7. SKRB ZA MENTALNO ZDRAVLJE i ZDRAVSTVENU ZATITU

  UENIKA

  7.1. Koordinira suradnju s ostalim strunjacima u podruju

  menta