PLAN I PROGRAM RADA STRUČNE SURADNI E ?· Sudjelovanje i izvještaj o realizaciji školskog preventivnog programa . ... Prevencija neprihvatljivog ... PROVED A PLANA POSTUPANJA U SLUČAJU NASILJA

  • Published on
    30-Jan-2018

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>PLAN I PROGRAM RADA STRUNE SURADNICE PSIHOLOGINJE </p><p>JADRANKA KEVILJ ARAC,PROF. </p><p>( Prema obrascu Agencije za odgoj i obrazovanje i Rjeenju o tjednim radnim obvezama strunog </p><p>suradnika psihologa u kolskoj godini 2017./18.: KLASA: 602-01/17-01/58, URBROJ: 251-126-17-01 od </p><p>11.9.2017.) </p><p>POSLOVI I ZADACI STRUNOG SURADNIKA PSIHOLOGA Suradnici Vrijeme </p><p>realizacije </p><p>Mjesec </p><p>/ sati/ </p><p>1.ORGANIZACIJA RADA KOLE </p><p>1.1. Suradnja u organizaciji i planiranju rada kole za k. god. </p><p>2017./18. </p><p> Objedinjavanje kolskog kurikuluma </p><p> Sudjelovanje u izradi Preventivnog programa </p><p> Kreiranje plana i programa Vijea uenika </p><p> Program rada s darovitim uenicima </p><p> Sudjelovanje u izradi Programa rada Zdravstvene </p><p>zatite </p><p>1.2. Prijem novih uenika i rasporeivanje u razredne odjele. </p><p>1.3. Sudjelovanje u prihvatu uenika prvog razreda. </p><p>1.4. Individualni plan i program strunog usavravanja . </p><p>1.5. Formiranje razrednih odjela uenika prvog razreda. </p><p>2. PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I REALIZACIJA RADA </p><p>KOLE </p><p>2.1. Sudjelovanje u izradi i izvjetaju godinjeg plana i </p><p>programa rada kole te nekih dijelova kolskog kurikuluma za </p><p>kolsku godinu 2016./17. </p><p>2.1.1. Sudjelovanje u prikazu statistikih podataka za potrebe </p><p>upanijskog odnosno gradskog ureda . </p><p>2.2. Izrada i izvjetaj plana i programa rada strunog </p><p>suradnika psihologa za kolsku godinu 2017./18. </p><p>Socij. pedag, </p><p>razrednici </p><p>razrednici </p><p>Socij. pedag, </p><p>razrednici </p><p>godinje 70 </p><p>sati </p><p>Rujan </p><p>Rujan </p><p>rujan </p><p>rujan </p><p>srpanj </p><p>35 sati </p><p>godinje </p><p>srpanj </p><p>kolovoz </p><p>rujan </p><p>srpanj-rujna </p><p>rujan </p></li><li><p>2.2.1. Sudjelovanje i izvjetaj o realizaciji kolskog </p><p>preventivnog programa . </p><p>2.2.2. Izvjetaj o realizaciji aktivnosti Vijea uenika ija sam </p><p>voditeljica. </p><p>2.2.3. Izvjetaj o realizaciji Programa rada s darovitim </p><p>uenicima. </p><p>2..3. Pripomo u pripremi dokumentacije za izradu redovnih </p><p>programa uz individualizirane postupke ili uz prilagodbu </p><p>sadraja i individualizirane postupke </p><p>2.4. Sudjelovanje u izradi plana i programa stairanja uitelja </p><p>poetnika (struno usavravanje, praenje nastavnog </p><p>procesa i odgojnog djelovanja). </p><p>2.5. Sudjelovanje u izradi prijedloga plana i programa rada </p><p>razrednika. </p><p>3. PRAENJE I ISPITIVANJE PSIHOFIZIKOG RAZVOJA </p><p>UENIKA </p><p> RAD S UENICIMA na individualnoj i / ili skupnoj razini od </p><p>pripreme, realizacije do evaluacije rada </p><p>3.1. Utvrivanje stanja uenika na podruju: </p><p> akademske kompetencije odnosno jakih i slabih </p><p>strana intelektualne razvijenosti primjenom </p><p>psiho dijagnostikih sredstava </p><p> razvijenost opih strategija uenja i motivacije </p><p> emocionalnog razvoja i osobina linosti </p><p> socijalnih vjetina i znaajki ponaanja </p><p> posebnih potreba </p><p> psihofizike spremnosti za upis u prvi razred </p><p>osnovne kole </p><p>3.2. lan Strunog povjerenstva osnovne kole za utvrivanje </p><p>psihofizikog stanja djeteta odnosno uenika. </p><p>3.2.1. utvrivanje primjerenog programa osnovnog </p><p>obrazovanja za dijete/uenika s tekoama u razvoju, </p><p>3.2.2. privremeno oslobaanje od ve zapoetog kolovanja, </p><p>Socij. pedag, </p><p>razrednici </p><p>Mentori </p><p>pripravnika, </p><p>pripravnik </p><p>Razrednici </p><p>Socij. pedag, </p><p>razrednici i </p><p>uitelji </p><p>kolska lijenica </p><p>Soc. ped. I </p><p>uitelji </p><p>kolska lijenica </p><p>Soc. ped. I </p><p>uitelji </p><p>srpanj </p><p>lipanj, </p><p>rujan-lipanj </p><p>rujan-lipanj </p><p>rujan </p><p>70 sati </p><p>godinje </p><p>Tijekom godine </p><p>Tijekom godine </p><p>Oujak, </p><p>travanj </p></li><li><p>3.2.3. ukidanje rjeenja o primjerenom programu osnovnog </p><p>obrazovanja za uenika s tekoama u razvoju, </p><p>3.2.4. ukljuivanje uenika u pripremnu ili dopunsku nastavu </p><p>hrvatskog jezika. </p><p>3.2.5. Utvrivanje psihofizikog stanja djeteta zbog </p><p>redovitoga upisa u prvi razred osnovne kole. </p><p>3.2.6. zbog prijevremenog upisa djeteta u prvi razred osnovne </p><p>kole. </p><p>3.2.7. zbog odgode upisa u prvi razred osnovne kole. </p><p>3.2.8. zbog primjerenog programa osnovnog obrazovanja za </p><p>uenike s tekoama u razvoju. </p><p>3.3. kolsko okruenje: </p><p> utvrivanje poticajnih i sigurnih uvjeta za uenje </p><p>i rad </p><p> utvrivanje obiljeja kolske/razredne klime </p><p>(npr. sociometrijom) </p><p> osiguravanje poticajnih i sigurnih uvjeta za rad i </p><p>uenje </p><p> doprinos razvoju pozitivne kolske/razredne </p><p>klime </p><p>3.4. Savjetodavni rad s uenicima </p><p>3.4.1. Individualni i / ili grupni savjetodavni rad u kojem se </p><p>upuuju uenici na unapreenje u uenju i postignuu te </p><p>primjeni znanja u poboljanju uenikovog mentalnog zdravlja </p><p>3.4.2. Primjena i provoenje razliitih akademskih i </p><p>bihevioralnih intervencija usmjerene na poboljanje uenja i </p><p>ponaanja </p><p>3.5. Intervencije u radu s uenicima </p><p>3.5.1. Rad s uenicima na promjenama u podruju </p><p>prepoznatih tekoa. </p><p>3.5.2. Intervencije na razini kole/razreda u svrhu </p><p>poboljanja uvjeta uenja i prilagodbe na kolsku okolinu. </p><p>Uit. Hj </p><p>lanovi </p><p>Povjerenstva </p><p>lanovi </p><p>Povjerenstva </p><p>Uitelji i </p><p>roditelji </p><p>Uitelji i </p><p>roditelji </p><p>Uitelji i </p><p>roditelji </p><p>Socijalna ped., </p><p>uitelji i roditelji </p><p>Razrednici </p><p>35 sati </p><p>godinje </p><p>Tijekom godine </p><p>Tijekom godine </p><p>35 sati god. </p><p>Tijekom godine </p><p>350 sati </p><p>godinje </p><p>Tijekom godine </p></li><li><p>3.5.2.1. Provedba sociometrije u 3. i 5. razredima, a u drugim </p><p>razrednim odjelima po procijenjenoj potrebi razrednika i </p><p>strune slube. </p><p>3.5.3. Provoenje individualnog i grupnog treninga vjetina </p><p>uenja, socijalnih vjetina i komunikacijskih vjetina. </p><p>Miroljubivo rjeavanje sukoba, rad u malim socijalizacijskim </p><p>skupinama od 1. do 8. razreda. </p><p> Razrjeavanje konfliktnih situacija, istraivanje i aktivnosti </p><p>prema dobivenim rezultatima s uenicima 8. razreda. </p><p>alovanje, za uenike 6. i 4. razreda (smrt bliske osobe) </p><p>3.5.4. Ispitivanje sposobnosti, znanja i samopotovanja </p><p>uenika na prijelazu iz razredne u predmetnu nastavu </p><p>3.4. Prevencija neprihvatljivog ponaanja (detaljno </p><p>razraen) </p><p>3.4.1. Rad na programima kojima se gradi pozitivan odnos </p><p>uenika s vrnjacima i odraslim osobama </p><p> Prevencija ovisnosti, za uenike 7. i 8. razred </p><p> Zatita od cyberbullyinga, 7. i 8. razred"Dislajkam </p><p>mrnju - ne govoru mrnje na internetu". </p><p>3.4.2. Rano otkrivanje potencijalnih akademskih deficita i/ili </p><p>tekoa u uenju. </p><p>3.4.3. Podupiranje i uvaavanja razliitosti. </p><p> Sudjelovanje u projektu : Oboji svijet tolerancijom. </p><p>3.5. RAD S DAROVITIM UENICIMA </p><p>3.5.1. Identifikacija darovitih uenika </p><p>3.5.2. Program rada s darovitim uenicima detaljno razraen i </p><p>apliciran u Godinjem planu rada kole </p><p>4. RAD S RODITELJIMA </p><p>4.1. Individualni i / ili grupni savjetodavni rad sa svrhom </p><p>pomoi roditelju u razumijevanju razvojnih potreba. </p><p>4.2. Intervencija odnosno rad s roditeljima na promjenama u </p><p>podruju prepoznatih tekoa. </p><p>Razrednici 8. </p><p>razreda </p><p>Razrednici i RV </p><p>6. i 4. razreda </p><p>kolska lijenica </p><p>Zainteresirani </p><p>uitelji i struni </p><p>suradnici </p><p>Uitelji, vanjski </p><p>suradnici, </p><p>roditelji </p><p>Tijekom godine </p><p>Tijekom godine </p><p>Tjedno </p><p>Sijeanj i </p><p>veljaa </p><p>Rujan i po </p><p>potrebi </p><p>Sijeanj i oujak </p><p>Listopad i </p><p>studeni </p><p>studeni </p><p>70 sati </p><p>godinje </p><p>70 sati </p><p>godinje </p></li><li><p>4.3. Obrazovanje roditelja o vjetinama roditeljstva i </p><p>tehnikama discipliniranja; strategijama suoavanja s rizinim </p><p>ponaanjima. </p><p>Interaktivna predavanja po analizi provedene sociometrije (3. </p><p>i 5. razred) </p><p>5. RAD S UITELJIMA, RAVNATELJEM I UPRAVOM </p><p>5.1. Utvrivanje stanja uenika prikupljanjem anamnestikih </p><p>podataka. </p><p>5.2. Individualni i / ili grupni savjetodavni rad s uiteljima u </p><p>razumijevanju razvojnih potreba uenika te dogovori o </p><p>najboljim nainima pruanja podrke ueniku u svladavanju </p><p>specifinih tekoa. </p><p>5.3. Intervencija </p><p>5.3.1. Rad s uiteljima na promjenama u podruju </p><p>prepoznatih tekoa. </p><p>5.3.2. Razvijanje strategije individualizacije u pouavanju u </p><p>svrhu optimalnog uenikovog napredovanja. </p><p>5.4. Pomo uiteljima u ostvarivanju i organizaciji projekata i </p><p>integrativnih oblika nastave </p><p>5.5. Pomo u uvoenju inovacija u nastavu </p><p>6. ISTRAIVANJE I RAZVOJNI PROGRAMI </p><p>UNAPREENJE ODGOJNOG I OBRAZOVNOG PROCESA </p><p>6.1. Istraivanje meu uenicima osmih razreda o nainima </p><p>razrjeavanja konfliktnih situacija i usporedba s rezultatima </p><p>prethodne generacije. Predlaganje preventivnih aktivnosti za </p><p>slijedeu k. godinu. </p><p>6.4. Doprinosi opim promjenama i restrukturiranju kola i </p><p>unapreenju uvjeta uenja i pouavanja. </p><p>6.5. Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje. </p><p>6.5.1. Praenje i realizacija PP . </p><p>6.6.. Koordiniranje vanjskih programa u koli. </p><p>6.8. Humanitarne aktivnosti </p><p>Razrednici i RV </p><p>8.razreda </p><p>Uitelji i struni </p><p>suradnici kole </p><p>Vanjski </p><p>suradnici </p><p>Travanj </p><p> 52,5 SATI </p><p>GODINJE </p><p>SVAKODNEVNO </p><p>TIJEKOM </p><p>GODINE </p><p>35 SATI </p><p>GODINJE </p></li><li><p>7. SKRB ZA MENTALNO ZDRAVLJE i ZDRAVSTVENU ZATITU </p><p>UENIKA </p><p>7.1. Koordinira suradnju s ostalim strunjacima u podruju </p><p>mentalne, zdravstvene i socijalne skrbi u lokalnoj zajednici </p><p>7.2. Ostvaruje partnerstvo s roditeljima i uiteljima kako bi se </p><p>postigla zdrava kolska i obiteljska klima. </p><p>7.3. Promovira pitanja vana za psihofiziko zdravlje u </p><p>kolskoj okolini. </p><p>7.4. Suradnja sa kolskom lijenicom, socijalnim radnikom, </p><p>defektologom odreene specijalnosti i ostalih strunih osoba </p><p>prema potrebi odgojno obrazovnih problema uenika </p><p>8. SUDJELOVANJE U ANALIZI REZULTATA ODGOJNO-</p><p>OBRAZOVNOG PROCESA </p><p>8.1. Prisustvovanje nastavi prema potrebi s ciljem praenja </p><p>rada pojedinih uenika i/ili uitelja. </p><p>8.2. Pregled pedagoke dokumentacije prema potrebi. </p><p>8.3. Praenje popravnih ispita i prisustvovanje prema potrebi. </p><p>8.4. Prisustvovanje sjednicama razrednih i uiteljskih vijea. </p><p>10. INDIVIDUALNO I SKUPNO STRUNO USAVRAVANJE </p><p> 10. Sudjelovanje i prisustvovanje na strunim vijeima, </p><p>seminarima, konferencijama, verificiranim edukacijama ( u </p><p>organizaciji i/ili s preporukom AZOO, MZOS, DPH, Komore..) </p><p>10.2. Praenje inovacija putem literature, strunih publikacija. </p><p>10.4. Sudjelovanje u radu razliitih sekcija i udruga. </p><p>10.5. Izvankolski struni rad (lanci, predavanja i sl.) </p><p>11. ZASTUPANJE i VOENJE VIJEA UENIKA </p><p>11.1. Upozorava na pravne propise i etika pravila u svrhu </p><p>osiguranja djeje dobrobiti. </p><p>11.2. Praenje pravne legislative. </p><p>Vanjski </p><p>suradnici </p><p>(kolska </p><p>lijenica, </p><p>Socijalni radnici </p><p>iz CZSS </p><p>Policijska </p><p>uprava </p><p>Lijenici, </p><p>Psihoterapeuti, </p><p>Kliniki psiholozi </p><p>Ravnatelj, </p><p>uitelji, uitelji </p><p>pripravnici, </p><p>mentori </p><p>vii savjetnici, </p><p>vanjski </p><p>predavai </p><p>tijekom godine </p><p>17,5 sati </p><p>godinje </p><p>35 sati </p><p>godinje </p><p>70 sati </p><p>godinje </p><p>35 SATI </p><p>GODINJE </p></li><li><p>11.3. Reagiranje na povredu djejih prava i promicanje </p><p>njihove zatite. </p><p>11.4.Ukljuivane u pitanja obrazovne reforme putem </p><p>strunog usavravanja </p><p>11.5. Voditeljica vijea uenika (program u Godinjem planu </p><p>rada kole) </p><p>12. VOENJE DOKUMENTACIJE O RADU </p><p>12.1. Programi rada: </p><p>Program radionica i predavanja za uenike, uitelje i roditelje. </p><p>Program obiljeavanja aktivnosti iz Kalendara kole: Tjedan </p><p>tolerancije, Dan planeta Zemlje, </p><p>12.2. Izvjea o radu </p><p>Dnevnik rada strunog suradnika, evidencija o radu s </p><p>uenicima i roditeljima, </p><p>Tematski materijali (saeci) za uitelje, roditelje, studente, </p><p>vjebenike. </p><p>12.3. Voenje strune dokumentacije o uenicima </p><p>13. PROVEDBA PLANA POSTUPANJA U SLUAJU NASILJA </p><p>MEU DJECOM </p><p>13. SJEDNICE I STRUNI AKTIVI U KOLI </p><p>14. OSTALI NEPLANIRANI POSLOVI U OKVIRU </p><p>NEPOSREDNOGA PEDAGOKOG RADA </p><p>Ukupno godinjeg neposrednog odgojno-obrazovnog rada s </p><p>uenicima (25 sati tjedno): </p><p>Ostali poslovi (15 sati tjedno) u tijeku nastave: </p><p>Ostali poslovi u tjednima kada nema nastave: </p><p>Godinji odmor: </p><p>tijekom godine </p><p>tijekom godine </p><p>4 sjednice </p><p>godinje </p><p>35 sati god. </p><p>35 sati god. </p><p>35 sati </p><p>godinje </p><p>35 sati </p><p>godinje </p><p>35 sati </p><p>godinje </p><p>875 sati </p><p>525 sati </p><p>368 </p><p>240 </p><p>1768 sati </p></li><li><p>PROGRAM RADA S DAROVITIM UENICIMA </p><p>IX. VI. </p><p>1. RAD S DAROVITIM UENICIMA </p><p>70 </p><p>1X. VI. 1.1. Identifikacija darovitih uenika 40 </p><p>VI. </p><p>1.1.1. Informacije o rezultatima identifikacije za uitelje III. r., strune </p><p>suradnike: </p><p>- Priprema podataka za prikaz (tablino za svaki odjel, popis </p><p>darovitih uenika, materijali za uitelje i strune suradnike) </p><p>- Pojedinana postignua u testu sposobnosti NNAt podatci o KD i </p><p>vremenu rada; sociometrijski prikaz postignua u PRONAD upitniku </p><p>za uenike </p><p>5 </p><p>X. </p><p>. </p><p>3.1.2. Informacije za roditelje darovitih uenika: </p><p>- Priprema podataka za prikaz </p><p>- Prezentacija (osnovni pojmovi o darovitosti, uloga roditelja u </p><p>razvoju i poticanju darovitosti, prikaz dosadanjeg rada) i razgovor </p><p>s roditeljima </p><p>5 </p><p>III. </p><p>3.1.3. Pripreme za identifikaciju darovitih uenika: </p><p>- Priprema ispitnog materijala: testovi, upitnici, skale </p><p> procjena, tablice s podatcima svakog razrednog </p><p> odjela, tablice za sociometrijski prikaz Upitnika PRONAD U </p><p>- Dogovor s uiteljima, raspored ispitivanja </p><p>10 </p><p>III. </p><p>3.1.4. Informacije o planiranoj provedbi identifikacije (usmene i pisane) </p><p>uiteljima III. razreda: </p><p>Raspored ispitivanja, LJESTVICA PRONAD za uitelje, materijali za uitelje </p><p>(zakonske odredbe, metodika rada s darovitima, odgojno-obrazovne </p><p>potrebe darovite djece, uloga uitelja u razvoju darovitosti i dr. te prikaz </p><p>dosadanjeg rada s darovitim uenicima) </p><p>5 </p><p>Ukupno godinje zaduenje : </p></li><li><p>IV. </p><p>3.1.5. Identifikacija darovitih uenika (generacijska u svim odjelima treeg </p><p>razreda) </p><p>2. Provedba ispitivanja: </p><p>Mjerni instrumenti: Naglierijev test neverbalne sposobnosti (dalje NNAT) , </p><p>Ljestvica PRONAD, </p><p>Upitnik PRONAD "U, Upitnik PRONAD "R" </p><p>Vrijeme ispitivanja: II. polugodite /travanj 2018./ </p><p>Uzorak: uenici treeg razreda, N=47 uenika </p><p>5 </p><p>V.- VI. 3.1.7. Obrada i upis rezultata identifikacije 10 </p><p>IX. VI. 1.2. Poticanje darovitih uenika 15 </p><p>X. VI. </p><p>3.2.1. Radionica za kreativno miljenje </p><p>- Za uenike III. razreda </p><p>5 </p><p>IX. X. 3.2.2. Akceleracija, selekcija uenika za dodatni rad 10 </p><p>IX. VI. 1.3. Praenje darovitih uenika 15 </p><p>IX. VI. 1.3.1. Rad s uenicima: psihologijska ispitivanja, struna dokumentacija, </p><p>struni lanci, susreti darovitih uenika </p><p>9 </p><p>IX. VI. 1.3.2. Rad s uiteljima: predavanja, informacije, savjetovanja(vanjski </p><p>suradnici) </p><p>2 </p><p>IX. VI. 1.3.3. Rad s roditeljima: savjetovanja 2 </p><p>IX. - VI. 1.3.4. Suradnja s Odsjekom za psihologiju, struni dogovori o radu s </p><p>darovitima </p><p>2 </p></li></ul>