PLAN I PROGRAM RADA STRUČNE SURADNI E ?· Sudjelovanje i izvještaj o realizaciji školskog preventivnog programa . ... Prevencija neprihvatljivog ... PROVED A PLANA POSTUPANJA U SLUČAJU NASILJA

 • Published on
  30-Jan-2018

 • View
  215

 • Download
  0

Transcript

 • PLAN I PROGRAM RADA STRUNE SURADNICE PSIHOLOGINJE

  JADRANKA KEVILJ ARAC,PROF.

  ( Prema obrascu Agencije za odgoj i obrazovanje i Rjeenju o tjednim radnim obvezama strunog

  suradnika psihologa u kolskoj godini 2017./18.: KLASA: 602-01/17-01/58, URBROJ: 251-126-17-01 od

  11.9.2017.)

  POSLOVI I ZADACI STRUNOG SURADNIKA PSIHOLOGA Suradnici Vrijeme

  realizacije

  Mjesec

  / sati/

  1.ORGANIZACIJA RADA KOLE

  1.1. Suradnja u organizaciji i planiranju rada kole za k. god.

  2017./18.

  Objedinjavanje kolskog kurikuluma

  Sudjelovanje u izradi Preventivnog programa

  Kreiranje plana i programa Vijea uenika

  Program rada s darovitim uenicima

  Sudjelovanje u izradi Programa rada Zdravstvene

  zatite

  1.2. Prijem novih uenika i rasporeivanje u razredne odjele.

  1.3. Sudjelovanje u prihvatu uenika prvog razreda.

  1.4. Individualni plan i program strunog usavravanja .

  1.5. Formiranje razrednih odjela uenika prvog razreda.

  2. PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I REALIZACIJA RADA

  KOLE

  2.1. Sudjelovanje u izradi i izvjetaju godinjeg plana i

  programa rada kole te nekih dijelova kolskog kurikuluma za

  kolsku godinu 2016./17.

  2.1.1. Sudjelovanje u prikazu statistikih podataka za potrebe

  upanijskog odnosno gradskog ureda .

  2.2. Izrada i izvjetaj plana i programa rada strunog

  suradnika psihologa za kolsku godinu 2017./18.

  Socij. pedag,

  razrednici

  razrednici

  Socij. pedag,

  razrednici

  godinje 70

  sati

  Rujan

  Rujan

  rujan

  rujan

  srpanj

  35 sati

  godinje

  srpanj

  kolovoz

  rujan

  srpanj-rujna

  rujan

 • 2.2.1. Sudjelovanje i izvjetaj o realizaciji kolskog

  preventivnog programa .

  2.2.2. Izvjetaj o realizaciji aktivnosti Vijea uenika ija sam

  voditeljica.

  2.2.3. Izvjetaj o realizaciji Programa rada s darovitim

  uenicima.

  2..3. Pripomo u pripremi dokumentacije za izradu redovnih

  programa uz individualizirane postupke ili uz prilagodbu

  sadraja i individualizirane postupke

  2.4. Sudjelovanje u izradi plana i programa stairanja uitelja

  poetnika (struno usavravanje, praenje nastavnog

  procesa i odgojnog djelovanja).

  2.5. Sudjelovanje u izradi prijedloga plana i programa rada

  razrednika.

  3. PRAENJE I ISPITIVANJE PSIHOFIZIKOG RAZVOJA

  UENIKA

  RAD S UENICIMA na individualnoj i / ili skupnoj razini od

  pripreme, realizacije do evaluacije rada

  3.1. Utvrivanje stanja uenika na podruju:

  akademske kompetencije odnosno jakih i slabih

  strana intelektualne razvijenosti primjenom

  psiho dijagnostikih sredstava

  razvijenost opih strategija uenja i motivacije

  emocionalnog razvoja i osobina linosti

  socijalnih vjetina i znaajki ponaanja

  posebnih potreba

  psihofizike spremnosti za upis u prvi razred

  osnovne kole

  3.2. lan Strunog povjerenstva osnovne kole za utvrivanje

  psihofizikog stanja djeteta odnosno uenika.

  3.2.1. utvrivanje primjerenog programa osnovnog

  obrazovanja za dijete/uenika s tekoama u razvoju,

  3.2.2. privremeno oslobaanje od ve zapoetog kolovanja,

  Socij. pedag,

  razrednici

  Mentori

  pripravnika,

  pripravnik

  Razrednici

  Socij. pedag,

  razrednici i

  uitelji

  kolska lijenica

  Soc. ped. I

  uitelji

  kolska lijenica

  Soc. ped. I

  uitelji

  srpanj

  lipanj,

  rujan-lipanj

  rujan-lipanj

  rujan

  70 sati

  godinje

  Tijekom godine

  Tijekom godine

  Oujak,

  travanj

 • 3.2.3. ukidanje rjeenja o primjerenom programu osnovnog

  obrazovanja za uenika s tekoama u razvoju,

  3.2.4. ukljuivanje uenika u pripremnu ili dopunsku nastavu

  hrvatskog jezika.

  3.2.5. Utvrivanje psihofizikog stanja djeteta zbog

  redovitoga upisa u prvi razred osnovne kole.

  3.2.6. zbog prijevremenog upisa djeteta u prvi razred osnovne

  kole.

  3.2.7. zbog odgode upisa u prvi razred osnovne kole.

  3.2.8. zbog primjerenog programa osnovnog obrazovanja za

  uenike s tekoama u razvoju.

  3.3. kolsko okruenje:

  utvrivanje poticajnih i sigurnih uvjeta za uenje

  i rad

  utvrivanje obiljeja kolske/razredne klime

  (npr. sociometrijom)

  osiguravanje poticajnih i sigurnih uvjeta za rad i

  uenje

  doprinos razvoju pozitivne kolske/razredne

  klime

  3.4. Savjetodavni rad s uenicima

  3.4.1. Individualni i / ili grupni savjetodavni rad u kojem se

  upuuju uenici na unapreenje u uenju i postignuu te

  primjeni znanja u poboljanju uenikovog mentalnog zdravlja

  3.4.2. Primjena i provoenje razliitih akademskih i

  bihevioralnih intervencija usmjerene na poboljanje uenja i

  ponaanja

  3.5. Intervencije u radu s uenicima

  3.5.1. Rad s uenicima na promjenama u podruju

  prepoznatih tekoa.

  3.5.2. Intervencije na razini kole/razreda u svrhu

  poboljanja uvjeta uenja i prilagodbe na kolsku okolinu.

  Uit. Hj

  lanovi

  Povjerenstva

  lanovi

  Povjerenstva

  Uitelji i

  roditelji

  Uitelji i

  roditelji

  Uitelji i

  roditelji

  Socijalna ped.,

  uitelji i roditelji

  Razrednici

  35 sati

  godinje

  Tijekom godine

  Tijekom godine

  35 sati god.

  Tijekom godine

  350 sati

  godinje

  Tijekom godine

 • 3.5.2.1. Provedba sociometrije u 3. i 5. razredima, a u drugim

  razrednim odjelima po procijenjenoj potrebi razrednika i

  strune slube.

  3.5.3. Provoenje individualnog i grupnog treninga vjetina

  uenja, socijalnih vjetina i komunikacijskih vjetina.

  Miroljubivo rjeavanje sukoba, rad u malim socijalizacijskim

  skupinama od 1. do 8. razreda.

  Razrjeavanje konfliktnih situacija, istraivanje i aktivnosti

  prema dobivenim rezultatima s uenicima 8. razreda.

  alovanje, za uenike 6. i 4. razreda (smrt bliske osobe)

  3.5.4. Ispitivanje sposobnosti, znanja i samopotovanja

  uenika na prijelazu iz razredne u predmetnu nastavu

  3.4. Prevencija neprihvatljivog ponaanja (detaljno

  razraen)

  3.4.1. Rad na programima kojima se gradi pozitivan odnos

  uenika s vrnjacima i odraslim osobama

  Prevencija ovisnosti, za uenike 7. i 8. razred

  Zatita od cyberbullyinga, 7. i 8. razred"Dislajkam

  mrnju - ne govoru mrnje na internetu".

  3.4.2. Rano otkrivanje potencijalnih akademskih deficita i/ili

  tekoa u uenju.

  3.4.3. Podupiranje i uvaavanja razliitosti.

  Sudjelovanje u projektu : Oboji svijet tolerancijom.

  3.5. RAD S DAROVITIM UENICIMA

  3.5.1. Identifikacija darovitih uenika

  3.5.2. Program rada s darovitim uenicima detaljno razraen i

  apliciran u Godinjem planu rada kole

  4. RAD S RODITELJIMA

  4.1. Individualni i / ili grupni savjetodavni rad sa svrhom

  pomoi roditelju u razumijevanju razvojnih potreba.

  4.2. Intervencija odnosno rad s roditeljima na promjenama u

  podruju prepoznatih tekoa.

  Razrednici 8.

  razreda

  Razrednici i RV

  6. i 4. razreda

  kolska lijenica

  Zainteresirani

  uitelji i struni

  suradnici

  Uitelji, vanjski

  suradnici,

  roditelji

  Tijekom godine

  Tijekom godine

  Tjedno

  Sijeanj i

  veljaa

  Rujan i po

  potrebi

  Sijeanj i oujak

  Listopad i

  studeni

  studeni

  70 sati

  godinje

  70 sati

  godinje

 • 4.3. Obrazovanje roditelja o vjetinama roditeljstva i

  tehnikama discipliniranja; strategijama suoavanja s rizinim

  ponaanjima.

  Interaktivna predavanja po analizi provedene sociometrije (3.

  i 5. razred)

  5. RAD S UITELJIMA, RAVNATELJEM I UPRAVOM

  5.1. Utvrivanje stanja uenika prikupljanjem anamnestikih

  podataka.

  5.2. Individualni i / ili grupni savjetodavni rad s uiteljima u

  razumijevanju razvojnih potreba uenika te dogovori o

  najboljim nainima pruanja podrke ueniku u svladavanju

  specifinih tekoa.

  5.3. Intervencija

  5.3.1. Rad s uiteljima na promjenama u podruju

  prepoznatih tekoa.

  5.3.2. Razvijanje strategije individualizacije u pouavanju u

  svrhu optimalnog uenikovog napredovanja.

  5.4. Pomo uiteljima u ostvarivanju i organizaciji projekata i

  integrativnih oblika nastave

  5.5. Pomo u uvoenju inovacija u nastavu

  6. ISTRAIVANJE I RAZVOJNI PROGRAMI

  UNAPREENJE ODGOJNOG I OBRAZOVNOG PROCESA

  6.1. Istraivanje meu uenicima osmih razreda o nainima

  razrjeavanja konfliktnih situacija i usporedba s rezultatima

  prethodne generacije. Predlaganje preventivnih aktivnosti za

  slijedeu k. godinu.

  6.4. Doprinosi opim promjenama i restrukturiranju kola i

  unapreenju uvjeta uenja i pouavanja.

  6.5. Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje.

  6.5.1. Praenje i realizacija PP .

  6.6.. Koordiniranje vanjskih programa u koli.

  6.8. Humanitarne aktivnosti

  Razrednici i RV

  8.razreda

  Uitelji i struni

  suradnici kole

  Vanjski

  suradnici

  Travanj

  52,5 SATI

  GODINJE

  SVAKODNEVNO

  TIJEKOM

  GODINE

  35 SATI

  GODINJE

 • 7. SKRB ZA MENTALNO ZDRAVLJE i ZDRAVSTVENU ZATITU

  UENIKA

  7.1. Koordinira suradnju s ostalim strunjacima u podruju

  mentalne, zdravstvene i socijalne skrbi u lokalnoj zajednici

  7.2. Ostvaruje partnerstvo s roditeljima i uiteljima kako bi se

  postigla zdrava kolska i obiteljska klima.

  7.3. Promovira pitanja vana za psihofiziko zdravlje u

  kolskoj okolini.

  7.4. Suradnja sa kolskom lijenicom, socijalnim radnikom,

  defektologom odreene specijalnosti i ostalih strunih osoba

  prema potrebi odgojno obrazovnih problema uenika

  8. SUDJELOVANJE U ANALIZI REZULTATA ODGOJNO-

  OBRAZOVNOG PROCESA

  8.1. Prisustvovanje nastavi prema potrebi s ciljem praenja

  rada pojedinih uenika i/ili uitelja.

  8.2. Pregled pedagoke dokumentacije prema potrebi.

  8.3. Praenje popravnih ispita i prisustvovanje prema potrebi.

  8.4. Prisustvovanje sjednicama razrednih i uiteljskih vijea.

  10. INDIVIDUALNO I SKUPNO STRUNO USAVRAVANJE

  10. Sudjelovanje i prisustvovanje na strunim vijeima,

  seminarima, konferencijama, verificiranim edukacijama ( u

  organizaciji i/ili s preporukom AZOO, MZOS, DPH, Komore..)

  10.2. Praenje inovacija putem literature, strunih publikacija.

  10.4. Sudjelovanje u radu razliitih sekcija i udruga.

  10.5. Izvankolski struni rad (lanci, predavanja i sl.)

  11. ZASTUPANJE i VOENJE VIJEA UENIKA

  11.1. Upozorava na pravne propise i etika pravila u svrhu

  osiguranja djeje dobrobiti.

  11.2. Praenje pravne legislative.

  Vanjski

  suradnici

  (kolska

  lijenica,

  Socijalni radnici

  iz CZSS

  Policijska

  uprava

  Lijenici,

  Psihoterapeuti,

  Kliniki psiholozi

  Ravnatelj,

  uitelji, uitelji

  pripravnici,

  mentori

  vii savjetnici,

  vanjski

  predavai

  tijekom godine

  17,5 sati

  godinje

  35 sati

  godinje

  70 sati

  godinje

  35 SATI

  GODINJE

 • 11.3. Reagiranje na povredu djejih prava i promicanje

  njihove zatite.

  11.4.Ukljuivane u pitanja obrazovne reforme putem

  strunog usavravanja

  11.5. Voditeljica vijea uenika (program u Godinjem planu

  rada kole)

  12. VOENJE DOKUMENTACIJE O RADU

  12.1. Programi rada:

  Program radionica i predavanja za uenike, uitelje i roditelje.

  Program obiljeavanja aktivnosti iz Kalendara kole: Tjedan

  tolerancije, Dan planeta Zemlje,

  12.2. Izvjea o radu

  Dnevnik rada strunog suradnika, evidencija o radu s

  uenicima i roditeljima,

  Tematski materijali (saeci) za uitelje, roditelje, studente,

  vjebenike.

  12.3. Voenje strune dokumentacije o uenicima

  13. PROVEDBA PLANA POSTUPANJA U SLUAJU NASILJA

  MEU DJECOM

  13. SJEDNICE I STRUNI AKTIVI U KOLI

  14. OSTALI NEPLANIRANI POSLOVI U OKVIRU

  NEPOSREDNOGA PEDAGOKOG RADA

  Ukupno godinjeg neposrednog odgojno-obrazovnog rada s

  uenicima (25 sati tjedno):

  Ostali poslovi (15 sati tjedno) u tijeku nastave:

  Ostali poslovi u tjednima kada nema nastave:

  Godinji odmor:

  tijekom godine

  tijekom godine

  4 sjednice

  godinje

  35 sati god.

  35 sati god.

  35 sati

  godinje

  35 sati

  godinje

  35 sati

  godinje

  875 sati

  525 sati

  368

  240

  1768 sati

 • PROGRAM RADA S DAROVITIM UENICIMA

  IX. VI.

  1. RAD S DAROVITIM UENICIMA

  70

  1X. VI. 1.1. Identifikacija darovitih uenika 40

  VI.

  1.1.1. Informacije o rezultatima identifikacije za uitelje III. r., strune

  suradnike:

  - Priprema podataka za prikaz (tablino za svaki odjel, popis

  darovitih uenika, materijali za uitelje i strune suradnike)

  - Pojedinana postignua u testu sposobnosti NNAt podatci o KD i

  vremenu rada; sociometrijski prikaz postignua u PRONAD upitniku

  za uenike

  5

  X.

  .

  3.1.2. Informacije za roditelje darovitih uenika:

  - Priprema podataka za prikaz

  - Prezentacija (osnovni pojmovi o darovitosti, uloga roditelja u

  razvoju i poticanju darovitosti, prikaz dosadanjeg rada) i razgovor

  s roditeljima

  5

  III.

  3.1.3. Pripreme za identifikaciju darovitih uenika:

  - Priprema ispitnog materijala: testovi, upitnici, skale

  procjena, tablice s podatcima svakog razrednog

  odjela, tablice za sociometrijski prikaz Upitnika PRONAD U

  - Dogovor s uiteljima, raspored ispitivanja

  10

  III.

  3.1.4. Informacije o planiranoj provedbi identifikacije (usmene i pisane)

  uiteljima III. razreda:

  Raspored ispitivanja, LJESTVICA PRONAD za uitelje, materijali za uitelje

  (zakonske odredbe, metodika rada s darovitima, odgojno-obrazovne

  potrebe darovite djece, uloga uitelja u razvoju darovitosti i dr. te prikaz

  dosadanjeg rada s darovitim uenicima)

  5

  Ukupno godinje zaduenje :

 • IV.

  3.1.5. Identifikacija darovitih uenika (generacijska u svim odjelima treeg

  razreda)

  2. Provedba ispitivanja:

  Mjerni instrumenti: Naglierijev test neverbalne sposobnosti (dalje NNAT) ,

  Ljestvica PRONAD,

  Upitnik PRONAD "U, Upitnik PRONAD "R"

  Vrijeme ispitivanja: II. polugodite /travanj 2018./

  Uzorak: uenici treeg razreda, N=47 uenika

  5

  V.- VI. 3.1.7. Obrada i upis rezultata identifikacije 10

  IX. VI. 1.2. Poticanje darovitih uenika 15

  X. VI.

  3.2.1. Radionica za kreativno miljenje

  - Za uenike III. razreda

  5

  IX. X. 3.2.2. Akceleracija, selekcija uenika za dodatni rad 10

  IX. VI. 1.3. Praenje darovitih uenika 15

  IX. VI. 1.3.1. Rad s uenicima: psihologijska ispitivanja, struna dokumentacija,

  struni lanci, susreti darovitih uenika

  9

  IX. VI. 1.3.2. Rad s uiteljima: predavanja, informacije, savjetovanja(vanjski

  suradnici)

  2

  IX. VI. 1.3.3. Rad s roditeljima: savjetovanja 2

  IX. - VI. 1.3.4. Suradnja s Odsjekom za psihologiju, struni dogovori o radu s

  darovitima

  2

Recommended

View more >