PLANIRANE AKTIVNOSTI NA IZRADI PROGRAMA I postupci u izvozu i uvozu ... - Institut Kirilo Savić - Udruţenje saobraćaja i telekomunikacija PKB . 6 23. Izgradnja integrisanog sistema

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> 1 </p><p>PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA Udruenje saobraaja i telekomunikacija Beograd, 22. Januar 2010. godine </p><p>PLANIRANE AKTIVNOSTI NA IZRADI PROGRAMA I PROJEKATA </p><p>U 2010. GODINI </p><p>Mr D. Stefanovi,Sekretar </p><p>M.Akovi Mati, Zamenik sekretara </p><p>S.Petrovi, Samostalni struni saradnik </p><p>M.Radievi, Struni saradnik </p></li><li><p> 2 </p><p>PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA Udruenje saobraaja i telekomunikacija DS/MR 22.01.2010. godine Beograd </p><p> PLANIRANE AKTIVNOSTI NA IZRADI PROGRAMA I PROJEKATA TOKOM 2010. GODINE </p><p> PROGRAM </p><p>PROJEKAT * </p><p> CILJ/OPIS </p><p> UESNICI </p><p>1. Projekat aktivnosti Pojednostavljeni carinski postupci u izvozu i uvozu robe </p><p>Za unapreenje regionalne saradnje i saradnje sa zemljama Evropske unije, kao i prilagoavanje novim uslovima rada i poslovanja, usvojene su pojednostavljene carinske procedure. Primarni cilj je da se omogui efikasnije i ekonominije poslovanje i povea konkuretnost nacionalnih privrednih drutava/preduzea i kompanija na svetskim tritima </p><p>- Ministarstvo finansija-Uprava carine - Udruenje saobraaja i </p><p>telekomunikacija PKB - Predstavnici privrednih drutava i </p><p>pediterskih organizacija </p><p>2. Projekat aktivnosti druge faze Razvoja intermodalnog saobraaja u Republici Srbiji-II faza sa formiranjem intermodalnog centra USiT u PKB </p><p>Za poveanje novih tendencija razvoja saobraaja sa aspekta ekonominosti, efikasnosti, bezbednosti, zatiti ivotne sredine nastavljaju se aktivnosti II faza Razvoja i postavljaju postulati za formiranje intermodalnog centra USiT u PKB </p><p>- Ministarstvo za infrastrukturu - Ministarstvo Holandije Konzorcijum </p><p>firmi - Udruenje saobraaja i </p><p>telekomunikacija PKB - Ministarstvo finansija-Uprava carine </p><p>- eleznice Srbije - Srbija kombi - Grad Beograd-Direkcija </p><p>3. Projekat aktivnosti na izradi i primeni pravilnika Zakona o bezbednosti saobraaja na putevima Savet za bezbednost saobraaja u privredi </p><p>Zakon o bezbednosti saobraaja je usvojen i formirana je Agencija za bezbednost saobraaja ali treba da se donesu i implemetiraju odgovarajui pravilnici za detaljniju primenu. </p><p>- Agencija za bezbednost saobraaja na putevima </p><p>- Ministarstvo za infrastrukturu - MUP-Uprava saobraajne policije - Privredna drutva - Savet za bezbednost saobraaj u </p><p>privredi </p></li><li><p> 3 </p><p>4. Projekat aktivnosti Atlas rijeke Save za nautiki turizam i investicije Projekat ERUSRS </p><p>U okviru programa ERUSRS a u saradnji sa predstavnicima Savske komisije i privrednim komorama du sliva reke Save dogovorena je izrada projekta </p><p>- Privredna komora Beograda - Savska Komisija -RK Valjevo, Zagreb, Banja Luka,Sremska Mitrovica , Slovenija </p><p>5. Istraivanje problema logistike grada Beograda sa predlogom Strategije razvoja </p><p>Strategija razvoja logistike znaajna je za dalji privredni razvoj Grada a prvenstveno za podruja pored Koridora VII i X </p><p>- Saobraajni fakultet Beograd - Udruenje saobraaja i telekomunikacija, PKB </p><p>- Urbanistiki zavod Beograda </p><p>6. Strategija razvoja logistikih centara grada Beograda </p><p>Sa strategijom se definiu znaajni potencijali razvoja i sadraja robno transportnih i distributivnih centara </p><p>- Saobraajni fakultet Beograd - Udruenje saobraaja i telekomunikacija, PKB </p><p>- Udruenje industrije PKB - Urbanistiki zavod Beograd - Transportped, Schenker, Tranped proteam </p><p>7. Razvoj kontejnerskog transporta na Dunavu </p><p>U skladu sa stanjem potrebama i razvojem intermodalnog saobraaja u R.Srbiji organizuje se zajednika aktivnost i formiranje Pilot projekta. </p><p>-Udruenje saobraaja i telekomunikacija, PKB - Luke na Dunavu+Luka Konstanza -Privredna drutva i agencije -Ministarstvo za infrastrukturu -Saobraajni fakultet u Beogradu </p><p>8. Uvoenje sistema kvaliteta i bezbednost obuke u autokolama </p><p>Definisanje kriterijuma kvaliteta obuke, uslova, ocene rada, davanje certifikata, pomo i kontrola rada auto kola. </p><p>- Udruenje saobraaja i telekomunikacija, PKB </p><p>- Saobraajni fakultet Beograd - MUP-Uprava saobraajne policije - Grupacija A USiT PKB </p><p>9. Nove smernice razvoja saobraajnog sistema Republike Srbije -Bela knjiga saobraaja II faza </p><p>Program smernica razvoja saobraajnog sistema i privrednih drutava inovira odreena pitanja i doprinosi implementaciji strategije privrednog razvoja R. Srbije </p><p>- Udruenje saobraaja i telekomunikacija,PKB </p><p>- Predstavnici privrednih drutava - Saobraajni fakultet u Beogradu </p><p>10. Razvoj saobraajnog sistema u funkciji konkurentnosti privrede Republike Srbije </p><p>U skladu sa postojeim stanjem i potencijalnim razvojem programa, pomae se privrednim drutvima i institucijama sistema za stvaranje novih stratekih kompozicija saobraajnog sistema </p><p>- Udruenje saobraaja i telekomunikacija, PKB </p><p>- Centar za ekonomsku politiku PKB -Fakultet Univerziteta u Beogradu </p><p>11. Istraivanje lokacije za autobusku stanicu "BAS" prvenstveno sa aspekta korisnika usluga </p><p>U GUP-u 2021 planirano je formiranje AS a treba razmotriti mogunosti i sa aspekta korisnika, nedostatka mostova, uline mree, GSP-a i drugih uslova </p><p>-Saobraajni fakultet Beograd - BAS - Urbanistiki zavod Beograd - Udruenje saobraaja i telekomunikacija, PKB </p></li><li><p> 4 </p><p>- Direkcija za graevinsko zemljite - SG-Sekretarijat za saobraaj </p><p>12. Istraivanje mogunosti unutar blokovskih povrina za parkiranje vozila </p><p>Formiranje infrastrukturne osnove o stanju za poveanje povrina za parkiranje vozila unutar blokova </p><p>- Saobraajni fakultet Beograd - JP Parking servis - Udruenje saobraaja i telekomunikacija, PKB </p><p>- Urbanistiki zavod Beograd </p><p>13. Sistemsko praenje zahteva za parkiranje u visoko atraktivnim zonama Beograda </p><p>Poboljanje usluga parkiranja u privrednim i drutvenim zonama Grada - I faza </p><p>- Saobraajni fakultet Beograd - Udruenje saobraaja i telekomunikacija, PKB </p><p>- JP Parking servis </p><p>14. Projekat parkiranja i izgradnja javnih garaa u Beogradu po principu javno/privatnog partnersta </p><p>U Generalnom urbanistikom planu Beograda 2021, na osnovu analiza saobraajnih parametara, se procenjuje da e potranja za jednovremenim parkiranjem u centralnoj zoni Beograda iznositi oko 20 000 zahteva. Oekuje se usvajanja Plana mree javnih garaa ime e se omoguiti izgradnja vie od 10 objekata za parkiranje, a projekti bi bili povereni zainteresovanim investitorima. </p><p>- JKP Parking servis - Urbanistiki zavod Beograda - Saobraajni fakultet u Beogradu -Udruenje saobraaja i telekomunikacija PKB </p><p>15. Uee u izradi projekta izgradnje infrastrukturnih okvira neophodnih za primenu AETR konvencije </p><p>Uee u izradi Pravilnika kojim se definiu nadlenosti i kriterijumi koje treba da ispunjavaju ustanove za izdavanje i vrenje autorizacije ip kartica koje se koriste u sprezi sa digitalnim tahografima, i dr. Evropska komisija daje pozitivnu ocenu, te se stvaraju infrastrukturni uslovi (izdavanje i autorizaciju ip kartica,licenci i vrio servis), kako bi se realizovala upotreba digitalnih tahografa. </p><p>- Institucije uprave Grada i Republike - Privredna drutva - Udruenje saobraaja i telekomunikacija PKB </p><p>16. Projekat upravljanja lancima snabdevanja </p><p>Planirano je organizovanje sastanka sa temom "Upravljanje lancima snabdevanja u cilju poboljanja efikasnosti rada kompanija". </p><p>- Privredna komora Beograda - Udruenja - Ekonomski, Saobraajni , Megatrend </p><p>Fakulteti </p></li><li><p> 5 </p><p>17. Projekat organizacije konferencije o aktuelnom stanju u vazdunom saobraaju </p><p>Planirano je organizovanje konferencije na kojoj bi bilo razmatrano aktuelno stanje u vazdunom saobraaju Republike Srbije i efektima koje na na avio saobraaj imaju nastale promene u vidu Open Sky koncepta i uvoenja bezviznog reima. </p><p>- Udruenje saobraaja i telekomunikacija PKB, </p><p>- Ministarstvo infrastrukture, - Saobraajni fakultet Univerziteta u </p><p>Beogradu, - Agencija za kontrolu letenja, - Direktorat civilnog vazduhoplovstva, </p><p>-Sekretarijat za saobraaj, predstavnitva stranih avio kompanija i dr. </p><p>18. Projekat organizacije skupa posveenog potanskom saobraaju </p><p>Planirano je organizovanje sastanka sa aktuelnim temama iz potanskog saobraaja promena zakonske regulative, Agencija za potanski saobraaj i sl. Organizacija se zasniva na osmiljavanju tema koje e biti prezentovane, koordinaciji rada sa ostalim radnim jedinicama koje uestvuju u realizaciji projekta. </p><p>- Udruenje saobraaja i telekomunikacija PKB </p><p>- Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono drutvo </p><p>- JP PTT Saobraaj Srbije -Saobraajni fakultet Univerziteta u Beogradu </p><p>- FON </p><p>19. Projekat organizacije skupa posveenog vodnom saobraaju </p><p>Organizacija skupa iji bi akcenat bio na inicijativi za izradu baze podataka koja se tie plovnih puteva na teritoriji Beograda i okoline. Ukljuivanje relevantnih subjekata u izradu baze podataka o aktuelnom stanju i kritinim takama plovnih puteva u Beogradu </p><p>- Udruenje saobraaja i telekomunikacija PKB, </p><p>- Ministarstvo infrastrukture, - Plovput - JRB - Saobraajni fakultet, - Ministarstvo nauke i zatite ivotne </p><p>sredine i dr. </p><p>20. Projekat unapreenja organizacije i sistematizacije poslova u Privrednoj komori Beograda </p><p>Uee u Radnoj grupi za analizu rada udruenja, centara i radnih jedinica i davanje predloga novog naina organizacije rada i sistematizacije poslovanja u Privrednoj komori Beograda. </p><p>- Privredna komora Beograda - Udruenja, - Centri i slube </p><p>21. Izgradnja terminala za brodske otpadne materije </p><p>Izrada tehnike studijske dokumentacije za izgradnju prvog specijalizovanog terminala koji reavaju probleme brodskih otpadnih materija (vrstog otpada i otpadnih voda) </p><p>- Institut "Kirilo Savi" - Udruenje saobraaja i telekomunikacija PKB </p><p>22. Izgradnja integrianog sistema protivpoarne bezbednosti na eleznikom delu koridora X </p><p>Izrada tehnike dokumentacije za izgradnju integrisanog sistema za zatitu od poara u sektoru eleznikog saobraaja </p><p>- Institut "Kirilo Savi" - Udruenje saobraaja i telekomunikacija PKB </p></li><li><p> 6 </p><p>23. Izgradnja integrisanog sistema radioloke bezbednosti u sektoru saobraaja na koridoru X </p><p>Izrada tehnike dokumentacije za izgradnju integrisanog sistema za zatitu od radijacione opasnosti u saobraaju </p><p>- Institut "Kirilo Savi" - Udruenje saobraaja i telekomunikacija PKB </p><p>24. Izgradnja sistema upravljanja vanrednim tehniko-tehnolokim dogaajima sa opasnim materijama na saobraajnoj infrastrukturi Beograda </p><p>izrada tehnike i studijske dokumenatacije za izgradnju sistema obavetavanja i rukovoenja u sluaju vanrednih dogaaja sa opasnim materijama na saobraajnoj infrastrukturi Grada Beograda </p><p>- Institut "Kirilo Savi" - Udruenje saobraaja i telekomunikacija PKB </p><p>25. Integrisana baza podataka indikator ljudske bezbednosti i bezbednosti ivotne sredine u funkciji sistema upravljanja rizicima pri transportu opasnih materija na prostoru internmodane platforme Beograda </p><p>Stvaranje uslova za uspostavljanjwe sistema podrke uesnicima u proceni i prevenciji rizika, formiranje i upravljanje baze podataka u cilju stratekog planiranja i upravljanja transportom opasnih roba </p><p>- Institut "Kirilo Savi" - Udruenje saobraaja i telekomunikacija PKB </p><p>- JP eleznice Srbije </p><p>26. Razvoj sistema upravljanja rizicima pri transportu opasnih materija na eleznici </p><p>Razvoj radnih i operacionih modela upravljanja procenama prevoza RID materija, upravljanja akcedentnim situacijama, izgradnja sistema mobilnih stanica i tematike 3D karte za koridor X </p><p>- Institut "Kirilo Savi" - Udruenje saobraaja i telekomunikacija PKB </p><p>- JP eleznice Srbije </p><p>27. Razvoj sistema upravljanja rizicima pri multimodalnom transprtu opasnih materija na prostoru intermodalne platforme Beograda </p><p>Razvoj sistema u funkciji prevencija i odgovra na akcedent u svimm vidovima transporta opsasnih materija na prostoru Beograda </p><p>- Institut "Kirilo Savi" - Udruenje saobraaja i telekomunikacija PKB </p><p>- JP eleznice Srbije </p><p> Planirani programi i projekti aktivnosti su otvoreni za rad i saradnju sa svim zainteresovanim privrednim drutvima/preduzeima i institucijama Grada i Republike Srbije </p><p>SEKRETAR Mr D.Stefanovi </p></li></ul>

Recommended

View more >