Platni promet

  • View
    359

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

PLATNI PROMET Zoran ________________________________________________________________________________________________________________

1. UVOD PLATNI PROMET financijski krvotok gospodarskog sustava svake zemlje OSNOVNA FUNKCIJA PLATNOG PROMETA omoguivanje sigurne i uinkovite uporabe novca kao sredstvo plaanja uspjeno funkcioniranje platnog promet iznimno je vano i za sredinju banku, instituciju odgovornu za funkcioniranje platnog prometa u zemlji i za cjelokupni financijski sustav platni promet obuhvaa cijeli niz operativnih i tehnolokih postupaka definiranih odredbama razliitih zakona novi Zakon o platnom prometu u zemlji ( 1. travanj 2002. ) posljednji korak u provedbi reforme domaeg platnog prometa izgraena je nova infrastruktura platnog prometa ( Hrvatski sustav velikih plaanja, Nacionalni klirniki sustav, Jedinstveni registar rauna poslovnih subjekata ) donesena je odgovarajua podzakonska regulativa, te na posljetku preneseni rauni klijenata iz FINE ( svojevremeni ZAP ) u banke stvorene pretpostavke za razvoj uinkovitog i racionalnog platnog sustava na zadovoljstvo njihovih korisnika i cjelokupnog gospodarskog sektora struktura hrvatskog platnog sustava danas odgovara meunarodnim standardima te je u tom smislu usporediv i kompatibilan s platnim sustavom zemalja EU 2. INSTITUCIONALNI OKVIR ZA OBAVLJANJE DOMAEG I MEUNARODNOG PLATNOG PROMETA 2.1. Hrvatski financijski sustav Sainjavaju ga: nositelji ponude i potranje novanih sredstava financijski instrumenti financijske institucije financijska trita tokovi kolanja financijskih sredstava pravne norme i regulacije primarni zadatak financijskog sustava je mobilizirati sve neiskoritena novana sredstva od onih koji ne znaju kako ih produktivno uporabiti, te ih transferirati onima koji ih trebaju za investiranje i potronju MOBILIZACIJSKA FUNKCIJA to je zadaa financijskog sustava kanalizira novana sredstva prema onima koji e ih uporabiti na najprofitabilniji naina uskrauje novani kapital ekonomski neopravdanim projektima ALOKATIVNA FUNKCIJA to je zadaa financijskog sustava financijski sustav koji dobro funkcionira potie gospodarski rast i obratno

1

PLATNI PROMET Zoran ________________________________________________________________________________________________________________

Funkcije financijskog sustava tedna funkcija nudi irok izbor ulagakih oblika novane tednje ( obveznice, dionice, udjeli u investicijskim i mirovinskim fondovima ) koji e poticati sklonost tednji i investiranju funkcija likvidnosti omoguuje investitorima da svoja potraivanja brzo i bez veih gubitaka pretvore u novac kreditna funkcija omoguiti stalnu opskrbu kreditom pojedinca, poduzea i drave funkcija plaanja osigurati instrumente, sigurne procedure i mehanizmi domaih i meunarodnih plaanja gospodarsko politika funkcija slui dravnoj politici za postizanje ciljeva visoke zaposlenosti, gospodarskog rasta, stabilnosti i konkurentnosti funkcija ouvanja kupovne moi omoguava ouvanje realne vrijednosti novanog kapitala smanjivanje rizika smanjuje rizike gubitka, krae itd. NOSITELJI PONUDE I POTRANJE NOVANIH SREDSTAVA sudionike financijskog trita moemo svrstati u tri glavne kategorije: stanovnitvo poduzea drava STANOVNITVO novano suficitarni sektor najvaniji izvor ponude novanih sredstava PODUZEA i DRAVA novano deficitarni sektor najvaniji izvor potranje za novanim sredstvima udjel koji zauzimaju u primanju kredita stanovnitvo 48,8 % ( u ovom sluaju stanovnitvo je i NSJ i NDJ ) trgovaka drutva 38,7 % dravne jedinice 9,1 % financijske institucije 2,1 % nerezidenti 1,0 % neprofitne institucije 0,3 % primljeni depoziti ( NSJ ) - stanovnitvo 56,4 % - trgovako drutvo 20,4 % - nerezidenti 14,4 % - financijske institucije 5,5 % - dravne jedinice 2,2 % - neprofitne institucije 1,2 % VRSTE FINANCIJSKIH TRITA razliite vrste financijskih trita zadovoljavaju odreene preferncije svojih sudionika ( dug ili kratki rok, visok ili nizak stupanj rizika, zaduiti se ili izdati dionice ... ) trite novca vs. Trite kapitala primarno vs sekundarno trite burza vs over the counter ( OTC ) trite vlasnikim vrijednosnicama vs. Trite dunikim vrijednosnicama

2

PLATNI PROMET Zoran ________________________________________________________________________________________________________________

TRITE NOVCA vs. TRITE KAPITALA Razlika vremena u dospijeu financijskih instrumenata TRITE NOVCA dospijea do 1 godine, kratkoroni financijski instrumenti TRITE KAPITALA dospijee preko 1 godine, dugoroni financijski instrumenti TRITE KAPITALA skup institucija, instrumenata i mehanizama pomou kojih se dugorono slobodna sredstva tednje prenose od svih novano suficitarnih jedinica novano deficitarnim jedinicama koji ulau u fiksne fondove i opremu trguje se instrumentima s rokom dospijea preko 1 godine hipotekarno trite podvrsta trita kapitala TRITE NOVCA ZADATAK: svakodnevna opskrba banaka novcem kako bi one postigle likvidnost trguje se instrumentima s rokom dospijea od nekoliko sati do godine dana nepersonalno, kompetitivno i veleprodajno trite posluje se ''na rije'', nema vrstu institucionalnu strukturu ni formalnu organizaciju PRIMARNO vs. SEKUNDARNO TRITE PRIMARNO TRITE izdavanje novih vrijednosnica primjer IPO: INA e izdava pribavlja sredstva SEKUNDARNO TRITE trgovanje postojeim vrijednosnicama primjer: kupnja dionica INA e danas na burzi izdava NE pribavlja novana sredstva, slui za osiguranje likvidnosti ve emitiranih dionica BURZA vs. OTC BURZE Organizirano i centralizirano fiziko mjesto trgovanja vrijednosnicama ( pravna osoba ) OTC ( over the counter ) sustav automatskih kotacija na mrei i meusobno spojenih raunala ( pravna osoba ) ECN ( electronic communication network ) kvartalno trite Vrijednosnih papira, nije pravna osoba, elektronika mrea brokerskih kua, transakcije mimo financijskog trita, zbog smanjenja trokova OTC NASDAQ ( national assotiation of securities ... ) volumen trgovanja neznatno manji nego na NYSE sustav automatskih kotacija DEVIZNO TRITE Da bih se novana sredstva mogla prenijeti iz jedne zemlje u drugu, valja ih konvertirati iz valute zemlje podrijetla u valutu odredine zemlje konverzija se odvija na deviznom tritu na deviznom tritu se odreuje i devizni teaj tj. cijena valute jedne zemlje izraene u jedinicama valute druge zemlje 95 % trgovine na deviznom tritu je pekulativne prirode

3

PLATNI PROMET Zoran ________________________________________________________________________________________________________________

FINANCIJSKI INSTRUMENTI Podjela na: vlasniki vrijednosni papiri: obine dionice, preferencijalne dionice, poslovni udjeli duniki vrijednosni papiri: obveznice, komercijalni zapisi, trezorski zapisi izvedenice ( derivativi ): opcije, futures, forward, swap Podjela po roku dospijea: kratkoroni instrument novanog trita: trezorski zapisi, komercijalni zapisi, blagajniki zapisi, REPO ugovori dugoroni instrument trita kapitala: dravne obveznice, komunalne ( municipalne ) obveznice, korporacijske obveznice, hipotekarni krediti, obine dionice, preferencijalne dionice VLASNICKI VRIJEDNOSNI PAPIRI obina dionica predstavlja vlasniki udio u poduzeu to je zahtjev za sudjelovanjem u raspodjeli zarade i imovine izdavanje dionica je nain pribave novanih sredstava poduzea trite vlasnikih vrijednosnica privlai veliku pozornost javnosti sudionici se mogu obogatiti, ali i osiromaiti u vrlo kratkom roku OBICNE DIONICE 2 ASPEKTA: - pribavljanje novanih sredstava - ulaganje dionice predstavljaju vlasniki udio u tvrtci ( glasako pravo ... ) vrijednosni papir investitor zarauje na 2 naina: dividende i kapitalna dobit nemaju datum dospijea PREFERENCIJALNE DIONICE nemaju glasaka prava ( osim kad im se ne isplauju dividende... ) nose fiksnu dividendu dividende se ne mijenjaju pa se ni cijena ne mijenja znaajnije vlasnici preferencijalnih dionica namiruju se iz steajne mase prije imatelja obinih dionica, ali nakon imatelja obveznica < ( manje ) od 25 % izdanja novih dionica su preferencijalne dionice 5 % eksternog financiranja se obavlja emisijom preferncijalnih dionica ne nose porezne olakice izdavau

4

PLATNI PROMET Zoran ________________________________________________________________________________________________________________

DUNICKI VRIJEDNOSNI PAPIRI vani su za gospodarstvo jer omoguuju poduzeima ili dravi pozajmljivanje novanih sredstava radi financiranja investicijskih ciklusa kamata je cijena koja se plaa za pozajmljivanje novanih sredstava razliite vrste kamatnih stopa: obveznicke kamatne stope, kamatne stope na hipotekarne kredite, kamatne stope na kredite za kupnju auta OBVEZNICE nose fiksne prinose odreen datum dospijea imatelji obveznica se namiruju iz steajne mase prije imatelja dionica imaju manji rizik, ali i manje potencijalne prinose u odnosu na obine dionice FINANCIJSKE IZVEDENICE su financijski instrumenti ija je vrijednost odredena vrijednou orginalnih vrijednosnica (obveznica i dionica) opcije, futures, forward, swap slue za heding ili pekulaciju omogucava investitoru da se kladi na kretanje cijene orginalnih vrijednosnica bez da ih posjeduje visok stupanj financijske poluge visok rizik trezorske blagajnicek zapise izdaje Ministarstvo financija instrument financiranja javnog duga PODJELA PO ROKU DOSPIJEA vrijednosnice novcanog trita dospijece do 1 godine nizak prinos, nizak stupanj rizika trezorski zapisi, certifikati o depozitu, komercijalni zapisi, blagajnicki zapisi, REPO ugovori vrijednosnice trita kapitala dospijece preko 1 godine dravne obveznice komunalne obveznice korporativne obveznice dionice hipotekarne obveznice

5

PLATNI PROMET Zoran ________________________________________________________________________________________________________________

FINANCIJSKE INSTITUCIJE omogucuju funkcioniranje financijskog sustava prikupljaju novcana sredstva, usmjeravaj