PODATKI W UE

  • Published on
    21-Jan-2016

  • View
    53

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PODATKI W UE. FRANCJA. Francuski system podatkowy skada si z szeciu rodzajw podatkw: podatkw bezporednich, podatkw porednich, podatkw rejestracyjnych (droits denregistrement), podatku majtkowego (impt sur la fortune), - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>PODATKI W UEFRANCJA</p></li><li><p>Francuski system podatkowy skada si z szeciu rodzajw podatkw: </p><p>podatkw bezporednich, podatkw porednich, podatkw rejestracyjnych (droits denregistrement), podatku majtkowego (impt sur la fortune),podatkw od funduszu pac (skadki na budownictwo mieszkaniowe, programy staowe oraz biece szkolenia), oraz pozostaych podatkw.</p><p>Podatki pobieraj dwie rne grupy podmiotw: wadze centralne i lokalne. </p></li><li><p>Do gwnych podatkw bezporednich nale: </p><p>od dochodu: podatek dochodowy od osb prawnych,podatek dochodowy od osb fizycznych;</p><p>od aktyww: podatek od dziaalnoci gospodarczej (la taxe professionnelle), podatek od nieruchomoci, podatek mieszkaniowy.</p><p> Gwnym podatkiem porednim jest podatek od wartoci dodanej VAT, a take podatek od wynagrodze. </p></li><li><p>W odniesieniu do osb fizycznych obowizuj nastpujce podstawowe grupy podatkw i skadek obowizkowych:</p><p>Podatek dochodowy (impt sur le revenu) ;Podatek od lokalu mieszkalnego (taxe dhabitation);Podatek od nieruchomoci zabudowanej (taxe foncire bti);Podatek od nieruchomoci niezabudowanej (taxe foncire non bti);Podatek od lokali niezamieszkaych (taxe sur les logements vacants);Podatek (opata) od odbiornikw TV (redevance audiovisuelle);Podatek solidarnociowy od majtku (impt de Solidarit sur la Fortune ISF);Skadki spoeczne (contributions sociales).</p></li><li><p>W odniesieniu do osb prawnych obowizuj nastpujce podstawowe grupy podatkw i skadek obowizkowych:</p><p>Podatek od dochodw przemysowych i handlowych (benfices industriels et commerciaux);Podatek od dochodw poza-handlowych (benfices non commerciaux);Podatek od dziaalnoci rolniczej (benfices agricoles);Podatek od spek (impt sur les socits);Roczne opodatkowanie ryczatowe (imposition forfataire annuelle);VAT (TVA);Podatek zawodowy (taxe profesionelle);Podatek od nieruchomoci zabudowanej (taxe foncire bti);Podatek od nieruchomoci niezabudowanej (taxe foncire non bti);</p></li><li><p>a takePodatek (opata) od odbiornikw TV (redevance audiovisuelle);Podatek od niektrych typw pojazdw mechan. tzw. winiety (Vignette);Podatek od biur (taxe sur les bureaux);Podatek od pojazdw posiadanych przez przedsibiorstwo;Podatek od pac pracownikw (taxe sur les salaries) pac firmy nie podlegajce podatkowi VAT;Podatek od doksztacania (taxe dapprentissage);Skadka na cige ksztacenie zawodowe (participation la formation professionnelle continue);Skadka na dziaalno budowlan (participation leffort de construction) firmy zatrudniajce powyej 10 pracownikw.</p></li><li><p>Podatek dochodowy od osb fizycznych</p><p> Podatek dochodowy od osb fizycznych (impt sur le revenu) jest to podatek od dochodu rocznego osoby (rodziny) podlegajcej opodatkowaniu. </p><p> Obywatele polscy przebywajcy czasowo we Francji mog podlega opodatkowaniu na terenie tego kraju, lecz nie powinni paci wtedy podatkw w Polsce. Sprawy te reguluje m.in. Umowa midzy Rzdem PRL a Rzdem Republiki Francuskiej z dnia 20.06.1975 r. w sprawie zapobiegania podwjnemu opodatkowaniu w zakresie podatkw od dochodu i majtku.</p></li><li><p>Do dochodw podlegajcych opodatkowaniu zalicza si:</p><p>wynagrodzenie z dziaalnoci zawodowej lub innej przynoszcej zysk,dochd z rzeczy (dbr) ruchomych i nieruchomych (nieruchomoci),dochd od wartoci majtku ruchomego i nieruchomego,dochody z dziaalnoci rolniczej,dochody z dziaalnoci przemysowej, handlowej i rzemielniczej,renty,posiadany (lub nabyty lub pozyskany) majtek (tzw. podatek od nabytego majtku ISF).</p></li><li><p>Do dochodw nie podlegajcych opodatkowaniu zalicza si:</p><p>renty przyznane z tytuu wypadku przy pracy,emerytury wojskowe,wynagrodzenie z tytuu posiadania odznaczenia Legii Honorowej,odszkodowania orzeczone przez sd,wiadczenia wypacane przez Pastwo (np. w ramach pomocy spoecznej),renty inwalidzkie.</p></li><li><p> Nie podlegaj opodatkowaniu we Francji dochody pracownikw zagranicznych misji dyplomatycznych i konsularnych (np. polskich) majcych swoje siedziby na terenie Francji.</p><p> Zgodnie z ustaw dla inicjatywy gospodarczej 28, od 1.01.2004r. zwolnione zostay z podatku spadki i darowizny zwizane z prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Jednak w takiej sytuacji osoby zainteresowane (pracownicy, przedsibiorcy) winni si upewni, jakie warunki powinny by spenione aby przejcie dbr nie wizao si z dodatkowymi opatami czy podatkami.</p></li><li><p>Od podatku mona odliczy (w granicach ustalonych limitw) wydatki i koszty poniesione m.in. na:</p><p>opat skadek zwizkowych przez pracownikw,wydatki mieszkaniowe,koszty inwestycji realizowanych w wynajmowanych nieruchomociach,koszty wynajcia (zatrudnienia) opiekunki dla dziecka,koszty zwizane z zatrudnieniem pracownikw w miejscu zamieszkania,koszty zwizane z uczszczaniem dzieci do szkoy,koszty sanatorium,koszty prowadzenia ksigowoci,wykup akcji (udziaw) spki przez pracownika,koszty wiadcze na dziaalno spoeczn.</p></li><li><p>Podatek progresywny Stawki podatkowe dla osb fizycznych zale we Francji od wysokoci osignitego dochodu i ksztatuj si:</p><p>dochd poniej 4.262, stopa procentowa 0,00% dochd 4.262 - 8.383, stopa procentowa 6,83% dochd 8.383 - 14.754 , stopa procentowa 19,14% dochd 14.754 - 23.888 , stopa procentowa 28,26% dochd 23.889 - 38.868 , stopa procentowa 37,38% dochd 38.869 - 47.932 , stopa procentowa 42,62% dochd powyej 47.933 , stopa procentowa 48,09% </p></li><li><p>Podatek od osb prawnych (spek)</p><p>Za osoby prawne podlegajce opodatkowaniu podatkiem od spek (IS) uznaje si:spki akcyjne (socits anonymes),spki akcyjno komandytowe (socits en commandite par actions),spki komandytowe (socits en commandite simple),spki z o. o. (socits responsabilit limit),spki akcyjne uproszczone (socits par actions simplifies),spdzielnie (socits coopratives),zakady pastwowe i jednostki posiadajce autonomi finansow,wszystkie osoby prawne, ktrych dziaalno przynosi zysk,spki cywilne prowadzce dziaalno przemysow lub handlow,spki jednoosobowe, ktrych wsplnikiem jest osoba prawna.</p></li><li><p>Zysk podlegajcy opodatkowaniu</p><p> Dochodem osb prawnych, w tym spek (IS) s zyski pochodzce z dziaalnoci przemysowej, handlowej, rzemielniczej. Dochd podlegajcy opodatkowaniu pochodzi z dziaalnoci prowadzonej na terenie Francji. Natomiast, spki francuskie mog wykaza obok korzyci finansowych osignitych we Francji take i te osignite za granic. Wyrnia si dwie metody okrelenia zysku podlegajcego opodatkowaniu:metoda zysku realnego dotyczy duych i rednich spek (suma rezultatu dziaalnoci, przyrostu wartoci majtkowych i innych korzyci brutto pomniejszona o koszty i opaty zwizane z prowadzeniem dziaalnoci),metoda mikro-przedsibiorstw, odnoszca si do maych spek.</p></li><li><p> Niektre spki mog skorzysta z ulg podatkowych lub z czasowego wyczenia z opodatkowania. Dotyczy to nowo zaoonych spek w regionach (departamentach) gdzie promowany jest rozwj infrastruktury przemysowej.</p><p> Przedsibiorstwa majce sw siedzib w wolnych strefach miejskich (zones franches urbaines) s zwolnione cakowicie z podatku od osb prawnych przez okres 60 miesicy, a nastpnie czciowo przez okres 48 miesicy (stopniowo co rok: 80%, 60%, 40% i 20%). </p><p> Zwolnione z podatku s rwnie dochody spki nie przekraczajce 3 000 w ostatnim roku obrachunkowym.</p></li><li><p>Podstawowa stawka podatku dochodowego dla spek (IS) wynosi 33,33%.</p><p> Spki pacce podatek (IS) s obowizane paci dodatkowy podatek, do ktrego dochodzi skadka spoeczna (contribution sociale sur IS) Deklaracj podatkow skada kady podmiot gospodarczy do 30 kwietnia. Do deklaracji doczy naley: bilans roczny, RZiS, wykaz rodkw trwaych, amortyzacji, wykaz zaduenia spki oraz informacje dotyczce samej spki (rozkad kapitau, filie, oddziay). Podatek paci si zaliczkowo w 4 ratach (20 lutego, 20 maja, 20 sierpnia, 20 listopada). </p></li><li><p> Wysoko podatku ryczatowego (zaliczki na poczet podatku) w skali rocznej zaley od wysokoci obrotw firmy i jest naliczana zgodnie z ponisz orientacyjn skal:</p><p>obroty poniej 76.000 euro 0 euroobroty od 76.000 euro do 150.000 euro 750 euroobroty od 150.000 euro do 300.000 euro 1.125 euroobroty od 300.000 euro do 750.000 euro 1.575 euroobroty od 750.000 euro do 1.500.000 euro 2.175 euroobroty od 1,5 mln euro do 7,5 mln euro 3.750 euroobroty od 7,5 mln euro do 15 mln euro 15.000 euroobroty od 15 mln euro do 75 mln euro 18.750 euroobroty ponad 75 mln euro 30.000 euro</p></li><li><p> Podatek od doksztacania</p><p> Pracodawcy osoby fizyczne i prawne, prowadzce dziaalno przemysow, handlow, rzemielnicz, rolnicz lub spdzielcz, prowadzcy doksztacanie modych pracownikw, zobowizani s do zapaty podatku na doksztacanie (taxe dapprentissage) w wysokoci 0,5% rocznej sumy wynagrodze brutto (w departamentach Haut Rhin, Bas Rhin i Mosele 0,2%), premii i innych gratyfikacji zarwno finansowych jak i w naturze.</p></li><li><p>Podatek na ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych </p><p>0,55% (od 1.01.2005 r.) od sumy wynagrodze w przedsibiorstwach zatrudniajcych do 10 osb,1,6% od sumy wynagrodze w przedsibiorstwach zatrudniajcych powyej 10 osb.</p></li><li><p>Podatek na inwestycje budowlane</p><p> Jest to podatek obciajcy pracodawcw (z wyjtkiem Pastwa jako pracodawcy, jednostek terytorialnych, rolnikw) zatrudniajcych powyej 10 pracownikw, wpat 0,45% sumy wynagrodze roku poprzedniego. Podatek ten jest przeznaczany na inwestycje mieszkaniowe dla pracownikw, z czego 8/9 sumy podatku jest przeznaczone na dofinansowywanie tych inwestycji w postaci poyczek dla pracownikw, wpat tytuem poyczek lub subwencji, dopat do budowy lub remontu mieszka, ktrych wacicielem jest pracodawca, a ktre s przeznaczone do zasiedlenia przez pracownikw. Pozostaa 1/9 wysokoci podatku jest przeznaczona na finansowanie budowy lub adaptacji mieszka dla pracownikw imigracyjnych.</p></li><li><p>Podatek VAT</p><p> Standardowa stawka VAT wynosi 19,6%, jednak w wielu przypadkach obowizuj stawki obnione. W szczeglnoci, stawka 5,5% jest stosowana do ywnoci, niektrych wyrobw rolnych, lekw, wyposaenia osb niepenosprawnych, transportu publicznego, przedstawie teatralnych, widowisk i przedstawie cyrkowych, muzew, ogrodw zoologicznych, kempingw, domw starcw, energii elektrycznej i gazu (5,5% lub 2,5%), ksiek, hoteli, transportu publicznego, gazet i czasopism (5,5% lub 2,1%), niektrych rodzajw rozrywki itp. Stawka 20,6 dotyczy m. In. samochodw, restauracji, nieruchomoci etc. </p><p> Niektre usugi oraz eksport s zwolnione z VAT. Transakcje bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe, nauka oraz niektre rodzaje najmu nieruchomoci to gwne usugi zwolnione z VAT. Towary eksportowane podlegaj w caoci zwolnieniu. </p></li><li><p>Podatek od wynagrodze</p><p> Podatek od wynagrodze (taxe sur les salaires) dotyczy tylko tych pracodawcw, ktrzy nie pac podatku VAT. Oprcz tego, nie obcia on:pastwa w jego wydatkach budetowych,jednostek terytorialnych (regiony, departamenty, gminy),przedsibiorstw rolniczych. Podstaw naliczania podatku stanowi suma wynagrodze wypaconych w cigu roku ubiegego ogowi personelu. Stawki podatku od wynagrodze zale od wysokoci indywidualnego wynagrodzenia. Progi podatkowe:</p></li><li><p>Podatek od nieruchomoci i biur</p><p> Podatek od nieruchomoci obcia tylko osoby prawne posiadajce nieruchomoci na terenie Francji. Stawka podatku wynosi 3% od wartoci nieruchomoci i jest patyn jednorazowo. Dodatkowo w regionie Ile de France obowizuje tzw. taxe sur les bureaux pacona od lokali biurowych (powyej powierzchni 100 m2), i lokali handlowych uywanych w celach zawodowych (&gt;2 500 m2) oraz powierzchni magazynowych (&gt;5 000 m2). Niektre konwencje midzynarodowe podpisane przez Francj przewiduj ulgi w opacie tego podatku</p></li><li><p>Ca</p><p> Stawki celne s jednolite na terenie caej UE. S one publikowane w dokumencie zwanym: Wsplnotowy Kodeks Celny, ktry po akcesji sta si te polsk taryf celn. Dobra przywiezione do Francji z innego pastwa nalecego do Unii, w tym Polski, nie podlegaj granicznym procedurom celnym. To samo dotyczy towarw sprowadzanych do Francji, a pochodzcych spoza UE, pod warunkiem, e przeszy procedur celn w innym kraju czonkowskim. Zasad jest obowizek wniesienia wymaganej opaty celnej (jeli obowizuje na dany importowany produkt pochodzcy z kraju trzeciego), jednorazowo przy wprowadzeniu towaru na wsplny obszar celny. </p><p> Eksport wikszoci produktw z UE do krajw trzecich, nie jest objty ograniczeniami.</p><p> Towary importowane spoza UE gdy tylko znajd si na terenie Francji, podlegaj take podatkowi VAT, nawet jeeli nie nastpia zmiana waciciela towarw.</p></li><li><p> Co naliczane jest wg taryfy obowizujcej dla danej kategorii produktw i wg wartoci towarw. </p><p> Informacje o stawkach celnych oraz obowizujcych przepisach mona otrzyma w urzdach celnych lub te znale na stronach internetowych administracji francuskiej http://www.douane.gouv.fr. </p><p> W urzdach celnych s, bezpatnie udostpniane broszury informujce o obowizujcych procedurach celnych.</p></li><li><p>Zakadanie dziaalnoci gospodarczej Warunkiem uruchomienia dziaalnoci gospodarczej jest uzyskanie zezwolenia na pobyt i prac. Zezwolenie na pobyt wydaj prefektury policji, na prac - placwki Ministerstwa Zatrudnienia i Solidarnoci. Cudzoziemcy spoza UE prowadzcy we Francji samodzieln dziaalno gospodarcz oraz penicy kierownicze funkcje w tamtejszych spkach handlowych musz ponadto uzyska kart zagranicznego handlowca (carte de commercant etranger). Wnioski w tych sprawach naley skada w Ambasadzie Francji w Warszawie. </p></li><li><p> Osoba, ktra otrzyma kart handlowca, w cigu 3 miesicy od jej wydania zobowizana jest do przedstawienia w prefekturze wycigu z rejestru handlowego prowadzonego przez sdy gospodarcze (Tribunal de Commerce) lub z wykazu zawodw prowadzonego przez wadze departamentu (jednostka administracyjna kraju). Wwczas przedsibiorca otrzymuje dziewiciocyfrowy numer identyfikacyjny. Niedopenienie tych formalnoci powoduje uniewanienie karty handlowca. </p><p> Przedsibiorca jest zobowizany w cigu 15 dni od rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej do wystpienia o wpis do rejestru handlowego, prowadzonego przez sd gospodarczy waciwy dla miejsca zamieszkania (w przypadku osb fizycznych) lub siedziby (gdy chodzi o osoby prawne). </p><p> Posiadacz karty handlowca zagranicznego, ktry zakoczy dziaalno gospodarcz lub zawiesi j na duej ni miesic, zobowizany jest j zwrci. A prowadzenie firmy bez takiego dokumentu karane jest grzywn w wysokoci 3750 euro i szeciomiesicznym aresztem. </p></li><li><p>Podatki od obrotuWe Francji podatek od nabycia nieruchomoci obcia grunty i budynki. Stawki wynosz 14,2% w przypadku dziaek niezabudowanych i 5,4% - pod budynkami mieszkalnymi. Sprzeda gruntw budowlanych jest wolna od podatku, gdy nabywca zobowie si do ich zabudowy w cigu 4 lat. Jeeli jednak tego nie zrobi, zapaci 22,6%.Francuski podatek giedowy wynosi: 3% od obrotu papierami wartociowymi do 1 min frankw i 1,5% powyej tej kwoty.</p></li><li><p> Za handel zboem paci si 0,26%, a za inne transakcje kupna-sprzeday 0,20%. Opata za zarejestrowanie spki: 1% wartoci wkadw i 11,4% od wkadw rzeczowych w postaci budynkw i majtku wniesionych przez osoby niepodlegajce podatkowi dochodowemu od osb prawnych. W przypadku podwyszenia kapitau uici trzeba 1% lub 11,4%, z wyjtkiem wkadw gotwkowych, oraz 3% od przeksztacenia zapasw lub zysku. </p></li><li><p>Zarobki</p><p> Minimalna paca jest o wiele wysza ni np. w Polsce (okoo 200 euro) i wynosi tam prawie 1200 euro. Czsto zbiorowe umowy podpisywane z pracodawc reguluj wysoko minimalnego wynagrodzenia i jes...</p></li></ul>