Podstawy analizy układów kinematycznych

 • Published on
  27-Dec-2016

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • !""#

  "$

  #!%&

  '

  $()(*"+

  ,"-.'. / 0112

  "++("$'*3"#&"4!56-07/819271

  :;2971;89

 • 3A' >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 8

  =>B 3&%3%&%4(C3+"$+"# >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7=>=>B'D >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7

  =>=>=> "

  E?. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> F=>=>0> '? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =1=>=>2> 46.?/?.?/? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =8

  =>0> G. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =0>=> &.GH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =;=>0>0> &.GH

  E. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 0==>0>2> )?. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 0I

  =>0>2>=> &.GH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 00>2>0> D >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 0F

  =>0>I> % ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 28

  0>B )%&"!%4(C3+"$+"# >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> I=>B >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> I0> -D 5E. E >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> I7

  0>0>=> E DBJB

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> I70>0>0>BE DBJB

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 810>0>2> E D(KJ#-BJB

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 82> -

  E . >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2>=> &L-9 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2>=>=> G >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2>=>0> GBJB? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2>0> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2>0>=> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2>0>0> . >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7=

  0>2>2> E D.. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7I0>2>2>=> &EDE?. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7I0>2>2>0> &EDE

  E?. . >>>>>>>>>>>>>>>>> ;1

  0>2>I> &LE6.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> F10>2>I>=> -?J&. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> F=0>2>I>0> -L >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> FI> -

  E. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =110>I>=> %

  - >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =110>I>0> % ?D >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =18

  2> '&A(MN'&$+'$ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ==12>=> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ==12>0> -J

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ===

  2>0>=> M.- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ===2>0>0> % E5? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ==0>2> &E/ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ==;2>0>I> % 5 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =0I

 • I

  2>2> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =0F2>2>=> &.E D..J

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =0F2>2>0> %L?J

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =20

  2>I> &.E D..BJB

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =2;2>8> &.E D.(#BJB

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =I8>=> %

  - >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =I8>0> %

  ?D >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =8 *3+(+%4(C3+"$+"# >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ==> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =0> '?? / G >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =0>=> ??? GBJB. >>>>>>>>>>>>>>>>>>> =0>0> 3 GBJB. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =0>2> GBJB. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =2> &E- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =2>=> .?.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =2>0> GH

  E?. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =72I>2>2> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =7;I>2>I> -. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =;2I>2>8> 3.?. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =F=I>2> 3D? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> =FI> (?E. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 010I>I>=> &EJ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 010I>I>0> $.- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 017

  I>I>0>=>

  E&3 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 017I>I>0>0> &

  ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 01FI>I>0>2> &

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 0==I>I>0>I> ./E?GH- >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 0=2

  I>I>2> &E*--O >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 0=7I>I>I> &E.E D.. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 00I>I>=> &E. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 00I>I>0> -E >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 00I>I>2> &E.

  - >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 02=I>I>I>I> 5*--O >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 02>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 0IF

 • 8

  .

  E?E/E. 9E5H?L D-D?? >?B LE?5L .-D L

  ?>$L D?./. L./D ?/- ?-.?E.>$ . 5L

  E.?/

  E E/D- >

  ' G

  E?.LL??L>$E /.B?5..EL5 L?E .?E-?.>:

  59 ?/.5. L?E?-LH9>

  $.??E LLD E5..>9.L/ --9/G?-D?. >' E?- 9 DL.>.L G-E?9/ DLL.../ ?DGG?L >

  '

  E?.LD?E59?.?>&E5..?E>5?9.

  ELLLE5G..DG/6 >LE5G/LB?J???>

  L5?

  E?./

  9.?>&E.?.D9GHE6??.L/?5G9

  E?.>L5?

  .L G..L.

  /9G??>

  ?-

  L?9E ?E/ L.LGE??59

 • -GD

  ?-9???.>'???9

  E?./ .5.9

  .>3DGH?5?

  L?DE-G./.

  E9?.>

  ?-

  E?9.>3

  L /DGH DHB?.5G.?-L5. 6 95.56-.>D?E G?L>E D..>-D ? DB9

  E6/L????>

  ??GDG6>9D?-?L

  EE96.>

  ?LL?D.?/ ??????E

  E?.>$??/DL/E?D? 9?.> ?D L?.??>?E5- .. L.>

  -GD .

  E?..L56 ?D?>$?? E5.E6./L/EL?L?>

  '??5LD.

  E . B9.>(-?-E.??9

  E/DGH. ??>

  L5 5EE?L.D E??? L6>'??-L.E

  E?.?/EL6>L5 5H? EEP?.B??/L EB??.?E/?>!?9-?G?..-?9- ? .?..>

 • !""#

  !"

  #" $

  $%

  "

  "

  &''%

  '"&

  '("(")$

  *"("("#

 • +

  *"(","-

  '( %

  , %

  !.%

  / "

  0/

  1 '2

  ' '

  %

  3 "

  #

  %

  %

  '%

  "4!

  '

  $5%

  %

  '

  $"'(","

  67

  ' %

  '' '"-%

  !$$!

  7$! 5

  7$ 7%

  "8!

  "&%

  ''"'("."

  9 ' '

  '!

  !"

  :

  '

  $5

  '!%

  "

  &%

  ''%

  ! %

  %

  % *"("."*

 • ;

  "%

  $

  "9 7 %

  ">

  ' ""&

  7 %

  $7%

  $ '"&

  $!

  $"9

  !"

 • (?

  7'5

  "

  &'("/"

  -.')+!'$

  & %

  $5"@%

  ":5

  $5$5

  "& %

  A

  B '

  ='

  B ='

  *"("/"&

 • ((!"

  (C5 "D,,E",

 • (,

  *"("2"&

 • (.!"

  *"("3"&

 • (/

  #"H( , """ 1

  6 66 666 6J''J"

 • (1

  6JJ

  7"@

  6JJ=%

  '("+"

  "9 %

  "$5$

  .%

  " 9

  "'("2''("3'$

  "C5 %

  " % & '='"'("3 $

  ' "( )

  ="'("2 $' "&$5%

  $

  "-%

  %":%

  $

  "

  & $

  ">% 5

  %

  &"4

  !"

  '5 %

  $*"

  /0(,)+!'$&'1+#,&$+1+ $'&

  &"&'

  ">%

  !

  7

  '":5!"&%

  !6K@CC/D(/E"

  +,"

  .L7MN"

  '7"/!!"

  !"

 • (2

  -A

  B %

  B 7 "

  - $

  ! !"

  -% &2.(,"#

  &!'

  ":"*%

  $5$5%

  $"

  $

  $"5

  7"9$$%

  '

  '$5%

  " $":

  '$'"'(";

  $$$"- A

  B $=$5%

  B $"

  O$5

  "*$ a%

  *"'(";"#$'='

 • (3./

  ' $%

  ":%

  $5 =

  $',

  ": ''("(?"

  )$.0 %

  /"& 0$

  '":%

  ', /"*%

  %

  "

  5enia:B 5

  B %

  "

  C$5%

  $$":%

  "@

  ' z AB'

  B' "

 • (+

  $$ %

  $"

  & $%

  "O%

  7 5 %

  ":$5'$"*%

  $5 '

  $5 $5"

  -(,3"24!#.#!'$&

  *"'("((

  ',D.?E"#

  '

  $5$"

  P5$5 $

  5 "O5 $

  $',$$$%

  ( / ( / = 5'")( , . /?%

  ":'

  $5"

  0

  $5$5"F

  *"'("(("-!'='7

 • (;

  "

  &

  5"

  :! %

  $$": %

  5Q=P

  !$5/&

  %"*$5!

  %

  ""%

  $A

  B'

  ,(,. /& = ("(

  B'

  ( )=

  =1

  (

  22

  & / (",

  6$">%

  $5/&("( A

  B' %

  G.%

  'G.

  B' 6'( %

  ,(6'%

  $5

  B' 66', %

  ,66'%

  $

  B' 5666'

  '5"

  : %

  2 %

  2'2=

  &5$$55 %

  7

  ">

  5'H'?

  5G%

  'H'."@

  D2E"

  ./

 • ,?

  #$$55A

  ( ) ( )

  ==

  & /

  1

  (

  22 (".

  Q 'H2'='

  ' $5A

  ( )

  ==

  (

  (

  & / ("/

  &$!$%

  %

  G$""'("(( A

  B H/=( , ./

  B 1 2 3 4 56

  (H1

  B 66 ,H?

  B $("($5/&'H', $%

  "

  0$("(%

  55

  "C$55

  '='$"6%

  $5"

  "P%

  *"'("(,"-

  '''"

  0 ' '%

  $ 5

  " C$5!%

  $

  '$(",5

  "C%

  5 %

  %

  "("(, A

  B' 'H'3

  B' A166% 7 8 ) 666

  ('H'2 .'H'.

 • ,(

  B ,H/H1H?

  B' $(",$5/&'H'."

  #("(,"%

  ")35!

  " ( . 1

  '1 23"

  --(,3"24!#.#!'$&()%*""#3)&!(."',

  &$("(("/ % '

  "9 %

  "9$5 '%

  $5 /&">

  "C

  5 $5%

  $5/&'R'? !

  5/&S'H'?/&

  S'T'?"

  :!$%

  !D(,E=

  %

  "

 • ,,

  "0

  $$

  (+= 9 ("1A= ="

  : !5!

  $'7

  '!A

  B

  B "

  >'("(.5A

  /

  .

  ,

  (

  ?

  ???

  ???

  ??

  ?

Recommended

View more >