PODSTAWY BUDOWANIA - ?ZKA PODSTAWY BUDOWANIA... · konstrukcji budowlanych, realizacji inwestycji budowlanych…

  • Published on
    27-Feb-2019

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p> 1 </p> <p>KRZYSZTOF MICHALIK </p> <p> PODSTAWY BUDOWANIA </p> <p> TRWAO, UYTECZNO, PIKNO </p> <p> KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH </p> <p> 2 </p> <p> WYDAWNICTWO PRAWO I BUDOWNICTWO </p> <p>Redaktor merytoryczny :mgr in.arch.Joanna K.Michalik </p> <p>Redaktor techniczny:Micha Jemielniak </p> <p>Korekta:zesp redakcyjny </p> <p>Recenzent:mgr in.Tomasz Gsiorowski </p> <p>Opracowanie graficzne:Biuro Projektowe Konstruktor </p> <p>Projekt okadki:Micha Jemielniak, Krzysztof Michalik </p> <p>Sklad i amanie:Micha Jemielniak </p> <p>Druk i oprawa: tu adres </p> <p>Ksika dostpna:www.allegro.pl </p> <p>Wydanie I. </p> <p>Ksika przeznaczona jest dla osb zwizanych z budownictwem i architektur ,dla inynierw budownictwa, architektw , projektantw, konstruktorw budowlanych a w szczeglnoci dla studentw kierunkw budownictwo, architektura, inynieria ldowa ,sanitarna oraz </p> <p>ekspertw z zakresu budownictwa , osb penicych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ,kierownikw budowy, kierownikw </p> <p>robt , inspektorw nadzoru inwestorskiego, inwestorw , instytucji prowadzcych i realizujcych inwestycje budowlane. Przeznaczona rwnie jest dla specjalistw pragncych poszerzy swoj wiedz w zakresie podstaw budowania ,filozoficznych ,historycznych, tworzenia </p> <p>konstrukcji budowlanych, realizacji inwestycji budowlanych i ich znaczenia dla wspczesnej myli i praktyki inynierskiej . </p> <p>Autor przekazuje skomplikowane problemy i zagadnienia zwizane ze sztuk budowania,sztuki budowlanej w zakresie podstaw cywilizacyjnych, kulturowych , filozoficznych, metodologicznych, teoretycznych i praktycznych problemw budownictwa, konstrukcji </p> <p>budowlanych i realizacji obiektw budowlanych rwnie w ujciu historycznym. Opracowanie jest efektem wieloletnich dowiadcze w </p> <p>zakresie wykadw akademickich , wykadw monograficznych, szkole i publikacji oraz dziaalnoci autora jako gwnego projektanta kompleksw mieszkaniowych,handlowych i przemysowych ,budynkw,obiektw budowlanych i inynieryjnych , konstruktora budowlanego, </p> <p>realizatora inwestycji budowlanych, eksperta i rzeczoznawcy budowlanego, biegego sdowego z zakresu budownictwa, wykadowcy akademickiego na kierunku Budownictwo w Katedrze Technologii Budownictwa na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk </p> <p>Stosowanych Wyszej Szkoy Technicznej w Katowicach. Dodatkowe informacje zamieszczone s na stronie indywidualnej wykadowcy i </p> <p>rzeczoznawcy: </p> <p> www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl </p> <p> www.rzeczoznawca-michalik.pl </p> <p>Odbiorcy: inynierowie i technicy budownictwa,projektanci konstrukcji i architektury,studenci wydziaow architektury, inynierii ldowej, budownictwa, uczniowie studiw ,technikw budownictwa i architektury,osoby penice samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, </p> <p>pasjonaci budowania i projektowania. </p> <p>Copyright by Wydawnictwo Prawo i Budownictwo,Chrzanw 2015. </p> <p>ISBN 978-83-937513-1-0 </p> <p>Autor i wydawca informuj,e podjli wszystkie moliwe starania ,aby zapewni prawidowoc danych oraz opinii zawartych w tej ksice i za ewentualne bedy nie mog by pocignici do odpowiedzialnoci. </p> <p>Utwr w caoci i we fragmentach nie moe by skanowany,kserowany ,powielany bd ropzpowszechniany za pomoc urzdze elektronicznych,mechanicznych,kopiujcych,nagrywajcych i innych w tym nie moe by umieszczany,ropowszechniany w postaci cyfrowej </p> <p>zarwno w Internecie ,jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. </p> <p> Wydawnictwo Prawo i Budownictwo </p> <p> Biuro ProjektoweKonstruktor </p> <p> ul.Kolonia Stella 26,32-500 Chrzanw </p> <p> tel.32-623-50-18,fax.32-625-06-23 </p> <p> 3 </p> <p> e-mail:wydawnictwo@biurokonstruktor.com.pl </p> <p> www.biurokonstruktor.com.pl </p> <p> Spis treci. </p> <p>1.Wstp. </p> <p>2.Podstawy filozoficzne, a sztuka budowania . </p> <p>3.Podstawy teoretyczne i naukowe. </p> <p>4.Zarys historii budowania. </p> <p>5.Pocztki konstrukcji budowlanych. </p> <p>6.Sztuka budowania i bezpieczestwo konstrukcji. </p> <p>7.Zawd budowniczy konstruktor. </p> <p>8.Wielcy inynierowie i konstruktorzy. </p> <p>9.Przeslanie Witruwiusza - wspczesne konstrukcje budowlane. </p> <p>10.Trwao i niezawodno konstrukcji budowlanych. </p> <p>11.Uyteczno i funkcjonalno budowli. </p> <p>12.Pikno i estetyka konstrukcji. </p> <p>13.Konstruktywizm i dekonstruktywizm w architekturze. </p> <p>14.Sztuka budowania w dziele Wituwiusza. </p> <p>15.Podsumowanie. </p> <p> 4 </p> <p>1. Wstp </p> <p> Rola konstruktora,inyniera budownictwa w procesie projektowania i realizacji obiektu </p> <p>budowlanego cigle marginalizowana przez architektw jest rol podstawow i znaczc. </p> <p>To wanie konstruktor przez tworzenie idealnych ,piknych czasem prostych i powtarzalnych </p> <p>konstrukcji ksztatuje w powanej czci wspczesne wymagania estetyczne.Rwnie </p> <p>nowoczesne materiay budowlane , technologie,metody realizacyjne, organizacja procesw </p> <p>budowlanych wymagaj niezwykle rozbudowaych umiejtnoci teoretycznych i praktycznych </p> <p>z zakresu zasad wspczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Konstrukcja moe by </p> <p>genialnie prosta,jak rwnie genialnie skomplikowana, moe ksztatowa przestrze i tworzy </p> <p>podstaw do rnego rodzaju dodatkw i udziwnie. Jednak bez wzgldu na formy </p> <p>architektoniczne konstrukcja nadal jest jej niezbdn podstaw, sztuk konstruowania i </p> <p>budowania. </p> <p>Odpowiedzialnoc konstruktora jest w wietle prawa wrcz nieograniczona, nieograniczona </p> <p>w czasie ,prawie i zakresie, karna, cywilna, zawodowa ,etyczna, nie porwnywalna do innych </p> <p>zawodw zwizanych z budownictwem w tym niklej odpowiedzialnoci prawnej architekta. </p> <p>We wspczesnych pojciach z zakresu twrczoci czowieka budowanie,konstruowanie jest </p> <p>Sztuk. </p> <p>Przywaszczanie przez architektw dziea Witruwiusza i innych teoretykw ,historykw </p> <p>budownictwa , jako wycznie podstaw architektury wydaje si duym naduyciem , gdy w </p> <p>rzeczywistoci w wikszoci jego dzieo powicone jest wanie sztuce budowania, </p> <p>mechanice, konstrukcji, inynierii ldowej , geologii , technologii i hydraulice czyli oglnie </p> <p>pojtej technice , jake odlegej od wiedzy wielu wspczesnych architektw.. Wystarczy </p> <p>pobienie zapozna si z tym dzieem, aby mie pewno, e jest to dzieo Wielkiego </p> <p>Budowniczego, Konstruktora i Inyniera i Teoretyka Sztuki Budowania. </p> <p>Budownictwo i konstrukcje budowlane s dziedzin techniki, a jednoczenie czci </p> <p>rozlegej sztuki, sztuki budowania, ktra zajmuje si projektowaniem i wznoszeniem </p> <p>budynkw i budowli, utrzymaniem, wzmacnianiem i wreszcie nawet ich rozbirk i </p> <p>likwidacj. </p> <p>Dzieo konstruktora, jako cz architektury zwykle odpowiada zamierzonej funkcji, celowoci </p> <p>technicznej oraz wymaganiom ekonomicznym i estetycznym. Sztuka budowania, aby t sztuk </p> <p>bya, wymaga korzystania z osigni innych dyscyplin , w tym filozofii, matematyki, fizyki, </p> <p>mechaniki statyki, jak rwnie socjologii, psychologii, nauk ekonomicznych i innych nauk </p> <p>humanistycznych i przyrodniczych w oparciu oczywicie o wszelkie aspekty rozwoju </p> <p>spoeczestwa technologicznego. </p> <p>Opracowanie jest prb zwrcenia uwagi na podstawowe problemy i elementy </p> <p>projektowania, budowy utrzymania i wzmacniania konstrukcji budowlanych, na oglne </p> <p>zasady sztuki budowania w ujciu historycznym, na podstawy filozoficzne, teoretyczne i </p> <p> 5 </p> <p>naukowe w aspekcie historia budownictwa, historii konstrukcji budowlanych, trwaoci, </p> <p>niezawodnoci, zapewnienia bezpieczestwa konstrukcji, wreszcie pikna i estetyki </p> <p>konstrukcji budowlanych oraz roli budowniczego, konstruktora budowlanego we </p> <p>wspczesnych konstrukcjach budowlanych i inynierskich w aspekcie uniwersalnego </p> <p>przesania rzymskiego budowniczego, teoretyka konstrukcji, inyniera, technologa, mechanika </p> <p>Marka Witruwiusza. </p> <p>Rozlega wiedza pomaga konstruktorowi na dysponowanie rnymi elementami wiedzy, </p> <p>swobod w analizie wymaga konstrukcji budowlanych, a co za tym idzie tworzenie </p> <p>nowoczesnych, niekonwencjonalnych konstrukcji, czasem denie do ich prostoty,komplikacji, </p> <p>doskonaoci i pikna . W cigu wiekw zmieniay si zarwno zakres obowizkw i </p> <p>koniecznej wiedzy budowniczego-konstruktora, jak i samo pojmowanie sztuki budowania. </p> <p>Mona rwnie przyj za pewnik, e wykonywanie czynnoci budowniczego zwizane byo z </p> <p>naturaln dziaalnoci czowieka od zarania dziejw, a zawd budowniczego jawi si, jako </p> <p>jedna z najstarszych profesji zwizanych z rozwojem cywilizacji wiatowej. </p> <p>Konstrukcje budowlane, ich racjonalno, pikno i estetyka s zwizane bezporednio z </p> <p>zaletami ich absolutnej podstawy, czyli matematyki i mechaniki oglnej. Jeeli wic </p> <p>Matematyka jest Krlow Nauk to Mechanika pozostaje w krgu jej najwaniejszych </p> <p>elementw to Sztuka Budowania jest po dzi dzie najwaniejsz czci procesu tworzenia. </p> <p>Teoretyczne podstawy konstrukcji i praktyka budowania stanowi efekt tysicy lat </p> <p>dowiadcze. W Mechanice i Sztuce Budowania zawarte s, zatem te same elementy pikna i </p> <p>estetyki, ktre s charakterystyczne dla czystej Matematyki i pikna istnienia czowieka we </p> <p>Wszechwiecie . Poczwszy od prozaicznego zadaszenia, ochrony przed socem czy </p> <p>deszczem, przez budowle megalityczne, monumentalne budowle kamienne, po wspczesne </p> <p>konstrukcje stalowe w budynkach wysokociowych powoduj, e staroytny i wspczesny </p> <p>Murarz, Ciela, Budowniczy, Architecton, Konstruktor, Inynier spotyka si z pewn </p> <p>metafizyk i tajemnic tworzenia.Czy nie jest to fantastyczne uczucie,kiedy budowniczy </p> <p>podczas swoich podry przemieszca si obok swoich zrealizowanych projektw </p> <p>stanowicych pomniki jego sztuki budowania ,choby te obiekty byy mae ,niewiele znaczce </p> <p>obiekty czy te prozaiczne domy jednorodzinne ? </p> <p>Kada budowla bowiem to kwintesencj filozofii tworzenia i budowania ,kompozycji czterech </p> <p>ywiow przestrzeni, koniecznoci bezwzgldnej, jak imperatyw kategoryczny, wynikajcych </p> <p>z podstawowych elementw filozofii budowania jak witruwiaskie wymagania trwaoci, </p> <p>uytecznoci, pikna czy trwaoci, wspczesnej funkcjonalnoci i technologicznoci, estetyki </p> <p>konstrukcji budowlanych ,ktrych uniwersalnym jzykiem konstrukcji s matematyka, </p> <p>geometria, fizyka i mechanika. Wspczesne badania w zakresie konstrukcji budowlanych </p> <p>potwierdzaj, e generalna zasada bezpieczestwa konstrukcji i ich trwaoci jest uniwersalna </p> <p>i dotyczy wszelkiej dziaalnoci budowlanej. </p> <p>Mona rwnie pokusi si o kilka oglnych stwierdze, e: </p> <p> Konstrukcja Pikna jest bowiem Doskonaa, </p> <p>konstrukcja trwaa nie musi by wzorem estetyki. Zebrane przez Witruwiusza zasady </p> <p>budownia w sposb ponad czasowy i uniwersalny w swojej opowieci jawi nam si przecie </p> <p> 6 </p> <p>jako niezwyka opowie , dzieo o konstrukcjach, technologiach , sztuce budowania, </p> <p>inynierii, matematyce, geometrii ,mechanice i sztuce . </p> <p>Bdce prardem znaczenia pojcie mistrza sztuki budowania sowo greckie architecton </p> <p>tumaczy si wprost i dosownie jako budowniczy, twrca ,nie za jako architekt we wspczesnym </p> <p>pojciu tego sowa . </p> <p>Jeeli wic uznamy, e poza bezpieczestwem i trwaoci, estetyka i pikno s podstawowymi </p> <p>wyrnikami konstrukcji to Sztuka Budowania i zwizane z ni dyscypliny Mechanika ,Statyka </p> <p>Budowli, Wytrzymao Materiaw i Technologia tworz wiedz Budowniczego </p> <p>umoliwiajc od zarania dziejw, we wszelakich miejscach rozwj ,postp cywilizacji </p> <p>wiatowej w dziedzinie budownictwa. </p> <p> Nie zastanawiamy si podczas projektowania, budowania, uytkowania budynkw </p> <p>,obiektw budowlanych i inynieryjnych nad uniwersalnymi zasadami tworzenia konstrukcji. </p> <p>Niektre z nich wydaj si prozaicznymi w swej istocie. Jednak, czasem w obliczu rnych, </p> <p>pozornie skomplikowanych problemw konstrukcji budowlanych, technologicznych, </p> <p>problemw realizacyjnych, wykonawczych naley wanie rozway i zastanowi si nad </p> <p>absolutnymi podstawami dziaania konstruktora i budowniczego, na przestrzeni dziejw. </p> <p>To konstrukcja daa i daje podstawy do architektury, a we wstpnym okresie rozwoju </p> <p>cywilizacji to konstrukcja bya architektur w dzisiejszym rozumieniu tego okrelenia, </p> <p>tworzya form i przestrze, realizowaa potrzeby egzystencjalne i potrzeby duchowe i </p> <p>estetyczne czowieka. </p> <p> Analizujc wielkie budowle i konstrukcje staroytnoci nie zastanawiamy si rwnie nad </p> <p>tym , czy mityczna wiea Babel wspominana i opisywana w historii, czy egipski Labirynt </p> <p>opisywany przez Herodota i Strabona rzeczywicie istniay, czy wiszce ogrody Babilonu, </p> <p>sumeryjskie budowle, etruskie budownictwo byy tylko literackim, ale jake piknym, opisem </p> <p>pragnie budowniczych, czy moe Silbury Hill, przykad najwikszych w Europie budowli </p> <p>ziemnej, staroytny kurhan, zbudowano celowo, jako efekt dziaalnoci budowlanej w Avebury </p> <p>i jak powstay budowlane konstrukcje i cuda staroytnoci: Wielka Piramida w Egipcie, </p> <p>potne mury obronne i zigguraty Babilonu, most nad Hellespontem, tunel Eupalinusa na </p> <p>Samos czy inne spektakularne budowle . Imponujce s osignicia inynieryjne i </p> <p>architektoniczne wiata staroytnego. Od mitycznych miast, budowli obronnych, rzymskich </p> <p>drg, akweduktw i mostw, poprzez chiski Wielki Mur i Wielki Kana, po inkaski system </p> <p>drg cigncy si tysicami kilometrw przez Andy ,wyrastay wysoko ponad przecitno w </p> <p>czasach, gdy powstaway, a podstawy techniki budowlanej, zastosowane do wzniesienia tych </p> <p>konstrukcji, materiay i narzdzia z jakich wtedy korzystano wiadcz o niezwykej wiedzy, </p> <p>technicznym geniuszu budowniczych i konstruktorw, ktrego wiadectwem s te niezwyke </p> <p>budowle. </p> <p> O sztuce budowania ju cisle okrelonej i sformalizowanej ,porednio dowiadujemy si </p> <p>rwnie z Kodeksu Hammurabiego, gdzie ju 1700 lat p.n.e. zawarte s pierwsze znane </p> <p>kodyfikacje dotyczce ustanowionych praw wobec budowniczych. Fakt ten potwierdza, e </p> <p>sztuka budowania i budowniczowie tworzyli zrby kadej cywilizacji od pocztkw dziejw </p> <p>ludzkich. Pojawiaj si ju ugruntowane prawnie i udokumentowane okrelenia trwao i </p> <p>zasad dziaania budowniczych. </p> <p> 7 </p> <p> Kodeks Hammurabiego paragraf 229: </p> <p>Jeli budowniczy wybudowa komu dom, dziea swego nie wykona trwale i dom, ktry </p> <p>wybudowa, zawali si i zabije waciciela ,budowniczy poniesie kar mierci </p> <p> 1770 lat przed nasz er 3800 lat temu </p> <p> Staroytne budowle wedug wspczesnych ocen wypeniaj wymagania trwaoci, </p> <p>bezpieczestwa, uytecznoci, f...</p>