Poetry is just the evidence of life. If your life is ... Nhp Với Nốt. Phần 2. Ty Luận Với Thơ. Tập 13. Poetry is just the evidence of life. If your life is burning well, poetry is just the ash

 • View
  215

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • 0

  Nhp Vi Nt. Phn 2. Ty Lun Vi Th . Tp 13.

  Poetry is just the evidence of life. If your life is burning well, poetry is just the ash

 • 1

  Nhp Vi Nt. Phn 2. Ty Lun Vi Th . Tp 13.

  9810

  n bn v pht hnh

  Nhp V Nt. Phn 2

  Ngy..

  Khng bn

  Khng gi bn quyn

  e9810@yahoo.com

  Poetry is just the evidence of life. If your life is burning well, poetry is just the ash.

  Leonard Cohen.

 • 2

  Nhp Vi Nt. Phn 2. Ty Lun Vi Th . Tp 13.

  Tc phm pht hnh, In v sch in t:

  1- Ho Ra Nt Ch Ln ng Qun Quanh. Th. 1986.

  2- Ta Bn Trong. Th. 1987.

  3- Hi i. Th. 1991.

  4- Hy Cho Ta Sng Gim i Nhau

  (5) v Tnh. Th i. 1993.

  6- Thi S v Ti. Th v ty lun. 2002.

  7- Th Tc Bc. Th v ty lun. 2009.

  9- Nhp v Nt. Phn 1. Ty Lun. 2012.

  10- Chm Ht. Th. 2012.

  11- Hay p Tnh C 1, 2, 3. Ghi. 2012.

  12- Cui Cng L Th. Th. 2013.

  13- Nhp v Nt. Phn 2. Ty Lun. 2013

  14- Th Federico Garcia Lorca. Chuyn th. 2013.

  Bng Nng Khuya. Nhc. CD 2001.

  Ht Khng Dm Bun. Nhc. CD 2003.

  i Ch Khng Bit i Ch Ai. Nhc. CD 2004.

 • 3

  Nhp Vi Nt. Phn 2. Ty Lun Vi Th . Tp 13.

  Hoi Nghi v Thm Hiu Ngh Thut

  Hoi nghi l mt kh nng sinh tn. nh thc lng say m mt chiu. Phn bc li l lun ca tri thc. Bt u cho mt hnh trnh nhn li v tm kim mt phng hng khc i.

  Hoi nghi l bt u nh gi tr li nhng g c nh gi. nh gi li gi tr trong qu kh

  v gi tr hin ti ca i tng bn ngoi. Hoi nghi cn quan trng hn khi ti nh gi li gi

  tr ca chnh mnh.

  Mt ngh s khi hoi nghi v gi tr ca ngh thut ang c tn th th khng cch no hn

  l hy b nhng phc tp ca ngh thut , nm ly tnh v cht tinh rng v n thun

  trng vo gi tr sng to ring trong lng, t ha v c th, ny sinh mt gi tr khc ca

  ngh thut.

  Cuc tranh lun c thoi ny cng hung hn, cng gay gt, cng hn thua chng no th cng c

  kt qu hu ch chng . Tr tru l kt qu ny li dn n nhng tranh lun khc v c nh

  vy cho n khi ngi b cuc hoc cht i. V hoi nghi l yu tnh ca ngh thut. Cn mc

  din sau cng ca ngh thut l thm m tuyt i th cha h trng thy.

 • 4

  Nhp Vi Nt. Phn 2. Ty Lun Vi Th . Tp 13.

  Qu trnh ny c th v nh t nhy vo vc su. Vc su y chnh l ci ngh thut m cha ai

  bit r. C th l ci p sau cng, c th l b n i sng, c th l S Khng Bao Gi Bit

  nhng vi bn tnh thm him, vi trc gic sng to, vi mt lng can m xem thng tht

  bi, ngi ngh s ny s cm v thc c, y vc su l ni anh ta mun ti.

  Mt tn gio nhn th tm kim b mt ca i sau. Mt trit gia th tm kim b mt ca ci

  ngun v bn . Mt ngh s th tm kim b mt ca hay p trong tm hn. Bt c l tm ci

  g, c tm kim l c hoi nghi. Hoi nghi cng ln th tm kim cng trit .

  Ngh thut th khng cn ng sai, khng cn thin c, ch cn ni sung sng trong tim. Nhng

  khi hoi nghi v con ng dn n s sung sng, khi hoi nghi chnh bn cht ca s sung

  sng, th ngh thut phi chng l ni kh au?

  Nm xa khi Trng Chi say m M Nng, chc chc anh ta sung sng v cng. Tin tng

  vo ting so s dn a n tnh yu. Ngh s no cng c nhng giy pht ngy th v nhng

  nim tin cc oan trong vi giai on hoc c i ngi. Chc bn cng cm c anh Trng

  Chi m mang bit bao l mng m. Ri mt hm, tht vng. Thng ngon t chi anh. Bun

  b, kh au, nghi ng cy so "thn k" kia. Nghi ng ting so m hn kia mt thi cho anh

  c tnh yu ca ngi c. B gy cy so, ri vo vc su tm u mt ting so mt con

  a anh v dung nhan kiu dim. Anh Trng Chi kh au v khng c yu l d nhin

  nhng anh cng au kh hn v bit c chnh dung nhan xu x ca mnh. C th tht vng

  hn na khi bit mnh khng c ti nng tr thnh khanh tng snh i vi M Nng. Cu

  chuyn Trng Chi kt thc bng tri tim ngc, mi thnh ly ngc git nc mt ngm ngi

  thng tic lm tan v khi u tnh ca k tnh u. Anh Van Gogh cng thm thng b i li

  nhng bc tranh, ng thi khng ai coi trng. Vy m mt hm Sunflowers, hoa Mt Tri

  thnh ngc. Gi bn bc triu. Ngn ngn git nc mt ngm ngi. Gi nh khng nghi ng

  ngh thut hi ha thi , chc g anh Van Gogh chn con ng v khc i vo lch s.

  Ngh thut Trng Chi v ngh thut Van Gogh khc nhau ch no vy?

  *****

  Hai ng trit gia hng nng khc nhau. ng Immanuel Kant cho rng, trc khi tin hnh mt

  cng vic cn phi c mt nhn thc i vi cc cng c, phng php thc hin cng vic.

  Nu chng ng cng c v phng php khng hon chnh th kt qu cng vic khng th tt

  p.

 • 5

  Nhp Vi Nt. Phn 2. Ty Lun Vi Th . Tp 13.

  ng Friedrich Hegel phn bc rng, khi mt ngi kho st nhn thc v cng c hay phng

  php, tc l ang nhn thc v nhn thc, tm s hon ho th ging nh ngi trc khi hc

  c cch bi th ng xung nc v n o nguy him.

  C hai u ng. Rp vo vic lm ngh thut, bn c th thy ngay, li ng Kant ng dng cho

  mt ngh s hoi nghi v tin trnh sng tc. Ch trng n thnh qu ca tc phm. Trong khi li

  ca ng Hegel l hoi nghi v tnh sng to. Khng th no t c ngh thut nu khng xng

  ph vo ngh thut. D nhin, y ch l mt chi tit nh trong bc tranh suy t to ln ca hai v

  trit gia th k 18, 19.

  Mn cch lp lun ny dn chng yu tnh hoi nghi quan trng nh th no trong ngh

  thut. Mt ngh s khng bao gi hoi nghi v kh nng tri thc, ti nng p dng vo tc phm

  hoc nghi ng chnh gi tr ca tc phm ca mnh, ngi ngh s ny cha trng thnh trong

  ngh thut. Mt ngh s cha bao gi nghi ng v ti hoa ca mnh trong sng to ngh thut th

  cha th l ngh s c bn lnh tc to nhng tc phm c gi tr cao.

  Ci to ra gi tr ngh thut ca mi ngh s v mi tc gi l mc ca bn cht ngh thut v

  thc nim v quang tnh ngh thut. Mun c gii tiu th hm m, mt chic xe hi th thao

  (sport) phi p t hnh dng n mu sc. Phi hi mc xe th thao: tc nhanh v trang

  b cng ngh, k thut phi cao v yu tnh ca xe th thao phi an ton v khng c ngi

  giu no mun cht sm. Cn mt chic xe ch khch th t t, , bn cht s khc vi xe th

  thao. Nhng phi c cng yu tnh l an ton v ngi thng, ngi ngho, cng khng ai mun

  cht. V vy, bn cht ngh thut v quang tnh ngh thut l xng sng xy dng mt c th

  tc phm. C th ny hnh dng ra sao, mc o qun g, thuc v t.

  Mt tc phm c thng ngon t hnh dng, tc l t. Cng vi t, thng ngon s t c

  . Sau , thng ngon c trnh s thm thu mc bn cht ngh thut v yu tnh ngh

  thut ca tc phm qua phng php sng tc. Ton b trnh by c kh nng v gi tr sng

  to ca tc phm v ghi nhn tin trnh sng tc ca tc gi.

  Ri mt hm no, ngi ngh s, nh mt thc gic, cm thy nhng tc phm, nhng gi tr

  ngh thut u ri vo nghi hoc. Ngay ng ba dng chn ny, ngi ngh s c th r vo ng

  ng an ton. Lng qun nhng hoi nghi. Nm gi nhng g to nn trong qu kh. Gi ly

  gia ti ngh thut hiu, nghim, c. Gi ly tn tui v s hi lng. Hoc r vo con

 • 6

  Nhp Vi Nt. Phn 2. Ty Lun Vi Th . Tp 13.

  ng chn nn, b cuc chi. Hoc r qua con ng Thm hiu. Con ng ca trng thnh

  ngh thut. Con ng t tim hnh mt bn lnh

  *****

  Thm Hiu. C cng n Thin k rng, mt ngi t xung trin ni su. Anh ta qu quo ri nm c mt r cy. eo l lng, cha c cch g leo ln. ang loay hoay, anh ta

  nhn thy hai con chut, mt trng mt en, ang gm ci r cy u trn. Th l xong. Chng

  bao lu r cy s t. Cht anh nhn sang mt bn, thy mt bng hoa ang n trn sn . Hoa

  p, hng thm v anh tn hng....Cu chuyn chm dt y. li nhiu tranh ci.

  Trong lnh vc ngh thut, c th ni, anh ny l ngi ngh s, v ri xung vc su. Bm ly

  mt gi tr ngh thut no lng l. Ri ci gi tr tm ny cng khng th l cu cnh.

  nh ngm nhn ngang dc, tm thy mt "a hoa". p thm m khng nm c, khng cu

  c, ch by t s thnh thot, thoi mi, c o trc pht lm chung. Hu nghim khng ai

  bit.

  Hnh nh ngi ngh s ong a ny c th nhn thy khp ni. Tht ra, chc g c a hoa

  ang n. Hoc v t tn hoc v hoang tng m a hoa mc ra. Cu hi cn li l khi no

  anh ny s rt? S phn s ra sao? Sng hay cht? Hoc b thng? tt nguyn sut kip?.... Mi

  ngi ngh s s ra sao khi c mi ong a ch i? Hu nh mi ngi ngh s ong a u

  c ngh ging nhau, tin tng ging nhau, ni ging nhau: Vui thi. Ri i s chng qua.

  a hoa ny n ra ng lc, rt p v ho dn trong quan ti y np. ngha v cm gic,

  cng nh "lng" tri thin mng u ng. Khng c ngh thut sau ci cht. Ngh thut ch hin

  hu trong ci sng. Nhng c iu g khng mn nguyn cho ngi khng phi v rt

  xung vc su m c tnh "thm hiu" tt xung trin dc ni.

  Nu mi tri t ng sang mt bn, th khng c Tin thin nghim v Hu thin nghim. Ch

  c Tin nghim v Hu nghim. Phn tin nghim c cho n lc "c phc" a hoa. Cn

  phn hu nghim ra sao?

  Nhng ngh s thuc thnh phn thm hiu s dn thn vo nhng ni khng c chp nhn.

  Nhng gi tr ngh thut c cng nhn, c ng h, c ngi ca, s khng thy nhng ni

  ny.

 • 7

  Nhp Vi Nt. Phn 2. Ty Lun Vi Th . Tp 13.

  H bt u bng nhng cn say m khi "tui ngh thut" cn v thnh nin. Thi im ny, ngh

  s ht th di bng nhng thn tng. Sn phm ngh thut ca h l nhng "chp li" vi

  nhng gi tr p hay ca mi c tnh. V h thng cho rng h c mt v tr ring, mt ngh

  thut ring nhng tht ra: p v Hay ca mi c tnh ch mi l bn cht ca ngh thut. H c

  th ngng li y. a s ngng li y, thoi mi vi ngh thut qua ngy....

  Nu ch cn c p v hay l hi iu kin cho mt tc phm gi tr, th i hi ny ng

  nhng thiu. Vi k thut tin b nhanh chng, vi nhng trng dy ngh thut khp ni, vi

  ci p iu hay c pht tn ton cu, th ci p ng dng v ci hay sng ch cng d sng

  tc thi. Kh m phn bit ci p ci hay bin bo ng dng hoc d dng vi ci p ci hay

  no nguyn gc (original). Nht l kh nng bt chc v chp li ngy nay rt tinh vi v c

  m ng cng nhn. V vy cho d t dc bn cht p v hay ca ngh thut, vn cn phi

  t c mt yu t khc, l sng to. Sng to ca t. Sng to ca th cng, k thut. Sng

  to khng phi ch l phng php m l "kt qu" hu hnh hoc v hnh s c nhn ra trn

  tc phm.

  Nu tip tc hnh trnh tri thc v cm nghim, "tui ngh thut" s trng thnh. H chuyn

  ch v c tnh v phng php sng to. Gi tr p v Hay chuyn hng. Khc nh th no l

  ty