pohronie 21 2013

  • Published on
    30-Oct-2015

  • View
    371

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tdennk okresu Levice

Transcript

<ul><li><p>LEVICE (Miroslava Ba-kulov) - Seniori z mesta sa mu tei z novho Fitpar-ku, ktor vyrstol na Ul. J. Hollho. V tejto oddychovej zne u sli deom modern a obben ihrisko. Slvnostn otvorenie Fitparku sa konalo v piatok 24. mja a teilo sa vysokej asti portuchtivch seniorov. </p><p>Projekt VEK NEROZHO-DUJE mesto Levice vypra-covalo v slade s vyhlsenou vzvou Pozitvna energia pre port z Nadcie Pontis, nada-nho fondu Zpadoslovenskej energetiky. </p><p>BTOVCE (md) - Divadlo Pto rekontruuje priestory bvalho kultrneho domu v Btovciach z 50. rokov mi-nulho storoia. Zmerom je vytvori modern kultrne </p><p>centrum na vidieku, ktor bu-de vyuvan na prezentciu sasnho umenia, rezidenn tvoriv pobyty slovenskch, ale aj zahraninch umelcov a pre komunitn aktivity. Od </p><p>roku 2008 do konca roku 2012 preinvestovalo Divadlo Pto v priestore viac ne 40 tisc eur, zva vlastnch finannch prostriedkov.</p><p>MOCHOVCE (jb, op) Vla-aj poet nvtevnkov Otvo-renej elektrrne 1700 konku-roval mnostvm ud, ktor sa do JE Mochovce vybrali ten-to rok. Prvojnov sobota pat-rila okrem det aj tm dospe-lm, ktor vyuili monos pre-js otvorenou elektrrenskou brnou a zai program pred atmkou aj v jej trobch. </p><p>Slovensk elektrrne (SE) a.s., pripravili pre astnkov otvorenej soboty, ktormi boli najm zamestnanci s rodinami a obyvatelia z blzkeho regi-nu, najrznejie atrakcie, sa-e a vystpenia. V areli vyrst-li kreatvne tvoriv dielne pln </p><p>Seniori si bud mc zacvii pod holm nebom</p><p>Fitpark v Leviciach je jednm z prvch na Slovensku</p><p>V otvorenej elektrrni Mochovce nvtevnci z celho reginu</p><p>Kaln nad Hronom, Rybnk, Santovka, Ia, Nov Tekov, Horn Pial.</p><p>Ronk LXVIII cena 0,46 slo 21 4. jna 2013</p><p>priiel aj kzelnk - 2. strana FIRMA REGINU</p><p>Vaz sae firiem okresu Levicena zklade hodnotenia odbornej poroty </p><p>aj na zklade hlasovania verejnosti.</p><p>op</p><p>SVETOV LDER V OBLASTI FILTRCIE VZDUCHU</p><p>Tdennk pohronie v mestch a obciach okresu Levice</p><p>Viac</p><p>na st</p><p>r. 3</p><p>kontakt: tel.: 0907 647 381 0905 334 892 e-mail: rohau@rohau.sk www.rohau.sk (12)</p><p>Naim spechom je Vaa spokojnos</p><p>OKN DVEREREPLIKY HISTORICKCH </p><p>STOLRSKYCH VROBKOVPROTIPOIARNE UZVERY </p><p>GAROV BRNY SCHODY NBYTOK</p><p>Nosite Ceny primtora Levc za dlhodob skvalitovanie podnikateskho prostredia a zvyovanie zamestnanosti v meste.</p><p>... dobr meno pre dobr priadzu ...</p><p>(51)</p><p>www.levmilk.skwww.facebook.com/Babickine recepty</p><p>Poctive a cerstve...</p><p>(50)</p><p>posielajte itatesk recepty a vyhrajte!</p><p>Viacna str. 3</p><p>Deti za riaDiaciM pultoM</p><p>(40)</p><p>(pokraovanie na 2. strane)</p><p>Ul. Sv. Michala 4(hotel Atom) Levicepo - pia: 8.30 - 17.00</p><p>So: 8.30 - 12.00</p><p>0903 704 381036/381 01 55</p><p> aktivujeme platen programy u ns uhradte </p><p>aj servisn poplatok</p><p>V partner pre:</p><p>(6)</p><p>KonTAKT:</p><p>19,90</p><p>12,50</p><p>Puzdro na 7 tablet-dosky</p><p>TP-Link wireless router</p><p>18,90</p><p>19,90</p><p>19,90</p><p>79,00</p><p>DVB-T antna vhodn na PLUStelku</p><p>Emtec 32GB USB flashdisk</p><p>Bezdrtov slchatk</p><p>ADATA USB 3.0 1TB HDD</p><p>6,90</p><p>od</p><p>Prepov ochrana - spoahliv rieenie pred brkou</p><p>Ceny platia od 4. 6. - 10. 6. alebo do vypredania zsob.</p><p>Seniori si Fitpark vyskali hne po otvoren. Foto: (mb)</p><p>Riadiaci pult mochovskho simultora obsadili poas otVoREnEj ELEktRRnE deti. Foto: . volik</p><p>(pokraovanie na 2. strane)</p><p>Vidiecke kultrne centrum oakva pomoc verejnosti</p><p>kad zo 660 dladc Divadla pto si me niekto kpi</p><p>Viacna str. 2</p><p>Bliie informcie poskytneme na tel.sle: 036/ 6308 981- p. Brozmanov. Svoje iadosti zasielajte na adresu: coop jednota levice, sD, Dopravn 14, 934 01 levice.</p><p>COOP Jednota Levice, spotrebn drustvoprijme do pracovnho pomeru </p><p>VeDcu preVDzkoVej jeDnotky </p><p>do predajne v obci santovka a Hontianske trsany. </p><p>(78)</p><p>(pokraovanie na 3. strane)</p></li><li><p>(Dokonenie z 1. strany) Logicky nadvzoval na mylienku obohati </p><p>seniorom monos vyuitia asu pri povin-nom sprievode det hrajcich sa na detskch ihriskch. </p><p>Zmerom mesta bolo preto rozri cieo-v skupinu nvtevnkov parku na Ul. J. Hol-lho o dospelch, hlavne seniorov. Pre nich sa vybudovalo niekoko zkladnch prvkov vonkajej posilovne. </p><p>Nov druh portovania, s podrobnmi nvodmi na cvienie, je v Leviciach prvou ponukou na monosti nensilnou formou obohati stereotyp ivota dchodcov, ale aj alch obyvateov, a to v slade s mylien-kou: bez rozdielu veku. </p><p>Cviiace prvky, ktor boli vybrat, maj zauja a zrove podpori pohybov aktivitu ud, ktor chc nieo urobi pre svoje telo a zdravie. Ich vber je v zhode s ideou o kom-plexnom zaaen a precvien celho tela. Pravidelnm cvienm a stretvanm sa bude navye posilnen nielen zdravie, ale aj so-</p><p>cilne vzahy medzi seniormi. Na osadenie exterirovch prvkov na zlep-</p><p>enie kondcie a zdravia starch ronkov </p><p>zskalo Mesto Levice finann prostriedky vo vke 5536 eur. </p><p>(autorka je hovorkya Mesta Levice) </p><p>VEK KOZMLOVCE (Branislav tefanick) Dopravn nehodu osobnho motorovho vozidla, ktor v obci vrazilo do rodin-nho domu a zaalo horie, nahlsili levickm hasiom v pondelok 27. mja nadrnom, o 2.17 hodine. Operan dstojnk vyslal na miesto urenia techniku MB Atego 1+4. Prieskumom na mieste bolo zisten, e ide o poiar vntornch priestorov rodinnho domu, pova-lovho priestoru, asti strenej kontrukcie a osobnho motorovho vozidla. V aute bol vodi a poda informci susedov sa mali v dome nachdza alie osoby. Velite zsahu nariadil znova prehada vntorn priestory a na likvidciu poiaru nasadi dva prdy. Na hasenie strenej kontrukcie bol nasaden vysokotlakov prd a na likvidciu poiaru motorovho vozidla a vntornch priestorov rodin-nho domu bol nasaden kombinovan prd C52. Osoby, ktor boli v dome, oetrili posdky zchrannej zdravotnej sluby a odviezli ich na alie vyetrenia. Vodi motorovho vozidla, ia, vo vozidle uhorel. </p><p>Po zdokumentovan mimoriadnej udalosti vetkmi prtomnmi kompetentnmi zlokami bolo vozidlo vytiahnut, ostatky vodia vyprosten a jednotka sa vrtila na zkladu. </p><p> (autor je riadite OR HaZZ v Leviciach) </p><p>NITRA (Renta Duov) De otvorench dver sa bude kona v stredu 5. jna od 10. do 16. hodiny v priestoroch Pra-coviska SR na Rzusovej ulici . 9 (konen autobusu . 7). </p><p>Sasou programu bud plenrne prezentcie zameran na innos Pracoviska SR v Nitre a predstavenie interneto-vho portlu SR o 10. a 13. hodine. </p><p>Pripraven s aj ukky tvorby a organizcie tatistickch zisovan a informcie z alch oblast tatistickej prce; ponohospodrska tatistika (pecializcia pracoviska); sta-nie obyvateov, domov a bytov; mestsk a obecn tatistika; informan servis; registre, klasifikcie a selnky; ternne zisovania (tatistika rodinnch tov, spotrebiteskch cien a vberovho zisovania pracovnch sl). </p><p>V prpade nvtevy organizovanch skupn zujemcov (koly, univerzity) je mon termny plenrnych prezentci upravi poda poiadaviek zkaznkov. </p><p>(autorka je riaditeka pracoviska SR v Nitre) </p><p>LEVICE (Csaba Tolnai) Svojrznym spsobom oslvili deti svoj sviatok v mldenckom centre KONTAKT caf. V piatok 31. mja priiel medzi malch Levi-anov kzelnk , a to hne Amerian. </p><p>Predveer MDD sa v podkrov centra zilo asi 80 netrpezlivch mladch, det s rodimi. Kzelnka v ervenej koeli privtali potleskom. Tracy Lesan poch-dza z USA, zo ttu Iowa, na Slovensku ije od roku 1996. U anglick jazyk na vysokej a alch kolch, s manelkou maj osem det. Tracy vystupuje po kluboch a festivaloch v rmci celho Slovenska. Od roku 2001 sa venuje ilu-zionizmu. Viac ako hodinov iluzionis-tick , vzruujce, predstavenie bolo prepojen s jeho humornm, ale aj vnym slovom (mimochodom, Tracy hovor bozvunou sloveninou). Svo-jimi ilziami a prbehmi zaujal nielen deti, ale aj ich rodiov. Vetci mohli vidie typick kzla s kovovmi kruhmi, </p><p>miznceho Janka, splen 20 eurov bankov-ku, rusk ruletu, i splen jedlo, ktor sa razom premenilo na cukrky a in. Pri nejed-nom sle mu v tom pomhali dobrovon asistenti. </p><p>Ilziami zdrazoval a vysvetoval kodli-vos a nebezpeenstvo zvislost, ktor roz-bjaj vzahy a loveka niia duchovne a telesne. Tracyho kzla takisto poslili aj na vysvetlenie zvesti evanjelia o Boej lske a zchrane loveka Jeiom Kristom. </p><p>Tracyho nezitn slubu pre deti a mla-dch ocenil aj primtor Levc tefan Mik, kzelnka z Ameriky oficilne privtal, po-hostil, a odovzdal mu monografiu mesta. Ako sm Tracy neskr uviedol, ete nikdy a nikde si na neho nenaiel as iaden hlavn pred-stavite mesta. Bol milo prekvapen a va-n . </p><p>Mldencke centrum KONTAKT je tu aj preto, aby napalo mylienky evanjelia, ktor s asto zaznvan a zdaj sa by pre dnen dobu neatraktvne. Ale prve v nich sa ukrva skuton podstata zmyslu naej cesty tmto svetom, ivotom. O tom bol v piatok kzelnk, o tom bol Tracy. Levice sa teia aj nabudce. </p><p>(autor je riadite MC Kontakt) </p><p>Zlodeji ohrozuj ivotn pro-stredie a svoje zdravie, ale hlav-ne ni netuiacich obyvateov, vrtane det </p><p>Najm juh zpadnho Sloven-ska trp njazdmi zlodejov oleja. Chladiaci olej v stoiarovch trafostaniciach im vyna pr sto eur zisku, ale pre obyvateov postihnutej lokality to znamen hodiny bez elektriny a riziko poiarov. V tomto roku boli v Nitrianskom a Trnavskom kraji zaznamenan desiatky prpadov, kedy zlodeji kvli obohateniu ohrozili nielen svoje ivoty, ale vystavili obce riziku rozsiahlych poiarov a zneistenia pdy. </p><p>Okrem chladiaceho oleja nie s zriedkavosou ani krdee medench vodiov a farebnch kovov z trafostanc nzkeho na-ptia, i samotnch dvierok roz-vodnch skr. ak popleni-ny a doivotn nsledky pri zsa-hu elektrickm prdom nehrozia iba zlodejom, ale predovetkm ni netuiacim obyvateom, naj-m deom, ktor njdu takto trafostanicu otvoren, bez zabez-peenia, povedal hovorca ZSE Jn Orlovsk. Chladiaci olej m cenu len pr sto eur, ale trafosta-nica aj s montou vyjde na tak-mer 4000 eur. Pripotajme si kody, ktor vznikn vpadkom elektriny na miestnej vrobe alebo nebodaj poiari, ktor sp-sob vbuch prehriatej trafostani-</p><p>ce a vec prestva ma charakter drobnej krdee, dodva. </p><p>Trestn zkonnk nehodnot takto konanie ako vandalizmus, ale ako viacnsobn trestn in so sadzbou odatia slobody v rozmedz dvoch a piatich rokov. Ide toti o kombinciu trestnch inov krdee a verej-nho ohrozenia spojench s pokodzovanm cudzej veci. </p><p>Poda doterajch vsledkov etrenia energetikov a polcie ide o organizovan skupiny, ktor sa najastejie objavuj v oblasti Komrna, Kolrova, Novch Zmkov a v poslednej dobe u aj Nitry a Beladc. ZSE preto vyz-va obanov, ak zaznamenaj podozriv pohyb v okol stpov nzkeho naptia a trafostanc, aby kontaktovali priamo polciu ale-bo bezplatn poruchov linku ZSE 0800 111 567. </p><p>DOLN PIAL / NOV ZMKY (dz) Na De det sa uiteky zkladnej koly vdy starostlivo pripravuj. Tento rok si ho kolci uili mimo dolnopialskej Z. V duchu hesla: ke u vlet, tak poriad-ny, sa vybrali a do alekch Novch Zmkov. Mamika jednej zo iaok malm Dolnopialanom umonila prei obrovsk zbavu v tamojom HappyParku. V zbavnom centre, itom na mieru deom vo veku 2 a 12 rokov, sa mohli dosta vyblzni: uili si obrovsk lezeck labyrint so mkakou, box-vrecami, bazn pln lpt, tvor-metrov skkac hrad, motorky od vmyslu sveta. akala tu na nich aj teta kozmetika Frederika, ktor vetkm vyarila krsne kresbiky na tvr. A pretoe pobyt v tomto zariaden mali deti grtis, riadite-ka Z sa rozhodla zabezpei aj autobus zadarmo, vreckov od rodi-ov mohli iaci min na sladkosti z pultu HappyParku. Bolo to cel vemi fajn. Za vetkch me odznie veta z st tretiaika Stanka Roka, ktor sa mamike chvlil svojimi zitkami takto: Mami, toto bol najlep de v mojom ivote, hne po naroden! </p><p>Kee poet det, ktor mu naraz anti v tomto detskom centre je obmedzen, a Dolnopialanov bolo ozaj vea (cel prv stupe), km sa dve skupiny vystriedali, alternatvou bola nvteva mzea. Tam zase nasvali zaujmav a oson informcie o minulosti z reginu aj mimo neho. Uchvtili ich naprklad mamutie pozostatky. </p><p>Km raajia cesta za zitkami ku du det sa niesla v znamen </p><p>brucha bov, mono u aj kvli vekm oakvaniam, t sptn priam uspvala po unavujcich aktivitch. Do koly sa deti vrtili akurt v ase obeda, riadne vyhladovan. Cel popoludnie v KD mali na vyrozprvanie zitkov svojim vychovvatekm, ve lohy v tento super de tie nehrozili. </p><p>(Dokonenie z 1. strany) V roku 2011 rekontrukciu budovy podporilo Ministerstvo financi </p><p>Slovenskej republiky sumou 10 tisc eur. Obraciame sa aj na naich divkov, sympatizantov a fanikov. </p><p>Podporte n projekt rekontrukcie budovy, a to tm, e si u ns za-kpite svoju vlastn dladicu, na ktorej mete zanecha vlastn odkaz pre priateov, znmych, rodinu, milencov a milenky, divkov, umelcov, svokru, domcich milikov, i celkovo pre budce gener-cie. Navtvte n internetov obchod, vyberte pozciu svojej dladice z monch 660 dladc, a napte na u svoj odkaz. Vami zakpen dladica bude osaden na vybranej pozcii v priestore, samozrejme, aj s trvalo vyrytm odkazom. Ak chcete ma na dladici aj vlastn me-no, tak to mus by sasou maximlneho potu 40 znakov na dla-dicu., povedal riadite divadla Michal Ditte. </p><p>V rmci rekontruknho programu SRDCE PRIESTORU pre roky 2013 2014 chce Divadlo Pto zrenovova vetky verejn priestory na przem, teda foyer, ktor bude sli aj ako vstavn priestor; divadeln klub ako miesto stretnut a oddychu; backstage, priestor pre hosujcich umelcov. V roku 2013 plnuje divadlo zrealizova aj prv fzu rekontrukcie suternu izolciu zkladov a vysuenie </p><p>podzemnch priestorov. V roku 2013 sme v przemnch priestoroch </p><p>preinvestovali viac ako 7 tisc eur. Rekontruovali sa musk toalety, vymieali sa vykurovacie teles vo vestibule, renovovala sa hydroizolcia a odkvapov systm na prstavbe, prebehla kom-pletn vodointalcia a predpripravil sa vykurovac systm. Pln je pokraova v rekontrukcii alej. Odhadovan suma na rekontrukciu celho przemia je ete 16 tisc eur, vymenva Michal Ditte stavbrske aktivity divadelnkov a dodva: Pevne ver-me, e udia vyuij tto netradin monos kamennho faceboo-ku, a podporia tak rekontrukn program Divadla Pto v Btov-ciach. Nejde o obchodn innos neziskovej organizcie, ale naopak, o obiansku angaovanos ud, ktor sympatizuj s nettnymi kul-trnymi organizciami a chc ich podporova v rmci svojich sl a monost, uzatvra Michal Ditte. </p><p>Predaj dladc sa kon 30. jna. U v polovici jla bud vetky odkazy sasou budovy Divadla Pto. </p><p>Viac informci o 660 dladiciach Divadla Pto njdete na strn-ke: http://www.poton.sk/podpora/660-dlazdic-divadla-poton/ </p><p>Tracy s primtorom Levc tefanom Mikom. </p></li><li><p>HoRn PIAL (o) - V sobotu 1. jna dopoludnia, o jedenstej,. sa zaali schdza na miestnom futbalovom ihrisku deti vetkch vekovch kategri. Po niekoko-dovch daoch sa poasie as-po dopoludnia umdrilo, a tak </p><p>ni nestlo v ceste prjemne str-venmu du. V saen v rz-nych disciplnach prili ratolesti povzbudi aj rodiia a star rodi-ia Podujatie sa zaalo prhovo-</p><p>rom starostu obce udovta H-dika, ktor vetkch vemi srde-ne privtal. Na vod sa, ako sa patr, sa deti v sprievode ro-diov rozcviili. Ani star rodiia sa nehanbili rozhba kostry. Po odtartovan pohybovch hier bol </p><p>prvou disciplnou beh na 20 met-rov. Vazkou v kategrii mench sa stala Peka Adamcov, v kate-grii vch det zvazil Pako Levk. K vemi atraktvnym dis-</p><p>ciplnam patril prekkov beh na 20 metrov, priom deti museli dra v ruke lyicu so surovm vajkom. Mal Hornopialania boli vemi ikovn nerozbilo sa ani jedno vajko. Prv miesto zskal Pako Levk. Do prekko-</p><p>vho behu s frikom sa zapojili aj rodiia, ktor do frikov naloili ratolesti. Najrchlejm oteckom sa stal Norbert Sznt so synom Norbikom. Obrovsk spech zo-ala disciplna skkanie vo vreci. Deti si to vemi uili. Najdlhie a najrchlejie skoky k vazstv...</p></li></ul>