pohronie 37 2011

  • Published on
    21-Sep-2014

  • View
    457

  • Download
    0

DESCRIPTION

Tdennk okresu Levice

Transcript

o nzvoch levickch ulc - 2. str.COOP Jednota Levice, spotrebn drustvo

CAMFIL FARR s.r.o.FIRMA REGINUVaz sae firiem okresu Levice na zklade hodnotenia odbornej poroty.

FIRMA REGINUVaz sae firiem okresu Levice na zklade hlasovania verejnosti.COOP Jednota Levice, SD psob v 3 mestch a v 65 obciach okresu Levice.

COOP JEDNOTA - NAJLEPIE DOMCE POTRAVINY

Ronk LXVI

. 37

11. oktbra 2011

cena 0,46

SVETOV LDER V OBLASTI FILTRCIE VZDUCHU

levick leaf je ldrom v rmci celho medzinrodnho koncernu

camfil zobral vhercov sae na vetrh

Minister ocenil rast zvoduLEVICE (Oga Prekopov) Spolonos Leaf Slovakia je zodpovedn strategick investor, ktor rozrenm vroby vznamne zvyuje zamestnanos v regine a na 500 ud. Po prehliadke zvodu v priemyselnom parku na levickej Gni a po rozhovoroch s vedenm skupiny Leaf Holland B.V. to vo tvrtok 6. oktbra povedal minister hospodrstva Juraj Mikov. Pracovnho stretnutia so fom nrodohospona Via st c r. 3

Cukrky z novho sortimentu ochutnal v zvode Leaf aj minister hospodrstva Juraj Mikov. Foto: (op)

drskeho rezortu sa v Leviciach zastnili aj najvy predstavitelia skupiny Leaf Holland B.V. Prezident koncernu Bengt Baron a vkonn riaditeka Jacqueline Hoogerbrugge ocenili aktivity slovenskej vldy, zmer a kroky ministerstva hospodrstva v rozvoji podnikateskho prostredia. Obaja prili do Levc osobne podpori vznamn investciu materskej spolonosti v zvode Leaf na Gni. Tm (pokraovanie na 3. strane)

v brne zviditenili ist vzduchna Via st c r. 3Riadite Camfilu I. Mszros s vhercami itateskej sae pred pecilnym kaminom na meranie istoty vzduchu v Brne. Foto: (lm)

Darcovia zo eliezovskho stavu chc odbery zopakova

Teraz je as darova vlastn krv a ndej!ELIEZOVCE (Jaroslava Kovcsov) - V znamen tohto hesla sa niesol pondelok 3. oktber v stave na vkon trestu odatia slobody eliezovce. Rozhodnutie darova krv m vek vznam, pretoe me zmeni osud inho loveka a zachrni mu ivot. udsk krv je nenahraditen. Povau-

je sa preto za najvzcnejiu tekutinu. Bene si lovek neuvedom, ak je potreba darovania krvi vek. Kadorone sa iba na Slovensku spotrebuje pribline 180 000 transfznych jednotiek ervench krviniek. Preto sa k tomuto humanitrnemu inu odhodlalo 32 prslunkov (pokraovanie na 6. strane)

BRNO LEVICE (Martina Kusovsk) - Nvtevnci u 53. Medzinrodnho strojrskeho vetrhu v Brne sa na vstavisku mohli stretn aj so sveto-

vm ldrom vzduchovej filtrcie, spolonosou Camfil Farr s.r.o., ktor m domovsk zvod v priemyselnom parku G(pokraovanie naFIREMN PREZENTC 3. strane)

14. stranaKrvn banka sa napa najvzcnejou tekutinou. Foto: (mg)

COOP Jednota Levice,spotrebn drustvo

Pestr jarmon ponuka

bez mesanch poplatkov!a

kvalitn digitlny prjemSledujte

navtvte nau nov predaju:

7 maarskch programov

6 slovenskch

ul. Sv. Michala 4 (Hotel atom) LeviceOtvracie hodiny: po - pia: 8.30 - 17.00 So: 8.30 - 12.00KontaKt: t-Mobile: 0903 704 381 telefnica o2: 0902 156 601 pevn sie: 036/381 01 55 e-mail: datamix@datamix.sk Monos nkupu cez spltkov systm:

Hlavn vhody digitlneho vysielania:

3,20/kg

Jaternice

3,50/kg

kaica mrazen

rann klobsa

3,20/kg

Gazdovsk klobsa

3,50/kg

4,39/kg

Drovsk domca klobsa

5,10/kg

prjemsignlubez ,,zrnenia a ,,duchov monoskvalitnhoprjmuna extern antnu monosprjmutelevzies vysokm rozlenm HDTV jednoduch a rchlaintalcia obbenprogramyPLNE ZADARMO nzkevstupnnklady realizciado 3 pracovnch dn

Grill klobsa denSET-TOP bOX

SA POkRAUJE !kupn . 37

Ven itatelia, aj tento rok pokaujeme v naej spolonej sai, ale inou formou. Sta, ak kad tde vystrihnete prslun kupn a polete ho na adresu: Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice. Tm sa kad tvrrok dostanete do rebovania o hodnotn ceny COOP Jednoty Levice, SD a redakcie regionlneho tdennka POHRONIE. Vlani bola sa mimoriadne spen. Verme, e rovnak bude aj jej pokraovanie. (7)

u od 22

Vetko o k tomu potrebujete dostanete u ns.(4)

BETA VRBELOV Zaiatkom jla Mesto Levice vyhlsilo anketu na pomenovanie novovzniknutch ulc v om, aby mali obania monos zapo-

Komisia na svojom druhom zasadnut 5. oktbra rozhodla, e vetky dotknut novovznikajce ulice, doteraz ete nepomenovan, osobne prejde tvaromiestnou obhliadkou a nvrhov nzvy jednotlivch ulc odkonzultuje s obyvatemi tchto lokalt. A potom predlo nvrh mestskmu zastupitestvu, ktor o om rozhodne veobecne zvznm nariadenm na svojom najbliom zasadnut da 27. oktbra. Je potrebn zdrazni, e komisia rozhoduje len o nzvoch pre novovzniknut ulice v uvedench lokalitch a nie o premenovvan existujcich ulc !

LEVICE (op) O vonkajch aj vntornch princh ochoren hrubho reva a konenka hovoril v pondelok 3. oktbra lenom levickho ROTARY KLUBU lekr Mikul Schweier. Jeho as na stretnut rotarinov svisela so zisovanm zdravotnho stavu obyvateov okresu Levice, na ktor sa Rotary klub podujal z dvodu dvadsaronej absencie podobnej analzy. Ako povedal doktor Schweier, jeho vlastn zisovanie potov onkologickch ochoren hrubho reva a konenka v okrese Levice ukzalo, e ovea vyia chorobnos je v tomto smere na juhu okresu. ,,To zrejme svis so stravovacmi nvykmi. Dolu na juhu sa konzumuje viac msa, menej zdravch produktov. Zabdame, e lovek nie je msoravec, ale veravec. Ani nai predkovia nepojedali mso kad de, potravu mali vyvenejiu. To s vemi dleit faktory smerom k innosti hrubho reva, kontatoval M. Schweier. Vemi dleit je v tomto smere vlknina. ,,Hrub revo nm denne ochrni u p lyc ovsench vloiek zaliatych horcou vodou, s jogurtom. Na to by nemal zabda nikto z ns. Je to najlepia prevencia, zdraznil hos ROTARY klubu. Za rizikov faktory vonkajieho rzu oznail chemizciu potravn, vonkajie iarenie, ivotn tl, stresy. Dleit lohu zohrvaj genetick predpoklady. Kad lovek vo veku okolo 50 rokov by mal absolvova zkladn test svisiaci s innosou hrubho reva. Hos sa zmienil aj o hemoroidoch, ktor suuj oraz mladch pacientov. Prevenciou je udriavanie istoty v okol konenka, sedie na teplom podklade a stravova sa tak, aby nebola tvrd stolica.

Po ukonen ankety a zverejnen jej vsledkov sa niektor obania saovali, e iadnu anketu nezaregistrovali a tm nemali monos sa do nej zapoji. Anketa bola zverejnen na webovej strnke mesta od zaiatku jla do polovice augusta. Informcia bola B. VRBELOV, viceprimtorka ji sa do vberu ich nzvov. Mesto m povinnos oznaova ulice zo zkona o obecnom zriaden, z ktorho mu vyplva tie povinnos uri nzvy nariadenm. Kee sme nechceli, aby bolo o tomto rozhodnut bez obanov, rozhodli sme sa vyhlsi anketu, aby si nzvy pre nov ulice navrhli sami obyvatelia. Ide o pomenovanie 19 novch ulc na Drustevnckej, Vinohradoch, Kalvrii, Krnom vrchu, Nixbrde, kde vznikaj zstavby s novmi rodinnmi domami a tieto nov ulice ete nemaj nzvy. Bez nzvov boli doteraz aj ulice a v priemyselnom parku na Gni. Po ukonen ankety bola vytvoren komisia na pomenovanie ulc v Leviciach, ktor anketu obanov vyhodnot a predlo mestskmu zastupitestvu nvrh na pomenovanie novovzniknutch ulc. lenmi komisie s: Beta Vrbelov, Igor Varga, tefan Kalocsay, Juraj Precechtel, Jn Dano, Marta volkov, Alena Kovov. Z doruench nvrhov novch nzvov bud vybran tie, ktor spaj zkonom dan podmienky. Naprklad spojitos s histriou obce, pomenovanie po neijcich osobnostiach a podobne. Nzov ulice nesmie by po ijcej osobe, nesmie by duplicitn, urajci mravnos, jazykovo nesprvny alebo nepriliehav vo vzahu k histrii mesta.

zverejnen v infoservise aj v hlavnch sprvach levickej televzie, v regionlnej tlai a v radnch tabuliach mesta. Informcia o vyhlsen ankety odznela aj v sprvach TV Markza a v rdiu VIVA a samozrejme anketov lstky boli k dispozcii aj na mestskom rade vo vestibule, v kancelrii prvho kontaktu a na evidencii obyvateov. Do ankety sa zapojilo 30 obanov, ktor poslali spolu 133 nvrhov. ia, slab as obanov Levc na rozhodovan o verejnch veciach je stlym problmom, i s to naprklad voby alebo diskusn fra. Aj napriek tomu akujeme vetkm Levianom, ktor sa do ankety zapojili. Na zasadnut mestskho zastupitestva z astnkov ankety bude vyrebovan vherca, ktor zska Monografiu mesta Levice Poda nzorov niektorch obanov s tieto innosti zbyton. Pohoruj sa, e pomenvanie ulc, i opravy ich chybnch nzvov s neuiton a nezmyseln veci. Ale aj toto s zkonom dan povinnosti samosprvy. Mus pomenova ulice aj verejn priestranstv a naprklad dba aj o to, aby tieto nzvy boli uvdzan vo verejnch dokumentoch spisovne. (Autorka je zstupkya primtora Mesta Levice)

(int)

Dchodcovia z Dennho centra . 2 v Leviciach pod vedenm Mrie Kostolnyiovej si zobrali patront nad detskm ihriskom v parku M. R. tefnika.

TEFAN RCHELA * V ktorch priestoroch sa bude jarmok kona? - Podobne ako po in roky na Ulici P. O. Hviezdoslava, SNP, sl. armdy, Bernolka, Nmest oltsovej a Vojenskej ulici. * Bude vyuit aj zrekontruovan Nmestie hrdinov? - V priestore samotnho nmestia bude umiestnen pdium a remeselncke stnky. * Ak bol zujem predajcov v tomto roku? Koko ich bude a ak zaplnia priestor?

- Zujemcov o predaj na levickom jarmoku je kad rok viac a niekokm predajcom sme nemohli vyhovie vzhadom na vypredan predajn miesta. Napriek tomu ete stle chodia prihlky zujemcov o predaj. Dohromady je prihlsench 483 predajcov (plus atrakcie), spolu asi 2,5 km predajnch miest. * Zmen sa nieo v ponkanom sortimente? Pribudn naprklad tradin remesl? - Pribudlo niekoko stnkov

s tradinmi remeslami, na nmest bude popri hlavnch trasch vytvoren Ulika remesiel. * Kde bud kolotoe? - Tie bud umiestnen na parkovisku pred hotelom Atm a na parkovisku za KD Druba * Pribudn oproti minulosti nejak atrakcie? - Spolu ich bude 37, iadne nov neevidujeme. * Ak bude predajn doba a doba prevdzky kolotoov? - Predajn doba stnkov bude

vo tvrtok 13. 10. od 15. - 19. h., 14. a 15. 10. od 9. - 19. h a posledn de, v nedeu 16. 10. od 9. - 15. h. Kolotoe bud v prevdzke kad de od 9. 21.30 h. * Ak bud podstatn zmeny v doprave? - Nie s iadne zmeny v porovnan s inmi rokmi, uzvierka bude trva od 13. 10. (tvrtok) od 6. h do 17. 10. (pondelok) do 6. h na uvedench uliciach vyhradench na konanie jarmoku.

Pravidelne ho zametaj, istia, upratuj, aby sa v om mal obiankovia mesta mohli spokojne hra. Naposledy sa na brigde na ihrisku stretli v septembri. Odtia je aj foto tefana Kdelu.

Divadeln stav Bratislava adresuje vzvu mestm a obciam, ktor chc prispie k vytvoreniu kolekcie historickch fotografi a sta sa tak sasou medzinrodnho projektu EUROPEANA PHOTOGRAPHY: FROM THE ORIGINS OF PHOTOGRAPHY TO THE EUROPE OF IMAGES. Europeana Photography je trojron projekt, ktor sa oficilne zane v januri 2012. Projekt organizuje ALINARI 24 ORE, najstar fotografick archv na svete. Cieom Europeana Photography je zdigitalizova niekoko tiscok historickch fotografi z obdobia od roku 1839 - 1939. Hlavnm zmerom je vytvori uniktnu kolekciu, ktor je

zznamom doby a ktor vypoved o socilnych, politickch a kultrnych zmench v Eurpe v spomenutom obdob. Tto kolekcia zloen z viac ako pstotisc fotografi z osemnstich krajn pod iv obraz o zmench, ktor ovplyvnili alie dekdy vo vvoji Eurpy a predznamenali vznik Eurpskej nie. Divadeln stav podnecuje vznik kolekcie 10 000 fotografi s divadelnou a paradivadelnou tematikou z obdobia od roku 1839-1939 v nasledujcich okruhoch: - ochotncke a profesionlne divadlo na zem Slovenska v obdob od 1839-1939, - mestsk a vidiecke inscenovan slvnosti a spoloensk ivot (plesy, zbavy),

- portrty osobnost, - divadeln priestory (exteriry a interiry), divadeln architektra, - Matica Slovensk a jej aktivity (trovci a ich manifestcie a pod.) Ak s vo Vaich zbierkach historick fotografie s touto tematikou, vyuite monos ich digitalizcie, ktor prina as na projekte. Dleit je, e vetky autorsk prva ostvaj u Vs, rtame tie s vodotlaou ochrannou znmkou na kadej zdigitalizovanej fotografii. Finann odmena za spoluprcu je samozrejmosou a vecou alej dohody. Ak mte akkovek otzky, kontaktujte koordintorku projektu na mailovej adrese dana.tomeckova@theatre.sk.

POHRONIE

publicistika * inzercia

11.oktbra2011

3

camfil Farr zobral vhercov sae na 53. medzinrodn strojrsky vetrh

v brne zviditenili ist vzduchVhercov sae kaminom osobne previedol vkonn riadite spolonosti Imrich Mszros. Na vonkajej ploche C bol o prezentciu kaminu poas celho vstavnho obdobia obrovsk zujem a posolstvo, ktor Camfil zviditeuje, sa stretlo s spechom a uznanm.

(dokonenie z 1. strany) a v Leviciach. Monos zastni sa na vetrhu bola ponknut aj itateom POHRONIA, vhercom celoronej sae s Camfil Farr. V rmci celoeurpskej Camfil Farr Road show vrobca filtrov vzduchu vystavoval aj v Brne na vetrhu pecilny kamin plne vybaven mobiln laboratrium, ktor meria istotu vzduchu, nzorne ukazuje, ako funguj filtran systmy a ako zneisten vzduch vplva na zdravie.

pecilny kamin camfil Farr na meranie hodnt vzduchu mal na Msv 2011 v brne obrovsk spech!Svetov lder vo filtranch rieeniach Camfil Farr dodva kompletn sortiment vzduchovch filtrov pre vzduchotechnick jednotky a ventilan systmy vo vetkch priemyselnch odvetviach, ktor maj vek nroky na istotu vzduchu. Prvotriedne vzduchov filtre s vhodn do vzduchotechniky v kancelrskych, obchodnch priesto-

roch, nemocniciach, kolch, letiskch, kniniciach i nkupnch centrch. Filozofiou vdskeho vrobcu je vroba kvalitnch filtrci, ktor spaj najprsnejie normy. pikov vzduchov filtre Camfil Farr boli intalovan v priemyselnom prostred, na pti, na pobre, na vidieku, ako aj v arktickej oblasti a v kozme, hovor vkonn riadite Camfil Farr s.r.o. Imrich Mszros. V oblasti priemyslu spolonos ponka kompletn sortiment vzdu-

chovch filtrov pre vzduchotechnick jednotky a ventilan systmy, poskytujci ist vzduch ako pre vysok kvalitu vntornho ovzduia (IAQ) a zdrav a produktvnejie pracovn prostredie, tak aj pre vrobn procesy. Spolonos ver, e nadiiel as spravi vetko preto, aby bol ist vzduch udskm prvom. V rmci celoeurpskej Camfill Farr Road show vystavoval v Brne poas strojrskeho vetrhu pecilny kamin - plne vybaven mobiln laboratrium, ktor meria istotu vzduchu, nzorne ukazuje ako funguj filtran systmy a ako zneisten vzduch vplva na zdravie ud. Kamin Camfil Farr zaal svoje eurpske putovanie 9. marca 2011 v tokholme a predpoklad sa, e eurpske mest by malo toto pecilne vybaven laboratrium brzdi ete tri

roky. Jeho hlavnou lohou je zvi povedomie o nebezpeenstve nekvalitnho ovzduia a nzorne ukza, ako je mon pomocou pecilnych prstrojov mera kvalitu vzduchu. Je vybaven tyrmi laboratrnymi stanicami a nzorne ukazuje rozdiely medzi vysokokvalitnmi a menej kvalitnmi filtrami, ich vplyv na zdravie ud, na prevdzkov nklady budovy, meria istotu vzduchu v troch svetovch mestch aj na aktulnom mieste pristavenia. Okrem toho je v om premietan video o zmench, ktor sa na Zemi udiali v poslednch desaroiach a ich vplyve na ivot ud (video njdete v anglitine aj na http://www.youtube.com/ watch?v=1jPDJ_tXuWs&feature=player_embedded).

levick leaf je ldrom v rmci celho medzinrodnho koncernu

Minister ocenil rast zvodu(dokonenie z 1. strany) sa doterajia produkcia vrobkov urench na vvoz vrazne zvi, m sa Leaf Slovakia s.r.o. stane ldrom spomedzi jedenstich prevdzkovanch zvodov skupiny LEAF. Sme fabrika, ktor rastie, pr...