pohronie 37 2011

  • Published on
    21-Sep-2014

  • View
    456

  • Download
    0

DESCRIPTION

Tdennk okresu Levice

Transcript

o nzvoch levickch ulc - 2. str.COOP Jednota Levice, spotrebn drustvoCAMFIL FARR s.r.o.FIRMA REGINUVaz sae firiem okresu Levice na zklade hodnotenia odbornej poroty.FIRMA REGINUVaz sae firiem okresu Levice na zklade hlasovania verejnosti.COOP Jednota Levice, SD psob v 3 mestch a v 65 obciach okresu Levice.COOP JEDNOTA - NAJLEPIE DOMCE POTRAVINYRonk LXVI. 3711. oktbra 2011cena 0,46 SVETOV LDER V OBLASTI FILTRCIE VZDUCHUlevick leaf je ldrom v rmci celho medzinrodnho koncernucamfil zobral vhercov sae na vetrhMinister ocenil rast zvoduLEVICE (Oga Prekopov) Spolonos Leaf Slovakia je zodpovedn strategick investor, ktor rozrenm vroby vznamne zvyuje zamestnanos v regine a na 500 ud. Po prehliadke zvodu v priemyselnom parku na levickej Gni a po rozhovoroch s vedenm skupiny Leaf Holland B.V. to vo tvrtok 6. oktbra povedal minister hospodrstva Juraj Mikov. Pracovnho stretnutia so fom nrodohospona Via st c r. 3Cukrky z novho sortimentu ochutnal v zvode Leaf aj minister hospodrstva Juraj Mikov. Foto: (op)drskeho rezortu sa v Leviciach zastnili aj najvy predstavitelia skupiny Leaf Holland B.V. Prezident koncernu Bengt Baron a vkonn riaditeka Jacqueline Hoogerbrugge ocenili aktivity slovenskej vldy, zmer a kroky ministerstva hospodrstva v rozvoji podnikateskho prostredia. Obaja prili do Levc osobne podpori vznamn investciu materskej spolonosti v zvode Leaf na Gni. Tm (pokraovanie na 3. strane)v brne zviditenili ist vzduchna Via st c r. 3Riadite Camfilu I. Mszros s vhercami itateskej sae pred pecilnym kaminom na meranie istoty vzduchu v Brne. Foto: (lm)Darcovia zo eliezovskho stavu chc odbery zopakovaTeraz je as darova vlastn krv a ndej!ELIEZOVCE (Jaroslava Kovcsov) - V znamen tohto hesla sa niesol pondelok 3. oktber v stave na vkon trestu odatia slobody eliezovce. Rozhodnutie darova krv m vek vznam, pretoe me zmeni osud inho loveka a zachrni mu ivot. udsk krv je nenahraditen. Povau-je sa preto za najvzcnejiu tekutinu. Bene si lovek neuvedom, ak je potreba darovania krvi vek. Kadorone sa iba na Slovensku spotrebuje pribline 180 000 transfznych jednotiek ervench krviniek. Preto sa k tomuto humanitrnemu inu odhodlalo 32 prslunkov (pokraovanie na 6. strane)BRNO LEVICE (Martina Kusovsk) - Nvtevnci u 53. Medzinrodnho strojrskeho vetrhu v Brne sa na vstavisku mohli stretn aj so sveto-vm ldrom vzduchovej filtrcie, spolonosou Camfil Farr s.r.o., ktor m domovsk zvod v priemyselnom parku G(pokraovanie naFIREMN PREZENTC 3. strane)14. stranaKrvn banka sa napa najvzcnejou tekutinou. Foto: (mg)COOP Jednota Levice,spotrebn drustvoPestr jarmon ponukabez mesanch poplatkov!akvalitn digitlny prjemSledujtenavtvte nau nov predaju:7 maarskch programov6 slovenskchul. Sv. Michala 4 (Hotel atom) LeviceOtvracie hodiny: po - pia: 8.30 - 17.00 So: 8.30 - 12.00KontaKt: t-Mobile: 0903 704 381 telefnica o2: 0902 156 601 pevn sie: 036/381 01 55 e-mail: datamix@datamix.sk Monos nkupu cez spltkov systm:Hlavn vhody digitlneho vysielania:3,20/kgJaternice3,50/kgkaica mrazenrann klobsa3,20/kgGazdovsk klobsa3,50/kg4,39/kgDrovsk domca klobsa5,10/kgprjemsignlubez ,,zrnenia a ,,duchov monoskvalitnhoprjmuna extern antnu monosprjmutelevzies vysokm rozlenm HDTV jednoduch a rchlaintalcia obbenprogramyPLNE ZADARMO nzkevstupnnklady realizciado 3 pracovnch dnGrill klobsa denSET-TOP bOXSA POkRAUJE !kupn . 37Ven itatelia, aj tento rok pokaujeme v naej spolonej sai, ale inou formou. Sta, ak kad tde vystrihnete prslun kupn a polete ho na adresu: Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice. Tm sa kad tvrrok dostanete do rebovania o hodnotn ceny COOP Jednoty Levice, SD a redakcie regionlneho tdennka POHRONIE. Vlani bola sa mimoriadne spen. Verme, e rovnak bude aj jej pokraovanie. (7)u od 22 Vetko o k tomu potrebujete dostanete u ns.(4)BETA VRBELOV Zaiatkom jla Mesto Levice vyhlsilo anketu na pomenovanie novovzniknutch ulc v om, aby mali obania monos zapo-Komisia na svojom druhom zasadnut 5. oktbra rozhodla, e vetky dotknut novovznikajce ulice, doteraz ete nepomenovan, osobne prejde tvaromiestnou obhliadkou a nvrhov nzvy jednotlivch ulc odkonzultuje s obyvatemi tchto lokalt. A potom predlo nvrh mestskmu zastupitestvu, ktor o om rozhodne veobecne zvznm nariadenm na svojom najbliom zasadnut da 27. oktbra. Je potrebn zdrazni, e komisia rozhoduje len o nzvoch pre novovzniknut ulice v uvedench lokalitch a nie o premenovvan existujcich ulc !LEVICE (op) O vonkajch aj vntornch princh ochoren hrubho reva a konenka hovoril v pondelok 3. oktbra lenom levickho ROTARY KLUBU lekr Mikul Schweier. Jeho as na stretnut rotarinov svisela so zisovanm zdravotnho stavu obyvateov okresu Levice, na ktor sa Rotary klub podujal z dvodu dvadsaronej absencie podobnej analzy. Ako povedal doktor Schweier, jeho vlastn zisovanie potov onkologickch ochoren hrubho reva a konenka v okrese Levice ukzalo, e ovea vyia chorobnos je v tomto smere na juhu okresu. ,,To zrejme svis so stravovacmi nvykmi. Dolu na juhu sa konzumuje viac msa, menej zdravch produktov. Zabdame, e lovek nie je msoravec, ale veravec. Ani nai predkovia nepojedali mso kad de, potravu mali vyvenejiu. To s vemi dleit faktory smerom k innosti hrubho reva, kontatoval M. Schweier. Vemi dleit je v tomto smere vlknina. ,,Hrub revo nm denne ochrni u p lyc ovsench vloiek zaliatych horcou vodou, s jogurtom. Na to by nemal zabda nikto z ns. Je to najlepia prevencia, zdraznil hos ROTARY klubu. Za rizikov faktory vonkajieho rzu oznail chemizciu potravn, vonkajie iarenie, ivotn tl, stresy. Dleit lohu zohrvaj genetick predpoklady. Kad lovek vo veku okolo 50 rokov by mal absolvova zkladn test svisiaci s innosou hrubho reva. Hos sa zmienil aj o hemoroidoch, ktor suuj oraz mladch pacientov. Prevenciou je udriavanie istoty v okol konenka, sedie na teplom podklade a stravova sa tak, aby nebola tvrd stolica.Po ukonen ankety a zverejnen jej vsledkov sa niektor obania saovali, e iadnu anketu nezaregistrovali a tm nemali monos sa do nej zapoji. Anketa bola zverejnen na webovej strnke mesta od zaiatku jla do polovice augusta. Informcia bola B. VRBELOV, viceprimtorka ji sa do vberu ich nzvov. Mesto m povinnos oznaova ulice zo zkona o obecnom zriaden, z ktorho mu vyplva tie povinnos uri nzvy nariadenm. Kee sme nechceli, aby bolo o tomto rozhodnut bez obanov, rozhodli sme sa vyhlsi anketu, aby si nzvy pre nov ulice navrhli sami obyvatelia. Ide o pomenovanie 19 novch ulc na Drustevnckej, Vinohradoch, Kalvrii, Krnom vrchu, Nixbrde, kde vznikaj zstavby s novmi rodinnmi domami a tieto nov ulice ete nemaj nzvy. Bez nzvov boli doteraz aj ulice a v priemyselnom parku na Gni. Po ukonen ankety bola vytvoren komisia na pomenovanie ulc v Leviciach, ktor anketu obanov vyhodnot a predlo mestskmu zastupitestvu nvrh na pomenovanie novovzniknutch ulc. lenmi komisie s: Beta Vrbelov, Igor Varga, tefan Kalocsay, Juraj Precechtel, Jn Dano, Marta volkov, Alena Kovov. Z doruench nvrhov novch nzvov bud vybran tie, ktor spaj zkonom dan podmienky. Naprklad spojitos s histriou obce, pomenovanie po neijcich osobnostiach a podobne. Nzov ulice nesmie by po ijcej osobe, nesmie by duplicitn, urajci mravnos, jazykovo nesprvny alebo nepriliehav vo vzahu k histrii mesta.zverejnen v infoservise aj v hlavnch sprvach levickej televzie, v regionlnej tlai a v radnch tabuliach mesta. Informcia o vyhlsen ankety odznela aj v sprvach TV Markza a v rdiu VIVA a samozrejme anketov lstky boli k dispozcii aj na mestskom rade vo vestibule, v kancelrii prvho kontaktu a na evidencii obyvateov. Do ankety sa zapojilo 30 obanov, ktor poslali spolu 133 nvrhov. ia, slab as obanov Levc na rozhodovan o verejnch veciach je stlym problmom, i s to naprklad voby alebo diskusn fra. Aj napriek tomu akujeme vetkm Levianom, ktor sa do ankety zapojili. Na zasadnut mestskho zastupitestva z astnkov ankety bude vyrebovan vherca, ktor zska Monografiu mesta Levice Poda nzorov niektorch obanov s tieto innosti zbyton. Pohoruj sa, e pomenvanie ulc, i opravy ich chybnch nzvov s neuiton a nezmyseln veci. Ale aj toto s zkonom dan povinnosti samosprvy. Mus pomenova ulice aj verejn priestranstv a naprklad dba aj o to, aby tieto nzvy boli uvdzan vo verejnch dokumentoch spisovne. (Autorka je zstupkya primtora Mesta Levice)(int)Dchodcovia z Dennho centra . 2 v Leviciach pod vedenm Mrie Kostolnyiovej si zobrali patront nad detskm ihriskom v parku M. R. tefnika.TEFAN RCHELA * V ktorch priestoroch sa bude jarmok kona? - Podobne ako po in roky na Ulici P. O. Hviezdoslava, SNP, sl. armdy, Bernolka, Nmest oltsovej a Vojenskej ulici. * Bude vyuit aj zrekontruovan Nmestie hrdinov? - V priestore samotnho nmestia bude umiestnen pdium a remeselncke stnky. * Ak bol zujem predajcov v tomto roku? Koko ich bude a ak zaplnia priestor?- Zujemcov o predaj na levickom jarmoku je kad rok viac a niekokm predajcom sme nemohli vyhovie vzhadom na vypredan predajn miesta. Napriek tomu ete stle chodia prihlky zujemcov o predaj. Dohromady je prihlsench 483 predajcov (plus atrakcie), spolu asi 2,5 km predajnch miest. * Zmen sa nieo v ponkanom sortimente? Pribudn naprklad tradin remesl? - Pribudlo niekoko stnkovs tradinmi remeslami, na nmest bude popri hlavnch trasch vytvoren Ulika remesiel. * Kde bud kolotoe? - Tie bud umiestnen na parkovisku pred hotelom Atm a na parkovisku za KD Druba * Pribudn oproti minulosti nejak atrakcie? - Spolu ich bude 37, iadne nov neevidujeme. * Ak bude predajn doba a doba prevdzky kolotoov? - Predajn doba stnkov budevo tvrtok 13. 10. od 15. - 19. h., 14. a 15. 10. od 9. - 19. h a posledn de, v nedeu 16. 10. od 9. - 15. h. Kolotoe bud v prevdzke kad de od 9. 21.30 h. * Ak bud podstatn zmeny v doprave? - Nie s iadne zmeny v porovnan s inmi rokmi, uzvierka bude trva od 13. 10. (tvrtok) od 6. h do 17. 10. (pondelok) do 6. h na uvedench uliciach vyhradench na konanie jarmoku.Pravidelne ho zametaj, istia, upratuj, aby sa v om mal obiankovia mesta mohli spokojne hra. Naposledy sa na brigde na ihrisku stretli v septembri. Odtia je aj foto tefana Kdelu.Divadeln stav Bratislava adresuje vzvu mestm a obciam, ktor chc prispie k vytvoreniu kolekcie historickch fotografi a sta sa tak sasou medzinrodnho projektu EUROPEANA PHOTOGRAPHY: FROM THE ORIGINS OF PHOTOGRAPHY TO THE EUROPE OF IMAGES. Europeana Photography je trojron projekt, ktor sa oficilne zane v januri 2012. Projekt organizuje ALINARI 24 ORE, najstar fotografick archv na svete. Cieom Europeana Photography je zdigitalizova niekoko tiscok historickch fotografi z obdobia od roku 1839 - 1939. Hlavnm zmerom je vytvori uniktnu kolekciu, ktor jezznamom doby a ktor vypoved o socilnych, politickch a kultrnych zmench v Eurpe v spomenutom obdob. Tto kolekcia zloen z viac ako pstotisc fotografi z osemnstich krajn pod iv obraz o zmench, ktor ovplyvnili alie dekdy vo vvoji Eurpy a predznamenali vznik Eurpskej nie. Divadeln stav podnecuje vznik kolekcie 10 000 fotografi s divadelnou a paradivadelnou tematikou z obdobia od roku 1839-1939 v nasledujcich okruhoch: - ochotncke a profesionlne divadlo na zem Slovenska v obdob od 1839-1939, - mestsk a vidiecke inscenovan slvnosti a spoloensk ivot (plesy, zbavy),- portrty osobnost, - divadeln priestory (exteriry a interiry), divadeln architektra, - Matica Slovensk a jej aktivity (trovci a ich manifestcie a pod.) Ak s vo Vaich zbierkach historick fotografie s touto tematikou, vyuite monos ich digitalizcie, ktor prina as na projekte. Dleit je, e vetky autorsk prva ostvaj u Vs, rtame tie s vodotlaou ochrannou znmkou na kadej zdigitalizovanej fotografii. Finann odmena za spoluprcu je samozrejmosou a vecou alej dohody. Ak mte akkovek otzky, kontaktujte koordintorku projektu na mailovej adrese dana.tomeckova@theatre.sk.POHRONIEpublicistika * inzercia11.oktbra20113camfil Farr zobral vhercov sae na 53. medzinrodn strojrsky vetrhv brne zviditenili ist vzduchVhercov sae kaminom osobne previedol vkonn riadite spolonosti Imrich Mszros. Na vonkajej ploche C bol o prezentciu kaminu poas celho vstavnho obdobia obrovsk zujem a posolstvo, ktor Camfil zviditeuje, sa stretlo s spechom a uznanm.(dokonenie z 1. strany) a v Leviciach. Monos zastni sa na vetrhu bola ponknut aj itateom POHRONIA, vhercom celoronej sae s Camfil Farr. V rmci celoeurpskej Camfil Farr Road show vrobca filtrov vzduchu vystavoval aj v Brne na vetrhu pecilny kamin plne vybaven mobiln laboratrium, ktor meria istotu vzduchu, nzorne ukazuje, ako funguj filtran systmy a ako zneisten vzduch vplva na zdravie.pecilny kamin camfil Farr na meranie hodnt vzduchu mal na Msv 2011 v brne obrovsk spech!Svetov lder vo filtranch rieeniach Camfil Farr dodva kompletn sortiment vzduchovch filtrov pre vzduchotechnick jednotky a ventilan systmy vo vetkch priemyselnch odvetviach, ktor maj vek nroky na istotu vzduchu. Prvotriedne vzduchov filtre s vhodn do vzduchotechniky v kancelrskych, obchodnch priesto-roch, nemocniciach, kolch, letiskch, kniniciach i nkupnch centrch. Filozofiou vdskeho vrobcu je vroba kvalitnch filtrci, ktor spaj najprsnejie normy. pikov vzduchov filtre Camfil Farr boli intalovan v priemyselnom prostred, na pti, na pobre, na vidieku, ako aj v arktickej oblasti a v kozme, hovor vkonn riadite Camfil Farr s.r.o. Imrich Mszros. V oblasti priemyslu spolonos ponka kompletn sortiment vzdu-chovch filtrov pre vzduchotechnick jednotky a ventilan systmy, poskytujci ist vzduch ako pre vysok kvalitu vntornho ovzduia (IAQ) a zdrav a produktvnejie pracovn prostredie, tak aj pre vrobn procesy. Spolonos ver, e nadiiel as spravi vetko preto, aby bol ist vzduch udskm prvom. V rmci celoeurpskej Camfill Farr Road show vystavoval v Brne poas strojrskeho vetrhu pecilny kamin - plne vybaven mobiln laboratrium, ktor meria istotu vzduchu, nzorne ukazuje ako funguj filtran systmy a ako zneisten vzduch vplva na zdravie ud. Kamin Camfil Farr zaal svoje eurpske putovanie 9. marca 2011 v tokholme a predpoklad sa, e eurpske mest by malo toto pecilne vybaven laboratrium brzdi ete triroky. Jeho hlavnou lohou je zvi povedomie o nebezpeenstve nekvalitnho ovzduia a nzorne ukza, ako je mon pomocou pecilnych prstrojov mera kvalitu vzduchu. Je vybaven tyrmi laboratrnymi stanicami a nzorne ukazuje rozdiely medzi vysokokvalitnmi a menej kvalitnmi filtrami, ich vplyv na zdravie ud, na prevdzkov nklady budovy, meria istotu vzduchu v troch svetovch mestch aj na aktulnom mieste pristavenia. Okrem toho je v om premietan video o zmench, ktor sa na Zemi udiali v poslednch desaroiach a ich vplyve na ivot ud (video njdete v anglitine aj na http://www.youtube.com/ watch?v=1jPDJ_tXuWs&feature=player_embedded).levick leaf je ldrom v rmci celho medzinrodnho koncernuMinister ocenil rast zvodu(dokonenie z 1. strany) sa doterajia produkcia vrobkov urench na vvoz vrazne zvi, m sa Leaf Slovakia s.r.o. stane ldrom spomedzi jedenstich prevdzkovanch zvodov skupiny LEAF. Sme fabrika, ktor rastie, priber ud, zvyuje produkciu, pomha mldei v regine rozvja vonoasov aktivity prostrednctvom podpory z Detskho fondu Leafu, podporuje rzne prospen aktivity a rob rados naimi sladkosami pri mnohch prleitostiach. To sme chceli da o sebe vedie, a sme radi, e minister Juraj Mikov nae pozvanie prijal, povedal pre POHRONIE riadite spolonosti Leaf Slovakia s.r.o. Martin Danieli. Stretnutia a prehliadky zvodu sa zastnil aj primtor Levc tefan Mik a riadite radu prce, socilnych vec a rodiny v Leviciach tefan Jurk.Zava riadite Leaf-u Slovakia Martin Danieli, minister Juraj Mikov a primtor Levc tefan Mik vo vrobnej hale. Foto: (op)bleskovo s ministrom Jurajom Mikovom: zodpovednch investorov tt podporuje Ako konkrtne tt podporuje strategickho investora, spolonos Leaf Slovakia, ktor zvyuje zamestnanos v regine, a ak s formy systmovej pomoci aj alch strategickch investorov v priemyselnom parku Levice Camfil farr-u a Nefab-u? tt konkrtne, teda investi-nou podporou, pomohol fabrike v roku 2006. V sasnosti sa sna pomha inmi ne finannmi zdrojmi, ktor s vak mono pre tohto, aj alch strategickch investorov, ete dleitejie. Nastavujeme podmienky, ktor mu vytvori zo Slovenska ldra v atraktvnosti a stabilnosti podnikateskho prostredia, kde bud mc zodpovedn investori vea zska. Patr sem odstraovanie barir v administratve, lepia vymoitenos prva, nov monosti v oblasti komunikcie, informovanosti, internetizcie. A dar sa v tomto smere vlde? Dar. Verm, e vydr a do roku 2014 sa nm podar vytvori vemi prajn zamestnvatesk prostredie s podporou vznamnch a zodpovednch investorov.Jedin otzka bengtonovi baronovi, prezidentovi skupiny leaf holand b.v. a vkonnej riaditeke skupiny Jacqueline hoogerbruggelevick zvod je naou perlou Ako hodnotte levick Leaf medzi ostatnmi zvodmi medzinrodnho koncernu? Levick zvod produkuje najvie objemy, je v rmci skupiny najsilnej v zamestnanosti zamestnva a 20 percent pracovnkov v celom koncerne, teda aj z tohto pohadu je jednotka. A je ldrom tie v oblasti najprogresvnejch, najmodernejch technolgi, ktor s v tomto zvode sstreden. Z toho pre ns vyplva, e levick Leaf je v naej medzinrodnej skupine skutonou perlou.rad prce, socilnych vec a rodiny v LeviciachBuRzu INfORMCIv doch 12. - 13. oktbra 2011v priestoroch radu prce, socilnych vec a rodiny Levice, na ulici . tra 53, przemiePodujatie je organizovan v rmci aktivt cezhraninho partnerstva EuRES-T Danubius.Vs pozva na12. oktber 2011PROGRAM:9.00 hod. - otvorenie 9.15 hod. - 15.00 hod. - burza informci pre iakov 8. a 9. ronkov Z v okrese Levice - prezentcia tudijnch a uebnch odborov strednch kl - prezentcia PSVaR Levice 15.00 hod. - ukonenie13. oktber 20119.00 hod. - otvorenie 9.15 hod. - 14.00 hod. - burza prce - burza informci pre tudentov strednch kl, zamestnvateov, UoZ a ZoZ - prezentcia zamestnvateov - prezentcia PSVaR Levice a EURES SR - prezentcia nrodnch projektov, aktvnych opatren trhu prce, monosti ich vyuitia v regine Levc a pomoc PSVaR zamestnvateom a ivnostnkom 9.30 hod. - stretnutie zstupcov PSVaR Levice a pozvanch host 14.00 hod. - ukonenie Podujatie je spolufinancovan z prostriedkov Eurpskej nie:ONOVHO?tatt mesta, schvlen v novom znen na aprlovom zasadnut mestskho zastupitestva prena zmeny z vlani novelizovanho zkona 369/1990 Zb. o obecnom zriaden do eliezovskej praxe prostrednctvom tohto zkladnho predpisu mesta. Niektor zo zmien uvdzame. V kompetencii zastupitestva u nie je schvaovanie pracovnho poriadku, organizanho poriadku Ms a poriadku odmeovania zamestnancov. Po zmench to je v kompetencii primtora mesta, ktor o tchto predpisoch informuje MsZ. Primtor nie je v administratvnych vzahoch sprvnymorgnom tm je mesto, priom primtor me rozhodovanm o prvach, prvom chrnench zujmoch alebo povinnostiach fyzickch a prvnickch osb v oblasti verejnej sprvy psomne poveri zamestnanca mesta, ktor v mene mesta tak rozhoduje v rozsahu vymedzenom v psomnom poveren. Primtor nesmie pozastavi vkon uznesenia MsZ o vobe a odvolan hlavnho kontrolra a uznesenie o vyhlsen miestneho referenda o odvolan primtora. Zstupca primtora u nie je volen na nvrh primtora mestskm zastupitestvom, ale je primtorom poveren zastupovanm spra-vidla na cel funkn obdobie, priom primtor me zstupcu kedykovek odvola. Prvomoci a pracovn innos zstupcu primtora u nie s stanoven uznesenm MsZ, ale psomnm poverenm primtora. Podmienky zniku mandtu poslanca z dvodu jeho neasti na zasadnut mestskho zastupitestva sa upravuj tak, aby nespsobovali interpretan problmy a nenarali slobodn a nezvisl vkon poslaneckho mandtu ak sa poas jednho roka nezastn ani raz na zasadnut MsZ, jeho mandt zanik. Mestsk zastupitestvo sa mus schdza najmenej raz za tri mesiace.V prv augustov de zasadla komisia na otvranie oblok vo veci verejnej sae na odpredaj katiea. Verejn sa prebiehala niekoko mesiacov, poas ktorch mohli zujemcovia predloi svoje ponuky na najvhodnej nvrh na uzavretie kpnej zmluvy. Komisia kontatovala, e mestu bol doruen jeden nvrh, a to holandskou spolonosou Holtburgh Property Investment&Management Ltd. Komisia skontatovala, e uchdza nesplnil podmienky asti v obchodnej verejnej sai, preto jeho ponuku zo sae vylil. Primtor na augustovom zasadnut informovalzastupitestvo tom, e tto spolonos u v minulosti niekokokrt prejavila zujem o eliezovsk katie. Objekt si vak neplnuje kpi od mesta, jeho zmerom je vytvorenie spolonho podniku s mestom, rekontrukcia a nsledn prevdzka katiea. Poda primtora holandsk spolonos naznaila, e v naom meste by investovala 20 mil. , nielen do katiea, ale aj do vyuitia termlnych vrtov a vstavby hotela. Predstavitelia spolonosti maj navtvi eliezovce v polovici septembra, kedy bud vies rokovania s predstavitemi mesta.Da 10. septembra v popoludajch hodinch bola v priestoroch Novho domova otvoren vstava Jozefa a. Bval uite, novinr a v neposlednom rade maliar je u niekoko rokov obyvateom eliezovskho Novho domova. Na slvnostnom otvoren vstavy a zrove krste najnovej knihy Jozefa a s nzvom Z novinrskeho zpisnka, ktor napsal pod pseudonymom Laco Vestenick, sa okrem obyvateov domova dchodcov a socilnych sluieb zili aj poetn lenovia jeho prbuzenstva, ako aj zujemcovia z mesta. Vstavu otvoril a prhovor predniesol riadite Novho domova Ivan Sklenka, ktor vtipne a vstine charakterizoval vystavovatea a spomenul niekoko spolonch zitkov s Jozefom om.Autor sa k maovaniu dostal po absolvovan pedagogickho vysokokolskho vzdelania, vtvarn vzdelanie zskal na pedagogickej fakulte v Nitre a Trnave, ako aj absolvovanm trojronho vtvarnho tdia v Osvetovom stave v Bratislave. Na svojej prvej eliezovskej vstave sa predstavil dielami akvarelovej, pastelovej, temperovej a kresliarskej techniky. Nvtevnci si mohli pozrie vye 50 obrazov. Dojmavm momentom podujatia bol krst knihy, ku ktormu pristpili dve dcry Jozefa a a. bielym vnom pokrstili knihu Z novinrskeho zpisnka. Kniha erp z obdobia, ke autor psobil ako novinr v zvodnch novinch v Zlatch Moravciach a je jeho druhm literrnym dielom po knike Z uiteskho zpisnka.MUDr. Bezkovej, na poschod ordinuje praktick lekr MUDr. Orszgh a neurolg MUDr. Plya. Odbornou zstupkyou v lekrni je PharmDr. Rozlia Andorov. Lekre je zatia otvoren od 7.00 do 15.30 hod., v budcnosti plnujeme v niektor de v tdni otvraciu dobu predi, poda ordinanch hodn lekrov v medicnskom centre. Zkaznkom sa sname vychdza v strety aj vydvanm zkaznckych kariet a poskytovanm rznych zliav, povedal nm Mgr. Ivo Pavlovi. Budova je postaven poda tandardov E a ved do nej dva vchody vpredu priamo do lekrne, ktor tvor priechod do medicnskeho centra a zboku, z arelu bvalej nemocnice priamo do centra.Na mieste, kde predtm stla vrtnica bvalej nemocnice a bufet, vyrstla nov, modern budova. Od 1. augusta je tu otvoren medicnske centrum s lekrou. Ako nm povedal Mgr. Ivo Pavlovi, regionlny manar spolonosti Gana Trade, a.s., ktor prevdzkuje lekre, centrum tvoria tyri lekrske ambulancie, jedna na przem a tri na poschod. Cel objekt je prevdzkovan v spoluprci so spolonosou elMedica. Na przem gynekologick ambulanciaOd utorka do utorka:M IJE OBEC. 37/201111. 10. 2011Mil spoluobania,po prjemnom ustlenom poas, ktor nm ozvltnilo prechod k jeseni, sa babie leto schovalo za mraky a koncom minulho tda sa citene ochladilo. Meteorolgovia nm subuj aj druh babie leto, o by sme iste radi privtali, ale v tejto chvli je istejie kontatova, e oberakm poasie prialo a ubezpei sa, e to, o treba, je u pod strechou, v komore a v pivnici. Verm, e aj rybncki gazdovia a gazdin nosia kalendr v sebe a maj cit aj schopnosti pre naplnenie vetkho, o si iada striedanie ronch obdob. Ndejam sa, e jese a zima bud pria spolkovej a klubovej innosti a v tejto svislosti op rd kontatujem, e n kultrny dom je otvoren pre vetkch, ktor tu chc zmysluplne trvi von as, m poteia seba aj inch. Ete by som rd upozornil, e Rybnk sa chyst na celoobecn upratovanie a poiadal Vs vetkch o spoluprcu. O termnoch upratovania Vs budeme informova aj prostrednctvom POHRONIA. elm Vm prjemn jesenn dni. S ctou: Imrich Krlik, starostaRYBNK (op) Dvestojeden bodov, teda 4. miesto Z s M v Rybnku v portovch saiach iakov Z v rmci okresu Levice, o je zrove 14. miesto v Nitrianskom kraji, je vekm spechom rybnckych portovch talentov a vedenia koly. V okrese Levice tto kolu v portovch zpoleniach v minulom kolskom roku predbehla len Z s M sv. Vincenta de Paul v Leviciach a levick Z Pri Podluianke a na Saratovskej 85. iaci rybnckej Z s M dosiahli v minulom kolskom roku v portovch saiach vznamn spechy aj na majstrovstvch Slovenska. V cezponom behu drustvo rybnckej Z s M zvazilo. V kategrii jednotlivcov dievat bola vazkou Ivonka Miklov, 11. miesto obsadila Rebeka Polomkov a 30. miesto Eva Horekov (vetky Z s M Rybnk). V plaveckch saiach vznamne bodovali Ivona Miklov (9. miesto, 100 m von spsob), Rebeka Polomkov (6. miesto, 50 m motlik), Ivona Miklov (16. miesto 50 m von spsob), Rebeka Polomkov (6. miesto 100 m pol. preteky) a v atletike sa stala majsterkou Slovenska iaok v behu na 800 metrov op Ivonka Miklov. Rybncka kola m aj talenty inho druhu jej iaci sa vborne umiestuj aj v predmetovch olympidach a v monitore deviatakov zo slovenskho jazyka a matematiky. Prijatm novho kolskho zkona a v rmci neho ttneho vzdelvacieho programu sa kadej kole vytvorili monosti rozri popri zkladnch predmetoch voliten predmety tak, aby sa naplnili hlavn ciele vo vzdelvacch oblastiach: jazyk a komunikcia, matematika a prca s informciami, prroda a spolonos, lovek a svet prce, umenie a kultra, zdravie a pohyb, kontatuje riadite koly Karol Mlad. V rybnckej Z s M neustle dopaj existujci kolsk vzdelvac program, na ktor maj vytvoren dobr pedagogick a materilne podmienky tak, aby sa im ho podarilo spene realizova a zabezpei kvalitu vchovy a vzdelvania v novom kolskom roku. Cez przdniny v rybnckej kole prebehlo vek upratovanie, odburinenie a pokosenie arelu, vyistenie antukovejdrhy, oplenie stromov a krkov v kolskom areli. Natret s strechy na materskej kole, vymenen plastov okn v kolskej atni a v socilnych zariadeniach na przem. Vymaovali sa vetky chodby a atne, vchod do koly, odstrnen s zvady elektrointalcie koly po jej revzii. Poda finannch monost sa bude postupne pokraova v dopan uebnch pomcok, opravou vonkajieho oplotenia arelu koly, zateplenm kolskej budovy a vmenou drevench okien za plastov v asti budovy od kolskho dvora.Pohad na Z a telocviu.Do Materskej koly rodiia zapsali 32 det, vchova v tomto predkolskom zariaden je obohaten o projekt kola podporujca zdravie, o renie udovch tradci, enviromentlnu vchovu a oboznamovanie s anglickm jazykom. ,,Osem det sa v tomto kolskom roku pripravuje na vstup do prvho ronka zkladnej koly, informuje Jana Polomkov, zstupkya pre M. Aj v materskej kole a v kolskej jedlni sa poas przdnin konalo vek upratovanie. Tepovali sa koberce, dezinfikovali hraky, pribudli nov veiaiky do kpene, opraven s splachovae, natret strechy aj preliezaky a vymenen detsk nbytok vo vekej triede v hodnote 1200 eur. Doplnili sa aj pomcky k edukanm aktivitm a vybudoval sa spojovac chodnk z Hronskej ulice k M.Vedenie obce iada vetkch majiteov psov, aby ich nevenili na verejnch priestranstvch, v priestore parku, na novej centrlnej zne, ktor je uren pre oddych vetkch Rybnanov a na prechdzky rodiov s demi. V prpade nerepektovania tejto vzvy budeme nedisciplinovanch majiteov psov finanne pokutova.www.e-obce.skVpravo na lite njdite medzi ostatnmi sanmi dedinami obec Rybnk a kliknutm na jej nzov jej pridete hlas. Urobte tak, a podporte Rybnk v sai!Uvete meno majsterky Slovenska v behu na 800 metrov iaok.Odpovede posielajte na adresu: Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice, do piatku 30. septembra.San otzka:Kultrna komisia a Obec Rybnk pripravuj koncoron silvestrovsk zbavu da 31. decembra so zaiatkom o 19. hodine. Vstupn: 8 eur na osobu. Vo vstupnom je zahrnut veera, kva a ampansk (na dvojicu). Do tanca hr hudobn skupina Nvum. Predpredaj vstupeniek u pracovnok Obecnho radu.611.oktbra2011publicistikaPOHRONIEZ knihy MOZAIKA SANTOVKY, ktor vydal Obecn rad v roku 2009Klub seniorov patr v obci k aktvnymIVAN MORAVSK SANTOVKA Ke po roku 1989 zaal stagnova kultrny a spoloensk ivot v obci, niektor aktvni obania tretieho veku sa s danm stavom neuspokojili a vytvorili klub seniorov. Mylienka sa zrodila v decembri 2000 na oslave narodenn Vojtecha Randka, na ktorej sa zastnili tefan a Mria Poliakovci a Elvra Jurakov. Vzpt 16. decembra 2000 sa uskutonila ustanovujca schdza Klubu seniorov. Na nej bol zvolen vbor klubu v zloen: predseda Vojtech Randk, tajomnka Mria Poliakov a pokladnka Elvra Jurakov. Ustanovujca schdza sa konala v zasadacej miestnosti obecnho radu za asti vtedajieho starostu obce Ing. Milana kysea a 33 zakladajcich lenov. innos klubu je pestr. Najprv to boli len stretnutia pri aji, domcom peive, ale aj dobrom vne, kde sa upevovali priatesk medziudsk vzahy. K dobrej nlade pri posedeniach prispievali hudobnci Pavel Flp, Vojtech Randk, Stanislav Poliak, Jozef Beadik, neskr aj Stanislav Hska a Ivan Moravsk. Vedenie klubu zorganizovalo zjazdy na mnoh zaujmav miesta v irokom okol. Zvl hodnotn boli nvtevy podujat Hontianskej pardy v Hruove a na rznych obecnch oslavch. lenovia klubu sa aktvne podieali na skrovan verejnch priestranstiev v obci. Tradinmi sa stali oslavy narodenn lenov klubu a ochutnvka miestnych vn spojen s ich degustciou. Dnes klub psob v nezmenenom funkcionrskom zloen. Celkovo m 39 lenov. K najstarm patria Jn Tth, Jn Kuchrik, Jozef Boa, Frantiek Vr, Dezider Mikulajs, Jozef prlk, Helena Boov, Helena Meluchov a Rozlia Kmekov. lenovia klubu vykazuj primeran aktivitu, o vytvra predpoklady pre jeho aliu spen innos.Zariadenie pre seniorov spravuje obec.Foto: (op)vstava o globlnych svislostiach obyvateov planty zemsvet v nkupnom koku zaujalale zrove mlo znmej. Na lektorsk prcu a zrove sprevdzanie vstavou sa pripravili Helena Longauerov (ROS) a Hedviga Gulov (SO PaSV). Vstava bola umiestnen v doch 19. 23. septembra v priestoroch spoluusporiaditeskej koly a navtvilo ju 350 tudentov zkladnch a strednch kl v Leviciach a okol, ale aj zujemcovia z radov verejnosti. Urite by ju boli nvtevnci vyhadvali aj dlhie, ale jej putovanie po Slovensku u oakval Vek Krt. A o om sa mlad udia dozvedeli? Poiiam si vety zo strnky tohto projektu a zrove informcii o vstave: Svet je m alej tm viac ako dedina, v ktorej vetci ijeme vo vzjomnom zkom prepojen. Nielene meme komunikova s priatemi v Junej Afrike cez japonsk pota, ale dokonca ich vidie cez web kameru. Zrove meme pozera v televzii iv prenos z majstrovstiev sveta v lyovan v Kanade a neskr siDarcovia zo eliezovskho stavu chc odbery zopakovaMomentka z jedinenej vstavy.LEVICE (Helena Longauerov) - Pod nzvom Svet v nkupnom koku si kad z ns me predstavi nieo in. Tak tomu bolo aj pri tvorbe zaujmavej vstavy s tmto nzvom. Popasovala sa s ou ivica Centrum environmentlnej a etickej vchovy. Vytvorili interaktvne pomcky, ktor hravou formou a vkladom, i otzkami lektoriek vstavy vtiahli ia-kov a tudentov do globlnych problmov sasnosti. Spoluprca Regionlneho osvetovho strediska (ROS) v Leviciach s levickou SO ponohospodrskou a sluieb vidieka (PaSV) nie je prvou aktivitou v environmentlnej oblasti, pretoe pre obidve organizcie je tto tma dleit. Vna medzi mlde informovanos v rovine sce asto spomnanej,da rakske pivo v rskej krme. Mono si ani neuvedomujeme, e sme denne zvisl od innost a prce druhch ud. Zana sa to hne rno s prvou lkou kvy, kakaa alebo pomaranovho dsu, ktor pochdzaj z Junej Ameriky a Afriky, pouvanm znakovho obleenia, ktor je vo vine prpadov vyroben v zii, telefonovanm cez mobil, na ktorho vrobu bolo pouitch 30 druhov vzcnych kovov vyaench v Indonzii, Kongu alebo ne...Takto by sme mohli pokraova alej. no, toto meme nazva globlnymi svislosami, o ktorch je potrebn mladch ud informova, aby pochopili dleitos svojho sprvania, prce a zalenenia sa do aktvnej a fungujcej spolonosti. V mnohch odpovediach mladch bolo cti zamyslenie, pocit spolupatrinosti a chu na zmenu. Je u potom na kadom z ns, ako ponknut informcie vyuijeme v kadodennom ivote a posunieme nae blaho aj do oblast s najvou chudobou.Teraz je as darova vlastn krv a ndej!(dokonenie z 1. strany) a zamestnancov stavu. Stalo sa tak v spoluprci s mobilnou odberovou jednotkou Nrodnej transfznej sluby Slovenvyetr krvn obraz. Lekr prejde dotaznkom a over niektor otzky. Vykon krtke vyetrenie a zmeria tlak krvi aj pulz. Na zklade jeho vsledkov m-Darcovia sa pripravuj na odbery.Foto: (mg)svet v malom fotografa udovta Mszrosaod dokumentu k umeleckej snmkeLEVICE (r) - V pondelok 3. oktbra vo vekej sle Domu Reviczky v Leviciach slvnostne otvorili vstavu fotografi udovta Mszrosa pod nzvom A vilg kicsiben Svet v malom. Host privtala Ildik Valkov, prihovorili sa predseda Zdruenia Reviczky Reviczky Trsuls Zoltn Nvery, riaditeka Regionlneho osvetovho strediska Albeta Sdovsk a umeleck vedci zdruenia Fotogravity Gabriel Kosmly. Je to tretia Mszrosova vstava v Dome Reviczky. Pred troma rokmi sa tu autorsky prezentoval prvkrt, vlani znova. Minul rok vystavoval aj v Nceyho galrii. Amatrsky fotograf udovt Mszros je v Leviciach znma osobnos. U tridsa rokov vdavaj v meste i v jeho okol mua s viacermi fotoapartmi cez plece a asto na bicykli. Zachytva momenty, ktor si my, obyajn smrtenci, nevmame. v roku 1984 a 1985. Vlani vydalo Zdruenie Reviczky Reviczky Trsuls publikciu pod nzvom Kde sa ich hroby via (Hol srjaik domborulnak), s podtitulom Hroby vznamnch osobnost a pamtnky na levickch cintornoch. Fotografiami hrobov a pamtnkov do tejto publikcie prispel prve udovt Mszaros. Po oficilnom otvoren vstavy sa nezaprel v autorovi fotograf, vyskoil na pdium a zaal fotografova host. Vo vekej sle vystavuje 43 svojich fotografi. Na rozdiel od jeho doterajej tvorby, ktor bola skr dokumentrna, teraz predklad verejnosti fotografie skr umeleck. Zachytva najm mikrosvet. Tento posun zrejme spsobilo aj jeho lenstvo v o.z. Fotogravity, ktorho je Mszros najstarm, ale vemi aktvnym lenom. Zaujmav vstavu mete vidie v Reviczkho dome do 14. oktbra denne od 13. do 17. hodiny.skej republiky v Novch Zmkoch. Pri tejto prleitosti stav navtvili aj pracovnky zemnho spolku Slovenskho ervenho kra Levice. Vykonali nzorn ukku resuscitcie na resuscitanom modeli, ktor si potom mohli vyska aj prslunci a zamestnanci. Cel proces darovania krvi trv od registrcie po odchod domov pribline hodinu. Prvm krokom je vyplnenie dotaznka pre darcu krvi, plazmy a krvnch buniek, ktor zaha osobn identifikan daje a rzne dleit otzky tkajce sa zdravia, ivotnho tlu, rizikovch faktorov a prekonanch chorb. Nasleduje odobratie vzorky krvi z prsta, m sae lekr darcu aj vyradi, aby tm zamedzil pokodeniu zdravia jeho alebo prjemcu. Poas akania si darca dopln tekutiny a posiln sa suienkou. Po predodberovch vyetreniach sa pristupuje k odberovmu lku. Samotn odber na om trv 5 a 15 mint, poas ktorch darca odovzd 450 ml krvi. Po odbere sa oberstv, aby zosilnel na odchod domov. Ke loveka napln pocit, e me niekomu pomc takmto spsobom, vyar mu to smev na tvri. S nm a so zvzkom, e si to do pol roka zopakujeme, odchdzali vetci darcovia ivotadarnej tekutiny z stavu na vkon trestu odatia slobody v eliezovciach.Autor so svojimi fotografiami.Foto: (r)udovt Mszros sa narodil v roku 1942. Vyuil sa za elektromechanika. Fotografova zaal ako 18-ron. Intenzvne sa zaal fotografovaniu venova a po naroden det (po roku 1975). Najskr sa venoval najm portovej fotografii, jeho dielka sa objavovali v tlaench mdich. Postupne zaal fotografova ivot okolo seba, od roku 2003 snma hadikom najm prrodu. V kadejfotografii sa sna zachyti cel svet. V Leviciach mal u niekoko samostatnch vstav, na spolonch vystavoval po celej Slovenskej republike. Doteraz jeho najvm spechom je as na vstave Straten svet v Slovenskej nrodnej galrii na prelome rokov 2007 a 2008. Boli tam vystaven snmky zo ivota u ns pred 17. novembrom 1989 a Mszros sa na nej prezentoval fotografiami zo spartakidKUKUNOV (tefan Rchela) - K jeseni v naom regine patria automaticky oberaky. Tie tohtoron s neobyajne vydaren. Ich zver si nenechalo POHRONIE ujs Ponohospodrskom drustve (PD) v Kukunove. V jednom z mla, ktor sa venuje aj vinohradnctvu. U po ceste z Levc bolo vidie na zpadnch svahoch ikla a Ipeskej pahorkatiny mnostvo spustnutch, zarastajcich vinohradov. Pohad na dkladne obro-kalendr ukazoval u iesteho oktbra. Vinohrady m na starosti 73-ron tefan Nagy. Okrem toho vedie aj drustevn stavebn skupinu. Zanechal prce pri betnovan a vrtil sa s nami do vinohradu, kde rno rozdelil prcu enm pod vedenm skupinrky Mrie Antalovej. Vo vinohrade bolo veselo. K piatim stlym pracovnkam pribudli brigdniky. Oberaky s jednou z mla prleitost ako si privyrobi v tomto nezamestnanosou ako skanom kte Levickho okresu. Prca ila enm od ruky. Do vedier pribdali krsne, zdrav strapce modrch a dnes aj mdnych, odrd Cabernet Savignonon a Alibernet. Listy vinia bol ete sviee, zelen. Oberaku sme plnovali skoni v piatok, ale v stredu vinrske zvody neodoberali, nemali von kapacitu na modr odrody, take sme neoberali. Na piatok hlsia d, take oberanie dokonme budci Obera takto krsne hrozno v letnom poas je rados. Angelika Rietnkov tde, ten vagn (v okuliaroch) a Ivana Jakabov. Foto: Iveta Bandov dva u zvldneme. Hrozno je zdrav, ben vinice v Malom Peseku, ktor obhospodaruje nebude hni. Nie je problm, informuje tefan PD v Kukunove, psob ako balzam na oi. Nagy. Denne oberieme 80 a 100 metrkov, na PD Kukunovo vzniklo po transformcii ako tch 12 hektrov si trfneme za 12 a 13 dn. Na jedin drustvo na troskch bvalho komplexu oberaky prijmame 25 brigdniok, doloil. A i JRD Deviateho mja v Zbrojnkoch. Hospodri si domci nechaj nieo z hrozna aj na vnko pre v katastrlnom zem Kukunova a Malho Pese- seba? Ale no, robia ho v drustevnej pivnici, pre ku na vmere asi 900 hektrov. Zatia o ostatn lenov na vron lensk schdzu, na hody . subjekty si povyberali vnosnejie formy podnikatefan Nagy sa o drustevn vinohrady sa star nia na pde a momentlne najvhodnejiu vrobu, tret rok. Dovtedy drustvo rieilo obrbanie vinc drustevnci zachovali aj chov hovdzieho dobytka, rozdelenm medzi rodiny, ale to podobne ako inde zabezpeiac tak pracovn prleitosti pre domcich nerobilo dobre. Nie kad mal k viniu vzah. a matan hnoj ako nenahraditen zdroj zachova- A tak predseda drustva oslovil prve jeho. nia rodnosti pdy. alie pracovn prleitosti Poiadal ma, aby som dal vinicu trochu do poposkytuje 12 hektrov vinohradov, ktor vysadili riadku. V roku 2009 sme mali priemern rodu namiesto tch starch pred trinstimi rokmi. 150 metrkov na hektr. Dovtedy boli rody nzke. Minul tvrtok, ke sme zavtali do kukunov- Stopdesiat metrkov vak bolo privea. Potom skch vinc, bol vlastne posledn letn de, aj ke som dal pri reze pozor, aby sme vinicu tak nezaa-ili. Vlani sme mali 98 metrkov, ale ekonomicky to bolo lepie ako predvlani, aj ako tohto roku, lebo nkupn ceny hrozna boli vyie. Tento rok sa ukazuje takch 110 metrickch centov v priemere. Je to asi idelne, lebo aj cukornatos je vborn, vysvetuje . Nagy. To, e Zoltn Cibula oslovil prve tefana Nagya nebola nhoda. Na zbrojnckom drustve robil Nagy vincra, neskorie agronma, Cibula tam psobil ako ekonm. JRD Deviateho mja malo 120 hektrov vinc. Aj tam mal Nagy dobr vsledky. K osudu zanedbanch vinohradov sa vak odmietol vyjadri. V sasnosti pracuje poas roka vo vinohradoch 5 a 6 ud. Pred troma rokmi ich bolo osem, ale ke odili zo ivonej vroby eny do dchod-ka mali 21 st. NM, Rizling rnsky 21 a 22, Burgundsk biele 23, Alibernet, Cabernet Savignon 22 st. NM. Vnimon rok, aj pnboko pomohol, spokojne kontatuje Nagy. Hrozno je krsne, zdrav, m vborn cukornatos. Kukunovania s spokojn. Tak ako predvlani aj vlani, ke mnohtefan Nagy so svojimi enami.Foto: Iveta Bandov nemali iadne hrozno. Ako sa v Kukunove podarilo rodu zachrni? Viete, vinohradnk mus ma vinicu rd, poznamenva . Nagy. Na nau poznmku, e niekto ju aj m rd, a predsa ju neuchrni, hostite zareagoval: Vinicu muste kad de pozdravi Dobr de, len vtedy sa vm odva. Ja som vo vinohrade kad de aspo dve hodiny. Pochodm, popozerm, v akom je o stave. Asi sme vystihli postreky v sprvny as. My dvame viniu aj vivu hojenm pdy, aj listov vivu, aj ochranu pred chorobami vetko, o potrebuje, dodriavame. Ned sa nejs tde do vinice. To u tam mem prs zbytone, tlmoil svoje sksenosti . Nagy. A ako dodal, dleit je aj prstup ud, ktor tam pracuj. Takisto mus by aj disciplna, poriadok, a potom je aj vsledok. Kukunovsk vinohrady maj dobr zvuk aj medzi znmymi vinrmi v okrese. Mnoh nakupuj prve tu vediac, e dobr vno sa rod vo vinici. Take perspektva vinohradov, o ktor sa tefan Nagy s kolektvom star, je dobr. Je sm so svojou prcou spokojn? no, ja som spokojn, ale musm robi tak, aby bo spokojn aj n predseda. A najm aby boli spokojn lenovia tohto drustva. Aby nepovedali, e som tu na vlete, ale e som pre drustvo prnosom.ku, presunuli tam eny z vinice. V pohode to zvldaj aj takto. Nagy si vemi pochvauje spsob vedenia na zves. Vysvetuje, e takto spsob vedenia vinia si vyaduje minimum runch prc. Dostatok listovej plochy zase zabezpe potrebn mnostvo fotosyntzy a prsun cukrov do strapcov. V Kukunove pestuj z bielych odrd najviac Peseck lenku, na vmere dva a pol hektra, potom rizling rnsky, Burgundsk biele, Sauvignon a Mukt moravsk. Z modrch odrd je najviac Frankovky, na dva a tvr hektri, za ou s Cabernet Sauvignon a Alibernet. Prevaha Peseckej lenky je pochopiten. Ve v susednom Vekom Peseku bola vyselektovan a odtia sa rila po Slovensku. Za Peseck lenku nm dali 40 centov, za rizling rnsky a burgundsk 50, podobne aj za modr sorty 50 centov za kilogram, informuje . Nagy o najdleitejom faktore: Spolon fotografia. Prv sprava skupinrka cench. Pokia ide o cukornaMria Antalov. Foto: udovt Vanek. tos, Peseck lenka a Frankov-Krsna jese hri farbami, vade cti terkele, v horch ruia jelene, vo vinohradoch vinri. Zaalo sa to u zaiatkom augusta irajovmi buriakmi, pokraovalo mllerovmi a moprovmi, prili rulandsk, nastupuj veltlnovsk, po nich prdu rizlingov. Aj tak s vraj najlepie samorodkov. Vetkmi farbami hriace vinohrady postupne osirievaj, ivot sa presva do vnnych pivnc, hajlokov i chyiek, kde to bubloce a omamne vonia. Tam sa rodia pesniky. Vincri teraz aj spvaj v hajlokoch, pozorne striehnu, aby neprepsli idelny as mtneho moku. Teia sa, ako si zresetuj hlavy. A potom, ke ten okamih nastane, pivnin susedia sa navzjom pozvaj: Hybaj na jedon. Mm mintov, ilejky je tepl, reie jeden. Po ty ku mne, ja mm tak akurtny, sekundov, m 30 stupov celziovch. zakontruje mu druh. Pokotuj u jednho i u druhho, zabudn na abomyie vojny, na taafatky. Zanefungova zmierovacia rada. Teraz sa ahko pomer Slovk s Maarom, aviiar s praviiarom, tandardn s netandardnm, veriaci s ateistom. Ke im stpnu grdy, poahky vyrieia koalin rozpory, euroval, krzu, problmy tripartity, avicovo-pravicov antagonizmy i konflikt civilizci... Nakoniec aj tak zakadm skonia pri ruovom vesmre, okolo ktorho sa to cel svet. Hovor sa, e pitm buriaku si lovek vymiea krv. Vraj ho treba vypi za seznu toko, koko smrtenk vi a tm dostane nov krv, omladne. Nevedno, i je to pravda, ale zaa tak irajovm a skoni a rizlingovm, aj by sa to dalo stihn. Ska to vak netreba, lebo vetkho vea kod. Je vak vedecky dokzan, e buriak obsahuje tiamn, kyselinu nikotnov a pantotnov - mal by by teda dobr na srdce, nervy i na kon choroby. Z takho, o sa predva na jarmokoch, vak lovek me akurt osprostie. Buriak je zdrav, pokia je poctiv. Ale je aj zradn. Dobre sa pije, ale po vypit viehomnostva bva z neho ukrutn dunihlav a bruchab. Najlep je na zapjanie peenej husaciny s lokami, staia vak aj loke potret husacou masou. Neodpora sa vymiea si krv poas buriakovej sezny. Lebo buriak je npoj barbarov. Je lepie preka as buriakov i rampov, vyka, km sa mlad mok vybri a km sa nov vno vyri. Treba necha usadi vetko tuh, o sa dostalo s mutom do suda - hlinu, zrnk, zvyky chemikli z postrekov... Naim poka, km sa oddelia plevy od zn. Teraz je lepie naa archvy, pripomen si, o dali roky dvno minul. Ale buriakov sezna je aj tak krsna. Lesy hria farbami, ruia v nich jelene, vinohrady hria farbami, v hajlokoch ruia vincri... Len keby neboli dunihlavy a bruchable. Z oktbrovch hajlokov a vinohradov pre POHRONIE tefan RchelaMojm jedinm problmom je, e pouvam hlavu. Keby som sa vykaala na to, o sa v nej nachdza a hovor sa tomu rozum, urite by som nemala iadny problm s okolitm svetom. Hovor sa: Hlupkom je najlepie. Zaujmav nzor hodn povimnutia. A v poslednej dobe si toho rozhodne vmam viac ako dos. Ma vlastn nzor? Ani neskaj! Prezentova ho? Na to ani nepomysli, mohlo by sa ti to vypomsti. A tak len sedm a dumm vo svojom malom pustom ktiku, ako by som sa dokzala zni na rove tch menej inteligentnch i talentovanch. ia, zisujem, e je to dos ak a bolestiv. Predsa len lovek nie je robot, je to iv udsk bytos preduren myslie. Prve to je na tom to najzloitejie nemyslie, ke mi to tak mysl. By telom bez due, robi vetko automaticky, monotnne, podda sa stereotypu... nie, nie, nie! Nechcem, nedokem to! Som prli slab na to, by jednou z mnohch. Hlupkom je najlepie, hlupkom je najlepie, ozva sa mi neprestajne v hlave. Hlupkom je najlepie. A ete lepie tm, ktor sa na hlupkov iba hraj. Tak o? Vyskam si svoje hereck schopnosti??? Bude mi obecenstvo nadene tlieska alebo skonm ako skrachovan herec schovan niekde za oponou? Ste aj vy zvedav, ako dopadne moja ivotn loha robota...? Take priatelia, opona sa dvha a ja so slzami v oiach vystupujem na javisko... A. S.811. oktbra 2011mladPOHRONIENetradin vyuovanie v Z doln PialDOLN PIAL (Ingrid tefanov) Zvieratkm a zvieracm projektom sa venovali utorok 4. oktbra iaci VI.A a VI.B triedy v Z. Bol to Svetov de zvierat ustanoven Eurpskou konferenciou ekolgie vo Florencii v roku 1931. iaci sa na vyuovanie starostlivo pripravovali a vemi sa teili, e mu predstavi svojich zvieracch kamartov spoluiakom a uiteom. A tak boli v kole na nvteve mora, kreky, papagje aj maika. Vekmu zujmu det sa teil aj potkan a fretka. Blokov vyuovanie zaalo prezentciou na tmu zvieracie matky a ich mlat a potom u dostali priestor iaci. Vo svojich projektoch nm postupne predstavili domcich milikov, a tak sa vetci dozvedeli vea zaujmavost. Na zver kolci absolvovali kvz zo sveta zvierat a spoznvali rzne druhy ivochov poda zvukov.ochva sa bude kona Tekvicov slvnosLEVICE (r) Za krsneho, ete letnho, poasia, sa v utorok 4. oktbra v Parku M. R. tefnika konala arkanida. Z kedysi typickej zbavy det urobili v Leviciach jesenn slvnos pln detskej zbavy. Podujatie zorganizovali Mestsk kultrne stredisko, Zkladn umeleck kola a Tekovsk kninica. arkanmi od vmyslu sveta sa to v utorok popoludn v parku len tak hmrilo. Podujatie moderoval Vladimr Plajdiko, uite tanenho odboru ZU Levice. Ten najskr pozval na pdium tanenky z tanenho odboru ZU. Potom sa pod nm zhromadili deti s doma vyrobenmi arkanmi, aby porota pod vedenmNebo nad parkom pln arkanovV kole boli zvieratkVyhodnocovanie najkrajieho vlastnorune vyrobenho arkana. (r)Vlasty Kollrovej z Tekovskej kninice vyhodnotila npaditos a zrunos pri tvorbe vlastnho arkana. Plynulo sa pre-lo k alej disciplne o najdlhie a najkrajie lietajceho arkana. Nakoniec sa aj rozfkalo, take letov podmienky sa zlepili.Najlep tvorcovia a vodii arkanov boli odmenen vecnmi cenami. Okrem tchto discipln boli pre deti san stanovitia: arkana mdrosti, arkana ikovnosti a Lesnho arkana, na ktorch si za sladk odmenu vyskali svoje vedomosti a ikovnos. Prv jesenn podujatie pre deti sa vydarilo. Idelne poasie vyuilo mnostvo klkarov, ktor prili v sprievode svojich uiteliek alebo starch rodiov. A t sa mohli na chvu vrti do ias svojej mladosti. A Vladimr Plajdiko ich pozval na alie typick jesennho podujatie - Tekvicov slvnos. Sviatok straidiel sa bude kona 25. oktbra v DK Druba.V triede hosovala aj fretka.Stofarebn jese v kolskom klube 7. Zaj vychdzky do prrodyZvieratk sa stali sasou nho kadodennho ivota. S naimi spolonkmi, pomocnkmi, ochrancami. Nesklam, nezradia, nevyklebetia skryt tajomstva, s vern, nenron, chpav spolonci. ivot bez nich si u len ako vieme predstavi. Svetov de zvierat je oslavou vzahu medzi udstvom a rou zvierat. A dolnopialskym iakom sa tto oslava naozaj vydarila.Jese je arovn obdobie pln farieb, s vou dozrievajcich plodov. Po horcich letnchdoch znova ovaj przdne triedy a v kolskom klube det (KD) sa zanaj rzne zauj-mav aktivity. Ako prv sme si naplnovali vychdzku jesennou prrodou po okolitch uliciach, zhradch, malch i vch ztiiach meniacej sa prrody. S prectenm sme vyuvali posledn slnen dni a zbierali dozrievajce pky, orechy, kvitnce pon kvietky. Nazreli sme aj za ploty vyninch prbytkov, kde prve prebiehali oberaky a zber jesennej rody. Cestou sp do koly, sme videli poskakova malho zajka a vyplaen jarabicu. Priamy kontakt so ivou prrodou a krsne dojmy si deti cenili a chc si ich zopakova aj na-budce, ke k nm jese op zavta v plnej krse. alou zaujmavou a nunou akciou pre deti bolo portov popoludnie. Vetky tyri oddelenia kolskho klubu spolone pripravili rzne disciplny ako jazdu na bicykloch, kolieskovch koruliach, kolobekch, prekonvanie dopravnch prekok, rieenie vedomostnch otzok a poznvanie dopravnch znaiek. Slnieko nm zhora dralo palce, aby nm zpolenie dobre vylo, o sa aj podarilo. Za disciplinovanos a hevnatos boli deti odmenen sladkosami a diplomom. Vychovvateky 7. Z Levicedeti tvorili exponty na vstavuasn Guliverov svetiaci z Vinohradov v Nmti na HanLEVICE (Beata Imreov) iaci z Vinohradov zskali v Levickom okrese pre svoju kolu vynikajce 2. miesto a v Nitrianskom kraji 9. miesto medzi zkladnmi kolami v hodnoten predmetovch olympid a postupovch sa za kolsk rok 2010/2011! Skr ako sa tento kolsk rok pustia do alieho zskavania spechov, si 39 iakov so svojimi pedaggmi urobilo krtke preruenie natartovanho kolskho roku a v doch 21. a 23. septembra vycestovali (u po tvrtkrt) na priatesk nvtevu kamartov v partnerskej kole v Nmti na Han v Olomouckom kraji v eskej republike.esk kamarti prdu do levc na jarPo dlhej ceste esk priatelia prichystali bohat a zaujmav program pln rznorodch aktivt. Levianov oboznmili s histriou obce Drahanovice pamiatkou ern v, previedli ich zmkom v Nmti na Han. Hostia dlhm potleskom ocenili divadeln predstavenie iakov o histrii ich obce, portovali spolu s hostitemi pri futbale, laserovej strebe, tvorili perky, zdobili mabou bridlicu, saili, spievali, tancovali na diskotkach, prehliadli si mesto Prostjov ... A hlavne sa vea zabvali. etina problmy nerobila a tri dni priateskch kontaktov ubehli vemi rchlo. Ostalo vea fotografi, kontaktov, kamartstiev. iaci z Vinohradov sa teia na jar, keTekvicov straidl, jeko aj zdravotn sestrika sa stretli na tohoronej vstave ovocia a zeleniny, ktor sa konala na Zkladnej kole Andreja Kmea v Leviciach od 3. do 7. oktbra. iaci sa prejavili vekou fantziou, tvorivosou a zrunosou pri vyrban vstavnch vrobkov. Op sa sailo o zaujma-v ceny a do hlasovania sa malo monos zapoji aj 172 det z Materskch kl v Leviciach, ktor v tento tde zavtali vyska si nov Guliverove hraky. Akciou ich sprevdzal Guliver, ktor vnal prjemn atmosfru a rados pri stretnut sa so starmi kamartmi v kolskej lavici a spolonmi hrami aj tvorivmi innosami v triedach. Deti odchdzali pln zitkov a krsnych dojmov z vstavy. A veer, ke sa na oblohe zjavili hviezdy a mesan jas zasvietil na vstavu, si vyrezvan straidl, zvieratk, bbtk i vtky na stromoch rozprvali o dobrch uoch, ktor ich poas tda navtvili.im kamarti z eska nvtevu oplatia.Straidiel sa neboja, sami si ich vyrobiaLEVICE (Kaov) - Op sme sa stretli s rodinami v M na ul. P. O. Hviezdoslava 20 v Leviciach, v pavilne A na poschod, aby sme sa u tradine pustili do vroby straidiel a straidielok z tekvc, ovocia, zeleniny aj inch prrodnn, ktor sa nm podarilo spolone nazbiera. Pod rukami det, mamiiek, ockov i babiiek vznikali tekvicov bbiky, panikovia, ale aj ozajstn straidl. Deti pohostili svojich blzkych jablkovm kolom, ktor upiekli s pomocouklkri napiekli aj koluiteliek Jarky Jasenekovej a Beaty Jurakovej. Vetci si na om pochutili a deti sa u teia na peenie vianonho peiva, ktor si znovu spolone pripravia.Dolnopialania preli nunm geologickm chodnkom ParadajsPo stopch baskotiavnickej sopkyDOLN PIAL (Ingrid tefanov) Na putovanie za tiavnickou sopkou sa 27. septembra vybrali iaci siedmeho, smeho a deviateho ronka Z v Dolnom Piali, astnci environmentlnej exkurzie Bansk tiavnica Nun geologick chodnk Paradajs. Chodnk je zameran na prezentciu prrodnch geologickch hodnt reginu a popisuje vznik a vvoj tiavnickej sopky (stratovulknu). Expozcia je modernou uebnicou vulkanolgie s mnostvom horninovch expontov, obrzkov, geologickch rezov a mp. Dolnopialania zaali svoje putovanie za poznanm v sedle erven studa a cestou sa zastavovali pri nunch paneloch a vzorkch hlavnch typov hornn vo forme pyramd. Ndhern vhad na prslun zemia im ponkol jedinen monos pochopenia geologickch a sopench procesov, ktor utvrali tto krajinu. V cieli, ktor im ponkol neopakovateln panoramatick vhad na Bansk tiavnicu, si doplnili vedomosti o tomto regine. Ako na dlani sa pred ich zrakmi rozprestierali tiavnick vrchy s najvym ttom Sitno / 1009 m/, ktor Andrej Kme nazval Slovenskm nskymTlmask programtori na vmennom pobyteR NAD SZAVOU (TLMAE, Marin Sabala) - tudenti Strednej odbornej koly technickej (SOt) z Tlm vycestovali do zahraniia. Desa maturantov odboru programtor obrbacch a zvracch strojov a zariaden m monos v termne od 2. do 17. oktbra zdokonali svoje teoretick vedomosti a praktick sksenosti. Cieom ich dvojtdovho pobytu je Stredn kola technick v ri nad Szavou. Tlmask SO tak v rmci projektu Leonardo da Vinci nadviae spoluprcu s eskou kolou rovnakho zamerania. tudenti maj v poslednom ronku tdia prleitos zska cenn sksenosti pri prprave na povolanie. Okrem zaujmavho praktickho vcviku ich spolu s majstrom odbornho vcviku Miroslavom Berntom ak aj bohat kultrny program a pestr trvenie vonho asu v neznmom prostred.mrom. Od svojich uiteliek sa okrem inho dozvedeli aj to, e toto mesto je od roku 1993 zaraden do Svetovho dedistva UNESCO. iaci videli niekoko vznamnch, najm sakrlnych stavieb Kalvriu, Kostol nanebovzatia panny Mrie, Radnicu, Klopaku. Okrem inho aj Nmestie svtej Trojice, Prachre, Nov zmok a budovy Banckej a Lesnckej akadmie. Vzniklo tu aj slvne dielo Andreja Sldkovia s nzvom Marna, ktor venoval svojej tiavnickej lske Marne Pischlovej. Miliny rokov sa naa Zem vyvjala, menila sa, vznikal nov ivot, star formy zanikali. Tak bol vvoj aj zemia Geoparku Bansk tiavnica. iakom dolnopialskej Z sa krsa tejto prrody aj spomienky na u nadlho vryj do pamti.POHRONIEkultra11.oktbra2011RE PO9pohronie v skromnom mzeu v ondrejovciach, kde chodia nvtevnci aj z iech a Maarskazberate mus ma vkus, intuciu a astieTEFAN RCHELA V Tekovskom mzeu vystavuje pod nzvom Meranie asu zbierku svojich hodn zberate Miron Mihali. Po vstave fajok a porcelnu je to u tretia vstava zberatea z Koc, ktor organizuje v spoluprci s Tekovskm mzeom. Umouje tak Levianom a nvtevnkom mesta vidie krsne veci zo svojej vzcnej zbierky. To, e vystavuje v Leviciach, nie je vbec nhodn. Od jari do jesene ij aj s manelkou v letnom sdle v Ondrejovciach, kde zriadili zaujmav nrodopisn mzeum, v ktorom zberate zaujmavo realizuje aj svoje umeleck npady. Miron Mihali u na prv videnie vyzer lovek vemi zaujmav, preto som ho na vernisi vstavy poiadal o monos nvtevy a priblenia ich neobyajnho skromnho mzea aj itateom POHRONIA.Miron Mihali ma privtal so smutnm kontatovanm v hlase, e prichdzam trochu neskoro, lebo u maj exponty z exteriru zbalen. Posledn septembrov vkend ich za sahuje do Koc. Bolo vak jasn, e aj tak bude o obdivova. Hostite ma previedol arelom. V strede je altnok s krbom. Kad z troch studn je zakryt vkusnm prstrekom. To vetko je dielo domceho pna. Mnostvo kvetinov, s tvarmi krhly, pivnho pohra, koa, Ovsaj z nich krsne mukty, o ktor s star domca pani. Aj na kvetinoch vidie npaditos. Vyuil aj pne stromov. Obloil ich lomkami starch kridiel, ktorch ej tu nerekom. Z run starho domu urobil skalku. od nich kpim, lebo inak sa ich potom nezbavm, - kontatuje. A o hovoria domci, Ondrejovania, na toto vae mzeum? - e som tu radej mohol nasadi zeleninu. Ale nie je toto krajie a hodnotnejie ako kapusta alebo zemiaky? Posadili sme sa na podsten, gazda vytiahol fau domcej plenky, trngli sme si a zaal svoje rozprvanie: - Pred 15-timi rokmi som odiiel do dchodku, a musel som riei problm, o so svojou budcnosou. V Koiciach ijem 50 rokov a kee manelka je rodka z Ondrejoviec a tu mali svoj dom. Ten u spadol a veda neho bol tento dom po vekostatkrskej rodine Glovcov. Ke zomrel O sebe Miron Mihali ete prezradil: - Mm 75 rokov, pochdzam z vchodu z Medzilaboriec. Som stavebn ininier. Vysok kolu som tudoval v Bratislave, v Prahe i v Moskve, apirantru som robil v Bratislave. Po revolcii som zastval dleit hospodrske funkcie, robil som vrobnotechnickho riaditea Hutnch stavieb, ktor mali 4 5 tisc zamestnancov. Ale vdy som inklinoval k umeniu. Obaja sme rozveden. Mj syn je hudobn skladate. ije v Pari. Je uveden v knihe Sto slovenskch skladateov. M dve vysok koly, dva doktorty. Pri tvorbe tohto vidieckeho sdla sa hostitelia inpirovali Franczskom. Pri nvteve syna videli, e na franczskom vidieku s vinou star, aj 400 500-ron, ale udriavan domy. Ale Ondrejovce nie s len tak obyajn dedina, - pripomnam hostiteovi. - ili tu vznamn achtick rody ak Botkovci, Lipthayovci, Mirbachovci, narodili si tu vznamn initelia ako Teodor Bottka, historik, prvnik, a verejn inite, poslanec Uhorskho snemu, spisovate Emil Krthy, vznamn bsnik a politik, Pl Koroda, ministersk poradca Istvn Lipthay, ako aj politik Jnos Balogh, tekovsk podupan. A u vs, v tejto bvalej krii, akoby ste zachovvali genius loci ducha miesta. Tu sa diskusie pridala aj domca pani Emlia: - Ja by som chcela vyzdvihn ondrejovskho rodka Teodora Bottku, bol ist as predsedom Maarskej akadmie vied. Mj prastar otec Bak kpil tu majetok prve po Botkovcoch. Bakovci boli levick rodina, meceni umenia a charity. Financovali sirotinec, na ktor venoval 10 tisc korn, o bol vtedy vek peniaz. Podporoval zaloenie nemocnice v Leviciach, jeho meno figuruje medzi jej mecenmi. V Kostole sv. Michala nechal urobi vitre okien a jeden zvon nesie meno Frantiek, poda najstarieho brata mjho starho otca. Synovia, okrem mjho starho otca sa neoenili. Vetci vytudovali vysok koly. Mm ich vysokokolsk indexy z roku 1867. Jeden bol lekr, psobil ako hlavn lekr Raksko-Uhorskch eleznc, na toho indexe je podpis Ignca Semmelweisa, zvanho zchranca matiek, objavitea horky estonedielok. Druh bol cestovate, al prvnik a bankr. Mj star otec bol ve-Miron Mihali pred jazierkom s leknami, kde v lete teie voda pohan erpadlom. Za jazierkom je ssoie zo samorastov, ktor nazval Rmeo a Jlia, v pozad mal vetern mlyn. Vetko diela domceho pna. Foto: (r)Na stench niet vonho miesta.Foto: (r)Preli sme do vntra domu. Vetky steny miestnosti s doslova ovean nstrojmi a nradm. Z niektorch s dokonca vytvoren obrazy. Aj zrubne dver s ovean predmetmi. No, nechod sa lepie cez takto zrubne ako cez prost, neovean? pta sa domci pn a odpove je jasn. Na kozube je kompozcia z korkovch vnnych ztok. Pod ou alie vinrske doplnky. Star pec, v ktorej sa pieklo 12 bochnkov chleba je tie obvean starmi predmetmi. Pec postavil domci pn. V Koiciach bvame v starom metianskom dome, tam zbierame staroitnosti, porceln, fajky, hodiny, obrazy, nbytky a toto je naa vidiecka rezidencia, kria, tu zbierame veci, ktor priliehaj k tomuto prostrediu, veci rurlne, na udov ntu, typick pre Ondrejovce a okolie: ponohospodrske nradie, povozy, pluhy. Nerobme to, tak ako to robia in skromn mze, e poda prsnych kritri mze, ktor chc ukza naprklad ako sa kedysi tkalo i piekol chlieb. Mne sa tieto veci pia ako umeleck predmety. Naintalujem ich poda svojho uvenia, nem to teda technologick logiku. Naprklad z drobnch predmetov vytvorm obraz. Ke mi nieo napadne, pracujem na tom sstavne, km to nedokonm. Na prv pohad vidno, e domci pn je dua umeleck. Sm seba nazva lovekom emci. Ako zskavate tie predmety? ptam sa. - Nosia mi ich domci i udia zo irokho okolia. Niektor mi daj za kalitek plenky, niektor kpim. Ale najlepie je, ke ichposledn potomok, ktor nemal dedia, odkpili sme aj jeho dom a pozemok od ttu. Vetko tu bolo zanedban, zarasten. Spojili sme tak dva pozemku, ktor maj plochu spolu takmer 4 hektre. 6 rov je zastavan plocha. Dom sme pred 12-timi rokmi rekontruovali a existujem tu od roku 1999 od jari do jesene. Pol rok sme tu, pol roka v Koiciach. Tri hektre pozemku sme dali do prenjmu ako ponohospodrsku pdu, takmer hektr kultivujeme. Prce je tu dos, treba to kosi, udriava. Postavil som tu rzne stavebn doplnky zhradnej architektry, stabiln i mobiln, tie treba naintalova, ke prdeme v aprli. V septembri to demontujeme, ukladme, aby nm to nepokradli, nezniili. U nm to tu trikrt vykradli. Ale nech si nikto nemysl, e veci, ktor s tu, maj milinov hodnoty. S to naintalovan star veci, ktor m na dedine kad, mnoh ich splili, no my sme im dali mrnc, naintalovali sme ich, zosladili, a tak sme vytvorili urit prostredie. Pozemok bol v dezoltnom stave. Bolo to tu vetko vemi zarasten, takmer prales. Zaali sme to kultivova. Kee ja inklinujem spolu s manelkou, a vaka nej, k rznym umeleckm zujmom, tak sme sa poksili zrekontruova arel tak, aby plnil dve funkcie: aby sa tu dalo bva, ale aby to lahodilo aj oku cudzch ud. To, o sme vytvorili, sme nazvali skanzenom, ale skanzen to nie je. V lete je to tu zaujmav, lebo tu mme naintalovan sedliacke vozy, rzne nradie. Chod sem relatvne vea nvtevnkov, najm esi dovolenkujci na Podhjskej, ale aj Maari. Chodia sem cel zjazdy.kostatkr, jemu kpili pozemky tu, v Ondrejovciach. Mj otec bol Lehock, pochdzal z Kolty a bol nadlesn v cirkevnch lesoch. Kee pani Emlia je skromn, manel dodal, e jej predkovia boli v 16. storo vlastnkmi Bratislavskho hradu. Predkov m aj vo franczskej achtickej rodine le Neveri, ktor vlastnila Neverice. Arpd Tarnczi, bval poslanec SNR, je jej vzdialen prbuzn, je s nm v psomnom kontakte. - Moja prababka sa volala Tarncziov. Ale ja nemm ambcie prihlsi sa do spolku achticov, - dodala pani Emlia. K zbieraniu peknch vec inpirovala manela ona. V 50-tych rokoch sa vetko star likvidovalo, zvl o bolo spojen so achtou. Ona, kee vedela po maarsky, ho uviedla do starch koickch metianskych rodn. To bola tak zvltna kasta ud, - kontatovala. A po kom ste zdedili takto aristokratick sklony vy? ptam sa pna Mirona. - Neviem. Som Rusn z Medzilaboriec, pochdzam z jednoduchch pomerov, bolo ns sedem det. Nikto zo srodencov nem takto zuby. Ale pre syna, hudobnho skladatea som vymyslel tak zdvodnenie, e on to m po mne geneticky zdeden, lebo mj otec bol skladate, lebo skladal hnoj z voza, ja som skladate, lebo skladm tehly a on je skladate, lebo sklad hudbu. (smiech) Neviem vm poveda, ale urite to nie je nhoda. Skladateom hudby, na to mus by nadanie v gnoch. Ale nieo umeleck je aj vo vs. - no, v Koiciach chodm pravidelne do divadla, na koncerty. Mm vemi zaujmav zbierku knh, zbierku platn vnej hudby mm 50-60 platn kompletnho Beethowena, Schuberta, Rachmaninova, Liszta, Schopina... Sfra mjho zujmu je vemi bohat. Tu, aby som sa nenudil, zbierame ovocie a nechme ho vypli na plenku... (smiech) Aktvne trvime zver nho i-vota v takomto prostred. Smutn, je e na zimu musme ods. Je tu vea, ja tomu hovorm takej jalovej, roboty s montou a demontou tohto nho skanzenu. Takto zberatesk zuba je asi aj poriadne drah konek. Myslm vau zbierku v Koiciach. - My s manelkou sme vemi skromn, o sa tka spotreby. Riadime sa tm trovm Menej trovi a viacej tvori. Viete, niet tch peaz, o by lovek neminul. Viac peaz sme mali, ke som mal vyiu funkciu, ale vetky von financie dvame do zbierok. My nemme in zujmy, nechodme na dovolenky. Takmer ni nm nikto nevenuje zdarma. Ale robme rzne vmeny. Nieo vhodne kpim a ete vhodnejie vymenm. T vhodnos nie je v tom, e som niekoho dobehol, ale v tom, e naprklad ja zbieram fajky, pre ma fajka m hodnotu, ale pre niekoho m hodnotu nieo in, o mu ja viem ponknu. Takto si veci barterovm spsobom vymiea-Pec na 12 bochnkov obloen expontmi, rovnalo ako zrubne dver. Foto: (r)me. Dnes je to drah zleitos, ale v dobe socializmu tto ve nebola a tak drah. My to zbierame zhruba 40 rokov, take vtedy naprklad secesnch vrobkov bolo viac a neboli ani tak finanne nron. A asom sa hodnota tch vec neustle zvyuje. Kupujem vinou na burzch, v bazroch, v staroitnostiach. V Koiciach ma u mnoh poznaj, take mnoh mi ponknu fajky. Vy ale muste ma aj nos na vzcne veci, viete spozna skuton vzcne kusy, ke ste potom ochotn za ne da aj vie sumy peaz. - Zberate mus ma vyvinut vkus, mus ma intuciu a astie. Za vea peaz aj hlpy kpi. Koiciach chodm so pskom na prechdzky a naiel som spstu drahch vec. Najm ke konil socializmus, udia si mnoh veci brali domov z firiem a potom ich vyhadzovali do koa. A zberate mus vea ta. Mnoh veci s napohad oumel, zanedban, pinav, sem-tam aj pokoden, ale opraviten. Aj takto kupujem. Ja som ten cit pre krsno nadobudol aj od mojej manel-ky, lebo ona pochdza z takej rodiny, nieo som zskal samotdiom. Najvm problmom je, e o s tm. Naprklad fajky. Teraz ich mme v uplku. Ja som mal predstavu, eby boli fajky vystaven v Tekovskom mzeu. To by bola pre Levice pln rarita. Keby sa spojila naa zbierka fajok so zbierkou, o m Fajkrsky klub v Nitre. Mohlo by to by 500 a 600 fajok a to by u znieslo porovnanie s fajkrskymi mzeami v echch. Na vernisi vaej vstavy hodn v Tekovskom mzeu ste povedali, e nezbierate predmety pre seba, ale pre vetkch, aby ich mohli vetci obdivova. - My sme si osvojili tak filozofiu, e nie sme vlastnkmi tch vec, len prechodne, km ijeme, tie veci spravujeme s tm, eby sme ich vemi radi zachovali pre alie genercie. Za pr rokov u vea vec, ktor s aj tu vystaven, bude raritou, alebo u vbec nebud. Naprklad lopaty na chlieb, star ehliky. Dnes hovorme, e nastal obrovsk pokrok. Ale my nemme porovnvaciu hladinu, ako je to naprklad pri skoku do vky. Dnen doba je vemi hektick, kad sa naha. Vetci vak mme in hierarchiu hodnt. Terajia doba je o ekonomickom finannom efekte. Ja nie som zstancom potaov ani mobilov. V dobe, ke som tudoval, sme pouvali logaritmick tabuky. Ja si nemyslm, e naui sa nsobi, deli, vyuva logaritmick pravtko bolo jednoduchie ako naui sa ovlda pota. A tie si nemyslm, e dnen doba internetu, ke filozofiou kl je, e netreba ui, e vetko njdeme na internete, my to pripad, e aj vchod Slnka budeme zisova cez pota. Nebudeme vedie vypota ani koko je dva krt dva. V potai nie je viac ako je v knihch. Myslm si, e udstvo ako tak ni nevie.Niet etalnu voi pravde. Ke dky politik povie, e zkon je dobr a druh povie, e je zl, ned sa posla zkon do Para, kde by ho porovnali s etalnom a povedali by, e zkon je dobr na 80 percent. A tak sme sa s Mironom Mihaliom postupne dostali a k filozofickm otzkam o zmysle ivota. Myslm si, e je vea filozofickch nzorov na zmysel ivota. Kad si ho vytvra sm. Mojim zmyslom ivota je tba po poznan. Tmto je determinovan cel tto moja ve. Zmysel ivota nevidm v peniazoch. Peniaze potrebujem na to, aby som mal ete jedny hodiny, a aby som potom tudoval, kedy vznikli. Aby som kpil aliu fajku a skmal, kto a kedy ju pouval. RT11Na plaveckch pretekoch v Pchove 8. oktbra sa zastnili traja plavci zo portovho klubu Atm Levice. Najviac sa darilo Jakubovi Mokrmu, ktor v kategrii starch iakov zskal tyri medailov umiestnenia, z toho dvakrt zvazil, v disciplnach 50 von spsob a 100 polohov preteky. Plavkyne Rebeka Polomkov a Ema Mszrosov bojovali v aej konkurencii v kategrii junioriek. Vsledky plavcov K Atm Levice: Rebeka Polomkov 96 50Z - 34,00 11. miesto 50M - 32,13 14. miesto 100PP - 1:13,94 15. miesto ------------------------------------100M - 1:11,64 11. miesto 50VS - 29,71 12. miesto Ema Mszrosov 96 50Z - 33,12 8. miesto 50M - 31,88 12. miesto ------------------------------------50P - 36,41 5. miesto 50VS - 29,32 9. miesto Jakub Mokr 97 100VS - 1:00,22 3. miesto 100PP - 1:08,91 1. miesto ------------------------------------100Z - 1:09,64 2. miesto 50VS - 27,36 1. miesto -mk-V Nitre sa 1. oktbra konalo medzittne atletick pstretnutie iactva. Vek lovok naich mladch atltov pri skvelej atletike! Tak by sme krtko mohli charakterizova vkon naich triatlonistov-atltov Ivonky Miklovej a Tadea Fazekaa. Ale od zaiatku. Slovensk iacka reprezentcia (do 15 rokov) v atletike prechdzala v konkurencii ttov Chorvtska Slovinska Maarska a eska akou skkou. Na krsnom atletickom tadine pod Zoborom sme ia museli kontatova, e sasn iacka slovensk atletika ah za krat koniec. Ve povte: z 96 udelench medail, sme zskali iba 7 (chdza, r, vka a beh) a skonili sme v celkovom porad drustiev na poslednom 5. mieste.... Prevane vazili vynikajci Maari a esi. Aj preto dostali tieto preteky prvlastok: mal majstrovstv strednej Eurpy. o vak me tei je, e v tejto tvrdej konku-rencii sa nestratili nai beci Ivonka a Tade, hoci pred pretekmi im nikto iadne ance nedval. Ivonka zskala 2. miesto v behu na 2000 m s asomvrtane samch seba! Sledujc realitu ili do pretekov s malou duikou, ale srdce, nohy a rozumn taktika trnerky Mariky Kuriakovej priniesli spech.6:38,85 a Tade 3. miesto v behu na 3000 m za 9:25,99. Prognzy ostali na ruby a kee obaja prekonali svoje doterajie limity, okovali vetkch vkol,Zostal im smev a chu do alch trningov, ve ete sa beeck sezna neskonila. DFPeter Pavuk, bval uite na zkladnej kole, k 3. oktbru 2011 zabehol celkom 100 000 km o je 2,5-krt okolo Zemegule po rovnku. Bilancia tohto rekreanho beca je ctyhodn. Rekreane beh 29. rok. Absolvoval 532 pretekov iaden z nich nevzdal. Absolvoval 172 maratnov, 43 maratnov mimo SR, ostatn v SR Pokusn maratn zabehol na trase SNV-Run spene v sprievode NajTOM-istu P. ekovskho, 3 ultramaratny, ostatn kratie trate. V rebrku SZM (slovensk zberai maratnov) je na 12. mieste. V roku 2009 absolvoval 15 maratnov, zatia najviac vo svojej beeckej karire. Z absolvovanch maratnov si najviac cen: 2-krt zabehnut vysokohorsk Jungfraumaratn vo vajiarsku, jeden z najstarch vo svete: Bostonsk maratn v USA a jedenkrt spene zvldnut New York maratn v USA. V Eurpe ete absolvoval maratny v 15-tich hlavnch mestch: Londn, Par, Rm, Atny, Viede, Berln, Budape, Koda, Belehrad, Praha, Monte Carlo, Brusel, tokholm, Amsterdam, Bratislava. V inch mestch Eurpy behal maratny: Bentky, Carpi, Drany, Lipsko, Linz, Barcelona, Pardubice. Heslom Petra Pavka je V de, ke beh, nestarne!, ktor ril beec Spia, 92-ron J. esla. Spoznan krajiny vyuval pri vyuovan zemepisu, ril a ri mylienky zdravho spsobu ivota medzi umi. Bol vzorom pre iakov v Z Lipov ul. Spisk Nov Ves, ktor navtevovali atletick triedy. Zaloil Maratnsky klub pri TJ Tatran Sp. Nov Ves, ktor viedol 6 rokov, obnovil tradciu Mjovej hodinovky, zaloil 12 min. Beh obanov mesta, Beh do vrchu. 25. 9. 2006 sa presahoval zo Spiskej Novej Vsi do Levc. Aj tu pokrauje v ctyhodnch vkonoch. Absolvoval u 73 behov na strednom i zpadnom Slovensku. Na Majstrovstvch SR v roku 2007 veternov na 2O km v kategrii M55 skonil na 4. mieste, na 21,1 km na 8. mieste. V roku 2009 na maratne v Koiciach - Furi obsadil 3. mieste, na horskom krose Raa -Kamzk 16 km obsadil 2. miesto a na 6 hodn behu v Nitre 2. miesto vkonom 53 814 metrov. Hodinov beh v Nitre - 2. miesto. V roku 2010: 2. miesto Raa-Kamzk 3. miestoRiver Park, Krompachy, Hronovce, vetko v kategrii M60. V Malokarpatskom pohri horskch behov za rok 2010 obsadil 3.miesto v kategrii M60. V r. 2011: 3. miesto Solomon mix v Bratislave, 1. miesto Lama 21,1 km kros, 3. miesto v M-SR kros na 21,1 km v Bratislave. portov spechy Petra Pavka nezostali bez povimnutia a ocenenia. V roku 2000 dostal estn uznanie primtora Spiskej Novej Vsi za doterajiu portov innos a reprezentciu mesta vo vytrvalostnom behu. V roku 2002 zskal Pamtn list riad. TJ Tatran, pri prleitosti 50 vroia zaloenia TJ Tatran SNV, v roku 2003 v sai Najlep portovec mesta SNV obsadil 2. miesto.OBLASTN SA MLADCH IAKOV BK Klokani Ivanka pri Dunaji Basketbal Levice 6:135 (0:82) Body LV: pao 41, Kocman 17, Lukni a Admik po 14, Povraznk 13, Brecska 12, Ka 11, Cibuka 5, Jakab 4, Homola a Frts po 2 BK Klokani Ivanka pri Dunaji Basketbal Levice 7:150 (0:82) Body LV: pao 28, Lukni 26, Admik 21, Kocman 20, Ka 12, Povraznk 11, Cibuka 10, Brecska a Homola po 6, Jakab a Frts po 4, Farka 2 V vodnom dvojstretnut novho ronka sae mladchiakov si drustvo Levc bez problmov poradilo so svojim sperom. Potvrdilo tak svoju dominantnos v tejto vekovej kategrii a vysok ambcie v tohtoronej sai. Z hrov vynikol v obrannch innostiach pao a Ka. Basketbalov debut absolvoval Martin Frts, ktor dosiahol svoje prv body v basketbalovej karire. OBLASTN SA IAOK BK Liptovsk Osada BK Levice 12:74 (3:36) Body LV: Ivanick 19, Kronkov 18, Kovikov 15, Dobrotov 7, Ondukov 4, Hudecov 3, Kaiarov, Machilov, Pomoziov a Titurusov po 2BK Liptovsk Osada BK Levice 14:67 (4:33) Body LV: Ivanick 16, Kovikov 13, Dobrotov 8, Kronkov a Ondukov po 6, toffov, Machilov a Sedliakov po 4, Hudecov, Pomoziov a Titurusov po 2 Levick iaky si v oboch stretnutiach pomerne hladko poradili s domcimi hrkami. Od vodu si zaali budova nskok a hlavne kvalitnou hrou v obrane nedovoovali domcim dievatm jednoduch zakonenie, Levianky naopak rozumnou hrou v toku zvyovali svoje vedenie a obidva zpasy zvazili znanm rozdielom. -LVB-V roku 2008 sa teil akovnmu listu primtora SNV za reprezentciu mesta Spisk Nov Ves a rozvoj atletiky na Spii (50. vroie). V roku 2010 zskal titul Najlep portovec mesta Levice za rok 2009. K vznamnmu mniku v portovej innosti blahoel a mnoho alch portovch spechov mu el redakcia regionlneho tdennka POHRONIE.OBLASTN MAJSTROVSTVO 10. KOLO Rybnk - Podluany 5:1, ata Ke 2:1, Vek Turovce - Hronsk Kaany 2:3, Hronsk Kosihy Tekovsk Luany 0:0, ajkov Nov Dedina 5:0, Pohronsk Ruskov - Horn Turovce 1:2, Kaliniakovo - Plovce 2:2, Star Tekov Vek ur 3:01. ajkov 2. Podluany 3. Star Tekov 4. Hr. Kaany 5. Horn Turovce 6. ata 7. Rybnk 8. Kaliniakovo 9. Hronsk Kosihy 10. Plovce 11. Vek Turovce 12. Vek ur 13. Ke 14. Nov Dedina 15. Tek. Luany 16. Pohr. Ruskov 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 6 6 6 6 5 5 4 3 3 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 0 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 6 6 5 5 5 7 21:8 26:10 24:9 27:21 19:17 18:16 20:27 19:17 16:14 22:26 18:20 17:28 16:17 11:19 11:20 12:28 22 20 19 19 19 16 16 15 12 12 10 10 9 9 9 93. Jur n/Hronom 4. Bory 5. Plav Vozokany 6. Ipesk Sokolec 7. Doln Pial 8. M. Kozmlovce 9. Lok 10. V. Kozmlovce 11. Pukanec 12. Ipesk any 13. arovce 14. Mtne Ludany 15. Vykovce 16. Bea10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 107 6 6 6 6 5 4 3 3 3 3 2 1 00 2 1 0 0 1 2 3 3 2 1 2 1 23 2 3 4 4 4 4 4 4 5 6 6 8 829:12 23:10 26:22 34:25 20:16 22:22 25:25 22:22 14:19 17:26 19:27 13:29 17:39 8:2621 20 19 18 18 16 14 12 12 11 10 8 4 2Tek. Luany 4FSC - Mla 5:1, Mal Ludince - Santovka 2:3, Hontianske Trsany - Hokovce 2:1, Farn - Tup 6:11. H. Semerovce 2. Demandice 3. Hont. Trsany 4. Santovka 5. Hokovce 6. Farn 7. T. Luany 4FSC 8. Hronovce 9. Btovce 10. Pastovce 11. Tup 12. Mal Ludince 13. Mla 14. Temak 15. Lontov 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10 10 7 6 6 6 6 4 4 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 1 1 0 4 3 3 3 2 0 0 1 1 0 1 1 2 2 3 1 2 3 3 5 6 6 6 8 9 35:11 25:9 19:12 21:15 45:20 27:13 22:14 26:16 30:26 16:20 10:25 19:38 15:40 16:40 15:42 23 21 19 19 18 16 15 12 12 11 9 9 7 4 3III. TRIEDA 10. KOLO Pastovce - Lontov 4:1, Horn Semerovce - Temak 2:2, Demandice - Btovce 3:1, Hronovce - vono,II. TRIEDA 10. KOLO Jur n/Hronom - Pukanec 4:0, Bory - Lok 0:0, Vek Kozmlovce Vykovce 5:2, Nov Tekov - Bea 4:2, Doln Pial - arovce 3:0, Plav Vozokany - Ipesk Sokolec 4:1, Mal Kozmlovce - Ipesk any 2:0, Mtne Ludany - emberovce 0:51. Nov Tekov 2. emberovce 10 7 1 2 31:14 10 7 1 2 30:16 22 22Snmka zo zpasu ata - Ke 2:1.=LV=POHRONIEpublicistika * inzerciana okraj11.oktbra201111V Btovciach mali v rmci projektu DM TELU, O POTREBUJEAj festival jesene a zdraviatak si tu ijemeVLADIMR HAGARA Postoj chva, si krsna. Aj takto by sme mohli zaa slovami bsnika sa zama nad, tm ak sme a preo sme tak, ak sme. Pn Boh ns naozaj stvoril dokonalch, aj so vetkou krsou, aj so vetkmi chybami. A ak vlastne sme? Sme naozaj tak dokonal, e astokrt nemme ctu a slunos ani sami pred sebou, nieto ete pred inmi? Alebo t ctu a slunos si zaneme vi, ak sa nieo vneho stane v naom ivote? lovek je naozaj pozemsk tvor dokonal pouje, vid, vie vnma, cti... Vie pomc, vie by dobr, slun, ctiv, pokorn... Vie by zl, zvistliv, neprjemn... lovek je naozaj len pozemsk tvor. Nie jeden z ns poul, e slunosou a poctivou prcou sa aleko nedostanete, len si zbytone ivot strpujete. A kde sa teda dostanete neslunosou a nepoctivou prcou, klamstvom? Odpove sa bude ako hada. Ale jedno je ist. Za vetkm je lovek, teda ja, ty, on, ona... Ak si kad z ns zane viac vi sm seba a nedopust so sebou akkovek manipulciu od tch druhch, tak minimlne za zaneme pribliova k dokonalosti. Aj na neprjemn udalosti sa d njs rieenie. Mus by vak tch slunch viac ako neslunch. Mus by menej tch zvistlivch, menej tch, o maj liek a odpove na vetko. Mus by menej tch dokonalch. Dajme hlavu hore, pokorne sa nekrme tam, kde to nie je nutn. Otvorme si oi, pozorne povajme, poukme na to, o sa nm nepi, nezatvrajme oi pred nespravodlivosou, pred dokonalosou tch druhch. Nezatvrajme oi pred ctou k loveku, ako k tvoru dokonalmu. Ak je nutn zauja principilny postoj, spravme to, Ak je oson pochvli, spravme to. Pochvme to, o je nutn a potrebn chvli, kritizujme to, o je nutn kritizova. Ale nie z nejakej zti,, le z toho dvodu, e to pravda.Plody jesene.Foto: (r)TD Urnia.Foto: (r)BTOVCE (tefan Rchela) - V rmci projektu Dm telu, o potrebuje, pripravila Zkladn kola v Btovciach spolu s kultrnou komisiou obecnho zastupitestva Festival jesene a zdravia. V sobotu 8. septembra krtko popoludn mierili do gazdovskho dvora deti i dospel s tm najkrajm a najzaujmavejm z toho, o zhrada dala. Nechbali ani vyrezvan tekvice. Na vzvu organiztorov prinali miestni aj jedl a npoje z plodov jesene. O 14. hodine podujatie otvorili tanenci Tanenho divadla Urnia pod vedenm Miroslava Plajdika rskymi tancami. Potom privtal Btovanov, rodkov i chaluprov, ktor prijali pozvanie organiztorov v hojnom pote, Miroslav urek, poslanec obecnho zastupitestva a velite dobrovonch hasiov. Ako povedal, po oberakch s u plody jesene v komorch a pivniciach, prce je u menej, preto je as aj na zbavu. Pozval na pdium autora projektu Dajtelu, o potrebuje Igora Gapara, ktor pripomenul, e podujatie je sasou tohto projektu zameranho na podporu zdravia, ivotnho tlu a pohybu. Je to zrove oslava jesene, prehliad-Pred zaiatkom kultrnych vystpen organiztorom skomplikovalo snaenie poasie, preto museli premiestova pdium pod strechu. Tu operatvne pomohli miestni dobrovon hasii,Najmilie a najkrajie bolo vystpenie det materskej koly. Foto: (r)ka jesennch plodov a ich ochutnvka. Po om Roman Salinka, riadite Zkladnej koly v Btovciach, pozval prtomnch na vstavu o zdravom ivotnom tle a na ochutnvku zdravch jedl, ktor pripravili iaci koly.ktor presunuli aparatru. Maratn vystpen zaali najmen a najmil, deti z miestnej materskej koly. Program pokraoval vystpenm starch det zo zkladnej koly. Z hostiteskej obce ete zaspieval Evanjelick spevo-kol. Zo susednch obc vystpili folklrne sbory Prandorfianka z Deviian a Baananka z Baana. Na udov ntu zahrala aj udov hudba Milana Vernyho zo Bzovka. Poas kultrneho programu porota vyhodnotila npaditos a originalitu vystavench tekvc, netradinos plodov ovocia a zeleniny, chu jedl a npojov a ich autori boli odmenen vecnmi cenami. Jedl a npoje mohli ochutna aj nvtevnci festivalu. spech mala tie vstava zdravch jedl det zkladnej koly. V tvorivej dielni si mohli vyska vyrezvanie jabk a inho ovocia i zeleniny. Veer sa dospel premiestnili do pivnice Gazdovskho dvora, kde bolo posedenie pri udovej hudbe Milana Vernyho, buriaku a alch dobrotch jesene. Podujatie sa uskutonilo vaka podpore z Detskho fondu LEAF a Hodina deom, ktor ziadila a spravuje Nadcia pre deti Slovenska.spresneniaV lnku Stav nezamestnanosti v Levickom regine ku koncu augusta (Ekonomick prloha POHRONIA . 36 zo 4. oktbra 2011) mala veta sprvne znie: V zmysle Nrodnho projektu III A a III B sa uskutonia vzdelvacie aktivity. Zrove spresujeme meno v lnku Gabika, akujeme! M sprvne znie: Gabriela Butkovsk. Ospravedlujeme sa.Potrebujetespracova...grafickyVeterinrna ambulancia10.00 - 12.00 15.00 - 19.00 10.00 - 12.00 15.00 - 17.00Vzhadom na plnovan chirurgick zkroky doporuujeme klientom sa bez prplatku telefonicky objedna na konkrtnu hodinu.MVDr. Marin VagrkSobotamembers.chello.sk/rendreszroloend@gmail.com0907 933 483PonDelok - Piatok ipovanie a vystavenie Petpassu rchle testy (napr. FeLV a FIP u maiek, Psinka, Parvo, Corona u psov) USg (sono) vyetrenia rtg vyetrenia ekg vyetreniaNm. oltsovej 10 (vo dvore), LEVICE0904 343 731www.veterina-levice.sk(107)(108)VSTAVY Levice - Tekovsk mzeum Kapitnska budova Stla expozcia: Archeolgia - Histria hradu - Histria lekrnictva - Spoloensk ivot a cechy - L. Bielik: August 1968 - udov odev Otvracie hodiny: pondelok piatok 9.00 - 18.00, sobota nedea 10.00 - 18.00 hodiny Kapitnska budova Meranie asu Zo skromnej zbierky Mirona Mihalia Do 27. novembra. 20111 Galria Jozefa Ncseyho Farebn makrosvet Vstava obrazov Katarny Krokovej Driovej Do 6. novembra 2011 RZNE Vstavn sie CK Junior HRA FARIEB Vstava vtvarnch prc absolventov kurzu kreslenia pri MsKS Levice 11. a 21. 10., pondelok piatok: 10.00 16.00 hod. Nmestie hrdinov LEVICK JARMOK s bohatm kultrnym programom 14. 16. 10. 2011 od. 10.00 hod DK Druba BURZA DRAHCH KAMEOV A MINERLOV 14. 15. 10. od 9.00 18.00 KINO JUNIOR 11. a 12. oktbra o 18.30 h NEVINNOS R. Cesta z vrcholu na absoltne dno me by vemi krtka. Uznvan lekr, milovan otec a manel el obvineniu z akho sexulneho zloinu. Zo da na de vymenil dobr adresu za vzensk celu, odkia sa nevina dokazuje vemi ako, najm ke protistrane pomha lovek motivovan osobnou pomstou. Pravda vraj nakoniec zvaz nad klamstvom, ale niektor vazstv maj prli trpk prchu. Drma, MP od 12 rokov, V,11. 10. 1908 sa narodil v alove Vilmos Csontos, po maarsky puci bsnik. V rokoch 1923-26 bol stolrskym uom, neskr stolrskym pomocnkom v Leviciach. V roku 1948 sa oenil a odvtedy il v Zalabe. Pracoval ako stolr, neskr bol zamestnan v ponohospodrskom drustve. V dchodkovom veku pracoval ako knihovnk v Zalabe. Bol bsnik-samouk. Svoje bsnick prvotiny uverejnil v levickch novinch Bars, kde sa ho vtedaj fredaktor Jnos Kersk ujal a ako prv ho zasvtil do tajov pozie. Cel ivot sa aktvne zapjal do kultrnej a osvetovej innosti. Viedol obecn kroniku, pracoval v spoloenskej organizcii Csemadok, bol jej zakladajcim lenom. Jeho celoivotn bsnick tvorba je venovan udu, jeho ivotu a prci. Jeho bsnick zbierky hovoria reou dedinskho loveka. Cel jeho tvorba je spojen s naim reginom. Zomrel 12. 9. 2000 v Zalabe. 12. 10. 1874 sa narodil v Gbeloch na Zhor Ferdinand Juriga, politik, rmskokatolcky farr. tudoval teolgiu v seminri v Ostrihome a na univerzite v Jene. V roku 1898 bol vysvten za kaza. Psobil ako kapln vo Vekej Mani, v Palrikove a v Leviciach. Patril k vznamnm politikom na zaiatku 20. storoia. Bol jednm zo spoluzakladateov Slovenskej udovej strany. Po vypuknut I. svetovej vojny bol jedinm slovenskm poslancom uhorskho snemu. V roku 1918 bol zvolen za lena SNR a jej vkonnho vboru. Bol spolutvorcom a signatrom Deklarcie slovenskho nroda. Po vzniku SR sa zaslil o znovuoivenie Slovenskej udovej strany (od roku 1925 HlinAKAVI, JASK, KAMEA, MIRkova slovensk udov strana), presadzoval autonmiu Slovenska v eskoslovenskom parlamente. V roku 1929 vystpil z HSS. Vo svojom memorovom autobiografickom diele Blahozves vzkriesenia slovenskho nroda a slovenskej krajiny (1934) podva okrem inho aj obraz maarizanho tlaku v naom regine. Zomrel 23. 11. 1950 v Bratislave. 13. 10. 1943 sa narodil v Kozrovciach doc. Ing. Ladislav Kabt, CSc., ekonm a pedagg. Maturoval na gymnziu v Leviciach. Po skonen tdia na Vysokej kole ekonomickej v Bratislave - odbor ekonomicko-matematick vpoty, psobil najskr ako asistent, neskr ako odborn asistent, docent a vedci katedry VP v Nitre. V roku 1990 bol zvolen za rektora VP v Nitre. Psobil ako hosujci profesor na University of Delaware v Newarku (USA). Je lenom viacerch medzinrodnch spolonost. 14. 10. 1931 zomrel v Btovciach Jn Igor Hamaliar, literrny kritik a historik. Narodil sa 4. 1. 1905 v Btovciach. Po absolvovan Gymnzia v Banskej tiavnici tudoval v rokoch 1925-29 slovensk a esk literatru na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po jej ukonen nastpil ako knihovnk do Verejnej a univerzitnej kninice v Prahe. Po krtkom ase odiiel zo zdravotnch dvodov do rodnch Btoviec. Od mladosti trpel na kostn tuberkulzu a napriek lieeniu predasne umrel. Psal literrne kritiky, state, recenzie a glosy najm o slovenskej poprevratovej literatre. V roku 1958 vyiel vber z jeho diel pod nzvom Kritick torzo. Zaznamenal: (r) Pramene: Osobnosti Levickho reginu, Mria Ztopkov, 2001, www.kniznicalevice.sk a monografie obc reginuKONIEC starormsky naklo, TAJNIKY peniaz sklopni kachle, pork, po eskyusadalomesto v PoskudvojhlskaPtunel (zastar.) berlium98 min., Garfield film, Premira 13. oktbra o 19.00 h EROTIKON Filmov klub Otznik projekt 100 eskoslovensko. Klasick nem film o spaujcej tbe a vni pripomenie v rekontruovanej verzii 110. vroie narodenia eskho reisra svetovho formtu. Ria: Gustav Machat, 1929 85 min. 14. oktbra o 18.30 h NICKYHO RODINA SR,R. Zachytva neobyajn ohlas vo svete odvneho inu pna Wintona a prina prbehy novoobjavench zachrnench det. Ukazuje, ako mlad udia z rznych krajn pod vplyvom Wintonovho inu zaali spontnne kona skutky dobroinnosti a tie hada doteraz nenjden deti z Wintonovho zoznamu z r. 1939. Dokument, MP od 12 rokov, SD, 96 min. Continental Film 15. a 16. oktbra o 15.30 h RIO USA. Prbeh vzcneho papagja Blue, ktor ije v malom meste so svojou panikou Lindou a spolu tvoria nerozlun dvojicu. Ke jednho da zistia, e Blue nie je poslednm papagjom svojho druhu na svete, vydaj sa na cestu do exotickej Brazlie za papagjkou Jewel. Animovan komdia, MP, SD, 96 min. Tatrafilm 15. a 16. oktbra o 18.30 h BLZNIV HLPA LSKA USA. tyridsiatnik Cal Weaver (Steve Carell) ije vysnvan ivot. M vborn prcu, krsny dom, asn deti a manelku - lsku zo strednej koly. Ale ke sa dozvie, e ho Emily (Julianne Moore) podvdza a chce sa s nm rozvies, jeho perfektn ivot sa v jednej krtkej chvli cel zosype a Cal zostane sm... Komdia, MP od 12 rokov, ST, 118 min., Continental Film, Premiralye v cudzej rei mal nenron skladba rusk shlas otzka na spsobseversk kopytnk pracovn oblek, kombinzavajce, po nemecky poobtnam, obrbem rieka na Slovensku tekut zmes uhovodk. MPZ UrundyPZ okr. L. Mikul pulver s golieromcharakter veci druh syra v sonom nleve pracovnci v kuchyni frekventant vojen. kolyznaka kvalityPotzka na kvalituplaem (expr.) meno Boha let. zn. Albnska orbitlna stanica slepaia slabika staroesk zmenoNARODILI SA LEVICE: 18. 9. Monika Palov (dcra Moniky), 19. 9. Nikola Melegov (dcra Antona a Martiny), 22. 9. Rebeka Mojkov (dcra Romana a Adriany), 24. 9. Lucia Mackov (dcra Toma a Albety), Michal Szab (syn Barnaba a Emlie), 25. 9. Sra Martonov (dcra Patrika a Mgr. Renty), 26. 9. Jakub Belica (syn Petra a Brigity), Tamara Hrakov (dcra Zsolta a Rity), Nina Kiov (dcra Duana a Sylvie), Kiara Kupov (dcra Romana a Ing. Eriky), Tibor Kov (syn Klaudie), 27. 9. Luk Albert (syn Petra a Andrey), Laura alagov (dcra Mariana a Bc. Miroslavy), tefan Garaj (syn Ervna a Anny), Zoe Strapov (dcra Ing. Petra a Krstny), 28. 9. Oliver Varga (syn Zoltna a Bc. Milady), Martin Zvalec (syn Zdenka a Bc. ubice), 29. 9. Andor Balzs (syn Ing. Tihamra Franka a MUDr. Mrie), Dvid Balogh (syn Dionza a Magdalny), 30. 9. ubomr Valach (syn ubomra a Zuzany), Mat Balogh (syn Jozefa a Andrey), Natlia Valachov (dcra tefana a Zuzany), Nina Zlekov (dcra Martina a Ivany), 2. 10. Nikolas Vg (syn Valrie), 3. 10. Ladislav Mzes (syn Ladislava a Enik) SBILI SI VERNOS LEVICE: 24. 9. Peter Nevizansk a Dominika Danov, 1. 10. Jaroslav Krcho a Gabriela Romanov, Peter Varga a Martina Makov, Ing. tefan Mojze a Mgr. Lucia imonov AHY: 1. 10. Peter Ovald (Sazdice) a Zuzana Zolichov (ahy) ELIEZOVCE: 1. 10. Peter Trk (eliezovce) a Anik Molnrov (eliezovce) OPUSTILI NS LEVICE: 30. 9. Margita ajgalov (90 r., ahy), Zuzana Hmornykov (75 r., Jur nad Hronom), 3. 10. Jozef igmund (66 r., Levice), Pavel Maj (77 r., Hronsk Kosihy), 4. 10. Jn Miche (60 r., Levice) AHY: 29. 9. Etela Nmetrov (69 r., ahy - Temk), 1. 10. Mria Cskiov (90 r., Vinica), 3. 10. Oga Dankov (66 r., Luenec)vypuklo vyrezvan drahokam a dato ensk meno chote (lat.)Medzin. de mldee kartrsky vrazjedovat rastlinaKUPN KROVKY 37/2011BEZ NEBEZPEENSTVA... Dokonenie tajniky J. LETKA spolu s kupnom zalite do 5 dn na adresu redakcie. Dokonenie tajniky z . 36/2011 znie: ...DLHO, KM KVKA. Vhercom je Jozef Molnr. Vhru si me prevzia v redakcii.Baran 21. 3. - 20. 4. Neprjemn situciu zvldnete pomocou humoru a vyhnete sa tak neprjemnostiam. Cez vkend vs ak zaujmav akcia, kde sa dozviete vea noviniek. Ak sa neviete rozhodn, dostanete sa do zloitej situcie a sporu. Nemuste sa obva, e rozhodnutm nieo stratte. Zbavte sa akurt aspo jednej zae. Bk 21. 4. - 21. 5. Najvie poteenie vm spsob zistenie, e sa mete spoahn na svoje schopnosti. Hne vm stpne sebavedomie. Ak chcete zaa nieo nov, najlepie bude hne teraz. Zbytone premate o nieom, o nemete ovplyvni. Situciu nepochopte, ale ak mte trpezlivos, vemi rchlo sa vyrieia niektor problmy. Blenci 22. 5. - 21. 6. Nenechajte sa vyprovokova. Vaa nlada by mohla upadn do mnusu. Koniec tda vm prinesie niekoko milch prekvapen. Netrpte sa, ak vm prekazia plny. Chcete asi privea, ak sa pokate skbi svoje predstavy a plny okolia. No budete to vy, kto sa bude smia naposledy. Neakajte iadne zzraky, najm nie v oblasti citov. Rak 22. 6. - 22. 7. Nikto vm len tak ahko nedoke pokazi dobr nladu. Mte rados z tvorivej innosti, na ktor sa vm otvor potrebn priestor. Ukte, o sa vo vs skrva. Mte dojem, e vaa snaha a nmaha nie je nleite ocenen. Nemali by ste podahn mrnomysenosti, ve o robte, robte aj pre seba. Vsledky bud vaou najvou odmenou. Lev 23. 7. - 23. 8. Hviezdy vs varuj. Po tieto dni treba menej reni a viac pova. U zaiatkom tda vs tak nadchne nejak mylienka, e by ste mohli prehliadnu vea detailov. Rzne planetrne vplyvy psobia na to, aby vau prcu aspo pribrzdili, ak ju nemu celkom znemoni. Ale nielen planetrne vplyvy s tak. Panna 24. 8. - 23. 9. Nemali by ste sa preceova a bra si na krk viac prce ako mete zvldnu. Vae schopnosti s sce mimoriadne, ale nemali by ste prekroi nosn mieru. Potrebujete viac spnku. Ujasnite si ciele a nerozptyujte sa vedajmi innosami. Priaze hviezd sa najviac prejav pri nadvzovan kontaktov a zbere novch informci. Vhy 24. 9. - 23. 10. Stretnutia s umi, ktor nemaj ni in na mysli, ako sa pred vami vyahova, vm kazia nladu. Radej sa venujte veciam, v ktorch mte zatia trochu nejasno a chcete ich lepie pochopi. Silnejca intucia bude vhodne podporovan. Vyrieenie zamotanej situcie, ku ktorej ste nemlo prispeli, je na obzore. Venujte sa tvorivej innosti. korpin 24. 10. - 22. 11. Je vhodn tde na vybavovanie vec, ktor ste doteraz nestihli. Mete rta s podporou okolia a priateov. Ak vs prekvap neakan nvteva, nemajte jej to za zl, mysl to dobre. Pokste sa nezaahova osobn spory do pracovnch zleitost. Vlastnou nerozvnosou mete natrbi svoju poves. Strelec 23. 11. - 21. 12. Nespoliehajte sa na cudziu pomoc, ak mete nieo urobi aj sami. Vyaduje si to sce ist sebazaprenie, ale nakoniec sa dostav spokojnos s vsledkom. Aj mal spechy s spechy. Bude sa vm dari prve na tom seku, kde najviac tite po spechu. Vau spokojnos vak mu narui urit sprvy. Nedajte sa vak vyvies z miery. Kozoroec 22. 12. - 20. 1. Budete kona rozvne a vetky stretnutia sa skonia spechom. bostn dobrodrustv si vak odpustite, mohlo by sa sta, e sa poplite. Doobeda vm hroz prepracovanie. Cez vkend vs bud potrebova najm najmlad prbuzn. Bude to nron, len s vyptm sl dokete odpoveda na ich otzky. Vodnr 21. 1. - 19. 2. Svoju energiu zasadzujte za rozumn veci. Sta mal nerozvnos a ohe bude na streche. Zvte, i vae sprvanie nie je detinsk. Skr ne nieo poviete, napotajte aspo do troch. Nezameriavajte sa na malikosti. Mu vm unikn dleit veci. Porozprvajte sa s demi z prbuzenstva. Ryby 20. 2. - 20. 3. Nemali by ste si necha ujs prleitos na nadviazanie novho vzahu. Pravdae iba v tom prpade, ak prve teraz iadny nemte. Nieo vs vemi pote. iada sa, aby ste konene vyvinuli vlastn iniciatvu. Vznikajce problmy sa pokste riei celkom sami. T, o vm sbili pomoc, maj teraz dos vlastnch problmov.Pohronie regionlny tdennk so sdlom v Leviciach. Vydva VITUR, s. r. o., len Asocicie vydavateov regionlnej tlae SR. fredaktorka: PhDr. Oga Prekopov, tel. 0907 172 968. Zstupkya fredaktorky: Albeta Psrska. Redaktor: tefan Rchela, tel. 0908 397 061. Grafick redaktor: Roland Endrsz, tel. 0907 933 483, e-mail: roloend@gmail.com. Telefn: 036/631 23 92. Manar redakcie: Ivan Tth, tel. . 0910 914 981. Redakcia: Pionierska ul. 2, 934 01 Levice. Telefn redakcia a inzercia: 036/631 23 92. Fax: 036/631 31 87. E-mail: redakcia@pohronie.sk. Vychdza v utorok. Uzvierka v piatok o 12. hodine. Nevyiadan prspevky nevraciame. Uverejnen materily nemusia by toton s nzormi redakcie ani vydavatea. Roziruje Royal Press, s. r. o., skromn predajcovia a kolportri. Objednvky na predplatn sa prijmaj priamo v redakcii. Podvanie novinovch zsielok povolilo RPC Nitra . j. 1RPC/2004. Tla z dodanch tlaovch predlh: VERSUS, a. s., Pribinova 21, 819 46 Bratislava. Registran slo EV 3617/09.Odkpim a predm staroitnosti nbytok, striebro, hodiny, bodky, able, lustre, pohadnice, porceln - v Leviciach. Tel. 036/62 235 96, 0903 439 094 SLUBY(1) Kto uije, paplny? Perie mm. Tel. 0908 410 459 (504)Ponkam stavebn prce, podbjanie tatranskm OBS, zatepovanie, podkrovn dreven kontrukcie a natieranie tatransk.Tel. 0902 612 052(77)Piky a hypotekrne very pri existujcich veroch, njdeme vhodn rieenie. Tel. 0918 167 143, 0949 460 274(486) Dm do prenjmu kompletne Na predaj, i preroben, nadtandardne zariadeprenjom, je budova n 1-izbov byt - pre nronho. zariaden ako prevdzTel. 0905 331 557 (452) ka retaurcie, itko V Leviciach prenajmem 1-izbov v plocha 300 m2, byt od 1. 10. Tel. 0905 710 778 (464) v obci Hronovce, pri Dm do prenjmu 1-izbov byt v ceste Levice trovo, Leviciach, prpadne predm. Tel. www.slovholding.sk. 0915 233 747 (481) Cena za budovu 70000 Dm do prenjmu 2-izbov byt v EUR. Tel. 0905 607 435 Tlmaoch na Lipnku. Byt je v (387) modernizovanej bytovke na 2. poschod vhodn aj pre 2 osoby. Predm oceov bunku 300 x 500 Tel. 0908 412 282 (474) ZVIERAT s drevenou podlahou, vhodn ako Predm vek 3-izbov byt aj s Predm odstavat, jaton morky gar. Cena 400 . Tel. 0904 406 garou na Vinohradoch, 1. po702 (511) a 10 mesanho kanca. Tel. 0911 schodie, slun vchod, rekon526 807 (489) trukcia (okrem jadra), plastov Predm teniatka Bion. Tel. Vykupujem lpan orechy. okn, podlahy, dlaby, zasklen 036/6385 143, 0918 618 593 (493) Tel. 0903 508 064 (476) lgia, 3 x vstavan skria. Byt je RZNE mon kpi aj bez gare. Cena dohodou. RK nevola. Tel. 0905 Predm odahen elezobetnov nosnky na preklady, stropy, alebo 699 448 (491) premostenie potoka. Rozmery 5 Dm do prenjmu gar 21 m2 pri 300, rka 500, vka 210 mm, 14 Priemstave (elektrina). Tel. 0949 kusou. Cena dohodou, Tel. 0905 74 32 44 (502) 123 868 (225) NEHNUTENOSTIZ NAEJ PONUKY VYBERME: Predaj:garznka, Z. Nejedlho, cena dohodou 1-OV, Kyjevsk, dohoda 1-OV, Kpt. Nlepku, dohoda 1-OV, Kyjevsk, kompl. rekontrukcia 2-DB, Saratovsk, 43 tis. 2-OV, Kyjevsk, dohoda 2-OV, Pon, s balknom 3-OV, Kpt. Nlepku, kompl. rekontrukcia 3-OV, Kpt. Nlepku, 45 tis. RD Levice, 29.augusta, dohoda RD Vyn nad Hronom, 29 tis. Orn pda Levice (Vinohrady) Prenjom - 2 izb. byt, Jilemnickho Prenjom - RD, Horn Se VYHOTOVUJEME KPNE, DAROVACIE A NJOMN ZMLUVY.Tel. 0905 983 602 0903 405 588Glazrovanie van.(286)REDAKCIA POHRONIE 036/6312 392tel.: 0905 296 353, www.agbreal.sk e-mail.: agutanova@centrum.skSprostredkovanie predaja, kpy a prenjmu nehnutenost. Realizcia stavieb na k.(96)Ivana Krasku 3, 934 01 LeviceDoveziem drevo buk metrovicu, tiepku, alebo drevotiepku. Tel. 0908 449 399 (355)Kpim STAROITNOSTI porceln, sklo, nbytok, hodiny, svietidl, keramiku, able. bodky, sochy, obrazy, mlynsk kamene, kamenn vlovy, kroje a in. Tel. 0903 439 092, 0918 038 408(467)PRCU PONKA Ponkam prcu na dohodu - 3 dni v tdni. Podmienky: min. S, prca s PC, dobr znalos SJ, komunikatvnos, prca v LV. Kontakt office@spolefekt.sk (503)BYTY Kpim 1-izbov byt v Leviciach. Platba v hotovosti. Tel. 0911 211 755 (508) Kpim v Leviciach 1 a 3 izbov byt, prpadne RD aj v okol Levc, prpadne vinicu. Tel. 0907 560 493 (457) V Leviciach predm 2-garsnku na Vinohradoch o rozlohe 45 m2, byt je na V. poschod. Cena 29 000 . Tel. 0915 602 925 (473) Predm 1-izbov byt. Cena dohodou. Tel. 0918 832 245 (440) Predm 1-izbov byt v Leviciach. Tel. 0949 614 390 (454) Predm 1-izbov byt v OV, po kompletnej rekontrukcii v centre Levc. Cena 25 000 . Tel. 0905 710 778 (498) Predm 1-izbov byt v Leviciach, alebo dm do prenjmu. Tel. 0908 083 590 (458) Predm kompletne preroben 2izbov byt v OV v Leviciach. Tel. 0910 940 535 (482) Predm 2-izbov byt, iastone zrekontruovan v Leviciach. Tel. 0918 907 984 (509) Predm 3-izbov byt v OV na Konopnej ulici v Leviciach, kompletn rekontrukcia. Cena dohodou. Tel. 0911 877 707 (475) Predm 3-izbov byt v OV po kompletnej rekontrukcii na ulici Kpt. Nlepku, alebo vymenm za 1 -izbov byt s lgiou + doplatok. Tel. 0911 211 755 (507) Kpim zachoval rodinn dom v Predm tatransk profil Kozrovciach. Tel. 0908 031 856 brsen I. trieda od 3,85 , (348) II. trieda od 2,85 . Doveziem. Predm rodinn dom aj s halou v Tel. 0905 450 267 arnovici. Tel. 0908 449 399 (381) 0905 226 837 (221) Predm v Rybnku v rodinn dom. Dohoda mon. Tel. 0908 Predm reazov dlabaku vhodn 083 829 (448) na dlabanie rznych otvorov do Predm poschodov rodinn dom dreva, funkn, vemi zachoval. v Dolnej Sei, 8 km od Levc. Cena dohodou. Tel. 0905 123 868 Cena dohodou. Tel. 0944 126 794 (226) (470) Predm RD vo Vekom ure, ul. Predm nov plechov Hlavn 19. Nachdza sa tam: 3gar 3 x 5 m. Cena 460 . izby, kuchya, pajza, kpea, Tel. 0905 226 837 WC, gar, podpivnien, plynov 0905 450 267 krenie + na pevn palivo, vodo(222) vod - dedinsk aj domov. Cena 52 500 - dohoda mon. Tel. Predm frzu na kov FW 40 s 0907 029 049 (479) uhlovou hlavou, s deliacim prstrojom. Cena dohodou. Tel. 0948 12 87 87 (325) Predm nov, ete nevybalen dvev centre Levc. re do sprchy 90 x185 BOX SKIPInformcie 0914 172 371 PER, MAESTRO CRISTALLO. (488) Tel. 0908 410 459 vola do 19. hodiny (338) Predm rodinn dom v Rybnku. Predm 18 rodn viel v obci Lula Tel. 0907 313 681 (490) .4. Tel. 036/6398 137 (465) Predm vek stren gar v Predm rotovnk, zvraku, vozk Leviciach na przem poschodovej za auto, ierne hrozno - vetko budovy. Cena 9 000 a vek dohodou. Tel. 0907 029 049 (478) komfortn obytn prves 5,50 m za Predm eurohranoly. Aj vie 2 500 v prpade nutnosti momnostvo. Tel. 0905 123 868 (487) nos bvania. Tel. 036/622 84 59, * inzercia * inzercia * inzercia * 0904 064 162 (499) Predm v Leviciach rodinn dom v irom centre. Cena 120 000 . Tel. 0908 083 590 (480) Predm v dobrej lokalite Levc 1 fkuchr - Raksko, NJ - aktvrodinn dom. Tel. 0905 296 353 ne, SOU, prax min. 3 roky (510) 50 stolri - Raksko, NJ - komuni-Predm kaviarepostapokalyptick sci-fi romn z Ruska pokrauje) Po mimoriadne spenom kultovom sci-fi romne Metro 2033, ktor zaznamenal obrovsk spech u itateov, prichdza von pokraovanie s nzvom Metro 2034. T, o zostali, sa usiluj prei stoj o stoj. Rok 2034. Svet je v troskch. udia sa navzjom vyhubili. V mestch zniench rdioaktvnym odpadom sa ned i. Za ich hranicami sa rozprestieraj vyprahnut pte a htiny udnch zmenench lesov. Nikto netu, ak tvory v nich ij. Civilizcia zanik. Kedysi dominantn udsk druh upad do zabudnutia a spomienky na jeho slvu bledn. Od tchto udalost ubehlo necelch dvadsa rokov, lovek vak u nie je korunou tvorstva. Druhy, ktor vznikli v zamorenom svete, s ovea lepie prispsoben iareniu. ra udstva sa chli ku koncu. Ostalo len mlo tch, o sa nechc zmieri s realitou, zopr desiatok tisc. Bvaj v moskovskom metre, najvom protiatmovom kryte, ak lovek vybudoval. V poslednom toisku udstva, kde sa vetko podriauje jedinmu: vli prei. Autor Metra 2034 Dmitry Glukhovsky (1979) je rusk spisovate, rozhlasov a televzny modertor, novinr a bval vojnov korepondent v Izraeli a Abchzsku. Roku 2005 debutoval romnom Metro 2033. V Rusku sa kniha stala kultovou a vznikla poda nej populrna potaov hra. V roku 2007 romn zskal cenu za najlep debut na eurpskom sci-fi stretnut EuroCon. V tom istom roku autor vydal druh knihu Sumerki (Smrak), ktor sm oznauje ako mystifikciu prezleen za triler. Napsal aj poviedky No (Noc), Raskazy o ivotnych (Prbehy o zvieratch) a divadeln hru Infinita Tristessa. Romn Metro 2034 vyiel v Rusku roku 2009. Je vonm pokraovanm romnu Metro 2033 (Ikar 2010), paralelnm prbehom s novmi postavami. Z ruskho originlu Metro 2034 (Popuarnaja literatura, Moskva, Rusko) preloil Filip Pacalaj. METRO 2034 vychdza na 224 stranch. Maloobchodn cena 9,90 . Mria Lekov, PR manarka vydavatestva IkarMETRO 2034 (FenomenlnyPOZEMKY Kpim stavebn pozemok v Kozrovciach. Tel. 0908 031 856 (347) Predm zhradku v LV, lokalita Mestsk majer 5,5 rov s chatkou voda, elektrina. Tel. 0908 120 372 (505)AUTO-MOTO-BICYKLE Predm auto LADA 2107, STK do 2013 - pojazdn. Cena dohodou. Tel. 0944 126 794 (471) Predm kodovku 125. Tel. 0940 844 469 (477)ELEKTRO Predm psac stroj CONSUL 2223, funkn, takmer nepouvan. Tel. 0949 74 32 44 (501)HUDOBN NSTROJEVMENA Vymenm 3-izbov byt na VinoNBYTOK hradoch za men + doplatok, prpadne predm. Tel. 0908 083 Predm nov jedlensk stl, modern masvne prevedenie, dub 590 (456) cambridge. Tel. 0911 211 755 PRENJOM (425) V Leviciach dm do prenjmu garsnku - ene. Vola po 21,00 hod na tel. 0907 271 020 (468) Predm klvesy YAHAMA 4oktnov, cena dohodou - takmer nov. Tel. 0949 74 32 44 (500)* INZERCIA *katvne, SOU, prax min. 1 rok 10 fyzioterapeuti - Raksko, NJ komunikatvne, S, prax min. 1 rok 1 hotelov manar - Raksko, NJ - aktvne, AJ - komunikatvne, S, prax min. 5 rokov 1 technik v automobilovom priemysle - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 1 pomocnk v kuchyni - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU 11 kuchri - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 roky 2 automechanici - Raksko, NJ komunik., SOU, prax min. 3 roky 1 prca s komi - Raksko, NJ komunik., SOU, prax min. 1 rok 2 stavebn robotnci - Raksko, NJ - komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok, VP B 1 kuchr - Nemecko, NJ, AJ komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok 25 zdravotn sestry - Nemecko, NJ - komunik., S, prax min. 1 rok 2 projektov manari - Nemecko, AJ - aktvne, RJ- komunikatvne, V, prax min. 2 roky 6 stavai debnenia - betonri Nemecko, NJ, AJ - komunikatvne, SOU, prax min. 4 roky 6 omietkri - Nemecko, NJ, AJ komunik., SOU, prax min. 4 roky6 maliari - Nemecko, NJ, AJ - komunikatvne, SOU, prax min. 4 roky 6 dladii - obkladai - Nemecko, NJ, AJ - komunikatvne, SOU, prax min. 4 roky 6 pokrvai - Nemecko, NJ, AJ komunik., SOU, prax min. 4 roky 6 tesri - Nemecko, NJ, AJ - komunikatvne, SOU, prax min. 4 roky 6 murri - Nemecko, NJ, AJ - komunikatvne, SOU, prax min. 4 roky 6 stavebn montri - Nemecko, NJ, AJ - komunikatvne, SOU, prax min. 4 roky 6 zmonci - Nemecko, NJ, AJ komunik., SOU, prax min. 4 roky 6 elektrikri - Nemecko, NJ, AJ komunik., SOU, prax min. 4 roky 6 montri vykurovacch zariaden - Nemecko, NJ, AJ - komunikatvne, SOU, prax min. 4 roky 6 montri vetracch zariaden Nemecko, NJ, AJ - komunikatvne, SOU, prax min. 4 roky 8 obsluha CNC strojov - R, SOU, prax min. 1 rok 1 ank - servrka - R, SOU 11 zvrai - R, SOU, prax min. 1 rok, zvrask preukaz CO2 5 zmonci - R, SOU, prax min. 3 roky, zvrask preukaz CO2 2 procesn ininieri - R, AJ aktvne, V, prax min. 3 roky 150 msiari - Vek Britnia, AJ komunik., SOU, prax min. 1 rok20 zvrai ocele - Vek Britnia, AJ komunikatvne, SOU, prax min. 2 roky 35 vodii - Vek Britnia, AJ komunikatvne, SOU, prax min. 1 rok, VP C, E 1 ank - Posko, PJ, AJ - komunikatvne, SOU 2 kuchri - Posko, PJ - komunikatvne, SOU, prax min. 2 roky 1 pracovnk v ubytovacch a stravovacch slubch - Posko, PJ komunik., SOU, prax min. 1 rok 3 kuchri na prpravu sushi - Nrsko, AJ - komunikatvne, SOU, prax min. 3 roky 100 hotelov personl na lodi vajiarsko, NJ, AJ, J - aktvne, SOU, S, prax min. 1 rok 6 leenri - Holandsko, NJ, AJ komunikatvne, SOU, prax min. 4 roky, VP B 6 kamenri - Holandsko, NJ, AJ komunikatvne, SOU, prax min. 4 roky, VP B 6 pomocn leenri - Holandsko, NJ, AJ - komunikatvne, SOU, prax min. 4 roky, VP B 8 CNC opertor na frzovake Holandsko, NJ, AJ - komunikatvne, SOU, prax min. 2 roky 50 ininierske a manarske pozcie - Maarsko, NJ - aktvne, S, V, prax min. 1 rokEURES 036/2440 3031411.oktbra2011inzerciaPOHRONIEkto nm o dporu klienta!Odmenme kadhochceme podpori zdravie naich znmycho je To RekupeRCIA vzduChu?rekupercia je sptn zskavanie energie. pri decentrlnom vetran, v samostatnch rekuperanch jednotkch zabudovanch v obvodovom mre sa nachdza tepeln vmennk, keramick teleso s kanlikmi pre priechod vzduchu. dobre prijma a odovzdva teplo. pri vetran, vmene opotrebovanho vzduchu sa teplo zachyt vo vmennku a pri nasvan erstvho vzduchu sa teplo vrti sp do miestnosti. rekupertor je vborn hospodr s naim teplom.udsk organizmus sa vyrovn s nedostatkom kyslka zmenou dchacieho reimu - plytk dchanie. presne o tto dobu sa nm skrti dka ivota. pri nedostatku kyslka vznik v organizme postupne kysl prostredie. nsledkom je unaven organizmus a proces starnutia. naopak, dostatok kyslka zabezpeuje zsaditos prostredia v organizme a nsledne mladnutie.Chcete ma doma zdrav vzduch ako v Tatrch?Riaden vetranie so sptnm ziskom tepla sa skutone oplatNielenprinovostavbch,aletieprirekontrukcichsavsasnej dobeapelujenavzduchotesnosobjektu.NormaDIN1946-6vyaduje zabezpeeniedostatonejvmenyvzduchu. Optimlnymvariantomjeriadenvetraniesosptnmziskomtepla -rekuperciou.Ibatmtorieenmjemonzabezpeipravideln vmenuvzduchusminimlnoustratouenergie.Ochrana protiplesniamlovekvyprodukujepoascelhoda vek mnostvo vlhkosti. Priemern tvorlennrodinatakdchanm,potenm, varenm, sprchovanm a kpanm vyrob a 12 litrov za 24 hodn.V nevetranchvlhkchmiestnostiachvznikoptimlneprostrediena tvorbuplesn.VakasystmuinVENTersinemustestmtoproblmomrobistarosti.PrinepretritejprevdzkevzkladnomreimezabezpeinVENTervzvislostiodtypuaobjemuvzduchu miestnostiminimlneesnsobnvmenuvzduchuza24hodn, atmhoautomatickyzbavujevlhkosti.sporaenergie nakrenieZabezpeenm dostatonej vmeny vzduchu cez okn sa vrazne zvyuje energetick nronos budovy. Po intalcii systmu inVENTer sa zni hodnota energetickej nronosti o cca 17 kWhnejedenmetertvorcovarok.Priosaden6ksjednotiek iV14dobytualeborodinnhodomusvmerou120m2sadocieliasporycca2064kWh/rok.Vemidleitmargumentompre efektivitusystmujeprkonjednotiek(1,5WnajednotkuiV14). Tmtojepomervynaloenejenergiekzskanejenergii1:40!!!Obmedzenie alergiV nevetranch miestnostiach sa zhromauj kodliv ltky, ktor sa uvouj z interirovho vybavenia (nbytok, koberce, farby...). Vaka systmu inVENTerdochdzakpravidelnejvmenevzduchuatietokodlivinysapostupneodvetrvaj.Vntornkrytysvybavenprachovmifiltrami,ktorzachytvajprachovasticezvonkajiehoprostredia.Vponukestiepeov filtre.Prinzkychteplotchdochdzavakakondenzciivovntrikeramickhovmennkakzvlheniusuchhovzduchuvovntriinteriru.Prachahluk zostvajvonkuPri frekventovanch komunikcich je vetraniecezokntakmernerelne.Vetokhlukaprachprenikajpriamodointeriru.VakasystmuinVENTersazni prenikaniehlukuo40dBapranossa prostrednctvom prechovch filtrov zni na minimum. Samotnventiltorysvemitichajednotkujemonintalovabez problmovivsplni.klienti z reginu pOhrOnia dostan bonus peOV Filtre zdarma.cenov nvrhy najastejie pouvanch rieen inventerzariadenia vhodn pre przemn rodinn domy s vlhkosou, novostavby - komfortnejie rieenieNzov zariadenia inVENTer14R DigitlnyregultorZR15 sosnmaomvntornej vlhkostiateploty Vonkajieidlo Peovfilter CenacelkombezDPH 20%DPH Cena celkom s DPH Poet ks 4 1 1 4 cena za ks bez DPH v 487,00 314,00 89,00 6,00 cena celkom bez DPH v 1948,00 314,00 89,00 24,00 2375,00 475,00 2 850,00zariadenia vhodn pre 2 - 3 izbov byty v iniaku po zateplenNzov zariadenia inVENTer14R ManulnyregultorZR7 Peovfilter CenacelkombezDPH 20%DPH Cena celkom s DPH Poet ks 2 1 2 cena za ks bez DPH v 487,00 160,00 6,00 cena celkom bez DPH v 974,00 160,00 12,00 1146,00 229,20 1 375,20Vhradn regionlne zastpenie inVENTeru:Tel.: +421 (0) 910 893 020, +421 (0) 911 893 020 E-mail: info@energoinvent.sk Web: www.energoinvent.sknavtvte ns na ul. vojensk 4, levice 1. posch.(kancelrske priestory nad obchodom s bicyklami).ENERGO INVENT s.r.o.zariadenie vhodn pre jednu miestnosNzov zariadenia inVENTERTWIN (dvezariadeniavjednom) ManulnyregultorZR7 Peovfilter CenacelkombezDPH 20%DPH Cena celkom s DPH Poet ks 1 1 1 cena za ks bez DPH v 777,00 160,00 6,00 cena celkom bez DPH v 777,00 160,00 6,00 943,00 188,60 1 131,60informcie od ns spolu s predvedenm funknho modeluMonos kpy zariaden inventer na spltky cez spolonos hoMe creDit.Mesan spltka na 2 ks s regultorom od 20 . rokov sadzba na spltky ako v banke.DNI OTVORENCH DVER U PRIMTORAPrte a povedzte, o Vm v naom meste chba, o by ste zmenili ale aj o sa Vm pi a s m ste spokojn!Termny na II. polrok 2011:9. 11.7. 12.Stretnutia sa konaj v kancelrii primtora, I. posch., slo dver 34, v ase od 13.00 16.00Pohrebnctvo a Kvetinrstvokvetinov vzdoba, smton vence, ikebany, svieky, rakvy, organizovanie pohrebov, kremcia, rezan kvety donkov sluba kvetov, darekov predmety Ul. 28. oktbra 17, Levice, www.pohrebnictvokerberos.sk kerberos@pohrebnictvokerberos.sk (108) Kontakt: 0948/581 200, 0903/461 148KERBEROSponka zkaznkom sluby zdravotnckej pedikry.Na zklade telefonickej objednvky v prpade imobilnch klientov prdeme aj domov. Sluby poskytujeme aj chorm na diabetes a ako zdravotne postihnutm.PEDIKRA GITAPon 6 (bval Dom sluieb), Levice Tel. . 036/622 75 10, 0907 487 770 (999)2 asistent - bankov pecialista - nstup 14. 10., V, M.MICHALOVI CREATIVE, Bernolkova, Levice, tel. 0917 949 843, p. Michaloviov 1 ank, servrka - nstup 19. 10., vyu., DASTAN, tefnika 69, Levice, nina.hulvej@centrum. sk, Bc. Hulvejov 1 ank, krupier - nstup 19. 10., vyu., WINTIME SK s.r.o., Ndran rad 9, Levice, vladimir. sramek74@ gmail.com, p. rmek 1 elektromechanik strojov a zariad. - nstup 20. 10., vyu., SERIOPLAST SLOVAKIA s.r.o., PP - Gea Levice, filippo.codeca@serioplast.com, p. Codeca 1 expedient - nstup 19. 10., SO, LEVICK MLIEKRNE a.s., Jrska cesta 2, Levice, tel. 036/637 73 93, p. Lieskovsk 1 informtor - ZPS - nstup 7. 11., SO, NOVOCHEMA DRUSTVO, Nixbrod 28, Levice, tel. 036/631 22 67, p. amov 2 kovoobrbai sstr. - umeleck nstup 20. 10., vyu., ZLAT ONYX LEVICE, Sokolovsk 2, Levice, tel. 036/6312 636, Ing. Lacek 1 kuchr - nstup 19. 10., vyu., DASTAN s.r.o., tefnika 69, Levice, nina.hulvej@centrum.sk, Bc. Hulvejov 1 kuchr - nstup 31. 10., vyu., ZKLADN KOLA V., Saratovsk 43, Levice, tel. 036/630 63 42, Mgr. Kotrusov 2 kuchri - nstup 5. 11., vyu., GRAND RESORT s.r.o., Nm. Hrdinov 9, Levice, tel. 0907 521 998, p. Vlauha 1 maliar - nstup 5. 11., vyu., MARTIN BOROVSK BB PROF, Jarn 14, Levice, tel. 0904 453 190, p. Borovsk 1 mechanik, oprav. strojov a zariad. - nstup 5. 11., vyu., SERIOPLAST SLOVAKIA s.r.o., PP - Gea, Levice, filippo.codeca@serioplast.com, p. Codeca1 mechanik, drbr - nstup 5. 11., vyu., SCANDOLARA TUB-EST, Priemyseln park Ga, tel. 036/629 22 40, p. Gerthoferov 2 murri - nstup 3. 11., vyu., ALEXANDER LAKATO, kpt. Nlepku 20, Levice, tel. 0903 754 684, p. Lakato 2 murri - nstup 5. 11., vyu., MARTIN BOROVSK BB PROF, Jarn 14, Levice, tel. 0904 453 190, p. Borovsk 1 obchodn zstupca - nstup 19. 10., vyu., JAKOBAL s.r.o., Hronsk 107, Horn Se, jakobal@jakobal.sk, p. Matuka 1 obklada stavebn - nstup 5. 11., vyu., MARTIN BOROVSK BB PROF, Jarn 14, Levice, tel. 0904 453 190, p. Borovsk 3 pneusevisn pracovnci - nstup 15. 10., vyu., AUTOLINE, Mochovsk 15, Levice, tel. 0905 969 355, p. Ills 1 pokladnk - skladov tovnk nstup 30. 10., SO, STREDN ODBORN KOLA, sv. Michala 36, Levice, sekretariat@zssoaslv.edu.sk, Mgr.Nemokov 2 pomocn sily v kuchyni - nstup 5. 11., zkl., GRAND RESORT s.r.o., Nm. Hrdinov 9, Levice, tel. 0907 521 998, p. Vlauha 10 pracovnci call centra ZPS - nstup 15. 10., vyu., B+G GROUP s.r.o., er. armdy 29, Levice, kleckova@synergysolution.cz, p. Klekov 3 predavai msa - nstup 20. 10., vyu., MECOM TRADE s.r.o., Ku Bratke 2/A, Levice, tel. 0903 214 231, Ing. Lrincov 2 predavai, pokladnci - nstup 3. 11., vyu., COOP JEDNOTA NOV ZMKY, Hlavn nm. 6, N. Zmky, galova@jednota-nz.sk, PhDr. Glov 1 recepn (n) - nstup 19. 10., SO, DASTAN s.r.o., tefnika 69, Levice, nina.hulvej@centrum. sk, Bc. Hulvejov 1 samostatn tovnk - nstup 20. 10., SO, CONTO PLUS s.r.o., Pio-nierska 2, Levice, tel. 0905 686 208, Ing. Turianov 1 servisn tech. vpot. tech. - nstup 4. 11., SO, TM COMPUTER s.r.o., Obrancov Mieru 12, Levice, tel. 0905 335 247, p. Majtn 2 sprostredkovatelia poistenia - nstup 20. 10., SO, UNIQA POISOVA a.s., Mierova 1, eliezovce, tel. 0905 646 165, p. Nagyov 1 stavbyvedci - nstup 5. 11., SO, MARTIN BOROVSK BB PROF, Jarn 14, Levice, tel. 0904 453 190, p. Borovsk 1 stavebn technik - nstup 3. 11., V, OSBD LEVICE, Ku Bratke 3, Levice, tel. 036/635 79 29, p. Baloghov 1 stavebn tesr - nstup 5. 11., vyu., MARTIN BOROVSK BB PROF, Jarn 14, Levice, tel. 0904 453 190, p. Borovsk 1 strnik - informtor ZPS - nstup 20. 10., vyu., PORON s.r.o., Podjavorinskej 15, Levice, tel. 0903 219 471, Ing. Rek 1 fkuchr - nstup 19. 10., vyu., SODEXO s.r.o., Gagarinov 7/c, Bratislava, tel. 0908 742 131, p. Havranov 1 technik tech. kontr. tlakovch nstup 31. 10., SO, KODA SLOVAKIA, Mochovce, P. O. Box 26, job@skoda-slovakia.sk, p. Gunrov 1 tovnk finann - rozpotr nstup 7. 11., V, DOMOV SOCILNYCH SLU., Krkany 86, tel. 036/6313 190, Mgr. Kovikov 1 drbr elektrikr - nstup 5. 11., vyu., SCANDOLARA TUB-EST, Priemyseln park Ga, tel. 036/629 22 40, p. Gerthoferov 1 vodi nkladnho automobilu nstup 31. 10., vyu., STAVINGREAL, s.r.o., Bottu 33, Levice, tel. 0917 451 189, Ing. imegh 1 vodi osobnej dopravy - nstup 28. 10., vyu., SAMUEL BALKO LEV. STRELA, Dvoka 387/1, Levice, tel. 0915 605 915, p. Balko2 zamestnanci na vdaj stravy - nstup 5. 11., zkl., GRAND RESORT s.r.o., Nm. Hrdinov 9, Levice, tel. 0907 521 998, p. Vlauha 4 zmonci - zvrai - nstup 20. 10., vyu., COMAT PLUS s.r.o., kpt. Nlepku 59, Levice, tel. 0905 724 265, p. Hlink 2 zstupcovia vedceho zmeny (vo vr.) - nstup 20. 10., vyu., SERIOPLAST SLOVAKIA s.r.o., PP - Gea Levice, filippo.codeca@serioplast. com, p. Codeca 1 zdravotn sestra - nstup 1. 12., SO, DOMOV SOCILNYCH SLU., Krkany 86, tel. 036/6313 190, Mgr. Kovikov 1 zdravotn sestra - nstup 1. 12., V, DOMOV SOCILNYCH SLU., Krkany 86, tel. 036/6313 190, Mgr. Kovikov 1 tovnk - mzdr - nstup 17. 10., SO, VIVI PESONAL CONSULTING, AHY, Hontianska cesta 3/657, tel. 0948 508 370, p. Dani 3 vedci pracovnk pre drevoobrbanie - nstup 17. 10., vyu., VIVI PESONAL CONSULTING, AHY, Hontianska cesta 3/657, tel. 0948 508 370, p. Dani 4 vedci pracovnci pre strihanie a itie - nstup 17. 10., vyu., VIVI PESONAL CONSULTING, AHY, Hontianska cesta 3/657, tel. 0948 508 370, p. Dani 1 maliar - natiera - nstup 28. 10., vyu., ZAMPERLA SLOVAKIA s.r.o., SNP 53, ahy, tel. 0905 105 514, p. Raffaj 3 krmii v ivonej vrobe - nstup 13. 10., zkl., PDA IPE BALOG, Berneck 45, ahy, tel. 0905 876 801, p. Pallo 1 msiar, denr - nstup 13. 10., vyu., MESAX s.r.o., SNP 11, tel. 0908 135 139, p. Sebeldi 5 telefonick opertori - nstup 13. 10., SO, EGO*LINE, s.r.o., ahy, Kra 43/6, tel. 0917 466 280, p. idalkov1 ank, barman - nstup 21. 10., vyu., KOV MARIAN, ahy, Kra 45, tel. 0905 934 899, p . Kov 3 stolri - pilci - nstup 19. 10. vyu., WEBER INVESTMENTS GROUP, ahy, SNP 45, tel. 0918 539 620, p. Cibulya 1 predava do mobil shopu O2 - nstup 5. 11., SO, HPH ELEKTRONIC V.O.S., ahy, Hlavn nm. 38, tel. 036/2441 310, p. Hajd 1 predava elektra - nstup 5. 11., vyu., HPH ELEKTRONIC V.O.S., ahy, Hlavn nm. 38, tel. 036/2441 310, p. Hajd 1 elektrotechnik - nstup 5. 11., vyu., HPH ELEKTRONIC V.O.S., ahy, Hlavn nm. 38, tel. 036/2441 310, p. Hajd 2 anci - nstup 1. 11., vyu., SZNTOV EVA, Zhradn 24, eliezovce, tel. 0903 805 604, p. Szntov 1 ank, servrka - nstup 1. 11., vyu., BILL, Schubertova 30, eliezovce, tel. 0911 771 029, p. Balog 2 maliari - nstup 1. 11., zkl., MONT GROUP s.r.o., Panensk 24, Bratislava, tel. 0948 064 044, p. Kalita 2 murri - nstup 1. 11., zkl., MONT GROUP s.r.o., Panensk 24, Bratislava, tel. 0948 064 044, p. Kalita 1 odborn zamestn. v informatike nstup 1. 11., SO, PSYCHIATRICK NEMOCNICA, Hronovce, Dr. Zelenyka 65, tel. 036/757 72 67, p. kolnkov 2 opatrovatelia a pom. oetrovatelia - nstup 1. 11., zkl., OB. ZDRU. TEPLO DOMOVA, Mldencka 19, Hronovce, tel. 0905 440 037, p. Szebeni 2 pom. robotnk pri vr. cukr. vaty nstup 1. 11., zkl., SOLIDE SLOVAKIA s.r.o., Fukova 10, Hronovce, tel. 0905 985 774, p. Kok 2 pom. robotnci v hl. stav. vrobe nstup 1. 11., zkl., MONT GROUP s.r.o., Panensk 24, Bratislava, tel. 0948 064 044, p. Kalita1611.oktbra2011inzerciaPOHRONIEzmenreRiaditestvo Levickho jarmoku 2011 si Vs dovouje pozva na tradinlevick jarmok 201114. - 16. oktbra 2011v centre mesta Levice.Njdete tu irok ponuku tovarov, oberstvenia, ako aj oivenie tradci zaujmavm kultrnym programom. ktor sa bude kona v dochnovootvoren prevdzka!(na peej zne v bvalom Mobil Shop-e)Okrem toho ns njdete:na ul. . tra 7nmestie oltsovej 10 (veda santal)Vhodn kurzy pri vych sumch - monos dohody.(106)Teme sa na Vau nvtevu!tel. . 0905 720 589(110)jesenn zAvy!(3)na predaj r e k r e a n a r e l (vhodn aj ako domov soc. sluieb)(30)PLASTOV OkN A DVEREDem-terzn. salaManDer vrtane ov a Deceuninck Doplnkplastov obklaDy a oplotenia, MarkzyCenov ponuka DoDvka Mont ServiS(mlynsk dvor przemie - veda istiarne)Levice, ul. Mlynsk 2238tel.: 036/633 60 31 mobil: 0904 186 209 e-mail:levice@demter.sk www.demter.sk(2)Arel tvor: trojpodlan budova - vybaven ubytovacm zariadenm - 18 izieb so soc. zariadenm, - jedle a kuchya so zariadenm, - konferenn miestnos (70 miest), - sauna, 5 zrubovch cht - vybavench ubytovacm zariadenm - 4 izby, soc. zariadenie, vonkaj bazn - s rozmerom 6 x 12,6 m; h. - 1,2 m, asfaltov ihrisko - s rozmerom 9 x 27 m, vlastn studa a istika odpad. vd, pozemok - s vmerou 6 403 m2 Cena - 240 000 Info - 0903 402 517 (38)hprk.sk