Polerowane Posadzki Dekoracyjne Bautech

 • View
  220

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Betonowy, ozdobny system posadzkowy Terrafloor. Wylewki dekoracyjne do polerowania, wzmocnione impregnatami wnikajcymi wgb. Efekt lustra. Nowoczesna podoga do biura, firmy, domu, obiektu uytecznoci publicznej, kocioa, muzeum.

Transcript

 • www.bautech.pl

  SZLIFOWANE SYSTEMYDEKORACYJNE

 • 22

  MOC NANOTECHNOLOGIIDziki zastosowaniu specjalistycznych preparatw z grupy BAUTECH Nanotech-nology zmienia si struktura molekular-na powierzchni posadzki, dodatkowo j wzmacniajc i doszczelniajc, nie tworzc przy tym adnej powoki wierzchniej, a je-dynie modyfikujc jej wewntrzn struk-tur. Dzieje si tak za spraw zwizkw krzemianowo litowych zawartych w pro-duktach, ktre wchodzc w reakcj z wol-nym wodorotlenkiem wapnia, tworz uwodnione krzemiany i glinokrzemiany wapnia, ktre zapewniaj najtrwalsze po-czenie wszystkich skadnikw betonu.

  CZYM JEST NANOTECHNOLOGIA?Zestaw technik i sposobw tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach nanometrycznych (od 0,1 do 100 nanometrw), czyli na poziomie pojedynczych ato-mw lub czsteczek.

  PRZYKADY ZASTOSOWATworzywa sztuczne, ktrych struktura jest kontrolo-wana na poziomie pojedynczych czsteczek mona w ten sposb uzyskiwa np. materiay o niespotyka-nych waciwociach mechanicznych.Dziki przenikaniu i utwardzeniu betonu w strukturze molekularnej, nanotechnologia BAUTECH pozwala na uzyskanie wysokowytrzymaej matrycy cementowej o ekstremalnych waciwociach fizycznych i chemicznych.

  Beton zwyky Beton modyfikowany krzemianami

 • 3KORZYCI WYNIKAJCE Z ZASTOSOWANIA KRZEMIANW LITOWCW BAUTECH NANOTECHNOLOGY: Blokowanie mikroporw w betonie Wzmocnienie i doszczelnienie posadzki Zwikszenie odpornoci na cieranie i zuycie Zabezpieczenie przed pyleniem Zabezpieczenie przed powstawaniem plam z substancji pynnych

  (oleje, roztwory soli, kawa, wino itp.) Odpowiednia pielgnacja Doskonaa penetracja Trwao Eliminacja pyu i wykwitw Poprawienie kondycji starych posadzek betonowych Niewielkie przestoje produkcyjne atwo konserwacji

  ZMNIEJSZENIE WSPCZYNNIKA NASIKLIWOCI POWIERZCH-NIOWEJ kg/(m2 x h1/2)

  PRZEPUSZCZALNO OLEJU (mm)

  ZMNIEJSZENIE PRZYROSTU WILGOTNOCI PO 24 GODZINACH (%)

  WSPCZYNNIK WYSYCHANIA (g/m2h)

  MOC NANOTECHNOLOGII

  3

  www.bautech.pl

  Zmniejszenie wspczynnika nasikliwocipowierzchniowej kg/(m2 x h1/2)

  o 55% beton wzorcowy C20/25

  Przepuszczalno oleju (mm)

  0% beton wzorcowy C20/25

  o 55% beton wzorcowy C20/25

  Zmniejszenie przyrostu wilgotnocipo 24 godzinach (%)

  o 50%

  Wspczynnik wysychania (g/m2h)

  beton wzorcowy C20/25

  beton wzorcowy C20/25

  +50

  Odporno na uderzenie (%)

  ODPORNONA UDERZENIE (%)

  ODPORNONA UDERZENIE

  WSPCZYNNIKNASIKLIWOCI

  POWIERZCHNIOWEJ

  PRZEPUSZCZALNOOLEJU

  PRZYROSTWILGOTNOCI

  PO 24H

  24H

  WSPCZYNNIKWYSYCHANIA

  GDZIE SZUKAOSZCZDNOCI

  W PROJEKCIE

  NANOTECHNOLOGIA PIELGNACJA

  ODPORNONA UDERZENIE

  WSPCZYNNIKNASIKLIWOCI

  POWIERZCHNIOWEJ

  PRZEPUSZCZALNOOLEJU

  PRZYROSTWILGOTNOCI

  PO 24H

  24H

  WSPCZYNNIKWYSYCHANIA

  GDZIE SZUKAOSZCZDNOCI

  W PROJEKCIE

  NANOTECHNOLOGIA PIELGNACJA

  ODPORNONA UDERZENIE

  WSPCZYNNIKNASIKLIWOCI

  POWIERZCHNIOWEJ

  PRZEPUSZCZALNOOLEJU

  PRZYROSTWILGOTNOCI

  PO 24H

  24H

  WSPCZYNNIKWYSYCHANIA

  GDZIE SZUKAOSZCZDNOCI

  W PROJEKCIE

  NANOTECHNOLOGIA PIELGNACJA

  ODPORNONA UDERZENIE

  WSPCZYNNIKNASIKLIWOCI

  POWIERZCHNIOWEJ

  PRZEPUSZCZALNOOLEJU

  PRZYROSTWILGOTNOCI

  PO 24H

  24H

  WSPCZYNNIKWYSYCHANIA

  GDZIE SZUKAOSZCZDNOCI

  W PROJEKCIE

  NANOTECHNOLOGIA PIELGNACJA

  ODPORNONA UDERZENIE

  WSPCZYNNIKNASIKLIWOCI

  POWIERZCHNIOWEJ

  PRZEPUSZCZALNOOLEJU

  PRZYROSTWILGOTNOCI

  PO 24H

  24H

  WSPCZYNNIKWYSYCHANIA

  GDZIE SZUKAOSZCZDNOCI

  W PROJEKCIE

  NANOTECHNOLOGIA PIELGNACJA

 • 4CO ZYSKUJEMY ?

  Brak ubytkw Dziki zaawansowanej formule chemicznej

  utwardzamy posadzk i eliminujemy penetracj w gb betonu olejw i pynw, a co za tym idzie ograniczamy erozj powierzchni betonowej

  atwo czyszczenia Ograniczajc penetracj eliminujemy tworzenie

  si plam trudnych lub wrcz niemoliwych do usunicia

  Na gadkiej powierzchni nie pozostaj lady gumy pochodzce od wzkw widowych czy bu-tw.

  Redukujemy wysokie koszty utrzymania, spo-wodowane zym zabezpieczeniem podogi, gdzie brud wnika w pory betonu i wymaga agresywnej metody czyszczenia, co nie pozostaje bez zna-czenia dla ywotnoci posadzki.

  Oszczdno energii Redukujemy zuycie spowodowane duszym

  czasem uytkowania elektrycznych myjek Rozwietlamy pomieszczenie, redukujc ilo

  sztucznego owietlenia

  Ca(OH)2 + = CSH

 • Beton szlifowany i polerowany

 • LUSTRZANA GBIALUSTRZANA GEBIA

  co w efekcie doprowadza do powstawania wolnego wglanu wapnia i tym samym pyu. Krzemian litu tworzy bardzo stabilne struk-tury nierozpuszczalne w wodzie zapewnia-jc znacznie wiksz gsto i odporno na cieranie i pylenie. Niedocenian zale-t jest lepsze odbicie wiata od posadzki X-FLOOR, a co za tym idzie rozjanienie po-mieszczenia, czyli oszczdnoci na energii elektrycznej. Wyciszenie pracy wzkw wi-dowych i ograniczenie pylenia przyczynia-j si do poprawy warunkw pracy. Gadka i rwna powierzchnia sprawia, e wibracje, ktre maj niekorzystny wpyw na zdrowie pracownikw i ywotno maszyn zostaj wyeliminowane praktycznie do zera.

  X-FLOOR SYSTEM to unikal-na technologia szlifowania, polerowania i chemicznego wzmacniania posadzek be-tonowych. Zastosowanie na-

  notechnologii w poczeniu z technik szli-fowania diamentowymi tarczami pozwala uzyska lustrzany wygld zwykej posadz-ki betonowej wraz z podniesieniem parame-trw wytrzymaociowych jej powierzchni. Poza aspektem estetycznym posadzka be-tonowa zostaje utwardzona i uszczelniona. Zalety te to wynik reakcji chemicznej zacho-dzcej pomidzy wodorotlenkiem wapnia a krzemionk w betonie po zastosowaniu krzemianw litu, ktre dziki swym bardzo maym strukturom molekularnym znacznie rwnomierniej reaguj ni krzemiany sodu.Krzemiany sodu czy potasu reaguj zo-stawiajc wicej niewypenionych porw,

 • 7LUSTRZANA GBIALUSTRZANA GEBIA

  EKOLOGIAProces wykonywania posadzki X-FLOOR jest cakowicie pozba-wiony niebezpiecznych dla rodowiska substancji. Posadzka jest impregnowana preparatami na bazie krzemianw, powszechnie wystpujcych w rodowisku naturalnym. Na powierzchni nie tworzy si adna powoka chemiczna, ktra w pniejszym okre-sie mogaby zanieczyci rodowisko. atwo czyszczenia i pie-lgnacji wpywa bardzo korzystnie na profil ekologiczny systemu X-FLOOR

  EKONOMIANiskie koszty wykonania i pniejszej pielgnacji posadzki X-FLOOR w po-czeniu z wysok odpornoci, dug ywotnoci i doskonaym wygldem utrzymujcym si przez wiele lat s bezdyskusyjnymi argumentami prze-mawiajcymi do przyszego inwestora i uytkownika.

  WSZECHSTRONNO ZASTOSOWAZastosowanie technologii X-FLOOR jest praktycznie nieograniczone, od za-kadw przemysowych, hal magazyno-wych, poprzez centra handlowe, sklepy, szkoy, biura, a po posadzki w domach.

  ZALETY I KORZYCI Rwna, twarda, odporna na zuycie mechaniczne posadzka Bardzo wysoka odporno na cieranie Eliminacja wibracji przenoszonych na poruszajce

  si maszyny i pojazdy Ekologiczna Niskie koszty utrzymania i pielgnacji Lustrzany poysk i rozjanienie pomieszczenia

 • 8FINEZJA SZLIFOWANIAWykonanie posadzki X-FLOOR po-lega na mechanicznej obrbce po-wierzchni specjalnymi narzdziami diamentowymi. Pierwszym etapem jest usunicie mikkiej, grnej war-stwy betonu, co powoduje odsoni-cie dolnej warstwy, zdecydowanie mocniejszej. W kolejnych krokach posadzka jest szlifowana narzdzia-mi o precyzyjnie dobranej gradacji. W trakcie szlifowania wprowadzane s krzemiany litu, odpowiedzialne za odporno posadzki w trakcie p-niejszego uytkowania. Ostatnim eta-pem jest naoenie specjalnej powo-ki ochronnej i jej wypolerowanie.

  1

  2

  3

  4

  1

  Preparat naprawczy

  Dwuskadnikowy preparat do wy-konywania napraw powierzchni betonowych, jastrychw cemento-wych i posadzek polerowanych.

  WYDAJNO 1 kg/2-2,5 m2

  2

  Krzemianowo-litowy preparat pielgnacyjny

  Wysokowydajny, chemicz-ny pielgnator, utwardzacz i uszczelniacz do betonw szlifowanych. Preparat na bazie krzemianu litu g-boko penetruje warstw betonu, reagujc z wolnym wodorotlenkiem wapnia,

  tworzy tward, wytrzyma, szczeln i zwarta struk-tur. WYDAJNO 1l / 12-15 m2

  OPCJONALNIE

  Wzmocniony krzemianowo-litowy preparat pielgnacyjny

  Zastosowanie wzmocnionej wersji o maksymalnej zawartoci czstek aktywnych pozwala na uzyskanie ultrawytrzymaej matrycy cemen-towej o ekstremalnych waciwo-ciach fizycznych i chemicznych.

 • MAT

  ERIA

  OW

  A PE

  RFE

  KCJ

  A

  3

  Preparat barwicy

  Wodny preparat barwi-cy do betonowych posa-dzek szlifowanych. Zmienia szar, zwyk powierzchni w dekora-cyjn, barwn i trwa na-wierzchni betonow.

  WYDAJNO 1 l/10-20 m2

  Krzemianowo-litowy preparat wybyszczajcy

  Najnowszej generacji, wysoko za-awansowany preparat na bazie krzemianu litu i modyfikowanych kopolimerw do betonw szlifowa-nych. Dziki zastosowaniu ultrano-woczesnej mieszaniny zwizkw organicznych i nieorganicznych, preparat zapewnia dugotrwa, bezproblemow eksploatacj po-sadzki, wysok odporno na po-

  wstawanie plam, znakomit antypolizgowo oraz idealny poysk.WYDAJNO 1l / 20-60 m2

  Preparat ochronny zapobiegajcy powstawaniu plam.Najnowszej generacji, wzmocniony preparat ochronny. Zastosowanie ultranowoczesnej formuy zabezpiecza powierzch-ni przed powstawaniem plam z oleju, wina, kawy itp. Szczeglnie zalecany do restau-racji, pubw, lokali gastrono-micznych i pomieszcze kuchennych.

  4

  9

  OPCJONALNIE

 • PRZED PO

  PRZED PO

  PRZED PO

  PRZED PO

  EFEKTYWNO RENOWACJI

  10

 • 11

  Ozdobne jastrychy szlifowane

  ODPORNONA UDERZENIE

  WSPCZYNNIKNASIKLIWOCI

  POWIERZCHNIOWEJ