POMY L O PRZYSZ O CI - ?· – Czy faktycznie wiedza ekonomiczna mieszkańców zamożnych krajów jest…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>POMY L O PRZYSZ O CIDobry dodatek wiedzy o gospodarce (17)</p> <p>Konkurencja globalna na wolnym rynku przypomina gospodarcze mistrzostwa wiata. Kraje, ktre wygrywa-j nie tylko maj satysfakcj, ale rwnie osigaj wyszy poziom ycia. Do tej nieograniczonej gospodarczej rywa-lizacji Polska przystpia dopiero po 1989 r., zmuszona nie tylko do konkurowania z duo silniejszymi od siebie </p> <p>gospodarczo krajami, ale take do cakowitego otwarcia si na kapita zagraniczny, nie stosujc adnych prefe-rencji dla rodzimego kapitau. Czy bez rodzimych firm globalnych Polska moe si dalej rozwija? Jaki wpyw na rozwj gospodarczy Polski maj nasi przedsibior-cy? Czy bez wsparcia pastwa i naszych konsumentw </p> <p>polskie firmy s w stanie uzyska efekt skali i sta si glo-balnymi? Czy rodzimi przedsibiorcy mog mie wpyw na polityk gospodarcz pastwa? O tym wszystkim b-dziemy dyskutowali podczas Forum Ekonomicznego Polska Wschd w Krynicy Zdroju, w rod 3 wrzenia o godz. 15.40. Zapraszamy!</p> <p>Wszechobecna dyskusja na te-mat jakoci naszego ycia, zarob-kw oraz bezpieczestwa eko-nomicznego powoduje, e Polacy mog poczu si obywatelami dru-giej kategorii. Czy nasza gospodar-ka moe by bogatsza? Czy jako na-rd moemy by bardziej zamoni? Kto ma wpyw na rozwj gospo-darczy naszego kraju? O tym i nie tylko o tym mwi Boena Dama-siewicz, dyrektor Fundacji Pomyl o Przyszoci.</p> <p> Jakie cele i zadania stawia sobie </p> <p>Fundacja Pomyl o Przyszoci? </p> <p> Celem naszej Fundacji jest podejmowanie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw sucych rozwojowi gospodarczemu kra-ju. Podejmujemy dyskusje na go-spodarcze tematy naszej wsplno-ty ekonomicznej, zastanawiamy si jak y w gospodarce wolno-rynkowej, gospodarce globalnej i czerpa z tego jak najwiksze korzyci. Chcemy zaintereso-wa Polakw kwestiami gospo-darczymi. Zdajemy sobie spraw, e my Polacy nie lubimy tego typu </p> <p>tematw, ale bez pewnej wiedzy nie bdziemy w stanie podnie poziomu naszego ycia.</p> <p> Twierdzi Pani, e wszyscy powin-</p> <p>nimy si interesowa gospodark. </p> <p>To chyba niemoliwe?</p> <p> Jeeli chcemy wicej zarabia i zblia si poziomem ycia do za-monych krajw Europy Zachod-niej to niestety pewne reguy eko-nomiczne musz nam by znane. Kady z nas ma wpyw na efektyw-no gospodarcz naszej wsplno-ty: konsumenci, wyborcy, polity-cy, urzdnicy, pracownicy i media. Wszyscy powinnimy o nasze pa-stwo dba. Czy jest moliwe zain-teresowanie Polakw gospodar-k? Wierz, e tak. Przynajmniej w takim stopniu, aby nie odstawa od mieszkacw Niemiec, Holan-dii, Danii, Japonii.</p> <p> Czy faktycznie wiedza ekonomiczna </p> <p>mieszkacw zamonych krajw jest </p> <p>wysza ni nasza?</p> <p> Tak. Potwierdzaj to nasi ro-dacy przebywajcy na emigracji, przedsibiorcy prowadzcy mi-dzynarodow dziaalno. W za-monych krajach inne jest po-dejcie do przedsibiorczoci, do kupowania rodzimych pro-duktw, do narodowej gospodar-ki. W latach komunizmu wydano due rodki na promowanie go-spodarki socjalistycznej, jako lep-szej od kapitalistycznej. Tym sa-mym zdewaluowano pojcie ludzi przedsibiorczych. W tym okre-sie powsta te negatywny wize-runek polskich produktw, jako tych duo niszej jakoci. Utrwa-lone przez lata stereotypy spra-wiaj, e dzisiaj trudno Polakom w peni korzysta z gospodarki wolnorynkowej.</p> <p> Dlaczego zdecydowalicie si Pa-</p> <p>stwo na aktywne uczestnictwo w Fo-</p> <p>rum Ekonomicznym Polska Wschd?</p> <p> Nasze dziaania kierujemy do wszystkich grup spoecznych, m.in. do politykw, urzdnikw, dziennikarzy, przedsibiorcw. Takie wanie grono spotyka si w Krynicy. Czy mona wyobra-zi sobie lepsze miejsce do reali-zacji celw Fundacji? Poza tym podczas tego typu wydarze my take si uczymy. Wikszo osb, obecnych na panelu, to autoryte-ty w dziedzinie gospodarki. War-to posucha i wymieni swoje dowiadczenia.</p> <p> Fundacja jest organizatorem panelu </p> <p>dyskusyjnego pt. Wpyw rodzimych </p> <p>przedsibiorcw na rozwj gospodar-</p> <p>czy naszego kraju. Dlaczego wybrali-</p> <p>cie akurat taki temat?</p> <p> Konkurencja globalna na wol-nym rynku przypomina gospo-darcze mistrzostwa wiata. Kra-je, ktre wygrywaj nie tylko maj satysfakcj, ale rwnie osigaj wyszy poziom ycia. Do tej nie-ograniczonej gospodarczej rywa-lizacji Polska przystpia dopie-ro po 1989 r., zmuszona nie tylko do konkurowania z duo silniejszy-mi od siebie gospodarczo krajami, ale take do cakowitego otwarcia si na kapita zagraniczny, nie sto-sujc adnych preferencji dla ro-dzimego kapitau. Teraz rodzi si pytanie: Czy bez rodzimych firm globalnych Polska moe si dalej rozwija? Jaki wpyw na rozwj gospodarczy Polski maj nasi ro-dzimi przedsibiorcy? O tym wa-nie chcemy dyskutowa. </p> <p> Pani zdaniem moliwy jest roz-</p> <p>wj Polski bez polskich firm i polskie-</p> <p>go kapitau?</p> <p> Niestety nie. Inwestorzy za-graniczni s nam potrzebni. Mu-simy jednak pamita, e kon-cerny zagraniczne inwestuj tam, gdzie s ku temu dogodne warun-ki, w tym take tania sia robocza. W naszym kraju zarobki na prze-strzeni ostatnich 25 lat na tyle wzrosy, e obecnie proste rezer-wy gospodarcze, jak koszt siy ro-boczej ju si wyczerpay. Istnieje powaane zagroenie, e po usta-bilizowaniu si polityki na Ukrainie wikszo inwestorw przenie-sie produkcj z Polski na Wschd. Trway rozwj gospodarczy mog zapewni nam tylko rodzime fir-my, zwaszcza te, ktre wytwa-rzane przez siebie dobra i usu-gi sprzedaj na zewntrz, poza krajem. To powoduje napyw pie-nidzy do naszej wsplnoty eko-nomicznej. Dziki temu tworzy si przestrze do powstawania pol-skich firm o zasigu lokalnym re-gionalne biznesy mog powstawa i funkcjonowa tylko wwczas, gdy pienidze ju s we wsplno-cie. Nadszed czas, aby nie tylko przyciga zagraniczne inwesty-cje do Polski, ale take wspiera ekspansj polskich firm na zagra-niczne rynki. Tylko firmy rodzi-me o zasigu midzynarodowym s gwarantem trwaego rozwoju gospodarczego pastwa i zamo-noci jego obywateli.</p> <p> Skoro wszyscy maj wpyw na roz-</p> <p>wj gospodarczy naszego kraju, </p> <p>to co moe zrobi przysowiowy Ko-</p> <p>walski, by tej zmiany dokona?</p> <p> Przysowiowy Kowalski jest przede wszystkim konsumentem i to on kupujc okrelone towary, decyduje o tym, w ktrym kraju (naszej czy te innej ekonomicznej wsplnocie) bd powstawa nowe </p> <p>miejsca pracy, ktry z krajw b-dzie si rozwija, a co za tym idzie, gdzie bd te wysze zarobki. Je-li w Polsce chcemy wicej zara-bia, wiksz wag musimy przy-wizywa do wydawania naszych pienidzy. Wszyscy jestemy take wyborcami, a wic to od nas zale-y, kto bdzie w naszym pastwie stanowi prawo i stwarza warun-ki do rozwoju przedsibiorczoci. W ten sposb ja, pan i kady Ko-walski mamy wikszy czy mniej-szy wpyw na rozwj gospodarczy naszego kraju. To wanie promuje i pokazuje nasza Fundacja.</p> <p> Myli Pani, e taka zmiana wiado-</p> <p>moci jest moliwa?</p> <p> Zdajemy sobie spraw, e jest to dugotrway i trudny proces, ale mamy pene przekonanie, e war-to. To suy caemu spoeczestwu. Jeli tego wsplnie nie dokonamy, to nigdy nie dorwnamy w pozio-mie ycia krajom Zachodu. Mamy wiadomo, e za ten proces mu-sz by odpowiedzialne wszystkie grupy spoeczne. Bez tego nasze dziaania nie miayby sensu. Je-li chcemy, aby w Polsce yo si nam lepiej, dostatniej i wygod-niej to kady z nas musi zaanga-owa si w tworzenie warunkw dla rozwoju rodzimych firm, take poprzez kupowanie polskich pro-duktw, budowanie pozytywne-go wizerunku polskiej marki, po-przez lepsze przepisy prawne itd. Kady z nas, z racji penienia r-nych rl spoecznych ma wielki wpyw na budowanie wsplnego dobrobytu. Jeeli si uda, wtedy w kraju powstan setki tysicy do-brze patnych miejsc pracy, tu bd centrale globalnych polskich firm, tutaj bd pacone podatki, tutaj bdzie rozwj na miar XXI wieku.</p> <p>Polska na podium gospodarczych mistrzostw wiata</p> <p>DOBRY TYGODNIK SDECKI 28 sierpnia 201414 POMY L O PRZYSZ O CI Dobry dodatek wiedzy o gospodarce</p> <p>Micha SoowowGwny akcjonariusz sp-ek giedowych: Synthos (che-mia), Rovese (ceramika sa-nitarna), Echo Investment (deweloper) oraz waci-ciel spek Barlinek (produk-cja podg) i Komfort (sie sklepw).</p> <p> Z wielk sympati ki-bicuj celom i dziaaniom Fundacji Pomyl o Przy-szoci. Zadeklarowa-em gotowo wspierania dziaa Fundacji wierzc, e mj gos i dowiadcze-nie wynikajce z 25letniej aktywnoci biznesowej, mog by pomocne w re-alizacji szczytnego zadania aktywizacji gospodarczej Polakw, upowszechnia-nia wiedzy ekonomicznej, poprawy warunkw pro-wadzenia biznesu w Polsce oraz postrzegania i spoecz-nej akceptacji przedsibior-cw. To grupa w istotny sposb wsptworzca do-brobyt kraju i jego obywa-teli. Wyraam przekonanie, e dziaalno Fundacji Po-myl o Przyszoci dobrze suy Polsce i Polakom.</p> <p>Jacek DomagaaStworzy Grup Inwestycyjn TDJ S.A. dziaajc w obszarze Equity (Famur, PGO, Zamet), nieruchomoci i finansw. Od 2013r. rozwija dziaalno inwestycyjn na rynku nieru-chomoci (Henniger).</p> <p> Polakom potrzeb-ny jest impuls, ktry po-zwoli uwierzy, e mamy wpyw na sytuacj gospo-darcz naszej ojczyzny. Nie uda si to jednak bez za-angaowania obywateli. W tym celu powstaa Fun-dacja Pomyl o Przyszo-ci, ktra czy i motywu-je. Uczy jak y w globalnej gospodarce, czerpic z niej jak najwiksze korzyci. Firma HENNIGER prowa-dzc dziaalno inwesty-cyjn w brany nierucho-moci, na co dzie spotyka si z ograniczeniami utrud-niajcymi rozwj firmy, a tym samym rozwj ro-dzimej gospodarki. Cenimy dziaalno Fundacji, zaan-gaowanie jej pomysodaw-cy Ryszarda Florka w roz-wj gospodarki krajowej. Cieszymy si, e moemy doczy do tego projektu i jeszcze mocniej zaanga-owa w budow dobroby-tu w Polsce.</p> <p>Czoowi przedsibiorcy o wsppracy z Fundacj Pomyl o Przyszoci</p> <p>Ryszard FlorekPrezes Zarzdu i waciciel firmy FAKRO drugiego na wiecie producenta okien dachowych.</p> <p> Powstanie Fundacji Po-myl o Przyszoci to efekt dowiadcze firmy FAKRO wynikajcych z prowadzenia biznesu w Polsce i za grani-c. Podczas licznych wyjaz-dw miaem okazj przyjrze si, jakie podejcie do budo-wania dobrobytu maj oby-watele, politycy, wyborcy i konsumenci w zamonych krajach. Dominowao po-czucie wsplnoty i odpowie-dzialnoci za dobro ojczyzny. Dzisiaj wiem, e jeeli chce-my y w bogatszym kra-ju, lepiej zarabia i dogoni najbardziej rozwinite kraje, to zamknicie w wiecie wa-snego biznesu, nie wystarczy. Dlatego mwimy o wspl-nocie ekonomicznej, o tym, e od kadego z nas zaley jak w Polsce bdzie si yo. Chcemy Polakw czy. Bu-dowa przekonanie, e w ra-mach kraju jestemy jednym organizmem gospodarczym i kady bez wzgldu na to, jaki zawd wykonuje jest elementem tego systemu i moe go twrczo rozwija. Jest jeden warunek. Nie zbu-dujemy dobrobytu w Polsce, jeli w te dziaania nie zaan-gauj si wszystkie grupy spoeczne. Dlatego tak bardzo cieszy nas poparcie wrd przedstawicieli wiata nauki, polityki i biznesu. To dla nas znak, e podamy we wa-ciwym kierunku.</p> <p>Jerzy Krzanowski Wiceprezes Zarzdu, wsp-waciciel Grupy Nowy Styl wiodcego producen-ta krzese i mebli biurowych w Europie.</p> <p> Sukces, ktry Gru-pa Nowy Styl odniosa za-rwno na rynku polskim jak i rynkach zagranicz-nych, w cigu 22 lat swo-jej dziaalnoci, sprawi, i jako firma czujemy si odpowiedzialni za oto-czenie spoeczne, w kt-rym funkcjonujemy. Nie-ustannie dbamy o komfort naszych miejsc pracy oraz rozwj lokalnej spoeczno-ci. W myl zasady: Myl globalnie, dziaaj lokalnie realizujemy strategi inte-gracji rozwoju gospodar-czego i spoecznego tak-e na szczeblu lokalnym. Mamy wiadomo, e bu-dowanie silnej gospodarki ley w najlepszym intere-sie caego spoeczestwa, dlatego z wielk przyjem-noci wspieramy insty-tucje poytku publicz-nego, takie jak Fundacja Pomyl o Przyszoci, dzi-ki ktrym mamy wymierny wpyw na wzrost poziomu przedsibiorczoci i wiedzy ekonomicznej oraz rozwo-ju spoeczestwa obywatel-skiego w Polsce.</p> <p>Piotr MikrutPrezes Zarzdu nieka S.A. czoowego producenta farb i lakierw w Polsce i Europie rodkowoWschodniej. </p> <p>Fundacja Pomyl o Przy-szoci za swj gwny cel obraa promowanie i podej-mowanie dziaa na rzecz rozwoju gospodarczego naszego kraju. Uwaam, e to bardzo trafna inicja-tywa, aby propagowa wie-dz na temat gospodarki, zwaszcza, e kady z nas w mniejszym lub wikszym stopniu ma na ni wpyw. Niezwykle wane jest, eby trafia do modych ludzi, poszerza ich wiedz z za-kresu ekonomii i finansw, pokazywa wszelkie me-chanizmy rzdzce gospo-dark. Z uznaniem odnosz si do przedsiwzi po-dejmowanych przez Fun-dacj, ktra poprzez swo-je dziaania stara si, aby Polacy wiadomie i aktyw-nie uczestniczyli w yciu wsplnoty ekonomicznej pastwa. Caemu zespoowi Fundacji ycz spenienia wszystkich zaoonych pla-nw, ktre dostarcz wie-lu korzyci i przyczyni si do wzrostu i rozwoju go-spodarczego, a tym samym bd miay wpyw na po-lepszenie standardu ycia kolejnych pokole Polakw.</p> <p>1528 sierpnia 2014 DOBRY TYGODNIK SDECKI POMY L O PRZYSZ O CI Dobry dodatek wiedzy o gospodarce</p> <p>Bardzo podoba mi si po-mys na dziaanie fundacji Po-myl o przyszoci. Zwaszcza mityczna broszura jest stworzona w niezwykle sensownej formie. Mam due pojcie o ekonomii, a mimo to kilka danych wyda-o mi si bardzo interesujcych i rozszerzajcych moj wiado-mo odnonie kreacji dobrobytu materialnego w kraju.</p> <p>ADAM MATUSZEWSKI</p> <p>Postanowiem do Pastwa napisa, gdy jestem pod wrae-niem niesamowitego opracowa-nia, jakie znalazem na Pastwa stronie, a take samej inicjaty-wy jak jest fundacja "Pomyl o Przyszoci". Gratuluje wspa-niaej pracy i pomysu. Pastwa raport zatytuowany "Dlacze-go w Polsce zarabiamy 4 razy mniej, ni w bogatych krajach </p> <p>Europy Zachodniej i przestalimy si do nich zblia? " przeczyta-em z wielkim zainteresowaniem w cigu jednego wieczoru i uwa-am, e jest to bardzo ciekawy materia, ktry mwi wprost o bardzo istotnych sprawach do-tyczcych polskiej gospodar-ki i waciwie istoty saboci pol-skiej gospodarki co tu duo ukrywa, take skromnych za-robkw, a wic moliwoci aku-mulowania kapitau / oszczdno-ci, czyli pniejszych inwestycji, tych wasnych, a nie z impor-tu, co tak naprawd jest praw-dziwym wyznacznikiem pozycji konkurencyjnoci gospodarki.</p> <p>Lektura raportu otwiera oczy i wskazuje jak wiele zaley od odpowiedniej polityki gospo-darczej, ordynacji podatkowej, odpowiedniego wsparcia dla ro-dzimych firm, szacunku dla pra-wa wasnoci, przyjaznych re-gulacji, ale rwnie od naszych </p> <p>wasnych przemylanych wybo-rw, jako konsumentw, pro-ducentw i aktywnych czon-kw spoeczestwa, bo wszyscy jestemy wspodpowiedzial-ni za przyszo naszej gospodar-ki. Dlatego wszyscy powinnimy POMYLE o PRZYSZOCI.</p> <p>MICHA URBANKOWSKI </p> <p>Zapoznaem si z materiaami publikowanymi na stronie i uwa-am je za bardzo ciekawe. Sama inicjatywa jest moim zdaniem jak najbardziej potrzebna. Trzeba edukowa spoeczestwo. </p> <p> UKASZ SOBOTOWSKI</p> <p>Bardzo podoba mi si Paskie zrwnowaone, organiczne po-dejcie do problemu, w ktrym zwraca Pan uwag na to, e kade </p> <p>rodowisko i grupa spoeczna ma swoja rol do odegrania w roz-wizywaniu problemw kraju.</p> <p>DR PAWE J. DBROWSKI Australia</p> <p>Z uwag przegldnem stro-n Fundacji Pomyl o Przyszo-ci i jestem wdziczny Fundacji za aktywny udzia w zmianie kra-ju na lepsze. Tylko w taki sposb Polska moe sta si lepiej funk-cjonujcym krajem, z ktrego mieszkacy nie bd musieli emi-growa za chlebem (ja byem jed-nym z takich).</p> <p>STANISAW TOKARZ inynier mieszkajcy w USA</p> <p>Przeczytaam Pastwa ra-port bardzo ciekawa reflek-sja. To, co uwaam za szczeglnie </p> <p>wartociowe, to id...</p>