POMY L O PRZYSZ O CI - ?· – Czy faktycznie wiedza ekonomiczna mieszkańców zamożnych krajów jest… page 1
POMY L O PRZYSZ O CI - ?· – Czy faktycznie wiedza ekonomiczna mieszkańców zamożnych krajów jest… page 2
POMY L O PRZYSZ O CI - ?· – Czy faktycznie wiedza ekonomiczna mieszkańców zamożnych krajów jest… page 3
POMY L O PRZYSZ O CI - ?· – Czy faktycznie wiedza ekonomiczna mieszkańców zamożnych krajów jest… page 4

POMY L O PRZYSZ O CI - ?· – Czy faktycznie wiedza ekonomiczna mieszkańców zamożnych krajów jest…

Embed Size (px)

Text of POMY L O PRZYSZ O CI - ?· – Czy faktycznie wiedza ekonomiczna mieszkańców zamożnych krajów...

POMY L O PRZYSZ O CIDobry dodatek wiedzy o gospodarce (17)

Konkurencja globalna na wolnym rynku przypomina gospodarcze mistrzostwa wiata. Kraje, ktre wygrywa-j nie tylko maj satysfakcj, ale rwnie osigaj wyszy poziom ycia. Do tej nieograniczonej gospodarczej rywa-lizacji Polska przystpia dopiero po 1989 r., zmuszona nie tylko do konkurowania z duo silniejszymi od siebie

gospodarczo krajami, ale take do cakowitego otwarcia si na kapita zagraniczny, nie stosujc adnych prefe-rencji dla rodzimego kapitau. Czy bez rodzimych firm globalnych Polska moe si dalej rozwija? Jaki wpyw na rozwj gospodarczy Polski maj nasi przedsibior-cy? Czy bez wsparcia pastwa i naszych konsumentw

polskie firmy s w stanie uzyska efekt skali i sta si glo-balnymi? Czy rodzimi przedsibiorcy mog mie wpyw na polityk gospodarcz pastwa? O tym wszystkim b-dziemy dyskutowali podczas Forum Ekonomicznego Polska Wschd w Krynicy Zdroju, w rod 3 wrzenia o godz. 15.40. Zapraszamy!

Wszechobecna dyskusja na te-mat jakoci naszego ycia, zarob-kw oraz bezpieczestwa eko-nomicznego powoduje, e Polacy mog poczu si obywatelami dru-giej kategorii. Czy nasza gospodar-ka moe by bogatsza? Czy jako na-rd moemy by bardziej zamoni? Kto ma wpyw na rozwj gospo-darczy naszego kraju? O tym i nie tylko o tym mwi Boena Dama-siewicz, dyrektor Fundacji Pomyl o Przyszoci.

Jakie cele i zadania stawia sobie

Fundacja Pomyl o Przyszoci?

Celem naszej Fundacji jest podejmowanie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw sucych rozwojowi gospodarczemu kra-ju. Podejmujemy dyskusje na go-spodarcze tematy naszej wsplno-ty ekonomicznej, zastanawiamy si jak y w gospodarce wolno-rynkowej, gospodarce globalnej i czerpa z tego jak najwiksze korzyci. Chcemy zaintereso-wa Polakw kwestiami gospo-darczymi. Zdajemy sobie spraw, e my Polacy nie lubimy tego typu

tematw, ale bez pewnej wiedzy nie bdziemy w stanie podnie poziomu naszego ycia.

Twierdzi Pani, e wszyscy powin-

nimy si interesowa gospodark.

To chyba niemoliwe?

Jeeli chcemy wicej zarabia i zblia si poziomem ycia do za-monych krajw Europy Zachod-niej to niestety pewne reguy eko-nomiczne musz nam by znane. Kady z nas ma wpyw na efektyw-no gospodarcz naszej wsplno-ty: konsumenci, wyborcy, polity-cy, urzdnicy, pracownicy i media. Wszyscy powinnimy o nasze pa-stwo dba. Czy jest moliwe zain-teresowanie Polakw gospodar-k? Wierz, e tak. Przynajmniej w takim stopniu, aby nie odstawa od mieszkacw Niemiec, Holan-dii, Danii, Japonii.

Czy faktycznie wiedza ekonomiczna

mieszkacw zamonych krajw jest

wysza ni nasza?

Tak. Potwierdzaj to nasi ro-dacy przebywajcy na emigracji, przedsibiorcy prowadzcy mi-dzynarodow dziaalno. W za-monych krajach inne jest po-dejcie do przedsibiorczoci, do kupowania rodzimych pro-duktw, do narodowej gospodar-ki. W latach komunizmu wydano due rodki na promowanie go-spodarki socjalistycznej, jako lep-szej od kapitalistycznej. Tym sa-mym zdewaluowano pojcie ludzi przedsibiorczych. W tym okre-sie powsta te negatywny wize-runek polskich produktw, jako tych duo niszej jakoci. Utrwa-lone przez lata stereotypy spra-wiaj, e dzisiaj trudno Polakom w peni korzysta z gospodarki wolnorynkowej.

Dlaczego zdecydowalicie si Pa-

stwo na aktywne uczestnictwo w Fo-

rum Ekonomicznym Polska Wschd?

Nasze dziaania kierujemy do wszystkich grup spoecznych, m.in. do politykw, urzdnikw, dziennikarzy, przedsibiorcw. Takie wanie grono spotyka si w Krynicy. Czy mona wyobra-zi sobie lepsze miejsce do reali-zacji celw Fundacji? Poza tym podczas tego typu wydarze my take si uczymy. Wikszo osb, obecnych na panelu, to autoryte-ty w dziedzinie gospodarki. War-to posucha i wymieni swoje dowiadczenia.

Fundacja jest organizatorem panelu

dyskusyjnego pt. Wpyw rodzimych

przedsibiorcw na rozwj gospodar-

czy naszego kraju. Dlaczego wybrali-

cie akurat taki temat?

Konkurencja globalna na wol-nym rynku przypomina gospo-darcze mistrzostwa wiata. Kra-je, ktre wygrywaj nie tylko maj satysfakcj, ale rwnie osigaj wyszy poziom ycia. Do tej nie-ograniczonej gospodarczej rywa-lizacji Polska przystpia dopie-ro po 1989 r., zmuszona nie tylko do konkurowania z duo silniejszy-mi od siebie gospodarczo krajami, ale take do cakowitego otwarcia si na kapita zagraniczny, nie sto-sujc adnych preferencji dla ro-dzimego kapitau. Teraz rodzi si pytanie: Czy bez rodzimych firm globalnych Polska moe si dalej rozwija? Jaki wpyw na rozwj gospodarczy Polski maj nasi ro-dzimi przedsibiorcy? O tym wa-nie chcemy dyskutowa.

Pani zdaniem moliwy jest roz-

wj Polski bez polskich firm i polskie-

go kapitau?

Niestety nie. Inwestorzy za-graniczni s nam potrzebni. Mu-simy jednak pamita, e kon-cerny zagraniczne inwestuj tam, gdzie s ku temu dogodne warun-ki, w tym take tania sia robocza. W naszym kraju zarobki na prze-strzeni ostatnich 25 lat na tyle wzrosy, e obecnie proste rezer-wy gospodarcze, jak koszt siy ro-boczej ju si wyczerpay. Istnieje powaane zagroenie, e po usta-bilizowaniu si polityki na Ukrainie wikszo inwestorw przenie-sie produkcj z Polski na Wschd. Trway rozwj gospodarczy mog zapewni nam tylko rodzime fir-my, zwaszcza te, ktre wytwa-rzane przez siebie dobra i usu-gi sprzedaj na zewntrz, poza krajem. To powoduje napyw pie-nidzy do naszej wsplnoty eko-nomicznej. Dziki temu tworzy si przestrze do powstawania pol-skich firm o zasigu lokalnym re-gionalne biznesy mog powstawa i funkcjonowa tylko wwczas, gdy pienidze ju s we wsplno-cie. Nadszed czas, aby nie tylko przyciga zagraniczne inwesty-cje do Polski, ale take wspiera ekspansj polskich firm na zagra-niczne rynki. Tylko firmy rodzi-me o zasigu midzynarodowym s gwarantem trwaego rozwoju gospodarczego pastwa i zamo-noci jego obywateli.

Skoro wszyscy maj wpyw na roz-

wj gospodarczy naszego kraju,

to co moe zrobi przysowiowy Ko-

walski, by tej zmiany dokona?

Przysowiowy Kowalski jest przede wszystkim konsumentem i to on kupujc okrelone towary, decyduje o tym, w ktrym kraju (naszej czy te innej ekonomicznej wsplnocie) bd powstawa nowe

miejsca pracy, ktry z krajw b-dzie si rozwija, a co za tym idzie, gdzie bd te wysze zarobki. Je-li w Polsce chcemy wicej zara-bia, wiksz wag musimy przy-wizywa do wydawania naszych pienidzy. Wszyscy jestemy take wyborcami, a wic to od nas zale-y, kto bdzie w naszym pastwie stanowi prawo i stwarza warun-ki do rozwoju przedsibiorczoci. W ten sposb ja, pan i kady Ko-walski mamy wikszy czy mniej-szy wpyw na rozwj gospodarczy naszego kraju. To wanie promuje i pokazuje nasza Fundacja.

Myli Pani, e taka zmiana wiado-

moci jest moliwa?

Zdajemy sobie spraw, e jest to dugotrway i trudny proces, ale mamy pene przekonanie, e war-to. To suy caemu spoeczestwu. Jeli tego wsplnie nie dokonamy, to nigdy nie dorwnamy w pozio-mie ycia krajom Zachodu. Mamy wiadomo, e za ten proces mu-sz by odpowiedzialne wszystkie grupy spoeczne. Bez tego nasze dziaania nie miayby sensu. Je-li chcemy, aby w Polsce yo si nam lepiej, dostatniej i wygod-niej to kady z nas musi zaanga-owa si w tworzenie warunkw dla rozwoju rodzimych firm, take poprzez kupowanie polskich pro-duktw, budowanie pozytywne-go wizerunku polskiej marki, po-przez lepsze przepisy prawne itd. Kady z nas, z racji penienia r-nych rl spoecznych ma wielki wpyw na budowanie wsplnego dobrobytu. Jeeli si uda, wtedy w kraju powstan setki tysicy do-brze patnych miejsc pracy, tu bd centrale globalnych polskich firm, tutaj bd pacone podatki, tutaj bdzie rozwj na miar XXI wieku.

Polska na podium gospodarczych mistrzostw wiata

DOBRY TYGODNIK SDECKI 28 sierpnia 201414 POMY L O PRZYSZ O CI Dobry dodatek wiedzy o gospodarce

Micha SoowowGwny akcjonariusz sp-ek giedowych: Synthos (che-mia), Rovese (ceramika sa-nitarna), Echo Investment (deweloper) oraz waci-ciel spek Barlinek (produk-cja podg) i Komfort (sie sklepw).

Z wielk sympati ki-bicuj celom i dziaaniom Fundacji Pomyl o Przy-szoci. Zadeklarowa-em gotowo wspierania dziaa Fundacji wierzc, e mj gos i dowiadcze-nie wynikajce z 25letniej aktywnoci biznesowej, mog by pomocne w re-alizacji szczytnego zadania aktywizacji gospodarczej Polakw, upowszechnia-nia wiedzy ekonomicznej, poprawy warunkw pro-wadzenia biznesu w Polsce oraz postrzegania i spoecz-nej akceptacji przedsibior-cw. To grupa w istotny sposb wsptworzca do-brobyt kraju i jego obywa-teli. Wyraam przekonanie, e dziaalno Fundacji Po-myl o Przyszoci dobrze suy Polsce i Polakom.

Jacek DomagaaStworzy Grup Inwestycyjn TDJ S.A. dziaajc w obszarze Equity (Famur, PGO, Zamet), nieruchomoci i finansw. Od 2013r. rozwija dziaalno inwestycyjn na rynku nieru-chomoci (Henniger).

Polakom potrzeb-ny jest impuls, ktry po-zwoli uwierzy, e mamy wpyw na sytuacj gospo-darcz naszej ojczyzny. Nie uda si to jednak bez za-angaowania obywateli. W tym celu powstaa Fun-dacja Pomyl o Przyszo-ci, ktra czy i motywu-je. Uczy jak y w globalnej gospodarce, czerpic z niej jak najwiksze korzyci. Firma HENNIGER prowa-dzc dziaalno inwesty-cyjn w brany nierucho-moci, na co dzie spotyka si z ograniczeniami utrud-niajcymi rozwj firmy, a tym samym rozwj ro-dzimej gospodarki. Cenimy dziaalno Fundacji, zaan-gaowanie jej pomysodaw-cy Ryszarda Florka w roz-wj gospodarki krajowej. Cieszymy si, e moemy doczy do tego projektu i jeszcze mocniej zaanga-owa w budow dobroby-tu w Polsce.

Czoowi przedsibiorcy o wsppracy z Fundacj Pomyl o Przyszoci

Ryszard FlorekPrezes Zarzdu i waciciel firmy FAKRO drugiego na wiecie producenta okien dachowych.

Powstanie Fundacji Po-myl o Przyszoci to efekt dowiadcze firmy FAKRO wynikajcych z prowadzenia biznesu w Polsce i za grani-c. Podczas licznych wyjaz-dw miaem okazj przyjrze si, jakie podejcie do budo-wania dobrobytu maj oby-watele, politycy, wyborcy i konsumenci w zamonych krajach. Dominowao po-czuc