Porez na dobit pravnih lica

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • www.paragraf.rs

  Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

  Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju vaea verzija propisa,

  poslednju verziju moete nai OVDE.

  ZAKON

  O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

  ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 -

  autentino tumaenje i 112/2015)

  Deo prvi PORESKI OBVEZNIK

  Vrste poreskih obveznika

  lan 1

  Poreski obveznik poreza na dobit pravnih lica (u daljem tekstu: poreski obveznik) je privredno drutvo, odnosno preduzee, odnosno drugo pravno lice koje je osnovano radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti.

  Poreski obveznik je i zadruga koja ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tritu ili vrenjem usluga uz naknadu.

  Poreski obveznik je, u skladu sa ovim zakonom, i drugo pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, ve je u skladu sa zakonom osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrenih u njegovim optim aktima, ako ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tritu ili vrenjem usluga uz naknadu (u daljem tekstu: nedobitna organizacija).

  Nedobitnom organizacijom iz stava 3. ovog lana naroito se smatraju: ustanova iji je osniva Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave; politika organizacija; sindikalna organizacija; komora; crkva i verska zajednica; udruenje; fondacija i zadubina.

  Izuzetno od st. 1. do 3. ovog lana, pravno lice koje, u skladu sa zakonom kojim se ureuje oporezivanje posebnim porezom po tonai broda, ispunjava uslove i opredeli se da, u skladu sa tim zakonom, umesto

  http://www.paragraf.rs/http://www.paragraf.rs/strane/paragraf_lex.htmlhttp://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?actid=1188http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/http://www.paragraf.rs/http://www.paragraf.rs/strane/paragraf_lex.htmlhttp://www.paragraf.rs/strane/paragraf_lex.htmlhttps://play.google.com/store/apps/details?id=rs.paragraf.android.paragraflexhttp://www.paragraf.me/http://www.paragraf.rs/rdr.html

 • poreza na deo dobiti, plaa poseban porez po tonai broda, za taj deo dobiti nije poreski obveznik u skladu sa ovim zakonom.

  Rezidenti i nerezidenti

  lan 2

  Poreski obveznik iz lana 1. ovog zakona je rezident Republike Srbije (u daljem tekstu: rezidentni obveznik) koji podlee oporezivanju dobiti koju ostvari na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) i izvan nje.

  Rezidentni obveznik je, u smislu ovog zakona, pravno lice koje je osnovano ili ima mesto stvarne uprave i kontrole na teritoriji Republike.

  lan 3

  Nerezident Republike (u daljem tekstu: nerezidentni obveznik) podlee oporezivanju dobiti koju ostvari poslovanjem preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi na teritoriji Republike na nain propisan ovim zakonom, ukoliko meunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukije ureeno.

  Nerezidentni obveznik je, u smislu ovog zakona, pravno lice koje je osnovano i ima mesto stvarne uprave i kontrole van teritorije Republike.

  lan 3a

  Za potrebe primene odredbi ovog zakona, jurisdikcijom sa preferencijalnim poreskim sistemom smatra se teritorija sa poreskim suverenitetom na kojoj se primenjuje zakonodavstvo koje prua mogunosti za znaajno manje poresko optereenje dobiti pravnih lica, bilo svih pravnih lica ili onih koja ispunjavaju posebne uslove, kao i dividendi koje ona raspodeljuju svojim osnivaima u poreenju sa onim predvienim odredbama ovog zakona i zakona koji ureuje oporezivanje dohotka graana, odnosno za onemoguavanje ili oteavanje utvrivanja stvarnih vlasnika pravnih lica od strane poreskih organa Republike Srbije i onemoguavanje ili oteavanje utvrivanja onih poreskih injenica koje bi bile od znaaja za utvrivanje poreskih obaveza prema propisima Republike Srbije (u daljem tekstu: jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom).

  Nerezidentnim pravnim licem iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom smatra se nerezidentno pravno lice koje:

  1) je osnovano na teritoriji jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, ili

  2) ima registrovano sedite na teritoriji jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, ili

  3) ima sedite uprave na teritoriji jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom, ili

  4) ima mesto stvarne uprave na teritoriji jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom.

  Stav 2. ovog lana se ne primenjuje u sluaju da se nerezidentno pravno lice moe smatrati rezidentom druge drave ugovornice za potrebe primene meunarodnog ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja izmeu te drave i Republike Srbije.

  Za potrebe primene stava 1. ovog lana ministar finansija utvruje listu jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom.

  lan 4

 • Stalna poslovna jedinica je svako stalno mesto poslovanja preko kojeg nerezidentni obveznik obavlja delatnost, a naroito:

  1. ogranak;

  2. pogon;

  3. predstavnitvo;

  4. mesto proizvodnje, fabrika ili radionica;

  5. rudnik, kamenolom ili drugo mesto eksploatacije prirodnog bogatstva.

  Stalnu poslovnu jedinicu ine i stalno ili pokretno gradilite, graevinski ili montani radovi, ako traju due od est meseci, i to:

  a) jedna od vie izgradnji ili montaa koje se uporedno obavljaju, ili

  b) nekoliko izgradnji ili montaa koje se obavljaju bez prekida jedna za drugom.

  Ako lice, zastupajui nerezidentnog obveznika, ima i vri ovlaenje da zakljuuje ugovore u ime tog obveznika, smatra se da nerezidentni obveznik ima stalnu poslovnu jedinicu u pogledu poslova koje zastupnik vri u ime obveznika.

  Ne postoji stalna poslovna jedinica ako nerezidentni obveznik obavlja delatnost preko komisionara, brokera ili bilo kog drugog lica koje, u okviru vlastite delatnosti, posluje u svoje ime, a za raun obveznika.

  Stalnu poslovnu jedinicu ne ini ni:

  1. dranje zaliha robe ili materijala koji pripadaju nerezidentnom obvezniku iskljuivo u svrhu skladitenja, prikazivanja ili isporuke, kao ni korienje prostorija iskljuivo za to namenjenih;

  2. dranje zaliha robe ili materijala koji pripadaju nerezidentnom obvezniku iskljuivo u svrhu prerade u drugom preduzeu ili od strane preduzetnika;

  3. dranje stalnog mesta poslovanja iskljuivo u svrhu nabavljanja robe ili prikupljanja informacija za potrebe nerezidentnog obveznika, kao ni u svrhu obavljanja bilo koje druge aktivnosti pripremnog ili pomonog karaktera za potrebe nerezidentnog obveznika.

  lan 5

  Nerezidentni obveznik koji obavlja delatnost na teritoriji Republike poslovanjem preko stalne poslovne jedinice koja vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se ureuje raunovodstvo (ogranak i drugi organizacioni delovi nerezidentnog obveznika koji obavljaju delatnost), oporezivu dobit utvruje u skladu sa ovim zakonom i podnosi za stalnu poslovnu jedinicu poreski bilans i poresku prijavu.

  Nerezidentni obveznik koji obavlja delatnost preko stalne poslovne jedinice koja ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se ureuje raunovodstvo, duan je da vodi u toj stalnoj poslovnoj jedinici evidenciju kojom se obuhvataju svi podaci o prihodima i rashodima, kao i drugi podaci od znaaja za utvrivanje dobiti koju ta jedinica ostvaruje poslovanjem na teritoriji Republike, i da podnosi poreski bilans i poresku prijavu.

  Poreski bilans i poresku prijavu podnosi i nerezidentni obveznik koji delatnost na teritoriji Republike obavlja preko stalne poslovne jedinice koja se saglasno meunarodnom ugovoru o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ne smatra stalnom poslovnom jedinicom.

 • Deo drugi PORESKA OSNOVICA

  Oporeziva dobit

  lan 6

  Osnovica poreza na dobit pravnih lica je oporeziva dobit.

  Oporeziva dobit utvruje se u poreskom bilansu usklaivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sainjen u skladu sa meunarodnim raunovodstvenim standardima (u daljem tekstu: MRS), odnosno meunarodnim standardima finansijskog izvetavanja (u daljem tekstu: MSFI), odnosno meunarodnim standardom finansijskog izvetavanja za mala i srednja pravna lica (u daljem tekstu: MSFI za MSP) i propisima kojima se ureuje raunovodstvo, na nain utvren ovim zakonom.

  Oporeziva dobit obveznika koji, prema propisima kojima se ureuje raunovodstvo, ne primenjuje MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, utvruje se u poreskom bilansu usklaivanjem dobiti obveznika, iskazane u skladu sa nainom priznavanja, merenja i procenjivanja prihoda i rashoda koji propisuje ministar finansija, na nain utvren ovim zakonom.

  Usklaivanje rashoda

  lan 7

  Za utvrivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, kao i propisima kojima se ureuje raunovodstvo, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi nain utvrivanja.

  Za utvrivanje oporezive dobiti obveznika koji, prema propisima kojima se ureuje raunovodstvo, ne primenjuje MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, priznaju se rashodi utvreni u skladu sa nainom priznavanja, merenja i procenjivanja rashoda koji propisuje ministar finansija, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi nain utvrivanja.

  lan 7a

  Na teret rashoda ne priznaju se:

  1) trokovi koji se ne mogu dokumentovati;

  2) ispravke vrednosti pojedinanih potraivanja od lica kome se istovremeno duguje, do iznosa obaveze prema tom licu;

  3) pokloni i prilozi dati politikim organizacijama;

  4) pokloni iji je primalac povezano lice iz lana 59. ovog zakona;

  5) kamate zbog neblagovremeno plaenih poreza, doprinosa i drugih javnih dabina;

  5a) trokovi postupka prinudne naplate poreza i drugih dugovanja, trokovi poreskoprekrajnog postupka i drugih