Porez na dodatu vrednost - PDV - ??Faktura maloprodajne firme 100m x 35 din= vrednost bez PDV 3.500 din Obračunat PDV 20% od 3.000 700 din Ukupno za plaćanje

 • Published on
  09-Feb-2018

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • A U T O R : G O R A N B O I

  T E M A P O G L A V L J A

  Porez na dodatu vrednost - PDV

  Interact biz D.O.O. Beograd, Makenzijeva 32/3

  www.skolaknjigovodstva.com

 • Definisanje PDV-a

  Porez na dodatu vrednost se u naoj praksi pojavljuje 2005. godine (Zakon o porezu na dodatnu vrednost Sl. glasnik 84/04 i 86/04) kao zamena prethodno propisanonog poreza na promet. Po prethodnom Zakonu o porezu na promet, porez se obraunavao i plaao samo u fazi krajnje potronje. Prilikom prometa robe izmeu posrednika i preraivaa porez se nije obraunavao na osnovu takozvane izjave o reprodukciji i daljem prometu. Takav nain, poznat kao jednofazni nain naplate poreza, davao je veliku mogunost zloupotrebe izdavanja izjava, manipulisanja preko fanotomskih preduzea, i gubljenja traga robi pre poslednje faze u prometu, pa samim tim i izbegavanja plaanja poreza. Za razliku od prethodnog naina obrauna i naplate poreza na promet, koji je bio jednofazni, porez na dodatu vrednost se obraunava i plaa u svakoj fazi prometa roba ili usluga. Po prethodom nainu obrauna poreza na promet proizvoa dobara je ista isporuivao posredniku bez obrauna poreza a na osnovu izjave koju je dobio od posrednika, taj posrednik je prilikom dalje prodaje iste ili doraene robe sledeem posredniku (uz dobijenu izjavu) fakturisao bez poreza na promet, sve dok krajnji posrednik nije isporuio robu krajnjem kupcu potroau, kada je obraunavao porez na promet kroz izdatu fakturu, i na osnovu tog obrauna uplaivao porez na propisani raun. Uvoenjem poreza na dodatu vrednost, sada svaki isporuilac robe ili usluga u nizu isporuka, obraunava i iskazuje porez u fakturi koju ispostavlja kupcu. Prilikom plaanja obaveze poreza, svaki obveznik ima pravo odbitka poreza koji je obraunat u fakturi dobijenoj od dobavljaa. Bitna razlika je upravo u tome to svaki uesnik u prometu robe ili usluga ima interes da mu prethodni dobavlja dostavi fakturu sa obraunatim porezom jer sada moe da za taj deo umanji svoju obavezu prilikom plaanja poreza. Ako bi dobio fakturu bez obraunatog poreza, sam bi morao da plati ceo iznos prethodog poreza. Znai u sam mehanizam obrauna je uvedena svojevrsna kontrola obrauna poreza izmeu uesnika u prometu. Po definiciji iz Zakona o PDV porez na dodatu vrednost je ...opti porez na potronju koji se obaunava i plaa na isporuke dobara i pruanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga , kao i na uvoz dobara, osim ako ovim zakonom nije drugaije propisano Porez na dodatnu vrednost je prema tome opti porez jer pogaa promet svih ili irokog kruga dobara i usluga. To je porez na potronju zato to sutinski pogaa rashode, posredan je jer se po nameri zakonodavca, prevaljuje na krajnjeg korisnika, svefazni (obuhrata sve faze prometa) i to je vrlo bitno nekumulativan je, zato to se plaa samo razlika izmeu prenetog i obraunatog poreza pri emu se preneti porez izuzima iz osnovice za obraun. Napomenimo da obveznik poreza na dodatu vrednost, moe odbijati prethodni poreza samo ako je on obraunat u fakturi dobavljaa koji je i sam obveznik poreza na dodatu vrednost. Promet podrazumeva isporuku dobara i pruanje usluga, a predmet oporezivanja PDV postaje kada su ispunjeni sledei uslovi:

  Promet dobara i usluga vri lice koje je poreski obveznik

  Promet dobara i usluga poreski obveznik vri u okviru obavljanja svoje delatnosti

  Promet dobara i usluga vri se na teritoriji Republike Srbije

  Promet dobara i usluga se vri uz nadoknadu

 • to se tie uvoza dobara, predmet oporezivanja postoji kad god se dobra fiziki unesu preko carinske granice na carinsko podruje Republike. Znai lice koje uvozi robu plaa PDV prilikom uvoza iako ne mora biti poreski obveznik, niti promet mora biti u okviru obavljanja delatnosti, niti dobro mora biti uvzeno uz naknadu. Promet dobara je prenos prava raspolaganja na telesnim (materijalnim stvarima) licu koje tim dobrom moe raspolagati kao vlasnik. Dobra mogu biti sirovine, poluproizvodi, roba, gotovi proizvodi, iva bia, prirodna dobra. Pod dobrima se smatraju i nematerijalne stvari kao to su voda, elektrina energija, gas i toplotna energija. Pravo raspolaganja pored vlasnika mogu imati i druga lica, na primer komisionari. Znai po Zakonu o PDV pored predmeta oporezivanja, kako je prethodno navedeno, treba da razlikujemo i sledee pojmove:

  Poreski obveznik

  Poreski obveznik PDV-a je pravno ili fiziko lice koje samostalno isporuuje dobra i prua usluge u okviru obavljanja delatnosti. Poreski obveznik mora da obrauna i iskae propisan promet u svojim raunima, ima pravo odbitka prethodnog poreza i mora da vodi propisane evidencije.

  Mali poreski obveznik

  Mali poreski obveznik je lice koje vri promet dobara i usluga na teritoriji Republike i/ili u inostranstvu, a iji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije vei od osam miliona dinara, odnosno koje pri otpoinjanju obavljanja delatnosti procenjuje da u narednih 12 meseci nee ostvarivati ukupan promet vei od osam miliona dinara. Mali obveznik ne obraunava PDV za izvreni promet dobara i usluga, nema pravo iskazivanja PDV u raunima, nema pravo odbitka prethodnog poreza i nije duan da vodi evidencije propisane zakonom. Moe, na sopstveni zahteva da se opredeli za obavezu plaanja PDV podnoenjem evidencione prijave, ime stie sva prava i obaveze poreskog obveznika PDV.

  Poreski dunik

  Poreski dunik, pored poreskih obveznika, obuhvata jo i:

  Poreskog punomonika koga odredi strano lice koje u Republici Srbiji nema sedite ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalite, a koje obavlja promet dobara i usluga u Republici;

  Primalac dobara i usluga od stranog lica koje nije odredilo poreskog punomonika;

  lice koje u raunu ili drugom dokumentu koji slui kao raun iskae PDV, a nije obveznik PDV ili nije izvilo promet dobara i usluga;

  Lice koje uvozi dobra:

  Primalac dobara ili usluga, obveznik PDV, za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, izvren od strane drugog obveznika PDV;

  Primalac dobara, obveznik PDV, za promet graevinskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, ukljuujui i vlasnike udele na tim dobrima, izvren od drugog obveznika PDV kada je ugovorom na osnovu koga se vri promet tih dobara predvieno da e se taj promet obraunavati u skladu sa Zakonom o PDV.

 • Mesto prometa dobara

  Po Zakonu o PDV lan 11. pod mestom prometa dobara podrazumevamo mesto:

  1) u kojem se dobro nalazi u trenutku slanja ili prevoza do primaoca ili , po njegovoma nalogu, do treeg lica, ako dobro alje ili prevozi isporuilac, primalac ili tree lice, po njegovom nalogu;

  2) ugradnje ili montae dobra, ako se ono ugrauje ili montira od strane isporuioca ili, po njegovom nalogu, od strane treeg lica;

  3) u kojem se dobro nalazi u trenutku isporuke, ako se dobro isporuuje bez otpreme, odnosno prevoza;

  4) prijema vode, elektrine energije, gasa i toplotne energije.

  Mesto isporuke usluga lan 12. ZPDV

  Mesto prometa usluga je mesto u kojem prualaca usluga obavlja svoju delatnost s tim to se promet koji se obavlja preko poslovne jedinice vezuje za mesto poslovne jedinice. Pored ovih mestom vrenja usluge smatra se mesto: 1) u kojoj se nalazi nepokretnost, ako se radi o prometu usluga koja je neposredno vezana sa tom nepokretnou, ukljuujui delatnost posredovanja i procene u vezi nepokretnosti, kao i projektovanje, pripremu i izvoenje graevinskih radova i nadzor nad njima. 2) gde se obavlja prevoz, a ako se prevoz obavlja u Republici Srbiji i u inostranstvu, odredbe ovog zakona primenjuju se samo na deo prevoza izvren u Republici. 3) gde je usluga stvarno pruena, a radi se o : uslugama iz oblasti kulture, sporta, nauke i obrazovanja, zabavno estradnim i slinim uslugama, sporednim uslugama u oblasti transporta, ) usluge procene pokretne stvari, radova na pokretnim stvarima; 4) u kojem primalac usluga obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se prua usluga, odnosno mesto sedita ili prebivalita primaoca usluge, ako se radi o uslugama: iznajmljivanja pokretnih stvari (osim rent a car), telekomunikacionih usluga, preuzimanja obaveze odustajanja od vrenja neke delatnosti ili ostvarivanja prava, usluga ekonomske propagande, prenosa, ustupanja i davanja na korienje autorskih prava, prava na patente, licence, i drugih prava intelektualne svojine, bankarskih i finansijskih usluga (osim iznajmljivanja sefova), osiguranja i reosiguranja, usluge savetnika, inenjera, advokata, revizora, obrada podataka i ustupanje informacija, stavljanje na raspolaganje osoblja, prikljuivanje na mreu prirodnog gasa i elektrine energije, posredovanja u navedenim uslugama i dr.

  Vreme prometa dobara

  Prema lanu 14. zakona o PDV nastaje danom 1) otpoinjanja slanja ili prevoza dobara primaocu ili treem licu, po njegovom nalogu, ako dobra

  alje ili prevozi isporuilac,primalac ili tree lice, po njihovom nalogu. 2) preuzimanja dobara od strane primaoca u sluaju ugradnje ili montae dobara od strane

  isporuioca ili, po njegovom nalogu, treeg lica. 3) prenosa prava raspolaganja na dobrima primaocu, ako se dobro isporuuje bez otpreme,

  odnosno prevoza; 4) oitavanja stanja primljene vode, elektrine energije, gasa i toplotne energije koje vri

  isporuilac, u cilju obraunavanja potronje.

 • Nastanak poreske obaveze

  Poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvri jedna od sledeih radnji: 1) promet dobara i usluga; 2) naplata, odnosno plaanje ako je naknada ili deo naknade naplaen, odnosno plaen u

  novcu pre prometa dobara i usluga; 3) nastanak obaveze plaanja carinskog duga, kod uvoza dobara, a ako te obaveze nema,

  danom kojim bi nastala obaveza plaanja tog duga.

  Predhodni porez

  Prethodni porez je iznos PDV koji je obraunat i iskazan u fakturi, u prethodnoj fazi prometa odnosno plaen pri uvozu dobara, i koji obveznik PDV moe koristiti kao odbitak od poreza obraunatog prilikom isporuke sopstvenih dobara i usluga kupcima. Osnovni uslov za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza prilikom nabavke dobara i usluga je da obveznik ta dobra i usluge koristi ili e koristiti za promet dobara i usluga:

  1) koji je oporeziv PDV; 2) za koji su propisana oslobaanja od plaanja PDV; 3) koji je izvren u inostranstvu, ako je za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog

  poreza da je izvren u Republici.

 • Funkcionisanje PDV

  Sam nain funkcionisanja PDV se svodi na to da svaki uesnik u prometu (ako je obveznik PDV), za nabavljenu robu ili usluge, po osnovu primljene fakture (dobavlja je takoe obveznik PDV), iz nabavne vrednosti izuzima obraunati PDV, dodaje svoju maru (razlika u ceni) i na taj zbir primenjuje propisanu stopu PDV. U fakturi koju ispostavlja svom kupcu iskazuje se prodajna vrednost robe ili usluga i obraunat PDV. PDV koji obveznik obrauna prilikom prodaje robe ili usluga, je njegova obaveza, s tim to se od te obaveze oduzima PDV sadran u fakturama koje je dobio prilikom nabavke robe ili usluga (prethodni PDV).

  Primer:

  Proizvoa platna isporuuje 100m platna po ceni od 20 dinara veleprodajnoj firmi i na taj iznos obraunava PDV od 20%

  Faktura proizvoaa platna 100m x 20 din = vrednost bez PDV 2.000 din Obraunati PDV 20% od 2000 400 din Ukupno za plaanje 2.400 din

  Veletrgovac preuzima platno i prodaje ga maloprodanjoj firmi po ceni od 30 din i na taj iznos obraunava 20 % poreza na dodatu vrednost. Ulaz platno 100m x 24 din = nabavna vrednost sa PDV 2.400 din. - preneti PDV (faktura dobavljaa) - 400 din Nabavna vrednost robe bez PDV 2.000 din + mara (razlika u ceni) 1.000 din Maloprodajna vrednost robe bez PDV 3.000 din Obraunat PDV 20% 600 din Vrednost robe sa PDV 3.600 din

  Faktura veleprodajne firme 100m x 30 din= vrednost bez PDV 3.000 din Obraunat PDV 20% od 3.000 600 din Ukupno za plaanje 3.600 din

  Maloprodajna firma preuzima platno i prodaje ga krajnjim potroau po ceni 35 dinara i na taj iznos obraunava 20% poreza na dodatu vrednost. Ulaz platno 100m x 36 din = nabavna vrednost sa PDV 3.600 din. - preneti PDV (faktura dobavljaa) - 600 din Nabavna vrednost robe bez PDV 3.000 din + mara (razlika u ceni) 500 din Maloprodajna vrednost robe bez PDV 3.500 din

 • Obraunat PDV 20% 700 din Vrednost robe sa PDV 4.200 din

  Faktura maloprodajne firme 100m x 35 din= vrednost bez PDV 3.500 din Obraunat PDV 20% od 3.000 700 din Ukupno za plaanje 4.200 din

  Ukupan PDV iskazan u fakturi maloprodnajne firme je 700 dinara i to je obaveze koja proizilazi iz obrauna koju je maloprodajna firma duna da isplati. Maloprodajna firma je kao to smo videli navedeno platno kupila od veleprodajne firme i tom prilikom u primljenoj fakturi je iskazan prethodni PDV u iznosu od 600 dinara. Maloprodajna firma koristi ovaj prethodni PDV kao odbitnu stavku, i uplauje PDV u iznosu od 100 dinara. Veleprodajna firma je u svojoj fakturi iskazala PDV od 600 dinara i to je obaveza koja proizilazi iz obrauna koju je veleprodajna firma duna da isplati. Veleprodajna firma na osnovu fakture proizvoaa u kojoj je iskazan PDV u iznosu od 400 dinara isti moe da koristi kao odbitnu stavku, pa obaveza koju treba da izmiri iznosi 200 dinara. Proizvoa platna nema prethodne nabavke sa uraunatim PDV i on je duan ceo iznos obraunatog PDV (400 dinara). Normalno, preneti PDV se odnosi na ukupno primljene fakture za sve robe, usluge ili opremu koje se koriste za promet za koji se obraunava PDV. Tako, pored PDV koji su firme navedene u primeru koristile kao preneti PDV prilikom nabavke robe, one mogu takoe koristiti PDV sadran u fakturama dobavljaa (obveznika PDV) za sve druge robe ili usluge namenjene prometu dobara (transportni trokovi, komunalni trokovi, oprema za vrenje delatnosti). Preneti PDV se moe koristiti kao odbitna stavka za ukupnu koliinu nabavljene robe, usluge i opremu bez obzira da li su isti daje prodati ili utroeni u obraunskom periodu. Krajnji potroai, izuzev u sluajevima propisanim zakonom, nemaju prava da koriste dalje preneti PDV. Izuzetak postoji, na primer, u sluaju opreme i hrane za bebe kada roditelji pod propisanim uslovima mogu da izvre povraaj PDV iskazanog u raunima za robu koju su kupili u maloprodaji. Kao to je ranije navedeno kroz uslove korienja prethodonog PDV, svaki uesnik u prometu mora biti u krugu obveznika PDV, nabavljena roba ili usluge moraju biti namenjene prometu na koji se dalje obraunava PDV, i mora postojati validna faktura kao osnov za obraun obaveze dobavljea, i obrauna prenetog poreza za kupca. Sadraj fakture je precizno propisan Zakonom o PDV i ona mora da sadri sledee podatke:

  Naziv, adresu i pib izdavaoca rauna

  Mesto, datum izdavanja i redni broj rauna

  Naziv, adresu i pib primaoca rauna

  Vrstu i koliinu isporuenih dobara ili vrstu i obim usluga

  Datum prometa dobara i usluga i visinu avansnog plaanja

  Iznos osnovice PDV

  Poresku stopu koja se primenjuje

  Iznos PDV koji je obraunat na osnovicu

  Napomena o poreskom oslobaanju

 • Ukoliko bilo koji od ovih podataka nedostaje ne moe se iskoristiti i...

Recommended

View more >