POREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA

 • Published on
  13-Jan-2016

 • View
  35

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA. Temeljne osobine nesam. rada : posloprimac radi po uputama poslodavca, u vrijeme i na mjestu kako odredi poslodavac; za takav rad ima pravo na plau radni odnos: u pravilu na neodreeno vrijeme Dohodak od nesamostalnog rada = primici minus izdaci; - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • POREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA

  Temeljne osobine nesam. rada: posloprimac radi po uputama poslodavca, u vrijeme i na mjestu kako odredi poslodavac; za takav rad ima pravo na plau radni odnos: u pravilu na neodreeno vrijemeDohodak od nesamostalnog rada = primici minus izdaci; Vano: dohodak porezna osnovica!

 • PRIMICI: - plaa (l. 14. st. 1. ZPDoh) i primici iz st. 2. (mirovine)- pogodnosti uz plau (primici u naravi, fringe benefits) (l. 14. st. 3.)

  IZDACI: OBVEZNI DOPRINOSI iz plae (POSLOPRIMAC je obveznik)- za mirovinsko osiguranje temeljem meugeneracijske solidarnosti, temeljem kapitalizirane individualizirane tednje (1. i 2. stup), stope: 15 i 5%;

  - na plau (POSLODAVAC je obveznik, ali plaa za posloprimca dakle, to NIJE IZDATAK ZA POSLOPRIMCA nego je poslodavcu troak i on to ima pravo iskazati kao svoj izdataka/rashod) - za osnovno zdravstveno osiguranje (15%) i za ozljedu na radu i profesionalnu bolest (0,5%), - za posredovanje u zapoljavanju i osiguranje u sluaju nezaposlenosti (1,70%). DOBROVOLJNI DOPRINOSI - premije ivotnog osig. kao tednja, - dopunsko i privatno zdravstv. osig., - dobrovolj. mirov. osig. Navedeni dobrov. doprinosi - vrijedi za rezidente, do visine od 1.000 kn mjeseno, najvie 12.000 kn godinje.

  Obveznici poreza na doh. od nesam. rada GODINJA POREZNA PRIJAVA - porezno-tehniki aspekt: - nema obveze podnoenja god. por. prij. osim ako istovremeno ne obavlja rad kod dva ili vie poslodavaca, ili ostvaruje inozemni dohodak

 • Tehnike utvrivanja i naplate poreza na dohodakPrema stvarno ostvarenom dohotku:1) Temeljem godinje porezne prijave;2) Po odbitku (od nesamostalnog rada, od kapitala).

  U paualnom iznosu (dohodak se utvruje temeljem odabranih bitnih pokazatelja).

 • Porez na dohodak od samostalne djelatnostiSamostalne djelatnosti:obrt (l. 1. Zakona o obrtu) i s njime izjednaene djelatnosti,slobodna zanimanja (odvjetnici, zdravstveni djelatnici, porezni savjetnici, itsl),poljoprivreda i umarstvo.

 • Obiljeja samost. djelatnostiSamostalnost (poduzetnik obavlja djelatnost u svoje ime i za svoj raun);Trajnost (namjera ostvarenja dohotka i jednokratno obavljanje moe znaiti trajnost);Namjera ostvarenja dohotka (razlikovanje u odnosu na hobby)Porezno-tehniki aspekt: Obvezno podnoenje god. porezne prijave

 • Utvrivanje dohotka od samost. djelatnostiDohodak = razlika izmeu porezno priznatih primitaka i porezno priznatih izdataka (objektivno neto naelo) (l. 20.-22. ZPDoh)Objektivno neto naeloPriznaju se izdaci potrebni za ostvarenje porezno priznatih primitaka (izdaci openito naroito vani: kod doh. od samostalne djelatnosti, zatim - kod doh. od nesamostalnog rada. Doh. od kapitala i od osiguranja: izdaci se NE priznaju)

  Vano: dohodak porezna osnovica!

  Obveznici pdoh od sam. djelat. - obveze: 1. upis u registar obveznika p. na doh.; 2. doh. na temelju posl. knjiga i evidencija: knjiga primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine, knjiga prometa, evidencija o trabinama i obvezama; 3. za svaku prodaju i uslugu izdati raun.Predmet dugotrajne imovine: nabavna cijena vea od 2.000 kn, vijek trajanja dulje od godine dana (u vezi s time amortizacija kao porezno priznati izdatak).

 • AMORTIZACIJA KAO POREZNO PRIZNATI IZDATAK

  l. 12 ZPDob propisane stope i nain amortizacijeSutina priznavanje izdatka za nabavu dugotrajne imovine koja slui u poslovne svrhe (radi stjecanja porezno priznatih izdataka objektivno neto naelo).

 • Primjer djelovanja koncepta amortizacije: - Poduzetnik , f.o., koji obavlja proizvodnu djelatnost, nabavi stroj za 100. - Zakonitost stvarnog svijeta: upotreba stroja dovodi do smanjenja njegove vrijednosti. - Pitanje: Kako tu injenicu porezno valorizirati?- Odgovor: Priznavanjem smanjenja vrijednosti putem instituta AMORTIZACIJE (OTPISA) kao porezno priznatog izdatka npr., svake godine, u poreznoj prijavi, porezni obveznik ima pravo iskazati 20% nabavne vrijednosti stroja kao porezno priznati izdatak. Dakle, za pet godina vrijednost stroja je otpisana, to znai da za potrebe oporezivanja vie ne moe biti iskazana kao izdatak.

 • Dodatak - L. 12. ZPDOB4.5. Amortizacijalanak 12.(1) Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine priznaje se kao rashod u svoti obraunanoj na troak nabave po linearnoj metodi primjenom godinjih amortizacijskih stopa iz stavka 5. ovoga lanka. Linearna metoda(2) Amortizacija se obraunava pojedinano.(3) Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom smatraju se stvari i prava iji je pojedinani troak nabave vei od 2.000,00 kuna i vijek trajanja dui od godinu dana. Dugotr. Imovina - definicija(4) Amortizaciji ne podlijee zemljite, uma i slina obnovljiva prirodna bogatstva, financijska imovina, spomenici kulture te umjetnika djela. Lex specialis - Izuzea od pravila o amortizaciji(5) Godinje amortizacijske stope utvruju se prema amortizacijskom vijeku za svrhe oporezivanja, za pojedine su grupe dugotrajne imovine:1. za graevinske objekte i brodove vee od 1000 BRT, (20 godina), 5%,2. za osnovno stado, osobne automobile (5 godina), 20%,3. za nematerijalnu imovinu, opremu, vozila, osim za osobne automobile, te za mehanizaciju (4 godine), 25%,4. za raunala, raunalnu opremu i programe, mobilne telefone i opremu za raunalne mree (2 godine), 50%,5. za ostalu nespomenutu imovinu (10 godina), 10%.

 • L. 12. - nastavak(6) Godinje amortizacijske stope iz stavka 5. ovoga lanka mogu se podvostruiti. Lex specialis ubrzana amortizacija(7) Ako porezni obveznik obraunava amortizaciju u svoti nioj od porezno dopustive, tako obraunana amortizacija smatra se i porezno priznatim rashodom. Lex specialis usporena amortizacija(8) Troak amortizacije predmeta dugotrajne imovine priznaje se u porezni rashod od prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je dugotrajna imovina stavljena u upotrebu. Provedbeni propis (tehnika obra.)(9) Troak amortizacije za prodanu, darovanu, na drugi nain otuenu ili unitenu dugotrajnu imovinu priznaje se u porezni rashod do kraja mjeseca u kojem je dugotrajna imovina bila u upotrebi. Provedbeni propis (teh. obra.)(10) Neamortizirani troak nabave dugotrajne imovine priznaje se u porezni rashod u poreznom razdoblju u kojemu je dugotrajna imovina prodana, darovana, na drugi nain otuena ili unitena. Provedbeni propis (teh. obra.)

 • (11) Iznimno od odredbe stavka 10. ovoga lanka, ako je troak nabave iskazan u revaloriziranoj svoti, u porezni rashod priznaje se neamortizirani troak nabave umanjen za revaloriziranu svotu koja je do trenutka prodaje, darovanja, otuenja na drugi nain i unitenja ukljuena u prihode. Ra.-teh. propis(12) Ne priznaje se kao porezni rashod amortizacija obraunana na otpisanu dugotrajnu imovinu. Greka u obraunu (teh. obra.)(13) Amortizacija za osobne automobile i druga sredstva za osobni prijevoz priznaje se do 400.000,00 kuna troka nabave po jednom sredstvu. Ako troak nabave premauje navedenu svotu, amortizacija iznad navedene svote priznaje se samo ako sredstvo slui iskljuivo za registriranu djelatnost najma ili prijevoza. Lex specialis osob. prijevozna sredstva(14) Dugotrajna se imovina, i nakon to je u cijelosti otpisana, zadrava u evidenciji i iskazuje u bilanci do trenutka prodaje, darovanja, drugog naina otuenja ili unitenja. Raunovodstv.- porezno (za potrebe kasnijeg opor.)

 • Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava (zapravo: por. na doh. od imovine)

  Pasivni i aktivni dohodak kriterij podjele nain koritenja imovineNefinancijska i financijska imovina kriterij podjele nain dokazivanja vlasnitva (vrijednosni papiri)Dohodak od nefin. imovine:Davanje u najam ili zakup nekretnina i pokretnih stvari, organiziranje kampova (materijalna imovina),Davanje na vremenski ogranieno koritenje autorskih prava, prava industrijskog vlasnitva i drugih slinih prava (nematerijalna imovina),Otuenje imovine (nekretnina i imovinskih prava).

 • 1. DAVANJE U NAJAM ILI ZAKUP NEKRETNINA I POKRETNIH STVARI, ORGANIZIRANJE KAMPOVA

  lex generalis (l. 27. st. 1. i 2.) - odraava namjeru zakonodavca pojednostavniti oporezivanje odnosi se na iznajmljivanje stanova, soba, postelja, organiziranje kampova;- 1.1. ako por. obv. NIJE obveznik PDV primjenjuje se paualno oporezivanje: izdatak u visini od 30% od iznosa najamnine ili zakupnine (paualni, fiksni);- 1.2. Utvrivanje poreza - PREDUJAM - rjeenje PU (postupak l. 47. ZPDoh), nema osobnog odbitka, stopa 15%;- 1.3. Posljedica: nema obveze voenja poslovnih knjiga, NE MOE podnijeti god. poreznu prijavu). 2) lex specialis - ako JEST obveznik PDV utvruje dohodak prema l. 19. do 24. ZPDoh (samostalne djelatnosti obveza voenja posl. knjiga i podnoenja fin. izvjetaja, obveza podno. god. por prijave).

 • 2. DAVANJE NA VREMENSKI OGRANIENO KORITENJE AUTORSKIH PRAVA, PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNITVA I DRUGIH SLINIH PRAVA (NEMATERIJALNA IMOVINA)l. 40. st. 8. Pravilnika o pdoh:Obveznik sljednik autora (stjecatelj ili nasljednik prava); Pitanje to ako je obveznik izvorni (prvi) vlasnik takvog prava (dakle, vlastito autorsko djelo) odgovor to je ili doh. od samost. djelatnosti ili ostali doh.;l. 27. st. 4. i l. 50. st. 3. ZPDoh:Izdaci stvarni, dokumentirani (vjerodostojne isprave), ne priznaju se tokom poreznog razdoblja, nego kod utvrivanja godinjeg poreza (treba podnijeti poreznu prijavu);Naplata poreza: predujam - po odbitku, od ukupne naknade, stopa 25%, bez prava na osobni odbitak, izdaci su priznati, a zatim mogunost podnoenja g.p.p (l. 40. st. 1. t. 2. ZPDoh).

 • 3. OTUENJE IMOVINE (NEKRETNINA I IMOVINSKIH PRAVA) KAPITALNI DOBITAK

  Otuenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos.

  Dohodak ini razlika izmeu primitka utvrenog prema trinoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuuje i nabavne vrijednosti uveane za rast proizvoakih cijena industrijskih proizvoda (inflacija). Trokovi otuenja mogu se odbiti kao izdaci.

 • OSLOBOENJA, GUBICI, OPOREZIVANJEOsloboenja: ako je nekretnina sluila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdravanim lanovima njegove ue obitelji,u sluaju ako je nekretnina ili imovinsko pravo otueno nakon tri godine od dana nabave, ako je otuenje izvreno izmeu branih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih lanova ue obitelji, te izmeu razvedenih branih drugova ako je otuenje u neposrednoj svezi s razvodom braka te nasljeivanjem nekretnina i imovinskih prava. Gubici od otuenja nekretnina i imovinskih prava mogu se odbiti samo od dohotka od otuenja nekretnina i imovinskih prava koji je ostvaren u istoj kalendarskoj godini.

  Oporezivanje: Predujam - prema rjeenju Porezne uprave jednokratno na pojedinano ostvareni primitak, u roku od 15 dana od dana primitka rjeenja. Predujam - stopa 25% na poreznu osnovicu.

 • Dohodak od financijske imovine (dohodak od kapitala)Financijska imovina imovina nad kojom se vlasnitvo dokazuje nekim vrijednosnim papirom (npr. dionicom, obveznicom)Dohodak od kapitala - primici po osnovi kamata, izuzimanja imovine i koritenja usluga na teret dobiti tekueg razdoblja i udjeli u dobiti ostvareni dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica, a koji su ostvareni u poreznom razdoblju.

 • OBLICI DOHOTKA OD KAPITALAIzuzimanja imovine i koritenje usluga - izuzimanja imovine i koritenje usluga od strane lanova trgovakih drutava za njihove privatne potrebe (skrivene isplate dobiti) izvreni tijekom poreznog razdoblja na teret dobiti tekueg razdoblja, te izuzimanja fizikih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje se plaa porez na dobit.Kamate - primici to ih fizike osobe ostvaruju od potraivanja po osnovi danih zajmova i kredita. Kamatama se ne smatraju naplaene kamate iz lanka 9. stavka 1. (primici koji se ne smatraju dohotkom) kao ni naplaene kamate po sudskim rjeenjima i rjeenjima tijela lokalne i podrune (regionalne) samouprave.Primici po osnovi udjela u dobiti lanova uprave i radnika trgovakih drutava koje ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica. Primici po osnovi udjela u dobiti koje lanovi uprave i radnici trgovakih drutava ostvaruju dodjelom vlastitih dionica tih drutava utvruju se u visini trine vrijednosti ili razlike izmeu trine vrijednosti dodijeljenih dionica i plaene naknade, ako se dionice stjeu uz djelominu naknadu.

 • OPOREZIVANJE DOHOTKA OD KAPITALAPri utvrivanju dohotka od kapitala ne priznaju se izdaci (komentar: odstupanje od koncepta sintet. dohotka).Predujam poreza na dohodak od izuzimanja imovine i koritenja usluga obraunavaju, obustavljaju i uplauju isplatitelji istodobno s isplatom primitka, (porez po odbitku), po stopi od 35%, bez priznavanja osobnog odbitka.Predujam poreza na dohodak od kamata - po odbitku, po stopi od 35%, bez priznavanja osobnog odbitka.Predujam poreza na dohodak po osnovi primitaka po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica - po odbitku, po stopi od 15%, bez priznavanja osobnog odbitka.

 • DOHODAK OD OSIGURANJAPrimici u visini uplaenih i porezno priznatih premija ivotnog osiguranja s obiljejem tednje i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja (npr., izdaci kod doh. od nesamost. rada), a u sluaju otkupa polica ivotnog i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja ili prestanka osiguranja dohotkom se smatra iznos primitka, ako je manji od uplaenih premija osiguranja.

  Ne priznaju se izdaci (koment.: opet odstup od koncepcije sintet. dohotka).

  Uplaene premije osiguranja od kojih se utvruje dohodak od osiguranja iskazuju se s valutnom klauzulom i u trenutku isplate osigurane svote preraunavaju u kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg teaja Hrvatske narodne banke na dan isplate.

  Radi aurnosti podataka za potrebe oporezivanja - poslodavci, isplatitelji i porezni obveznici duni su o uplaenim porezno priznatim premijama osiguranja i isplaenom dohotku od osiguranja voditi i dostavljati propisane evidencije i izvjea.

 • Oporezivanje dohotka od osiguranjaPredujam poreza plaa se od osnovice primitka u visini uplaenih porezno priznatih premija osiguranja, odnosno u visini isplaene svote ako je manji od uplaenih premija osiguranja, po stopi od 15%, bez priznavanja osobnog odbitka.Tehnika naplate porez po odbitku.

 • Drugi dohodakDrugi dohodak ostvaruje se po osnovi primitaka koji se NE smatraju primicima odreenim po osnovi: 1. nesamostalnog rada, 2. samostalne djelatnosti, 3. imovine i imovinskih prava, 4. kapitala, 5. osiguranja.

 • to jest drugi dohodak?Primicima koji ine drugi dohodak OSOBITO se smatraju: 1. primici po osnovi djelatnosti lanova skuptina i nadzornih odbora trgovakih drutava, upravnih odbora, upravnih vijea i drugih njima odgovarajuih tijela drugih pravnih osoba, lanova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu, 2. autorske naknade isplaene prema posebnom zakonu kojim se ureuju autorska i srodna prava, 3. primici po osnovi djelatnosti sportaa, 4. primici po osnovi djelatnosti trgovakih putnika, agenta, aksvizitera, sportskih sudaca i delegata, tumaa, prevoditelja, turistikih djelatnika, konzultanata, sudskih vjetaka te druge sline djelatnosti, 5. primici u naravi koritenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema lanku 14. stavku 3. Zakona, a koje davatelji tih...

Recommended

View more >