Porez Na Dohodak - Pravila

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/29/2019 Porez Na Dohodak - Pravila

  1/3

  "Da bi porezni obveznik ostvario pravo na povrat poreza na dohodak, on je duan da

  podnese Godinju prijavu poreza na dohodak Obrazac GPD -1051 i dokumentaciju

  kojom e dokazati da ima pravo na povrat. Godinja prijava poreza na dohodak Obrazac

  GPD -1051 podnosi se do 31. marta za prethodnu godinu. Na osnovu godinje prijave

  utvrdit e se konaan obraun porezne obaveze", naveli su iz Porezne uprave FBiH.

  Kako su pojasnili, ukupni dohodak poreznog obveznika umanjivat e se za:

  -line odbitke

  -uplaene premije za dobrovoljno ivotno osiguranje

  -iznos trokova koji se odnose na zdravstvene usluge i nabavku lijekova

  -iznos kamate plaene za stambeni kredit

  Porezna kartica kao osnov

  Pravo na line odbitke porezni obveznik moe ostvariti samo na osnovu porezne kartice

  koju mu je, na njegov zahtjev, izdala Porezna uprava FBiH.

  "Obveznik poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti pravo na umanjenje porezne

  osnovice za odgovarajui iznos linih odbitaka moe ostvariti ve u toku poreznog

  perioda kod utvrivanja mjesenih akontacija poreza na dohodak, tj. kod obraunavanja

  poreza na isplaenu plau ili po isteku poreznog perioda na osnovu godinje porezne

  prijave, odnosno pri utvrivanju godinje osnovice poreza na dohodak za protekli porezni

  period.

  Rezidentni obveznici poreza na dohodak po osnovu samostalnih djelatnosti ili po osnovuimovine i imovinskih prava, osim onih kojima je porez na dohodak obraunat i naplaen

  kao konana porezna obaveza po odbitku, line odbitke mogu utvrditi na osnovu porezne

  kartice i uzeti ih u obzir kod utvrivanja godinje osnovice poreza na dohodak za protekli

  porezni period", dodaju nai sagovornici.

  Rezidentnim poreznim obveznicima ukupan iznos ostvarenog dohotka umanjuje se za

  osnovni lini odbitak u iznosu od 3.600,00 KM za kalendarsku godinu, odnosno 300,00

  KM mjeseno. Rezidentni porezni obveznici imaju pravo i na lini odbitak, u procentu od

  osnovnog linog odbitka, za izdravane lanove ue porodice:

  - 0,5 za branog druga (150,00 KM mjeseno),

  - 0,5 za prvo dijete (150,00 KM mjeseno),

  - 0,7 za drugo dijete (210,00 KM mjeseno),

  - 0,9 za tree i svako sljedee dijete (270,00 KM mjeseno),

  - 0,3 za drugog lana ue porodice (90,00 KM mjeseno),

  - 0,3 za utvrenu invalidnost poreznog obveznika i svakog lana ue porodice koje

  porezni obveznik izdrava (90,00 KM mjeseno).

  Izdravani lanovi ue porodice su: izdravana djeca, brani drug, roditelji poreznog

  obveznika i roditelji njegovog branog druga, preci i potomci u prvoj liniji, ukoliko ive u

  zajednikom domainstvu sa poreznim obveznikom te bivi brani drug i djeca za koju

 • 7/29/2019 Porez Na Dohodak - Pravila

  2/3

  porezni obveznik plaa alimentaciju.

  Iz Federalne porezne uprave napominju kako je porezni obveznik duan uz Godinju

  prijavu poreza na dohodak Obrazac GPD - 1051 priloiti sljedeu dokumentaciju:

  - za dohodak od nesamostalne djelatnosti fotokopiju Godinjeg izvjetaja o ukupno

  isplaenim plaama i drugim linim primanjima Obrazac GIP-1022

  - za dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti slinih obrtu, slobodnih

  zanimanja, poljoprivrede i umarstva Specifikaciju za utvrivanje dohotka od samostalne

  djelatnosti - Obrazac SPR-1053, popisnu listu dugotrajne imovine Obrazac PLDI-1043,

  ugovore i dokumentaciju o otuenju djelatnosti i dokumentaciju o udjelu o zajednikom

  dohotku.

  Za dohodak od samostalnih djelatnosti:

  - slobodnih zanimanja (samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportista) koji se

  oporezuju po odbitku,

  - drugih samostalnih djelatnosti (djelatnost lanova skuptina i nadzornih odbora

  privrednih drutava, upravnih odbora, steajnih upravitelja i sudija porotnika koji nemaju

  svojstvo zaposlenika u sudu, povremene samostalne djelatnosti kao to su: povremene

  djelatnosti naunika, umjetnika, strunjaka, novinara, sudskih vjetaka, trgovakih

  putnika, akvizitera, sportskih sudija i delegata i druge djelatnosti koje se obavljaju uz

  neku osnovnu samostalnu ili nesamostalnu djelatnost)

  - za dohodak od imovine i imovinskih prava, za dohodak od ulaganja kapitala- za dohodak od nagradnih igara i igara na sreu i dohodak od nesamostalne djelatnosti

  prilae se godinji izvjetaj isplatioca dohotka o obraunatom, obustavljenom i

  uplaenom porezu po odbitku.

  Rezidentnom poreznom obvezniku moe se, na osnovu godinje porezne prijave i

  vjerodostojne dokumentacije, priznati lini odbitak za:

  - uplaene premije za ivotno osiguranje koje ima karakter tednje

  - iznos trokova koji padaju na teret poreznog obveznika, a odnose se na zdravstvene

  usluge, nabavku lijekova registriranih u Federaciji na osnovu recepta izdatog odovlatene zdravstvene ustanove i nabavku ortopedskih pomagala i protetskih

  nadomjestaka u Federaciji

  - iznos kamate plaene na stambeni kredit koji je porezni obveznik uzeo radi kupovine ili

  izgradnje odgovarajueg stana kojim (prvi put) rjeava svoj stambeni problem.

  Potrebna dokumentacija koja se predaje uz Godinju prijavu poreza na dohodak

  Obrazac GPD -1051 za priznavanje dijela linog odbitka su dokazi o:

  - uplaenim premijama osiguranja fotokopija naloga o uplati premije

  - stvarnim trokovima za zdravstvene usluge i nabavku ortopedskih pomagala za vlastite

  potrebe ili za izdravane lanove ue porodice, pod uslovom da dokumentacija glasi na

 • 7/29/2019 Porez Na Dohodak - Pravila

  3/3

  ime i prezime poreznog obveznika (originalni rauni zdravstvenih ustanova, potvrda o

  participaciji, dokazi o plaanjutrokova te izjava da za tu svrhu nije primljena donacija)

  - plaenim kamatama na stambeni kredit, ako posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju

  kojom moe dokazati da prvi put rjeava svoj stambeni problem fotokopija ugovora o

  kreditu, dokaz o plaenim kamatama u toku poreznog perioda za koji se podnosi

  godinja prijava, dokaze da obveznik i njegov brani drug ne posjeduju nepokretnu

  imovinu, odnosno dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita nabavili ili

  namjeravaju nabaviti, odnosno izgraditi stambeni objekt kojim prvi put rjeavaju svoje

  stambeno pitanje.

  ta je ija nadlenost

  Iz Porezne uprave FBiH naglaavaju da je u njihovoj nadlenosti donoenje rjeenja za

  povrat vie uplaenog poreza na dohodak, dok su za povrat sredstava po rjeenjima o

  utvrivanju prava na povrat vie uplaenog poreza na dohodak nadlena kantonalna

  ministarstva finansija, koja trebaju izdati odgovarajue naloge za povrat sredstava na

  konkretne raune poreznih obveznika graana, a na teret kantonalnog budeta.

  Iz Poreske uprave RS-a su jo u decembru prole godine obavijestili porezne obveznike

  kojima je Uprava izdala poresku karticu-izvod za 2012. godinu - da je mogu koristiti i u

  ovoj godini, bez obaveze podnoenja novog zahtjeva, izuzev u sluaju promjene

  podataka o broju izdravanih lanova i visine kamate na stambeni kredit.

  "Porezni obveznici kojima je izdata porezna kartica-izvod za 2012. godinu, a kod kojih je

  dolo do promjena uslova za ostvarivanje ovog prava duni su bili najkasnije do 31.decembra prole godine podnijeti zahtjev za izdavanje porezne kartice - Obrazac 1001,

  popunjen na osnovu otplatnog plana stambenog kredita za 2013. godinu (za

  izgradnju/nabavku jedne i jedine nekretnine), odnosno dokumentacije o promjeni

  podataka u ostvarivanju obima prava po osnovu izdravanih lanova porodice. Da bi

  porezni obveznici ostvarili pravo na umanjene porezne osnovice na mjesenom nivou,

  potrebno je da poreznu karticu-izvod za 2013. godinu, koju je izdala Poreska uprava RS-

  a, predaju isplatiocu oporezivog dohotka", naveli su iz Poreske uprave RS-a.