Porezi - Prijava poreza gradani zadnje

  • Published on
    28-Jun-2015

  • View
    678

  • Download
    11

Embed Size (px)

Transcript

<p>Porezi</p> <p>Milivoj Friganovi, dipl. oec.</p> <p>Godinja prijava poreza na dohodak graana za 2010.1 Uvod 1.1 Novosti koje su donijele izmjene zakona i pravilnika o porezu na dohodak u 2010. 1.2 Podnoenje godinjih prijava poreza na dohodak lanova posade brodova u meunarodnoj plovidbi 1.2.1 Osnovna pitanja o oporezivanju primitaka pomoraca 1.2.2 Utvrivanje dohotka i godinji obraun poreza na dohodak za 2010. 1.2.2.1 Utvrivanje dohotka i godinji obraun poreza na dohodak za 2010. i nain iskazivanja dohotka u Obrascu DOH 1.2.2.2 Potvrda o inozemnom dohotku, dokaz o porezu plaenom u inozemstvu i potvrda stranog brodara o danima plovidbe ili preslika pomorske knjiice kada luka kapetanija ne vodi podatke 1.2.3 Obveza podnoenja godinje porezne prijave 1.2.4 Rok podnoenja godinje porezne prijave 1.3 Koje priloge za priznavanje poreznih olakica ne treba dostavljati uz godinju prijavu 2 Porezni obveznici koji obvezno podnose godinju poreznu prijavu 3 Porezni obveznici koji nisu obvezni podnijeti godinju poreznu prijavu 4 Za koji se dohodak godinja porezna prijava ne moe podnijeti 5 Primici koji se ne unose u godinju poreznu prijavu 6 Rok za podnoenje godinje porezne prijave za 2010. godinu 7 Kome se predaje porezna prijava 8 Ispravak porezne prijave 9 Odustanak od porezne prijave - povlaenje prijave 10 Razdoblje utvrivanja poreza na dohodak 11 Plaanje godinjeg poreza na dohodak 12 Povrat preplaenog poreza na dohodak 13 Osobni odbitak - neoporezivi dio dohotka 13.1 Osobni odbitak za pokrie osnovnih ivotnih potreba poreznog obveznika, uzdravane lanove ue obitelji i/ili djecu i invalidnost 13.1.1 Osnovni osobni odbitak poreznog obveznika 13.1.2 Dio odbitka za uzdravane lanove ue obitelji i uzdravanu djecu 13.1.3 Dio osobnog odbitka po osnovi invalidnosti1 / 2011</p> <p>3 3 4 4 6 6 7 7 8 9 10 13 14 15 17 18 18 18 19 19 19 20 20 21 21 23 1</p> <p>Godinja prijava poreza na dohodak graana za 2010.13.1.4 Osobni odbitak nerezidenta 13.1.5 Raspodjela osobnih odbitaka za djecu i ostale uzdravane lanove obitelji 13.1.6 Osnovni osobni odbitak za porezne obveznike koji imaju prebivalite i borave na podrujima posebne dravne skrbi i brdsko-planinskim podrujima 13.2 Osobni odbitak za plaene doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje ako porezni obveznik nije drugaije osiguran 13.3 Osobni odbitak za zdravstvene usluge 13.3.1 Zdravstvene usluge 13.3.2 Uvjeti koji moraju biti ispunjeni za koritenje dijela osobnog odbitka po osnovi zdravstvenih usluga 13.3.3 Nabava lijekova 13.3.4 Nabava ortopedskih pomagala 13.3.5 Medicinska rehabilitacija 13.3.6 Uobiajena pitanja poreznih obveznika i odgovori temeljem miljenja Porezne uprave zdravstvene usluge 13.4 Osobni odbitak za stambene potrebe 13.4.1 Dio osobnog odbitka za kupnju ili gradnju stambenog prostora 13.4.1.1 Priznavanje plaenih kamata po namjenskim kreditima za kupnju ili gradnju stambenog prostora 13.4.1.2 Vjerodostojne isprave koje se prilau uz godinju poreznu prijavu 13.4.1.3 Uobiajena pitanja poreznih obveznika i odgovori temeljem miljenja Porezne uprave u sluaju kupnje ili gradnje stambenog prostora 13.4.1.4 Uobiajena pitanja poreznih obveznika i odgovori temeljem miljenja Porezne uprave - financiranje sredstvima namjenskog stambenog kredita 13.4.2 Dio osobnog odbitka za odravanje postojeeg stambenog prostora 13.4.2.1 Vjerodostojne isprave koje se prilau uz godinju poreznu prijavu 13.4.2.2 Uobiajena pitanja poreznih obveznika i odgovori temeljem miljenja Porezne uprave odravanje postojeeg stambenog prostora 13.4.3 Dio osobnog odbitka po osnovi plaene slobodno ugovorene najamnine 13.5 Osobni odbitak za dana darovanja 13.6. Ukupni iznos osobnog odbitka za zdravstvene usluge, stambene potrebe i uplaene premije osiguranja koji se rezidentu mogu priznati po godinjoj poreznoj prijavi za 2010. 14 Priznavanje uplaenih premija po godinjoj poreznoj prijavi 15 Redoslijed koritenja izdataka po osnovi premija osiguranja i osobnog odbitka 16 Godinje porezne osnovice i stope poreza na dohodak (porezni razredi) za 2010. godinu 16.1 Pregled poreznih razreda koji su se primjenjivali do 30. 6. 2010. te poreznih razreda koji se primjenjuju od 1.7.2010. 16.2 Pregled godinjih poreznih razreda koji se primjenjuju kod obrauna poreza na dohodak po podnesenoj godinjoj prijavi za 2010. 17 Obrazac doh i upisivanje opih podataka, podataka o uzdravanim lanovima ue obitelji i podataka o uveanju osobnog odbitka 17.1 Obrazac DOH (prijava poreza na dohodak za 2010. godinu) 17.2 Koji porezni obveznici moraju podnijeti Obrazac DOH i to samo ope podatke i podatke o olakicama, osloboenjima i poticajima 17.3 Upisivanje opih podataka, podataka o uzdravanim lanovima ue obitelji i o uveanju osobnog odbitka u Obrazac - DOH 18 Primjer sastavljanja godinje porezne prijave za 2010. 18.1 Dohodak od nesamostalnog rada (plaa i mirovina) 18.2 Dohodak od imovine i imovinskih prava 18.3 Dohodak od kapitala 18.4 Drugi dohodak 19 Popis priloenih isprava 20 Utvrivanje godinje porezne osnovice 23 23 24 25 25 25 26 26 26 26 27 27 28 28 28 29 30 31 31 32 33 33 33 34 35 36 36 37 38 38 38 39 40 41 46 47 49 53 541 / 2011</p> <p>Porezi2</p> <p>Porezi</p> <p>Milivoj Friganovi, dipl. oec.Godinja porezna prijava poreza na dohodak graana za 2010. godinu, u odnosu na 2009. godinu, podnosi se na neto izmijenjenom obrascu DOH (izmijenjen je samo PRILOG UPO i to zbog primjene prosjenih godinjih poreznih stopa od: 13,5%, 25%, 30%, 37,5% i 42,5%) i to zbog izmjene poreznih stopa od 1.srpnja 2010. godine. Velika promjena kod podnoenja godinje porezne prijave poreza na dohodak graana za 2010. godinu, u odnosu na 2009. godinu, odnosi se na porezne olakice za uplaene premije ivotnog osiguranja s obiljejem tednje, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja te uveanje osobnog odbitka poreznog obveznika za plaene usluge za zdravstvene i stambene potrebe. Nabrojene porezne olakice, koje su ukinute od 1. srpnja 2010. godine, ipak e se moi priznati u godinjem obraunu poreza na dohodak za 2010. godinu (na temelju podnesene godinje porezne prijave) u sveukupnom iznosu do najvie 6.000,00 kuna godinje i to za uplate izvrene do 30. lipnja 2010. godine. Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak propisuju koji su porezni obveznici obvezni podnijeti godinju poreznu prijavu a koji to nisu obvezni ali mogu, u svrhu koritenja odreenih poreznih olakica i prava, podnijeti godinju poreznu prijavu. Na dalje, propisani su i oblici dohotka za koje se ne moe podnijeti godinja porezna prijava. Porezni obveznici koji su obvezni podnijeti godinju poreznu prijavu obvezni su u godinjoj poreznoj prijavi iskazati dohodak za koji su obvezni podnijeti godinju poreznu prijavu i dohodak od nesamostalnog rada, ali ne i ostale oblike dohotka, dok porezni obveznici koji nisu obvezni podnijeti godinju poreznu prijavu a ipak to dobrovoljno uine moraju u godinjoj poreznoj prijavi iskazati ukupan dohodak po svim izvorima kao to je to bilo i do sada. Posebno upozoravamo porezne obveznike da, prije dobrovoljnog podnoenja godinje porezne prijave a u svrhu koritenja odreenih poreznih olakica i prava, naprave kvalitetnu simulaciju godinjeg obrauna da se ne bi dogodilo da na kraju, po rjeenju Porezne uprave, moraju jo uplatiti porez na dohodak i prirez iako im je namjera bila dobiti povrat poreza. U uvodnom dijelu smo ukazali na sve novosti koje su donijele izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak u 2010. te se podsjetili koje priloge za priznavanje poreznih olakica ne treba dostavljati uz godinju poreznu prijavu jer su ve bili dostavljeni Poreznoj upravi prilikom podnoenja godinjih poreznih prijava za prethodna porezna razdoblja (kalendarske godine). Za razliku od prijanjih godina sada smo, zbog estih upita pretplatnika naeg asopisa, detaljno obradili sve to je bitno kod podnoenja godinjih prijava poreza na dohodak lanova posade brodova u meunarodnoj plovidbi (pomorce). Ovaj lanak usklaen je s Uputom Porezne uprave Sredinji ured Godinja prijava poreza na dohodak za 2010. godinu (Klasa: 41001/10-01/2146; Ur.broj: 513-07-21-01/10-1 od 16. prosinca 2010. godine). O svemu navedenom itajte u nastavku. Najnovijim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ( Narodne novine, br. 80/10) koji je stupio na snagu 1. srpnja 2010. godine i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak ( Narodne novine, br. 123/10) koji je stupio na snagu 4. studenoga 2010. donesene su brojne novosti koje se odnose na godinju prijavu poreza na dohodak graana za 2010. godinu. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak propisani su novi porezni razredi odnosno nove stope poreza na dohodak koje se primjenjuju od 1. srpnja 2010. godine. Porez na dohodak plaa se po stopi od 12% od porezne osnovice do visine dvostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka, po stopi od 25% na razliku porezne osnovice izmeu dvostrukog i esterostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka te po stopi od 40% na poreznu osnovicu iznad esterostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka iz lanka 36. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak koji od 1. srpnja 2008. pa na dalje iznosi 1.800,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvruje porez. Dakle, ukinute su porezne stope od 15%, 35% i 45%. Promijenjene su porezne stope i za ostale oblike dohotka (drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa, dohodak od zakupnina i najamnina, dohodak od osiguranja i dohodak od kapitala).</p> <p>Ukinute su porezne olakice: za uplaene premije ivotnog osiguranja s obiljejem tednje, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja te uveanje osobnog odbitka poreznog obveznika za plaene usluge za zdravstvene i stambene potrebe. Nabrojene porezne olakice, koje su ukinute od 1. srpnja 2010. godine, ipak e se moi priznati u godinjem obraunu poreza na dohodak za 2010. godinu (na temelju podnesene godinje porezne prijave) u ukupnom iznosu do najvie 6.000,00 kuna godinje i to za uplate izvrene do 30. lipnja 2010. godine.Meutim, uvedena je nova porezna olakica za uplaene premije za dobrovoljno mirovinsko osiguranje (III. stup) koje poslodavac uplauje u korist svojih radnika, uz njihov pristanak, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu do visine 500,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja, odnosno ukupno 6.000,00 godinje (ova olakica vrijedi i za poreznog obveznika koji obavlja samostalnu djelatnost kada premiju uplauje za sebe osobno). Ove premije, koje poslodavci plaaju za svoje radnike iznad propisanih iznosa (500,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja odnosno ukupno 6.000,00 godinje), smatraju se plaom radnika Navedeni iznosi, koji su bili osloboeni plaanja poreza, pri isplati smatrati e se dohotkom od osiguranja i oporezivati e se po stopi od 12%. Posebno treba istaknuti novouvedene neoporezive stipendije isplaene studentima izabranim na javnim natjeajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima, za redovno kolovanje na visokim uilitima koje isplauju odnosno dodjeljuju zaklade, fundacije, ustanove i druge institucije registrirane u Republici Hrvatskoj za odgojno obrazovne ili znanstveno-istraivake svrhe, koje djeluju u skladu s posebnim propisima, osnovane s namjenom stipendiranja te mogunost da poslodavac bezporezno daruje svog radnika za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, lijeenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala), rjeavanje kojih nije plaeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizike osobe a pod uvjetom da je darovanje odnosno plaanje nastalih izdataka za tu namjenu obavljeno na iro raun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava. 3</p> <p>1. Uvod1.1. Novosti koje su donijele izmjene zakona i pravilnika o porezu na dohodak u 2010.Pri utvrivanju godinjeg poreza na dohodak primjenjuje se Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08 i 80/10 u daljnjem tekstu: Zakon) te Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09 ispravak, 146/09 i 123/10 u daljnjem tekstu: Pravilnik).1 / 2011</p> <p>Godinja prijava poreza na dohodak graana za 2010.Zbog intencije zakonodavca da smanji broj godinjih prijava (za 2009. je podneseno 1.108.103 godinjih poreznih prijava) izmijenjene su odredbe o obveznom podnoenju godinje porezne prijave te je proirena obveza poslodavca da za vei broj svojih radnika obavlja godinji obraun plaa. Prema dodanim, novim, odredbama Zakona i Pravilnika poslodavci su za svoje radnike obvezni sastavljati godinji obraun plae ne samo u sluajevima neredovite isplate plae ve i ako je radnik/ca u tijeku poreznog razdoblja koristio/la pravo na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, bolovanje iznad 42 dana ili drugi dopust za koji se prema posebnim propisima isplauje naknada plae na teret sredstava obveznih osiguranja, osim ako je to pravo koristio/la svih 12 mjeseci poreznog razdoblja, odnosno u svim ostalim sluajevima kada je porezno optereenje u poreznom razdoblju bilo razliito te bi na temelju godinjeg obrauna radnik odnosno osoba koja ostvaruje plau ostvarila razliku za povrat preplaenog poreza ili za uplatu manje uplaenog poreza zbog ravnomjernog godinjeg oporezivanja odnosno izravnanja porezne osnovice. Dobro se podsjetiti da isplate obeteenja korisnicima mirovine ili njihovim nasljednicima (koje se u poreznom smislu smatra odtetama) koje isplauje HPB-Invest d.o.o. u ime Umirovljenikog fonda ne podlijeu oporezivanju porezom na dohodak, to je i potvrdila Porezna uprava Sredinji ured svojim miljenjem (Klasa: 41001/07-01/80; Ur.broj: 513-07-21-01/07-1 od 18. sijenja 2007.). Isto tako na dodatak na mirovinu koju, prema Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 79/07), isplauje HZMO ne obraunava se porez na dohodak kako je to sada i propisano lankom 15. stavkom 2. tokom 6. Zakona. Kada ve govorimo o umirovljenicima, podsjeamo da se prema lanku 9. stavku 2. toci 2.7. Zakona novani dodaci uz mirovinu koje umirovljenicima isplauju jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave, na temelju svojih opih akata i za koje su sredstva planirana u proraunima tih jedinica ne smatraju dohotkom pa stoga niti ne podlijeu oporezivanju. Detaljno emo obuhvatiti sve novosti koje su donijele izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak u 2010. u daljnjim tokama ovog lanka.</p> <p>Porezi4</p> <p>Posebno istiemo da e se iznimno za godinju prijavu za 2010. primjenjivati prosjene godinje stope (13,5%, 25%, 30%, 37,5% i 42,5%) i osnovice te porezne olakice (premije i uveanje osobnog odbitka za zdravstvene i stambene potrebe) i to za uplate izvrene do 30. lipnja 2010.Znaajne novosti donose i izmjene lanka 39. Zakona o porezu na dohodak koji propisuje koji su porezni obveznici obvezni podnijeti godinju poreznu prijavu, godinju poreznu prijavu obvezno podnosi rezident ako dohodak (to se odnosi na sve oblike dohotka) ostvari izravno iz inozemstva (to znai da ga nije isplatio tuzemni isplatitelj) pri emu predujmovi poreza na dohodak od tog dohotka nisu u tuzemstvu plaeni i/ili su u tuzemstvu plaeni...</p>