Porezi - Prijava poreza gradani zadnje

Embed Size (px)

Text of Porezi - Prijava poreza gradani zadnje

Porezi

Milivoj Friganovi, dipl. oec.

Godinja prijava poreza na dohodak graana za 2010.1 Uvod 1.1 Novosti koje su donijele izmjene zakona i pravilnika o porezu na dohodak u 2010. 1.2 Podnoenje godinjih prijava poreza na dohodak lanova posade brodova u meunarodnoj plovidbi 1.2.1 Osnovna pitanja o oporezivanju primitaka pomoraca 1.2.2 Utvrivanje dohotka i godinji obraun poreza na dohodak za 2010. 1.2.2.1 Utvrivanje dohotka i godinji obraun poreza na dohodak za 2010. i nain iskazivanja dohotka u Obrascu DOH 1.2.2.2 Potvrda o inozemnom dohotku, dokaz o porezu plaenom u inozemstvu i potvrda stranog brodara o danima plovidbe ili preslika pomorske knjiice kada luka kapetanija ne vodi podatke 1.2.3 Obveza podnoenja godinje porezne prijave 1.2.4 Rok podnoenja godinje porezne prijave 1.3 Koje priloge za priznavanje poreznih olakica ne treba dostavljati uz godinju prijavu 2 Porezni obveznici koji obvezno podnose godinju poreznu prijavu 3 Porezni obveznici koji nisu obvezni podnijeti godinju poreznu prijavu 4 Za koji se dohodak godinja porezna prijava ne moe podnijeti 5 Primici koji se ne unose u godinju poreznu prijavu 6 Rok za podnoenje godinje porezne prijave za 2010. godinu 7 Kome se predaje porezna prijava 8 Ispravak porezne prijave 9 Odustanak od porezne prijave - povlaenje prijave 10 Razdoblje utvrivanja poreza na dohodak 11 Plaanje godinjeg poreza na dohodak 12 Povrat preplaenog poreza na dohodak 13 Osobni odbitak - neoporezivi dio dohotka 13.1 Osobni odbitak za pokrie osnovnih ivotnih potreba poreznog obveznika, uzdravane lanove ue obitelji i/ili djecu i invalidnost 13.1.1 Osnovni osobni odbitak poreznog obveznika 13.1.2 Dio odbitka za uzdravane lanove ue obitelji i uzdravanu djecu 13.1.3 Dio osobnog odbitka po osnovi invalidnosti1 / 2011

3 3 4 4 6 6 7 7 8 9 10 13 14 15 17 18 18 18 19 19 19 20 20 21 21 23 1

Godinja prijava poreza na dohodak graana za 2010.13.1.4 Osobni odbitak nerezidenta 13.1.5 Raspodjela osobnih odbitaka za djecu i ostale uzdravane lanove obitelji 13.1.6 Osnovni osobni odbitak za porezne obveznike koji imaju prebivalite i borave na podrujima posebne dravne skrbi i brdsko-planinskim podrujima 13.2 Osobni odbitak za plaene doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje ako porezni obveznik nije drugaije osiguran 13.3 Osobni odbitak za zdravstvene usluge 13.3.1 Zdravstvene usluge 13.3.2 Uvjeti koji moraju biti ispunjeni za koritenje dijela osobnog odbitka po osnovi zdravstvenih usluga 13.3.3 Nabava lijekova 13.3.4 Nabava ortopedskih pomagala 13.3.5 Medicinska rehabilitacija 13.3.6 Uobiajena pitanja poreznih obveznika i odgovori temeljem miljenja Porezne uprave zdravstvene usluge 13.4 Osobni odbitak za stambene potrebe 13.4.1 Dio osobnog odbitka za kupnju ili gradnju stambenog prostora 13.4.1.1 Priznavanje plaenih kamata po namjenskim kreditima za kupnju ili gradnju stambenog prostora 13.4.1.2 Vjerodostojne isprave koje se prilau uz godinju poreznu prijavu 13.4.1.3 Uobiajena pitanja poreznih obveznika i odgovori temeljem miljenja Porezne uprave u sluaju kupnje ili gradnje stambenog prostora 13.4.1.4 Uobiajena pitanja poreznih obveznika i odgovori temeljem miljenja Porezne uprave - financiranje sredstvima namjenskog stambenog kredita 13.4.2 Dio osobnog odbitka za odravanje postojeeg stambenog prostora 13.4.2.1 Vjerodostojne isprave koje se prilau uz godinju poreznu prijavu 13.4.2.2 Uobiajena pitanja poreznih obveznika i odgovori temeljem miljenja Porezne uprave odravanje postojeeg stambenog prostora 13.4.3 Dio osobnog odbitka po osnovi plaene slobodno ugovorene najamnine 13.5 Osobni odbitak za dana darovanja 13.6. Ukupni iznos osobnog odbitka za zdravstvene usluge, stambene potrebe i uplaene premije osiguranja koji se rezidentu mogu priznati po godinjoj poreznoj prijavi za 2010. 14 Priznavanje uplaenih premija po godinjoj poreznoj prijavi 15 Redoslijed koritenja izdataka po osnovi premija osiguranja i osobnog odbitka 16 Godinje porezne osnovice i stope poreza na dohodak (porezni razredi) za 2010. godinu 16.1 Pregled poreznih razreda koji su se primjenjivali do 30. 6. 2010. te poreznih razreda koji se primjenjuju od 1.7.2010. 16.2 Pregled godinjih poreznih razreda koji se primjenjuju kod obrauna poreza na dohodak po podnesenoj godinjoj prijavi za 2010. 17 Obrazac doh i upisivanje opih podataka, podataka o uzdravanim lanovima ue obitelji i podataka o uveanju osobnog odbitka 17.1 Obrazac DOH (prijava poreza na dohodak za 2010. godinu) 17.2 Koji porezni obveznici moraju podnijeti Obrazac DOH i to samo ope podatke i podatke o olakicama, osloboenjima i poticajima 17.3 Upisivanje opih podataka, podataka o uzdravanim lanovima ue obitelji i o uveanju osobnog odbitka u Obrazac - DOH 18 Primjer sastavljanja godinje porezne prijave za 2010. 18.1 Dohodak od nesamostalnog rada (plaa i mirovina) 18.2 Dohodak od imovine i imovinskih prava 18.3 Dohodak od kapitala 18.4 Drugi dohodak 19 Popis priloenih isprava 20 Utvrivanje godinje porezne osnovice 23 23 24 25 25 25 26 26 26 26 27 27 28 28 28 29 30 31 31 32 33 33 33 34 35 36 36 37 38 38 38 39 40 41 46 47 49 53 541 / 2011

Porezi2

Porezi

Milivoj Friganovi, dipl. oec.Godinja porezna prijava poreza na dohodak graana za 2010. godinu, u odnosu na 2009. godinu, podnosi se na neto izmijenjenom obrascu DOH (izmijenjen je samo PRILOG UPO i to zbog primjene prosjenih godinjih poreznih stopa od: 13,5%, 25%, 30%, 37,5% i 42,5%) i to zbog izmjene poreznih stopa od 1.srpnja 2010. godine. Velika promjena kod podnoenja godinje porezne prijave poreza na dohodak graana za 2010. godinu, u odnosu na 2009. godinu, odnosi se na porezne olakice za uplaene premije ivotnog osiguranja s obiljejem tednje, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja te uveanje osobnog odbitka poreznog obveznika za plaene usluge za zdravstvene i stambene potrebe. Nabrojene porezne olakice, koje su ukinute od 1. srpnja 2010. godine, ipak e se moi priznati u godinjem obraunu poreza na dohodak za 2010. godinu (na temelju podnesene godinje porezne prijave) u sveukupnom iznosu do najvie 6.000,00 kuna godinje i to za uplate izvrene do 30. lipnja 2010. godine. Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak propisuju koji su porezni obveznici obvezni podnijeti godinju poreznu prijavu a koji to nisu obvezni ali mogu, u svrhu koritenja odreenih poreznih olakica i prava, podnijeti godinju poreznu prijavu. Na dalje, propisani su i oblici dohotka za koje se ne moe podnijeti godinja porezna prijava. Porezni obveznici koji su obvezni podnijeti godinju poreznu prijavu obvezni su u godinjoj poreznoj prijavi iskazati dohodak za koji su obvezni podnijeti godinju poreznu prijavu i dohodak od nesamostalnog rada, ali ne i ostale oblike dohotka, dok porezni obveznici koji nisu obvezni podnijeti godinju poreznu prijavu a ipak to dobrovoljno uine moraju u godinjoj poreznoj prijavi iskazati ukupan dohodak po svim izvorima kao to je to bilo i do sada. Posebno upozoravamo porezne obveznike da, prije dobrovoljnog podnoenja godinje porezne prijave a u svrhu koritenja odreenih poreznih olakica i prava, naprave kvalitetnu simulaciju godinjeg obrauna da se ne bi dogodilo da na kraju, po rjeenju Porezne uprave, moraju jo uplatiti porez na dohodak i prirez iako im je namjera bila dobiti povrat poreza. U uvodnom dijelu smo ukazali na sve novosti koje su donijele izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak u 2010. te se podsjetili koje priloge za priznavanje poreznih olakica ne treba dostavljati uz godinju poreznu prijavu jer su ve bili dostavljeni Poreznoj upravi prilikom podnoenja godinjih poreznih prijava za prethodna porezna razdoblja (kalendarske godine). Za razliku od prijanjih godina sada smo, zbog estih upita pretplatnika naeg asopisa, detaljno obradili sve to je bitno kod podnoenja godinjih prijava poreza na dohodak lanova posade brodova u meunarodnoj plovidbi (pomorce). Ovaj lanak usklaen je s Uputom Porezne uprave Sredinji ured Godinja prijava poreza na dohodak za 2010. godinu (Klasa: 41001/10-01/2146; Ur.broj: 513-07-21-01/10-1 od 16. prosinca 2010. godine). O svemu navedenom itajte u nastavku. Najnovijim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak ( Narodne novine, br. 80/10) koji je stupio na snagu 1. srpnja 2010. godine i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak ( Narodne novine, br. 123/10) koji je stupio na snagu 4. studenoga 2010. donesene su brojne novosti koje se odnose na godinju prijavu poreza na dohodak graana za 2010. godinu. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak propisani su novi porezni razredi odnosno nove stope poreza na dohodak koje se primjenjuju od 1. srpnja 2010. godine. Porez na dohodak plaa se po stopi od 12% od porezne osnovice do visine dvostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka, po stopi od 25% na razliku porezne osnovice izmeu dvostrukog i esterostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka te po stopi od 40% na poreznu osnovicu iznad esterostrukog iznosa osnovnog osobnog odbitka iz lanka 36. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak koji od 1. srpnja 2008. pa na dalje iznosi 1.800,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvruje porez. Dakle, ukinute su porezne stope od 15%, 35% i 45%. Promijenjene su porezne stope i za ostale oblike dohotka (drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa, dohodak od zakupnina i najamnina, dohodak od osiguranja i dohodak od kapitala).

Ukinute su porezne olakice: za uplaene premije ivotnog osiguranja s obiljejem tednje, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja te uveanje osobnog odbitka poreznog obveznika za plaene usluge za zdravstvene i stambene potrebe. Nabrojene porezne olakice, koje su ukinute od 1. srpnja 2010. godine, ipak e se moi priznati u godinjem obraunu poreza na dohodak za 2010. godinu (na temelju podnesene godinje porezne prijave) u ukupnom iznosu do najvie 6.000,00 kuna godinje i to za uplate izvrene do 30. lipnja 2010. godine.Meutim, uvedena je nova porezna olakica za u