POREZNI SPECIJALIST VISOKO UČILIŠTE EFFECTUS effectus- ?nji obračun poreza i plaćanje predujmova poreza na dohodak ... Porez po odbitku i mjere za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

  POREZNI SPECIJALIST ZA POREZNE SAVJETNIKE ZA LANOVE UPRAVE, DIREKTORE I IZVRNE DIREKTORE ZA LANOVE DRUTAVA, NADZORNIh ODBORA I UPRAVNIh VIJEA ZA FINANCIJSKE DIREKTORE, REVIZORE I ODVJETNIKE ZA VODITELJE RAUNOVODSTaVA, RAUNOVODSTVENE I POREZNE DJELATNIKE ZA POSLOVNE I FINANCIJSKE SAVJETNIKE I OBRTNIKE

  VISOKO UILITE

  EFFECTUSSTUDIJ FINANCIJE I PRAVO

  www.effectus-uciliste.eu

  Prijava za upis POREZNI SPECIJALIST

  I. PODACI ZA POLAZNIKE

  1. Prezime i ime:

  Adresa prebivalita:

  Telefon za kontakt: e-mail:

  2. Prezime i ime:

  Adresa prebivalita:

  Telefon za kontakt: e-mail:

  3. Prezime i ime:

  Adresa prebivalita:

  Telefon za kontakt: e-mail:

  4. Prezime i ime:

  Adresa prebivalita:

  Telefon za kontakt: e-mail:

  II. PODACI O UGOVARATELJU

  Tvrtka/naziv i sjedite:

  Adresa:

  Telefon: Telefax:

  e-mail: OIB:

  potpis ovlatene osobe:M.P.

  VISOKO UILITE

  EFFECTUSSTUDIJ FINANCIJE I PRAVO

  www.effectus-uciliste.eu

  E F F E C T U SSTUDIJ FINANCIJE I PRAVO

 • Voditelji programa: mr. sc. Miljenko Javorovi mr. sc. Ivan Idojti

  PRAVNO ODREENJE POREZA

  Predavai: dr. sc. Martina Dali Ante Gali, dipl. iur. mr. sc. Zdenka Kohari dr. sc. Danko poljari Davorka timac, dipl. iur. dr. sc. Sandra valjek 1. POREZNI SUSTAV Rh I EU

  Svrhaiznaajkeporeza PorezniobliciuprimjeniuRepubliciHrvatskoj IndirektniporezikojisupredmetharmonizacijeunutarEU-a PodrujaharmonizacijeunutarEU-akoddirektnihporeza2. OSNOVE POREZNOG PRAVA ZakonoPoreznojupravi Opiporeznizakon ZakonoopemupravnompostupkuiZakonoupravnomsporu

  EKONOMSKO ODREENJE POREZA

  Predavai: Katica Amidi Peroevi, dipl. oec. dr. sc. Pako Ani Anti mr. sc. Ljubica Javor Renata Kali, dipl. oec. mr. sc. Mirjana Mahovi Komljenovi mr. sc. Igor Milinovi mr. sc. Branko Para mr. sc. Marijana Stojanovi mr. sc. Andreja vigir

  Ovlateni porezni savjetnici: Kreimir Abramovi, dipl. oec. mr. sc. Miljenka Cutvari mr. sc. Ivan Idojti Marica Javorovi, dipl. oec. mr. sc. Miljenko Javorovi mr. sc. Nenad Kuki dr. sc. Marija Zuber

  3. POREZ NA DOhODAK Porezniobveznik,izvoridohotkaiporeznaosnovica Opanaelautvrivanjadohotkaiutvrivanjedohotkaodnesamostalnograda Utvrivanjedohotkaodsamostalnedjelatnosti Godinjiobraunporezaiplaanjepredujmovaporezanadohodak Olakice,osloboenjaipoticaji 4. POREZ NA DOBIT Porezniobveznikiporeznastopa Utvrivanjeosnoviceporezanadobit Porezpoodbitkuimjerezaizbjegavanjedvostrukogoporezivanja Transfernecijene Obraunavanjeiplaanjeporeza Olakiceiosloboenja

  5. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST Pravnaosnovaiosnovneznaajke ObvezniciPDV-a Predmetoporezivanjaimjestooporezivanja Poreznaosnovica,stopeiosloboenja Obraunavanjeporeza Odbitakpretporezaipovratporeza IsporukenazajednikomEUtritu

  6. FINANCIJSKO I POREZNO IZVJETAVANJE Promjenekojeseevidentirajuuraunovodstvuipravilaknjienja Financijskiizvjetaji Okvirfinancijskogizvjetavanjairaunovodstvenanaela Poreznoizvjetavanje

  PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

  POREZNI SPECIJALIST

  Nakon uspjeno zavrenog osposobljavanja dobiva se Uvjerenje odnosno Certifikat Porezni specijalist, a kompetencije koje se stjeu:- samostalno porezno savjetovanje u okviru svoje djelatnosti- samostalna primjena poreznih propisa i drugih propisa koji se tiu poreza i poreznog prava- samostalno obraunavanje i plaanje svih poreznih oblika i javnih davanja- samostalna izrada godinjih poreznih prijava- sposobnost praenja i sudjelovanja u svim poreznim postupcima

  Program osposobljavanja za poslove poreznog/e specijalista/ice izvodi se uz uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Klasa: UP/I-602-07/13-03/00238, Ur. br.: 533-25-13-0002. i Agencije za strukovno obrazovanje odraslih, Klasa: 602-07/13-02/99.

  Uspjeno zavren program Poreznog specijalista omoguuje upis zvanja u E - radnu knjiicu i obavljanje poreznog savjetnitva ogranieno u okviru svoje djelatnosti raunovodstva i revizije.

  Fond sati: 170sati

  Vrijeme odravanja: ponedjeljak-srijeda,od17-21sati

  Cijena: 15.000kuna(ukljuenPDV,radnipriboriliteratura)

  Uplate: VisokouiliteEFFECTUS-Visokakolazafinancijeipravo, IBAN:HR5323900011100383019, OIB:47182242398

  Polaznicimoguplatitikolarinujednokratnoiliuobrocima:- zajednokratnuuplatu10%popusta,asvakisljedeipolaznikdobivadodatnipopust- mogunostplaanjaudvijeilitrirate

  EFFECTUSPoslovnouiliteZagreb,Vlaka94

  Majaimunovi,spec.oec.e-mail:msimunovic@vsfp.eu

  tel:016117777;mob:091/214-8003www.effectus-uciliste.eu

 • Voditelji programa: mr. sc. Miljenko Javorovi mr. sc. Ivan Idojti

  PRAVNO ODREENJE POREZA

  Predavai: dr. sc. Martina Dali Ante Gali, dipl. iur. mr. sc. Zdenka Kohari dr. sc. Danko poljari Davorka timac, dipl. iur. dr. sc. Sandra valjek 1. POREZNI SUSTAV Rh I EU

  Svrhaiznaajkeporeza PorezniobliciuprimjeniuRepubliciHrvatskoj IndirektniporezikojisupredmetharmonizacijeunutarEU-a PodrujaharmonizacijeunutarEU-akoddirektnihporeza2. OSNOVE POREZNOG PRAVA ZakonoPoreznojupravi Opiporeznizakon ZakonoopemupravnompostupkuiZakonoupravnomsporu

  EKONOMSKO ODREENJE POREZA

  Predavai: Katica Amidi Peroevi, dipl. oec. dr. sc. Pako Ani Anti mr. sc. Ljubica Javor Renata Kali, dipl. oec. mr. sc. Mirjana Mahovi Komljenovi mr. sc. Igor Milinovi mr. sc. Branko Para mr. sc. Marijana Stojanovi mr. sc. Andreja vigir

  Ovlateni porezni savjetnici: Kreimir Abramovi, dipl. oec. mr. sc. Miljenka Cutvari mr. sc. Ivan Idojti Marica Javorovi, dipl. oec. mr. sc. Miljenko Javorovi mr. sc. Nenad Kuki dr. sc. Marija Zuber

  3. POREZ NA DOhODAK Porezniobveznik,izvoridohotkaiporeznaosnovica Opanaelautvrivanjadohotkaiutvrivanjedohotkaodnesamostalnograda Utvrivanjedohotkaodsamostalnedjelatnosti Godinjiobraunporezaiplaanjepredujmovaporezanadohodak Olakice,osloboenjaipoticaji 4. POREZ NA DOBIT Porezniobveznikiporeznastopa Utvrivanjeosnoviceporezanadobit Porezpoodbitkuimjerezaizbjegavanjedvostrukogoporezivanja Transfernecijene Obraunavanjeiplaanjeporeza Olakiceiosloboenja

  5. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST Pravnaosnovaiosnovneznaajke ObvezniciPDV-a Predmetoporezivanjaimjestooporezivanja Poreznaosnovica,stopeiosloboenja Obraunavanjeporeza Odbitakpretporezaipovratporeza IsporukenazajednikomEUtritu

  6. FINANCIJSKO I POREZNO IZVJETAVANJE Promjenekojeseevidentirajuuraunovodstvuipravilaknjienja Financijskiizvjetaji Okvirfinancijskogizvjetavanjairaunovodstvenanaela Poreznoizvjetavanje

  PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

  POREZNI SPECIJALIST

  Nakon uspjeno zavrenog osposobljavanja dobiva se Uvjerenje odnosno Certifikat Porezni specijalist, a kompetencije koje se stjeu:- samostalno porezno savjetovanje u okviru svoje djelatnosti- samostalna primjena poreznih propisa i drugih propisa koji se tiu poreza i poreznog prava- samostalno obraunavanje i plaanje svih poreznih oblika i javnih davanja- samostalna izrada godinjih poreznih prijava- sposobnost praenja i sudjelovanja u svim poreznim postupcima

  Program osposobljavanja za poslove poreznog/e specijalista/ice izvodi se uz uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Klasa: UP/I-602-07/13-03/00238, Ur. br.: 533-25-13-0002. i Agencije za strukovno obrazovanje odraslih, Klasa: 602-07/13-02/99.

  Uspjeno zavren program Poreznog specijalista omoguuje upis zvanja u E - radnu knjiicu i obavljanje poreznog savjetnitva ogranieno u okviru svoje djelatnosti raunovodstva i revizije.

  Fond sati: 170sati

  Vrijeme odravanja: ponedjeljak-srijeda,od17-21sati

  Cijena: 15.000kuna(ukljuenPDV,radnipriboriliteratura)

  Uplate: VisokouiliteEFFECTUS-Visokakolazafinancijeipravo, IBAN:HR5323900011100383019, OIB:47182242398

  Polaznicimoguplatitikolarinujednokratnoiliuobrocima:- zajednokratnuuplatu10%popusta,asvakisljedeipolaznikdobivadodatnipopust- mogunostplaanjaudvijeilitrirate

  EFFECTUSPoslovnouiliteZagreb,Vlaka94

  Majaimunovi,spec.oec.e-mail:msimunovic@vsfp.eu

  tel:016117777;mob:091/214-8003www.effectus-uciliste.eu

 • PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

  POREZNI SPECIJALIST ZA POREZNE SAVJETNIKE ZA LANOVE UPRAVE, DIREKTORE I IZVRNE DIREKTORE ZA LANOVE DRUTAVA, NADZORNIh ODBORA I UPRAVNIh VIJEA ZA FINANCIJSKE DIREKTORE, REVIZORE I ODVJETNIKE ZA VODITELJE RAUNOVODSTaVA, RAUNOVODSTVENE I POREZNE DJELATNIKE ZA POSLOVNE I FINANCIJSKE SAVJETNIKE I OBRTNIKE

  VISOKO UILITE

  EFFECTUSSTUDIJ FINANCIJE I PRAVO

  www.effectus-uciliste.eu

  Prijava za upis POREZNI SPECIJALIST

  I. PODACI ZA POLAZNIKE

  1. Prezime i ime:

  Adresa prebivalita:

  Telefon za kontakt: e-mail:

  2. Prezime i ime:

  Adresa prebivalita:

  Telefon za kontakt: e-mail:

  3. Prezime i ime:

  Adresa prebivalita:

  Telefon za kontakt: e-mail:

  4. Prezime i ime:

  Adresa prebivalita:

  Telefon za kontakt: e-mail:

  II. PODACI O UGOVARATELJU

  Tvrtka/naziv i sjedite:

  Adresa:

  Telefon: Telefax:

  e-mail: OIB:

  potpis ovlatene osobe:M.P.

  VISOKO UILITE

  EFFECTUSSTUDIJ FINANCIJE I PRAVO

  www.effectus-uciliste.eu

  E F F E C T U SSTUDIJ FINANCIJE I PRAVO