Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak

 • Published on
  31-Jan-2017

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • POSEBAN POSTUPAK UTVRIVANJA GODINJEG POREZA NA DOHODAK

  NAJEA PITANJA I ODGOVORI

  1. PRAVILA O OBVEZNOM ILI DOBROVOLJNOM UTVRIVANJU GODINJEG DOHOTKA I

  GODINJEG OBRAUNA POREZA NA DOHODAK TE PRIREZA POREZU NA DOHODAK

  lanci 39. 41. Zakona propisuju za koji dohodak ostvaren u poreznom razdoblju porezni

  obveznici:

  imaju obvezu utvrivanja godinjeg dohotka i godinjeg obrauna poreza na dohodak i

  prireza porezu na dohodak i to na nain da podnesu godinju prijavu poreza na dohodak ili da

  se za njih, pod propisanim uvjetima, provede poseban postupak,

  nemaju obvezu, ali zbog koritenja poreznih olakica i izravnanja porezne osnovice, mogu

  (dobrovoljno) utvrditi godinji dohodak i godinji obraun poreza na dohodak i prireza

  porezu na dohodak i to na nain da se za njih provede poseban postupak ili iznimno, pod

  propisanim uvjetima, da podnesu godinju prijavu poreza na dohodak,

  ne mogu utvrditi godinji dohodak i godinji obraun poreza na dohodak i prireza porezu na

  dohodak obzirom da ostvaruju dohodak u paualnom iznosu i/ili ostvaruju drugi dohodak po

  osnovi povrata doprinosa i/ili drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine

  sredstava kojima je steena.

  Slijedom navedenoga, vrlo je vano istaknuti da se pravila o obveznom ili dobrovoljnom

  utvrivanju godinjeg dohotka i godinjeg obrauna poreza na dohodak te prireza porezu na

  dohodak, kao i pravila o dohotku za koji se godinji dohodak ne moe utvrditi, nisu izmijenila u

  odnosu na pravila koja su vrijedila za podnoenje godinjih poreznih prijava za 2014. godinu kao i

  ranija porezna razdoblja poevi od 2010. godine.

  Pravila o tome koji se dohodak ukljuuje u godinji dohodak, a ovisno o tome je li rije o

  obveznom ili dobrovoljnom utvrivanju godinjeg dohotka i godinjeg obrauna poreza na

  dohodak te prireza porezu na dohodak, ostaju dakle nepromijenjena. To znai da porezni obveznici

  koji:

  imaju obvezu utvrivanja godinjeg dohotka i godinjeg obrauna poreza na dohodak

  te prireza porezu na dohodak, iskazat e u godinjem obraunu dohodak za koji imaju

  obvezu obrauna godinjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te dohodak

  od nesamostalnog rada. Ukoliko u godinji dohodak ukljue dohodak iz bilo kojeg

  ostalog izvora, obvezni su ukljuiti ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju,

  osim dohotka koji se ne moe ukljuiti u godinji obraun,

  nemaju obvezu utvrivanja godinjeg dohotka i godinjeg obrauna poreza na dohodak

  te prireza porezu na dohodak, a dobrovoljno to ele zbog koritenja poreznih olakica i

  izravnanja porezne osnovice, iskazat e u godinjem obraunu ukupno ostvareni

  dohodak u poreznom razdoblju, osim dohotka koji se ne moe ukljuiti u godinji

  obraun.

  Shodno navedenom, to znai da e se na utvrivanje godinjeg dohotka i godinjeg obrauna

  poreza na dohodak te prireza porezu na dohodak za 2015. primjenjivati ista pravila ukljuivanja

  dohotka u poreznu prijavu kao i za 2014. godinu. Izmjena se odnosi iskljuivo na nain podnoenja

 • godinje porezne prijave za 2015. i nadalje, odnosno novost je primjena posebnog postupka

  utvrivanja godinjeg poreza na dohodak u skladu s lankom 43.a Zakona o porezu na dohodak.

  2. STATUS I PODNOENJE GODINJE PRIJAVE POREZA NA DOHODAK (OBRAZAC DOH)

  Obzirom na prethodno navedeno, razvidno je da e porezni obveznici za odreeni dohodak i

  nadalje imati obvezu podnoenja godinje prijave poreza na dohodak (Obrazac DOH) i to, kao i do

  sada, najkasnije do kraja veljae tekue za prethodnu godinu (za 2015. godinu obveza podnoenja

  Obrasca DOH je najkasnije do 29. veljae 2016.). Sljedei porezni obveznici imaju i nadalje obvezu

  podnoenja Obrasca DOH u propisanom roku:

  1. porezni obveznici koji ostvare dohodak od samostalne djelatnosti iz lanka 18. Zakona i djelatnosti

  po osnovi kojih se dohodak utvruje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema

  lancima 19. - 24. Zakona (obrtnici, slobodna zanimanja i ostali obveznici koji dohodak utvruju na

  temelju poslovnih knjiga),

  2. porezni obveznici - lanovi posade broda u meunarodnoj plovidbi koji ostvare dohodak od

  nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u meunarodnoj plovidbi, a koji su rezidenti, u skladu s

  lankom 85. stavkom 1. tokom 6. Pravilnika (pomorci),

  3. porezni obveznici za koje Porezna uprava ne raspolae podacima o njihovom ostvarenom dohotku

  u poreznom razdoblju, odnosno porezni obveznici, koji su u poreznom razdoblju ostvarili oporeziv

  dohodak o kojem poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije izvijestio Poreznu

  upravu u propisanom roku na propisanom izvjeu (primjerice, porezni obveznici rezidenti Republike

  Hrvatske, koji su ostvarili dividendu iz inozemstva, temeljem koje nije plaen predujam poreza u

  Hrvatskoj, iako je trebao biti plaen, a niti je porezni obveznik o tome izvijestio Poreznu upravu na

  Obrascu JOPPD).

  Sadraj godinje prijave poreza na dohodak - Obrazac DOH, koji prethodno navedeni porezni

  obveznici imaju obvezu podnijeti za 2015. do 29. veljae 2016., izmijenjen je u manjem dijelu u

  odnosu na sadraj toga Obrasca koji se podnosio za 2014. godinu. Izmjene se odnose na sljedee:

  dodano je polje u koje se upisuje iznos predujma poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti za

  tekue razdoblje, zbog izmjene u nainu utvrivanja istih. Zatim, dodana su i polja za upis podataka o

  obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti prema lanku 187. Zakona o doprinosima1 te

  polje za upis podataka o ostvarenim primicima, odnosno dohotku od kapitala po osnovi kapitalnih

  dobitaka (koji se u 2016. jo nee popunjavati). Navedeni Obrazac koristi se u 2016. na kojem se

  podnosi godinja porezna prijava za 2015.

  3. NAJEA PITANJA I ODGOVORI U SVEZI POSEBNOG POSTUPKA UTVRIVANJA GODINJEG

  POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK

  3.1. to se smatra posebnim postupkom utvrivanja godinjeg poreza na dohodak i prireza

  porezu na dohodak (dalje u tekstu: poseban postupak)?

  Posebnim postupkom smatra se postupak ijom primjenom porezni obveznici, koji u poreznom

  razdoblju ostvare dohodak za koji se obvezno podnosi godinja porezna prijava, uz propisana izuzea,

  1 Narodne novine, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14

 • nee vie imati obvezu podnoenja godinje porezne prijave, ve e Porezna uprava temeljem

  prikupljenih podataka u tijeku poreznog razdoblja, izvriti godinji obraun i poreznim obveznicima

  dostaviti privremeno porezno rjeenje s utvrenim porezom za uplatu ili za povrat. Isto e uiniti i za

  porezne obveznike koji bi dobrovoljnim podnoenjem godinje porezne prijave ostvarili pravo na

  povrat preplaenog poreza na dohodak. Meutim, porezni postupak nee se primjenjivati u onim

  sluajevima u kojima Porezna uprava ne raspolae s dovoljno podataka o ostvarenom dohotku u

  prethodnoj godini.

  3.2. U kojim se sluajevima primjenjuje poseban postupak?

  Temeljno, poseban postupak utvrivanja godinjeg poreza na dohodak i prireza porezu na

  dohodak primjenjuje se na:

  1. porezne obveznike koji prema lanku 39. Zakona i lanku 85. Pravilnika imaju obvezu podnoenja

  godinje porezne prijave,

  2. porezne obveznike koji prema lanku 40. Zakona i lanku 86. Pravilnika nemaju obvezu podnoenja

  godinje porezne prijave, a temeljem godinjeg obrauna ostvaruju razliku za povrat poreza,

  uz propisana izuzea kada se poseban postupak ne provodi.

  3.3.Koja su to izuzea u kojima se poseban postupak ne provodi?

  Poseban postupak ne provodi se za sljedee porezne obveznike:

  1. porezne obveznike koji ostvare dohodak od samostalne djelatnosti iz lanka 18. Zakona i

  djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvruje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti

  prema lancima 19. - 24. Zakona (obrtnici, slobodna zanimanja i ostali obveznici koji dohodak

  utvruju na temelju poslovnih knjiga),

  2. porezne obveznike - lanove posade broda u meunarodnoj plovidbi koji ostvare dohodak od

  nesamostalnog rada po osnovi rada na brodu u meunarodnoj plovidbi, a koji su rezidenti, u skladu s

  lankom 85. stavkom 1. tokom 6. Pravilnika (pomorci),

  3. porezne obveznike za koje Porezna uprava ne raspolae podacima o njihovom ostvarenom

  dohotku u poreznom razdoblju, odnosno porezne obveznike, koji su u poreznom razdoblju ostvarili

  oporeziv dohodak o kojem poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije izvijestio

  Poreznu upravu u propisanom roku na propisanom izvjeu,

  4. porezne obveznike koji prema lanku 40. Zakona i lanku 86. Pravilnika nemaju obvezu podnoenja

  porezne prijave, a ostvaruju razliku godinjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za

  uplatu ili razlike nema, a nisu predali zahtjev za priznavanjem prava na porezne olakice u posebnom

  postupku (Obrazac ZPP-DOH) do kraja veljae tekue godine za prethodnu godinu (za 2015. do 29.

  veljae 2016.), ijom bi primjenom ostvarili pravo na povrat poreza na dohodak i prireza porezu na

  dohodak.

  Moe se dakle zakljuiti da se poseban postupak, u skladu s lankom 43.a Zakona, nee

  primjenjivati za porezne obveznike koji imaju obvezu podnoenja godinje prijave poreza na

  dohodak (Obrazac DOH), a to su obveznici pod prethodno navedenim tokama 1., 2. i 3.

 • Obzirom da se poseban postupak provodi u sluajevima kada porezni obveznici iz lanka 40.

  Zakona nemaju obvezu podnoenja godinje porezne prijave, a njezinim podnoenjem ostvarili bi

  razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat, razvidno je da se za one porezne

  obveznike koji takoer prema lanku 40. Zakona nemaju obvezu podnoenja godinje prijave

  poreza na dohodak, a njezinim podnoenjem ostvarili bi razliku poreza na dohodak i prireza porezu

  na dohodak za uplatu, poseban postupak nee provoditi. Meutim, ti porezni obveznici mogu,

  koritenjem prava na propisane porezne olakice u godinjem obraunu, ipak ostvariti razliku

  poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat. Obzirom da se radi o poreznim

  olakicama, odnosno podacima kojima Porezna uprava ne raspolae, poseban postupak nee se

  provesti ukoliko ti porezni obveznici do kraja veljae za prethodnu godinu, ne podnesu Obrazac

  ZPP-DOH na kojem e iskazati porezne olakice temeljem kojih ostvaruju pravo na umanjenje

  porezne obveze, odnosno povrat preplaenog poreza i prireza.

  3.4. to se iskazuje na zahtjevu za priznavanjem prava u posebnom postupku Obrazac ZPP-

  DOH?

  Porezni obveznici koji nisu obvezni podnijeti godinju poreznu prijavu, ali ele iskoristiti pravo na

  porezne olakice (temeljem kojih bi razlika porezne obveze za uplatu rezultirala povratom poreza na

  dohodak i prireza porezu na dohodak ili bi se povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak

  poveao) i to:

  1. dio osobnog odbitka za uzdravane lanove ue obitelji i/ili djecu,

  2. dio osobnog odbitka za utvrenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdravanih lanova ue obitelji i/ili

  djece),

  3. uveani dio osobnog odbitka po osnovi prebivalita i boravka na podruju jedinica lokalne

  samouprave razvrstanih u potpomognuta podruja prema posebnom propisu i podruju

  Grada Vukovara,

  a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te

  4. dio osobnog odbitka za plaene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana

  darovanja,

  mogu podnijeti zahtjev za priznavanjem poreznih olakica, najkasnije do kraja veljae tekue

  godine za prethodnu godinu (za 2015. do 29. veljae 2016.), na Obrascu ZPP-DOH, koji je sastavni

  dio novih izmjena Pravilnika i koji se objavljuje na Internet stranici Porezne uprave u dijelu

  Obrasci. Uz taj Obrazac moraju podnijeti i vjerodostojne isprave, kojima e dokazati to pravo, a

  koje su podnosili i uz godinju poreznu prijavu, sukladno lanku 67.2 i 89.3 Pravilnika. Temeljem

  2 izvatci i potvrde iz matice roenih, vjenanih i umrlih, potvrda o usvojenju djeteta i skrbnitvu, rjeenja suda o

  plaanju alimentacije za biveg branog druga, potvrda nadlenog tijela za zapoljavanje, rjeenje o utvrenom

  invaliditetu, potvrda o kolovanju na kolama i fakultetima, potvrde o prebivalitu ili uobiajenom boravitu te

  svih drugih isprava koje potvruju injenice u svezi s koritenjem osobnog odbitka 3 za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi danih darovanja- preslike naloga o doznaci u novcu i ugovora

  o danim darovanjima u drugim dobrima i uslugama, za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi doprinosa

  za obvezno zdravstveno osiguranje plaenih u tuzemstvu - preslike naloga o uplati doprinosa,

  Ako brani ili izvanbrani drug, odnosno ivotni ili neformalni ivotni partner, djeca i drugi uzdravani lanovi

  ue obitelji rezidenta imaju prebivalite ili uobiajeno boravite u inozemstvu, tada se uvjeti za koritenje

  osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih tijela u inozemstvu. Ove potvrde moraju sadravati

  sljedee:

 • toga, ako se godinjim obraunom utvrdi da ostvaruju pravo na povrat preplaenog poreza na

  dohodak i prireza porezu na dohodak ili na poveanje povrata poreza i prireza, na njih e se

  primijeniti poseban postupak.

  Porezni obveznici koji su obvezni, u skladu s lankom 39. Zakona, utvrditi godinji dohodak i

  obraunati godinji porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, a na koje se primjenjuje poseban

  postupak, takoer mogu podnijeti Obrazac ZPP-DOH ukoliko ostvaruju pravo na propisane porezne

  olakice te bi temeljem tih olakica ostvarili pravo na smanjenje razlike za uplatu poreza i prireza ili

  bi ostvarili pravo na povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak (ukoliko Porezna

  uprava ne raspolae tim podacima).

  Ukoliko pak porezni obveznici ele iskoristiti dio osobnog odbitka za dana darovanja ili za plaene

  doprinose za osnovno zdravstveno osiguranje, morat e podnijeti Obrazac ZPP-DOH, budui da se

  isti ne mogu koristiti temeljem porezne kartice.

  Na isti nain mogu postupiti i porezni obveznici na koje e se primijeniti poseban postupak po nekoj

  drugoj osnovi (primjerice, ako su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada kod dva poslodavca u

  tijeku istog mjeseca), a ele da im se dohodak umanji za prethodno navedene porezne olakice, koje

  nisu iskoristili u tijeku poreznog razdoblja. Takoer, Obrazac ZPP-DOH mogu podnijeti i oni porezni

  obveznici koji ele dio osobnog odbitka za uzdravane lanove ue obitelji i/ili djecu

  preraspodijeliti u skladu s lankom 55. stavkom 2. Pravilnika, porezni obveznici nasljednici koji

  podnose godinju poreznu prijavu u ime umrle osobe i porezni obveznici koji su platili porez na

  dohodak u inozemstvu te ele da im se urauna u tuzemnu poreznu obvezu.

  3.5. Uzdravani lan poreznog obveznika ostvario je u tijeku 2015. primitke iznad 13.000,00

  kuna (osim onih za koje je propisano da ne ulaze u izraun tog praga)4, a uzdravatelj je

  koristio dio osobnog odbitka za uzdravanog lana u tijeku poreznog razdoblja (2015.) i

  umanjivao svoju poreznu osnovicu. Imaju li porezni obveznik (uzdravatelj) i/ili uzdravani

  1. osobne podatke o branom ili...