POVEZANOST VRŠNJAČKOG NASILJA S nbsp;· Ključne riječi: nastavnici, prevencija, školska klima, škola, ... Upitnika školskog nasilja UŠN-2003, uistraživanju provedenom s 4904 učenika

 • Published on
  30-Jan-2018

 • View
  220

 • Download
  5

Transcript

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  1

  Zaprimljeno: 19.03.2014. Izvorni znanstveni lanak

  UDK: 159.9

  POVEZANOST VRNJAKOG NASILJA S PERCIPIRANOM KOLSKOM

  KLIMOM KOD UENIKA OSNOVNE KOLE

  Nataa Vlah

  Sveuilite u Rijeci

  Uiteljski fakultet

  Perger Sandra

  O Silvija Strahimira Kranjevia, Senj

  SAETAK

  Cilj rada je analizirati doprinos nekih elemenata kolske klime na injenje i

  doivljavanje vrnjakog nasilja u osnovnoj koli. U istraivanju je sudjelovalo 147

  uenika od etvrtih do osmih razreda jedne osnovne kole (45,6% uenica), prosjeno

  starih 12 godina koji su, nakon pribavljenog informiranog pristanka njihovih roditelja,

  ispunjavali integralni upitnik sastavljen od Olweusovog upitnika (1998), Upitnik

  nasilnik / rtva, adaptirane Skale percipirane sigurnosti u koli (Buljan Flander,

  Durman Marijanovi i ori poljar, 2007) i Skale kolske klime i sukoba u koli

  (Puzi, Baranovi i Doolan, 2011). Provedene su deskriptivna, korelacijska i

  regresijska analiza. 17,7% uenika vrilo je vrnjako nasilje nad drugima uenicima

  ponekad, esto ili gotovo uvijek,a 20,4% uenika sustavno je, opetovano i esto

  doivjelo vrnjako nasilje od strane drugih uenika u posljednjih nekoliko mjeseci.

  Vrnjako nasilje ee ine djeaci i stariji uenici, kao i uenici koji vie percipiraju

  destruktivne meuljudske odnose izmeu uenika u koli. Vrnjako nasilje ee

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  2

  doivljavaju mlai uenici i uenici koji vie percipiraju da je kola nesigurno mjesto.

  Autori predlau da kola uz podrku lokalne zajednice pokrene i provodi preventivni

  program vrnjakog nasilja s ciljem stvaranja konstruktivnih i prosocijalnih odnosa

  meu uenicima te osiguravanja osjeaja sigurnosti za sve, a osobito za mlae uenike.

  Kljune rijei: nastavnici, prevencija, kolska klima, kola, vrnjako nasilje

  UVOD

  Moe se rei da je vrnjako nasilje u koliprisutno oduvijek, no povijesno gledajui,

  odnos drutva prema nasilju je razliit. Prema erni Obrdalj, Beganli i ili (2010)

  nasilje se, prije aktualnih znanstveno-istraivakih nastojanja definiranja termina,

  smatralo neizostavnim dijelom odrastanja dok se danas smatra nepoeljnim

  ponaanjem. Polazimo od pretpostavke da je nasilje u kolama i danas prisutno i da

  nepovoljna kolska klima moe doprinijeti pojavi nasilja meu uenicima u koli i

  obrnuto.

  Brojne su definicije vrnjakog nasilja (Olweus, 1998; Randall, 1997; Rigby, 1996;

  Baldry, 2003). Prema Olweusovoj (1998, prema Pregrad i sur., 2007,12) najcitiranijoj

  definiciji vrnjako je nasilje situacija nesrazmjerne snage u kojoj je uenik opetovano i

  trajno izloen negativnim postupcima od strane jednoga ili vie uenika. Tri su bitna

  kriterija definiranja vrnjakog nasilja: 1) postoji negativni postupak koji podrazumijeva

  namjerno nanoenje ozljeda drugoj osobi; 2) negativni postupak se ponavlja i trajan je

  (iskljuuju se povremeni beznaajni negativni postupci ravnopravnog odmjeravanja

  snage meu uenicima) i 3) postoji asimetrian odnos snaga: uenik (rtva nasilja)

  izloen negativnim postupcima s tekoom se brani te je bespomoan u odnosu prema

  ueniku (poinitelj nasilja) koji ga zlostavlja. U skandinavskim dravama je

  istraivanjima utvreno 5,6% - 7% uenika poinitelja nasilja (Olweus, 1993, prema

  Dedaj, 2012; Olweus, 1998), u osnovnim kolama u SAD-u 8% (Bradshaw i sur., 2007,

  prema Dedaj, 2012), a u engleskim osnovnim kolama 12% poinitelja vrnjakog

  nasilja (Whitney i Smith, 1993, prema Sutton i Smith, 1999). Istraivanje Poliklinike za

  zatitu djece grada Zagreba je pokazalo da se 16% uenika gotovo svakodnevno ponaa

  nasilno prema drugim uenicima (Karlovi, 2006). Prema Velki i Vrdoljak (2013)

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  3

  samoiskazom poinjenog vrnjakog nasilja uenika od petog do osmog razreda u dvije

  osjeke kole ima 3,1% uenika poinitelja nasilja i13,7%, provokativnih rtava

  (uenici koji istovremeno ine i doivljavaju nasilje), dakle ukupno oko 17%. Pregrad i

  sur. (2007) navode12% poinitelja nasilja (koji su inili nasilje 2-3 puta

  mjeseno)primjenom Olweusovog mjernog instrumenta na reprezentativnom uzorku

  ispitanika za utvrivanje vrnjakog nasilja kod osnovnokolske i srednjokolske

  populacije u Hrvatskoj.

  Prema istim istraivanjima rtava vrnjakog nasilja u skandinavski dravama bilo je

  7,6% - 9% uenika (Olweus, 1993, prema Dedaj, 2012; Olweus, 1998). Istraivanja

  koja su provedena u 33 europske drave te Rusiji, Turskoj, Izraelu i SAD-u govore o

  13% uenika rtava vrnjakog nasilja (Popadi, 2009). U SAD-u je 23% uenika bilo

  izloeno vrnjakom nasiljuprema Bradshaw i sur. (2007, prema Dedaj, 2012) dok je u

  engleskim osnovnim kolama vrnjakom nasilju ponekad ili esto bilo izloeno

  27% uenika (Whitney i Smith, 1993, prema Sutton i Smith, 1999).

  Prema Pregrad i sur. (2007) identificirano je 10%rtava nasilja, odnosno uenika koji su

  doivljavali nasilje 2-3 puta mjeseno. Velki i Vrdoljak (2013) su u recentnijem

  istraivanju utvrdile vei postotak od gotovo 31% uenikartava koji samoiskazom

  prijavljuju doivljaj vrnjakog nasilja.

  Na podruju grada Rijeke akula-Desnica (2011) navodi da je na uzorku od 1694

  uenika sedmih i osmih razreda svih osnovnih kola, primjenjujui mjerni instrument

  koji sadrajno korespondira s navedenom Olweusovom definicijom i originalnim

  mjernim instrumentom utvreno da je 37,1% uenika sedmih i osmih razreda skoro

  svakodnevno ukljueno u probleme nasilja u rijekim osnovnim kolama. 24,7% djece

  je doivljavalo nasilje barem jednom svakodnevno tijekom ispitnog perioda pri emu su

  12,4% djece pasivne rtve, a 12,3% djece su provokativne rtve. Ukupno 24,7% djece

  se svakodnevno ponaalo nasilno prema drugoj djeci, aod toga 12,4% djece nije pri

  tome i samo doivljavalo nasilje (akula-Desnica, 2011,114).

  Budui da se prema navedenoj, i u empirijskom dijelu rada koritenoj, definiciji govori

  o permanentnosti postupaka i nesrazmjeru moi u socijalno-ekolokom prostoru kole

  zanimljivo je promatrati obrasce ponaanja u vrnjakom nasilju u odnosu na kolsku

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  4

  klimu ili ozraje. Ovaj rad je usmjeren na koncept psihosocijalne klime u kolskom

  okruenju i u daljem e se tekstu koristiti naziv kolska klima. kolska klima obiljeava

  pojedinu odgojno-obrazovnu sredinu i predstavlja skup unutarnjih obiljeja po kojima

  se kole meusobno razlikuju te utjee na ponaanje svih njezinih lanova (Domovi,

  2003). Prema Smontara (2008) kolsku klimu ine organizacija odgojno-obrazovnog

  rada u koli, mogunost sudjelovanja u aktivnostima, jasna pravila koja se odnose na

  disciplinu i njihovo dosljedno provoenje, kohezija meu nastavnicima, jasni ciljevi

  pouavanja, kvaliteta izvoenja nastave te iskustvo i oekivanja nastavnika. kolsku

  klimu prema Relja (2006) moe sepromatrati kroz nekoliko razina: 1. ekologiju

  kolskoga okolia i organizacijska obiljeja, 2. kvalitetne i ueniku prilagoene

  nastavne planove i programe i kroz 3. kvalitetu meuljudskih odnosa koja je ujedno

  najvanija razina kolske klime. Vanost meuljudskih odnosa u kolskoj klimi istiu

  iKhoury-Kassabri, Benbenishty i Astor (2005) i navode da suportivni i pozitivni odnosi

  izmeu nastavnika i uenika smanjuju otuenje uenika te poveavaju vanost uloge

  kole u oima uenika i jaanje njihove privrenosti koli. Nastavnik ima najvaniju

  ulogu u ostvarivanju i zadravanju kvalitetnog meuljudskog odnosa s uenikom.

  Uenici koji doivljavaju nastavnike kao prijateljski raspoloene i brine osobe koje se

  odnose prema njima s uvaanjem ee razvijaju osjeaj pripadanja koli te jaaju

  pozitivne odnose s ostalim uenicima (Eccles i Roeser, 2006, prema Smontara, 2008).

  Kvalitetan odnos uenika prema drugim uenicima obiljeava takoer meusobno

  potovanje, pomaganje, prijateljski odnos jednih prema drugima, meusobno sluanje

  tijekom razgovora kao i uvaavanje miljenja drugih uenika. Moe se rei da se

  pretpostavke za kvalitetan meuljudski odnos u koli odnose podjednako, kako na

  odnos uenik nastavnik tako i na odnos uenik uenik.

  Primjenjujui instrument procjene Playground and Lunch room Climate Questionnaire

  (PLCQ),Leff i sur. (2003) su utvrdili da nadzor djece, nain kako tijekom kolskog

  odmora za ruak i igru odrasli strukturiraju aktivnosti kao i obrazac meusobne

  suradnje odraslihmogu utjecati na djeje socijalno ponaanje u koli. Ovaj nalaz

  podupire i rezultat prema kojemu u osnovnim kolama gdje uenici percipiraju vie

  podrke, istovremeno pokazuju vie sklonosti traiti zatitu u situacijama kada se nad

  njima vri vrnjako nasilje (Eliot i sur., 2010). Autori zato sugeriraju kako bi napori

  kolskog osoblja da osiguraju podraavajue ozraje mogli biti potencijalno vrijedna

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  5

  strategija za prevenciju vrnjakog nasilja. U skladu s navedenim spoznajama Cohen i

  Freiberg (2013), referirajui se na niz recentnih znanstvenih istraivanja, nude saeti

  prikaz korisnih strategija za prevenciju vrnjakog nasilja kroz uspostavljanje kvalitetne

  kolske klime. Nacionalni centar za kolsku klimu (National School Climate Center,

  prema Cohen i Freiberg, 2013) navodi u svojoj publikaciji da, pored temeljnih

  elemenata kao to su uinkovita i kvalitetna uprava u obrazovanju, angairanje cijele

  kolske zajednice, kontinuirana evaluacija, politike, zakoni, pravila i podrke, postoje

  jo tri kljuna aspekta u izgradnji i odravanju kvalitetne prevencije u svakodnevnoj

  praksi:

  1. Stvaranje i odravanje kolske klime ukljuuje eksplicitne i implicitne norme, metode

  mjerenja, kodeks ponaanja, ciljeve, vrijednosti, obrasce meuljudskih odnosa, nastavu

  i uenje, stil rukovoenja i pojedinane strune intervencije. Ovime se trebaju baviti i

  ravnatelji i sveukupno kolsko osoblje.

  2.Kvalitetno integriranje u nastavu teme o zlostavljau rtvi svjedoku i time

  unapreenje dinamike prosocijalnog odgoja.

  3. Fokusiranje na individualne intervencije putem kojih se podupire pratnerstvo koje

  unapreuje vezu uitelj roditelj-mentalno zdravlje uenika koji je u riziku za injenje

  vrnjakog nasilja nad drugim uenicima.

  Prevencija je niz postupaka koji umanjuju vjerojatnost nekog neeljenog dogaaja. Ona

  moe biti univerzalna, selektivna i indicirana(Gordon 1983, 1987, Kellam i Rebok,

  1992, sve prema Bai, 2009). U ovome radu mislimo na prevenciju na univerzalnoj

  razini na kojoj se ulau napori u kvalitetu psihosocijalnih uvjeta odgoja i obrazovanja za

  svu djecu. Postupci osiguravanja adekvatne kolske klime ili ozraja su aktivnosti na

  razini univerzalne prevencije vrnjakog nasilja. Moemo pretpostaviti da su, uz

  meusobne odnose u koli, u prevenciji vrnjakog nasilja vana kolska pravila kao

  bitni prediktori koji utjeu na smanjenje vrnjakog nasilja meu uenicima (Puzi,

  Baranovi i Doolan, 2011). Poznato je da pravovremeno i konsenzualno definiranje i

  pridravanja pravila, uz jasna oekivanja i posljedice vlastitog i tueg ponaanja u koli,

  daje uenicima osjeaj sigurnosti i pouzdanosti. U ovom radu, prema Puzi, Baranovi i

  Doolan (2011), polazimo od pretpostavke da mjera promocije pozitivne kolske klime

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  6

  na taj nain esto doprinosi prevenciji vrnjakog nasilja u koli. Slino tome, Swearer i

  Espelage (2004) istiu da se, pored vie razliitih podruja preventivnih utjecaja

  (individualnih karakteristika, klime u uionici, specijaliziranih programa i sl.),koji su

  povezani,osobito treba angairati u socio-ekolokom prostoru strunih intervencija i

  usmjeriti napore prema kolskoj klimi.

  Prema prethodnim istraivanjima kolske klime u Hrvatskoj, natpolovina veina

  uenika iskazuje pozitivnu percepciju kvalitetnog odnosa sa svojim nastavnicima kao i

  osjeaj sigurnosti u koli i oko kole. No, jedan dio uenika ima neto negativniju

  percepciju kvalitete meuljudskih odnosa sa nastavnicima i iskazuje osjeaj

  nesigurnosti u koli to ukazuje na doivljaj nepovoljne kolske klime za jedan dio

  uenika u ispitivanim kolama (Kneevi i Baradi, 2004; Miharija i Kurida, 2010;

  Vojnovi i Miki, 2010; Kudek Miroevi, 2013). Puzi, Baranovi i Doolan (2011)su

  Skalom kolske klime i sukoba u koli ispitivali percepciju uenika, nastavnika i

  ravnatelja o karakteristikama kolske klime vezano uz pojavu i rjeavanje sukoba,

  odnosno vrnjakog nasilja meu uenicima. Autori su utvrdili supostojanje

  konfliktnih i suradnikih aspekata kolskog okruenja (Puzi, Baranovi i Doolan2011,

  354). Buljan Flander, Durman Marjanovi i ori poljar (2007) su primjenom

  Upitnika kolskog nasilja UN-2003, uistraivanju provedenom s 4904 uenika

  etvrtih, petih, estih, sedmih i osmih razreda u 25 osnovnih kola u 13 gradova

  Republike Hrvatske,utvrdile da uenikov osjeaj prihvaenosti/odbaenosti u koli ima

  bitnu povezanost s mjerenim doivljajem doivljavanja i injenja vrnjakog nasilja te

  ove autorice preporuuju i osmiljavanje preventivnih i intervencijskih programa.Broj

  prijatelja, socijalni status i kolska klima su se u hrvatskom kulturolokom kontekstu

  pokazali znaajnim prediktorima vrnjakoga nasilja (Velki i Vrdoljak, 2013).

  Analiza rezultata prethodnih istraivanja (Holtappels i Meier, 2000; Lindstrom Johnson,

  2009; Leff i sur. 2003; Swearer i Espelage, 2004; Elliot i sur. 2010; Cornell, 2011;

  Cohen i Freiberg, 2013; Velki i Vrdoljak, 2013), vodi nas do znanstveno-istraivakog

  pitanja o relacijama izmeu kolske klime iodreenih obrazaca vrnjakog nasilja. Cilj

  rada je analizirati doprinos nekih elemenata kolske klime na injenje i doivljavanje

  vrnjakog nasilja u osnovnoj koli. Aplikativna svrha je vezana uz moguu primjenu

  rezultata u prevenciji vrnjakog nasilja u kolskom okruenju.

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  7

  ISTRAIVAKI PROBLEMI I HIPOTEZE

  Tri su problema istraivanja. Prvi je eksplorativnog karaktera,a drugi i trei problem

  imaju njima svojstvene hipoteze. Ovim radom elimo:

  1.utvrditi uestalost injenja vrnjakog nasilja i uestalost doivljavanja vrnjakog

  nasilja u promatranoj koli.

  2.utvrditi povezanost izmeu injenja/doivljavanja vrnjakog nasilja i kolske klime.

  Tako prva hipoteza glasida postoji povezanost izmeu injenja, odnosno izloenosti

  vrnjakom nasilju i kolske klime, odnosno to je kolska klima nepovoljnija, ima vie

  injenja i/ili izloenosti vrnjakom nasilju, drugim rijeima to je vie samoiskazanog

  vrnjakog nasilja obje vrste, i injenja i doivljavanja, to je i ueniki doivljaj kolske

  klime nepovoljniji.

  3. utvrditi moe li se prema nekom od elemenata kolske klime predvidjeti vea

  uestalost vrnjakog nasilja pri emu se vrnjako nasilje promatra kroz samoiskaz

  injenja i samoiskaz doivljavanja nasilja. Prema drugoj hipotezi kolska klima

  predstavlja znaajan prediktor samoiskazanog injenja, odnosno doivljavanja nasilja.

  Oekuje se da e nepovoljnija kolska klima utjecati na vei doprinos samoiskaza

  vrnjakog nasilja obje vrste: injenja i doivljavanja. Svrha realizacije ovog cilja je

  empirijski uvid u opravdanost ulaganja u poboljanje kolske klime radi prevencije

  vrnjakog nasilja.

  METODA

  Sudionici

  U istraivanju su sudjelovali uenici od etvrtog do osmog razreda jedne osnovne kole

  u Liko-senjskoj upaniji (ije se ime nee navoditi u ovom radu iz diskrecijskih

  razloga), sluajnim odabirom po dva odjeljenja u svakoj generaciji. Sudjelovalo je 147

  uenika: 80 uenika (54,4%) i 67 uenica (45,6%) od 9 do 14 godina starosti (M= 11,9

  godina; SD=1,56). U navedenoj koli ne postoji niti jedan preventivni program za

  vrnjako nasilje. Radi jasnije interpretacije rezultata treba rei da se kola nalazi u

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  8

  manjem mjestu koje u irem krugu broji neto oko 7000 stanovnika gdje se veina ljudi

  meusobno poznaje i gdje su socijalne veze vrlo jake, a socijalni je kontekst, prema

  naoj procjeni, patrijarhalan i tradicionalan.

  Mjerni instrumenti

  Vrnjako nasilje

  U istraivanju je koriten Upitnik nasilnik/rtvaOlweus (1998) na nain da su za potrebe

  ovog rada iz upitnika analiziranesamo dvije estice kojima se mjeri samoiskaz uenika o

  poinjenom, odnosno doivljenom nasilju. Doputenje koritenja je pribavljeno iz

  hrvatskog ureda UNICEF-a koji je upitnik preveo i prilagodio za hrvatske kulturoloke

  prilike (Pregrad i sur., 2007). Radi se o dvjema univarijatnim varijablama sa skalama

  ordinalnog tipa gdje je svaki uenik odgovarajui na jedno pitanje davao samoiskaz o

  svom iskustvu injenja, odnosno doivljavanja nasilja.

  kolska klima

  Varijable kolske klime su utvrivane integriranom verzijom dviju skala: 9 estica

  Upitnika kolskog nasilja UN-2003 (Buljan Flander, Karlovi i timac, 2003, prema

  Buljan Flander, Durman Marjanovi i ori poljar, 2007; Buljan-Flander i Karlovi,

  2006) i 18 estica Skale kolske klime i sukoba u koli (Puzi i sur., 2011). Tako

  integriranu verziju upitnika nazivamo Skala kolske klime.

  Koristili smo estice UN-2003 koje se odnose na osjeaj sigurnosti uenika na

  pojedinim mjestima u koli (kolski hodnik ili stubite, igralite, uionica, WC, sportska

  dvorana ili svlaionica, kolska blagovaonica, na putu od kue do kole i obratno).

  Uenici su na trostupanjskoj skali procjenjivali osjeaj sigurnosti na pojedinim

  mjestima u koli: nesigurno, ni sigurno ni nesigurno i sigurno. Odgovori su u bazi

  podataka kodirani tako da viu vrijednost ima procjena vee sigurnosti.

  Skala kolske klime i sukoba u koli sadri estice / tvrdnje od kojih se deset tvrdnji

  odnosi na odnose izmeu uenika, pet tvrdnji se odnosi na odnose izmeu nastavnika i

  uenika te se tri tvrdnje odnose na prijavljivanje sukoba odnosno vrnjakog nasilja

  nastavnicima. Uenici su izraavali stupanj slaganja s odreenom tvrdnjom na skali

  Likertovog tipa od 5 stupnjeva: uope se ne slaem (1), djelomino se ne slaem (2), niti

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  9

  se slaem niti se ne slaem (3), djelomino se slaem (4), u potpunosti se slaem (5).

  Autori ove skale navode Cronbachovalpha koeficijent unutarnje konzistencije od 0,69

  do 0,85.

  U tablici 1 prikazane su dimenzije proizale statistikom eksplorativno-konfirmativnom

  analizom metodom glavnih komponenti te odabirom triju faktora, prema kriteriju Scree

  testa, i njihovim rotiranjem kosokutnom Oblimin metodom za istraivano podruje

  kolske klime integriranim mjernim instrumentomSkala kolske klime. Na taj su nain u

  prvoj fazi analize ekstrahirana tri faktora koji su objasnili ukupno 51% varijance

  rezultata skale. Sve zadrane estice su pri tome imale ekstrakcijske komunalitete vee

  od 0,30. Dobivena tri faktora u matrici obrasca su promatrani kao potencijalne subskale

  te su njihove estice, u svrhu odabira estica u pojedinu dimenziju, podvrgnute analizi

  visine diskriminativnog koeficijenta estice u pojedinoj subskali s rezultatom itave

  subskale. Pri tome je koriten kriterij zadravanja onih estica koje su imale

  diskriminativni koeficijent vei od 0,40. Nakon konanog odabira estica, u ponovljenoj

  metodi prema kriteriju Scree testa je dobivena trofaktorska interpretabilna struktura seta

  od 21 estice. Karakteristini korijeni za prvih nekoliko komponenti su bili 4,90; 4,13;

  3,20; 1,05; 0,10, 0,84. Znaajna su tri faktora nakon rotacije objasnila 58% varijance

  rezultata zadranih estica iji su komunaliteti bili najmanje vrijednosti 0,35, a najvee

  0,83. Neke od estica su obzirom na smjer iskazanih stavova trebale biti rekodirane to

  je usklaeno s konanim nazivom estica koje su prikazane u tablici 1.

  Tablica 1: Tri dimenzije kolske klime

  KONSTRUKTIVNI I

  SURADNIKI

  DOPRINOS

  NASTAVNIKA

  PODRAVAJUOJ

  KOLSKOJ KLIMI

  (N= 6, =0,87; )

  r

  OSJEAJ

  SIGURNOSTI

  UENIKA (N=8;

  =0,85)

  r

  DESTRUKTIVNI

  MEULJUDSKI

  ODNOSI IZMEU

  UENIKA (N=6;

  =0,86)

  r

  Nastavnici pomau u

  rjeavanju sukoba i

  sporova meu

  uenicima.

  ,83 Na putu od kue do

  kole se osjeam

  ,82 Uenici ismijavaju i

  vrijeaju jedni druge.

  ,90

  Nastavnici se odnose s

  potovanjem i

  uvaavanjem prema

  ,83 Na putu od kole do

  kue se osjeam.

  ,81 Uenici se fiziki

  sukobljavaju.

  ,83

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  10

  uenicima.

  Nastavnici se ponaaju

  pravedno prema

  uenicima.

  ,81 U uionici (dok je

  uitelj odsutan nema

  ga) se osjeam

  ,68 Uenici ogovaraju jedni

  druge.

  ,79

  U situacijama kad

  uenici prijave

  vrijeanje ili nasilje,

  nastavnici se ukljuuju

  u rjeavanje sukoba ili

  spora.

  ,80 U sportskoj dvorani ili

  svlaionici se

  osjeam

  ,68 Uenici iskljuuju iz

  kolskih aktivnosti i

  druenja uenike

  koji se razlikuju od

  ostalih.

  ,73

  Nastavnici paljivo

  sluaju miljenja

  uenika.

  ,80 Na igralitu (za vrijeme

  velikog odmora) se

  osjeam

  ,67 Uenici ne sluaju

  paljivo jedni druge

  tijekom rasprava na

  nastavi.

  ,66

  Uenici se mogu

  slobodno obratiti

  nastavniku za pomo

  kad imaju neki spor ili

  sukob s uenicima.

  ,68 Na kolskom hodniku

  ili stubitu se osjeam..

  ,63 Uenici ne vole biti u

  koli.

  ,56

  U WC-u se osjeam ,62

  U kolskoj blagavaonici

  se osjeam

  ,59

  Kazalo: r= korelacija estice s faktorom; = Cronbachova Alpha (koeficijent

  pouzdanosti)

  Prvu dimenziju smo nazvali konstruktivni i suradniki doprinos nastavnika

  podravajuoj kolskoj klimi jer ona opisuje da uenici percipiraju nastavniki odnos

  uvaavajuim, potivajuim i pomauim ueniku u situacijama sukoba. Time je

  potvren prethodni nalaz slino definirane dimenzije autora skale (Puzi i sur.,

  2011).Naziv druge dimenzije je osjeaj sigurnosti uenika jer opisuje iskaz uenika o

  osjeaju sigurnosti na razliitim mjestima u koli ili na putu izmeu kole i kue. Slina

  teorijska dimenzija je takoer ve opisana u prethodnim radovima (Vojnovi i Miki,

  2010; erni Obrdalj, Beganli i ili, 2006; Kneevi i Baradi, 2004). I trea

  konstitucijska dimenzija je dimenzija destruktivnih meuljudskih odnosa izmeu

  uenika jer je konstruirana od estica kojima uenici opisuju situacije iz meusobnih

  socijalnih interakcija u kojima se manifestiraju aktivni i pasivni oblici meusobne

  agresivnosti, sukoba i neslaganja. Slino je poznato iz prethodnih radova (Puzi,

  Baranovi i Doolan, 2011; Risti Dedi i sur., 2011). Vidljivo je da su sve tri subskale

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  11

  iz kojih proizlaze dimenzije zadovoljavajuih vrijednosti unutarnje pouzdanosti:

  konstruktivni i suradniki doprinos nastavnika podravajuoj kolskoj klimi

  (=0,87),osjeaj sigurnosti uenika (=0,85) i destruktivni meuljudski odnosi izmeu

  uenika (=0,86).

  Postupak prikupljanja podataka

  Nakon pribavljenih administrativnih odobrenja, autorice su zamolile i dobile pismenu

  informiranu suglasnost svih roditelja uenika. Prikupljanje podataka je trajalo tijekom

  oujka 2013. godine te je postupak trajao dva radna tjedna. Radi osiguranja preciznosti i

  objektivnosti rezultata, druga autorica rada je pri prikupljanju podataka grupno vodila

  uenike kroz ispunjavanje oba upitnika prema metodiki predvienom protokolu

  primjerenom dobi uenika. Prije predoavanja cilja istraivanja i objanjavanja uputa za

  ispunjavanje upitnika uenicima je reeno da e se dobiveni podaci koristiti iskljuivo u

  istraivake svrhe, da njihov identitet ostaje potpuno anoniman, da se ne radi o ispitu

  znanja te da nema tonih i netonih odgovora.

  Metode obrade podataka

  Prvi problem istraivanja je realiziran analizom apsolutnih i relativnih frekvencija.

  Drugi problem istraivanja, odnosno prva hipoteza rada je testirana Spearmanovim

  korelacijama dok je, trei problem, odnosno druga hipoteza testirana dvjema multiplim

  hijerarhijskim analizama.

  REZULTATI

  Samoiskaz uenika o vrnjakom nasilju u koli

  Samoiskaz uenika o vrnjakom nasilju u koli e biti prikazan kroz doivljaj

  uestalostina pojedinim kategorijama dviju univarijatnih varijabli injenja i

  doivljavanja vrnjakog nasilja. Pojam vrnjako nasilje se uenicima pojasnio prema,

  u uvodu navedenoj, teorijskoj definiciji autora ove skale, odnosno, uenicima je uvodno

  ukratko reeno da je to ponaanje u kojem postoji negativni postupak koji

  podrazumijeva namjerno nanoenje ozljeda drugoj osobi. Uenici su se reflektirali na

  svoja sjeanja o takvim iskustvima, prema opisanim uputama u upitniku.

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  12

  Tablica 2. Frekvencije odgovora uenika na pitanje: Koliko puta si sudjelovao

  (sudjelovala) u nasilnitvu nad drugim uenicima u koli posljednjih nekoliko

  mjeseci?

  Kategorije odgovora

  f

  %

  Gotovo nikada 75 51,0

  Rijetko 46 31,3

  Ponekad 15 10,2

  esto 6 4,1

  Gotovo uvijek 5 3,4

  Ukupno: 147 100,00

  Kao to se vidi u tablici 2, prema samoiskazu uenika o injenju vrnjakog nasilja nad

  drugim uenicima, jedna treina uenika (31%) je rijetko inila vrnjako nasilje nad

  drugim uenikom. Vie od jedne estine uenika (17,7%) je vrilo vrnjako nasilje nad

  drugima uenicima ponekad, esto ili gotovo uvijek. Radi se o slinoj uestalosti

  vrenja nasilja nad drugim uenicima kao kod Karlovi (2006) i Velki i Vrdoljak,

  (2013) gdje je zabiljeeno do 17% ovako opisanog ponaanja i neto nioj nego na

  rijekom podruju od 24,7% nasilnikog ponaanja (akulaDesnica, 2011). Svi

  navedeni rezultati, kao i na, pokazuju veu uestalost od one koja je prije vie od

  sedam godina dobivena na reprezentativnom uzorku za Hrvatsku (Pregrad i sur., 2007)

  gdje je zabiljeeno 12% samoikazanog injenja vrnjakog nasilja.

  Tablica 3. Frekvencije odgovora uenika na pitanje: Koliko puta je nad tobom

  izvreno nasilje u koli posljednjih nekoliko mjeseci?

  Kategorije odgovora

  f

  %

  Nije izvreno nasilje u posljednjih nekoliko mjeseci 58 39,5

  Dogodilo se jednom ili dvaput 59 40,1

  2-3 puta mjeseno 10 6,8

  Jedanput tjedno 5 3,4

  Nekoliko puta tjedno 15 10,2

  Ukupno: 147 100,00

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  13

  Uvidom u tablicu 3, prema samoiskazu uenika o vlastitom iskustvu rtve vrnjakog

  nasilja, nasilju je bar jednom bilo izloeno 89 uenika (60,5%), a od toga je broja 59

  uenika (40,1%) doivjelo vrnjako nasilje od strane drugih uenika jednom ili dvaput.

  Od evidentiranih 89 uenika koji su bar jednom doivjeli nasilje, jedna je petina,

  odnosno 30 (20,4%) uenika sustavno, opetovano i esto doivljavala vrnjako nasilje

  od strane drugih uenika u posljednjih nekoliko mjeseci. Ako usporedimo ove rezultate

  s rezultatima dosadanjih istraivanja vidimo da je doivljavanje vrnjakog nasilja u

  naem istraivanju, kad je rije o sustavnom, opetovanom i estom doivljaju, uestalije

  nego u ostatku zemlje(10%prema Pregrad i sur., 2007) i susjednoj upaniji (12,4%

  prema akulaDesnica, 2011), dok je nie od rezultata dobivenih u istraivanju Velki i

  Vrdoljak (2013) gdje je taj postotak vei nego u ovom istraivanju, odnosno31%.

  Povezanost vrnjakog nasilja i kolske klime

  Povezanost vrnjakog nasilja i kolske klime e biti analizirana Spearmanovim

  korelacijama i dvjema multiplim regresijskim analizama.

  Tablica 4: Spearmanove korelacije izmeu dimenzija kolskog nasilja i samoiskaza

  o poinjenom i doivljenom vrnjakom nasilju

  Dimenzija kolske klime

  Uloga uenika u

  vrnjakom nasilju

  Konstruktivni

  suradniki

  nastavniki doprinos

  podravajuoj

  kolskoj klimi

  Osjeaj sigurnosti

  uenika

  Destruktivni

  meuljudski odnos

  izmeu uenika

  injenje vrnjakog

  nasilja

  -,13 ,05 ,19*

  Doivljavanje

  vrnjakog nasilja

  -,05 -,24** -,04

  * p< 0,05; ** p< 0,01

  Prema rezultatima u tablici 4 je vidljivo da postoji niska pozitivna povezanost izmeu

  samoiskaza injenja vrnjakog nasilja i uenikove percepcije destruktivnih

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  14

  meuljudskih odnosa izmeu uenika. Postoji niska negativna povezanost izmeu

  samoiskaza doivljavanja vrnjakog nasilja i osjeaja sigurnosti u koli. Drugim

  rijeima samoiskaz injenja nasilja je u proporcionalnom odnosu s percepcijom uenika

  o destruktivnim meuljudskim odnosima izmeu uenika, dok je samoiskaz

  doivljavanja vrnjakog nasilja u obrnuto proporcionalnom odnosu s osjeajem

  sigurnosti uenika. Korelacijesu znaajne na samo dvije od ukupno est promatranih

  relacija. Obzirom na niske vrijednosti korelacija na samo nekim dimenzijama kolske

  klime prva hipoteza prema kojoj postoji povezanost izmeu izloenosti, odnosno

  injenja vrnjakog nasilja i kolske klime na nain da to je kolska klima

  nepovoljnija, ima i vie izloenosti i/ili injenja vrnjakog nasilja, odnosno, to je vie

  samoiskazanog vrnjakog nasilja obje vrste, to je i ueniki doivljaj kolske klime

  nepovoljniji je samo djelomino potvrena.

  Kako bi se utvrdili samostalni doprinosi pojedinih dimenzija kolske klime objanjenju

  varijance injenja i doivljavanja vrnjakog nasilja provedene su dvije nezavisne

  multiple regresijske analize. Pri tome su utvrene i maksimalne mogue korelacije

  izmeu pojedine uloge u vrnjakom nasilju i komponente kolske klime i proporcija

  objanjene varijance pojedinog ponaanja u vrnjakom nasilju. U tim hijerarhijskim

  regresijskim analizama svako od dva promatrana ponaanja u vrnjakom nasilju

  (injenje i doivljavanje) predstavljaju zavisne, odnosno kriterijske varijable. U prvom

  je modelu analizirana prediktorska sposobnost demografskih varijabli spola i dobi s

  obzirom da su u prethodnim istraivanjima pokazale znaajnu povezanost sa pojedinom

  ulogom u vrnjakom nasilju. U drugom modelu ukljuene su varijable tri dimenzije

  kolske klime: konstruktivni suradniki nastavniki doprinos u kolskoj klimi, pozitivan

  osjeaj sigurnosti uenika i destruktivni meuljudski odnosi izmeu uenika. Tablice 5 i

  6 prikazuju rezultate hijerarhijskih regresijskih analiza iji rezultati ukazuju na to da je

  druga hipoteza ovog istraivanja djelomino potvrena.

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  15

  Tablica 5: Multipla regresijska analiza spola, dobi i dimenzija kolske klime kao

  prediktora injenja vrnjakog nasilja prema samoiskazu uenika

  B Beta R2 F-promjena

  Mo

  del

  1 Konstanta 0,13

  Spol -,62 -4,02**

  Dob ,13 2,50**

  Mo

  del

  2

  Konstanta 0,16

  Spol -,68 -4,16**

  10,28** Dob ,06 1,09

  KSND -,04 -,60

  2,17

  OSU -,02 ,-,12

  DMOIU ,18 2,40*

  *p

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  16

  Tablica 6: Multipla regresijska analiza spola, dobi i dimenzija kolske klime kao

  prediktora doivljavanja vrnjakog nasilja prema samoiskazu uenika

  B Beta R2 F-promjena

  Model

  1 Konstanta 2,47 3,00** 0,03

  Spol ,18 ,85

  Dob -,14 -2,11*

  Model

  2

  Konstanta 3,51 3,63** 0,70

  Spol ,11 ,51

  2,45 Dob -,15 1,94

  KSND -,03 -,33

  1,86

  OSU -,57 -2,30*

  DMOIU ,05 ,57

  *p

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  17

  ulaganja u elemente kolske klimu na nain da se povea osjeaj sigurnosti kod uenika

  u koli.

  RASPRAVA I PREPORUKE ZA PREVENTIVNU PRAKSU

  Nakon parcijalizacije rezultata prema kojemu vrnjako nasilje ee ine djeaci i

  stariji uenicimoemo rei da je prvi kljuni nalaz ovog rada u informaciji da uenici

  koji vie percipiraju destruktivne meuljudske odnosa izmeu uenika u koli ee

  ine vrnjako nasilje. Drugo, parcijalizacijom doprinosa eeg doivljavanja

  vrnjakog nasilja kodmlaih uenika, moemo rei da uenici koji vie percipiraju da

  je kola nesigurno mjesto ee doivljavaju vrnjako nasilje.Pri tome jeukupna

  uestalost uenika koji sudjeluju u nasiljuvisoka, via nego u reprezentativnom

  istraivanjima za Hrvatsku od prije sedam godina (Pregrad i sur., 2007) i zasluuje

  panju, osobito imajui u vidu injenicu da ova kola nema preventivni program.

  Djeaci i stariji uenici ee ine nasilje nego djevojice i mlai uenici, prema

  rezultatima naeg istraivanja, to potvruje dosadanje spoznaje (Forero i sur., 1996;

  Seals i Young, 2003; Rigby, 2002; Yang i sur., 2006). Dob predstavlja znaajni

  prediktor doivljavanja vrnjakog nasilja jer su mlai uenici ee rtve vrnjakog

  nasilja(Braja-ganec i sur., 2009; Buljan Flander, Durman Marijanovi i ori poljar,

  2007; Olweus, 1998; Velki i Vrdoljak, 2013).U literaturi je poznato da su djeaci

  ranjiva skupina u ovoj vrsti ponaanja (Khoury-Kassabri, Benbenishty i Astor, 2005),

  kao i to daje razdoblje mlae adolescencije osobito osjetljivo razdoblje (Noakes i

  Rinaldi, 2006). To moe biti smjernica da se u koli osiguraju potrebne preventivne

  mjere.

  Mogue je da su uenici mlae dobi ee rtve vrnjakog nasilja radi toga to su

  tjelesno slabiji, plaljiviji te nesigurniji od uenika starije dobi (Oleweus, 1998; Pregrad

  i sur., 2007). Mlai uenici nemaju jo dovoljno razvijene socijalne vjetine, ne znaju se

  zauzeti za sebe te su moda zbog toga meta vrnjakog nasilja od strane pojedinih

  uenika. To je razlog vie da se u samoj koli provode preventivni programi u kojima

  bi se uenike uilo socijalnoj kompetentnosti na asertivan i nenasilan nain.

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  18

  Oslanjajui se na teoriju socijalnog uenja (Bandura, 1977, 1986) postavljamo pitanje je

  li mogue da odrastanjem pojedini uenici ue da se nasilnikim ponaanjem mogu

  afirmirati u svojoj socijalnoj sredini? Odnosno, preuzima li jedan dio mlaih uenika

  imitacijom i modeliranjem nasilnike obrasce ponaanja te ih koristi kada doe u vie

  razrede osnovne kole?Ukoliko se sloimo s ovakvom interpretacijom, preventivne

  mjere nije dovoljno provoditi samo s uenicima nego treba ukljuiti itavu zajednicu te

  promovirati ideju nenasilja na svim razinama: uenika/uenica, obitelji, kole, grada

  ivrijednosti drutva u cjelini..

  Utvrena prediktivnost nekih elemenata kolske klime na pojavnost vrnjakog nasilja

  potvrujerezultate prethodnih istraivanja (Holtappels i Meier, 2000; Lindstrom

  Johnson, 2009; Leff i sur. 2003; Swearer i Espelage, 2004; Elliot i sur. 2010; Cornell,

  2011; Cohen i Freiberg, 2013; Velki i Vrdoljak, 2013). Percepcija destruktivnih

  meuljudskih odnosa meu uenicimajejedan od prediktora injenja vrnjakog nasilja.

  Analiza ovog rezultata se nadovezuje na prethodnu analizu o dobi uenika u dvjema

  ulogama vrnjakog nasilja u okviru teorije socijalnog uenja (Bandura, 1977, 1986).

  Logika premisa je pri tome sljedea: kada uenik smatra da ivi u naruenim odnosima

  tada e se vjerojatno tako i ponaati. Poznato je da djeca koja imaju iskustva

  zlostavljanja s vremenom razvijaju iskrivljenu percepciju (ponekad i nepostojee)

  ugroze i esto se defenzivno ponaaju i u situacijama koje nisu realno ugroavajue.

  Vjerojatno su uenici koji ine vrnjako nasilje ve imali prethodna ista ili slina

  iskustva. Poznato je da tzv. provokativne rtve imaju istovremeno obiljeja initelja

  vrnjakog nasilja i onih koji doivljavaju nasilje. Npr. u istraivanju Velki i Vrdoljak

  (2012) je utvreno da ima etiri puta vie uenika profila provokativnih rtvi nego

  uenika koji su samo initelji nasilja. ini se da je teza o osiguravanju kvalitetnog

  okruenja odrastanja za dijete od najranije dobi vie nego opravdana jer dijete ui na

  osnovi onoga to iskusi. Preventivni program u koli bi trebao osiguravati iskustva

  putem kojih uenici percipiraju i ue konstruktivne i pozitivne meuljudske odnose sa

  starijim uenicima ve od prvog razreda. Jer na taj nain uenici mogu graditi fundus

  pozitivnih iskustava o meuljudskim odnosima izmeu uenika kao iskustvenu osnovu

  za izbor prosocijalnih modela ponaanja, osobito kada budu stariji. Mogue je osmisliti

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  19

  i kreirati razliite sadraje tijekom cijele kolske godine gdje e uenici imati priliku

  suraivati, zbliavati se i na zabavan i poticajan nain imati priliku za realizaciju

  pozitivnih socijalnih interakcija.

  Utvrdili smo da nii uenikov osjeaj sigurnosti doprinosi i eem doivljavanju

  vrnjakog nasilja to potvruje spoznaje da uenici koji imaju snieni osjeaj

  sigurnosti u koli ee sebe percipiraju rtvama vrnjakog nasilja (Aluede i sur., 2008;

  Harel-Fisch i sur., 2011). To upuuje na potrebu uspostavljanja jasnih pravila ponaanja

  u svim dijelovima kole i oko kole. kole u kojima postoji politika jasnih,

  konzistentnih i potenih pravila imaju manju razinu nasilja dok su pozitivni odnosi

  izmeu nastavnika i uenika povezani s manje viktimizacije (Khoury-Kassabri,

  Benbenishty i Astor, 2005; Cohen i Freiberg, 2013). Nije dovoljno samo uspostaviti

  pravila, a ne nadgledati istovremeno njihovo provoenje. Vano je da odrasli koji su

  zaposleni u koli preuzmu odgovornost na svim potencijalno rizinim mjestima gdje bi

  se vrnjako nasilje moglo odvijati. Ukoliko uenici percipiraju da su njihovi nastavnici

  i drugo osoblje spremni pomagati i podravati uenike, tada su uenici ee skloniji

  prijavljivati sluajeve vrnjakog nasilja koji im se dogaaju (Eliot i sur, 2010). Imajui

  u vidu injenicu da su uenici koji imaju negativnu percepciju kole u dvostruko veem

  riziku da budu ukljueni u neku vrstu vrnjakog nasilja od djece koja nemaju negativnu

  percepciju kole (Harel-Fish i sur., 2011), kola bi trebalaplanirati oplemenjivanje

  prostora stimulativnim didaktiko-metodikim sadrajima i ulagati u aktivni angaman

  odraslih osoba u koli da prue svim uenicima odnos sigurnosti, povjerenja i

  prihvaanja. Osjeaj sigurnosti u koli bi trebao biti neupitan za svakog uenika.

  Miljenja smo da je s profesionalnog i ljudskog gledita (pri emu se referiramo na

  Konvenciju o pravima djeteta), neprihvatljivo pomiriti se s time da postoji uenik u

  koli koji bi mogao rei kako se u koli ne osjea siguran. Tema sigurnosti uenika u

  koli treba biti predmet otvorene rasprave meu zaposlenicima u koli, uitelja s

  uenicima, tema razgovora s roditeljima, odnosno forum za cijelu lokalnu zajednicu.

  Ukoliko se navedena premisa prihvati, vjerojatno e se i stav prema pojavi

  doivljavanja vrnjakog nasilja promijeniti na nain da e se prestati tolerirati injenica

  kako neka djeca zlostavljaju neku drugu djecu (u naem istraivanju preteno mlau

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  20

  djecu i djevojice) na mjestima koja nismo uinili sigurnima. Pri toleriranju mislimo na

  nepostojanje preventivnog programa i izostajanje napora da se isti pokrene i provodi.

  Zakljuno se moe rei da je prevenciji usmjerena implikacija rezultata o povezanosti

  injenja i doivljavanja vrnjakog nasilja sa kolskom klimom sukladna prijanjim

  teorijskim zakljucima prema kojima je za kvalitetnu kolu bitno imati ...usmjerenje

  prema pozitivnoj kolskoj klimi u obliku vrstog i pozitivnog voenja usmjereno na

  prihvaanje i odgovaranje na potrebe uenika i djelatnika te na graenje odnosa, zatim u

  obliku ostvarivanja sigurnog fizikog okruenja koje je dobro odravano i odie

  dobrodolicom te shvaanja uenika kao aktivnih i vrijednih lanova kole (Kraneli-

  Tavra, 2002, 10).

  Preporuke koje proizlaze iz ovog istraivanja idu prema lokalnoj zajednici koja bi

  trebala podrati vodstvo kole u kreiranjui provoenjustrunog preventivnog programa.

  Taj program eukljuivati uenike, roditelje i sve djelatnike kole, ali i zajednicu u

  redefiniranju sustava vrijednosti, te e imati sljedee ciljeve:

  1. poboljanja percepcije meuljudskih odnosa izmeu uenika u koli,

  2. postizanja osjeaja sigurnosti kod svih uenika,

  3. afirmacijuobrazaca nenasilnog ponaanja djeaka od njihove rane dobi.

  ZAKLJUAK

  U istraivanju provedenom s uenicima od etvrtog do osmog razreda jedne osnovne

  kole u Liko-senjskoj upaniji, u kojoj ne postoji preventivni programvrnjakog

  nasilja, utvreno je da je 17,7% uenika vrilo vrnjako nasilje nad drugima uenicima

  opetovano, odnosno, ponekad, esto ili gotovo uvijek te da je 20,4% uenika sustavno,

  odnosno, opetovano i esto doivjelo vrnjako nasilje od strane drugih uenika u

  posljednjih nekoliko mjeseci. Uz kontrolu efekata spola i dobi, neka su obiljeja kolske

  klime slabo, ali statistiki znaajno povezana sa injenjem i doivljavanjem vrnjakog

  nasilja. Vrnjako nasilje ee ine djeaci i stariji uenici, kao i uenici koji vie

  percipiraju destruktivne meuljudske odnose izmeu uenika u koli. Vrnjako nasilje

  ee doivljavaju mlai uenici i uenici koji vie percipiraju da je kola nesigurno

  mjesto.

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  21

  Ogranienje istraivanja je mali uzorak pa se sugeriraju dodatna istraivanja na

  reprezentativnijem uzorku ispitanika kao i ispitivanje miljenja svih imbenika kolske

  zajednice (nastavnici, struni suradnici, roditelji, uenici, osoblje, lokalna zajednica) o

  kolskoj klimi i nainima prevencije vrnjakog nasilja. U tom smislu se moe rei da

  su autorice pokuale dati doprinos u prevenciji vrnjakog nasilja u osnovnim kolama.

  LITERATURA:

  Aluede, O., Adeleke, F., Omoike, D., Afen-Akpaida, J. (2008): A reviewoft he extent

  nature, characteristics and effects of bullying behaviour in schools. Journal od

  Instructional Psychology. 35 (2). 151-158.

  Baldry, A. C. (2003): Bullying in schools and exposure to domestic violence. Child

  Abuse and Neglect. 27 (7). 713-732.

  Bandura, A. (1977): Social Learning Theory. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

  Bandura, A. (1986): Social Foundation of Thought and Action: A social cognitive

  theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

  Bai, J. (2009): Teorije prevencije: prevencija poremeaja u ponaanju i rizina

  ponaanja djece i mladih. kolska knjiga. Zagreb.

  Braja-ganec, A., Kotrla Topi, M., Raboteg-ari, Z. (2009): Povezanost

  individualnih karakteristika uenika sa strahom od kole i izloenosti nasilju od strane

  vrnjaka u kolskom okruenju. Drutvena istraivanja. 18 (4-5). 717-738.

  Buljan Flander, G., Karlovi, A. (2003): UN-2003. Poliklinika za zatitu djece grada

  Zagreba. Zagreb. Preuzeto 2. veljae 2013. s mrene stranice

  http://neuron.mefst.hr/docs/CMJ/issues/2008/49/4/Cerni_Obrdalj%20_web_extra.pdf

  Buljan Flander, G., Durman Marijanovi, Z., ori poljar, R. (2007): Pojava nasilja

  meu djecom s obzirom na spol, dob i prihvaenost / odbaenost u koli. Drutvena

  istraivanja. 16 (1-2). 157-174.

  http://neuron.mefst.hr/docs/CMJ/issues/2008/49/4/Cerni_Obrdalj%20_web_extra.pdf

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  22

  Cohen, J., Freiberg, A. (2013): School climate and bullying prevention. Preuzeto 3.

  oujka 2014. s mrene stranice

  http://www.schoolclimate.org/publications/documents/sc-brief-bully-prevention.pdf

  Cornell, D. (2011). The School Climate Bullying Survey: Descriptionand Research

  summary. Preuzeto 26. veljae 2014. s mrene stranice

  http://curry.virginia.edu/uploads/resourceLibrary/School_Climate_Bullying_Survey_De

  scription_for_Distribution_5-16-12.pdf

  erni Obrdalj, E., Beganli, A., ili, N. (2010): Vrste nasilja meu djecom i osjeaj

  sigurnosti u kolama Bosne i Hercegovine. Drutvena istraivanja. 19 (3). 561-574.

  Dedaj, M. (2012): Pedagog i nastavnik fizikog vaspitanja u prevenciji nasilja u koli.

  Doktorska disertacija. Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

  Domovi, V. (2003): kolsko ozraje i uinkovitost kole. Naklada Slap. Jastrebarsko.

  Eliot, M., Cornell, D., Gregory, A., Fan, X. (2010): Supportive school climate and

  student willingness to seek help for bullying and threats of violence. Journal of school

  psychology . 48 (6). 533-553.

  Forero, R., McLellan, L., Rissel, C., Bauman, A. (1999): Bullying behaviour and

  psychological health among school student sin new South Wales, Australia: Cross

  sectionalsurvey. British Medical Journal. 319 (7206). 344-348.

  Harel-Fisch, Y., Walsh, S. D., Fogel-Grinvald, H., Amitai, G., Pickett, W., Molcho, M.,

  Due, P., Gaspar de Matos, M., Craig, W. (2011): Negative school perceptions and

  involvement in school bullying: A universal relationship across 40 countries. Journal of

  Adolescence. 34 (4). 639-652.

  Holtappels, H. G., Meier, U. (2000): Violence in Schools. European Education. 32 (1).

  66-79.

  Karlovi, A. (2006): Nasilje meu djecom. Poliklinika za zatitu djece grada Zagreba.

  Zagreb.

  http://www.schoolclimate.org/publications/documents/sc-brief-bully-prevention.pdfhttp://curry.virginia.edu/uploads/resourceLibrary/School_Climate_Bullying_Survey_Description_for_Distribution_5-16-12.pdfhttp://curry.virginia.edu/uploads/resourceLibrary/School_Climate_Bullying_Survey_Description_for_Distribution_5-16-12.pdf

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  23

  Khoury-Kassabri, M., Benbenishty, R., Astor, R. A. (2005): The Effects of School

  Climate, Socioeconomics and CulturalFactors on Student Victimization in Israel. Social

  Work Research. 29 (3). 165-180.

  Kneevi, M., Baradi, V. (2004): Informacije o provedenom Upitniku o ponaanju u

  koli meu uenicima. ivot i kola. 12 (2). 76-86.

  Konvencija o pravima djeteta.

  http://www.unicef.hr/upload/file/300/150215/FILENAME/Konvencija_20o_20pravima

  _20djeteta.pdf. Preuzeto 27. studenog 2014. s mrene stranice

  Kraneli-Tavra (2002): Rizini i zatitni imbenici u kolskom okruenju kao temelji

  uspjenije prevencije poremeaja u ponaanju djece i mladih. Hrvatska revija za

  rehabilitacijska istraivanja. 38 (1). 1-12.

  Kudek Miroevi, J. (2013): Percepcija razrednikih kompetencija uenika niih i viih

  razreda osnovne kole. Kriminologija i socijalna integracija. 20 (2). 47-58.

  Leff, S. S., Power, T. J., Costigan, T. E., Manz, P. H. (2003): Assessing the Climate of

  the Playground and Lunch room: Implications for Bullying Prevention Programming.

  School Psychology Review. 32(3). 418-430.

  Lindstrom Johnson, S. (2009): Improving the School Enviroment to Reduce School

  Violence: A Review of the Literature. Journal of School Health. 79 (10). 451-465.

  Miharija, M., Kurida, B. (2010): Miljenja i stavovi djece i mladih u Hrvatskoj.

  UNICEF, Ured za Hrvatsku. Zagreb.

  Noakes, M. A., Rinaldi, C. M. (2006): Age and gender differences in Peer Conflict.

  Journal of Youth and Adolescence, 35 (6). 881-891.

  Olweus, D. (1998): Nasilje meu djecom u koli: to znamo i to moemo uiniti.

  kolska knjiga. Zagreb.

  Popadi, D. (2009): Nasilje u kolama. Institut za psihologiju & UNICEF. Beograd.

  http://www.unicef.hr/upload/file/300/150215/FILENAME/Konvencija_20o_20pravima_20djeteta.pdfhttp://www.unicef.hr/upload/file/300/150215/FILENAME/Konvencija_20o_20pravima_20djeteta.pdf

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  24

  Pregrad, J., Bouillet, D., Mikuli, M., Pejnovi,S., terk,T., Tomi Latinac, M.(2007):

  Prirunik: Projekt za sigurno i poticajno okruenje u kolama prevencija i borba protiv

  nasilja meu djecom. Ured UNICEF-a za Hrvatsku. Zagreb

  Puzi, S., Baranovi, B., Doolan, K. (2011): kolska klima i sukobi u koli. Sociologija

  i prostor. 49 (3). 335-358.

  Randall, P. (1997): Adult bullying: Perpetrators and victims. Routledge. London.

  Relja, J. (2006): Kako se uenici osjeaju u koli. ivot i kola. 52 (15-16). 87-96.

  Rigby, K. (1996): Bullying in schools and what to do about it. ACER. Melbourne.

  Rigby, K. (2002): New perspectives on bullying. Jessica Kingsley Publishers. London

  and Philadelphia.

  Risti Dedi, Z., Joki, B., Ivezi, E., ani, A. M. (2011): kolsko ozraje i agresivno

  ponaanje uenika. Preuzeto 22. svibnja 2013. s mrene stranice http://www.os-

  mkrleze-zg.skole.hr/upload/os-mkrleze-

  zg/newsattach/88/os_miroslav_krleza_rezultati_istrazivanja.pdf

  Seals, D., Young, J. (2003): Bullying and victimization: Prevalence and relationship to

  gender, grade level, ethnicity, self-esteem, and depression. Adolescence. 38 (152). 735-

  747.

  Smontara, P. (2008): kolsko ozraje i nasilje meu uenicima. U. Kolesari, V. (ur.):

  Nasilje nad djecom i meu djecom. Filozofski fakultet Sveuilita u Osijeku. Osijek.

  461-476.

  Sutton, J., Smith, P. K. (1999): Bullying as a groupprocess: an adaptation of the

  participant role approach. Agressive Behavior. 25. 97-111.

  Swearer, S. M., Espelage, D., L. (2004): Introduction: A Social-Ecological Framework

  of Bullying Among Youth. U. Espelage, D., Swearer, S. (ur.): Bullying in American

  schools: A social-ecological perspective on prevention and intervention. US: Lawrence

  Erlbaum Associates Publishers. Mahwah. 1-12.

  http://www.os-mkrleze-zg.skole.hr/upload/os-mkrleze-zg/newsattach/88/os_miroslav_krleza_rezultati_istrazivanja.pdfhttp://www.os-mkrleze-zg.skole.hr/upload/os-mkrleze-zg/newsattach/88/os_miroslav_krleza_rezultati_istrazivanja.pdfhttp://www.os-mkrleze-zg.skole.hr/upload/os-mkrleze-zg/newsattach/88/os_miroslav_krleza_rezultati_istrazivanja.pdf

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  25

  Velki, T., Vrdoljak, G. (2013): Uloga nekih vrnjakih i kolskih varijabli u predvianju

  vrnjakoga nasilnog ponaanja. Drutvena istraivanja. 22 (1). 101-120.

  Vojnovi, S., Miki, A. (2010): Violence in schools. Preuzeto 12. oujka 2013. s

  mrene stranice http://www.talentibor.com/wp-content/uploads/2010-STEVAN-

  VOJNOVIC.pdf

  akula-Desnica, T. (2011): Povezanost nasilja meu djecom u koli i naina

  disciplinskih metoda roditelja - roditeljskih postupaka. Magistarski rad. Medicinski

  fakultet Sveuilita u Zagrebu (mentor: Kocijan-Hercigonja, D.).

  Yang, S. J., Kim, J. M., Kim, S. W., Shin, I. S. &Yoon, J. S. (2006): Bullying and

  victimization in boys and girls at South Korean primary schools. Journal of American

  Academy of Child& Adolescent Psychiatry. 45 (1). 69-77.

  http://www.talentibor.com/wp-content/uploads/2010-STEVAN-VOJNOVIC.pdfhttp://www.talentibor.com/wp-content/uploads/2010-STEVAN-VOJNOVIC.pdf

Recommended

View more >