POVEZANOST VRŠNJAČKOG NASILJA S nbsp;· Ključne riječi: nastavnici, prevencija, školska klima, škola, ... Upitnika školskog nasilja UŠN-2003, uistraživanju provedenom s 4904 učenika

 • Published on
  30-Jan-2018

 • View
  220

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  1

  Zaprimljeno: 19.03.2014. Izvorni znanstveni lanak

  UDK: 159.9

  POVEZANOST VRNJAKOG NASILJA S PERCIPIRANOM KOLSKOM

  KLIMOM KOD UENIKA OSNOVNE KOLE

  Nataa Vlah

  Sveuilite u Rijeci

  Uiteljski fakultet

  Perger Sandra

  O Silvija Strahimira Kranjevia, Senj

  SAETAK

  Cilj rada je analizirati doprinos nekih elemenata kolske klime na injenje i

  doivljavanje vrnjakog nasilja u osnovnoj koli. U istraivanju je sudjelovalo 147

  uenika od etvrtih do osmih razreda jedne osnovne kole (45,6% uenica), prosjeno

  starih 12 godina koji su, nakon pribavljenog informiranog pristanka njihovih roditelja,

  ispunjavali integralni upitnik sastavljen od Olweusovog upitnika (1998), Upitnik

  nasilnik / rtva, adaptirane Skale percipirane sigurnosti u koli (Buljan Flander,

  Durman Marijanovi i ori poljar, 2007) i Skale kolske klime i sukoba u koli

  (Puzi, Baranovi i Doolan, 2011). Provedene su deskriptivna, korelacijska i

  regresijska analiza. 17,7% uenika vrilo je vrnjako nasilje nad drugima uenicima

  ponekad, esto ili gotovo uvijek,a 20,4% uenika sustavno je, opetovano i esto

  doivjelo vrnjako nasilje od strane drugih uenika u posljednjih nekoliko mjeseci.

  Vrnjako nasilje ee ine djeaci i stariji uenici, kao i uenici koji vie percipiraju

  destruktivne meuljudske odnose izmeu uenika u koli. Vrnjako nasilje ee

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  2

  doivljavaju mlai uenici i uenici koji vie percipiraju da je kola nesigurno mjesto.

  Autori predlau da kola uz podrku lokalne zajednice pokrene i provodi preventivni

  program vrnjakog nasilja s ciljem stvaranja konstruktivnih i prosocijalnih odnosa

  meu uenicima te osiguravanja osjeaja sigurnosti za sve, a osobito za mlae uenike.

  Kljune rijei: nastavnici, prevencija, kolska klima, kola, vrnjako nasilje

  UVOD

  Moe se rei da je vrnjako nasilje u koliprisutno oduvijek, no povijesno gledajui,

  odnos drutva prema nasilju je razliit. Prema erni Obrdalj, Beganli i ili (2010)

  nasilje se, prije aktualnih znanstveno-istraivakih nastojanja definiranja termina,

  smatralo neizostavnim dijelom odrastanja dok se danas smatra nepoeljnim

  ponaanjem. Polazimo od pretpostavke da je nasilje u kolama i danas prisutno i da

  nepovoljna kolska klima moe doprinijeti pojavi nasilja meu uenicima u koli i

  obrnuto.

  Brojne su definicije vrnjakog nasilja (Olweus, 1998; Randall, 1997; Rigby, 1996;

  Baldry, 2003). Prema Olweusovoj (1998, prema Pregrad i sur., 2007,12) najcitiranijoj

  definiciji vrnjako je nasilje situacija nesrazmjerne snage u kojoj je uenik opetovano i

  trajno izloen negativnim postupcima od strane jednoga ili vie uenika. Tri su bitna

  kriterija definiranja vrnjakog nasilja: 1) postoji negativni postupak koji podrazumijeva

  namjerno nanoenje ozljeda drugoj osobi; 2) negativni postupak se ponavlja i trajan je

  (iskljuuju se povremeni beznaajni negativni postupci ravnopravnog odmjeravanja

  snage meu uenicima) i 3) postoji asimetrian odnos snaga: uenik (rtva nasilja)

  izloen negativnim postupcima s tekoom se brani te je bespomoan u odnosu prema

  ueniku (poinitelj nasilja) koji ga zlostavlja. U skandinavskim dravama je

  istraivanjima utvreno 5,6% - 7% uenika poinitelja nasilja (Olweus, 1993, prema

  Dedaj, 2012; Olweus, 1998), u osnovnim kolama u SAD-u 8% (Bradshaw i sur., 2007,

  prema Dedaj, 2012), a u engleskim osnovnim kolama 12% poinitelja vrnjakog

  nasilja (Whitney i Smith, 1993, prema Sutton i Smith, 1999). Istraivanje Poliklinike za

  zatitu djece grada Zagreba je pokazalo da se 16% uenika gotovo svakodnevno ponaa

  nasilno prema drugim uenicima (Karlovi, 2006). Prema Velki i Vrdoljak (2013)

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  3

  samoiskazom poinjenog vrnjakog nasilja uenika od petog do osmog razreda u dvije

  osjeke kole ima 3,1% uenika poinitelja nasilja i13,7%, provokativnih rtava

  (uenici koji istovremeno ine i doivljavaju nasilje), dakle ukupno oko 17%. Pregrad i

  sur. (2007) navode12% poinitelja nasilja (koji su inili nasilje 2-3 puta

  mjeseno)primjenom Olweusovog mjernog instrumenta na reprezentativnom uzorku

  ispitanika za utvrivanje vrnjakog nasilja kod osnovnokolske i srednjokolske

  populacije u Hrvatskoj.

  Prema istim istraivanjima rtava vrnjakog nasilja u skandinavski dravama bilo je

  7,6% - 9% uenika (Olweus, 1993, prema Dedaj, 2012; Olweus, 1998). Istraivanja

  koja su provedena u 33 europske drave te Rusiji, Turskoj, Izraelu i SAD-u govore o

  13% uenika rtava vrnjakog nasilja (Popadi, 2009). U SAD-u je 23% uenika bilo

  izloeno vrnjakom nasiljuprema Bradshaw i sur. (2007, prema Dedaj, 2012) dok je u

  engleskim osnovnim kolama vrnjakom nasilju ponekad ili esto bilo izloeno

  27% uenika (Whitney i Smith, 1993, prema Sutton i Smith, 1999).

  Prema Pregrad i sur. (2007) identificirano je 10%rtava nasilja, odnosno uenika koji su

  doivljavali nasilje 2-3 puta mjeseno. Velki i Vrdoljak (2013) su u recentnijem

  istraivanju utvrdile vei postotak od gotovo 31% uenikartava koji samoiskazom

  prijavljuju doivljaj vrnjakog nasilja.

  Na podruju grada Rijeke akula-Desnica (2011) navodi da je na uzorku od 1694

  uenika sedmih i osmih razreda svih osnovnih kola, primjenjujui mjerni instrument

  koji sadrajno korespondira s navedenom Olweusovom definicijom i originalnim

  mjernim instrumentom utvreno da je 37,1% uenika sedmih i osmih razreda skoro

  svakodnevno ukljueno u probleme nasilja u rijekim osnovnim kolama. 24,7% djece

  je doivljavalo nasilje barem jednom svakodnevno tijekom ispitnog perioda pri emu su

  12,4% djece pasivne rtve, a 12,3% djece su provokativne rtve. Ukupno 24,7% djece

  se svakodnevno ponaalo nasilno prema drugoj djeci, aod toga 12,4% djece nije pri

  tome i samo doivljavalo nasilje (akula-Desnica, 2011,114).

  Budui da se prema navedenoj, i u empirijskom dijelu rada koritenoj, definiciji govori

  o permanentnosti postupaka i nesrazmjeru moi u socijalno-ekolokom prostoru kole

  zanimljivo je promatrati obrasce ponaanja u vrnjakom nasilju u odnosu na kolsku

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  4

  klimu ili ozraje. Ovaj rad je usmjeren na koncept psihosocijalne klime u kolskom

  okruenju i u daljem e se tekstu koristiti naziv kolska klima. kolska klima obiljeava

  pojedinu odgojno-obrazovnu sredinu i predstavlja skup unutarnjih obiljeja po kojima

  se kole meusobno razlikuju te utjee na ponaanje svih njezinih lanova (Domovi,

  2003). Prema Smontara (2008) kolsku klimu ine organizacija odgojno-obrazovnog

  rada u koli, mogunost sudjelovanja u aktivnostima, jasna pravila koja se odnose na

  disciplinu i njihovo dosljedno provoenje, kohezija meu nastavnicima, jasni ciljevi

  pouavanja, kvaliteta izvoenja nastave te iskustvo i oekivanja nastavnika. kolsku

  klimu prema Relja (2006) moe sepromatrati kroz nekoliko razina: 1. ekologiju

  kolskoga okolia i organizacijska obiljeja, 2. kvalitetne i ueniku prilagoene

  nastavne planove i programe i kroz 3. kvalitetu meuljudskih odnosa koja je ujedno

  najvanija razina kolske klime. Vanost meuljudskih odnosa u kolskoj klimi istiu

  iKhoury-Kassabri, Benbenishty i Astor (2005) i navode da suportivni i pozitivni odnosi

  izmeu nastavnika i uenika smanjuju otuenje uenika te poveavaju vanost uloge

  kole u oima uenika i jaanje njihove privrenosti koli. Nastavnik ima najvaniju

  ulogu u ostvarivanju i zadravanju kvalitetnog meuljudskog odnosa s uenikom.

  Uenici koji doivljavaju nastavnike kao prijateljski raspoloene i brine osobe koje se

  odnose prema njima s uvaanjem ee razvijaju osjeaj pripadanja koli te jaaju

  pozitivne odnose s ostalim uenicima (Eccles i Roeser, 2006, prema Smontara, 2008).

  Kvalitetan odnos uenika prema drugim uenicima obiljeava takoer meusobno

  potovanje, pomaganje, prijateljski odnos jednih prema drugima, meusobno sluanje

  tijekom razgovora kao i uvaavanje miljenja drugih uenika. Moe se rei da se

  pretpostavke za kvalitetan meuljudski odnos u koli odnose podjednako, kako na

  odnos uenik nastavnik tako i na odnos uenik uenik.

  Primjenjujui instrument procjene Playground and Lunch room Climate Questionnaire

  (PLCQ),Leff i sur. (2003) su utvrdili da nadzor djece, nain kako tijekom kolskog

  odmora za ruak i igru odrasli strukturiraju aktivnosti kao i obrazac meusobne

  suradnje odraslihmogu utjecati na djeje socijalno ponaanje u koli. Ovaj nalaz

  podupire i rezultat prema kojemu u osnovnim kolama gdje uenici percipiraju vie

  podrke, istovremeno pokazuju vie sklonosti traiti zatitu u situacijama kada se nad

  njima vri vrnjako nasilje (Eliot i sur., 2010). Autori zato sugeriraju kako bi napori

  kolskog osoblja da osiguraju podraavajue ozraje mogli biti potencijalno vrijedna

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  5

  strategija za prevenciju vrnjakog nasilja. U skladu s navedenim spoznajama Cohen i

  Freiberg (2013), referirajui se na niz recentnih znanstvenih istraivanja, nude saeti

  prikaz korisnih strategija za prevenciju vrnjakog nasilja kroz uspostavljanje kvalitetne

  kolske klime. Nacionalni centar za kolsku klimu (National School Climate Center,

  prema Cohen i Freiberg, 2013) navodi u svojoj publikaciji da, pored temeljnih

  elemenata kao to su uinkovita i kvalitetna uprava u obrazovanju, angairanje cijele

  kolske zajednice, kontinuirana evaluacija, politike, zakoni, pravila i podrke, postoje

  jo tri kljuna aspekta u izgradnji i odravanju kvalitetne prevencije u svakodnevnoj

  praksi:

  1. Stvaranje i odravanje kolske klime ukljuuje eksplicitne i implicitne norme, metode

  mjerenja, kodeks ponaanja, ciljeve, vrijednosti, obrasce meuljudskih odnosa, nastavu

  i uenje, stil rukovoenja i pojedinane strune intervencije. Ovime se trebaju baviti i

  ravnatelji i sveukupno kolsko osoblje.

  2.Kvalitetno integriranje u nastavu teme o zlostavljau rtvi svjedoku i time

  unapreenje dinamike prosocijalnog odgoja.

  3. Fokusiranje na individualne intervencije putem kojih se podupire pratnerstvo koje

  unapreuje vezu uitelj roditelj-mentalno zdravlje uenika koji je u riziku za injenje

  vrnjakog nasilja nad drugim uenicima.

  Prevencija je niz postupaka koji umanjuju vjerojatnost nekog neeljenog dogaaja. Ona

  moe biti univerzalna, selektivna i indicirana(Gordon 1983, 1987, Kellam i Rebok,

  1992, sve prema Bai, 2009). U ovome radu mislimo na prevenciju na univerzalnoj

  razini na kojoj se ulau napori u kvalitetu psihosocijalnih uvjeta odgoja i obrazovanja za

  svu djecu. Postupci osiguravanja adekvatne kolske klime ili ozraja su aktivnosti na

  razini univerzalne prevencije vrnjakog nasilja. Moemo pretpostaviti da su, uz

  meusobne odnose u koli, u prevenciji vrnjakog nasilja vana kolska pravila kao

  bitni prediktori koji utjeu na smanjenje vrnjakog nasilja meu uenicima (Puzi,

  Baranovi i Doolan, 2011). Poznato je da pravovremeno i konsenzualno definiranje i

  pridravanja pravila, uz jasna oekivanja i posljedice vlastitog i tueg ponaanja u koli,

  daje uenicima osjeaj sigurnosti i pouzdanosti. U ovom radu, prema Puzi, Baranovi i

  Doolan (2011), polazimo od pretpostavke da mjera promocije pozitivne kolske klime

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  6

  na taj nain esto doprinosi prevenciji vrnjakog nasilja u koli. Slino tome, Swearer i

  Espelage (2004) istiu da se, pored vie razliitih podruja preventivnih utjecaja

  (individualnih karakteristika, klime u uionici, specijaliziranih programa i sl.),koji su

  povezani,osobito treba angairati u socio-ekolokom prostoru strunih intervencija i

  usmjeriti napore prema kolskoj klimi.

  Prema prethodnim istraivanjima kolske klime u Hrvatskoj, natpolovina veina

  uenika iskazuje pozitivnu percepciju kvalitetnog odnosa sa svojim nastavnicima kao i

  osjeaj sigurnosti u koli i oko kole. No, jedan dio uenika ima neto negativniju

  percepciju kvalitete meuljudskih odnosa sa nastavnicima i iskazuje osjeaj

  nesigurnosti u koli to ukazuje na doivljaj nepovoljne kolske klime za jedan dio

  uenika u ispitivanim kolama (Kneevi i Baradi, 2004; Miharija i Kurida, 2010;

  Vojnovi i Miki, 2010; Kudek Miroevi, 2013). Puzi, Baranovi i Doolan (2011)su

  Skalom kolske klime i sukoba u koli ispitivali percepciju uenika, nastavnika i

  ravnatelja o karakteristikama kolske klime vezano uz pojavu i rjeavanje sukoba,

  odnosno vrnjakog nasilja meu uenicima. Autori su utvrdili supostojanje

  konfliktnih i suradnikih aspekata kolskog okruenja (Puzi, Baranovi i Doolan2011,

  354). Buljan Flander, Durman Marjanovi i ori poljar (2007) su primjenom

  Upitnika kolskog nasilja UN-2003, uistraivanju provedenom s 4904 uenika

  etvrtih, petih, estih, sedmih i osmih razreda u 25 osnovnih kola u 13 gradova

  Republike Hrvatske,utvrdile da uenikov osjeaj prihvaenosti/odbaenosti u koli ima

  bitnu povezanost s mjerenim doivljajem doivljavanja i injenja vrnjakog nasilja te

  ove autorice preporuuju i osmiljavanje preventivnih i intervencijskih programa.Broj

  prijatelja, socijalni status i kolska klima su se u hrvatskom kulturolokom kontekstu

  pokazali znaajnim prediktorima vrnjakoga nasilja (Velki i Vrdoljak, 2013).

  Analiza rezultata prethodnih istraivanja (Holtappels i Meier, 2000; Lindstrom Johnson,

  2009; Leff i sur. 2003; Swearer i Espelage, 2004; Elliot i sur. 2010; Cornell, 2011;

  Cohen i Freiberg, 2013; Velki i Vrdoljak, 2013), vodi nas do znanstveno-istraivakog

  pitanja o relacijama izmeu kolske klime iodreenih obrazaca vrnjakog nasilja. Cilj

  rada je analizirati doprinos nekih elemenata kolske klime na injenje i doivljavanje

  vrnjakog nasilja u osnovnoj koli. Aplikativna svrha je vezana uz moguu primjenu

  rezultata u prevenciji vrnjakog nasilja u kolskom okruenju.

 • Kriminologija i socijalna integracija Vol.22 Br.1. Zagreb 2014

  7

  ISTRAIVAKI PROBLEMI I HIPOTEZE

  Tri su problema istraivanja. Prvi je eksplorativnog karaktera,a drugi i trei problem

  imaju njima svojstvene hipoteze. Ovim radom elimo:

  1.utvrditi uestalost injenja vrnjakog nasilja i uestalost doivljavanja vrnjakog

  nasilja u promatranoj koli.

  2.utvrditi povezanost izmeu injenja/doivljavanja vrnjakog nasilja i kolske klime.

  Tako prva hipoteza glasida postoji povezanost izmeu injenja, odnosno izloenosti

  vrnjakom nasilju i kolske klime, odnosno to je kolska klima nepovoljnija, ima vie

  injenja i/ili izloenosti vrnjakom nasilju, drugim rijeima to je vie samoiskazanog

  vrnjakog nasilja obje vrste, i injenja i doivljavanja, to je i ueniki doivljaj kolske

  klime nepovoljniji.

  3. utvrditi moe li se prema nekom od elemenata kolske klime predvidjeti vea

  uestalost vrnjakog nasilja pri emu se vrnjako nasilje promatra kroz samoiskaz

  injenja i samoiskaz doivljavanja nasilja. Prema drugoj hipotezi kolska klima

  predstavlja znaajan prediktor samoiskazanog injenja, odnosno doivljavanja nasilja.

  Oekuje se da e nepovoljnija kolska klima utjecati na vei doprinos samoiskaza

  vrnjakog nasilja obje vrste: injenja i doivljavanja. Svrha realizacije ovog cilja je

  empirijski uvid u opravdanost ulaganja u poboljanje kolske klime radi prevencije

  vrnjakog nasilja.

  METODA

  Su...