POWER SYSTEM BLOCKSET trong thi nghiem truyen dong dien

  • View
    499

  • Download
    15

Embed Size (px)

Transcript

TH NGHIM TRUYN NG IN

SIMULINK POWER SYSTEM BLOCKSETTRONG TH NGHIM TRUYN NG IN

TSPHANQUC DNG TS L MINH PHNG

Page62

TH NGH HIM TRU UYN N IN NG

1. K KHI NG SIMULINK G K khi ng Simulink trc ht cn khi ng MATLAB. Ca s ch MATLA c g t n g . nh AB th hin hnh 1.1, ti theo ta nhp chut tr biu tn Simulink ip n rn ng , hoc v lnh Sim vit mulink.

s im u lin k

1. H 1.1: Ca s chnh c MATLAB nh a a B 2. C CCH TO M HNH TRONG SIM M T MULINK. to m hn m phng trong mi t nh g trng Simu ulink cn ph thc hin trnh t cc bc: i 2.1 To mi m hnh h File/N New/Model, hoc nhn trn than cng c. nh

nh n t h H 1.2: Mn hnh son tho m hnh 2.2 To khi tron m hnh T ng t cc khi vo mn h hnh son tho ca m hnh bng c khi c sn trong t vin cc th Simulink lm vic ny ta phi ch c tr vo k k. c con khi cn ch nhp chu tri v ch Add n, ut hn To hoc gi nguyn chut phi c chuyn qua c s m h ca nh.

TSPHANQUC DN TS L M NG MINH PHN NG

Page63

TH NGHIM TRUYN NG IN

Hnh 1.3: M hnh c cha cc khi Lu : xo khi cn phi chn khi v nhn Delete. thay i kch thc ca khi ta t con tr vo gc ca khi (con tr c dng mi tn hai au) v thay i n tu mun. 2.3 Thit lp thng s thay i thng s ca khi, ta nhp hai ln, la chn Block Parameter v nhp OK.

Hnh 1.4: Khi hm truyn v thng s 2.4. Kt ni cc khi Sau khi a ht cc khi cn thit ln s ta cn phi kt ni chng li. Dng con tr ni ng ra ca khi ng vo ca khi tip theo. Nu kt ni ng th mi tn thay i mu.

TSPHANQUC DNG TS L MINH PHNG

Page64

TH NGH HIM TRU UYN N IN NG

Hn 1.5: M h nh hnh m phn hon chn ng nh L : u n n n Mun xo ng kt ni : ch n v nh Delete. Ghi nh m hnh F h File/Save As s 3. C CU TRC MN HNH SON TH H HO M H NH - M hnh so tho m h Mn n hnh c cha nhng thnh phn sau: h Tn c mn hnh a h Trnh n vi cc lnh File, E Edit, View Phn to m hnh t Trng thi ca m hnh Trnh n c cha cc lnh son tho, h chnh khin qu trnh m p a hiu iu u phng, tnh to v lm v vi cc f on vic file File Lm vic v cc file c th vin i a hiu Edit Son tho h chnh View Hin th Help Tr gip Simula ation t thng s m phng t Forma Thay hnh dng ca khi v m hnh at i Tools Cng c th hin m phng hc

Hn 1.6: Than cng c tr nh nh rong m hn nh Th hanh cng c ca s m hnh bao g c m: 1-New M Model To m hnh m o i 2- Open Model M m hnh c sn n M c 3- Save Model L m hnh uPage65

TSPHANQUC DN TS L M NG MINH PHN NG

TH NGHIM TRUYN NG IN

4- Print Model In m hnh 5- Cut Ct xn 6- Copy Sao chp 7- Paste Dn 8- Undo Khng thc thi lnh (thao tc) gn nht 9- Redo Phc hi 10- Library Browser M th vin 11- Toggle Model Browse Viewer M trnh duyt m hnh 12- Go to parent system Chuyn ln h thng cao hn (khi c h con) 13-Debug Sa chng trnh 14-Start/Pause/Continue Simulation Khi ng m phng m hnh/ tm dng/ tip tuc 15- Stop Kt thc qu trnh m phng 16-Normal/Accelerator Phng php tnh ton Bnh thng/Tng tc (Khi c ci t Simulink Performance Tool) 4. NHNG THAO TC C BN KHI TO V CHNH SA M HNH 4.1 . To ghi ch Ghi ch, ch thch: dng con tr ch n ni cn thit, nhp kp chut tri, khi s xuat hin hnh ch nht v ta c th ghi ch vo .

Hnh 1.7: Ch thch cho s 4.2. La chn khi la chn khi, ng kt ni hay phn ghi ch ta phi dng chut nhp vo phn t cn la chn. Nu mun la chn nhm nhiu khi ta nhp tri chut v gi nguyn ri r chut khoanh vng nhm ri nh chut, hoc dng Edit/Select All la chn tt c phn t ca m hnh.

TSPHANQUC DNG TS L MINH PHNG

Page66

TH NGH HIM TRU UYN N IN NG

Hnh 1.8: L chn khi, nhm khi H a , 4.3 Sao chp v di chuyn c phn t S cc Copy: Mun s chp ta s dng lnh Edit/Copy hoc biu t C sao s h ng tr thanh cng c n g Cut: C Mun c cc phn t trc ht t phi la ch chng sau s dn lnh Edit/ t ta hn ng t/Cut ho biu t oc ng trn t thanh cng c c. di chuyn phn t no ta la ch n v gi chut phi chuyn ra v tr cn t o hn i v t.

Paste: Mun dn phn t ta dng ln Edit/Paste hay biu t nh e ng tr thanh cng c n Delete: Mun xo phn t trc ht p la chn phn t cn xo sau thc hin lnh D n phi n n Edit/Clear ha lnh Delet E ay te. 4.4 K ni cc kh Kt hi Trc ht ta t con tr ln ng ra c khi con tr s c hn ch thp, gi nguyn chut a ca nh , n tri chuyn n ng vo ca khi cn kt ni v th chut tri. n

Hnh 1. Bt u kt ni .9: k

TSPHANQUC DN TS L M NG MINH PHN NG

Page67

TH NGHIM TRUYN NG IN

Hnh 1.10: Kt ni hon tt To ng lin kt kiu vng : ta la chn lin kt bng con tr phi v di chuyn n n khi t c hnh dng cn thit.

Hnh 1.11: To ng lin kt kiu vng 4.5 Thay i kch thc cc khi: a con tr vo gc ca khi cn thay i, con tr s c dng mi tn kp gi nguyn chut tri v ko.

Hnh 1.12: Thay i kch thc cc khi 4.6 nh dng cc khi Dng Format trn thanh cng c vi nhng lnh sau:TSPHANQUC DNG TS L MINH PHNG Page68

TH NGHIM TRUYN NG IN -

-

-

Chnh sa tn ca khi: Font nh dng ch Text alignment cn v tr ca phn text Flip name di chuyn tn ca khi Show/Hide name hin th hay khng hin th tn ca khi Thay i mu ca cc khi: Foreground color la chn mu cho ng vin ca khi Back ground color la chn mu cho c khi (mu nn) Screen color la chn mu cho ca s m hnh Thay i v tr ca cc khi: Flip block quay ngc khi Rotate block quay khi mt gc 90 theo chiu kim ng h Show drop shadow hin th khi c bng m Show port labels hin th nhn hiu ca cng

5. THIT LP CC THNG S M PHNG thay i cc thng s m phng ta s dng Simulation/Parameters.

Hnh 1.13: Thng s m phng Thanh cng c quy nh thng s m phng. Solver Phng php tnh Data Import/Export Xut nhp d liu Diagnostics chun on Advanced Phn m rng 5.1 Thit lp cc thng s tnh ton cho m hnh a. Simulation time Thi gian m phng Start time- thi gian bt u m phng Stop time thi gian kt thc m phng b. Solver options phn la chn phng php tnh Khi la chn nhng thng s ny cn phi bit phng php m hnh ho v phng php tnh ton Fixed-step c chn cho h thng ri rc. Variable-step cho h thng lin tc. Bc tnh c th TSPHANQUC DNG TS L MINH PHNG Page69

TH NGHIM TRUYN NG IN

chn hoc thit lp t ng nu s dng ch auto.

Hnh 1.14: Thng s tnh ton vi ch Fixed-step Khi chn Fixed-step cn phi chn ch tnh ton - Mode MultiTasking: ch x l nhiu h thng SingleTasking: ch x l mt h thng Auto : t ng - Khi chn Variable-step phi quy nh cc thng s sau: Max step size Bc tnh ln nht Min step size - Bc tnh nh nht Initial step size bc tnh thi im ban u Relative tolerance sai s tng i Absolute tolerance sai s tuyt i 5.2 Thit lp truy xut d liu :

Hnh 1.15: Truy xut d liu (Data Import/Export) Load from Workspace: np d liu t Workspace (tng t b nh m) Initial State: trng thi u Save to Workspace lu d liu vo Workspace Save options : Lu cc ty chn

TSPHANQUC DNG TS L MINH PHNG

Page70

TH NGH HIM TRU UYN N IN NG

5. Diagnostics Chun on: La c .3 chn thng s chun o - Diagnos s n stics- cho ph thay p i nhng thng bo khi m phn g ng. i None b qua l m hnh Warni bo li v tip tc m phng ing i Error bo li v dng m p v phng.

Hnh 1.16: Ch H hun on (D Diagnostics) ) 5.4 K Khi ng q trnh m phng: qu - S dng Simu S ulation/Start, hoc nhp p trn than cng c bt u q trnh m phng. nh qu

S S dng Sim mulation/Stop hoc nhp p trn than cng c dng qu trnh m ph nh hng Simulation/P S Pause tm d dng. - S Simulation/C Continue - ti tc. p T 1.1.6. KT THC M PHNG - L m hnh vo file, ca s m hnh v ca s chnh MATLAB. Lu h ng m c

TSPHANQUC DN TS L M NG MINH PHN NG

Page71

TH NGHIM TRUYN NG IN 6. CU TRC TH VIN SIMULINK

Hnh 1.17: Th vin Simulink Th vin Simulink bao gm cc phn chnh nh sau: Continuous Khi tn hiu lin tc Discretes Khi tn hiu ri rc Functions & Tables Hm s v bng Math Khi cc cng c ton hc Nonlinear Khi phi tuynPage72

TSPHANQUC DNG TS L MINH PHNG

TH NGHIM TRUYN NG IN

Signals & Systems Khi tn hiu v h thng Sinks Khi hin th v lu tr Sources Khi ngun v cc b to tn hiu Subsystems Khi h con 6.1 Sources Khi ngun v tn hiu tc ng

Hnh 1.18: Th vin khi ngun sources Khi hng s Constant. Khi Constant to nn _oat hng s (khng ph thuc thi gian) thc hoc phc. Hng s c th l i lng v hng (scalar), vc-t hay ma trn, tu theo cch khai bo tham s Constant Value v Interpret vc-t parameters as 1-D c c chn hay khng. Nu c chn, ta c th khai bo tham s Constant Value l vc-t hng hay _oat vi kch c [ 1 x n ] hay [ n x 1 ] di dng ma trn. Nu khng c chn, cc vc-t hng hay _oat ch c s dng nh vc-t vi chiu di n, tc l tn hiu 1-D. Khi hm nc - Step. Nh khi Step ta c th to nn cc tn hiu dng hm nc (bc thang), dng kch xung cho cc m hnh trong Simulink. Trong hp thoi Block Parameters ca khi Step ta c th khai bo gi tr u, gi tr cui v c thi im bt u ca tn hiu Step. Khi to sng tn hiu - Signal generator : to ra cc dng sng tn hiu khc nhau (nh l: hnh sin, rng ca), trong khi

TSPHANQUC DNG TS L MINH PHNG

Page73

TH NGH HIM TRU UYN N IN NG

Khi to tn hiu xung n -Pulse Generator to chu xung hn ch nht. Bin v tn s ui nh c th khai b theo yu cu. i vi Pulse Gen bo u nerator cn c th chn rng xun (tnh n n ng bng % so vi chu k). v

i 6.2 Khi hin th v lu tr d liu- Sink

khi Sink Hnh 1.19: Th vin k Khi Scope. K Scope, Fl loating Scop Signal Vi pe, iewer Scope Chc nn Hin th cc tn hiu pht ra trong sut thi g m phn ng: g gian ng Library c ) Sinks (c khi xut) Descripti m t. ion

Khi Scope h th chnh dng tn hi nhp vo tng ng, theo thi gi m phn Khi K hin h iu o , ian ng. Scope c th c nhi trc (trn mt cng); tt c c tr c chung mt bin (mc) thi gian v u c c lp v trc y. Scope ny ch php bn iu chnh lng thi g vi ho l gian v bin ca gi tr nhp vo c hin th. B c th di chuyn v th i kch thc ca c s khi S c n hay h ca Scope v bn c th n thay i d dng gi tr t thng s ca khi Scope trong sut t a e thi gian m phng. Khi K bn bt m phn Simulink khng m n u ng, k nhng ca s Scope, tuy nhin n l cng y m vic l gh d liu kt ni t khi Scop Nh vy nu bn m mt scope sau khi m phng, hi c ti pe. y, m e tn hiu n nhp vo ca khi Scope hay cc tn hiu s hin th. a e cTSPHANQUC DN TS L M NG MINH PHN NG Page74

TH NGHIM TRUYN NG IN

Nu tn hiu ang tip tip tc v, khi Scope