Powerpoint WCDMA

  • View
    104

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

HC ViN CNG NGH BU CHNH ViN THNG KHOA ViN THNG I

BO CO CHUYN : V TUYN TRUYN THNG TI :CU TRC KNH VT L TRONG MNG WCDMA-UMTS Gio Vin Hng Dn : Phm Thy Hin Nhm Sinh Vin Thc Hin : Nguyn Hu Tun Kiu Minh Tin Vn Khng Lp : L11CQVT06-10B

NI DUNG

CHNG 1 TNG QUAN H THNG THNG TIN DI NG TH H TH BA WCDMA-UMTS

CHNG 2 KNH VT L TRONG WCDMA

CHNG 1 :TNG QUAN V H THNG THNG TIN DI NG TH H TH BA WCDMA-UMTS1.1 KIN TRC CHUNG MT H THNG THNG TIN DI NG 3G 1.1.1 Cng ngh WCDMA Mt s c im ca WCDMA: L h thng a truy nhp phn chia theo m tri ph trc tip, c tc bit cao (ln n 2 Mbps) Tc chip 3,84 Mcps vi rng sng mang 5 Mhz, do h tr tc d liu cao em li nhiu li ch nh li a phn tp. H tr tc ngi s dng thay i lin tc. Mi ngi s dng c cung cp mt khung, trong khung tc d liu gi c nh nhng tc c th thay i t khung ny n khung khc. H tr hai m hnh v tuyn FDD v TDD. Trong m hnh FDD sng mang 5 Mhz s dng cho ng ln v ng xung, cn trong m hnh TDD sng mang 5 Mhz chia s theo thi gian gia ng ln v ng xung. WCDMA h tr hot ng khng ng b ca cc trm gc, do d dng pht trin cc trm gc va v nh.

CHNG 1 :TNG QUAN V H THNG THNG TIN DI NG TH H TH BA WCDMA-UMTS1.1.2 Tng Quan H Thng UMTS UMTS (Universal Mobile Telecommunication System). UMTS c xem l h thng k tha ca h thng GSM, nhm p ng cc yu cu pht trin ca cc dch v di ng v ng dng internet vi tc truyn dn ln ti 2 Mbps v cng cp mt tiu chun chuyn vng ton cu1900 1920 1980 2010 2025 2110 2170 2200MHz

20

60

30

5

85

60

30

UMTS Satellite UMTS TDD UMTS FDD

Hnh 1.1. Cc ph tn dng trong UMTS

CHNG 1 :TNG QUAN V H THNG THNG TIN DI NG TH H TH BA WCDMA-UMTS 1.1.3 Kin Trc Chung Ca Mt Mng WCDMA

Hnh 1.2. Kin trc tng qut ca mt mng 3G s dng cng ngh WCDMA

CHNG 1 :TNG QUAN V H THNG THNG TIN DI NG TH H TH BA WCDMA-UMTS1.1.4 Cc Loi Lu Lng V Dch V c Mng 3G WCDMA H Tr Vng 1: Vng trong nh, pico, Rb 2 Mbps Vng 2: Vng thnh ph, micro, Rb 384 Kbps Vng 3: Vng ngoi , macro, Rb 144 Kbps Vng 4: Ton cu, Rb = 12,2 Kbps

Hnh 1.3. Vng ph sng ca UMTS

Hnh 1.3. Vng ph sng ca UMTS

CHNG 1 :TNG QUAN V H THNG THNG TIN DI NG TH H TH BA WCDMA-UMTS

1.2 CHUN 3G CHO VIT NAM V U NHC IM CA WCDA Chun 3G m B Thng tin v Truyn thng Vit Nam cp php l chnh l WCDMA bng tn 2100 MHz u im: - H tr nhiu mc tc khc nhau: 144Kbps khi di chuyn nhanh, 384Kbps khi i b (ngoi tri) v cao nht l 2Mbps khi khng di chuyn (trong nh) - S linh hot ca lp vtl trong vic h tr cc kiu dch v khc nhau, c bit l cc dch v tc bt thp vtrung bnh - Tc cao ln ti 2Mbps Nhc: Khng cp php trong bng tn TDD vi pht thu lin tc, cng ngh WCDMA khng to iu kin cho cc k thut chngnhiu cc phng tin lm vic nh my in thoi khng dy

CHNG 1 :TNG QUAN V H THNG THNG TIN DI NG TH H TH BA WCDMA-UMTS

1.3 KT LUN CHNG 1 Chng ny gii thiu mt s c tnh c bn nht ca h thng thng tin di ng th h 3. Cc h thng thng tin th h 3 ch yu da trn tiu chun IMT-2000 vi cccng ngh CDMA, H thng thng tin di ng th 3 WCDMA c kh nng h tr cc dch v bng rng nh truy cp Internet tc cao, xemphim, nghe nhc vi cht lng khng thua km kt ni trong mng c dy.

CHNG 2 :KNH VT L TRONG WCDMA Cc knh vt l Cc knh ng ln Tri ph v iu ch ng ln Cc knh ng xung Tri ph v iu ch cho ng xung

CHNG 2 :KNH VT L TRONG WCDMA Cc knh vt l

CHNG 2 :KNH VT L TRONG WCDMA Cc knh ng ln Cu trc knh DPCH v DPCCH - Knh vt l ng ln s dng ghp m I-Q cho s liu ngi dng v thng tin iu khin lp vt l. Truyn dn ng ln c th gm mt hay nhiu knh DPDCH vi h s tri ph thay i v mt knh DPCCH duy nht vi h s tri ph c nh - Cu trc khung v tuyn cho DPDCH/DPCCH

CHNG 2 :KNH VT L TRONG WCDMA Cu trc knh PRACH v knh PCPCH PRACH: Knh truy nhp ngu nhin vt l - Qu trnh truy nhp ngu nhin

- Cu trc pht truy nhp ngu nhin

CHNG 2 :KNH VT L TRONG WCDMAUE thng bo di bn tin cho mng bng cc ch k ring hoc cc khe truy nhp.Cc lp cao hn s qui nh ch k v khe thi gian truy nhp no c s dng cho di bn tin no - Cu trc khung v tuyn phn bn tin ca RACH

CHNG 2 :KNH VT L TRONG WCDMA Knh gi chung vt l (PCPCH): Knh gi chung vt l (PCPCH) c s dng mang CPCH v y l s m rng ca RACH.S khc bit ch yu truyn s liu RACH l knh ny c th dnh trc nhiu khung, v c s dng iu khin cng sut.CPCH i cp vi DPCCH ng xung cung cp thng tin iu khin cng sut nhanh. - Th tc truy nhp gi CPCH

CHNG 2 :KNH VT L TRONG WCDMA Tri ph v iu ch ng ln Tri ph v iu ch knh ring ng ln

CHNG 2 :KNH VT L TRONG WCDMA Chm tn hiu vi i vi m I/Q s dng ngu nhin ha phc

Cc m ngu nhin ha phc c to ra bng cch quay pha gia cc chip trong mt chu k k hiu trong gii hn 900. Bng cch ny hiu sut ca b khuch i (lin quan n t s cng sut nh trn cng sut trung bnh) trong UE hu nh khng i khng ph th thuc vo t s gia DPDCH v DPCCH.

CHNG 2 :KNH VT L TRONG WCDMA Tri ph v iu ch knh chung ng ln

Phn iu khin ca bn tin PRACH c tri ph bng m nh knh Cc=Cch,256,m, trong m=16.s+15 v s (0s15) l ch k tin t v phn s liu c tri ph bng m nh knh Cd=Cch,SF,m, trong SF (c gi tr t 32 n 256) l h s tri ph s dng cho phn s liu v m=SF.s/16.Phn bn tin PRACH lun lun c tri ph bng m ngu nhin ha di. di ca m ngu nhin ha c s dng cho phn bn tin l 10ms.

CHNG 2 :KNH VT L TRONG WCDMA

Cc Knh ng Xung 1,Knh vt l ring ng xung 2,Cc knh vt l chung ng xung Knh hoa tiu chung ( CPICH ) Knh vt l iu khin chung s cp( P-CCPCH ) Knh vt l iu khin chung th cp( S-CCPCH ) Knh ng b (SCH) Knh vt l dng chung ng xung( PDSCH ) Knh ch th tm bt ( AICH ) Knh ch th tm gi ( PICH )

CHNG 2 :KNH VT L TRONG WCDMA1,Knh ring ng xung(DPCH) Knh ring ng xung (DCH) c pht trn knh vt l ring ng xung. Ch c mt kiu knh vt l ng xung. Knh vt l ring ng xung (DPCH ng xung). Trong mt knh DPCH ng xung, s liu ring c to ra bi lp hai v cc lp trn, ngha l knh truyn ti ring (DCH) c ghp knh theo thi gian vi thng tin iu khin c to ra lp mt (cc bit hoa tiu, cc lnh iu khin cng sut pht TPC v mt TFCI ty chn). DPCH ng xung c th c coi nh l ghp knh theo thi gian ca hai knh DPDCH v DPCCH nh ng ln. UTRAN s quyt nh c pht TFCI hay khng v nu c quyt nh th tt c cc UE phi h tr vic s dng TFCI ng xung.

CHNG 2 :KNH VT L TRONG WCDMA2, Cc knh vt l chung ng xung A, Knh hoa tiu chung (CPICH) CIPCH l knh vt l ng xung c tc c nh (30 kbps, SF = 256) mang chui bit/k hiu c nh ngha trc. Trng hp phn tp pht (vng kn hay phn h, CPICH s c pht c hai anten vi cng m nh knh ngu nhin ha).

CHNG 2 :KNH VT L TRONG WCDMAB,Knh vt l iu khin chung s cp (P-CCPCH) P-CCPCH l cc knh vt l ng xung tc c nh (30 kbps, SF = 256) c s dng mang BCH. Cu trc khung ca P-CCPCH . Cu trc khung ny khc vi DPCH ng xung ch khng c lnh TPC, TFCI v cc bit hoa tiu. PCCPCH khng c pht trong 256 chip u ca tng khe. Trong khong thi gian ny SCH s cp v th cp c pht.

CHNG 2 :KNH VT L TRONG WCDMAC,Knh vt l iu khin chung th cp (S-CCPCH) S-CCPCH c s dng mang thng tin FACH v PCH. C hai kiu S-CCPCH: Kiu c TFCI v kiu khng c TFCI. UTRAN xc nh c pht TFCI hay khng, nu c cc UE phi h tr vic s dng TFCI. Tp cc tc cng ging nh i vi DPCH ng xung.

CHNG 2 :KNH VT L TRONG WCDMAD,Knh ng b (SCH) Knh ng b (SCH) l tn hiu ng xung c s dng tm . SCH gm hai knh con: SCH s cp v th cp. Cc khung 10 ms ca SCH s cp v th cp c chia thnh 15 khe, mi khe di 2560 chip. SCH s cp gm mt m c iu ch 256 chip, m ng b s cp PSC (Primary Synchronization) k hiu cp. PSC nh nhau trong mi h thng. SCH th cp gm pht lp 15 chui cc m c iu ch c di 256 chip. Cc m ng b th cp (SSC) c pht ng thi vi SCH s cp. SSC c k hiu csi,k, trong i = 1, 2, .., 64 l con s ca nhm m di 256. Chui ny SCH l th cp ch th m ngu nhin ng xung ca thuc nhm m ny.

CHNG 2 :KNH VT L TRONG WCDMAD,Knh vt l dng chung ng xung (PDSCH) Knh vt l dng chung ng xung (PDSCH) c s dng mang knh dng chung ng xung. Knh ny c nhiu ngi s dng dng chung trn c s ghp knh m. V DSCH lun lin kt vi DCH nn PDSCH lun lin kt vi DPCH. Cu trc khung v tuyn v khe thi gian ca PDSCH C hai phng php bo hiu thng bo cho UE v vic c s liu cn gii m trn DSCH: Hoc bng trng TFCI hoc bng bo hiu lp cao. Truyn dn PDSCH lin ht vi PPCH l trng hp c bit ca pht a m. PDSCH v DPCH khng nht thit phi c cng h s tri ph, i vi PDSCH PDSCH h s tri ph c th thay i theo khung. Thng tin iu khin lp 1 lin quan c pht trn phn DPCCH v DPCH lin kt, PDSCH khng cha thng tin lp vt l.

CHNG 2 :KNH VT L TRONG WCDMAE, Knh ch th bt (AICH)

Knh ch th bt (AICH: Acquisition indicator Channel) l mt knh vt l c s dng mang cc ch th bt. Ch th bt AIs tng ng vi ch k s trn knh PRACH hoc PCPCH. Lu rng i vi PCPCH, AICH hoc tng ng tin t truy nhp hoc tin t CD. AICH tng ng tin t truy nhp l APAICH cn AICH tng ng tin t CD l CD-AICH. AP-AICH v CD-AICH s dng cc m nh knh khc nhau. Cu trc ca AICH, AICH gm mt chui lp ca 15 khe truy nhp lin tip (AS: Time Slot), mi khe di 40 bit. Mi khe gm hai phn: Phn ch th bt (AI) gm 32 k hiu gi tr thc a0,, a31 v mt phn khng s dng gm 8 k hiu gi tr thc a32,, a39.Knh c h s tri ph bng 256.

CHNG 2 :KNH VT L TRONG WCDMAF,Knh ch th tm gi (PICH) Knh ch th tm gi (PICH) l knh vt l tc c nh (SF = 256) c s dng mang cc ch th tm gi (PI) lun lin kt vi S-CCPCH m knh PCH c sp xp ln. Mt khung PICH di 10 ms cha 300 bit (b0, b1,, b299). Trong s , 288 bit (b0, b1,, b287) c s dng mang cc ch th tm gi v 12 bit cn li (b288, b289,, b299) khng c nh ngha.

CHNG 2 :KNH VT L TRONG WCDMA

Tri ph v iu ch cho ng xung