PRACA METODĄ PROJEKTU

 • Published on
  09-Jan-2016

 • View
  95

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PRACA METOD PROJEKTU. DR KRYSTYNA BUDZIANOWSKA INSTYTUT KSZTACENIA EKO-TUR. Kierunki wspczesnej edukacji:. Uczy si, aby wiedzie. Uczy si, aby dziaa. Uczy si, aby y wsplnie. Uczy si, aby by. Kompetencje kluczowe wg. Parlamentu Europejskiego i Rady Europy: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • *PRACA METOD PROJEKTU

  DR KRYSTYNA BUDZIANOWSKA

  INSTYTUT KSZTACENIA EKO-TUR

 • *Kierunki wspczesnej edukacji:Uczy si, aby wiedzie.Uczy si, aby dziaa.Uczy si, aby y wsplnie.Uczy si, aby by.

 • *Kompetencje kluczowe wg. Parlamentu Europejskiego i Rady Europy:wsppraca w zespoach,posugiwanie si nowoczesnymi rodkami informacji i komunikacji,rozwizywanie problemw,korzystanie z rnych rde informacji,suchanie i korzystanie z pogldw innych ludzi,porozumiewanie si w kilku jzykach,czenie i porzdkowanie rnych, jednostkowych elementw wiedzy,podejmowanie odpowiedzialnoci,organizowanie i ocenianie wasnej pracy,radzenie sobie z niepewnoci i zoonoci.

 • *PROJEKT A WYMAGANIA WSPCZESNEGO WIATAUpowszechnienie projektw edukacyjnych jest odpowiedzi edukacji na piln potrzeb rozwoju kapitau spoecznego w Polsce. W rzdowej strategii Polska 2030 zostao to uznane za jedno z 10 kluczowych wyzwa w perspektywie najbliszych 20 lat. Kapita spoeczny rozumiany jest jako potencja spoecznego zaufania, wsppracy, samoorganizacji i wzajemnej pomocy obywateli.

 • *Metoda projektu a podstawa programowa:Cele ksztacenia:przyswojenie przez uczniw okrelonego zasobu wiadomoci na temat faktw, zasad, teorii i praktyk, zdobycie przez uczniw umiejtnoci wykorzystania posiadanych wiadomoci podczas wykonywania zada i rozwizywania problemw,ksztatowanie u uczniw postaw warunkujcych sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we wspczesnym wiecie.

 • *Do najwaniejszych umiejtnoci nale...Czytanie umiejtno rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstw, w tym tekstw kultury, prowadzca do osignicia wasnych celw, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w yciu spoeczestwa;Mylenie matematyczne umiejtno wykorzystania narzdzi matematyki w yciu codziennym oraz formuowania sdw opartych na rozumowaniu matematycznym;Mylenie naukowe umiejtno wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwizywania problemw, a take formuowania wnioskw opartych na obserwacjach empirycznych dotyczcych przyrody i spoeczestwa;Umiejtno komunikowania si w jzyku ojczystym i w jzykach obcych, zarwno w mowie, jak i w pimie;umiejtno sprawnego posugiwania si nowoczesnymi technologiami informacyjno -komunikacyjnymi;Umiejtno wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;Umiejtno rozpoznawania wasnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia si;Umiejtno pracy zespoowej.

 • *Zalecane warunki i sposoby realizacji :Zdobywanie wiedzy przez uczniw poprzez:wasn aktywno, dowiadczanie, eksperymentowanie,obserwowanie, odkrywanie, samodzielne rozwizywanie problemw znanych z codziennego ycia.

 • *W nauczaniu wiedzy o spoeczestwie:Na III etapie edukacyjnym okoo 20% treci nauczania okrelonych w podstawie programowej tego przedmiotu powinno by realizowanych w formie uczniowskiego projektu edukacyjnego, Na IV etapie okoo 10%, Uczniowski projekt edukacyjny powinien mie charakter zespoowy; poszczeglne zadania mog by wykonywane indywidualnie. Wskazane jest, by kady ucze uczestniczy w co najmniej jednym projekcie w kadym roku nauczania przedmiotu.

 • *Zalecane warunki i sposb realizacji:

  j. polski - "Wprowadzajc nowe treci nauczania, powinien wykorzystywa m.in. metody aktywizujce np. dyskusja i debata, drama, projekt edukacyjny, happening. Samodzielne, aktywne i wiadome wykonywanie zada pomoe uczniom przyj poznawane treci jako wasne.

 • *Rozporzdzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r (Dz. U. nr 156, poz. 1046) zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw i sposobw oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw... Par. 21a

 • *Projekt edukacyjny jest zespoowym, planowym dziaaniem uczniw, majcym na celu rozwizanie konkretnego problemu, z zastosowaniem rnorodnych metod.Zakres tematyczny projektu edukacyjnego moe dotyczy wybranych treci nauczania okrelonych w podstawie programowej ksztacenia oglnego dla gimnazjw lub wykracza poza te treci.

 • *3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zesp uczniw pod opiek nauczyciela i obejmuje nastpujce dziaania: 1) wybranie tematu projektu edukacyjnego; 2) okrelenie celw projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapw jego realizacji; 3) wykonanie zaplanowanych dziaa; 4) publiczne przedstawienie rezultatw projektu edukacyjnego.

 • *5. Szczegowe warunki realizacji projektu edukacyjnego okrela dyrektor gimnazjum w porozumieniu z rad pedagogiczn.6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewntrzszkolnym uwzgldniaj udzia uczniw w realizacji projektu edukacyjnego.7. Wychowawca klasy na pocztku roku szkolnego, w ktrym uczniowie bd realizowa projekt edukacyjny, informuje uczniw, rodzicw o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

 • *8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje si na wiadectwie ukoczenia gimnazjum.9. W uzasadnionych przypadkach, uniemoliwiajcych udzia ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum moe zwolni ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

 • *rda metody projektuW XVI wieku w rzymskiej akademii sztuk piknych odbywa si konkurs na projekt konkretnego obiektu architektonicznego a dziaania te miay charakter wiczeniowy i nosiy nazw progetti.

 • *Renesansowe ujcie metody:Orientowanie si na osob uczc si,Orientowanie si na rzeczywisto,Orientowanie si na produkt.

 • *Z historii projektuNa przeomie XIX i XX wieku w zwizku z progresywizmem pedagogicznym powrcono do tej metody w Stanach Zjednoczonych.Za jej twrc nowego sposobu uczenia si poprzez rozwizywanie problemw uznaje si dziaania Johna Deweya.Opisaniem i zdefiniowaniem metody zaj si William H. Kilpatrick. Uwaa on, e metoda ta nie jest w istocie jedn z wielu metod ksztacenia, lecz jest naczeln zasad dydaktyczn. Kilpatrick twierdzi, e uczniowie powinni samodzielnie zdobywa wiadomoci i sprawdza umiejtnoci w konkretnych sytuacjach yciowych, zamiast przyswaja wiedz teoretycznie.

 • *Metoda projektu obecnie: Sprowadza si do tego, e zesp uczniw inicjuje, planuje, wykonuje i prezentuje pewne przedsiwzicie oraz ocenia jego wykonanie.Rola nauczyciela ogranicza si do pomocy, rady, wsparcia oraz oceny pracy.

 • *Jakie umiejtnoci ksztatuje praca metoda projektw? planowania organizacji pracy wasnej uczniw pracy w grupie komunikowania si przyjmowania odpowiedzialnoci zbierania i selekcjonowania informacji rozwizywania problemw podejmowania decyzji twrczego mylenia rozwijania u uczniw umiejtnoci kluczowych oceniania wasnej pracy

 • *Nowe role nauczyciela: Czy jestemy ekspertami wiedzy?

  przewodnika (planowa zajcia, dobiera strategie dydaktyczne),diagnosty (ma ledzi, porwnywa osignicia, identyfikowa potrzeby),menadera (tworzenie odpowiedniego rodowiska do pracy),facylitatora (pomaga w budowaniu celw i de).

 • *Zmiana roli nauczyciela

  Projekt = zesp uczniw + nauczyciel

  Kluczem do sukcesu w metodzie projektu jest przekonanie uczniw, eby przejli odpowiedzialno za wykonywanie zada okrelonych w projekcie.Nauczyciel nie powinien by jedynym ekspertem w danej dziedzinie i podawaczem wiedzy.

 • *Cechy charakterystyczne dla projektwedukacyjnych:progresywistyczna rola nauczyciela,podmiotowo uczcego si,caociowo,odejcie od tradycyjnego oceniania.

 • *Cechy charakterystyczne dla projektw edukacyjnych:

  Jest to przedsiwzicie innowacyjne, wymagajce odmiennych od dotychczas stosowanych metod dziaania, efektywniejszych sposobw komunikowania si i wsppracy;Posiada tytu, ktry jest problemem do rozwizaniaNie powtarza si w identycznej formie;

 • *Cechy charakterystyczne dla projektw edukacyjnych: Ma wyznaczone cele i ma przynie okrelony rezultat;Jest przedsiwziciem kompleksowym i wykracza zazwyczaj poza ramy jednego przedmiotu;Ma ograniczone ramy czasowe (ma ustalone terminy ukoczenia caoci przedsiwzicia oraz kolejnych etapw);

 • *Cechy charakterystyczne dla projektw edukacyjnych: Realizowany jest przez okrelone osoby, ktre s odpowiedzialne za jego realizacj;Jest jednorazowym wysikiem, nie jest powtrzeniem wczeniejszych prac;Ma ustalone sposoby okrelania tego, w jakim stopniu zakadane cele zostay osignite;

 • *Cechy charakterystyczne dla projektw edukacyjnych: Ju na pocztku znane s kryteria i sposb oceny efektw;Uczniowie znaj zasady i formy prezentacji wynikw swojej pracy;Rezultaty pracy prezentowane s publicznie (znani s odbiorcy prezentacji).

 • *Czas trwania projektuNajczciej ze wzgldu na swj rozmiar projekt realizowany jest w duszym okresie: kilka tygodni, semestr, rok.

 • *TYPY PROJEKTW EDUKACYJNYCH:1. Ze wzgldu na struktur projektu:silnie ustrukturalizowanesabo ustrukturalizowane2. Ze wzgldu na zakres materiau:przedmiotowemoduowemidzyprzedmiotowe

 • *TYPY PROJEKTW EDUKACYJNYCH:3. Ze wzgldu na podzia pracy:indywidualnezespoowe4. Ze wzgldu na form pracy uczniw:jednorodnezrnicowane

 • *TYPY PROJEKTW EDUKACYJNYCH: 5. Ze wzgldu na cele: - badawcze - techniczne - biznesowe - projekty przedsiwzicia

  6. Ze wzgldu na moliwoci i sposb prezentacji: - zakoczone typowa prezentacj - projekty, ktrych prezentacja jest form przedstawienia efektw pracy.

 • *Aby pracowa skutecznie w grupie... liczcej wicej ni 15 uczniw, naley tworzy zespoy. Im wiksza grupa, tym mniejsza aktywno uczestnikw: 3 - 6 aktywno wszystkich jest bardzo dua7- 10 poowa uczniw jest aktywna, poowa w mniejszym stopniu11-18 tylko 5-6 uczniw jest stale aktywnych, reszta w znacznie mniejszym stopniu19 - 30 aktywnych jest 3-4 uczniw, pozostali s bierni.

 • *Tematy powinny by:

  konkretne (np. zamiast: Uczymy si o demokracji, Jak skonstruowa gr uczc zasad demokracji);jasno okrelone (np. zamiast: Poznajemy histori