PRAVILA ZA BAŽDARENJE POMORSKIH OBJEKATA za bazdarenje... · pravila za baŽdarenje pomorskih objekata 2009 pregled izmjena i dopuna u odnosu na izdanje 2007. pravila za baŽdarenje pomorskih objekata značajnije izmjene u

 • Published on
  01-Feb-2018

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • PRAVILAZA BADARENJE POMORSKIH OBJEKATA

  2009.

 • Na temelju toke 3., lanka 77. i lanka 1019. Pomorskog zakonika (N.N. 181/2004, 76/2007 i 146/2008), odlukomobjavljenom u "Narodnim novinama" broj 65 od 5. lipnja 2009. godine, pod brojem 1478

  PRAVILA ZA BADARENJE POMORSKIH OBJEKATA

  stupaju na snagu dana 1. srpnja 2009. godine

 • PRAVILA ZA BADARENJE POMORSKIH OBJEKATA

  2009

  PREGLED IZMJENA I DOPUNA U ODNOSU NA IZDANJE 2007.

  PRAVILA ZA BADARENJE POMORSKIH OBJEKATA

  Znaajnije izmjene u odnosu na Pravila za badarenje pomorskih brodova, brodica i jahti, izdanje 2007. godine,koja ine osnovu za ova Pravila, su zasjenjenje (ako postoje).

  Time nisu obuhvaene izmjene uslijed pravopisnih, gramatikih ili tiskarskih greaka.

 • PRAVILA ZA BADARENJE POMORSKIH OBJEKATA

  2009

  Predmetna pravila ukljuuju zahtjeve slijedeih meunarodnih organizacija:

  Meunarodna pomorska organizacija (IMO)

  Konvencije:Meunarodna konvencija o badarenju brodova, 1969 (TMC 1969)

  Okrunice: TM5/Circ. 5, A.747 (18) (10 June 1994)TM5/Circ. 4

  Ostali zahtjevi:

  Pomorski zakonik RH (N.N. 181/2004, s dopunama)

  Uredba Vijea (EEZ) br. 2930/86 kako je izmjenjena Uredbom br. 3259/94

  Odluka komisije 95/84/EZ

 • PRAVILA ZA BADARENJE POMORSKIH OBJEKATA

  2009

  Sadraj:Stranica:

  1 OPI DIO...............................................................................................................................................................11.1 OPENITO ................................................................................................................................................................................ 11.2 PRIMJENA................................................................................................................................................................................. 11.3 OBJANJENJA IZRAZA I POJMOVA..................................................................................................................................... 11.4 TONOST MJERENJA I PRIKAZIVANJA REZULTATA ..................................................................................................... 11.5 TEHNIKA DOKUMENTACIJA ............................................................................................................................................. 21.6 IZDAVANJE I VALJANOST BADARSKIH ISPRAVA........................................................................................................ 21.7 PONITENJE BADARSKIH ISPRAVA................................................................................................................................. 2

  2 ODREIVANJE BRUTO I NETO TONAE POMORSKIH BRODOVA DULJINE 24 METRA ILIVIE, KOJIMA SE OBAVLJAJU MEUNARODNA PUTOVANJA............................................................3

  2.1 OPENITO ................................................................................................................................................................................ 32.2 PRIMJENA................................................................................................................................................................................. 32.3 OBJANJENJA IZRAZA I POJMOVA..................................................................................................................................... 32.4 BRUTO TONAA ................................................................................................................................................................... 102.5 PROMJENA BRUTO TONAE .............................................................................................................................................. 112.6 NETO TONAA ...................................................................................................................................................................... 112.7 PROMJENA NETO TONAE................................................................................................................................................. 112.8 TONAA TANKOVA ZA ODVOJENI BALAST TANKERA .............................................................................................. 122.9 PRORAUN OBUJMA ........................................................................................................................................................... 122.10 TONAA NAMJENSKIH TANKOVA ISTOG BALASTA TANKERA............................................................................. 122.11 UMANJENA BRUTO TONAA OTVORENIH KONTEJNERSKIH BRODOVA ............................................................... 12

  3 ODREIVANJE TONAE POMORSKIH BRODOVA KOJIMA SE NE OBAVLJAJUMEUNARODNA PUTOVANJA, POMORSKIH BRODOVA KRAIH OD 24 METRA KOJIMA SEOBAVLJAJU MEUNARODNA PUTOVANJA, KAO I PLUTAJUIM OBJEKTIMA..........................13

  3.1 OPENITO .............................................................................................................................................................................. 133.2 PRIMJENA............................................................................................................................................................................... 133.3 OBJANJENJA IZRAZA I POJMOVA................................................................................................................................... 133.4 BRUTO I NETO TONAA...................................................................................................................................................... 133.5 PROMJENE BRUTO I NETO TONAE................................................................................................................................. 133.6 TONAA TANKOVA ZA ODVOJENI BALAST TANKERA .............................................................................................. 133.7 PRORAUN OBUJMA ........................................................................................................................................................... 133.8 TONAA NAMJENSKIH TANKOVA ISTOG BALASTA TANKERA............................................................................. 13

  4 ODREIVANJE TONAE POMORSKIH BRODICA ..................................................................................144.1 OPENITO .............................................................................................................................................................................. 144.2 PRIMJENA............................................................................................................................................................................... 144.3 OBJANJENJA IZRAZA I POJMOVA................................................................................................................................... 144.4 TONAA BRODICE ............................................................................................................................................................... 144.5 PROMJENA TONAE BRODICE .......................................................................................................................................... 144.6 PRORAUN OBUJMA BRODICE ......................................................................................................................................... 14

  5 ODREIVANJE BRUTO I NETO TONAE BRODOVA KRAIH OD 12 METARA OVLATENIHPREVOZITI VIE OD 12 PUTNIKA ...............................................................................................................15

  5.1 OPENITO .............................................................................................................................................................................. 155.2 PRIMJENA............................................................................................................................................................................... 155.3 OBJANJENJA IZRAZA I POJMOVA................................................................................................................................... 155.4 BRUTO TONAA ................................................................................................................................................................... 155.5 NETO TONAA ...................................................................................................................................................................... 155.6 PROMJENE BRUTO I NETO TONAE................................................................................................................................. 155.7 PRORAUN OBUJMA ........................................................................................................................................................... 15

  6 ODREIVANJE TONAE JAHTI...................................................................................................................166.1 ODREIVANJE TONAE JAHTI IJA JE DULJINA PREMA 1.3.5 MANJA OD 24 METRA ......................................... 166.2 ODREIVANJE BRUTO I NETO TONAE JAHTI IJA JE DULJINA PREMA 1.3.5 JEDNAKA 24 METRA ILI VEA17

  7 ODREIVANJE TONAE POMORSKIH RIBARSKIH PLOVILA ...........................................................187.1 OPENITO .............................................................................................................................................................................. 18

 • PRAVILA ZA BADARENJE POMORSKIH OBJEKATA

  2009

  7.2 PRIMJENA ...............................................................................................................................................................................187.3 OBJANJENJA IZRAZA I POJMOVA...................................................................................................................................187.4 TONAA RIBARSKIH BRODICA .........................................................................................................................................197.5 BRUTO I NETO TONAA RIBARSKIH BRODOVA DULJINE PREKO SVEGA MANJE OD 15 METARA...................197.6 BRUTO I NETO TONAA RIBARSKIH BRODOVA DULJINE PREKO SVEGA JEDNAKE ILI VEE OD

  15 METARA.............................................................................................................................................................................197.7 PROMJENA BRUTO I NETO TONAE.................................................................................................................................19

 • PRAVILA ZA BADARENJE POMORSKIH OBJEKATA 1

  2009

  1 OPI DIO

  1.1 OPENITO

  1.1.1 Pravila za badarenje pomorskih objekata (udaljnjem tekstu: Pravila) dio su sustava Tehnikih pravila zastatutarnu certifikaciju pomorskih objekata.

  Sustav Tehnikih pravila prikazan je u Pravilimaza statutarnu certifikaciju brodova, Dio 1. - Opi propisi, Slika1.1-1.

  1.1.2 Ova Pravila su namijenjena za odreivanje to-nae pomorskih brodova, brodica, jahti i plutajuih objekata.

  1.1.3 Tonaa pomorskog broda sastoji se od bruto ineto tonae, a za pomorsku brodicu to je njena bruto to-naa.Tonaa jahte duljine definirane u 1.3.5 manje od 24m jenjena bruto tonaa.Tonaa jahte duljine definirane u 1.3.5 jed-nake 24m ili vee se sastoji od bruto i neto tonae. Tonaaplutajueg objekta je njegova bruto tonaa.

  1.2 PRIMJENA

  1.2.1 Ova Pravila se primjenjuju na:.1 pomorske brodove duljine 24 m ili vie,

  kojima se obavljaju meunarodna puto-vanja, prema odsjeku 2;

  .2 pomorske brodove kojima se ne obavljajumeunarodna putovanja, kao i pomorskebrodove krae od 24 m, kojima seobavljaju takva putovanja, prema odsjeku3;

  .3 pomorske brodice, prema odsjeku 4;

  .4 pomorske brodove krae od 12 m ov-latene prevoziti vie od 12 putnika, premaodsjeku 5;

  .5 jahte, prema odsjeku 6;

  .6 pomorska ribarska plovila, prema odsjeku7;

  .7 plutajue objekte, prema odsjeku 3.

  1.2.2 Ova Pravila se ne primjenjuju na ratne brodove.

  1.3 OBJANJENJA IZRAZA IPOJMOVA

  Opi izrazi i pojmovi primijenjeni u ovim Prav-ilima su:

  1.3.1 Bruto tonaa - je mjera cijele veliine broda,utvrene u skladu s ovim Pravilima.

  1.3.2 Neto tonaa - je mjera korisnog kapacitetabroda, utvrenog u skladu s ovim Pravilima.

  1.3.3 Meunarodno putovanje - je putovanje moremiz zemlje na koju se primjenjuje Meunarodna konvencija obadarenju brodova (1969), do luke izvan te zemlje i obratno.U tom smislu smatra se zasebnom zemljom svaki teritorij zameunarodne odnose kojega je odgovorna neka vlada ugovor-nica, ili koji je pod upravom Ujedinjenih naroda.

  1.3.4 Putnik - je svaka osoba na brodu, osim:

  .1 zapovjednika i lanova posade, te drugihosoba zapoljenih ili namjetenih u bilokojem svojstvu za potrebe broda; i

  .2 djece mlae od jedne godine.

  1.3.5 Duljina broda - je 96% ukupne duljine na vod-noj liniji, povuenoj na visini od 85% najmanje visine brodaiznad gornjeg ruba kobilice, ili duljina od prednjega rubapramane statve do osi osovine kormila na istoj vodnoj liniji,ako je ta vrijednost vea. Na brodovima izvedenim s kosomkobilicom, vodna linija na kojoj se mjeri ta duljina mora bitiparalelna s projektiranom vodnom linijom.

  Kada se ustanovljava duljina teglenica sa rav-nom palubom, koje nemaju kormilo, duljina e se uzeti jed-naka 96% ukupne duljine vodne linije povuene na 85% na-jmanje konstrukcijske visine iznad gornjeg ruba kobilice.

  1.3.6 Nepropusno u sluaju nevremena - znai dapri bilo kojem stanju mora voda ne moe prodrijeti u brod.

  1.3.7 Vodonepropusno - (odnosi se na sredstva zazatvaranje otvora) znai da su ta sredstva sposobna sprijeitiprolaz vode kroz otvor u bilo kojem smjeru pri najveemstupcu vode kojemu otvor moe biti izloen.

  1.3.8 Izmjere novih vrsti brodova - pojmovi duljineprema 1.3.5 i irine prema 2.3.3 mogu biti neprimjenjivi zapojedine nove vrsti brodova (npr. za poluuronjive objekte zabuenje s nepokretnim stupovima), pa se umjesto njih uzimajuizmjere duljine i irine preko svega, mjerene preko oplatestalnih struktura. U tom sluaju treba odnosne rubrike badar-skih isprava iz toke 1.6 precrtati, a u rubriku "Primjedbe"upisati naziv vrsti broda, kao i duljinu i irinu broda prekosvega.

  1.3.9 Brod - osim ratnog broda, je plovei objektnamijenjen za plovidbu morem, kojemu je duljina definirana u1.3.5 vea od 12 m i bruto tonaa vea od 15, ili je ovlatenprevoziti vie od 12 putnika.

  1.3.10 Brodica - plovei objekt namijenjen za plovidbumorem, a koji nije brod ili jahta, ija je duljina vea od 2,5metra ili ukupne snage porivnih strojeva vea od 5 kW .

  1.3.11 Jahta - plovei objekt za sport i razonodu, neo-visno koristi li se za osobne potrebe ili za gospordarskudjelatnost, a ija je duljina trupa vea od 12 metara i koji jenamijenjen za dulji boravak na moru, te koji je pored posadeovlaten prevoziti ne vie od 12.

  1.3.12 Plutajui objekt pomorski objekt stalnoprivezan ili usidren na moru koji nije namijenjen za plovidbu.

  1.3.13 Uprava vlada drave pod zastavom koje brodplovi ili od nje pravovaljano ovlatena organizacija za utvri-vanje bruto i neto tonae.

  1.3.14 Ministarstvo Ministarstvo nadleno za po-morstvo.

  1.4 TONOST MJERENJA IPRIKAZIVANJA REZULTATA

  1...

Recommended

View more >