PRAVILA ZA BAŽDARENJE POMORSKIH OBJEKATA za bazdarenje... · pravila za baŽdarenje pomorskih objekata 2009 pregled izmjena i dopuna u odnosu na izdanje 2007. pravila za baŽdarenje pomorskih objekata značajnije izmjene u

  • Published on
    01-Feb-2018

  • View
    218

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>PRAVILAZA BADARENJE POMORSKIH OBJEKATA</p><p>2009.</p></li><li><p>Na temelju toke 3., lanka 77. i lanka 1019. Pomorskog zakonika (N.N. 181/2004, 76/2007 i 146/2008), odlukomobjavljenom u "Narodnim novinama" broj 65 od 5. lipnja 2009. godine, pod brojem 1478</p><p>PRAVILA ZA BADARENJE POMORSKIH OBJEKATA</p><p>stupaju na snagu dana 1. srpnja 2009. godine</p></li><li><p>PRAVILA ZA BADARENJE POMORSKIH OBJEKATA</p><p>2009</p><p>PREGLED IZMJENA I DOPUNA U ODNOSU NA IZDANJE 2007.</p><p>PRAVILA ZA BADARENJE POMORSKIH OBJEKATA</p><p>Znaajnije izmjene u odnosu na Pravila za badarenje pomorskih brodova, brodica i jahti, izdanje 2007. godine,koja ine osnovu za ova Pravila, su zasjenjenje (ako postoje).</p><p>Time nisu obuhvaene izmjene uslijed pravopisnih, gramatikih ili tiskarskih greaka.</p></li><li><p>PRAVILA ZA BADARENJE POMORSKIH OBJEKATA</p><p>2009</p><p>Predmetna pravila ukljuuju zahtjeve slijedeih meunarodnih organizacija:</p><p>Meunarodna pomorska organizacija (IMO)</p><p>Konvencije:Meunarodna konvencija o badarenju brodova, 1969 (TMC 1969)</p><p>Okrunice: TM5/Circ. 5, A.747 (18) (10 June 1994)TM5/Circ. 4</p><p>Ostali zahtjevi:</p><p>Pomorski zakonik RH (N.N. 181/2004, s dopunama)</p><p>Uredba Vijea (EEZ) br. 2930/86 kako je izmjenjena Uredbom br. 3259/94</p><p>Odluka komisije 95/84/EZ</p></li><li><p>PRAVILA ZA BADARENJE POMORSKIH OBJEKATA</p><p>2009</p><p>Sadraj:Stranica:</p><p>1 OPI DIO...............................................................................................................................................................11.1 OPENITO ................................................................................................................................................................................ 11.2 PRIMJENA................................................................................................................................................................................. 11.3 OBJANJENJA IZRAZA I POJMOVA..................................................................................................................................... 11.4 TONOST MJERENJA I PRIKAZIVANJA REZULTATA ..................................................................................................... 11.5 TEHNIKA DOKUMENTACIJA ............................................................................................................................................. 21.6 IZDAVANJE I VALJANOST BADARSKIH ISPRAVA........................................................................................................ 21.7 PONITENJE BADARSKIH ISPRAVA................................................................................................................................. 2</p><p>2 ODREIVANJE BRUTO I NETO TONAE POMORSKIH BRODOVA DULJINE 24 METRA ILIVIE, KOJIMA SE OBAVLJAJU MEUNARODNA PUTOVANJA............................................................3</p><p>2.1 OPENITO ................................................................................................................................................................................ 32.2 PRIMJENA................................................................................................................................................................................. 32.3 OBJANJENJA IZRAZA I POJMOVA..................................................................................................................................... 32.4 BRUTO TONAA ................................................................................................................................................................... 102.5 PROMJENA BRUTO TONAE .............................................................................................................................................. 112.6 NETO TONAA ...................................................................................................................................................................... 112.7 PROMJENA NETO TONAE................................................................................................................................................. 112.8 TONAA TANKOVA ZA ODVOJENI BALAST TANKERA .............................................................................................. 122.9 PRORAUN OBUJMA ........................................................................................................................................................... 122.10 TONAA NAMJENSKIH TANKOVA ISTOG BALASTA TANKERA............................................................................. 122.11 UMANJENA BRUTO TONAA OTVORENIH KONTEJNERSKIH BRODOVA ............................................................... 12</p><p>3 ODREIVANJE TONAE POMORSKIH BRODOVA KOJIMA SE NE OBAVLJAJUMEUNARODNA PUTOVANJA, POMORSKIH BRODOVA KRAIH OD 24 METRA KOJIMA SEOBAVLJAJU MEUNARODNA PUTOVANJA, KAO I PLUTAJUIM OBJEKTIMA..........................13</p><p>3.1 OPENITO .............................................................................................................................................................................. 133.2 PRIMJENA............................................................................................................................................................................... 133.3 OBJANJENJA IZRAZA I POJMOVA................................................................................................................................... 133.4 BRUTO I NETO TONAA...................................................................................................................................................... 133.5 PROMJENE BRUTO I NETO TONAE................................................................................................................................. 133.6 TONAA TANKOVA ZA ODVOJENI BALAST TANKERA .............................................................................................. 133.7 PRORAUN OBUJMA ........................................................................................................................................................... 133.8 TONAA NAMJENSKIH TANKOVA ISTOG BALASTA TANKERA............................................................................. 13</p><p>4 ODREIVANJE TONAE POMORSKIH BRODICA ..................................................................................144.1 OPENITO .............................................................................................................................................................................. 144.2 PRIMJENA............................................................................................................................................................................... 144.3 OBJANJENJA IZRAZA I POJMOVA................................................................................................................................... 144.4 TONAA BRODICE ............................................................................................................................................................... 144.5 PROMJENA TONAE BRODICE .......................................................................................................................................... 144.6 PRORAUN OBUJMA BRODICE ......................................................................................................................................... 14</p><p>5 ODREIVANJE BRUTO I NETO TONAE BRODOVA KRAIH OD 12 METARA OVLATENIHPREVOZITI VIE OD 12 PUTNIKA ...............................................................................................................15</p><p>5.1 OPENITO .............................................................................................................................................................................. 155.2 PRIMJENA............................................................................................................................................................................... 155.3 OBJANJENJA IZRAZA I POJMOVA................................................................................................................................... 155.4 BRUTO TONAA ................................................................................................................................................................... 155.5 NETO TONAA ...................................................................................................................................................................... 155.6 PROMJENE BRUTO I NETO TONAE................................................................................................................................. 155.7 PRORAUN OBUJMA ........................................................................................................................................................... 15</p><p>6 ODREIVANJE TONAE JAHTI...................................................................................................................166.1 ODREIVANJE TONAE JAHTI IJA JE DULJINA PREMA 1.3.5 MANJA OD 24 METRA ......................................... 166.2 ODREIVANJE BRUTO I NETO TONAE JAHTI IJA JE DULJINA PREMA 1.3.5 JEDNAKA 24 METRA ILI VEA17</p><p>7 ODREIVANJE TONAE POMORSKIH RIBARSKIH PLOVILA ...........................................................187.1 OPENITO .............................................................................................................................................................................. 18</p></li><li><p>PRAVILA ZA BADARENJE POMORSKIH OBJEKATA</p><p>2009</p><p>7.2 PRIMJENA ...............................................................................................................................................................................187.3 OBJANJENJA IZRAZA I POJMOVA...................................................................................................................................187.4 TONAA RIBARSKIH BRODICA .........................................................................................................................................197.5 BRUTO I NETO TONAA RIBARSKIH BRODOVA DULJINE PREKO SVEGA MANJE OD 15 METARA...................197.6 BRUTO I NETO TONAA RIBARSKIH BRODOVA DULJINE PREKO SVEGA JEDNAKE ILI VEE OD</p><p>15 METARA.............................................................................................................................................................................197.7 PROMJENA BRUTO I NETO TONAE.................................................................................................................................19</p></li><li><p>PRAVILA ZA BADARENJE POMORSKIH OBJEKATA 1</p><p>2009</p><p>1 OPI DIO</p><p>1.1 OPENITO</p><p>1.1.1 Pravila za badarenje pomorskih objekata (udaljnjem tekstu: Pravila) dio su sustava Tehnikih pravila zastatutarnu certifikaciju pomorskih objekata.</p><p>Sustav Tehnikih pravila prikazan je u Pravilimaza statutarnu certifikaciju brodova, Dio 1. - Opi propisi, Slika1.1-1.</p><p>1.1.2 Ova Pravila su namijenjena za odreivanje to-nae pomorskih brodova, brodica, jahti i plutajuih objekata.</p><p>1.1.3 Tonaa pomorskog broda sastoji se od bruto ineto tonae, a za pomorsku brodicu to je njena bruto to-naa.Tonaa jahte duljine definirane u 1.3.5 manje od 24m jenjena bruto tonaa.Tonaa jahte duljine definirane u 1.3.5 jed-nake 24m ili vee se sastoji od bruto i neto tonae. Tonaaplutajueg objekta je njegova bruto tonaa.</p><p>1.2 PRIMJENA</p><p>1.2.1 Ova Pravila se primjenjuju na:.1 pomorske brodove duljine 24 m ili vie,</p><p>kojima se obavljaju meunarodna puto-vanja, prema odsjeku 2;</p><p>.2 pomorske brodove kojima se ne obavljajumeunarodna putovanja, kao i pomorskebrodove krae od 24 m, kojima seobavljaju takva putovanja, prema odsjeku3;</p><p>.3 pomorske brodice, prema odsjeku 4;</p><p>.4 pomorske brodove krae od 12 m ov-latene prevoziti vie od 12 putnika, premaodsjeku 5;</p><p>.5 jahte, prema odsjeku 6;</p><p>.6 pomorska ribarska plovila, prema odsjeku7;</p><p>.7 plutajue objekte, prema odsjeku 3.</p><p>1.2.2 Ova Pravila se ne primjenjuju na ratne brodove.</p><p>1.3 OBJANJENJA IZRAZA IPOJMOVA</p><p>Opi izrazi i pojmovi primijenjeni u ovim Prav-ilima su:</p><p>1.3.1 Bruto tonaa - je mjera cijele veliine broda,utvrene u skladu s ovim Pravilima.</p><p>1.3.2 Neto tonaa - je mjera korisnog kapacitetabroda, utvrenog u skladu s ovim Pravilima.</p><p>1.3.3 Meunarodno putovanje - je putovanje moremiz zemlje na koju se primjenjuje Meunarodna konvencija obadarenju brodova (1969), do luke izvan te zemlje i obratno.U tom smislu smatra se zasebnom zemljom svaki teritorij zameunarodne odnose kojega je odgovorna neka vlada ugovor-nica, ili koji je pod upravom Ujedinjenih naroda.</p><p>1.3.4 Putnik - je svaka osoba na brodu, osim:</p><p>.1 zapovjednika i lanova posade, te drugihosoba zapoljenih ili namjetenih u bilokojem svojstvu za potrebe broda; i</p><p>.2 djece mlae od jedne godine.</p><p>1.3.5 Duljina broda - je 96% ukupne duljine na vod-noj liniji, povuenoj na visini od 85% najmanje visine brodaiznad gornjeg ruba kobilice, ili duljina od prednjega rubapramane statve do osi osovine kormila na istoj vodnoj liniji,ako je ta vrijednost vea. Na brodovima izvedenim s kosomkobilicom, vodna linija na kojoj se mjeri ta duljina mora bitiparalelna s projektiranom vodnom linijom.</p><p>Kada se ustanovljava duljina teglenica sa rav-nom palubom, koje nemaju kormilo, duljina e se uzeti jed-naka 96% ukupne duljine vodne linije povuene na 85% na-jmanje konstrukcijske visine iznad gornjeg ruba kobilice.</p><p>1.3.6 Nepropusno u sluaju nevremena - znai dapri bilo kojem stanju mora voda ne moe prodrijeti u brod.</p><p>1.3.7 Vodonepropusno - (odnosi se na sredstva zazatvaranje otvora) znai da su ta sredstva sposobna sprijeitiprolaz vode kroz otvor u bilo kojem smjeru pri najveemstupcu vode kojemu otvor moe biti izloen.</p><p>1.3.8 Izmjere novih vrsti brodova - pojmovi duljineprema 1.3.5 i irine prema 2.3.3 mogu biti neprimjenjivi zapojedine nove vrsti brodova (npr. za poluuronjive objekte zabuenje s nepokretnim stupovima), pa se umjesto njih uzimajuizmjere duljine i irine preko svega, mjerene preko oplatestalnih struktura. U tom sluaju treba odnosne rubrike badar-skih isprava iz toke 1.6 precrtati, a u rubriku "Primjedbe"upisati naziv vrsti broda, kao i duljinu i irinu broda prekosvega.</p><p>1.3.9 Brod - osim ratnog broda, je plovei objektnamijenjen za plovidbu morem, kojemu je duljina definirana u1.3.5 vea od 12 m i bruto tonaa vea od 15, ili je ovlatenprevoziti vie od 12 putnika.</p><p>1.3.10 Brodica - plovei objekt namijenjen za plovidbumorem, a koji nije brod ili jahta, ija je duljina vea od 2,5metra ili ukupne snage porivnih strojeva vea od 5 kW .</p><p>1.3.11 Jahta - plovei objekt za sport i razonodu, neo-visno koristi li se za osobne potrebe ili za gospordarskudjelatnost, a ija je duljina trupa vea od 12 metara i koji jenamijenjen za dulji boravak na moru, te koji je pored posadeovlaten prevoziti ne vie od 12.</p><p>1.3.12 Plutajui objekt pomorski objekt stalnoprivezan ili usidren na moru koji nije namijenjen za plovidbu.</p><p>1.3.13 Uprava vlada drave pod zastavom koje brodplovi ili od nje pravovaljano ovlatena organizacija za utvri-vanje bruto i neto tonae.</p><p>1.3.14 Ministarstvo Ministarstvo nadleno za po-morstvo.</p><p>1.4 TONOST MJERENJA IPRIKAZIVANJA REZULTATA</p><p>1...</p></li></ul>