pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, radiooprema

 • Published on
  29-Jan-2017

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • UTORAK, 19. SVIBNJA 2015. BROJ 54 STRANICA 79 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  1045 Na temelju lanka 77. stavka 3. Pomorskog zakonika (Narod-

  ne novine br. 181/2004., 76/2007., 146/2008., 61/2011., 56/2013. i 26/2015.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

  PRAVILAZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH

  BRODOVA, RADIOOPREMAlanak 1.

  1. Pravila za statutarnu certifi kaciju pomorskih brodova, Ra-diooprema propisuju tehnike zahtjeve za brodove hrvatske drav-ne pripadnosti u svezi radioopreme te sadre odredbe u skladu sa Meunarodnom konvencijom o sigurnosti ivota na moru 1974 (SOLAS 74), Poglavlje IV kako je zadnje izmijenjeno rezolucijom MSC.256(84).

  2. Sastavni dio ovih Pravila su prilozi:a) Prilog I: Opi zahtjevib) Prilog II: Opremanje brodova radioureajimac) Prilog III: Smjetaj radioopreme, prostor za radioopremu i

  ugradnja kabelske mreed) Prilog IV: Antenski sustavi i uzemljenjae) Prilog V: Opi tehniki zahtjevi za radioopremuf) Prilog VI: Tehniki zahtjevi za pojedine radioureajeg) Prilog VII: Ureaji za prijem informacija o sigurnosti na

  moruh) Prilog VIII: Radioplutae za otkrivanje mjesta nesree EPI-

  RB i SAT EPIRBi) Prilog IX: Ureaji za lociranje kod traganja i spaavanjaj) Prilog X: Razglasni ureajk) Prilog XI: Radioureaji u sredstvima za spaavanjel) Prilog XII: Ureaj za odvajanje i ukljuivanje radioplutae za

  otkrivanje mjesta nesree (EPIRB) koji slobodno izronjavajum) Prilog XIII: VHF radiotelefon za rad sa zrakoploviman) Prilog XIV: Sustav uzbunjivanja brodske zatite.

  PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBElanak 2.

  Ova Pravila stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

  lanak 3.Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju vrijediti Pravila za

  statutarnu certifi kaciju pomorskih brodova, Dio 14. Radiooprema iz 2009. godine objavljena u Narodnim novinama br. 65/2009, Iz-mjene i dopune objavljene u Narodnim novinama br. 27/2011 i Izmjene i dopune objavljene u Narodnim novinama br. 146/2012.

  Klasa: 011-01/15-02/59Urbroj: 530-03-2-15-1Zagreb, 28. travnja 2015.

  Ministardr. sc. Sinia Hajda Doni, v. r.

  4.8.9 Izvjetaj o mjerenju vibracija mora sadravati sljedee podatke (vidi ISO 4867:1984):.1 osnovne podatke o brodu i strojnom ureaju;.2 podatke o stanju za vrijeme mjerenja, kao snagu (optereenje)

  strojeva, broj okretaja vijka/porivnog stroja, gaz, dubinu vode ispod kobilice, i stanje mora i vjetra;

  .3 skice koje pokazuju mjerna mjesta i smjer mjerenja;

  .4 tablice svih znaajnih komponenti razina vibracija i odgovaraju-ih frekvencija. Alternativno, moe se prirediti spektar frekven-cija za razliita mjerna mjesta ili se znaajne komponente razina vibracija mogu prikazati grafom; i

  .5 podatke o koritenoj mjernoj opremi, ukljuujui tip analizatora, primijenjenu funkciju, prosjeno vrijeme i tonost mjerenja.

  4.9 ZATITA OD ZRAENJA4.9.1 Osoblje ne smije biti izloeno opasnim razinama mikrovalnog zraenja. Upute sadrane u proizvoaevim prirunicima moraju se strogo potovati.

  4.9.2 Na mjestima gdje djeluju visokofrekventna i superfrekventna magnetna polja, koja stvaraju npr. radioureaji i radar, moraju se po-duzeti odgovarajue zatitne mjere (kuite, izolacija, zakloni), da se na radnim mjestima i na mjestima gdje osoblje stalno boravi, jaina zraenja i irenje magnetskih polja smanji do doputenih granica. Takve mjere moraju se poduzeti pri izradi ureaja i pri njihovom postavljanju na brod. Pri tome se preporuuje da jaina zraenja generatora centimetarskih valova na radnim mjestima ne prelazi sljedee najvee doputene vrijednosti:

  .1 dnevno zraenje: 0,01 mW/cm2;

  .2 najvie 2 sata zraenja dnevno: 0,1 m W/cm2; i

  .3 najvie 10 20 min. zraenja dnevno: 1 m W/cm2.

  4.9.3 Unutar oznaenog sigurnosnog radijusa od prijemne satelitske antene ne smiju se obavljati radovi osim ako njezin odailja nije iskljuen.

  4.10 ZATITA OD GLODAVACA I INSEKATA4.10.1 Na svim brodovima moraju se poduzeti sljedee mjere da se sprijei pojava glodavaca:.1 ukloniti sva skrovita mjesta u skladitima, domainskim prosto-

  rijama, spremitima, sanducima za inventar i temeljima strojeva i ureaja.

  .2 obloiti limom sve vanjske povrine drvenih konstrukcija koje mogu progristi takori (vrata, poklopci, sanduci za ivene na-mirnice i sl.);

  .3 zatvoriti mreom (kojoj oka nisu vea od 12 mm), sve otvore kroz koje bi mogli proi taktori; i

  .4 za vrijeme stajanja u luci, na uetima za vez postaviti miobrane.4.10.2 Na brodovima koji redovito obavljaju putovanja do luka s mnotvom komaraca moraju se predvidjeti zatitne mreice protiv insekata za sva vanjska vrata te otvoriva okna i prozore nastambi i upravljakih postaja (vidi 4.5.4).4.10.3 Na brodovima opremljenim sustavom klimatizacije zraka ne zahtijevaju se zatitne mreice protiv insekata (vidi 4.10.2) za vrata opremljena s odgovarajuim samozatvaraem.

  mtomicicRectangle

 • STRANICA 80 BROJ 54 UTORAK, 19. SVIBNJA 2015.NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  1.2.13 Srednja snaga odailjaa prosjena snaga kojom odailja u normalnim radnim uvjetima napaja antenski vod u vremenskom razmaku duljem od najduljeg perioda modulacijskog signala.1.2.14 Snaga frekvencije nositelja odailjaa prosjena snaga kojom odailja bez modulacije napaja antenski vod tokom jednog radiofrekvencijskog ciklusa.Navedena defi nicija se ne odnosi na emisije s impulsnim modula-cijama.1.2.15 Nazivna snaga minimalna snaga u podruju frekvencija odailjaa koja se daje anteni ili njenom ekvivalentu pri normalnom reimu rada i normalnim klimatskim uvjetima.1.2.16 Efektivna snaga emitiranja produkt snage koja se dovodi anteni s koefi cijentom pojaanja odgovarajueg poluvalnog dipola u odreenom smjeru.1.2.17 Oznake identiteta Svjetskog pomorskog sustava pogibelji i sigurnosti (GMDSS) su oznake identiteta pokretne pomorske slu-be (MMSI), brodski pozivni znak, oznake identiteta INMARSAT-a i oznake identiteta serijskim brojem odnosno one se mogu odailjati brodskom opremom i koristiti za identifi kaciju broda.1.2.18 Svi ostali izvori i skraenice koje se koriste u ovim Pravilima a koji su defi nirani u Radio pravilima i u Meunarodnoj konvenciji o traganju i spaavanju u pomorstvu (SAR) imat e znaenje kako je defi nirano u Radio pravilima i SAR konvenciji.

  1.3 OPSEG NADZORA1.3.1 Opi zahtjevi u svezi certifi kacije i tehnikog nadzora radioo-preme navedeni su u Pravilima za statutarnu certifi kaciju pomorskih brodova Dio 1 Opi propisi ova.1.3.2 Za certifi kaciju brodova na koje se ne primjenjuje konvencija SOLAS 74, poglavlje 2.6 Sastav radioopreme brodova nekonven-cijske veliine prihvaa se sukladno Odluci Komisije 2004/71/EC od 2003-09-04 certifi kacija radioopreme prema Direktivi Vijea 1999/5/EC.

  PRILOG II.

  OPREMANJE BRODOVA RADIOUREAJIMA

  2.1 PODJELA POMORSKIH BRODOVA S PORIVNIM STROJEM

  2.1.1 U svrhu odreivanja standardnog sastava radioopreme svi po-morski brodovi s porivnim strojem dijele se kako slijedi:.1 Brodovi, predvieni za plovidbu u morskom podruju A1..2 Brodovi, predvieni za plovidbu u morskom podruju A1 i A2..3 Brodovi, predvieni za plovidbu u morskom podruju A1, A2 i

  A3..4 Brodovi, predvieni za plovidbu u morskom podruju A1, A2,

  A3 i A4..5 Brodovi nekonvencijske veliine.

  2.2 SASTAV RADIOOPREME2.2.1 Na svakom brodu moraju biti ugraeni ureaji u skladu s Ta-blicom 2.2.1.* Ako brod plovi u morskom podruju A1, kao dopuna standardne opreme navedene na Tablici 2.2.1, kao drugo nezavisno sredstva za odailjanje signala uzbune moe biti: druga VHF radiopostaja (bez

  PRILOG I.

  OPI ZAHTJEVI

  1.1 PRIMJENA1.1.1 Ovaj dio Pravila za statutarnu certifi kaciju pomorskih brodova (u daljnjem tekstu: Pravila) odnosi se na brodove kojima radioopre-ma podlijee tehnikom nadzoru priznate organizacije (u daljnjem tekstu RO), kao i na sve putnike brodove i teretne brodove bruto-tonae 300 i vie, koji obavljaju meunarodna putovanja.1.1.2 Brodovi nekonvencijske veliine, odnosno brodovi na koje se ne odnose zahtjevi Konvencije SOLAS 74, s dopunama (teretni brodovi ispod 300 GT-a, brodovi koji prevoze najvie 12 putnika, ribarski brodovi), trebaju udovoljavati zahtjevima danim u 2.6.1.1.3 Ovim dijelom Pravila propisuje se tehniki zahtjevi kojima ra-diooprema mora udovoljavati, i ujedno propisuje broj i vrst opreme i njen raspored na brodu.

  1.2 OBJANJENJA IZRAZA I POJMOVA1.2.1 Radioplutaa za oznaavanje mjesta nesree (EPIRB) po-kretna radiopostaja ije emisije imaju svrhu pomoi u traganju i spaavanju na moru.1.2.2 Satelitska radioplutaa za oznaavanje mjesta nesree (SAT EPIRB) pokretna zemaljska postaje ije emisije imaju svrhu olak-ati traganje i spaavanje na moru.1.2.3 INMARSAT organizacija ustanovljena Konvencijom o me-unarodnoj organizaciji za pomorske satelitske veze.1.2.4 COSPAS-SARSAT meunarodni sustav traganja i spaava-nja brodova i aviona u sluaju nesree, a koji se koristi satelitima u polarnoj orbiti.1.2.5 NAVTEX meunarodna sluba koordiniranog odailjanja i automatskog prijema na frekvenciji 518 kHz informacija za sigur-nost na moru, s pomou uskopojasnih prijenosa s tiskanjem.1.2.6 Morsko podruje A1 podruje unutar kojeg postoji mo-gunost ostvarivanja veze VHF radiotelefonijom s najmanje jednom obalnom postajom, koja ima neprekidno deurstvo na VHF frekven-ciji DSC uzbunjivanja.1.2.7 Morsko podruje A2 podruje (iskljuujui podruje A1) unutar kojeg postoji mogunost ostvarivanja veze MF radiotelefo-nijom s najmanje jednom obalnom postajom koja ima neprekidno deurstvo na MF frekvenciji DSC uzbunjivanja.1.2.8 Morsko podruje A3 podruje (iskljuujui podruje A1 i A2) unutar kojeg postoji mogunost ostvarivanja veza preko IN-MARSAT geostacioniranih satelita i u kojem je omogueno nepre-kidno uzbunjivanje.1.2.9 Morsko podruje A4 podruje izvan podruja A1, A2 i A3.1.2.10 Digitalni selektivni poziv (DSC) mogunost ostvarivanja veze (koristei digitalni kod) s jednom ili skupinom odreenih sta-nica.1.2.11 Vrijeme stavljanja u pogon vrijeme nuno za stavljanje u rad radioureaja, koje se rauna od momenta uklapanja izvora energije.1.2.12 Vrna snaga odailjaa prosjena snaga kojom odailja u normalnim uvjetima rada napaja antenski vod tokom jednog radi-ofrekvencijskog perioda pri najveoj amplitudi obvojnice (anvelope) modulacije.

 • UTORAK, 19. SVIBNJA 2015. BROJ 54 STRANICA 81 NARODNE NOVINESLUBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  6 Prijemnik skupnog poziva EGC 18,9 18,9 18,9 -7 HF prijemnik za NBDP prijem meteoroloko-na-

  vigacijskih upozorenja110 110 110 110

  8 Satelit radioplutaa Sustav COSPAS SARSATSAT EPIRB

  116 116 116 116

  9 VHF radioplutaa VHF EPIRB 112 - - -10 Ureaj za lociranje kod traganja i spaavanja

  (brodski)113 113 113 113

  11 Razglasni ureaj 114 114 114 114

  12 Ureaj za lociranje kod traganja i spaavanja (sredstava za spaavanje)

  -15 -15 -15 -15

  13 VHF primoodailja sredstava za spaavanje -15 -15 -15 -15

  14 VHF radiotelefon za rad sa zrakoplovima 114 114 114 114

  15 Sustav uzbunjivanja brodske zatite 118 118 118 118

  Napomene:1. Doputeni su kombinirani ili odvojeni ureaji.2. Ne zahtijevaju se na brodovima izgraenim do 1. 2. 1997. koji

  plove iskljuivo u morskom podruju A2.3. Ne zahtijeva se ako je brod opremljen MF/HF radioopremom.4. Ako radiotelefonska postaja ne omoguava odailjanje i prijem

  poruka komercijalnog i opega znaenja na frekvencijama u po-druju 1605 4000 kHz, potrebno je ugraditi dodatnu postaju MF ili MF/HF s tim mogunostima, ili brodsku zemaljsku po-staju.

  5. Nije potrebno, ako brod ima brodsku zemaljsku postaju IN-MARSAT.

  6. Ako MF/HF radiopostaja ne omoguava odailjanje i prijem poruka komercijalnog i opeg znaaja na frekvencijama u fre-kventnom podruju 1605-4000 kHz i 4000-27500 kHz, potrebno je ugraditi dodatnu MF/HF postaju koja telefonijom, ili NBDP omoguava odailjanje i prijem poruka navedenog znaaja.

  7. Prijemnik NAVTEX je obvezan ako brod plovi u bilo kojem mor-skom podruju u kojem je omoguen prijem NAVTEX emisija.

  8. Doputa se da bude u sastavu brodske zemaljske postaje IN-MARSAT.

  9. Ugradnja prijemnika je obvezna ako brod plovi u bilo kojem morskom podruju pokrivenom INMARSAT geostacionarnim satelitima, gdje nije omoguen NAVTEX prijem.

  10. Doputa se ugradnja takvog prijemnika umjesto prijemnika skupnog poziva na brodovima koji plove iskljuivo u morskim podrujima gdje se emitiraju sigurnosne informacije na HF s NBDP.

  11. Na brodovima koji plove samo u morskom podruju A1, do-puta se ugradnja VHF EPIRBa umjesto COSPAS-SARSAT SAT EPIRBa.

  12. Moe biti jedan od ureaja za lociranje kod traganja i spaavanja (sredstava za spaavanje). Ureaj za lociranje kod traganja i spa-avanja moe biti radarski transponder (SART) ili AIS odailja kod traganja i spaavanja (AIS-SART).

  13. Zahtijeva se samo na putnikim brodovima.14. Zahtjevi opremanja sredstava spaavanja radioureajima nave-

  deni su u Pravilima, Dio 18. Sredstva za spaavanje.15. Ako se radioplutaa koristi kao drugo sredstvo za davanje si-

  gnala uzbune, treba biti postavljena u blizini mjesta odakle se

  prijemnika) s mogunou rada DSC na 70 kanalu, ili VHF radioplu-taa, ili MF odailja s DSC, ili HF odailja s DSC, ili SAT EPIRB, ili brodska zemaljska postaja.Ako brod plovi u morskim podrujima A2 i A3, kao dopuna standar-dne opreme navedene na Tablici 2.2.1, kao drugo nezavisno sredstvo za odailjanje signala uzbune moe biti: druga brodska zemaljska postaja, ili SAT EPRIB, ili HF odailja s DSC (ako to nije osnovni ureaj koji se zahtijeva prema Tablici 2.2.1 za morsko podruje A3).Na putnikim brodovima, informacija o poziciji broda bit e stalno i automatski osigurana za svu odgovarajuu radiokomunikacijsku opremu koja je ukljuena u davanje uzbune pogibelji kada se dugme ili dugmad na panelu pogibelji pritisne.Sva radiooprema na brodu na koju se primjenjuju ova Pravila i koja moe automatski ukljuiti brodsku poziciju u uzbunu pogibelji tre-ba biti automatski snabdjevena s ovom informacijom s internog ili vanjskog navigacijskog prijemnika, ako je bilo koji instaliran.** Spajanje sustava uzbunjivanja brodske zatite treba biti u skladu s 14.2.2.2 Kao dopuna zahtjevima Tablice 2.2.1 preporuuje se oprema-nje faksimil prijemnikom.2.2.3 Na tankerima i brodovima koji imaju opasne zone snaga oda-iljaa na nosivoj frekvenciji ne smije biti vea od 500 W u anteni. Pri tom vrna snaga odailjaa ne smije biti vea od l000 W. Runi VHF radiotelefonski primoodailjai moraju biti protueksplozivne izvedbe.2.2.4 Ako ugraene radioureaje prema Tablici 2.2.1 odrava na brodu posebno kvalifi cirana osoba, potrebnu dokumentaciju, pri-uvne dijelove i instrumentarij u svakom pojedinom sluaju odreu-je RO. Ako se odravanje obavlja udvostruenjem, treba primijeniti zahtjeve iz odsjeka 2.5 ovih Pravila.2.2.5 Svaki brod kojemu nakon izgradnje predstoji jedno putovanje do mjesta opremanja moe biti osloboen od opremanja standar-dnim sredstvima radioopreme. Pri tome u svakom pojedinom slu-aju privremeni sastav radioopreme odreuje RO.

  Tablica 2.2.1

  Red-ni

  brojNaziv radioureaja*, **

  Morsko podruje Koliina ureaja

  A1 A1 i A2 A1, A2 i A3A1, A2, A3

  i A41 2 3 4 5 61 VHF radiooprema 1

  - DSC koder 1 12 12 12

  - DSC prijemnik deurstva na kanalu 70 1 12 12 12

  - radiotelefonski primoodailja 1 1 1 12 MF radiooprema 1, 3

  - DSC koder - 1 1 -- DSC prijemnik deurstva - 1 1 -- radiotel...

Recommended

View more >