PRAVILI K O POLAGAJ U STRUČOG ISPITA STRUČJ AKA ?· – sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i – procjene opasnosti vezano za sigurnost i zdravlje radnika. Članak 8. Posebni dio stručnog ispita obuhvaća izradu i ...

 • Published on
  04-Feb-2018

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Na temelju lanka 25. Zakona o zatiti na radu (Narodne novine, br. 59/96. i 94/96.) ministar rada i socijalne skrbi donosi

  PRAVILIK O POLAGAJU STRUOG ISPITA STRUJAKA ZATITE A RADU

  (Uredniki proieni tekst, Narodne novine, broj 114/02 i 126/03)

  I. OPE ODREDBE

  lanak 1.

  Ovim Pravilnikom utvruje se uvjeti strune spreme i radnog iskustva za polaganje strunog ispita te programi, sadraji i nain polaganja strunog ispita strunjaka zatite na radu.

  lanak 2.

  Strunjak zatite na radu je osoba koja ispunjava uvjete odgovarajue strune spreme i radnog iskustva i koja poloi struni ispit prema odredbama ovoga Pravilnika. Strunjak zatite na radu je i osoba koja je poloila struni ispit za inspektora rada, kao i osoba koja nije poloila struni ispit strunjaka zatite na radu, ako na poslovima zatite na radu radi najmanje dvadeset godina. Strunjak zatite na radu je i specijalist medicine rada, koji nije poloio struni ispit strunjaka zatite na radu, ako na poslovima specijaliste medicine rada radi najmanje pet godina. Strunjak zatite na radu moe obavljati poslove zatite na radu kod poslodavca i u ovlatenoj ustanovi odnosno trgovakom drutvu za zatitu na radu. Uvjeti strune spreme i radnog iskustva za polaganje strunog ispita i obavljanje poslova zatite na radu u ovlatenoj ustanovi odnosno trgovakom drutvu za zatitu na radu utvruju se prema kadrovskim uvjetima koje mora ispunjavati ustanova odnosno trgovako drutvo za dobivanje ovlatenja za obavljanje poslova zatite na radu.

  II. UVJETI ZA POLAGANJE STRUNOG

  ISPITA I OBAVLJANJE POSLOVA ZATITE NA RADU KOD POSLODAVCA

  lanak 3.

  Strunjak zatite na radu moe obavljati poslove zatite na radu kod poslodavca kao: 1. voditelj slube, 2. samostalni strunjak 3. strunjak u sastavu slube,

 • 4. suradnik u slubi.

  lanak 4.

  Odgovarajua struna sprema i radno iskustvo kao uvjeti koje mora ispunjavati osoba da bi mogla polagati ispit za strunjaka zatite na radu i obavljati poslove zatite na radu utvruju se ovisno o djelatnosti poslodavca. Pod odgovarajuom strunom spremom iz stavka 1. ovoga lanka smatra se struna sprema smjera zatite na radu, tehnikog, medicinskog ili drugog smjera koji odgovara djelatnosti poslodavca.

  lanak 5.

  U djelatnosti poljoprivrede, lova i umarstva, ribarstva, rudarstva, preraivake industrije, opskrbe elektrinom energijom, plinom i vodom, u graevinarstvu, prometu, skladitenju i vezama, zdravstvenoj zatiti i socijalnoj skrbi, te kod poslodavaca koji zapoljavaju invalidne osobe kao i u obrazovnim ustanovama s laboratorijima i radionicama praktine nastave polagati ispit za strunjaka zatite na radu moe osoba koja ima: visoku strunu spremu odgovarajueg smjera i najmanje pet godina radnog iskustva u struci ako e kod poslodavca kod kojeg je ustrojena sluba zatite na radu raditi kao voditelj slube u iz lanka 3. toke 1. ovoga Pravilnika, najmanje odgovarajuu viu strunu spremu i tri godine radnog iskustva u struci ako e kod poslodavca raditi kao strunjak iz lanka 3. toke 2. i 3. ovoga Pravilnika, najmanje odgovarajuu srednju strunu spremu i godinu dana radnog iskustva u struci ako e kod poslodavca raditi kao strunjak iz lanka 3. toke 4. ovoga Pravilnika. U ostalim djelatnostima polagati ispit za strunjaka zatite na radu moe osoba koja ima: najmanje viu strunu spremu odgovarajueg smjera i najmanje tri godine radnog iskustva u struci ako e kod poslodavca kod kojeg je ustrojena sluba zatite na radu raditi kao voditelj slube u iz lanka 3. toke 1. ovoga Pravilnika, najmanje odgovarajuu srednju strunu spremu i godinu dana radnog iskustva u struci ako e kod poslodavca raditi kao strunjak iz lanka 3. toke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika.

  III. PROGRAM STRUNOG ISPITA

  lanak 6.

  Struni ispit iz zatite na radu (u daljnjem tekstu: struni ispit) sastoji se od opeg i posebnog dijela. Struni ispit kandidati polau prema programu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Prilog 1).

  lanak 7.

  Opi dio strunog ispita je jednak za sve kandidate i obuhvaa poznavanje: pravnog ureivanja zatite na radu i naela socijalne sigurnosti,

 • sigurnosti i zatite zdravlja radnika i procjene opasnosti vezano za sigurnost i zdravlje radnika.

  lanak 8.

  Posebni dio strunog ispita obuhvaa izradu i obranu pisanog rada. Pisani rad i obrana rada moraju potvrditi kandidatovo poznavanje sigurnosti i zatite zdravlja radnika, a posebice u odnosu na: objekte, prostorije i prostore namijenjene za rad, radna mjesta, postrojenja, strojeve, ureaje, znakove sigurnosti, osobna zatitna sredstva i opremu, ekologiju rada s elementima radnog okolia, siguran rad s kemikalijama, siguran rad pri koritenju elektrine energije i unutarnji transport i skladitenje. Kandidat koji ima najmanje viu strunu spremu odgovarajueg smjera prema lanku 4. ovoga Pravilnika polae struni ispit iz opeg i posebnog dijela. Kandidat koji ima najmanje srednju strunu spremu odgovarajueg smjera odnosno koji ne ispunjava propisane uvjete smjera strunog obrazovanja polae samo opi dio strunog ispita.

  IV. PRIJAVA STRUNOG ISPITA

  lanak 9.

  Za polaganje strunog ispita kandidat se prijavljuje Zavodu za zatitu na radu Ministarstva rada i socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Zavod). Obrazac prijave za polaganje strunog ispita sastavni je dio ovoga Pravilnika (Obrazac -PS). Uz prijavu kandidat mora priloiti dokaze o vrsti i stupnju strune spreme i radnom iskustvu. U sluaju da kandidat uz prijavu ne priloi svu potrebnu dokumentaciju Zavod e zatraiti da je dostavi u roku od petnaest dana. Ako kandidat ne dostavi potrebnu dokumentaciju u roku propisanom stavkom 4. ovoga lanka smatrat e se da je odustao od polaganja ispita. Ministar nadlean za rad rjeenjem odobrava polaganje strunog ispita.

  lanak 10.

  Zavod pisano obavjetava kandidata o nazivu ispitnog rada najmanje 60 dana a o mjestu i vremenu polaganja najmanje 30 dana, prije dana odravanja strunog ispita . Ako kandidat bez opravdanog razloga odreenog dana ne pristupi strunom ispitu smatra se da struni ispit nije poloio.

 • V. ISPITNA KOMISIJA

  lanak 11.

  Struni ispit kandidati polau pred Ispitnom komisijom za struni ispit iz zatite na radu (u daljnjem tekstu: Komisija).

  lanak 12.

  Ministar nadlean za rad odlukom utvruje listu ispitivaa koji mogu biti lanovi Komisije. Osobe za listu ispitivaa predlau Zavod za zatitu na radu, Dravni inspektorat i ovlatene ustanova odnosno trgovaka drutava za zatitu na radu. Osobe iz stavka 2. ovoga lanka moraju imati visoku strunu spremu tehnikog, medicinskog ili pravnog smjera, najmanje pet godina radnog iskustva u struci i poloen struni ispit po propisima struke.

  lanak 13.

  Komisiju za svaki ispitni rok imenuje ravnatelj Zavoda za zatitu na radu s liste ispitivaa iz lanka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika. Komisiju sainjavaju predsjednik i dva lana, ako kandidat polae samo opi dio strunog ispita, odnosno predsjednik i tri lana, ako kandidat polae i posebni dio ispita.

  VI. POLAGANJE STRUNOG ISPITA

  lanak 14.

  Kandidat najprije polae opi dio strunog ispita, koji traje najdue 30 minuta. Kandidat za taj dio strunog ispita moe biti ocijenjen ocjenom poloio ili nije poloio. Kandidat je poloio opi dio strunog ispita ako ga svi lanovi komisije ocjene s ocjenom poloio. Kandidat koji nije poloio opi dio ne moe pristupiti polaganju posebnog dijela strunog ispita.

  lanak 15.

  Kandidat koji polae i posebni dio strunog ispita, mora pisani rad dostaviti Zavodu u tri primjerka najmanje 15 dana prije roka koji je odreen za polaganje strunog ispita. Posebni dio strunog ispita traje najdue 30 minuta. Kandidat za taj dio strunog ispita moe biti ocijenjen ocjenom poloio ili nije poloio.

 • Kandidat posebni dio strunog ispita polae u pravilu isti dan kada je poloio opi dio strunog ispita.

  lanak 16.

  Kandidat koji nije poloio opi dio strunog ispita moe ga ponovno polagati po isteku 30 dana od dana od kada ga nije poloio, a najvie tri puta. Kandidat koji nije poloio posebni dio ispita moe ga ponovno polagati po isteku tri mjeseca od dana od kada ga nije poloio.

  lanak 17.

  O tijeku strunog ispita vodi se zapisnik, koji potpisuju predsjednik i lanovi Komisije.

  lanak 18.

  Kandidatu koji je uspjeno poloio struni ispit izdaje se uvjerenje koje potpisuje predsjednik Komisije. Kandidatu koji je uspjeno poloio samo opi dio strunog ispita izdaje se uvjerenje o poloenom opem dijelu strunog ispita strunjaka zatite na radu koje je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac S-1 ). Kandidatu koji je uspjeno poloio oba dijela strunog ispita izdaje se uvjerenje o poloenom strunom ispitu strunjaka zatite na radu koje je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac S-2).

  lanak 19.

  Organizacijske i tehnike poslove za Komisiju obavlja Zavod koji vodi popis propisa i strune literature koja se odnosi na program strunog ispita.

  VI. TROKOVI ISPITA

  lanak 20.

  Trokove polaganja strunog ispita snosi poslodavac koji je kandidata prijavio odnosno kandidat ako se sam prijavio. Visinu trokova strunog ispita rjeenjem utvruje ministar nadlean za rad.

  lanak 21.

  Predsjedniku, lanovima i tajniku Komisije pripada naknada za rad u komisiji na temelju rjeenja koje donosi ministar nadlean za rad.

  VII. EVIDENCIJE ISPITA

  lanak 22.

 • Zavod vodi evidenciju osoba koje su poloile struni ispit. U evidenciju se unose sljedei podaci: 1. redni broj, 2. ime i prezime kandidata, stupanj i smjer strune izobrazbe, 3. datum polaganja ispita 4. datum izdavanja uvjerenja iz lanka 18. ovoga Pravilnika.

  lanka 23.

  Za svakog kandidata koji poloi opi dio strunog ispita u Zavodu se vodi poseban spis koji mora sadravati: prijavu za struni ispit s prilozima, zapisnik iz lanka 17. ovoga Pravilnika, potvrdu o plaenim trokovima strunog ispita i kopiju uvjerenja o poloenom opem dijelu strunog ispita strunjaka zatite na radu.

  lanak 24.

  Za svakog kandidata koji poloi oba dijela strunog ispita u Zavodu se vodi poseban spis koji mora sadravati: prijavnicu za ispit s prilozima, zapisnik iz lanka 17. ovoga Pravilnika, pismeni rad, potvrdu o plaenim trokovima strunog ispita i kopiju uvjerenja o poloenom strunom ispitu strunjaka zatite na radu.

  VIII. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

  lanak 25.

  Uvjerenje o poloenom strunom ispitu prema propisima koji su vaili prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika vai i nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

  lanak 26.

  Kandidat koji je do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika prijavio struni ispit, struni ispit polae prema odredbama ovoga Pravilnika. Kandidat kojem je do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika rjeenjem odobreno polaganje strunog ispita, polae struni ispit u skladu s odredbama Pravilnika o strunoj spremi, radnom iskustvu, programima, sadrajima i nainu polaganja strunog ispita strunjaka zatite na radu (Narodne novine, br. 127/98.).

  lanak 27.

  Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vaiti Pravilnik o strunoj spremi, radnom iskustvu, programima, sadrajima i nainu polaganja strunog ispita strunjaka zatite na radu (Narodne novine, br. 127/98.).

  lanak 28.

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

  PRILOG 1

 • PROGRAM STRUNOG ISPITA STRUNJAKA ZATITE NA RADU I. OPI DIO Pravno ureivanje zatite na radu Zatita zdravlja radnika (zdravstveno osiguranje i zdravstvena zatita) Naela socijalne sigurnosti (radno pravo, mirovinsko osiguranje, obvezno pravo) Procjena opasnosti II. POSEBNI DIO 1. Objekti, prostorije i prostori namijenjeni za rad Lokacija graevinskih objekata Vodovod i kanalizacija Odstranjivanje tetnih otpadaka Radni prostor Veliina i visina radnih prostorija Podovi, zidovi, stropovi i krovovi, prozori, vrata Prometnice Unutarnja stubita, vanjske stepenice, pokretne stepenice, vertikalni prilazi Prirodna i umjetna rasvjeta Grijanje, hlaenje i provjetravanje prostorija Buka i vibracije Pomone prostorije Odravanje radnih mjesta , radne i druge opreme Pruanje prve pomoi Plan evakuacije i spaavanja

  2. Sredstva rada (postrojenja, strojevi, ureaji) Ope odredbe vezano za uporabu Obveze poslodavca Obveze radnika Zahtjevi koje moraju ispunjavati radnici vezano za koritenje odreenih sredstava

  rada Postavljanje sredstava rada Natpisi i upute Zahtjevi u svezi s pogonskom energijom Rukovanje Sigurnosni ureaji i naprave Kontrolni instrumenti i naprave Sredstva rada pri kojima nastaje statiki elektricitet Sredstva rada pri kojima se oslobaa praina Sredstva rada s opasnim radnim tvarima Sredstva rada pri kojima nastaju visoke ili niske temperature Sredstva rada pri kojima nastaje buka ili vibracije

 • Popravak, odravanje i transport sredstava rada Prijenosni ureaji s ili bez vlastitog pogona Uporaba prijenosnih ureaja Sredstva rada za dizanje tereta Uporaba sredstava rada za dizanje tereta Sredstva rada za dizanje slobodno viseih tereta

  3. Znakovi sigurnosti Ope i posebne obveze poslodavca u svezi sa znakovima sigurnosti Opi zahtjevi vezano za znakove sigurnosti Oznaavanje sadraja spremnika i instalacija Oznaavanje opreme za gaenje Oznaavanje prepreka, opasnih podruja i prometnih puteva Svjetlosni i zvuni znakovi Davanje znakova rukom i govorno komuniciranje

  4. Osobna zatitna sredstva i oprema Obveze poslodavca Obveze radnika Procjena opasnosti i izbor osobnih zatitnih sredstava i opreme Zatita glave Zatita sluha, Zatita oiju i lica Zatita organa za disanje Zatita ruku, Zatita nogu Zatita koe Zatita trupa i trbuha Zatita cijelog tijela Zatita od pada u dubinu Zatita od elektrine energije

  5. Radni okoli imbenici radnog okolia Nadzor nad stanjem Svrha i provedba ispitivanja radnog okolia Propisi prema kojima se vre ispitivanja u radnom okoliu Pratei dokumenti Mikroklima Buka i vibracije Zapraenost Osvijetljenost i rasvjeta Neionizirajua i ionizirajua zraenja

 • Kemijske tetnosti Bioloke tetnosti Poduzimanje mjera na temelju stanja utvrenih ispitivanjima

  6. Siguran rad s kemikalijama Klasifikacija opasnih tvari Propisi kojima je regulirano rukovanje s opasnim tvarima Oznaavanje opasnih tvari R i S - oznake Obveze proizvoaa, isporuitelja i korisnika opasnih tvari Osposobljavanje radnika za rad s opasnim tvarima Transport i skladitenje opasnih tvari Opasni otpadci

  7. Siguran rad pri koritenju elektrine energije Podzakonski propisi, tehniki propisi , hrvatske norme Opasno djelovanje elektrine struje na ovjeka Pravila za sigurno koritenje elektrine energije zatita od udara elektrine struje zahtjevi glede elektrinih instalacija sigurno koritenje elektrinih strojeva i ureaja Posluivanje i rad s elektrinim ureajima i opremom elektrini ureaji i oprema s visokim naponom elektrini ureaji i oprema s niskim naponom zatitna oprema za rad na elektrinim ureajima i opremi uzemljenje Opasne pojave atmosfersko pranjenje statiki elektricitet indukcija...

Recommended

View more >