PRAVILNIK - gpu. prihodi koje obra čunava i napla ćuje Uprava carina, osim akciza i poreza na dodatu vrednost pri uvozu reklamnog materijala i uzoraka koji se

 • Published on
  07-Feb-2018

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • PRAVILNIK

  O USLOVIMA I NAINU VOENJA RAUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED

  SREDSTAVA SA TIH RAUNA

  ("Sl. glasnik RS", br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014 - ispr., 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014 i 32/2015)

  lan 1

  Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i nain voenja rauna za uplatu javnih prihoda, kao podrauna sistema konsolidovanog rauna trezora Republike (u daljem tekstu: rauni za uplatu javnih prihoda) i raspored sredstava sa tih rauna, kod Uprave za trezor.

  lan 2

  Rauni za uplatu javnih prihoda propisuju se na osnovu zahteva nadlenog organa, odnosno organizacije obaveznog socijalnog osiguranja.

  lan 3

  Sredstva za iju su uplatu propisani rauni ovim pravilnikom uplauju se u budet Republike, odnosno lokalne vlasti, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i drugim korisnicima, iskljuivo preko tih uplatnih rauna.

  lan 4

  Rauni za uplatu javnih prihoda vode se prema Planu rauna za uplatu javnih prihoda (u daljem tekstu: Plan rauna) u okviru konsolidovanog rauna trezora.

  Plan rauna odtampan je kao Prilog 1 uz ovaj pravilnik i ini njegov sastavni deo.

  lan 5

  Broj rauna za uplatu javnog prihoda sastoji se iz tri dela odvojena crticama, i to:

  1) trocifreni broj konsolidovanog rauna trezora 840 iz kolone 1 Priloga 1;

  2) 0000 + estocifreni broj rauna za uplatu javnih prihoda iz kolone 2 Priloga 1+ trocifreni broj rauna 843 iz kolone 3 Priloga 1;

 • 3) dvocifreni kontrolni broj po standardu ISO 7064, MODUL 97 iz kolone 4 Priloga 1 (u daljem tekstu: model 97).

  Kod elektronskog zapisa, podatak se obavezno iskazuje sa vodeim nulama u nizu (bez crtica, odnosno razmaka).

  Na primer:

  broj rauna za uplatu poreza na zarade je:

  840-711111843-52 ili za elektronsko plaanje 840000071111184352.

  lan 6

  Prilikom uplate na instrumentima platnog prometa obavezno se popunjavaju sledei elementi: ifra plaanja, broj rauna poverioca - primaoca, broj modela poziva na broj odobrenja i poziv na broj odobrenja.

  lan 7

  U element ifra plaanja upisuje se numeriki podatak od tri cifre, i to tako to se najpre unosi klasifikacija prema obliku plaanja (gotovinski - 1, bezgotovinski - 2 ili obraunski - 3), a zatim klasifikacija prema osnovu plaanja (kolona 6 Priloga 1).

  lan 8

  U element broj rauna poverioca - primaoca unosi se broj rauna za uplatu javnog prihoda iz lana 5. ovog pravilnika.

  lan 9

  U element broj modela poziva na broj odobrenja unosi se model 97.

  Struktura elementa poziv na broj odobrenja po modelu 97 sadrana je u Prilogu 2, koji je odtampan uz ovaj pravilnik i ini njegov sastavni deo.

  Poziv na broj odobrenja kod modela 97 sastoji se iz tri dela, i to:

  1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

  2) trocifreni broj optine, grada, autonomne pokrajine i Republike iz kolone 4 Priloga 3;

  3) obeleje za identifikaciju obveznika javnog prihoda (poreski identifikacioni broj, jedinstveni matini broj graana, ifra poreskog obveznika i drugo).

  Spisak optina, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa iframa trezora i nadlenim unutranjim jedinicama Uprave za trezor sadran je u Prilogu 3, koji je odtampan uz ovaj pravilnik i ini njegov sastavni deo.

 • lan 10

  Uplata javnih prihoda vri se po nivoima, u skladu sa oznakama iz kolone 7 Priloga 1, za koje su ovim pravilnikom propisane ifre u Prilogu 3:

  1) oznaka 1 - na nivou optine, sa ifrom optine;

  2) oznaka 1/g - na nivou grada, sa ifrom grada;

  3) oznaka 2 - na nivou grada (posebna oznaka trezora grada koja se razlikuje od ifara gradskih optina - zbirni trezor), sa ifrom grada;

  4) oznaka 3 - na nivou autonomne pokrajine, sa ifrom autonomne pokrajine;

  5) oznaka 4 - na nivou Republike, sa ifrom Republike.

  lan 11

  Kod rauna za uplatu javnih prihoda za koje analitiku uplata vodi Poreska uprava i lokalna poreska administracija, u koloni 8 Priloga 1 upisana re: "PU" (Poreska uprava), odnosno "LPA" (lokalna poreska administracija), obavezno je popunjavanje obeleja za identifikaciju obveznika javnog prihoda.

  Ako je u koloni 8 Priloga 1 upisana re: "PU", u element - poziv na broj odobrenja, obavezno se unosi dvocifreni kontrolni broj, ifra optine, grada i Republike, iz kolone 4 Priloga 3 i obeleje za identifikaciju obveznika (poreski identifikacioni broj - PIB ili jedinstveni matini broj graana - JMBG).

  Ako je u koloni 8 Priloga 1 upisana re: "LPA", a nadleni organ utvrdi obavezu unoenja obeleja za identifikaciju obveznika lokalnih javnih prihoda, u element - poziv na broj odobrenja upisuje se: dvocifreni kontrolni broj, ifra optine, grada iz kolone 4 Priloga 3 i obeleje za identifikaciju obveznika lokalnog javnog prihoda.

  Obeleje za identifikaciju moe da bude PIB, JMBG, broj reenja, broj ugovora, redni broj ili slian dokument na osnovu kojeg se moe vriti identifikacija, a moe imati od jedne do 15 cifara.

  Nosilac platnog prometa, prilikom izvravanja instrumenata platnog prometa, obavezan je da bez korekcija obuhvati sve opisne i numerike podatke upisane na elementima iz naloga.

  Ako u koloni 8 Priloga 1 nije upisana re: "PU" ili "LPA", a nadleni organ nije utvrdio obavezu unoenja obeleja za identifikaciju obveznika javnog prihoda, odnosno lokalnog javnog prihoda, u element - poziv na broj odobrenja, obavezno se unosi kontrolni broj i ifra optine, grada, autonomne pokrajine i Republike, iz kolone 5 Priloga 3.

  Kod uplate poreza na dodatu vrednost, za promet dobara sa teritorije AP Kosovo i Metohija na teritoriju Republike Srbije van teritorije AP Kosovo i Metohija, u poziv na broj odobrenja unosi se poreski identifikacioni broj poreskog obveznika - primaoca dobara.

 • lan 12

  Izuzetno od l. 5, 8. i 9. ovog pravilnika, radi obezbeivanja posebnih evidencija i objedinjavanja naplate, odreeni javni prihodi uplauju se na raune 845 - Evidencioni raun prihoda organa i drugih budetskih korisnika i 848 - Podraun za objedinjenu naplatu za posebne namene.

  Sa rauna iz stava 1. ovog lana sredstva se prenose na odgovarajue raune za uplatu javnih prihoda 843.

  lan 13

  Na raun 845 - Evidencioni raun prihoda organa i drugih budetskih korisnika, uplauju se:

  1) javni prihodi koje uplauju veliki poreski obveznici kod Centra za velike poreske obveznike;

  2) prihodi koje organi uprave i pravosudni organi ostvare obavljanjem svoje delatnosti;

  3) prihodi od carina i drugih uvoznih dabina, akciza i poreza na dodatu vrednost pri uvozu, kao i drugi prihodi koje naplati Uprava carina, osim akciza i poreza na dodatu vrednost pri uvozu reklamnog materijala i uzoraka koji se besplatno primaju iz inostranstva;

  4) sopstveni prihodi korisnika budetskih sredstava koji imaju karakter javnog prihoda;

  5) javni prihodi naplaeni u postupku prinudne naplate;

  6) sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije koje uplauje Agencija za privatizaciju;

  7) sredstva ostvarena od prodaje akcija Akcionarskog fonda.

  Prihodi od administrativnih i sudskih taksi u celosti se rasporeuju na raune 843 - Republike administrativne takse, odnosno 843 - Republike sudske takse, sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije i sredstva ostvarena od prodaje akcija Akcionarskog fonda sa rauna 845, rasporeuju unutranje jedinice Uprave za trezor.

  lan 13a

  Na raun 848 - Podraun za objedinjenu naplatu za posebne namene, uplauju se objedinjeno javni prihodi za odreene namene. Rasporeivanje objedinjene naplate za posebne namene vri se po zadatim elementima na osnovu popunjenog poziva na broj sa kontrolnim brojem.

  lan 14

 • Broj rauna za uplatu prihoda iz lana 13. ovog pravilnika sastoji se iz tri dela, odvojena crticama, i to:

  1) trocifreni broj konsolidovanog rauna trezora 840;

  2) odgovarajua partija rauna organa uprave + trocifreni broj rauna 845;

  3) dvocifreni kontrolni broj.

  Veliki poreski obveznici kod Centra za velike poreske obveznike uplauju javne prihode iz lana 6. Pravilnika o kriterijumima za odreivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama javnih prihoda za koje je nadlean Centar za velike poreske obveznike ("Slubeni glasnik RS", broj 43/10), na raun broj:

  840-1557845-53 ili za elektronsko plaanje 840000000155784553.

  Javni prihodi koje obraunava i naplauje Uprava carina, osim akciza i poreza na dodatu vrednost pri uvozu reklamnog materijala i uzoraka koji se besplatno primaju iz inostranstva, uplauju se na raun broj:

  840-955845-10 ili za elektronsko plaanje 840000000095584510.

  Prihodi direktnih korisnika budetskih sredstava Republike Srbije uplauju se na raun broj:

  840-1562845-88 ili za elektronsko plaanje 840000000156284588.

  Javni prihodi naplaeni u postupku prinudne naplate uplauju se na raun broj:

  840-1700845-84 ili za elektronsko plaanje 840000000170084584.

  Sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije uplauju se na raun broj:

  840-1817845-30 ili za elektronsko plaanje 840000000181784530.

  Sredstva ostvarena od prodaje akcija Akcionarskog fonda uplauju se na raun broj:

  840-19541845-35 ili za elektronsko plaanje 840000001954184535.

  Donacije u korist nivoa Republike Srbije uplauju se na raun broj:

  840-29550845-64 ili za elektronsko plaanje 840000002955084564.

  lan 14a

  Broj rauna za uplatu prihoda iz lana 13a ovog pravilnika sastoji se iz tri dela, odvojena crticama, i to:

 • 1) trocifreni broj konsolidovanog rauna trezora 840;

  2) odgovarajua partija namene + trocifreni broj rauna 848;

  3) dvocifreni kontrolni broj.

  Sredstva objedinjene naplate za registraciju motornih vozila uplauju se na raun broj: 840-1848-16 ili za elektronsko plaanje 840000000000184816.

  Sredstva objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku uplauju se na raun broj 840-4848-37 ili za elektronsko plaanje 840000000000484837.

  lan 15

  Struktura elementa poziv na broj odobrenja, kod plaanja javnih prihoda od strane velikih poreskih obveznika kod Centra za velike poreske obveznike sadrana je u Prilogu 2 redni broj 3.

  Poziv na broj odobrenja, sastoji se iz etiri dela, i to:

  1) dvocifreni kontrolni broj;

  2) trocifreni broj optine, grada, autonomne pokrajine i Republike (kolona 4 Priloga 3);

  3) poreski identifikacioni broj;

  4) petocifreni broj rauna za uplatu javnog prihoda iz kolone 2 Priloga 1, i to poev od druge cifre do este.

  lan 15a

  Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod plaanja novanih kazni po prekrajnom nalogu i kazni izreenih u upravnom postupku sastoji se iz est delova, i to:

  1) dvocifreni kontrolni broj po modulu 97;

  2) trocifreni broj optine, grada, autonomne pokrajine i Republike iz kolone 4 Priloga 3;

  3) petocifreni Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava;

  4) dvocifreni broj podnosioca zahteva koji blie odreuje organizacionu jedinicu korisnika javnih sredstava;

  5) jednocifreni broj godine;

  6) estocifreni serijski broj prekrajnog naloga.

 • Pregled rauna za uplatu novanih kazni po prekrajnom nalogu i kazni izreenih u upravnom postupku, na koje se primenjuje stav 1. ovog lana, sadran je u Prilogu 6, koji ini sastavni deo ovog pravilnika.

  lan 16

  Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod plaanja javnih prihoda koje naplauje Uprava carina sastoji se iz etiri dela, i to:

  1) dvocifreni kontrolni broj;

  2) petocifreni broj carinarnice, odnosno njene organizacione jedinice;

  3) etvorocifreni broj za identifikaciju carinskog dokumenta;

  4) estocifreni broj jedinstvene carinske isprave (JCI).

  Kodeks ifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku i carinarnice i njihove organizacione jedinice sadran je u Prilogu 4, koji je odtampan uz ovaj pravilnik i ini njegov sastavni deo.

  lan 17

  Struktura elementa poziv na broj odobrenja, za plaanje prihoda direktnih korisnika budetskih sredstava i donacija u korist budeta Republike Srbije sastoji se iz est delova, i to:

  1) dvocifreni kontrolni broj;

  2) petocifreni broj jedinstvenog broja budetskog korisnika;

  3) dvomesna kombinacija slovnih oznaka engleske abecede, u kojoj su sadrane informacije o izvoru finansiranja i rednom broju evidencionog rauna;

  4) dvocifreni broj podekonomske klasifikacije;

  5) trocifreni broj funkcionalne klasifikacije;

  6) estocifreni broj prihoda po ekonomskoj klasifikaciji.

  lan 18

  Struktura elementa poziv na broj odobrenja za plaanje javnih prihoda utvrenih reenjem o prinudnoj naplati sastoji se iz pet delova, i to:

  1) dvocifreni kontrolni broj;

  2) trocifreni broj optine, grada, autonomne pokrajine i Republike iz kolone 4 Priloga 3;

 • 3) poreski identifikacioni broj ili ifra poreskog obveznika;

  4) petocifreni broj rauna za uplatu javnog prihoda iz kolone 2 Priloga 1, i to poev od druge cifre do este;

  5) slovna oznaka za nain izmirenja obaveze u skladu sa aktom Poreske uprave.

  lan 19

  Struktura elementa poziv na broj odobrenja za uplatu sredstava ostvarenih od prodaje kapitala u postupku privatizacije i od prodaje akcija Akcionarskog fonda sastoji se iz dva dela, i to:

  1) dvocifreni kontrolni broj iz kolone 5 Priloga 3;

  2) trocifreni broj Republike iz kolone 5 Priloga 3.

  lan 19a

  Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod objedinjene naplate za registraciju motornih vozila, sastoji se iz pet delova, i to:

  1) dvocifreni kontrolni broj po modulu 97;

  2) oznaka vrste servisa - duine dva slovna karaktera koji oznaavaju vrstu servisa;

  3) identifikacija - podatak duine etrnaest alfanumerikih karaktera;

  4) G - fiksna oznaka - latinino slovo G;

  5) redni broj - duine jedan alfanumeriki karakter (0-9, posle broja 9 se koriste velika slova abecede, a kada se iskoriste sva slova ponovo se prelazi na cifre).

  lan 19b

  Struktura elementa poziv na broj odobrenja kod objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku, sastoji se iz etiri dela, i to:

  1) dvocifreni kontrolni broj po modelu 97;

  2) jednocifreni prefiks;

  3) esnaestocifreni referentni broj dodeljen od strane Poreske uprave;

  4) jedna slovna oznaka dodeljena od strane Poreske uprave.

  lan 20

 • Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje zaposlenih (na teret zaposlenog i na teret poslodavca) uplauje se na propisane raune u optini, odnosno gradu u kojoj zaposleni ima prebivalite.

  Izuzetno od stava 1. ovog lana, doprinos za zdravstveno osiguranje za zaposlene koji imaju prebivalite na teritoriji grada Beograda i grada Nia, moe se uplatiti i na propisane raune u gradskoj optini na ijoj teritoriji je sedite poslodavca.

  lan 21

  Banka, odnosno organizacija koja obavlja platni promet (u daljem tekstu: banka), nee izvriti nalog za plaanje, ako nalog nije popunjen u skladu sa ovim pravilnikom.

  Banka nee izvriti nalog za plaanje kod kojeg kontrolni broj u sadraju elemenata - poziv na broj odobrenja nije popunjen u skladu sa ovim pravilnikom.

  Nalog iz st. 1. i 2. ovog lana banka e vratiti podnosiocu, u skladu sa lanom 9. stav 6. i lanom 11. stav 5. Zakona o platnom prometu ("Slubeni list SRJ", br. 3/02 i 5/03 i "Slubeni glasnik RS", br. 43/04, 62/06, 111/09 i 31/11).

  lan 22

  Uprava za trezor vri raspored i prenos sredstava sa rauna za uplatu javnih prihoda na raune korisnika javnih prihoda.

  Uplaeni javni prihodi rasporeuju se korisnicima javnih prihoda, u skladu sa zakonom, prema instrumentima za raspodelu, odnosno prema...