pravilnik javni prihodi 3-11 - uip-zzh. . Prihodi od poreza na dohodak fizičkih osoba koji se odnose na dohodak od nesamostalne djelatnosti, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od

 • View
  222

 • Download
  9

Embed Size (px)

Transcript

 • Na temelju lanka 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar finansija donosi

  PRAVILNIK O NAINU UPLATE JAVNIH PRIHODA PRORAUNA I VANPRORAUNSKIH FONDOVA NA

  TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  I. OPE ODREDBE

  1. Ovim pravilnikom se propisuje nain uplate javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

  2. Javnim prihodima u smislu ovog pravilnika smatraju se prihodi prorauna i vanproraunskih fondova, zavoda, agencija i prihodi za druge javne potrebe koji se ostvaruju u skladu sa zakonima i drugim propisima donesenim na osnovu zakona. Brojevi depozitnih rauna, otvorenih u poslovnim bankama, za prikupljanje javnih prihoda za Proraun Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Proraun Federacije), za proraune kantona i opina, vanproraunske fondove (Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, kantonalni zavodi za zdravstvenu zatitu i Zavod za zapoljavanje FBiH i kantonalne slube za zapoljavanje (u daljnjem tekstu: Fondovi), turistike zajednice (Federalna i kantonalne) i ostale korisnike javnih prihoda, kao i trocifrene ifre dodijeljene opinama, ine sastavni dio ovog pravilnika.

  II. PRIHODI OD NEIZRAVNIH POREZA SA JEDINSTVENOG RAUNA

  3. Prihodi od neizravnih poreza koji se uplauju putem Jedinstvenog rauna po osnovu carina i ostalih uvoznih pristojbi, akciza, poreza na dodatnu vrijednost i naknade za ceste iz cijene naftnih derivata doznaavaju se na Poseban raun za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog rauna i to na raun:

  INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH broj 154-001-20003452-22

  4. Raspodjela prihoda od neizravnih poreza sa Posebnog rauna za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog rauna izmeu korisnika u Federaciji BiH vri se na osnovu koeficijenata utvrenih u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08 i 22/09) koji iznose za:

  a) financiranje funkcija Federacije 36,20 %

  b) financiranje funkcija kantona 51,48 %

  c) financiranje funkcija jedinica lokalne samouprave 8,42 %

  d) Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine 3,90 %

  Dinamika raspodjele prihoda iz stavka 1. ovog pravilnika vri se prema dinamici pranjenja sredstava sa jedinstvenog rauna, saglasno Zakonu o uplatama na jedinstveni raun i raspodjeli prihoda ("Slubeni glasnik BiH", br. 55/04 i 34/07).

 • 5. Nakon izvrene raspodjele sa Posebnog rauna za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog rauna banka usmjerava:

  5.1. Pripadajui dio na ime financiranja funkcija Federacije BiH u iznosu od 36,20% na raun: Raun javnih prihoda Prorauna Federacije Bosne i Hercegovine: UniCredit Bank broj 338-900-22115294-91

  5.2. Pripadajui dio kantona na Poseban raun Prorauna Federacije Bosne i Hercegovine i to: INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH, broj 154-001-20001532-59

  Rasporeivanje tih sredstava izmeu kantona vri se u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, a na osnovu Uputstva o odreivanju uea kantona, jedinica lokalne samouprave i nadlenih kantonalnih organa za ceste u prihodima od neizravnih poreza i nainu rasporeivanja tih prihoda.

  5.3. Pripadajui dio jedinica lokalne samouprave na Poseban raun Prorauna Federacije Bosne i Hercegovine i to: INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH, broj 154-001-20004893-64 Rasporeivanje tih sredstava izmeu jedinica lokalne samouprave vri se u skladu sa Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, a na osnovu godinjeg Uputstva o odreivanju uea kantona, jedinica lokalne samouprave i nadlenih kantonalnih organa za ceste u prihodima od neizravnih poreza i nainu rasporeivanja tih prihoda. Sredstva za opine Kantona Sarajevo u skladu sa lanom 24. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine doznaavaju se na raun javnih prihoda prorauna Kantona Sarajevo koji ih rasporeuje u skladu sa kantonalnim propisima.

  5.4. Pripadajui dio Direkcija za ceste na Poseban raun prorauna Federacije, i to: INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH, broj 154-001-20002572-43

  Rasporeivanje sredstava sa ovog rauna vrit e banka i to 40% na raun Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine i na raun kantonalnih direkcija cesta 60%, s tim da se uee nadlenih kantonalnih organa za ceste utvruje u skladu sa Uputstvom o odreivanju uea kantona, jedinica lokalne samouprave i nadlenih kantonalnih organa za ceste u prihodima od neizravnih poreza i nainu rasporeivanja tih prihoda.

  Kantonalne direkcije cesta usmjeravaju 42% sredstava na raun opinskih organa, to ini 25% ukupno doznaenih sredstava.

  Do formiranja direkcije za ceste na nivou kantona, 60% ukupne obveze prenosi se na raun javnih prihoda kantonalnog prorauna.

  6. Pripadajui dio prihoda za Federaciju Bosne i Hercegovine od putarine u iznosu od 0,10 KM po jednom litru za izgradnju autocesta koju naplauje Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine i rasporeuje izmeu Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brko Distrikta na osnovu metodologije koju propisuje Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje posebnim aktom, doznaava se na Poseban raun za raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog rauna: INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH broj 154-001-20003452-22

 • 6.1. Nakon izvrene raspodjele sa Posebnog rauna banka usmjerava sredstva na raun Javnog poduzea Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. i to na raun: Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina broj 161-020-00624700-38 uz oznaku vrste prihoda 717114 - Prihodi od neizravnih poreza na ime financiranja autocesta u Federaciji BiH.

  7. Prihodi od neizravnih poreza

  Red. br.

  NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA

  1. Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Federaciji

  717111

  2. Prihodi od neizravnih poreza na ime financiranja autocesta u Federaciji BiH

  717114

  3. Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju kantonima

  717121

  4. Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta

  717131

  5. Prihodi od neizravnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave

  717141

  Prilikom prijenosa sredstava na odgovarajue raune korisnika prihoda od neizravnih poreza, iz podtoke 5.1., banka upisuje oznaku vrste prihoda 717111, iz podtoke 5.2. oznaku 717121, iz podtoke 5.3. oznaku 717141, dok kod prijenosa sredstava na korisnike iz podtoke 5.4. , upisuje oznaku vrste prihoda 717131, iz podtoke 6.1. oznaku 717114."

  8. Zaostale obveze po osnovu poreza na promet ostalih proizvoda i usluga

  Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA 1. Porez na promet proizvoda

  za koje se porez na promet proizvoda plaa po opoj stopi od 20% koja je propisana lanom 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, osim proizvoda koji prema odredbama l. 9., 11., 12., 13. i 14. Zakona o akcizama u BiH, podlijeu obvezi plaanja akcize i proizvoda na koje se porez na promet proizvoda plaa po drugim stopama.

  715131

  2. Porez na promet proizvoda iz lana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet proizvoda plaa po nioj stopi, osim proizvoda iz lanka 12. stavak 1. to. 1., 2., 4., 12., 13. i 16.

  715132

  3. Porez na promet naftnih derivata po nioj stopi iz lanka 12. stavak 1. to. 13. i 16. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

  715912

 • 4. Porez na promet energenata po nioj stopi iz lana 12. stavak 1. to. 4., Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.

  715913

  5. Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji slue za ljudsku ishranu iz lana 12. stavak 1. to.1. i 2. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga.

  715914

  6. Porez na promet proizvoda za koje obveznik ne posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju

  715136

  7. Porez na promet osnovnih proizvoda za graevinarstvo iz lanka 12. stavak 1. toka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet usluga u graevinarstvu koji se obraunava na osnovicu iz lanka 18. toka 5. Zakona

  715915

  8. Kaznena kamata 715137 9. Porez na promet usluga,

  osim usluga u graevinarstvu

  715141

  8.1. Obveze po osnovu poreza na promet proizvoda i usluga iz ove toke, koje ukljuuju reprogramirane obveze, utvrene obveze u postupku prinudne naplate i obveze utvrene u inspekcijskoj kontroli pravnih osoba koje se odnose na period do 31.12.2005. godine uplauju se u korist rauna javnih prihoda kantonalnog prorauna, navedenog u priloenoj listi koja je sastavni dio ovog pravilnika, upisujui u platni nalog ifru opine prema mjestu u kome je promet obavljen, odnosno usluga izvrena.

  8.2. Ove prihode kantonalna riznica rasporeuje kantonalnim i opinskim proraunima u omjeru i na nain utvren kantonalnim propisima koji su regulirali raspodjelu prihoda od poreza na promet proizvoda i usluga.

  III. POREZI

  9. Porez na dobit poduzea

  Red.br. NAZIV PRIHODA VRSTA PRIHODA 1. Porez na dobit 711211 2. Porez po odbitku 711211

  9.1. Porez na dobit poduzea uplauje se prema sjeditu poreznog obveznika u korist rauna javnih prihoda kantonalnog prorauna, navedenog u priloenoj listi koja je sastavni dio ovog pravilnika, na nivou svake opine. Platni nalog popunjen za uplatu poreza na dobit treba da sadri trocifrenu ifru opine, upisanu prema sjeditu poreznog obveznika.

  9.2. Ove prihode kantonalna riznica rasporeuje kantonalnim i opinskim proraunima u omjeru i na nain utvren kantonalnim propisima.

 • 10.

Recommended

View more >