PRAVILNIK o Ceni Usluga u Srednjim [Kolama

  • Published on
    02-Mar-2016

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zakon

Transcript

<p>PRAVILNIK</p> <p>O CENI USLUGA SREDNJE KOLE</p> <p>("Sl. glasnik RS", br. 35/93)</p> <p>I OSNOVNA ODREDBA</p> <p>lan 1</p> <p>Ovim pravilnikom utvruje se cena usluga srednje kole.</p> <p>Cena usluga obuhvata, u skladu sa zakonom, sredstva za plate, naknade i druga primanja zaposlenih, materijalne trokove, sredstva za investicije, investiciono i tekue odravanje, struno usavravanje i druge obaveze srednje kole u ostvarivanju nastavnog plana i programa i godinjeg programa rada.</p> <p>II ELEMENTI ZA UTVRIVANJE CENE USLUGA</p> <p>lan 2</p> <p>Cena usluga se utvruje na osnovu ukupnog broja izvrilaca za ostvarivanje godinjeg programa rada prema nastavnom planu i programu kole i sredstava potrebnih za materijalne i druge trokove i obaveze kole.</p> <p>Cena usluga se utvruje i obraunava na poetku kolske godine.</p> <p>Broj izvrilaca</p> <p>lan 3</p> <p>Broj izvrilaca za ostvarivanje godinjeg programa rada kole utvruje se na osnovu:</p> <p>- ukupnog fonda asova nastave predvienog nastavnim planom i programom i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada u okviru 40 asovne radne nedelje,</p> <p>- broja odeljenja, grupa ili klasa utvrenih godinjim programom rada i odobrenim i ostvarenim planom upisa uenika,</p> <p>- pedagoke norme svih oblika obrazovno-vaspitnog rada u koli.</p> <p>Broj izvrilaca u nastavi utvruje se tako to se ukupan godinji fond asova nastave za sva odeljenja, grupe ili klase u koli podeli sa nedeljnom normom rada nastavnika, imajui u vidu druge oblike obrazovno-vaspitnog rada i druge obaveze u okviru 40 asovne radne nedelje.</p> <p>lan 4</p> <p>Broj obraunskih odeljenja u koli utvruje se tako to se ukupan broj uenika u koli podeli maksimalnim brojem uenika u odeljenju, grupi ili klasi predvienih zakonom.</p> <p>Kod utvrivanja broja obraunskih odeljenja, kola moe da ima i manji broj uenika u odeljenju, grupi ili klasi od predvienih zakonom, ako je on nastao iz objektivnih razloga.</p> <p>lan 5</p> <p>Kod izvoenja praktine nastave i vebi u koli, vri se podela odeljenja na dve, odnosno tri grupe ako je to predvieno nastavnim planom i programom.</p> <p>Kod izvoenja praktine nastave i vebi van kole, ne vri se podela odeljenja na grupe, sem ako to bezbednosni razlozi i uslovi rada zahtevaju u skladu sa nastavnim planom i programom.</p> <p>Kod izvoenja nastave stranog jezika vri se nuna podela odeljenja na grupe koje nisu manje od 15 uenika.</p> <p>lan 6</p> <p>Broj izvrilaca u koli na poslovima struno-pedagokog rukovoenja i poslovima strunih saradnika utvruje se na osnovu broja odeljenja, grupa ili klasa, i to:</p> <p>- kola sa 16 i vie odeljenja, grupa ili klasa - jedan izvrilac - direktor kole;</p> <p>- do 16 odeljenja - po 0,0625 izvrilaca manje po odeljenju, ali ne manje od 0,5 izvrioca - direktora kole;</p> <p>- od 24 do 36 odeljenja po 0,083 izvrilaca vie po odeljenju, a preko 36 odeljenja po 0,0417 izvrilaca vie po odeljenju, ali ne vie od dva izvrioca - pomonika direktora;</p> <p>- od 16 do 24 odeljenja - jedan izvrilac - pedagog ili psiholog;</p> <p>- do 16 odeljenja po 0,0625 izvrilaca manje po odeljenju, ali ne manje od 0,5 izvrioca - pedagoga ili psihologa;</p> <p>- od 24 do 36 odeljenja po 0,083 izvrilaca vie po odeljenju - psiholog ili pedagog;</p> <p>- od 36 odeljenja po 0,0417 izvrilaca vie po odeljenju - socijalni radnik, ali ne vie od ukupno tri struna saradnika u koli;</p> <p>- sa 24 i vie odeljenja i preko 5.000 knjiga - jedan izvrilac - bibliotekar;</p> <p>- sa 36 i vie odeljenja i preko 10.000 knjiga - dva izvrioca - bibliotekar i medijatekar;</p> <p>- sa manje od 24 odeljenja po 0,0416 izvrilaca manje po odeljenju, ali ne manje od 0,5 izvrioca - bibliotekara.</p> <p>lan 7</p> <p>Broj izvrilaca na organizaciji praktine nastave u strunoj koli utvruje se na osnovu broja odeljenja u koli, i to:</p> <p>- sa 16 i vie odeljenja za koja se praktina nastava izvodi u kolskim radionicama - jedan izvrilac;</p> <p>- do 16 odeljenja po 0,0625 izvrilaca manje po odeljenju, ali ne manje od 0,5 izvrioca;</p> <p>- za svako odeljenje preko 16 odeljenja u jednom podruju rada po 0,0625 izvrioca vie za odravanje maina i instalacija - jedan izvrilac.</p> <p>Broj saradnika u nastavi utvruje se na osnovu broja asova i to:</p> <p>- na 44 asa vebi i 52 asa praktine nastave koja se izvodi u koli - jedan saradnik u nastavi, ako je to propisano nastavnim programom za odgovarajue podruje rada i obrazovni profil.</p> <p>lan 8</p> <p>Broj izvrilaca na administrativno-finansijskim poslovima u koli utvruje se u odnosu na broj izvrilaca u nastavi i to:</p> <p>- do 32 odeljenja 6% od broja izvrilaca u nastavi;</p> <p>- do 32 klase 3% od broja izvrilaca u nastavi;</p> <p>- preko 32 odeljenja dodatnih 5% a preko 32 klase dodatnih 2% od broja izvrilaca u nastavi.</p> <p>lan 9</p> <p>Broj izvrilaca na pomono-tehnikim poslovima u koli utvruje se na osnovu broja odeljenja i povrine kole i to:</p> <p>- od 16 do 40 odeljenja, povrine od 2000-5000 kvm - jedan izvrilac - domar;</p> <p>- od 40 odeljenja i preko 5000 kvm povrine - dva domara;</p> <p>- do 16 odeljenja i povrine manje od 2000 kvm, po 0,0625 izvrilaca, manje od odeljenja, ali ne manje od 0,5 izvrioca - domara;</p> <p>- koli za poslove grejanja utvruje se jedan izvrilac - loa i to:</p> <p>- na 2000 m2 grejnog prostora koji se zagreva na tena ili gasovita goriva;</p> <p>- na 1500 m2 grejnog prostora koji se zagreva na vrsto gorivo;</p> <p>- za grejanje 16 odeljenja peima na naftu;</p> <p>- za grejanje 8 odeljenja peima na vrsto gorivo;</p> <p>- broj loaa se poveava srazmerno poveanju grejnog prostora, odnosno broja odeljenja.</p> <p>Broj izvrilaca na odravanju higijene utvruje se u odnosu na broj priznatih nastavnika, i to:</p> <p>- 16% od broja izvrilaca u nastavi u strunoj koli i gimnaziji;</p> <p>u umetnikoj koli utvruje se jedan izvrilac na 450 m2 povrine koja se odrava.</p> <p>Plate zaposlenih u koli</p> <p>lan 10</p> <p>Iznos sredstava za plate zaposlenih u koli utvruje se tako to se cena rada za najjednostavniji rad pomnoi brojem obraunskih radnika kole.</p> <p>lan 11</p> <p>Broj obraunskih radnika kole dobija se tako to se broj potrebnih izvrilaca pomnoi sa koeficijentima utvrenim Posebnim kolektivnim ugovorom za srednje obrazovanje.</p> <p>Naknade i druga primanja</p> <p>lan 12</p> <p>Sredstva za naknade obezbeuju se u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, i to za:</p> <p>- naknade radnicima za ijim radom je delimino ili u celini privremeno prestala potreba do njihovog upuivanja u drugu kolu, a najdue za dve godine;</p> <p>- naknade za radnike za ijim radom je trajno prestala potreba i za koje kola nije mogla da obezbedi ostvarivanje ni jednog od prava predvienih zakonom, radi ostvarivanja prava predvienih zakonom preko nadlene slube zapoljavanja.</p> <p>lan 13</p> <p>Za izvravanje obaveza kole na ime plaanja radnika za vreme bolovanja do 60 dana, porodiljskog bolovanja i invalida rada II kategorije, doprinosa na teret poslodavca, naknade radnicima za ijim radom je delimino prestala potreba do 5 asova nastave sedmino, odnosno do 50% radnog vremena za vannastavno osoblje; plaanja odsustva, strunih ispita, jubilarnih nagrada i pomoi porodici u sluaju smrti radnika, koli se obezbeuju sredstva u iznosu 2% od sredstava za bruto plate zaposlenih u koli.</p> <p>lan 14</p> <p>Ukoliko kola ne izvri propisane obaveze, koli e se umanjiti sredstva srazmerno neizvrenim obavezama iz godinjeg programa rada kao i za vreme za koje ne obavlja delatnost.</p> <p>Materijalni i drugi trokovi kole</p> <p>lan 15</p> <p>Sredstva za materijalne trokove nastave utvruju se u visini od 5% a za strune kole koje imaju sopstvene radionice za praktinu nastavu od 7% u odnosu na sredstva za bruto plate zaposlenih u koli.</p> <p>Materijalni trokovi nastave mogu biti vei u podrujima rada i obrazovnim profilima koji zahtevaju vea sredstva za praktinu nastavu uenika, pa se sredstva uveavaju u odnosu na iznos predvien stavom 1 ovog lana za:</p> <p>- 10% u podruju rada saobraaj (obrazovni profil: voza);</p> <p>- 10% u podruju rada zdravstvo, farmacija i socijalna zatita (obrazovni profil: zubni tehniar, farmaceutski tehniar i laborantski tehniar);</p> <p>- 5% u podruju rada hemija, nemetali i grafiarstvo (svi obrazovni profili);</p> <p>- 5% u podruju rada mainstvo i obrada metala i elektrotehnika (trogodinji obrazovni profili);</p> <p>- 5% u podruju rada ugostiteljstvo (za obrazovni profil: kuvar i poslastiar);</p> <p>- 3% u podruju rada geodezija i graevinarstvo (trogodinji obrazovni profili);</p> <p>- 5% u podruju rada tekstilstvo i koarstvo (trogodinji obrazovni profili);</p> <p>- 3% u podruju rada umarstvo i obrada drveta (trogodinji obrazovni profili);</p> <p>- 5% u podruju line usluge (obrazovni profili linih usluga).</p> <p>lan 16</p> <p>Trokovi za izvoenje praktine nastave u saobraajnoj struci utvruje se na osnovu cene benzina pomnoene sa koliinom neophodnom za obuku uenika (2,5 litara po asu).</p> <p>Trokovi za izvoenje praktine nastave u poljoprivrednoj struci utvruju se na osnovu cene dizel goriva pomnoene sa koliinom neophodnom za obuku uenika (2,5 litara po asu).</p> <p>lan 17</p> <p>Trokovi elektrine energije utvruju se u iznosu 12 kilovat asova po 1 m2 uionikog prostora.</p> <p>Strunim kolama koje imaju sopstvene radionice sa mainama ili ureajima sa pogonom na elektrinu energiju pored sredstava iz stava 1 ovog lana priznaje se utroak 100 kilovata po ueniku za praksu u kolskoj radionici.</p> <p>lan 18</p> <p>Trokovi grejanja utvruju se na osnovu vrste goriva, povrine kole koja se greje, trajanja sezone grejanja i cene goriva franko isporuka koli.</p> <p>koli iji su objekti prikljueni na toplifikacionu mreu, trokovi grejanja se priznaju na osnovu povrine kole i tekue cene isporuioca toplotne energije.</p> <p>U koli iji objekti imaju sopstveni sistem grejanja, trokovi grejanja se utvruju na osnovu povrine koja se greje, vrste i cene goriva, naina rada kole (jedna ili dve smene) i to:</p> <p>a) za objekte koji se greju na naftu:</p> <p>- 12 litara u toku grejne sezone od 180 dana godinje po 1 m2 povrine koja se zagreva, ako kola radi u jednoj smeni i 18 litara u toku grejne sezone po 1 m2 povrine koja se zagreva ako kola radi u dve smene;</p> <p>b) za objekte sa sopstvenim centralnim grejanjem na ugalj:</p> <p>- 40 kg mrkog uglja u toku grejne sezone po 1 m2 povrine koja se greje ako kola radi u jednoj smeni i 50 kg mrkog uglja po 1 m2 povrine koja se greje ako kola radi u dve smene;</p> <p>- za grejanje sa peima na ugalj koliina uglja iz take b) poveava se za 10%;</p> <p>v) za objekte sa grejanjem peima na ogrevno drvo:</p> <p>- 0,070 m3 drveta u toku grejne sezone po 1 m2 povrine koja se zagreva ako kola radi u jednoj smeni i 0,10 m3 drva po 1 m2 povrine ako kola radi u dve smene.</p> <p>lan 19</p> <p>Trokovi za vodu utvruju se u zavisnosti od vrste kole, cene vode i namene, i to:</p> <p>- u kolama koje su prikljuene na vodovodnu mreu, za odravanje higijene objekata i opreme, higijene uenika i zaposlenih utvruje se 0,5 m3 vode po odeljenju dnevno, odnosno 183 m3 vode godinje;</p> <p>- kolama sa sopstvenim centralnim grejanjem koliina vode uveava se za 50%, a koli sa fiskulturnom salom uveava se za 10%;</p> <p>- kolama koje za praksu uenika koriste tehniku vodu, za svako odeljenje koje izvodi praktinu nastavu u kolskoj radionici, koliina vode uveava se za 100%.</p> <p>Trokovi za investiciono i tekue odravanje</p> <p>lan 20</p> <p>Trokovi investicionog i tekueg odravanja utvruju se u iznosu od 3% od bruto plata zaposlenih u koli.</p> <p>Trokovi amortizacije utvruju se na osnovu najnie stope propisane zakonom.</p> <p>Sredstva za investicije</p> <p>lan 21</p> <p>Sredstva za investicije utvruju se na osnovu finansijskog plana optine, odnosno grada Beograda i budeta Republike.</p> <p>Drugi materijalni trokovi</p> <p>lan 22</p> <p>kola ima pravo na naknadu na osnovu podnetog rauna za sledee rashode:</p> <p>1. struno usavravanje nastavnika i strunih saradnika (struni ispit, seminari i druge obaveze u skladu sa pravilnikom o strunom usavravanju);</p> <p>2. sanitarni pregled uenika i nastavnika i drugih radnika ako postoji zakonska obaveza pregleda;</p> <p>3. trokovi otpisa sitnog inventara;</p> <p>4. trokovi graevinskog zemljita;</p> <p>5. trokovi obaveznog osiguranja uenika na praktinoj nastavi;</p> <p>6. trokovi uea uenika na takmienjima (republika, savezna i meunarodna);</p> <p>7. trokovi praktine nastave i ferijalne prakse koja se usled nedostatka uslova izvodi van sedita kole;</p> <p>8. trokovi komunalnog doprinosa, platnog prometa i drugi fiksni trokovi;</p> <p>9. trokovi zakupa fiskulturne sale ili drugog kolskog prostora.</p> <p>lan 23</p> <p>Ostali materijalni trokovi (kancelarijski materijal, asopisi, dnevnici i drugo) iznose 1% od bruto plata zaposlenih u koli.</p> <p>III ZAVRNA ODREDBA</p> <p>lan 24</p> <p>Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije".</p>