PRAVILNIK O IZBORU UČENIKA ?· Електротехничка школа Никола Тесла Ниш…

  • Published on
    29-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1

ELEKTROTEHNIKA KOLA NIKOLA TESLA NI Del.br.05-1183/5 09.07.2014. Na osnovu l. 57. st.1. t.1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Slubeni glasnik RS br. 72/09 , 52/11 i 55/13 ) kolski odbor Elektrotehnike kole Nikola Tesla iz Nia , na sednici odranoj dana 09.07.2014. godine doneo je

PRAVILNIK O IZBORU UENIKA GENERACIJE

lan 1.

Ovim Pravilnikom utvruju se kriterijumi i postupak izbora Uenika generacije u ET Nikola Tesla

lan 2.

Za Uenika generacije moe biti proglaen svaki uenik zavrnog razreda ET Nikola Tesla koji ispunjava sledee uslove:

a) Da je u toku kolovanja imao odlian uspeh sa prosenom ocenom 5,00 u svim razredima

sem u jednom gde je prosena ocena najmanje 4,80;

b) Da je u toku kolovanja imao primerno vladanje;

v) Kandidat za Uenika generacije mora da bude redovan uenik ET Nikola Tesla, u kontinuitetu, poslednje tri kolske godine. g) Da je u toku kolovanja osvajao nagrade na takmienjima, poev od kolskog do republikog takmienja kao i na takmienjima u vannastavnim aktivnostima; d) Da je u toku kolovanja imao pravilan i korektan odnos prema nastavnicima, strunim saradnicima i drugim zaposlenima u koli, kao i prema drugim uenicima. .

lan 3.

Elementi koji se vrednuju prilikom izbora uenika generacije su: a) Uspeh u uenju i vladanju tokom kolovanja u srednjoj koli; b) Uspeh na takmienjima iz nastavnih predmeta; v) Uspeh na konkursima, izlobama, smotrama; g) Uspeh na sportskim takmienjima; d) Aktivnosti i doprinosi u radu kolskih sekcija; ) Rad u okviru odelenjske zajednice i Uenikog parlamenta.

lan 4.

Elementi navedeni u lanu 3. ovog Pravilnika boduju se na sledei nain: 1. Uspeh u uenju i vladanju: - po razredu zavrenom sa prosenom ocenom 5,00 ..............................................12 bodova - jedan razred zavren sa prosenom ocenom 4,80 4,99 ........... .............................8 bodova

2

- Maturski ispit ili zavrni ispit sa prosenom ocenom 5,00........................12 bodova - Izostanci uenika: Uenik koji konkurie za uenika generacije, ukoliko ima vie od 15 neopravdanih asova, za sve vreme kolovanja, za svaki neopravdani preko 15-og oduzee mu se po 0,5 bodova. Uenik koji nema za 4 godine, ni jedan neopravdan izostanak dobija 5 bodova. 2. Uspeh na takmienjima iz nastavnih predmeta: Boduju se takmienja predviena Kalendarom takmienja uenika srednjih kola. Boduje se na osnovu tabela datih u ovom pravilniku za svaki razred. Rang lista 1.-5. mesta 6.-10. mesta 11.-15. mesta kolsko 3 boda 2 boda 1 bod optinsko 5 bodova 4 boda 3 boda regionalno 10 bodova 6 bodova 4 boda republiko 16 bodova 8 bodova 6 bodova meunarodno 20 bodova 12 bodova 8 bodova 3. Za uspeh na sportskim takmienjima kandidat moe dobiti broj bodova utvren u tabeli, koja ini sastavni deo ovog Pravilnika Rang lista 1.mesto 2. mesto 3. mesto kolsko 3 boda 2 boda 1 bod optinsko 4 boda 3 boda 2 boda regionalno 8 bodova 6 bodova 4 boda republiko 10 bodova 8 bodova 6 bodova meunarodno 14 bodova 10 bodova 8 bodova 4. Uspeh na konkursima, izlobama, smotrama Uee na konkursima: literarni, likovni, nauni i dr.:

osvojeno prvo mesto 14 bodova osvojeno drugo mesto 10 bodova osvojeno tree mesto 6 boda

5. Aktivnosti i doprinosi u radu kolskih sekcija i na kolskim manifestacijama boduju se a. Uee na kolskim manifestacijama, prezentacija kole na osnovu posedovanja nekog talenta, ........................................................................................... 5 bodova b. Za svaku godinu rada u sekcijama u koli, predvienim Godinjim planom rada kole, na osnovu voene evidencije i pozitivne ocene rukovodioca sekcije, uenik po sekciji u svakom razredu dobija 2 boda, pri emu se moe dodeliti kandidatu po ovom osnovu maksimalnno 20 bodova.

3

6. Rad u okviru odelenjske zajednice i Uenikog parlamenta: - za svaku godinu rada u predsednitvu odelenjske zajednice.............................0,5 boda - za svako uee na seminarima i radionicama odelenjske zajednice...................1 bod - za svaku godinu rada u predsednitvu Uenikog parlamentu..............................1 bod - za svaku godinu lanstva u Uenikom parlamentu..............................................0,5 boda - za svako uee na seminarima Uenikog parlamenta............................................1 bod Po ovom osnovu kandidat moe dobiti najvie 6 bodova

lan 5.

Uenika generacije moe predloiti: odelenjski stareina, odelenjska zajednica uenika, odelenjsko vee uenik samoinicijativno, nastavniko vee

(u dalem tekstu predlaga).

lan 6.

Predlaga do 15. maja tekue godine dostavla predlog komisiji za obradu predloga ( u dalem tekstu Komisija). Komisiju iz prethodnog stava ovog lana ine:

direktor kole pedagog ili psiholog kole jedan lan kojeg predlae kolski odbor jedan lan kojeg predlae savet roditela dva lana koje predlae pedagoki kolegijum lanovi komisija ne mogu biti odelenjske stareine i roditeli (savet roditela) ije je

dete kandidat za uenika generacije.

lan 7.

Odluku za uenika generacije, donosi Nastavniko vee na osnovu raspisanog oglasa, Oglaavanje se vri putem oglasne table u koli, ili na stranicama kolskog veb portala.

lan 8.

Nastavniko vee raspisuje oglas u periodu od 15. aprila do 15. maja tekue godine. Sve prijave na raspisani oglas iskluivo se predaju komisiji. Uz prijavu, uenici prilau CV, i sva dokumenta kojima dokazuju da ispunjavaju navedene uslove i kriterijume koji e taksativno biti navedeni u oglasu.

lan 9.

Komisija razmatra podnete prijave i dokumentaciju (portfolio uenika) i boduje kandidate pridravajui se uslova navedenih u oglasu. Rangiraju se tri kandidata sa najveim brojem bodova.

4

Ukoliko dva ili vie kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima uenik koji ima vei broj bodova za uspeh u uenju. Ukoliko i po ovom osnovu uenici imaju jednak broj bodova, prednost ima onaj uenik koji ima prednost na takmienjima. Ukoliko i po osnovu iz prethodnog stava, uenici imaju jednak broj bodova, o predlogu za Uenika generacije odluuje Komisija glasanjem. Nakon prikuplenih podataka, provere istih i izvrenom bodovanju, Komisija dostavla predlog Nastavnikom veu. Komisija o svom radu vodi Zapisnik i dostavla ga Nastavnikom veu, koje proglaava Uenika generacije.

lan10.

Rok za proglaenje Uenika generacije je kraj nastavne godine etrtog razreda.

lan 11.

Javno i zvanino proglaenje uenika generacije organizuje se na kraju kolske godine. Ueniku se dodeluje DIPLOMA Uenika generacije. U skladu sa materijalnim mogunostima Ministarstva, Optine ,Grada, jedinica lokalne samoprave, kole i drugih zinteresovanih subjekata, ueniku generacije se mogu dodeliti novane nagrade i odgovarajui pokloni.

lan 12. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od objavlivanja na oglasnoj tabli kole.

Predsednik kolskog odbora Milosavlevi Zoran

_____________________________