Pravilnik o kontroli radioaktivnosti roba pri uvozu, izvozu i tranzitu

  • Published on
    01-Feb-2017

  • View
    220

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>PRAVILNIK O KONTROLI RADIOAKTIVNOSTI ROBA PRI UVOZU, </p><p>IZVOZU I TRANZITU </p><p>("Sl. glasnik RS", br. 44/2011) </p><p>PREDMET UREIVANJA </p><p>lan 1 </p><p>Ovim pravilnikom se ureuju: </p><p>1. metode i nain kontrole radioaktivnosti pri uvozu, izvozu i tranzitu, ivotnih namirnica, vode za pie, stone hrane, vetakih ubriva, lekova, predmeta opte upotrebe, graevinskih materijala, rude, metalnih proizvoda primarnog oblika, mineralnih sirovina, sekundarnih sirovina i druge robe; </p><p>2. procedura korienja monitora i postupak za intervenciju u sluaju nedozvoljenog prometa radioaktivnih i nuklearnih materijala preko granice Republike Srbije. </p><p>lan 2 </p><p>Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledee znaenje: </p><p>1. ivotna namirnica jeste svaka supstanca ili proizvod, preraena, delimino preraena ili nepreraena a namenjena je za ishranu ljudi ili se opravdano moe oekivati da e se koristiti za ljudsku upotrebu, osim hrane za ivotinje koje ne slue za proizvodnju hrane, ivih ivotinja, ako nisu pripremljene za stavljanje u promet radi ishrane ljudi, biljaka pre etve, berbe ili ubiranja plodova, medicinskih proizvoda, kozmetikih proizvoda, duvana i duvanskih proizvoda, narkotika ili psihotropnih supstanci, ostataka (rezidua) i kontaminenata. ivotna namirnica jeste i pie, guma za vakanje, kao i bilo koja supstanca namenski dodata hrani tokom pripreme, obrade ili proizvodnje; </p><p>2. stona hrana jeste svaka supstanca ili proizvod, preraena, delimino preraena ili nepreraena, a namenjena je za ishranu ivotinja koje slue za proizvodnju hrane; </p><p>3. identifikacija radionuklida jeste kvalitativno i kvantitativno odreivanje sadraja radionuklida u ispitivanom uzorku. </p><p>KONTROLA NEDOZVOLJENOG I ILEGALNOG PROMETA NA GRANINIM PRELAZIMA </p><p>lan 3 </p><p>Kontrola nedozvoljenog i ilegalnog prometa radioaktivnih i nuklearnih materijala preko granice Republike Srbije vri se na graninim prelazima. </p></li><li><p>Neposrednu kontrolu nedozvoljenog i ilegalnog prometa radioaktivnih i nuklearnih materijala vre pripadnici Uprave carina (u daljem tekstu: carinski slubenici) koristei prenosne indikatore zraenja i stacionarne monitore zraenja. Carinski slubenici imaju zadatak da pri vrenju kontrole roba i putnika detektuju svako prekoraenje doze iznad prirodnog nivoa zraenja za datu lokaciju. </p><p>lan 4 </p><p>Ukoliko carinski slubenik detektuje prekoraenje doze od 20% iznad prirodnog nivoa zraenja za datu lokaciju, o tome odmah obavetava inspekciju nadlenu za zatitu od jonizujuih zraenja i Agenciju za zatitu od jonizujuih zraenja i nuklearnu sigurnost Srbije (u daljem tekstu: Agencija) koji odluuju o daljem postupku. </p><p>Vozilo u kojem je detektovano prekoraenje doze iznad prirodnog nivoa zraenja za datu lokaciju smeta se na bezbedno mesto sa koga nee ugroziti granini prelaz i zdravlje ljudi. </p><p>lan 5 </p><p>Agencija prua strunu podrku carinskim slubenicima za kontrolu radioaktivnosti na graninim prelazima. </p><p>Po nalogu Agencije, pravna lica ovlaena za obavljanje poslova odreivanja sadraja u robama pri uvozu, izvozu i tranzitu (u daljem tekstu: ovlaena pravna lica) sprovode strunu i tehniku podrku na graninim prelazima. </p><p>METODE I NAIN KONTROLE ROBA PRI UVOZU, IZVOZU I TRANZITU </p><p>lan 6 </p><p>Kontrola radioaktivnosti pri uvozu obavezna je za ivotne namirnice, vodu za pie, hranu za ivotinje, vetaka ubriva, lekove (osim radiofarmaceutika), predmete opte upotrebe, graevinske materijale, rude, metalne proizvode primarnog oblika, mineralne sirovine, sekundarne sirovine. </p><p>Kontrola radioaktivnosti se vri na osnovu merenja koja vre ovlaena pravna lica i podrazumevaju merenje jaine doze jonizujuih zraenja poreklom iz robe i ispitivanje uzoraka roba metodom gamaspektromerije. </p><p>Kontrola radioaktivnosti roba pri uvozu, izvozu i tranzitu moe se izvriti i na osnovu sertifikata o radioaktivnosti koji prati robu (u daljem tekstu: sertifikat), a koji je izdala laboratorija akreditovana za ispitivanje radioaktivnosti. </p><p>Sertifikat je originalan i izdat na jeziku zemlje porekla, kao i na srpskom jeziku u sluaju uvoza. </p><p>Sertifikat sadri: naziv i punu adresu izvoznika, zemlju porekla robe, zemlju uvoza, prevozno sredstvo i identifikaciju prevoznog sredstva, naziv i opis robe, koliinu robe, datum, mesto, peat i potpis izvoznika, naziv i punu adresu laboratorije koja je izvrila ispitivanje, naziv akreditacionog tela kod kojeg je laboratorija akreditovana, broj ispitanih uzoraka, sadraj radionuklida za svaki ispitani uzorak (za robu za koju su obavezna gamaspektrometrijska merenja), najvea izmerena vrednost jaine doze na povrini poiljke (za robu za koju su obavezna merenja jaine doze), datum kada je izvreno ispitivanje, mesto, peat i potpis laboratorije koja je izvrila ispitivanje. </p></li><li><p>Izuzetno, prema posebnom nalogu inspekcijskih organa vri se ispitivanje prisustva istih beta i alfa emitera. </p><p>lan 7 </p><p>Merenje jaine doze obavezno je za graevinske materijale, metalne proizvode primarnog oblika, mineralne sirovine i sekundarne sirovine navedene u Prilogu 1 ovog pravilnika. </p><p>Za robu za koju su merenja jaine doze utvrdila odstupanje vee od dvostruke vrednosti prirodnog nivoa zraenja za datu lokaciju, vri se identifikacija radionuklida metodom gamaspektrometrije. </p><p>lan 8 </p><p>Identifikacija radionuklida gamaspektrometrijom obavezna je za ivotne namirnice, stonu hranu, vetaka ubriva, graevinske materijale, metalne proizvode primarnog oblika, mineralne sirovine i sekundarne sirovine koji su navedeni u Prilogu 2 ovog pravilnika. </p><p>lan 9 </p><p>U sluaju tranzita roba, vri se samo kontrola prenosnim indikatorima zraenja i stacionarnim monitorima zraenja koju obavljaju carinski slubenici. </p><p>Ukoliko carinski slubenik detektuje prekoraenje doze od 20% iznad prirodnog nivoa zraenja za datu lokaciju, postupa po proceduri iz lana 4. ovog pravilnika. </p><p>lan 10 </p><p>Uzorkovanje robe za koju su potrebna gamaspektrometrijska ispitivanja vri ovlaeno pravno lice po nalogu veterinarske, fitosanitarne, sanitarne inspekcijske slube ili fitosanitarne inspekcije za bezbednost hrane, u skladu sa njihovim nadlenostima. </p><p>Uzorkovanje robe se vri na samom graninom prelazu ili u mestu carinjenja. </p><p>Uzorkovanje robe za koju su potrebna gamaspektrometrijska ispitivanja, a koja nije u nadlenosti veterinarske, fitosanitarne, sanitarne inspekcijske slube ili fitosanitarne inspekcije za bezbednost hrane, vri ovlaeno pravno lice po nalogu inspekcije nadlene za zatitu od jonizujuih zraenja ili inspekcije nadlene za nuklearnu sigurnost i upravljanje radioaktivnim otpadom, na samom graninom prelazu. </p><p>lan 11 </p><p>Trokove merenja koja vre ovlaena pravna lica snosi uvoznik, odnosno vlasnik robe u sluaju tranzita. </p><p>lan 12 </p></li><li><p>Do dobijanja izvetaja o izvrenim merenjima od strane ovlaenog pravnog lica zabranjuje se uvoz i carinjenje robe, ali se moe izdati privremeno reenje o prevozu do odredine carinarnice radi privremenog smetaja. </p><p>Po izvrenim merenjima, ovlaeno pravno lice dostavlja izvetaj nadlenoj inspekciji koja donosi reenje na osnovu izvetaja. </p><p>lan 13 </p><p>Kontrolu radioaktivnosti robe koja se izvozi vre ovlaena pravna lica. </p><p>Obavezna je kontrola radioaktivnosti sekundarnih sirovina koje se izvoze. </p><p>Kontrola robe koja se izvozi obavlja se na mestu utovara. Nakon obavljene kontrole radioaktivnosti sekundarnih sirovina, ovlaeno pravno lice izvozniku dostavlja izvetaj o obavljenim merenjima. </p><p>Izvetaj o obavljenim merenjima radioaktivnosti sekundarnih sirovina sadri najmanje sledee podatke: </p><p>1. mesto i datum merenja; </p><p>2. ovlaeno pravno lice koje je obavilo merenje radioaktivnosti; </p><p>3. vrstu sekundarne sirovine; </p><p>4. koliinu sekundarne sirovine; </p><p>5. izvoznik sekundarnih sirovina; </p><p>6. prevoznik poiljke sekundarnih sirovina; </p><p>7. organizator prevoza poiljke otpadnih sirovina; </p><p>8. primalac poiljke sekundarnih sirovina; </p><p>9. registarski broj motornog ili prikljunog vozila, ukoliko se prevoz obavlja drumskim saobraajem ili broj tovarnog lista vagona, ukoliko se prevoz obavlja eleznikim saobraajem; </p><p>10. jaina doze osnovnog zraenja na mernom mestu; </p><p>11. opis, kako su eventualno izmerene poveane vrednosti jaine doze rasporeene po povrini poiljke sekundarnih sirovina (ravnomerno, poveana vrednost jaine doze izmerena samo na jednom mestu i sl.); </p><p>12. najvea izmerena vrednost jaine doze na povrini poiljke sekundarnih sirovina; </p><p>13. vrednost jaine doze izmerena na mestu vozaa ili na mestu gde borave lica u pratnji poiljke; </p><p>14. ureaj za merenje radioaktivnosti korien za pregled poiljke; </p></li><li><p>15. predlog mera zatite od zraenja. </p><p>Trokove kontrole roba za izvoz snosi izvoznik. </p><p>POSTUPAK U SLUAJU USTANOVLJENE POVEANE RADIOAKTIVNOSTI </p><p>lan 14 </p><p>Ukoliko ovlaeno pravno lice ustanovi da roba koja se uvozi sadri radionuklide iznad propisanih granica ili sadri radioaktivne izvore, o tome u roku od 24 sata obavetava inspekciju nadlenu za kontrolu robe za koju je utvrena poveana radioaktivnost. Nadlena inspekcija e narediti vraanje poiljke poiljaocu, i doneti Reenje o zabrani uvoza. </p><p>O svakom ustanovljenom poveanom sadraju radionuklida iznad propisanih granica ovlaeno pravno lice obavetava i Agenciju. </p><p>Ukoliko ovlaeno pravno lice ustanovi da roba koja je u tranzitu kroz Republiku Srbiju sadri radionuklide iznad propisanih granica ili sadri radioaktivne izvore, o tome e u roku od 24 sata obavestiti inspekciju nadlenu za kontrolu robe za koju je utvrena neusaglaenost sa granicama sadraja radionuklida. Nadlena inspekcija e doneti Reenje o zabrani tranzita. </p><p>Reenje o zabrani uvoza, odnosno o zabrani tranzita i pisani dokaz da je roba napustila teritoriju Republike Srbije, dostavlja se Carini, inspekciji nadlenoj za zatitu od jonizujuih zraenja i Agenciji. </p><p>lan 15 </p><p>Ukoliko ovlaeno pravno lice ustanovi da sekundarne sirovine koje se izvoze sadre radionuklide iznad propisanih granica ili sadri radioaktivne izvore, o tome e u roku od 24 sata obavestiti inspekciju nadlenu za zatitu od jonizujuih zraenja koja e narediti vraanje poiljke u mesto utovara i njeno zbrinjavanje. </p><p>Izvetaj o preduzetim merama i postupcima inspekcija nadlena za poslove zatite od jonizujuih zraenja dostavlja Agenciji. </p><p>Trokove zbrinjavanja sekundarnih sirovina koje sadre radionuklide iznad propisanih granica ili sadre radioaktivne izvore snosi vlasnik. </p><p>lan 16 </p><p>U sluaju da se u Republiku Srbiju vrati roba, koja sadri radionuklide iznad propisanih granica ili sadri radioaktivne izvore, a koja je prethodno bila izvezena iz Republike Srbije, carinski slubenik o tome obavetava Agenciju. </p><p>Agencija e proceniti da li je potrebno sprovesti dodatne mere zatite od jonizujuih zraenja i doneti odluku o daljem postupanju. </p></li><li><p>PROCEDURA KORIENJA MONITORA I POSTUPAK ZA INTERVENCIJU U SLUAJU NEDOZVOLJENOG PROMETA RADIOAKTIVNIH I NUKLEARNIH </p><p>MATERIJALA </p><p>lan 17 </p><p>Carinski slubenici vre neposrednu kontrolu nedozvoljenog i ilegalnog prometa radioaktivnih i nuklearnih materijala koristei prenosne indikatore zraenja i stacionarne monitore zraenja. </p><p>Stacionarni monitori zraenja se na graninim prelazima postavljaju tako da se omogui kontrola radioaktivnosti svakog vozila i putnika koji prelaze dravnu granicu. Prilikom kontrole radioaktivnosti stacionarnim monitorima zraenja, brzina kretanja pri prolasku pored monitora ne sme biti vea od brzine kretanja navedene u specifikaciji stacionarnog monitora. Ukoliko stacionarni monitor detektuje prekoraenje doze iznad prirodnog nivoa zraenja za datu lokaciju, aktivira se svetlosni ili zvuni alarm ureaja. </p><p>Na graninim prelazima na kojima nisu postavljeni stacionarni monitori zraenja, neposrednu kontrolu nedozvoljenog i ilegalnog prometa radioaktivnih i nuklearnih materijala vre carinski slubenici koristei prenosne indikatore zraenja. Prilikom redovne carinske kontrole, carinski slubenici nose i prenosne indikatore zraenja koji su ukljueni sve vreme dok traje carinski pregled. </p><p>Ukoliko se prilikom pribliavanja carinskog slubenika vozilu oglasi alarm prenosnog indikatora zraenja, signal je potrebno verifikovati. Verifikacija podrazumeva udaljavanje i ponovno pribliavanje vozilu kako bi se potvrdilo prisustvo polja jonizujuih zraenja. </p><p>Vozilo u kojem je detektovano prekoraenje doze iznad prirodnog nivoa zraenja za datu lokaciju smeta se na bezbedno mesto sa koga nee ugroziti granini prelaz i zdravlje ljudi. </p><p>OPREMA I INSTRUMENTI ZA NEPOSREDNU KONTROLU RADIOAKTIVNOSTI ROBE I RADIOAKTIVNE KONTAMINACIJE PUTNIKA </p><p>lan 18 </p><p>Za kontrolu radioaktivnosti carinski slubenici koriste prenosne indikatore zraenja i stacionarne monitore zraenja. </p><p>Depni (prenosni) indikatori zraenja treba da: </p><p>1. budu male mase; </p><p>2. poseduju zvuni i svetlosni alarm; </p><p>3. detektuju povienje jaine ambijentalne doze gama zraenja od 0,2oSv/h u trajanju od 1s za energije 241Am, 137Cs i 60Co; </p><p>4. rade u opsegu od 100 nSv/h do 0,1 Sv/h sa grekom merenja koja je manja od 20% ; </p><p>5. poseduju autonomiju rada veu od 500 sati. </p></li><li><p>Stacionarni monitori koji se postavljaju na graninim prelazima zadovoljavaju sledee karakteristike: </p><p>1. prag detekcije je takav da registruju svako poveanje jaine doze vee od 20% od prirodnog nivoa zraenja; </p><p>2. detektuju poveanje radioaktivnosti kod vozila u pokretu. </p><p>STUPANJE NA SNAGU </p><p>lan 19 </p><p>Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije". </p><p>Prilog 1 </p><p>Spisak proizvoda za koje su obavezna dozimetrijska ispitivanja: </p><p>1. kaolin i ostale kaolinske gline, kalcinisane ili nekalcinisane; </p><p>2. mermer, travertin, ekosin i ostali krenjaki kamen za spomenike ili graevinarstvo, prividne relativne gustine 2,5 ili vee; </p><p>3. rude aluminijuma i koncentrati; </p><p>4. rude niobijuma, tantala, vanadijuma, cirkonijuma i koncentrati; </p><p>5. granulisana zgura (pesak) pri proizvodnji gvoa ili elika; </p><p>6. zgura (osim granulisane zgure) kovarina i ostali otpaci pri proizvodnji gvoa ili elika; </p><p>7. otpad sa indeksnim brojevima 19 12 02 i 19 10 03 iz Kataloga otpada: </p><p>1) otpaci i ostaci od bakra; </p><p>2) otpaci i ostaci od gvoa ili elika: otadni ingoti, slabovi i dr. od gvoa ili elika za pretapanje; </p><p>3) otpaci i ostaci od nikla; </p><p>4) otpaci i ostaci od aluminijuma; </p><p>5) otpaci i ostaci od olova; </p><p>6) otpaci i ostaci od cinka; </p><p>7) otpaci i ostaci od kalaja; </p></li><li><p>8) otpaci i ostaci od volframa; </p><p>9) otpaci i ostaci od molibdena; </p><p>10) otpaci i ostaci od tantala; </p><p>11) otpaci i ostaci od magnezijuma; </p><p>12) otpaci i ostaci od kobalta; </p><p>13) otpaci i ostaci od bizmuta; </p><p>14) otpaci i osaci od kadmijuma; </p><p>15) otpaci i ostaci od titana; </p><p>16) otpaci i ostaci od cirkonijuma; </p><p>17) otpaci i ostaci od antimona; </p><p>18) otpaci i ostaci od mangana; </p><p>19) otpaci i ostaci od berilijuma, hroma, germanijuma, vanadijuma, galijuma, hafnijuma (celtijuma), indijuma, niobijuma (kolumbijuma), renijuma i talijuma; </p><p>20) otpaci i ostaci od kermeta. </p><p>Prilog 2 </p><p>Spisak proizvoda za koje je obavezno gamaspektrometrijsko ispitivanje sadraja radionuklida: </p><p>1. aj; </p><p>2. borovnica (u svim oblicima); </p><p>3. brusnica (u svim oblicima); </p><p>4. umsko voe (u svim oblicima); </p><p>5. peurke, osim uzgajanih (u svim oblicima); </p><p>6. itarice (osim semenske robe); </p><p>7. meso i drugi klanini proizvodi za jelo; </p><p>8. mleko i proizvodi od mleka; </p><p>9. ivin...</p></li></ul>