Pravilnik Za Izgradnji Postroenja Za TNG

  • Published on
    08-Aug-2015

  • View
    120

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>PRAVILNIK O IZGRADNJI POSTROJENJA ZA TENI NAFTNI GAS I O USKLADITAVANJU I PRETAKANJU TENOG NAFTNOG GASA ("Sl. list SFRJ", br. 24/71 i 26/71 - ispr.) lan 1 Izgradnja postrojenja za teni naftni gas i uskladitavanje i pretakanje tenog naftnog gasa vre se na nain odreen Tehnikim propisima o izgradnji postrojenja za teni naftni gas i o uskladitavanju i pretakanju tenog naftnog gasa, koji su odtampani uz ovaj pravilnik i ine njegov sastavni deo. lan 2 U postojeim postrojenjima za teni naftni gas moraju se mere obezbeenja predviene odredbama ovog pravilnika sprovesti u roku od dve godine od dana njegovog stupanja na snagu. lan 3 Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da vai Pravilnik o upotrebi tenih gasova u domainstvima i ugostiteljskim, zanatskim i trgovinskim radnjama ("Slubeni list FNRJ", br. 34/62). lan 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom listu SFRJ".</p> <p>TEHNIKI PROPISI O IZGRADNJI POSTROJENJA ZA TENI NAFTNI GAS I O USKLADITAVANJU I PRETAKANJU TENOG NAFTNOG GASA 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4 1.5 Objanjenje pojmova Nie navedeni pojmovi, u smislu ovih propisa, imaju sledea znaenja: Teni naftni gas (u daljem tekstu: gas) su naftni ugljovodonici (propan, propen, butan, buten i njihovi izomeri) i njihove smee u tenom ili gasovitom stanju, iji parni pritisak prelazi 1,25 kp/cm2 pri 40oC, koji odgovaraju jugoslovenskim standardima. Parni pritisak je pritisak para gasa izraen u kp/cm2 pri 40oC u ravnotenom stanju sa tenou. Maksimalni dozvoljeni radni pritisak je najvei dozvoljeni unutranji radni pritisak u kp/cm2 pri 40oC, za koji je posuda konstruisana ili najvei unutranji radni pritisak koji odobrava nadlena inspekcija. Ispitani pritisak je unutranji pritisak u kp/cm2 koji je za 50% vei od radnog</p> <p>1</p> <p>1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28</p> <p>pritiska pri 40oC. Rezervoar za gas je svaka zatvorena posuda izraena i odobrena za punjenje gasom (prenosni rezervoar, stabilni rezervoar, transportna cisterna), koja ispunjava uslove predviene vaeim jugoslovenskim standardima. Postrojenje za gas je rezervoar, boca ili drugi ureaj odnosno skup ureaja koji predstavlja jednu tehnoloku celinu. Boca za gas je posuda cilindrinog oblika koja se moe upotrebljavati samo u vertikalnom poloaju. Prenosni rezervoari (kontejneri) su posude specijalno izgraene i opremljene za transport i uskladitavanje gasa, punjenja 250, 500, 1000 i 2000 kg. Oprema za gas je oprema otporna na dejstvo gasa i nepropusna do pritiska koji je na njoj oznaen. Ispariva je ureaj za isparavanje gasa. Pokaziva nivoa je ureaj koji pokazuje nivo tene faze gasa u posudi. Primarni regulacioni krug su ureaji na instalaciji ili postrojenju za gas, koji su pod pritiskom jednakim ili veim od pritiska u rezervoaru. Sekundarni regulacioni krug su svi ureaji na instalaciji ili postrojenju za gas, iza prvostepene redukcije pritiska, koji su pod pritiskom manjim od pritiska u rezervoaru. Prvostepena redukcija pritiska su ureaji za redukciju pritiska (smanjenje pritiska u rezervoaru) koji mogu reducirati pritisak u tenoj ili parnoj fazi gasa. Drugostepena redukcija i regulacija pritiska su ureaji za redukciju i regulaciju pritiska na radni pritisak troila. Ureaj za meanje je postrojenje koje se upotrebljava za prethodno meanje isparenog gasa sa vazduhom pre njegove distribucije i potronje. Stepen punjenja je procentualni odnos teine gasa u posudi i teine vode, koju bi ta posuda sadravala na temperaturi od 15oC. Uskladitavanje gasa je svakako trajno ili privremeno dranje gasa u rezervoarima i bocama kod proizvodnje (skladita proizvoaa), distribucije (skladita distributera) i potronje (skladita potroaa). Trajno dranje gasa je uskladitavanje gasa u trajanju duem od 180 dana. Privremeno dranje gasa je uskladitavanje gasa u pokretne posude (transportne cisterne, prenosne rezervoare i boce). Pretakalite su mesto i ureaji za prikljuenje transportnih cisterni na stabilnu instalaciju. Pristupni put je put odnosno kolosek predvien za pristup transportnih cisterni pretakalitu, koji je sastavni deo pretakalita. Sigurnosni ureaj je ventil ili druga naprava koja titi delove postrojenja od pritiska iznad propisanih vrednosti. Pritisak otvaranja sigurnosnog ventila je pritisak pri kojem poinje otvaranje ventila i isputanje gasa. On mora biti za 10% vei od maksimalno dozvoljenog radnog pritiska posude odnosno cevovoda na kome je sigurnosni ventil instaliran. Zaporni organ je ventil za zatvaranje, zasun, slavina ili slini ureaj postavljen na postrojenju za zatvaranje tene ili parne faze gasa. Ventil protiv loma cevi je ventil koji odvaja delove postrojenja (posude i cevovode) zatvaranjem protoka gasa u sluaju loma spoja ispred njega i ne moe se smatrati zapornim organom. Pokaziva protoka je ureaj za pokazivanje protoka tene faze gasa. 2</p> <p>1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3</p> <p>2.1.1.4 2.1.1.5</p> <p>Regulator nivoa je ureaj koji regulie visinu nivoa tene faze gasa. Odgovarajua ventilacija je ventilacija koja onemoguava stvaranje koncentracije gasa u vazduhu vee od 25% od donje granice zapaljivosti. Transportna cisterna (auto-cisterna, cisterna prikolica, vagon-cisterna i sl.) je rezervoar cilindrinog oblika zapremine do 80 m3 vrsto vezan za pokretno postolje, koji se upotrebljava za transport gasa. Sistem sa bocama je svaka instalacija za korienje gasa kod koje se za uskladitavanje koriste boce. Sistem sa rezervoarima je svaka instalacija za korienje gasa kod koje se za uskladitenje koriste rezervoari. Odobren (atestiran) rezervoar ili ureaj odnosno odobrena (atestirana) oprema je svaki rezervoar ili ureaj odnosno oprema koji su ispitani od strane ovlaene domae ustanove ili priznate inostrane ustanove odnosno koji ispunjavaju uslove predviene vaeim jugoslovenskim standardom. Siguran ureaj je ureaj ispitan i u praksi proveren od strane ovlaenih strunjaka. Znaajni objekti su najblii mogui izvori paljenja ili objekti na susednom zemljitu koji ne pripadaju postrojenju. Punjenje po zapremini je sadraj posude (rezervoara, transportne cisterne ili boce) koji je dostigao odreenu zapreminu. Punjenje po teini je sadraj posude (rezervoara, transportne cisterne ili boce) koji je odreen merenjem posude pre i posle punjenja. Postrojenja za gas Rezervoari za gas Zajednike odredbe Rezervoar za gas mora biti odobren. Rezervoar moe biti nadzemni i podzemni. Nadzemni rezervoar moe biti: - cilindrinog ili kuglastog oblika; - leei ili stojei; - stabilni (nepokretni) ili prenosni (pokretni). Podzemni rezervoar moe biti leei i cilindrinog oblika. Rezervoar mora imati sledee oznake: 1) naziv proizvoaa; 2) fabriki broj; 3) godinu izrade; 4) debljinu plata i podnice; 5) oznaku materijala od kog je izraen; 6) ig ili druge oznake nadlene inspekcije; 7) ukupni sadraj posude; 8) radni pritisak za koji je rezervoar izraen u kp/cm2; 9) oznaku maksimalnog dozvoljenog punjenja gasom pri temperaturom od 40oC, a u skladu sa tabelom 3. koja je odtampana uz ove propise i ini njegov sastavni deo, i to: - za gas koji je samo butan, - za gas koji je samo propan ili smea propana i butana. Oznake se ispisuju u litrama ili kilogramima, a prema specifinoj teini gasa: 3</p> <p>2.1.1.6. 2.1.1.7 2.1.1.8</p> <p>2.1.1.9 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.1.1. 2.1.2.1.2 2.1.2.1.3 2.1.2.1.4 2.1.2.1.5 2.1.2.1.6 2.1.2.1.7 2.1.2.1.8 2.1.2.2 2.1.2.2.1. 2.1.2.2.2 2.1.2.2.3</p> <p>10) natpis: SAMO ZA TENI NAFTNI GAS IJI PARNI PRITISAK NE PRELAZI 6,6 kp/cm2 pri 40oC (ako je rezervoar odreen za ist butan) odnosno 16,7 kp/cm2 pri 40oC (ako je rezervoar odreen za ist propan ili smeu koja sadri propan); 11) oznaku: JUS (broj), ako je rezervoar izraen prema jugoslovenskim standardima ili broj atesta, ako je rezervoar inostrane proizvodnje; 12) natpis: ZAPALJIVI GAS - koji se ispisuje crvenom bojom, i to samo na nadzemnom rezervoaru blok-slovima veliine 1/6 prenika rezervoara, ali ne vee od 30 cm. Oznake iz take 2.1.1.5 pod 1 do 11 ovih propisa unose se u natpisnu ploicu koja kod nadzemnih i prenosnih rezervoara mora biti privrena za rezervoar. Ispitni pritisci za rezervoar iznose, i to za butan 10 kp/cm2, a za propan ili smeu propana i butana - 25 kp/cm2. Meusobno odstojanje rezervoara i odstojanje rezervoara od znaajnih objekata, javnog puta ili puteva unutar postrojenja, moraju odgovarati najmanjim udaljenostima iz tabele 1. koja je odtampana uz ove propise i ini njihov sastavni deo (zatitna zona). Odstojanja iz take 2.1.1.8 ovih propisa mere se horizontalno u svim pravcima od gabarita nadzemnog rezervoara odnosno okna podzemnog rezervoara do gabarita objekata i na tom prostoru ne sme se nalaziti bilo kakav izvor paljenja ili elektrini vodovi bez obzira na napon. Ovaj prostor mora se istiti od zapaljivog materijala (korova, trave i drugog rastinja). Nadzemni rezervoar Lokacija i postavljanje Nadzemni rezervoari se, po pravilu, postavljaju van graevinskih objekata. Nadzemni rezervoari se ne smeju postavljati ispod javnih puteva i u udubljenja ispod nivoa terena. Ako ukupna zapremina dva ili vie nadzemnih rezervoara prelazi 3000 m2, rezervoari moraju biti odvojeni u grupe rezervoara, i to tako da zapremina svake grupe moe iznositi do 3000 m3 na meusobnoj udaljenosti od 120 m. Skladita kod proizvoaa i skladita kod distributera mogu biti na udaljenostima manjim od udaljenosti iz tabele 1, ali najvie za 10%. Nadzemni rezervoari moraju imati temelje ija je vatrootpornost predviena za najmanje 2 asa. Nadzemni rezervoar mora biti poduprt tako da se sprei koncentracija suvinog tereta na plat rezervoara, a mesto dodira plata rezervoara sa temeljom mora biti na pogodan nain zatieno od korozije. Nadzemni rezervoari moraju biti obojeni svetlim reflektujuim aluminijumskim ili slinim lakom. Nadzemni cilindrini rezervoari postavljaju se najmanje na dva temelja od kojih je jedan klizni sa nagibom od 0,5% do 1% u smeru drenanog otvora i moraju biti privreni na nain koji im omoguava toplotnu dilataciju. Konstrukcija Konstrukcija nadzemnih rezervoara mora biti odobrena od strane nadlene inspekcije. Prikljuci, ako su to cevni nastavci na platu i podnicama, izvode se iskljuivo varenjem sa pojaanjima na platu duine do 150 mm. Svi nosai za privrivanje penjalica, podesiti, natpisne ploice, drai za 4</p> <p>2.1.2.2.4 2.1.2.2.5 2.1.2.2.6 2.1.2.2.7 2.1.2.2.8 2.1.2.2.9 2.1.2.3 2.1.2.3.1 2.1.2.3.2. 2.1.2.3.3</p> <p>2.1.2.3.4 2.1.2.3.5 2.1.2.3.6 2.1.2.3.7 2.1.2.3.8 2.1.2.3.9 2.1.2.3.1</p> <p>dizanje, jastuci i slino, moraju biti zavareni na rezervoaru pre ispitivanja. Natpisna ploica postavlja se na dostupno i vidljivo mesto na podlogu plata rezervoara vrstom vezom. Varenje kod rezervoara na terenu vri se samo na ploama sedla ili nosaima. Zapremina nadzemnog rezervoara cilindrinog oblika ne sme prelaziti 250 m3. Podnice nadzemnih cilindrinih rezervoara mogu biti poluokrugle ili duboko vuene. Nadzemni cilindrini rezervoari, zapremine vee od 3 m3, moraju na mestima dodira plata i temelja imati eline jastuke (sedla) za pojaanje, koji moraju biti zaokrueni na krajevima i variti se neprekinutim varom. Pojaanje rezervoara iz take 2.1.2.2.8 ovih propisa mora po irini biti jednako najmanje osmostrukoj debljini plata, po debljini ne sme biti manje od 5 mm niti vee od 10 mm, a po duini ne sme biti manje od 1/4 obima plata. Oprema Pod opremom nadzemnog rezervoara podrazumeva se sva oprema koja je neposredno ugraena u rezervoar i na rezervoaru i koja sa njim ini funkcionalnu celinu. Oprema mora biti odobrena i ispitana na pritisak najmanje jednak ispitnom pritisku rezervoara. Nadzemni stabilni rezervoar mora imati sledeu regulacionu, mernu i sigurnosnu armaturu: 1) najmanje dva pokazivaa nivoa tenosti koji rade na razliitom principu; 2) jedan manometar, opremljen slavinom sa kontrolnim prikljukom neposredno vezanim na parni prostor rezervoara; 3) jedan termometar, ugraen u dep i neposredno vezan sa tenom fazom u rezervoaru; 4) ventil protiv loma, ako prikljuci za armaturu imaju prenim vei od 12 mm. Ako takvi prikljuci imaju prenik do 12 mm, ventil mora imati prigunice prenika rupe do 1,2 mm; 5) najmanje dva sigurnosna ventila ali tako da zatvaranjem jednog ventila ne doe do smanjenja ukupnog kapaciteta ispod kapaciteta predvienog u tabeli 2, koja je odtampana uz ove propise i ini njihov sastavni deo. Ventil protiv loma se, po pravilu, ugrauje cunutar nadzemnog rezervoara ili neposredno na cevni prikljuak i ne moe se smatrati zapornim organom. Ventil protiv loma mora se automatski zatvarati, ako protok parne ili tene faze gasa prelazi 1,5 do 2 puta granicu protoka predvienog za prikljuak na kome je ugraen. Kapacitet ventila protiv loma mora biti manji od mogueg protoka koji daje svetli otvor prikljuaka iza njega. Iza svakog ventila protiv loma, ugraenog na nadzemnom rezervoaru, mora postojati jedan sigurni zaporni organ (ventil, slavina, zasun ili slino). Ventil protiv loma ne moraju imati pokazivai nivoa, termometri i manometri, iji slobodni otvori nemaju prenik vei od 1,2 mm niti sigurnosni ventil bez obzira na prenik prikljuka. Izmeu sigurnosnog ventila i nadzemnog rezervoara ne sme se ugraivati zaporni organ, osim kod zajednike sabirne glave koja omoguuje samo pojedinano zatvaranje sigurnosnog ventila bez smanjenja predvienog kapaciteta isputanja. U zajedniku sabirnu glavu smeju biti ugraena najvie etiri sigurnosna ventila. 5</p> <p>0 2.1.2.3.1 1 2.1.2.3.1 2 2.1.2.3.1 3 2.1.2.3.1 4 2.1.2.3.1 5</p> <p>Na nadzemnim rezervoarima odune cevi sigurnosnih ventila moraju biti toliko duge da se njihov zavretak nalazi na 2 m iznad gornjeg nivoa plata rezervoara. Zavrni krajevi odunih cevi moraju imati slobodni - okoeni otvor, koji omoguuje ekspanziju isputenog gasa vertikalno na gore. Odune cevi ne mogu se zatvarati poklopcima ili ianim mrenim mreicama, a gas se ne sme usmeravati na dole. Na svakoj odunoj cevi mora postojati ispust za vodu i kondezat, koji se ne moe zatvoriti. Na sigurnosnom ventilu moraju se naznaiti: - pritisak otvaranja u kp/cm2; - prenik otvora ili kapacitet isputanja; - ig kontrole i broj atesta; - crveni prsten po obodu okruglog dela ventila.</p> <p>Nadzemni rezervoar zapremine vee od 3 m3 mora imati najmanje jedan otvor za ulaz, jedan otvor za isputanje taloga, kao i podest sa penjalicama za pristup do 2.1.2.3.1 gornjeg nivoa plata. 6 2.1.2.4 Posebni uslovi za nadzemne rezervoare Nadzemni rezervoari moraju biti zatieni od udara vozila na mestima na kojima 2.1.2.4.1 su takvi udari mogui, ali tako da to ne spreava nesmetano provetravanje. Ako postoji opasnost od oteenja, ventili, regulatori i merna i ostala oprema 2.1.2.4.2 nadzemnih rezervoara moraju biti zatieni od mehanikih oteenja. Merno staklo se ne sme upotrebljavati kod nadzemnih rezervoara, osim kad se 2.1.2.4.3 gas crpi u tenoj fazi. Raspored nadzemnih cilindrinih rezervoara mora biti takav da, u sluaju 2.1.2.4.4 eksplozije, podnice rezervoara ne ugroze objekte u kojima boravi vei broj ljudi. Elektrina instalacija na nadzemnim rezervoarima mora biti izvedena u skladu sa Propisima o elektrinim postrojenjima na nadzem...</p>

Recommended

View more >