Pravilnik Za Izgradnji Postroenja Za TNG

  • View
    125

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

PRAVILNIK O IZGRADNJI POSTROJENJA ZA TENI NAFTNI GAS I O USKLADITAVANJU I PRETAKANJU TENOG NAFTNOG GASA ("Sl. list SFRJ", br. 24/71 i 26/71 - ispr.) lan 1 Izgradnja postrojenja za teni naftni gas i uskladitavanje i pretakanje tenog naftnog gasa vre se na nain odreen Tehnikim propisima o izgradnji postrojenja za teni naftni gas i o uskladitavanju i pretakanju tenog naftnog gasa, koji su odtampani uz ovaj pravilnik i ine njegov sastavni deo. lan 2 U postojeim postrojenjima za teni naftni gas moraju se mere obezbeenja predviene odredbama ovog pravilnika sprovesti u roku od dve godine od dana njegovog stupanja na snagu. lan 3 Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da vai Pravilnik o upotrebi tenih gasova u domainstvima i ugostiteljskim, zanatskim i trgovinskim radnjama ("Slubeni list FNRJ", br. 34/62). lan 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom listu SFRJ".

TEHNIKI PROPISI O IZGRADNJI POSTROJENJA ZA TENI NAFTNI GAS I O USKLADITAVANJU I PRETAKANJU TENOG NAFTNOG GASA 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4 1.5 Objanjenje pojmova Nie navedeni pojmovi, u smislu ovih propisa, imaju sledea znaenja: Teni naftni gas (u daljem tekstu: gas) su naftni ugljovodonici (propan, propen, butan, buten i njihovi izomeri) i njihove smee u tenom ili gasovitom stanju, iji parni pritisak prelazi 1,25 kp/cm2 pri 40oC, koji odgovaraju jugoslovenskim standardima. Parni pritisak je pritisak para gasa izraen u kp/cm2 pri 40oC u ravnotenom stanju sa tenou. Maksimalni dozvoljeni radni pritisak je najvei dozvoljeni unutranji radni pritisak u kp/cm2 pri 40oC, za koji je posuda konstruisana ili najvei unutranji radni pritisak koji odobrava nadlena inspekcija. Ispitani pritisak je unutranji pritisak u kp/cm2 koji je za 50% vei od radnog

1

1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28

pritiska pri 40oC. Rezervoar za gas je svaka zatvorena posuda izraena i odobrena za punjenje gasom (prenosni rezervoar, stabilni rezervoar, transportna cisterna), koja ispunjava uslove predviene vaeim jugoslovenskim standardima. Postrojenje za gas je rezervoar, boca ili drugi ureaj odnosno skup ureaja koji predstavlja jednu tehnoloku celinu. Boca za gas je posuda cilindrinog oblika koja se moe upotrebljavati samo u vertikalnom poloaju. Prenosni rezervoari (kontejneri) su posude specijalno izgraene i opremljene za transport i uskladitavanje gasa, punjenja 250, 500, 1000 i 2000 kg. Oprema za gas je oprema otporna na dejstvo gasa i nepropusna do pritiska koji je na njoj oznaen. Ispariva je ureaj za isparavanje gasa. Pokaziva nivoa je ureaj koji pokazuje nivo tene faze gasa u posudi. Primarni regulacioni krug su ureaji na instalaciji ili postrojenju za gas, koji su pod pritiskom jednakim ili veim od pritiska u rezervoaru. Sekundarni regulacioni krug su svi ureaji na instalaciji ili postrojenju za gas, iza prvostepene redukcije pritiska, koji su pod pritiskom manjim od pritiska u rezervoaru. Prvostepena redukcija pritiska su ureaji za redukciju pritiska (smanjenje pritiska u rezervoaru) koji mogu reducirati pritisak u tenoj ili parnoj fazi gasa. Drugostepena redukcija i regulacija pritiska su ureaji za redukciju i regulaciju pritiska na radni pritisak troila. Ureaj za meanje je postrojenje koje se upotrebljava za prethodno meanje isparenog gasa sa vazduhom pre njegove distribucije i potronje. Stepen punjenja je procentualni odnos teine gasa u posudi i teine vode, koju bi ta posuda sadravala na temperaturi od 15oC. Uskladitavanje gasa je svakako trajno ili privremeno dranje gasa u rezervoarima i bocama kod proizvodnje (skladita proizvoaa), distribucije (skladita distributera) i potronje (skladita potroaa). Trajno dranje gasa je uskladitavanje gasa u trajanju duem od 180 dana. Privremeno dranje gasa je uskladitavanje gasa u pokretne posude (transportne cisterne, prenosne rezervoare i boce). Pretakalite su mesto i ureaji za prikljuenje transportnih cisterni na stabilnu instalaciju. Pristupni put je put odnosno kolosek predvien za pristup transportnih cisterni pretakalitu, koji je sastavni deo pretakalita. Sigurnosni ureaj je ventil ili druga naprava koja titi delove postrojenja od pritiska iznad propisanih vrednosti. Pritisak otvaranja sigurnosnog ventila je pritisak pri kojem poinje otvaranje ventila i isputanje gasa. On mora biti za 10% vei od maksimalno dozvoljenog radnog pritiska posude odnosno cevovoda na kome je sigurnosni ventil instaliran. Zaporni organ je ventil za zatvaranje, zasun, slavina ili slini ureaj postavljen na postrojenju za zatvaranje tene ili parne faze gasa. Ventil protiv loma cevi je ventil koji odvaja delove postrojenja (posude i cevovode) zatvaranjem protoka gasa u sluaju loma spoja ispred njega i ne moe se smatrati zapornim organom. Pokaziva protoka je ureaj za pokazivanje protoka tene faze gasa. 2

1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3

2.1.1.4 2.1.1.5

Regulator nivoa je ureaj koji regulie visinu nivoa tene faze gasa. Odgovarajua ventilacija je ventilacija koja onemoguava stvaranje koncentracije gasa u vazduhu vee od 25% od donje granice zapaljivosti. Transportna cisterna (auto-cisterna, cisterna prikolica, vagon-cisterna i sl.) je rezervoar cilindrinog oblika zapremine do 80 m3 vrsto vezan za pokretno postolje, koji se upotrebljava za transport gasa. Sistem sa bocama je svaka instalacija za korienje gasa kod koje se za uskladitavanje koriste boce. Sistem sa rezervoarima je svaka instalacija za korienje gasa kod koje se za uskladitenje koriste rezervoari. Odobren (atestiran) rezervoar ili ureaj odnosno odobrena (atestirana) oprema je svaki rezervoar ili ureaj odnosno oprema koji su ispitani od strane ovlaene domae ustanove ili priznate inostrane ustanove odnosno koji ispunjavaju uslove predviene vaeim jugoslovenskim standardom. Siguran ureaj je ureaj ispitan i u praksi proveren od strane ovlaenih strunjaka. Znaajni objekti su najblii mogui izvori paljenja ili objekti na susednom zemljitu koji ne pripadaju postrojenju. Punjenje po zapremini je sadraj posude (rezervoara, transportne cisterne ili boce) koji je dostigao odreenu zapreminu. Punjenje po teini je sadraj posude (rezervoara, transportne cisterne ili boce) koji je odreen merenjem posude pre i posle punjenja. Postrojenja za gas Rezervoari za gas Zajednike odredbe Rezervoar za gas mora biti odobren. Rezervoar moe biti nadzemni i podzemni. Nadzemni rezervoar moe biti: - cilindrinog ili kuglastog oblika; - leei ili stojei; - stabilni (nepokretni) ili prenosni (pokretni). Podzemni rezervoar moe biti leei i cilindrinog oblika. Rezervoar mora imati sledee oznake: 1) naziv proizvoaa; 2) fabriki broj; 3) godinu izrade; 4) debljinu plata i podnice; 5) oznaku materijala od kog je izraen; 6) ig ili druge oznake nadlene inspekcije; 7) ukupni sadraj posude; 8) radni pritisak za koji je rezervoar izraen u kp/cm2; 9) oznaku maksimalnog dozvoljenog punjenja gasom pri temperaturom od 40oC, a u skladu sa tabelom 3. koja je odtampana uz ove propise i ini njegov sastavni deo, i to: - za gas koji je samo butan, - za gas koji je samo propan ili smea propana i butana. Oznake se ispisuju u litrama ili kilogramima, a prema specifinoj teini gasa: 3

2.1.1.6. 2.1.1.7 2.1.1.8

2.1.1.9 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.1.1. 2.1.2.1.2 2.1.2.1.3 2.1.2.1.4 2.1.2.1.5 2.1.2.1.6 2.1.2.1.7 2.1.2.1.8 2.1.2.2 2.1.2.2.1. 2.1.2.2.2 2.1.2.2.3

10) natpis: SAMO ZA TENI NAFTNI GAS IJI PARNI PRITISAK NE PRELAZI 6,6 kp/cm2 pri 40oC (ako je rezervoar odreen za ist butan) odnosno 16,7 kp/cm2 pri 40oC (ako je rezervoar odreen za ist propan ili smeu koja sadri propan); 11) oznaku: JUS (broj), ako je rezervoar izraen prema jugoslovenskim standardima ili broj atesta, ako je rezervoar inostrane proizvodnje; 12) natpis: ZAPALJIVI GAS - koji se ispisuje crvenom bojom, i to samo na nadzemnom rezervoaru blok-slovima veliine 1/6 prenika rezervoara, ali ne vee od 30 cm. Oznake iz take 2.1.1.5 pod 1 do 11 ovih propisa unose se u natpisnu ploicu koja kod nadzemnih i prenosnih rezervoara mora biti privrena za rezervoar. Ispitni pritisci za rezervoar iznose, i to za butan 10 kp/cm2, a za propan ili smeu propana i butana - 25 kp/cm2. Meusobno odstojanje rezervoara i odstojanje rezervoara od znaajnih objekata, javnog puta ili puteva unutar postrojenja, moraju odgovarati najmanjim udaljenostima iz tabele 1. koja je odtampana uz ove propise i ini njihov sastavni deo (zatitna zona). Odstojanja iz take 2.1.1.8 ovih propisa mere se horizontalno u svim pravcima od gabarita nadzemnog rezervoara odnosno okna podzemnog rezervoara do gabarita objekata i na tom prostoru ne sme se nalaziti bilo kakav izvor paljenja ili elektrini vodovi bez obzira na napon. Ovaj prostor mora se istiti od zapaljivog materijala (korova, trave i drugog rastinja). Nadzemni rezervoar Lokacija i postavljanje Nadzemni rezervoari se, po pravilu, postavljaju van graevinskih objekata. Nadzemni rezervoari se ne smeju postavljati ispod javnih puteva i u udubljenja ispod nivoa terena. Ako ukupna zapremina dva ili vie nadzemnih rezervoara prelazi 3000 m2, rezervoari moraju biti odvojeni u grupe rezervoara, i to tako da zapremina svake grupe moe iznositi do 3000 m3 na meusobnoj udaljenosti od 120 m. Skladita kod proizvoaa i skladita kod distributera mogu biti na udaljenostima manjim od udaljenosti iz tabele 1, ali najvie za 10%. Nadzemni rezervoari moraju imati temelje ija je vatrootpornost predviena za najmanje 2 asa. Nadzemni rezervoar mora biti poduprt tako da se sprei koncentracija suvinog tereta na plat rezervoara, a mesto dodira plata rezervoara sa temeljom mora biti na pogodan nain zatieno od korozije. Nadzemni rezervoari moraju biti obojeni svetlim reflektujuim aluminijumskim ili slinim lakom. Nadzemni cilindrini rezervoari postavljaju se najmanje na dva temelja od kojih je jedan klizni sa nagibom od 0,5% do 1% u smeru drenanog otvora i moraju biti privreni na nain koji im omoguava toplo