Pravo Pomorskih Prijevoza i Osiguranje Biserka

  • Published on
    06-Nov-2015

  • View
    9

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pravo Pomorskih Prijevoza i Osiguranje

Transcript

<p>predavanje,38-50str., mr.sc.Biserka Rukavina, 18.03.2010.Stvarna prava na brodu skup pravnih normi kojima se regulira odnos prema stvarima brod kao nekretnina stjecanje i prestanak stvarnog prava na brodu putniki brod osnova: 12m duljine, teretni brod osnova: 12m duljine, 15BT-aBrod temeljne karakteristike1) brod nema pravnu sposobnost2) brod je stvar posebne vrste (lat. res sui generis) pokretna, sastavljena i nedjeljiva stvar3) zbog velike vrijednosti i gospodarskog znaenja, brod se u pogledu stjecanja, prijenosa i gubitka stvarnih prava na brodu smatra nekretninom4) Upisnik broda luke kapetanije5) Registar brodova u zgradi na Podmurvicama</p> <p> list A (tehniki podaci), list B (vlasnitvo), list C (hipoteka, krediti) stvarno pravo skup pravnih normi graanskog prava kojima se ureuju odnosi to nastaju meu ljudima u pogledu stvari karakteristike stvarnog prava: objekt stvarnopranog odnosa je stvar stvarna prava su apsolutna i djeluju protiv svakoga broj stvarnih prava odreen je propisom 3 vrste stvarnog prava: opravo vlasnitva pomorska hipoteka pomorske privilegijePravo vlasnitva definicija: pravo vlasnitva je stvarno pravo koje svojem nositelju daje potpunu privatnu vlast na stvari i glede nje, to je pravni poredak doputa i jami te je mjerodavna za svakoga pravni temelj stjecanja prava vlasnitva: pravni posao openitoodluka nadlenog tijela nasljeivanje brodzakon (dosjelost) pomorski plijen abandon isplata osigurnine (potpuni gubitak) nevaenje potonulog broda (res delicta) upis prava vlasnitva u upisnik brodova ima konstituivno znaenjeHipoteka na brodu definicija: hipoteka na brodu je pravo prema kojem je vjerovnik ovlaten namiriti svoju trabinu iz prodajne cijene broda, ostvarena sudskom prodajom ili izvansudskom prodajom ili uzimanjem broda u posjed i iskoritavanjem broda pomorska hipoteka: nastanak ispunjenje prestanak hipoteka na brodu ne prestaje promjenom vlasnika broda vrste hipoteke: ugovorna hipoteka nastaje sporazumom stranaka prinudna, sudska hipoteka temelji se na odluci suda (inicijativa vjerovnika) hipoteka se prostire na: brod pripatke broda (ine sve stvari koje po svojoj namjeni trajno slue njegovoj upotrebi i kad sud privremeno odvojeni od njega; IZUZETAK: hipoteka se ne prostire na one pripatke koji se nalaze u vlasnitvu druge fizike ili pravne osobe i ako je taj podatak unijet u upisnih brodova) hipoteku (nadhipoteku) uzgrednost broda (vrijednostni ekvivalent tet, tj.umanjene vrijednosti broda zbog oteenja ili djelominog gubitka (materijalna oteenja, trabine po osnovi zajednike havarije), sve pod uvjetom da oteenje ili gubitci nisu popravljeni) naknadu iz osiguranja broda hipoteka se ne prostire na: vozarinu prevozninu (putniki promet) tegljarinu zakupninu nagradu za spaavanje sve pod uvjetom da drugaije nije ugovoreno ispunjenje hipoteke na brodu: sudska prodaja broda prijedlog za ovrhu temeljem ovrne isprave (sudska odluka ili nagodba) sud poziva sve vjerovnike da sudjeluju na roituza utvrivanje uvjeta prodaje ovlatenje na iskoritavanje broda uzimanjem broda u posjed, vjerovnik zaprima prihode broda te zaradu rabi za namirenje svoje trabine (vjerovnik uzimanjem broda u posjed moe odluivati u smislu odabira, vremena i mjesta prodaje broda - povoljno procesno pravo drave itd.) izvansudska prodaja broda vjerovnik ovlaten prodati brod dunost postupanja panjom dobrog gospodarstvenika ovlaten je traiti upis zabiljebe izvansudske prodaje u upisnik brodova redoslijed namirenja hhipotekarni vjerovnici se namiruju prema redoslijedu kako je upisana hipoteka u upisnik brodova prestanak hipoteke hipoteka prestaje: brisanjem hipoteke prodajom broda u ovrnom ili steajnom postupku izvansudskom prodajom broda proglaenjem broda pomorskim plijenom ili ratnim plijenom na moruPomorski privilegiji definicija: pomorski privilegiji su stvarnopravni teret na brodu i ovlateniku daje pravo da namiri svoje trabine sudskom prodajom broda temeljne karakteristike pomorskih privilegija: pomorski privilegij predstavljaju zakonsko zalono pravo sui generisi propisani su Pomorskim zakonikom za prestanak pomorskih privilegija i pravne uinke koji iz toga prava slijede prema treim osobama nije potreban upis u Upisnik brodova (anonimnost vjerovnika) pomorske privilegije imaju prednost u naplati pred svim drugim pravima, ukljuujui i pomorske hipoteke pomorske privilegije ukljuuju i pripatke broda pomorske privilegije imaju red prvenstva namirenja kako je definirano zakonskim lankom te ih nije potrebno biljeiti na list C trabine koje su osigurane pomorskim privilegijama: trabine za plae i druge iznose koji se duguju zapovjedniku broda, asnicima i drugim lanovima posade u svezi s njihovim zaposlenjem na brodu ukljuujui trokove povratnog putovanja i doprinose za socijalno osiguranje koji se plaaju u njihovo ime trabine za smrt ili tjelesne ozljede koje su se dogodile na kopnu ili moru u neposrednoj vezi s iskoritavanjem broda trabine s naslova nagrade za spaavanje broda trabine za luke naknade, trokovi plovidbe kanalima i drugim plovnim putevima te trokove peljarenja trabine po osnovi izvanugovorne odgovornosti za materijalne gubitke ili oteenje prouzroeno uporabom broda, izuzev gubitka ili oteenja tereta, kontejnera i putnikih stvari koje se prevoze brodom prestanak pomorskih privilegija: utrnuem trabine osigurane privilegijom protokom jedne godine prodajom broda u ovrnom ili steajnom postupku osnivanjem fonda ograniene odgovornosti za trabine osigurane privilegijom na brodu koje su podvrgnute ogranienju odgovornosti proglaenjem broda pomorskim odnosno, ratnim plijenom prestankom privilegija na brodu ne prestaje i trabina koja je bila osigurana privilegijem!Redoslijed namirenja trabina u ovrnom postupku privilegirane trabine (protokom jedne godine 1.redovni isplatni razred; sve trabine koje nisu osigurane posebnim pravom prvenstvenog namirenja) trabine brodograditelja i brodoupravljaa osigurane pravom retencije za trabine na koje se retencija odnosi trabine osigurane hipotekom (ranije upisane hipoteke imaju prednost u naplati)</p>