pravopisny slovnik

  • Published on
    02-Feb-2016

  • View
    523

  • Download
    1

DESCRIPTION

grammar

Transcript

PRAVOPISN SLOVNK. A a (spojka) a, (cit.) (v obchodnej korepondencii), po; 4 Ks, po 4 Ks aba (c#.) abakus, -su, m. abaliencia, -ie, .; ab-alienan *abas = opt abatia, -e, .', abati-ka, optka; abati-stvo; abatisk Abauj-Tura, -ne, .; abaujturniansky; skrtene Abauj, -a, m.; Abaujan; Aba-ujianka; abaujsk abar, -u, l. -e, m., tienidlo; abarov, tienidlov abb, -ho, d. -mu, ak. -ho, intr. -m, v mn. sle nesklonn, m. Abderita, -u, m.; abde-ritsk abdikcia, -ie, i., zrieknutie sa; abdikan; abdikova, -ujem abdominlny, brun abeceda, -y, i.; abece-dr; abecedn bel, -a, m.; belova, -ej, . (obec) abercia, -ie, ., od-chlka, chylka; aberan Abesnia, lepie Abe-snsko; Abesnec; A-besnka; abesnina; abesnsky abiturient, -a, m.; abiturientsk abjudikcia, -ie, z. ablatv, -u, m.; abla-tvny ablaut, -u, m.; ablau-tov abiegt, -a, m., poslanec (pred r. 1918) ablcia, -ie, z. abnormalita, -y, .; abnormlny abnormita, -y, z.; ab-normn abo (spojka), alebo abo . . . abo, alebo... alebo... abolcia, -ie, S., znienie, zruenie; aboli-n; abolova abonent, -a, m., predplatite; abonentn; abonentsk; abono-va sa na nieo; predplati si nieo abonnement (fr., taj abonmn), str. neskl., predplatn abortvny Abrahm, -a, m.; abra-hamoviny, 50. narodeniny; Abrahamov-ce, -viec, . pomn. abrzia, -ie, .; abrazvny abreviatra, -y, ., skrtenina, skratka abrogcia, -ie, .; abro-gan absces, -esu, m. abscisa, -y, . absencia, -ie, ., neprtomnos; absentovat sa od nieoho absint, -u, m.', absin-tov Absolon, -a, m. absolcia, -ie, S., rozhreenie absolutizmus, -zrnu, m., samovlda; absolutistick; samovldny absoltny, neobmedzen; absoltno, str.; absoltnos Slov a tvary v vodzovkch alebo s hviezdikou s nesprvne. Q 126 absolutrium, -ia, str. absolvent, -a, m.; absolventka; absolvova nieo, vyehodi (napr. kolu), skoni (napr. program) absorbova; absorpcia; absorpn; absorp-tvny abstinencia, -ie, S., zdranlivos; abstinent; abstinentn, zdranliv; abstinentizmus; abstinova sa od nieoho, zdriava sa abstrahova, -ujem, -uj nieo, od nieoho abstrakcia, astejie abstraktnos abstraktn; abstraktne, str.; abstrak-tum, -ta, str. absurdn, nsmyseln; absurdum, -da, n. pi. absurd, g. absurd, str.; absurdnos abundancia, -ie, i., hojnos; abundant-n, hojn, oplvajci niem abzus, -zu, m., zneuitie aby (spojka), aby som, aby si, aby, aby sme, aby ste, aby abych (len v bsnickej rei; in127 tick; Adriatick more (por. Jadran) adsorpcia, -ie, .; ad-sorpn adulr, -a, m. adut, -a, m. advent,-a, m.', adventn adverbium, -ia, str., prislovka; adverbil-ny, prslovkov; ad-verbializova (sa) adverzatvny, odporo-vaci advokt, -a, m.; ad-voktik; advokcia; advoktstvo; advo-katra; advoktsky; advoktny adynamia, -ie, . aero, -a, str. {skrten e aeropln; aero taj trojslabin) aerodrom, -u, m. aerodynamika, -j, .; aerodynamick aerofobia, -ie, S. aerolit, -u, m., povet-ro, meteorit aeronautika, -y, ., vzduchoplavectvo aeropln, -u, m., lietadlo aerostatika, -y S., nuka o rovnovhe plynov aerostat, -u, m. aeroterapia, -ie, S., vzducholieba *Aeskulapius = Esku-lpius *Aesop = Ezop afzia, -ie, .; afatik, n. pi. afatici aflium, -ia, str. afekcia, -ie, ., afekt, dojem, ve; afek-tcia, strojenosf; afektova; afektovan, strojen afra, -y, .'; afrista Afganistan, -u, m.; Af-gan; Afganka; af-ganistansk; afgan-ina afilicia, -ie, .; afilo-va; afilovan, prilenen afincia, -ie, S.', afi-nan afinita, -y, g. pi. afint, . afirmcia, -ie, .; afir-matvny afi, -e, .; afiova afix, -u, m. afonia, -e, i.; bezzvn-nos aforizmus, -zrnu, m.; aforisticky,, strun, sen Afrika, -y, .; africk; afritina; Afrian; Afriianka afrikta, -y, . Afrodita, -y, S. aga, -u, m. Agamemnn, -a, m. Agar, i . neskl. agt, -a, m.; agtov Agta, -y, . agva, -y, .; agvov agencia, -ie, S. agenda, -y, g. pi. a-gend, . agent, -a, m.; agentka; agentsk; agentra; agentstvo agiln, ul *agio = io agitcia, -ie, ., podnecovanie; agitan; agittor, podnecova-tel; agitova aglomercia, -ie, S.\ aglomert, -u, m. aglntincia, -ie, .; aglutinujci agnt, -a, m. Agnesa,-y, .; Agneska agnostik, -a, m. agnusok, -ska, m.\ ag-nutek, -teka agogika, -y, S. agon, -u, m.; agonisti-ka, -y, . agnia, -ie, .; agonic-k agorafobia, -ie, . agrafa,-y, g. pi. agrf, ., spona agrafia, -ie, S. agrarizmus, -zrnu, m.', agrrny; agrrnik agravcia, -ie, S. agregcia, -ie, I.; agregt 9* 128 agresvny, ton; a-gresvnos, tonos agrikultra, -y, ., ponohospodrstvo agronm, -a, m.; agro-nomka ah (cit.) aha (cit.) aha (prsl.), no ahjaj (cit.) ajim (cit.) aho (cit.) ach (cit.); achka acht,-a, m.; achtov Achiles, -la, m. achromatick, bezfarebn; achromzia a i., a in, a in aj (cit.) aj (spojka), i Ajas, -sa, m. ajbi, -u, m. ajha (cit.) ajvaj (cit.); ajvajko-va ak (spojka) akcia, -ie, .; akcio-v akadmia, -ie, z.; akademik; akademick akant, -u, m. akatafza, -y, . akatalektick akatcll:, lepie neka-tolik ak by (nie akby) akcelercia, ie, ., zrchlenie, zrchovanie; akceleran akcent, -u, m., przvuk; akcentova, przvukova akcept, -u, m.; akceptcia; akceptant; akceptova, prija akcesista, -u, m.; akce-sistka akcesorn *akcia = astina; akciov = asin-n; *akcionr = -astinr; akcionrsky = astinrsky akcidenn akcident, -u, m. akcz, -u, m. akinza, -y, . akiste (prsl.) aklamcia,-ie,.; akla-man; aklamova ak len (nie aklen) aklimatizcia, -ie, .; aklimatizova sa, prispsobi sa ako (spojka i prilo v-ka), akokovek ^ k o s; ako keby ako by akokovek (prsl.) akomak (prsl.); ako-man akomodcia, -ie, S., prispsobenie; akomo-dova sa, prispsobi sa; akomodan akonhle = len o; toko o; sotva; ledva akord, -u, m., szvuk (v hudbe), dohovor; akordn robota (poda dohovoru) -akosi (prsl.) akos, -ti, S.; kvalita; akostn ako-tak (prsl.) akoe (prsl.), no, hej akreditv,-u, m.; akre-ditova akrbia, -ie, . akrobat, -a, m.; akrobacia; akrobatick akrofobia, -ie, . akronym, -u, m. Akropola, -y, S. aksamiet,-, m.; aksa-mietov; aksamiet-nica; aksamietnik akt, -u, n. pi. akty, -ov, m.; aktov; aktovka aktr, -a, m., herec; aktrka; aktrsky aktivita, -y, ., innos; aktvny, inn; aktivizmus; aktivista; aktivova aktvum, -va, str., inn stav; aktva, -v, str. pomn. aktualita, -y, S., asovos; aktulny, asov; aktualizcia; aktualizan; aktualizova aktur, -a, m.; aktur-ka; aktursky akumulcia, -ie, S., na-129 kopenie, hromadenie; akumultor; a-kumultorova akurt (prsl.), priam, prve; akurtnos; akuratesa, presnosf; akurtny, presn akustika, -y, S., nuka o zvuku; akustick akt, -u, m.; aktov aktny, naliehav, ostr, prudk akuzatv, -u, m.; aku-zatvny akvamarn, -u, m.; a-kvamarnov akvarel, -u, l. -e, m.; akvarelov; akvare-lita akvrium, -ia, str.; a-kvriov akvatinta, -y, . akvizcia, -ie, .; akvizin; akvizitr; a-kvizitrka; akvizi-trsky ak; akkovek, aksi; ak-tak; ake ake (spojka) *akiv = jakiv (por. odjakiva, nie od-akiva") alabaster, -str, l. alabastri, m.; alabastro-v Aladr, -a, m. Alah, -a, m. allia, -ie, . Alatnan, -a, n. pi. -i, m.; Alamanka; ala-manina; alamansk alarm, -u, m., poplach al, -u, m. alba, -y, g. pi. lb, S. Albnia, lepie Albnsko; Albnec; Albnka; albnina;al-bnsky albatros, -sa, n. pi. -y, m. Albert, -a, m. albignec, -nca, m.; al-bignka; albignsky Albn, -a, m.\ Albna; Albnka albn, -a, m.; albiniz-mus Albin, -a, m. album, -mu, n. pi. albumy, m.; albumov albumn, -u, m.; albu-mnov ale (spojka) alebo (spojka); alebo . . . bu; bu... alebo; alebo... alebo alegt, -u, m. alegria, -ie, .; alegorick; alegorizova aleja, -e, ., stromoradie aleluja, str. neskl. Ale, g. Alea (Mik. Ale) Alexander, -dra, m.; Alex; Alexandra, .; Alexandria; alexandrijsk alexandrn, -a, m.; ale-xandrnsky Alexej, -a, m. alee (spojka) alfa, -y, . alfabeta, -y, ., abece-da Alfonz, -a, m. Alfrd, -a, m. algebra, -y, S.; alge-brick, algebrov alchmia, -ie, .; al-chymick; alchymis-ta; alchymistic.k aliancia, -ie, S., spol-enie; aliann alibi, str. neskl. Alica, -e, . aligtor, -a, n. pi. -y, m. alikvotn aliment, -u, m., vivn, viva, prspevok na vivu; ali-mentan alinea, -ey, S. alitercia, -ie, .; ali-teran alizarn, -u, m.; aliza-rinov alka, -y, g. pi. lk, . alkajsk (napr. ver) alklie, -i, .; alkalick, alkaloid alkerme, -u, m. alkohol, -u, l. -e, m.; alkoholik, n. pi. alkoholici; alkoholizmus 130 *aIkorn = korn alkova, -ne, S. alkyon, -a; alkyonsk allegro (tal.), ivo; al-legretto almanach, -u, m. almara, -y, g. pi. al-mr, S.; almrka almzia, -ie, .; alm-ziov almuna, -y, g. pi. al-muien, .; almu-nika; almunk; al-munka al (cit.) aloa, -y, g. pi. alo, . aldium, -ia, str.; alo-dilny; aldny alogick; aloginosf; alogizmus Alojz, -a, m.; Alojzia alokcia, -ie, S. alon, -u, m.;alonov alopat, -a,,tn.; alopatia alotrie, -if, . pomn. alpaka, -y, .; alpako-v alpnum, -na, str. Alpy, lp, S. pomn.; alpsk; alpinista; al-pinizmus alrna, -y, S. Alsasko, -a, sr.; alsask; Alsas, Alsaska; alsatina al, -u, m.; altista, -u, m.; altov altn, -u, m., besiedka alterncia, -ie, . alternatva, -y, !,; alternatvny alterovaf, -ujem, -uj, zmeni, pozmeni altruizmus, -zmu, m.; altruista; altruistic-k alumnium, -ia, str., hlink; alumniov, hlinkov alumnt, -u, m.; alum-neum, -ea, str.; alum-nista; alumnistka (i alumna) alra, -y, . alvium, -ia, str.; aluvilny alveola, -y, g. pi. alveol, ., loisko (zubn); alveolrny, loiskov, asnov (vo fonetike) Albeta, -y, .; Beta, Betka, Betuka; al-betinky, -nok,., rd Alr, -a, m., lepie Al rsko; Alrec; Al-rka; alrsky amalgam, -u, m.; a-malgamova Amlia, -ie, z.; zmen. Mlika amarant, -u, m., lska-vec Amta, -y, . amatr, -a, m.; amatrka; amatrsky; amaterizmus = ama-trstvo Amazon, -u, m. (rieka); amazonsk Amazonka, -y, S., prslunka enskho nroda; amazonka, amazonsk ambcia, -ie, S., ctiiados; ambicizny, ctiiadostiv ambit, -u, m. ambra, -y, S.; ambro-v ambrel, -a, l. -i, m. (udov) Ambrz, -a, m.; Ambro ambrozinsky (chorl) ambrzia, -ie, .; am-brziov ambulancia, -ie, .; ambulann; ambu-Iatrium; ambula-trny amen, str. neskl. amencia, -ie, S. Amerika, -y, .; ame-riina; americk; A-merican; Ameriian-ka; amerikanizmus; amerikanizova; A-merikn, americk Slovk; Amerikn-ka ametyst, -u, m.; ame-tystov amfbia, -ie, ., obojivelnk amfibol, -u, m.; amfi-bolit amfiteter, -tra, l. -tri, m.; amfiteatrlny I amfora, -y, g. pi. amfor, S.', amforov; amforick amiant, -u, m. amnestia, -ie, .; amnestova amnzia, -ie, S. amoniak, -u, m., pavok; amonakov amnium, -nia, str.; amnny amoret, -a, m. I amorfnosf, -ti, ., beztvaros; amorfn, beztvar amoroso (tal., taj a-morzo), nene amortizcia, -ie, ., u-morovanie; amortizan; amortizova Amos, -sa, m. ampr, -a, m. ampla, -y, . amplifikcia, -ie, ..; amplifikova amplin, -u, m.; am-plionov amplitda, -y, . ampula, -y, g. pi. am-pl, S. amputcia, -ie, S.; amputova Amsterdam, -u, m.; amsterdamsk amulet, -u, m. amygdalln, -u, m.; a-rnygdalnov anabaptista, -u, m., no-vokrstenec; anabap-tizmus anabza, -y, S. anacionalizmus, -zrnu, m., beznrodnos anafora, -y, S.; anafo-rick anagram, -u, m. anachorta, -u, m. anachronizmus, -zrnu, m.; anachronick anakolt, -u, m. anakreontik, -a, m. anakrza, -y, . analekta, g. analekt, str. pomn. analfabet,-a, m.; analfabeti ck analgia, -ie, S. analgia, -ie, S., obdoba; analogick, obdobn; analogizova anly, -ov, m. pomn., letopisy; analista, letopisec; analistic-analza, -y, S., rozbor; analytik; analyzova; analyztor (prstroji) anamnza, -y, . anans, -u, m.; anansov anapest, -u, m.; ana-pestick anaplastika, -y, . anarchia, -ie, I., bezvldie: anarchista; 131 V. anarchizmus; anarchistick anastatick Anastz, -a, m.; Anastzia anatma, -y, S. anatmia, -ie, I.; anatomick; anatom; anatomka anci, -a, m. Ana, -e, I. Andalzia, Andalz-sko; andalzsky; an-dalztina andezit, -u, m. Andrej, -a, m. androfag, -a, Iudojed androfobia, -ie, S. Andromacha, -y, S. andromeda, -y, I. Andy, nd, i. pomn.; andsk anekdota, -y, g. pi. anekdot, I.; anekdotick anmia, -ie, S., mlo-krvnos; anemick mlokrvn anemonka, -y, I. anensk (nie ansk) aneroid, -u, m., tlako mer anestza, -y, S., bezcit nos; anestetikum anestetick aneuryzma, -y, I. anexia, -ie, .; anekc n; anektova *Aneka = Agnesa 132 angaova (sa), -ujem, -uj niekoho (pre niekoho, za niekoho, v nieom) Angela, -y, i . angelika, -y, . angna, -y, . Anglia, lepie Anglicko; Anglian; Angli-ianka; anglick; anglitina; angliciz-mus anglikn, -a, m.; an-gliknka; angliknsky; anglikanizmus angloman, -a, m.; an-glomansk Anglosas, -a, n. pi. -i, m.; Anglosask; anglosask; anglosa-tina *Angora = Ankara, -y, .; *angorsk = ankarsk *angret = egre, p-ka ani (spojka a prslov-ka); a) ani . . . ani (ani nevidm, ani neujem); b) let ani strela aniln, -u, m.; anilno-v animlny, zvierac; ani-malizmus animato (tal., taj ani-mto) animizmus, -zmu, m. animozita, -y, i. anin, -u, m.; anino-v aniz, -u, m.', anfzov anjel, -a, m.; anjelik, n. pi. anjelici (Siv.), an jeliky (neiv.); anjelsk Anjouovcl, m. pi. (vyslov anovci), prslunci anjouovskej dynastie Ankara, -y, S. (nie Angora); ankarsk anketa, -y, g. pi. an-ket, S. ankylza, -y, S. Anna, -y, .; Anika; Anin; anensk no (prsl.), hej anda, -y, i.; andov anomlia, -ie, ., nepravidelnos; anomlny anonsa, -y, g. pi. anons (anons), .; anons-n; anonsova anonym, -a, m.; anonymita; anonymn, bezmenn anorganick, nestroj-n anormlnosf; anorml-ny *ansk = anensk anlus, -n, m. antagonizmus, -zmu, m.\ antagonista, protivnk antalko, -a, m. antanta, -y, -, dohoda antarktick; Antarktda, -y, i. antna, -y, .; antnov antialkobolik, -a, m.; antialkoholizmus; antialkoholick, protialkoholick anticipcia, -ie, S.; an-ticipan; anticipova antifeminizmus, -zmu, m.; antifeminista antifna, -y, S.; anti-fnov; antifonr antika, -y, .; antick; antikizova *antikleriklny = pro-tikleriklny antiklimax, -u, m. Antikrist, -a, m. antikultrnos, -ti, S., nekultrnos, proti-kultrnos antikva, -y, S., anti-kvov antikvr, -a, m.; antikvarit, -u, m.; antikvrny; antikvita, staroitnos, starina Antily, g. Antl, . pomn. antilopa, -y, g. pi. antilop, S.; antilop antimn, -u, m.; anti-mnov antinomia, -ie, . antipast, -u, m.; anti-pastov 133 antipatia, -ie, .; anti-patick antipd, -a, n. pi. -i, m., protichodca antipyrfn, -u, m.; anti-pyrnov antisemita, -u, m.; antisemitizmus; antisemitsk, protiidov-sk antiseptick; antisep-sa, -y, .; antiseptikum *antisovietsky, lepie protisovietsky antiambrovaf, -ujem, -uj *antipion, lepie protipion antitza, -, ., protiklad; antitetick antitoxn, -u, m.; anti-toxnov antolgia, -ie, S. Anton, -a, m.; Antnia antracn, -u, m.; an-tracnov antracit, -u, m.; antra134 tcia; apretr; apre-tova aprl, -a, L -i, m.; aprlov a priori (lat.), aprirne; aprirny; aprior-nos; apriorizmus; apriorista; aprioris-tick, apriorita aprobcia, -ie, ., schvlenie; aproban; aprobova propos (fr., taj a prop) apropricia, -ie, z.; a-proprian aprovizcia, -ie, .; a- . provizan; aprovi-zova aproximatvny, priblin apsida, -y, g. pi. apsd, z. r, -u, L, -i, m. (miera plon, 100 ms; skrtene a) Arab, -a, m.; Arabka; Arbia, lepie Arab-sko; arabina; arabsk arabeska, -y, g. pi. a-rabesiek, .; arabes-kov arabinza, -y, . Aragnia, lepie Aragnsko; Aragnec; Aragnka; aragnsky; aragnina arak, -u, m.; arakov Aram, -u, m.\ Aramej: Aramejka; aramej-sk; aramejina aranr, -a, m.; aran-rka; aranrsky; aranova arbiter, -tra, m.; arbi-tr, -e, .; arbitrny; arbitrova arcibiskup, -a, m.; arcibiskupsk arcidiecza, -y, .; arci-dieczny arcikniea, -aa, str.; arciknieatstvo; arcikniesatsk; arci-knieac . arcipastier, -a, m. arcivojvoda, -u, m.; arcivojvodkya; arcivojvodstvo Ardenny, Ardenn, I. pomno.; ardennsk arna, -y, . renda, -y, ., njomn; rendtor, njomnk; rendova areopg, -u, m. ret, -u, m. (udov) = vzenie; reto-va = uvzni; -retant = vze Argonny, Argonn, . pomnon; argonn-sk argot, -u, m.; argoto-v; argotick argument, -u, m., dvod; argumentova, dvodi Argus, -sa, m. *arch = hrok; *ark hrek archa, -y, g. pi. rch, S. archaizmus, -zrnu, m.; archaick; archaiz-cia; archaizova; ar-chaista archanjel, -a, m.; archanjel sk archeolgia, -ie, z.; archeolg; archeolo-ka; archeologick archimandrit, -a, m. Archimdes, -da, m.; archimdsky architekt, -a, m.; architektra; architek-tvny architrv, -u, m.; ar-chitrvov archv, -u, m.; archivr; archvny; archivlie, -i, . pomnon; archivlny ria, -ie, . arin,-a,m.; arinsky; arinstvo ariergarda, -y, ., zadn voj rijec, -ijca, m.; rij-ka; rijsk arioso (tal., taj ari-zo); arizny Aristid, -a, m. Aristldes, -da, m. aristokracia, -ie, S.; aristokratick 135 aristri, -na, m. Aristoteles, -la, m.; aristotelsk; aristo-telovec; aristotelovsk aritmetika, -y, .; aritmetick arivista, -u, m.; ari-vizmus; arivistick arkda, -y, . Arkdia, -ie, .; arka-dick; arkadizmus arknum, -na, str. Arkna, -y, .; arkn-sky arktick; Arktda, -y, S. armda, -y, .; armdny armles, -sa, m. armatra, -y, .; ar-matrov Armn, -a, m.; Armn-ka; Armnia, lepie Armnsko; armnsky; armnina arnika, -y, 2.; arniko-*Arnot = Ernest *Arnotka = Ernest-na arogancia, -ie, ., bezoivos; arogantn, bezoiv arogovaf si, osobova si arma, -y, .; aromatick; aromatizQvat. ron, -a, m. arondovaf, zaokrhli, sceli; arondcia Arpd, -a, m.; Arp-dovci, maarsk dynastia; arpdovci, prslunci arpdov-skej dynastie arrangement (fr., taj aranmn), str. ne-S., prava, usporia-, danie arn, -a, m.; arno-v artel, -a, . -i, m. arteria, -ie, ., tepna; arteriov; arterka, tepnika artriosklerza, -y, %., zvpenenie tepien artzka, -y, g. pi. ar-tzok, ., artzska studa artioka, -y, g. pi. artik, S. artikel, -klu, L -kli, m., tovar artikul, -ulu, n. pi. -y, m., lnok artikulcia, -ie, #., lnkovanie hlsok; artikulan; artikulova artileria, -ie, ., delostrelectvo artista, -u, m., umelec; artizmus; artistick arza, -y, . arzn, -u, m.; arzno* v; arzenik arzenl, -u, l. -i, m., zbrojnica asancia, -ie, pozdravenie; asanan; a-sanova *asbest = azbest asekurcia, -ie, S., poistenie; asekurova,, poisti asent, -u, m., asentr-ka, -y, g. pi. sent-rok, S., odvod asepsa, -y, .; aseptick asesor, -a, m., prsediaci, prisan asfalt, -u, m.; asfalto-va asfyxia, -ie, ,; asfik-tick asi (prsl) a sce, lepie a to asigncia, -ie, .; asig nt, -u, m.; asigno-va asimilcia, -ie, %.', asi milan; asimiloval asistencia, -ie, ., asis tent; asistentra asistova askta, -u, m.; aske tick; askza, -y, 2 asn, lepie azda; h dam; vari asocicia, -ie, f.; aso cian asonancia, -ie, S., s zvuk; asonann aspekt, -Uj m. 136 aspik,-u, m.; aspikov apircia, -ie, i., prf-dych, vzdych; in je apircia aspirta, -y, S. aspirtor, -a, m. aspirn, -u, m.; aspir-nov aspo (prisl.) astatick astoia, -ie, .; aste-nik, astenick astigmatick; astig-matik; astigmatiz-mus astma, -y, $., zduch; astmatik; astmatick astra, -y, g. pi. astier, .; astrov astrachnka, -y, S. (druh iapky) astrachnsky; astra-chnov astronm, -a, m. = hvezdr; astronom-ka, -y, ., hvezdrka; astronmia, hvezdrstvo; astronomick, hvezdrsky asymetria, -ie, S., nesmernos; asymetrick, nesmern asymptota, -y, g. pi. asymptot, S.; asymp-totick asyndeton, -deta, str.; * asyndetick. bez-spojkov asynchrnny Asria, -ie, S., lepie Asrsko, str.; Asr; Asrka; asrsky; asrina apircia, -ie, S., tba; apirova; apirant; apirantsk; in je apircia atak, -u, m., tok; atakova, toi ataman, -a, m.; ata-mansk Atanz, -a, m.; Atan-zia ata, m. neskl. atavizmus, -zrnu, m., dedinos; atavistic-k ataxia, -ie, . at., a tak alej ateizmus, -zmu, m., ne-znabostvo; ateista, neznaboh; ateistick, neznabosk atelir, -ru, l. ateliri, m. atematick; atemati-nos Atna, -y, z. (bohya) atentt, -u, m.; atenttnik Atny, Atn, .fomn.; Atnan; Atnan-ka; atnsky atest, :u, m., svedectvo Atika, -y, i.; atick; atitina Atila, -u, m.; atila, atilka (druh kabta) atitada, -y, S. (fr., taj atitfida) atlantick; Atlantik; Atlantick ocen Atlas, -sa, m. (os. meno); Atlas, -asu, m. (pohorie); atlas, -u, m. atlt, -a, m., zpasnk; atltka; atletick atmograf, -u, m. atmosfra, -y, S.; atmosferick atm, -u, m.; atmov; atomek; atomizcia; atomizmus; a-tomizova; atomistika atnia, -ie, z.; atonic-k atrakcia, -ie, .; a-trakn atrament, -u, m.; atramentov atribt, -u, m., prvlastok; atribtny trium, -ia, str. atrofia, -ie, S.; atrofic-k; atrofova atropn, -u, m.; atro-pnov au (cit) audiencia, -ie, ., vsluch; audienn audtor, -a, m.; audi-torit, -u, m. auditrium, -ia, str*, 137 posluchstvo, posluchre augment, -u, m. augmentatvum, -va, str.; augmentatvny Augsburg, -u, m.; augsbursk augur, -a. m.; augur-stvo; augursk; au-gurova Augustn, -a, m.; Augustna; august (mesiac); augustinin; augustininsky aukcia, -ie, z., draba, aukn *auktor = autor auktorita = autorita aula, -y, ., dvorana Aurel, -a, m.; Aurlia aureola, -y, ., svtoiara auskultant, -a, m.; aus-kultantka; auskulto-va Austrlia, -ie, ., Au-strlec, -lea, m.; Au-strlka; austrlina; austrlsky austrofil, -a, n. pi. -i, m.; austrofilstvo autentick, hodnover- n *autiak (ud.) = auto auto, -a, g. pi. aut, str. autobiografia,' -ie, .; autobiografick autobus, -su, m.; autobusov autodaf, str. nesklon. autodidakt, -a, m., samouk; autodidaktic-k autodiela, -ne, . autodoprava, -y, S. autodrom, -u, m. autogar, -e, . autognny autochrom, -u, m. autochton, -a, m., pra-obyvateT; autochtnny autokar, -u, L -e, m. autokefalia, -ie, . autokolna, -y, . autokrat, -a, m.; auto-kracia; autokratick autokritika, -y, .; au-tokritik automat, -u, m.; automatick, samoinn; automatizcia; automatizova automobil, -a, L-e, m.; automobilista autonmia, -ie, z., samosprva; autonmny; samosprvny; autonomista; autonomistick autoportrt, -u, m. autopsia, -ie, . autor, -a, m., pvodca, spisovate; autorita, vnos; autoritr; autoritrstvo; autorizcia; autorizova autorefert, -u, m. autoskopia, -ie, . autostrda, -y, l. (nie dianica") *autotaxi, str. neskl., lepie taxk autotypia, -ie, .; auto-typick; auto typ avansovaf, postpi avantgarda, -y, z., a-vantgardista; avantgardn A var, -a, n. pi. -i, m.; Avarka; avarsk; a-varina avrium, -ia, str. aventura, -y (fr., taj avantura); aventuris-ta (t. avantiirista) avenue, . nesklon. (fr., taj avenii) averzia, -ie, .; averzn aviatik, -a, n. pi. avia-tici, m., letec, pilot; aviatika, letectvo; aviatick, leteck avin, -u, m.; avinik avzo, -a, sr., oznmenie; avizova avak (spojka) = ale axima, -y, ., zsada; axiomatick azbest, -u, m., azbestov azbuka, -y, . azda (prsl.) zia, -ie, I.; zijc; zijka; zijina; zijsk. Aziat, -a, m. (v hanli-138 vom mysle); Aziatka; aziatsk Azovsk more azr, -u, l. -e, m.; a-zrov azyl, -u, m., toite a (prsl.) *a na okrem (boli tam vetci a na jednho" = . . . okrem jednho) lo, -ia, str.; iov; iot ar, -u, l. -e, m.; azrov; arova B ba (prsl. a spojka) baba, -y, S.; bab, -ia, -ie; babka; babika; babkin; babikin; babsk; babisko bba, -y, ., hraka; bbka; bbika; bba, -a, str.; bbtko; bbkov Bbel, -a, l. -i, m. 139 Bako, -a, m., Bakonsk les baki, -u, m. baktrium, -ia, str.; bakteriologia; bakteriologick; bakte-riolog; bakteriolo-ka bakua, -e, g. pi. ba-kl, .; bakulka bal, -u, m.; balk, -a, m.; bali; baln bl, -u, l. -e n. pi. -y, blov, plesov balada, -y, g. pi. bald, .; baladick; baladinos balcha, -am, -aj balalajka, -y, g. pi. balalajok, .; bala-lajkr balamuta, -y, .; balamuti, -im balansova; balans, -u, m. balast, -u, m., pra baldachn, -a, m.; baldachnov balet, -u, m.; baletka; baletnk; balerna balk, -a, m.; balek balistika, -y, S.; balistick bali, -im, -ia; bali;' *baliaci papier = papier na balenie; baln; balivo Balkn, -a, m.; Balk-nec; Balknka; balknsky; Balknsky polostrov; balkani-zcia; balkanizova balkn, -a, m.; balknov; balknik, -a balneolgia, -ie, S.; balneologick balneoterapia, -ie., i. baln, -a, m.; balnov; balnik, -a balot, -e, . Baltazr, -a, m. Baltsk more (v bsnickej rei Balt,, -u); baltsk balustrda, -y, I. balui, -im, -ia balvan, -a, m. balzam, -u, m.; balza-mov, balzamova; balzamova bambolec, -lea, m.; bam-bolovit bambus, -sa,- m., bambusov bn, -a, m.; bnstvo; bansky baa; -e, g. pi. ban, .; bansk; banka, g. pi. baniek, ndoba banlny, vedn; banlnos bann, -u, m.; bannov Bant, -u, m.; Bant-an; Bantanka; ba-ntsky baat; baatos-banda, -y, g. pi. bnd, . band, -e, I.; banda-ista bandrium, -ia, str.; bandriov; bande-rista bandita, -u, m., zbojnk; banditstvo bank,-a, m.; bancky; banctvo; bani bank, -u, m. banka, -y, g. pi. bnk, .; bankr; bankov; banknta = bankovka; bankovnctvo banket,-u, m., hostina; banketova bankrot, -u, m., padok; . bankrotr; bankrotova banova, -ujem, -uj za niem, nieo, elie za niem, utova; bnos Bnovce, -iec; Bnovan; Bnovianka; bnovsk Bansk Bystrica, banskobystrick Bansk tiavnica, banskotiavnick bansk (od baa) bansky (od bn) baptista, -u, m., novo-krstenec; baptistick; baptizmus baptistrium, -ia, str. 140 br (spoj.), kie br, astejie hoci; baraky = hocijak; br-60 = hocio; br-kde = hocikde; br-kto = hocikto barak, -a, m.; barakov baran, -a, n. pi. -y (zosob. -i), m.; barnok; baranek; ba-rana; baraniatko; baranec; baranica; baranina; baran, -ia, -ie; baran barbar, -a, m.', barbarka; barbarstvo; barbarsk; barbarizmus Barbora, -y, S. (os. meno) . barbora, g. pi. barbr, basa; barbor, basista bard, -a, n. pi. -i, m. Bardejov, -a, m.; Bar-dejovan; Bardejov-ianka baret, -u, m.; baretov barevn = farebn barchan, -u, m.; bar-chanov barches, -u, m.; bar-chesov barchet, -u, m.; bar-chetov barira, -y, ., priehrada, zbradlie barikda, -y, S. barina, -y, z., mlka; harinat, bafaait; barinka brka, -y, g. pi. brok, > S., looka barkarola, -y, . barla, -y, g. pi. bariel,: S.; chod o barlch (in je berla); barlika Barnab, -a, m. *barnav = hned barok, -u, m.; barokov barometer, -tra, l. -tri, m. barn, -a, m.; barnka; baronesa; barnik; barnsky baronet, -a, m.; baro-netsk brs (spojka), lepie hoc brsak = hocijak brskde = hocikde brskedy = hocikedy brskto = hocikto Bartolomej, -a, m. *barva = farba; *bar-vit = farbit *barviar = farbiar *barvi = farbi *barvivo =* farbivo baryt, -u, m., aivec barytn, -u, m.; bary-tnov; barytonista bryum, -ya, ST.; b-ryov bas, -u, m.; basista bse, -sne, .; b-snika; bsnik; bsnick; bsnictvo; bsni; -bsnieva Bask, -a, n. pi. -ovia, m.; baskick; baskitina basrelief, -u, m. (/r., taj barelief); basre-liefov bata (cit.) bastard, -a, m., krenec; bastardn bastila, -y, S. bastonda, -y, I. baova, -ujem, -uj; baovsky bata, -y, g. pi. bt, . bfa, -u, m.; bako b sa, bojm sa, boja sa niekoho, nieoho; bva sa batalin, -u, m.; bata-linov batr, -a, l. -i, m. batria, -ie, S. batik, -u, m.; batiko-v; batikova batist, -u, m.; batisto-v Batizovce, -iec, I. po-mnon batoh, -a, m.; batoi-sko; battek; bat-ik; batoina; bato-inr bavi (sa), -im, -ia; ba-vievat (sa); bavka. (sa) 141 bavlna, -y, .; bavinr; bavlnen; bavlnk; bavlnctvo; bavlnr-stvo Bavor, -a, n. pi. -i, m.; Bavorka; Bavorsko; bavorina, bavorsk baza, -y, .; bazika; bazov bza, -y, S., zklad; bzov; bazlny bazr, -a, l. -i, m. bazn, -a, m. bze, -zne, . {len v bsnickom jazyku), bojazlivos bazilin, -a, m.; bazi-linsky bazilika, -y, I. *bzliv = bojazliv baant, -a, m.; baan-t, -ia, -ie baif, -im, -ia po nieom; banosf; bali-vosf; baiv bdie, -iem, -ej (nad niekm), bedli; bdenie; bdel; bdelos beatifikcia, -ie, .; beatifikan bebla, -em, - bea, -im, -ia beda (cit.) beda, -e, . bedka, -am, -aj (nad niekm) bedr, -a, m.; bedr-stvo; bedrsky; be-dri. bedernk, -a, m.; be-dernkov bedern bedli, -im, -ia (o niekoho); bedliv; bedlivos *bednr = debnr; *bedni = debni; *bedna = debna bedova; bedka *Bedrich = Fridrlch *Bedrika = Frederi-ka bedro, -a, g. pi. be-dier, str.; bedern Bedun, -a, m.; Be-duinka; bedunsky beg, -a, n. pi. -ovia, m. begnia, -ie, .; beg-niov beh, -u, m.; behom asu, behom roku" ap., lepie v ase, v roku alebo do roka, za rok ap. beha, -m, aj; behva; behaka, behanie beh, -a, m. Behynce, -niec, i. po-mnon beke, -a, m. ber, -li, . beladona, -y, .; bela-donov belk, -a, m. belasie, -iem, -ej belasi, -im, -ia belsky, -sok, . po-mnon; belaskr; belasnk belas, sin, modr belav (do biela) belov, -a, m. (in je kolska) Belehrad, -u, m.-. Bele-hradan; Belehrad -ianka; belehradsk beletria, -ie, .; beletrista; beletristic-k Belgia, lepie Belgicko; Belgian; Belgi-ianka; belgitina; belgick belica, -e, . (ryba) belidlo, -a, str. belie, -iem, -ej; belejc; belel belko, -a, m. (belovla-s lovek) bemo, -a, str. (on choroba) Belo, -a, m.; in je Vojtech belobrad belofzy belohlav; belohlvok belohorsk beloch, -a, n. pi. belosi, m. belokrdly belokvet belolci belo, -a, m. beloper 10 142 *Belorus *= Bielorus belovlas belozub beluik; beluk *bel = sivko belua, -e, .; Belua (obec) belvedr, -u, l. -i, m.; belvedrsky Belzebub, -a, m. Beadik, -a, m. Bentky, -tok, . po-mnon; Bentan; Bentanka; bentsky; bentina benediktn, -a, m.; be-nediktnsky; benediktnka benefcium, -ia, str.; beneficit; benefi-n benevolencia, -ie, .; benevolentn bengl, -u, m.; benglsky ohe Benglsko, -a, str.; Benglec; Bengl-ka; benglina; benglsky; Benglsky zliv Benjamn, -a, m. benzn, -u, m.; benznov benzol, -u, m.; benzo-lov berla, -y, g. pi. berl, . (biskupsk); in je barla Berln, -a, m.; Berlnan; Beilinanka; berlnsky Bernard, -a, m.; bernardn; bernardn-sky Bernolk (Anton); ber-nolina; bernolkovci; bernolkovsk *bern = daov beryl, -a, m.; ber-ylo-v bes, -u, m. Besarbia, -ie, .; bes-arabsk beseda, -y, .; besiedka; besedova Beskidy, Beskd, . pomn.; beskidsk besnie, -ie, -ej besni, -im, -ia besnota, -y, .; besn betia, -ie, .; betilny beah, -a, m. ber, -a, m.; bersky; beri betel, -u, m.; betelov Betka, -y, ., Betuka, Albeta Betlehem, -a, m.; Betlehemci (obyvatelia Betlehema); betlehemci (chlapci, chodiaci s betlehemom) betn, -u, m.; betnov; betonrstvo; be-tnova bez, bezo (predloka s gen.); bez Boha, bezo mia *bezbarevn bezfarebn bezbolestn bezbonk, -a, m.; bez-bonica; bezbonc-tvo; bezbon bezbrann bezcenn bezcestn bezcieny bezcitn *bezinn neinn bezdetn bezdno, -a, str. bezdvodn bezdrtov bezduch bezfarebn; -bezfarb bezhlav bezcharaktern bezchybn bezideov bezkonkurenn bezkrdly bezmla (prsl.), temer; in je bez mala bezmedzn bezmenn bezmocn bezmotorov bezmylienkovit beznboensk bezndejn bezoiv; bezoivos bezodkladn bezohadn; bezohadnos 143 bezpenos, -ti, .; bezpen; bezpenostn bezplatn; bezplatne bezpodmienen bezpodstatn bezpohlavn bezpochyby (prsl.) bezprvie, -ia, str.; bezprvnos; bezprvny bezprinn bezprkladn bezprizvun bezprostredn; bezprostredne bezradn bezrod bezruk bezsenn, napr. bezsenn noc bezsmyseln bezstarostn beztak (prsl.), aj tak ; i tak, beztoho beztobo (prsl.) beztrestn bezeln bezinn bezhonn bezuch bezron bezspen bezstrojn bezten bezuzdn bezvadn = bezchybn bezvedomie, -ia, str.; bezvedom bezvetrie, -ia, str. bezvldny; bezvldnos; bezvldie bezvlas bezvhradn bezvnimon bezvrazn bezvsledn bezvznamn bezzkladn bezzkonn bezzsadn bezzvadn bezzub bea, -im, -ia; beka beenec, -ca, m., rusk uteenec ben, obyajn; ben cena; *ben rok = tento rok bialo, -a, m. bibas, -a, m. bbic, -a, m. biblia, -ie, ., vah z Psma svtho; Biblia = Psmo svt; biblick; biblitina bibliofil, -a, m.; biblio-filsk; bibliofilstvo bibliografia, -ie, z.; bibliografick bibliolatria, -ie, . biblioman, -a, m.; bi-bliomania bibliotka, -y, ., kninica; bibliotekr = knihovnk bibolienka, -y, I. sneienka bicykel, -kla, l. -kli, n. pi. bicykle, m. bi, -a, m.; bik; bi-isko; biova biak, -a, m. bidlo, -a, str. (dka); bidielko bieda, -y, .; biedny; biedi; biednik = bedr; biednos bieli, -im, -ia bielize, -zne, S.; bie-lizov; bieliznk, skria na bielize bielkovina, -y, . bielko, -a, str. (as ok) bieloba, -y, . (farba) bieloerven bielok, -Iku, m. bielokamenn Bielorus, -a, m.; Bieloruska; bielorusk; bielorutina; Biela Rus = Bielorusko bielota, -y, . bielovisko, -a, m. bielozelen bieluk; bielunk; bieluk bieluba, -y, . biely, kmp. bel; Biela hora (vrch); belohorsk; Biely Potok (obec); belo-potock; Biela sobota (sviatok) bienium, -ia, str., dvoj-roie; bienlka 10* 144 biflovaf, -ujem, -uj biftek, -u, m.; bifte-kov bifurkcia, -ie, .; bi-furkan higa, -y, . bigamia, -ie, S., dvoj-enstvo; bigamick bigotn; bigotnos; bi-goteria bifag, -u, m. vybit, vyplen znaka; biagova bilancia, -e, ., tovn svaha; bilancova; bilann; bilann bilet, -u, m., lstok, vstupenka; biletr; biletrka biliard, -a, l. -e, m.; biliardova sa bilin, -a, m.; bilino-v; bilinty bilnica, -e, . (as voza) binokel, -kla, l. -kli,m. binom, -u, m., dvojlen; binomick biocenza, -y, g. biograf, -a, m., ivotopisec; biografia, ivotopis; biografick biograf, -u, m. (skrtene bio, bia, str.); biografov biolgia, -ie, S., nuka o ivote; biologick biometria, -ie, S.; biometrick bioplazma, -y, . bipln, -u, m., dvoj-plonk bipolrny, dvojplov biret, -u, m. birmovaf; birmovka; birmovn biskup, -a, m.; biskupsk; biskupstvo biskvit, -u, m.; biskvitov *bisu = bysfu bi, bijem, bij; bi, bite; bitie; bic (napr. bicie hodiny) *bitevn = bojov bitka, -y, . bitkom bi, bitkom nabi (bitkom nabit izba, t. j . preplnen izba) bitnok, -nku, m.; bitnkov *bitva = boj bivuak, -u, m.; bivua-kova, tbori bizarn, zvltny, podivn; bizarnos bizn, -a, n. pi. -y, m^ zubor americk biutria, -ie, z. babot, -u, m.; babota; babotav baa, -, -ia *bad = bled blha si, -am, -aj (v nieom) blaho, -a, m. blahobyt, -u, m. blahoinn blahodarn blahorod blahosklonn blahoslavi, -im,. -ia; blahoslaven; blaho-slavenie blahovfa* -Ie, .; bla hovoln blahoela, -m, -aj (niekomu k nieomu) blah *bacha = plech; *bla-chr = plechr; *ba-chov = plechov brak, -u m.; bakot; bakota, baa blam, -e, .; blamova (sa) blana, -y, g. pi. bln, .-r blanka; blanr; blanrsky; blanit blanketa, -y," g. pi. blanket, ., tlaivo, vzorka blankyt, -u, m.; blankytn; blankytov blasfmia, -ie, ., rhanie; blasfemick blastula, -y, g. pi. bla-stl, S. blatnk, ^a, m. blato, -a, g. pi. blt, str.; blatn; Blatn jazero, Blatno; bla-tist; blatnav 145 *blatch = zrulie blazeovan, otupen; blazeovanos blzinec, -nca, m. blaznief, -iem, -ej blzni (sa), -im, -ia blzniv blznovsk blzon, -zna, m. Blaej, -a, m. blai, -im, -ia; blaen blblaf, -lem, -l blbota, -cem (-m) blCaf, -, -ia; bliv blebtaf, -cem, -c; bleb-t bledn, -nem, -n bledolci bledoruov bledozelen bledolt j bledua, -e, g. pi. ble-d, .; bledulka (kvet) bled; bledo; bledos; bleduk; bleduk blen, -u, m. blesk,-u, m.; blesknf; blesknutie; bleskot bleskorchly I blcha, -y, g. pi. bch, .; blka; bla blika; blikn; blikot *b!iaka = plieok blzky; blzko; blzu-k; blzuko; blzun-k; blzunko; bli; bliie; blience blizna, -y, g. pi. bli-zien, . (as nel-ky) bli, -im, -ia niekomu, ubliova bli sa, -im, -ia k nieomu i nieomu; blin blk, -u, m.: blkom hor; blkota; blkotav; blknuf; blkot blok, -u, m.; en bloc (fr., taj anblok) = vcelku blokda, -y, .; blokova *blond = plav, plavovlas blondn, -a, m., plavovlas lovek, plav-ko, belko, belohl-vok; blondna, blondnka bla, -aa, str., blka blud, -u, m.; bludn bludr, -a, m.; blu-dri; bludrsky bldi, -im, -ia (po nieom); bldiaci; bl-dievaf; bludika; bludisko bluska, -m, -aj; blusn *bluva, blujem, -j = vraca blza, -y, S.; blzka; blzoka blzni, -im, -ia; blzniv; blznivec blysk, -u, m., a) lesk, 6) zablysnutie blska, -y, . (trasortka) blska (sa), -am, -aj; blskav; blskavi-ca; blyskot; blysn blya sa, -im, -ia; blyav blytek, -a (rastlina) bo (spojka), lebo boa, str. neskl. bb, bbu, m.; bobov bobok, -bka, m.; bobkov; bobkov list bobona, -y, ., povera bobor, -bra, n. pi. -bry, m.; bobrov bobua, -e, g. pi. bob, .; bobulka; bo-bulat Boca, -e, . bocian, -a, n. pi. -y, m. *bek = bik, -a, m. boi, -im, -ia od niekoho boka, -y, ., sud bon; bon; bonica bod, -u, m.; bod mrazu, bod varu; bodka, -y, .; bodkast; - bodkova bodaj (prsl.) bodk, -a, m. bodega, -y, g. pi. bo-dieg, z. 146 boda, -m, -aj; bod-n{, -em, - bodkoiarka, -y, . } boda, -e, .; boda-ie, -ia, str. bodav bodliak, -a, m.. bodlo, -a, m. bodn bodr bogomil, -a, m.; bogo-milstvo; bogomilsk Boh, Boha, m.; boh, -a, m. (pohansk); bo, -ia, -ie; sluby boie; Boie Telo (sviatok); boia milos; bik, n. pi. bikovia (neiv, b-iky) bohabojn boh, -a, m.; boh-ka bohaprzdny bohapust bohatier, -a, m.; boha-tiersky bohatif, -ra, -ia bohatn, -em, - bohatstvo, -a, g. pi. bohatstiev, str. bohd (prsl.) bohdaj, astejie bodaj Bohdan, -a, m.; Boh-dana, -y, . bohm, -a, n. pi. -i, m.; bohmka; bohmstvo; bohmsky Bohmia, -ie, i., esko; bohemizmus; bo-hemizova; bohemistika; bohemista Boholovek, -a, m. Bohorodika, -y, . bohorovn bohorhav bohoslovec, -vca, m.; bohosloveck bohoslovie, -ia, str. bohosluba, -y, .; bohosluobn bohovaf, -ujem, -uj Bohumil, -a, m. bohumil Bohumr, -a, m. bohuprism (prsl.) Bohuslav, -a, m. bohuia (prsl.) bohvie (prsl.) bohvieo; bohviekto bohya, -ne, g. pi. boh, . boche, -cha, m.; bochnk boj, -a, m.; bojov; bojova (sa nieo, o nieo); bojovn; bojovnk; bojovnica; bojovncky bojachtiv bojar, -a, m.; bojarka; bojarsk bojaschopn bojazliv, bojazlivosf; bojazlivec bojite, -a, str.; bo* jitn bojko, -a, m. bojkot, -u, m.; bojkotova bojsa, nebodaj bok, -a i -u, m. boka, -y, . (Kotorsk boka) br, blu, m.; bny boaka, -y, . boav bolehlav, -u, m. bolenie, -ia, str. bolerz, -u, m. (zelina); Bolerz, -a, m. (obec) Boleslav, -a, m. boles, -ti, .; bolestn, -ho, str. bolestiv; bolestivos bolestn; bolestne; bo-lestnk bolie, -, -ia; bolieva bhoj, -a, m. (rastlina) bnosladk boevik, -a, n. pi. boevici, m.; boevick; boevizmus; boevizova bomba, -y, g. pi. bmb, i.; bombov; bombardova; bombardr; bombardr-sky bombardn, -u, m. bombast, -u, m.; bombastick bon, -u, m. bona, -y, g. pi. bon, ., vychovvateka 147 bonbn, -u, m.; bonb-nov; bonbnik bonifikcia, -ie, ., bonifikan; bonifikova bonita, -y, .; bonitn bontn, -u, m.; bont-nov bonvivant (fr., taj bonvivn), -a, m. bonz, -a, m. br, -u, m.; brik, -a, m.; borina, -y, .; borov br, -u, m.; borov bra, -y, . (vietor na Jadrane) brax, -u, m.; braxo-v borba, -y, g. pi. borieb, S. borca, -u, n. pi. borco-via, m. bord (prd. meno, ne-skl.), tmavoerven bordra, -y, ., ps; bordrka; bordro-v borgis, -u, m.; borgi-sov boriev, -a, m. (Juni-perus communis) borievie, -ia, str. borievka, -y, .; borievkov Boris, -a, m. bori sa, -im, -ia (s niekm o nieo); borba; borca Borivoj, -a, m. Borov, -ej, . boroviak, -a, m. (vtk) borovica, -e, ., sosna borovika, -y, . (plod i plenka) *borovnica = uoriedka borsuk, -a, n. pi. -y, m., jazvec; borsui bor, -u, m. bosk, -a, m.; boscky bosky, boso Bosna, -y, .; bosniac-ky; Bosniak; Bos-niaka bosonoh, bos bosork, -a, m., arodej bosorka, -y, ., arodejnica bos; boso boston, -u, m.; bosto-nov bota, -y, g. pi. bt, . (druh iiem) botanika, -y, ., rastli-nopis; botanik; botanick; botanizova box, -u, m.; boxova; boxer; boxersk boza, -m, -aj bozk, -u, m.; bozka; bozkva boedriev, -a, str., boie drievko (ker) boechr (cit.) boeka, -m, -aj; bo-ekanie, nariekanie Boena, -y, .; Boen-ka boenk, -a, m.; boe-ncky boe-preboe (cit.) bo, -ia, -ie; Boie Telo (sviatok); -boia milos; sluby boie bik, -a, m. (od boh), n. pi. iv. bikovia, neiv, biky, m. boi sa, -im, -ia bosk bostvo, -a, str. braek, -a, m.; brae-kovci brada, -y, g. pi. brd; .; briadka bradl, -diel, str. po-mnon (telocvin nradie) bradovka, -y, .; br-dovica; bradovink Brahma, -u, m. (boh) brahman, -a, m. brachilny brak, -u, m. bralo, -a, g. pi. brl, str.; brlie, -ia, str.; bralisko; bralist brna, -y, .; brnka; brnika; brankr, -a, m. branec,--nca, m. brnica, -e, I.; brni-n brni (sa), -im, -ia (nieomu, proti nieomu); brnieva 148 brann; brarmosf brny, brn, . pomn. *branzol = vstelka brana, -e, . brat, -a, m., nom. pi, bratia; bratsk; bratstvo bra, beriem, ber; ber, berte; berc, bral; bran; brat bratanec, -nca, m. (bratov syn) brata sa, -m, -aj Bratislava, -y, .; Bratislavan; Bratislav-ianka; bratislavsk bratovrab, -a, m.', bratovrada *bratri sa = brata sa (s niekm) brav, -a, n. pi. -y, m.; bravec; bravek; bravov; bravovina bravo, neskl., vborne bravra, -y, .; bravrny brzda, -y, .; brzdi-ka; brzdi; brzdny Brazlia, -ie, .; Braz-Iec; brazlsky brazoleta, -y, g. pi. brazoliet, . brbla, -lem, -l; brblav; brblavos brbta, -cem, -c; brb-tk; brbtav; brbta-vec bra, -im, -ia brka, -y, S'.; brka-v brdce, -a, g. pi. bdc, str. bdnu, -em, -u, brodi sa brdo, -a, g. pi. bd, str. bretan, -a, m.; bre-anov breh, -u, m. brehua, -e, g. pi. bre-hl, i. brecha, -gem, -S; brechva; brechav breka, -m, -aj; bre-kota; brfikot (Hab) bremeno, -a, str.; bre-mienko; bremiako (brem, -na najm v bsnickej rei) Brmy, Brm, . po-mnon; brmsky brest, -a, m.; brestov Bretnsko, -a, str. (fr. Bretagne); Bret-nec; Bretnka; bretnsky; bretnina brevir, -a, l. -i, m. breza, -y, g. pi. briez, .; brezina; brezov Breznica, -e, .; Hronsk Breznica Brezno, -a, str.; Brez-an; Breznianka; brezniansky Brezov, -ej, .; Brezovan; brezovsk; Brezovanka brezua, -Ie, g. pi. bre-zT, .; brezuka; brezulkov briadka, -y, . briesky, -siek, S. po-mnon brika, -y, . bri, -di, ., hnus, o-havnos bridi sa, -im, -ia- (niekomu nieo), pi-ni (sa); brid sa mi (hnus sa mi) bridk, hnusn, ohavn. pinav bridlica, -e, I.; bridlicov brid, -u, m.; brido-v briedi sa, -i sa brieok, -ku, m., brietek, -a brigda, -y, S.; brigdnik; brigdny *brija = kaa briketa, -y, g. pi. bri-ket, . brilantna, -y, . brilantn briliant,-u, m.; briliantov brinka, -m, -aj; brinkn; brinkot Britnia, -ie, ., Brit-sko, -a, str.;. Brit britk, ostr britva, -y, g. pi. bri-tiev, S. brko, -a, g. pi. bk, str. 149 brloh, -a, m.; brlik; brloi bra, -i, -ia *brnav = hned brnaf, -im, -ia brnenie, -ia, str. brnief, -ie, -ej, ernie, temnie brnka, -m, -aj (na nieo, na nieom); brnkn Brno, -a, str.; brnen-. sk;Bran;Branka brnufa, -e, g. pi. br-nl, . brod, -u, m.; Brod, -u, m. (obec) brodi (sa), -im, -ia (v nieom); brodie-va broji, -im, -a (proti niekomu) brok, -u, m. brokt, -u, m.; broktov brokovnica, -e, . brm, -u, m.; brmo-v; bromovodik bronchilny, priedu- . nicov bronchitda, -y, . bronie, -ie, -ej (slivky u bronej = zapauj sa; zore bronej) bronz, -u, m.; bronzov; bronzova broskya, -e, .; broskyov brost, -u, m. broa, -ne, . brora, -y, .; brorka; broova;broovan brovning,-u, m.; brov-ningov brslen, -u, m.; brsleno-v bs, astejie bdnu brucho, -a, g. pi. brch, str.; bruch; bru-ch; bruko; brun; bruchopasnik brs, -a, m.; brsok, -ska; brsik; brso-v Brusel, -u, m.; bruselsk brusiare, -rne, . brusi, -a, m. brsi, -im, -ia *brusle = korule *brusliar = koruliar *brusli = koruova sa brusnica, -e, . brutalita, -y, S., hrubos; brutlny brutto, -a, str. (tal.) brva, -y, g. pi. bv, . brvno, -a, g. pi. brvn (i brvien), str.; br-vienko *bryka = brika *brle = okuliare bryndza, -e, .; bryn-dziar; bryndziare; bryndzovnk bryzg, -u, m. brzga, -am, -aj; bryzgnt; brzgani-na brzda, -y, g. pi. bzd, .; brzdi; brzdr bubk, -a, m. bubla, -lem, -l; bublav; bublot bublina, -y, .; bublinka bubon, -bna, m.; bubnov; bubienok; bubenk; bubencky; bubnova bua, -i, -ia bie, -ia, str., buina bu... alebo; alebo.., bu, bu.. . bu bda, -y .; bdka Budape, -ti, .; budapetiansky Budatn, -a, m. budem, bude, bude, budeme, budete, bud; bu, bume, bute Budha, -u, m.; budhizmus budi, -a, m. budek, -ka, m. Budn, -a, m.; Budn-an; Budnanka; budnsky budi, -im, -a; budie-va; budite budor, -a, l. -i, m.; budorek budova; budovate; 150 budova, g. pi. budov, .; budovisko budci, -a, -e budcnos, -ti, S. budet (taj budet), -u, m. bufet, -u, m. (fr., taj bufet) bucharn, -a, m.; bu-charnsky bcha, -am, -aj (na nieo, do nieoho); buchn; bchavaf; buchot buchta, -y, g. pi. buchiet, . bujak, -a, m.; bujaik; bujo, -a, m. bujar bujnie, -iem, -ej bujn; bujne, bujno (prsl.) buk, -a, m.; bukov bukolick bukovina, -y, .; Bukovina (krajina) *bukrta = kytica buksa, -y, z. bukvica, -e, . bula, -y, g. pi. bl, . buldog, -a, n. pi. -y (zosob. -ovia), m. Bulhar,-a, m.; Bulharsko; bulharsk; bulharina bulvr, -a, L -i, m. bum (cit.) bumerang, -u, m. bumst (cit.) bunda, -y, g. pi. bnd, .; bundica; bundi-ka buniina, -y, S. bunka, -y, .; bunkov; bunika buntova, buntoi Br, -a, n. pi. -i, m.; brsky bra, -e, . (bsn.), brka; brny burca, -am, -aj (bsn.) bra, -am, -aj burcova, -ujem, -uju buriak, -a, m. Burgundsko, -a, str.; Burgunan; burgundsk; Burgun-anka burgya, -ne, g. pi. burg, . Buriat, -a, n. pi. -i, m.; Buriatka; buriatsky buri, -a, m.; burisk buristvo burina, -y, . bri, -im, -ia; brie-va; briv; brliv; brny burnus, -su, m.; burnu-sov burza, -y, g. pi. brz, .; burzovn; bur-zin buroa, m. nskl.; buruj, -a, m.; burujka (posmene); burozia; burozny busola, -y, g. pi. busol, ., kompas busta, -y, g. pi. bst, . (fr., taj busta) bi, -im, -ia butn, -u, m. butelka, -y, ., skleni-ca, sklenika btavina, -y, . btfav, btly butlie, -ie, -ej, prchnivie butn, -a, m.; butno--v bva, -am?,-aj; bu-vinkaf, buvika (bsn.) buzog, -a, m. by (spojka; len v bsnickej rei) = aby *bydlie = bva bydlisko, -a, str. bydlo, -a, g. pi. bydl (i bydiel), str., bvanie, bydlisko bk, -a, n. pi. bci, m., bujak; b, -ia, -ie; bkovec by, -le, I.; bya, -le, .; bylka, byloka; byloravec bylina, -y, .; bylinn; bylinr; bylinrsky; bylinrstvo byr, str. neskl. byrokracia, -ie, S.; byrokrat; byrokratick byronizmus, -zrnu, m. (taj bajrnizmus); 151 byronista; byronov-sk Bysterec, -rca, m. (o-^sada); bystersk Bystrica, -e, .; Bystri-an; Bystriianka; bystrick Bystrika, -y, . (osada); Bystrian; Bystriianka; bystrick; bystriky (druh sli-vdk), z. pomn. bystrozrak bystr; bystrosf; bystrina bysfu (cit.) bysfubohu (cit.) byt, -u, m.; bytn; bytn by, som, si, je, sme, ste, s zporne: nie som, nie si, nie je, nie sme, nie ste, nie s Byta, -e, .; Bytan; Bytianka; bytiansky Bytica, -e, S.; Byti-an; bytick bytie, -ia, str. bytnosf, -ti, ., bytie, podstata, prtomnos (nieoho) bytosf, -ti, 2.; bytosti iv a neiv; bytostn bval bva, -am, -aj; bvanie; bvava byvol, -a, n. pi. -y, m.; byvolica; byvol, -ia, -ie; byvolov Byzancia, lepie By-zantsko; Byzantnec; Byzantnka; byzantsk; byzantiniz-mus bzdie, -, -ia, smrdie bzdocha, -y, g. pi. bzdch, .; bzdch, -a, tn. bzik (cit.) bzkaf, bzknu bzua, -im, -ia Jbzuka, -m, -aj C *cadmium = kadmium Caesar, -a, m. (C. Iu-lius Caesar); vi i Czar *caesium = czium *cajchova = znako-va *calcium = kalcium cap (cit.) cap, -a, n. pi. apy (capi nadvka), rc.;cap, -ia, -ie; ca-pina cpaf, -em, -u; capi, -im, -ia; capn capriccio (tal., taj kaprio), -ia, str. capriccioso (tal., taj kaprizo), -a, str cr, -a, m.; crica; c-rovi; arovn; cr-stvo; crsky; cro-vrah; crovrada Carihrad, -u, m.; carihradsk; Carihrad-an; Carihradianka crok, -rka, m. = chlie-vik causerie, . neskl. (fr., taj kzri); cause-rista (r. kzrista); causeur (t. kozr) cecaf, lepie cica Ceclia, -ie, ., Cilka cecok, -cka, m. cder, -dra, l. -dri, m.; cdrov cedidlo, -a, str.; cedil-ko, -a, str. cedilo, -a, str. (pastierska kapsa) cedif, -im, -ia cedua, -e, g. pi. ce-dl, .; cedulka; ce-dulov cech, -u, m.; cechmaj-ster; cechovn cedent, -a, m.; cedova cela, -y, g. pi. ciel, .; celika cele, astejie celkom celebrita, -y, g. pi. ce-lebrt, . celebrova, -ujem, -uj *celer = zeler Celestn, -a, m.; Celestn, len eelestn-skej rehole 152 celibt, -u, m.; celi-btny celie, -iem, -ej celina, -y, . celistv; celistvos eli, -im, -ia celkom (prsl.) celkov; celkovit celodenn celofn, -u, m.; celof-nov celonrodn celopltenn celoron celos, -ti .; celostn celottny celova, -ujem, -uj {bsn.) celoivotn celuloid, -u, m.; celuloidov celulza, -y, .; celulzov; celulzka cel; celuk; celik; celina, -y, . cement, -u, m.; cementov; cementre cena, -y, g. pi. cien, .; cenn; cenina ceng, -u, m.; cenga (niem na nieom); ceng; cengav; cengot ceni, -im, -ia cennk, -a, m.; cennkov cenn; cennos cent, -a, m.; centov; centk center, -tra, ttt. centiflia, -ie, z. centigram, -u, m. (cg) centiliter, -tra, l. -tri, m. (cl) centime (/r., taj san-tim), -mu, m. (ct) centimeter, -tra, l. -tri, m. (cm) centrla, -y, ., stredie; centrlny, -stredn centralizcia, -ie, .; centralizan; centralizmus; centralista; centralistick; centralizova centrifga, -y, ., odstredivka; centrifu-glny, odstrediv centripetlny, dostrediv; centripetl-nos, dostredivos centrum, -tra, n. pi. centr, -tier, str., stred cenzor, -a, m.; cenzor-sk cenzra, -y, .; cen-zrny; cenzurova cep, -a, m.; cepk cepenief, -iem, -ej cer, -u, m.; cerov cerberus, -sa, m.; Cer-berus (meno myt. psa) eerelie, -i, S. pomn. ceremnia, -ie, .; ceremonil, -u, L -i, m.; ceremonilny; ceremonir Cres, . neskl. cres, -u, m.; cresov eri, '-im, -ia Cerov, -ej, . cerozn, -u, m. certifikt, -u, m., preukaz, osvedenie; certifikatista ceruza, -y, g. pi. cerz, .; ceruzka cesnak, -u, m.; cesnakov cesta, -y, g. pi. ciest, .; miesto cestou ' sdu" p prostrednctvom sdu; m. cestou licitcie" p na licitcii; m. cestou milosti" p omilostenm; cestn; cestika; ciestka; cestr; cestrstvo; cestmajster cesto, -a, g. pi. ciest, str.; cestov cestopis, -u, m.; cestopisn; cestopisec cestova; cestovate; cestovn; cestovn; cestujci cez (predl. s ak.) ceze, cez neho Czar, -a, m. (ako krst. meno, meno psa a pod.); vi i Caesar czar, -a, m., rmsky cisr; czaropapiz-153 nras; czarstvo; c-zarsk czlum, -ia, m. (prvok) cezra, -y, i. cibrium, -ia, str. cibrit, -im, -ia cibula, -e, g. pi. cibl, .; cibuov; cibuovit; cibuka; cibu-liar cica, -iam, -aj ccerka, -m, -aj; c-cerkom tiec Cicero, -na, m. (o-sobn meno); cice-rnsky cicero, -a, str. (druh tlaiarskeho psma) cicerone (tal., taj 5i-erne), -na, m., sprievodca cudzincov cicvr, -a, l. -i, m.; cicvrov ciel, -a, m.; *cieom zrobku = za zrobkom; cieli cieavedom cieuprimeran ciea, -e, . (in je sie) ciestka, -y, ., mal cesta cieva, -y, .; cievka cifra, -y, g. pi. cifier, ., slica; cifern; cifernk cifra, -y, S., ozdoba; cifrika; cifrikr; cifrova; cifrula; cif-rua Cign, -a, m.; Cignka; Cigna; cignsky; cignina; ci-gnstvo; cigni cig, -a, m., luhr cigara, -y, g. pi. cigr, .; cigarka; cigareta, g. pi. cigariet; cigaretka; ci-garetr; cigaretov; cigarnk cigria, -ie, .; cig-riov cikda, -y, . cikcak (prsl.); cikca-kov cimburie, -ia, str. cimer, -u, m., teraz astejie erb, znak cn, -u, m. (lat. stan-num); cnov; cinr, -a, m.; cinrstvo; cnova cingulum, -la, str. cink, -u, m., cinkov cinkografia, -ie, .; cinkografick cinber, -bra, Z. -bri, m.; cinbrov cintav; cintavka cintor, cintorn, -a, m. cperie, -ia, str. (rastlina) cipka, -y, .; cipulka, cipuka cirkel, -kla, l. -kli, m., kruidlo cirkev, -kvi, dat. pi. cirkvm, l. pi. cir-kvch, S.; cirkevn; cirkevnk; cirkevnic-ky; cirkevnoslovansk cirkulr, -a, Z. -i, m., obenk cirkulrka, -y, . cirkulova, obieha; cirkulcia clrkumflex, -u, m.; cir-kumflexov cirkus, -usu, Z. -use, m.; cirkusov cisr, -a, m.; cisrsky; cisrstvo; cisrovn; cisrsko-krlov-sk cistercin, -a, m.; cis-tercinsky cisterna, -y, g. pi. cisterien, .; cisternov cit (cit.) cit, -u, m.', citov citcia, -ie, S., predvolanie citadela, -y, g. pi. ci-tadiel, z., pevnos citara, -y, g. pi. citr, .; citarov; citaris-ta; citarova citt, -u, m.; citova; cittor; citcia citen; citene cti (sa), -im, -ia; citen; citliv; citliv ka; citn citn, citliv 154 citoslovce, -a, str.; ci-toslovn citov; citovos citrn, -a, m.; citrinov citrn, -a, m.; citr-nik; *citrnnik, lepie citrnovnk; citrnov; citrnvit; citronda civief, -iem, -ej civilista, -u, m., civil, -a, m. civilizcia, -ie, .; civilizan; civiliz-tor; civilizova civiln, obiansky cizelcia, -ie, .; cize-lova; cizelr; cize-lrsky ciziojn, -u, m.; cizio-jnov cliv; clivo; clivos; divie clo, cla, g. pi. ciel, str.; coln clonif, -im, -ia; clona; clonka clown (angl., taj klaun), -a, m., ao, pajc; clownsk cmar, -u, l. -e, m. cmiter, -a, l. -i, m., cintor, cintorn cmlaf, -am, -aj; cmulka cnief sa; nie sa mi, je mi clivo cofaf, -m, -aj; cof-nt *cognac 55 lk; ciima, -lem, -l upn, -em, -; eupo-ta; cupka; cupot *Curych = Ziirlch cva, -am, -aju; cvnu cval, -u, l. -e, m.; cvalom cvla, -am, -aj; cv-lava cvenda, -im, -ia; cvendav cveng, -u, m.; cvengot *cverna = ni cviba, -y, $., cvienie cvii (sa), -im, -ia niekoho (v nieom); cviieva; cvienec; cvienka; cviite; cviite; cviiteka; cviitesk cviky, -iek, . pomn. cvin cvik, -u, m. cviker, -kra, l. -kri, m. cvikla, -y, g. pi. cvi-kiel, . cvok, -u, m.; cvoek; cvokr *cvrek = svrek cvrkn, -nem, -n; cvrkot; cvrkota cyankli, sr. neskl., ale intr. cyanklim cyanza, -y, . cydnia, -ie, . cyklmen, -a, m. cyklista, -u, m.; cyklistika; cyklistick cykln, -u, m., vchrica; cyklnov cyklostyl, -u, l. -e, m.; cyklostylov cyklus, cyklu, i. cykle, m., kruh; cyklick cylinder, -dra, Z. -dri, m.; cylindrov; cylindrick cymbal, -a, m.; cym-balista; cymbalova cynik, -a, n. pi. cynici, m.; cynick; cynizmus Cyprin, -a, m. cyprus, -usu, m.; cyp-rusov Cyril, -a, m.; cyrilsk; . cyrilika; cyrilometodejsk cystitda, -y, . cytoplazma, -y, . C abrak, -a, m.; abra-kov abyne, J, S. pomn. ov, -a, m. ad, -u, m.; adi adca, -e, i . ; adan; adianka; adian-sky Cahynce, -niec, z. po-mnon achri, -im, -ia; aeh-rova; achrr achtice, -ic, . pomn.; achtick Caj, -u, m.; ajov; ajnk; ajovna; ajk; ajova; ajovnk (ker) ajda (prsl.) ajka, -y, g. pi. ajok, ., lnok i vtk (La-rus ridibundus) ajsi (prsl.) akan, -a, m. akanka, -y, ., cigria akre, -rne, . aka, -m, -aj; akva; akac, -ia, -ie; akate; aka-telka; akatesk; *akan = postrie-ka akavec, -vca, m.j ak vsk; akavna aln, -a, m.; alnik, mal aln; aln-nik, remeselnk; a-lnov; alnnick; alnnictvo; alni amara, -y, g. pi. a-mr, i.; amarka ap, -u, m.; apk apica, -e, g. pi. apc, . api, -im, -ia; apkat; capn apova, -ujem, -uj aptat, -cem (-m); aptk, aptav ar, -ti, n. pi. ary, m. 15ft ara, -y, ., lepie zmena; ara, arova = meni, zamiea arbaf, -em, - rda, -y, . ard, -a, m.; ardov arif, -im, -ia (niekomu); arova; arovn aro, -a, str. arodej, -a, m.; arodejnk; arodejnica; arodejncky; arodejnctvo; arodejn arokrsny arokr, -e, ., aro-kruh aromoc, -i, . arovn; arovn; a-rovnos ary, -ov, m. pomn., kzla as, -u, gen. pi. ias (i asov), l. v asiech (zastaral), lepie asoch; asn; asov asif sa: as sa asnos, -ti, . asomern asomiera, -y, S. asopis, -u, m.; aso-. piseck; asopisee-tvo *asoslovo = sloveso asova; asovanie asovos, -ti, S., aktulnos; asov ast, -ej, S.; asto-van; astovsk; as-tovanka as, -ti, .; astica; iastka; iastoka; zasti, ziastky; iastone astova, -ujem, -uj ast; asto aa, -e, g. pi. ias, .; iaka; ank; a-nica ata, -y, g. pi. iat, S.i atr au, -a, m. *bn = dbn eina, -y, .; einie ech, -a, n. pi. esi, m.; echizova; e-chizmus echra, -m, -aj echy, iech, echm at., . pomn.; esko *ek = ek eka, -y, . (skratka slova rezvyajnaja komisia); ekista ekls, -a, l. -i, m.; eklsky ela, -de, &; eliad-ka; eladn; elad-nk eli, -im, -ia nieomu, proti nieomu elo (i hud. nstroj), -a, g. pi. iel, str. eln; ielko; ielce eus, -te, .; elustie; elustn; *doln ce-lust = snka emer, -u, m. emerica, -e, . ep, -u, m.; cepy = mandle; cepy zdvha; spadnut cepy; epk, -a, m. epiarka, -y, . epi, -im, -ia epe, -le, .: epielka epiec, -pca, m.; epek *eremcha = remcha ere, -a, m. (sie na ryby) *erep = rep; *erie-pok = riepok erea, -ne, g. pi. eren, .; ereov; ereovica *erevo = revo erieslo, -a, str., a) as pluhu, b) bedr (eriesla ma bolia) eri (sa), -im, -ia ermk, -a, n. pi. -y, m. (vtk) ermany, -ianj tri. po~ mnon (osada); er-manec; ermianka; ermiansky er, -ne, . ernast; ernav ernica, -ie, z.; erni-ie ernidlo, -a, str. (in je atrament) ernie (sa), -ie, -ej 157 *ernit = ierni ernobrad ernobrv ernobf, -a, m. ernofarebn ernohlvok, -vka, m. ernohorec, -rca, m. (od ierna Hora); Cernohorka; erno-horsk ernohriv ernoch, -a, n. pi. ernosi, m.; ernoka; ernosk ernokabtnik, -a, m. ernokank, -a, m.; ernokancky ernokrdly ernoleskl ernolci ernomorsk ernook ernota, -y, . ernovlas erpadlo, -a, str. erpa, -m (-em); er-pva; erpac erstv; erstvo; erstvos ert, -a, m.; ertk; ertisko; ertica; ertov; ertovsk; ertovstvo erv, -a, m.; ervk; erviak; ervav, erviv; ervivie ervec, -vca, m. erve, -ne, z. ervenk, -a, m. ervenast; ervenas-to (prisl.) ervena sa, -m, -aj ervenica, -e, . ervenie (sa), -iem (-ejem), -ej ervenie, -im, -ia ervenkav erveno, -a, str. ervenobiely ervenobrad ervenofialov ervenolci ervenonos ervenovlas ervenolt erven, kmp. erven (ervenej); ervenkast erviak, -a, m.; er-viaik; ervk ervienka, -y, . (vtk i choroba) esa, -em, -; e-s; eska; esa-ka (esanie); esa-dlo; esk esko, -a, str. eskobratsk esko-slovensk; es-ko-Slovensk republika; esko-Sloven-sko esk; prsl. po esky, esky; etina; es-kos *esnak cesnak esn, -em, - es, cti, z. estn; estnos eka, -y, z. etina, -y, . *eta = ata; *etr - atr *etba = tanie etnk, -a, m. (esk a esko-slov. andr); etncky; etnctvo *etn = poetn *ez = cez i (spojka) , ia, ie, g. ieho, ej, ieho at., ako bo, -ia, -ie iaha, -am, -aj na nieo, za niem, po nieom; iahnu iapka, -y, g. pi. iapok, .; iapoka iara, -y, .; iarka; iaroka; iara; iarnu iarkova, -ujem, -uj iastka, -y,'g. pi. iastok, .; iastoka iaston *iaa = aa *ianik = anik ibuk, -a, m. ika, -am, -aj imany, -mian, m. pomnon; ima-nec; imianka; i-miansky ida (prsl.) idali (prsl.) ielce, -a, str., ielko ierna Hora; erno-11 158 horec; ernohorka; ernohorsk ierava, -y, . ierni, -im, -ia ierno, -a, str. *iernomodr = er-nomodr *iernook = erno-ok *iernovlas = er-novlas ierny, kmp. ernej iera, -aa, str., ertk ierfa, -e, .; iera-n ihaf, -m, -aj (na niekoho); ihav; i-haka k, -a, m. (ryba) ik, -a, m. *ili = ie m prv m skr in, -u, m. na, -y, .; an; anka; nsky; ntina ini, -im, -ia; inie-va; initel; initel-ka inn; innos inohra, -y, .; inohern inorod inovaf, -te, . (pltno) inovn, -ho, str. inovnk, -a, m. iny; inky, S. pomn. (tkske i telocvin inky) *ina = njomn, bytn *iniak = njomn dom ipa, -im, -ia ipka, -y, g. pi. ipiek (ipk), .; ipka; ipkov; ipkr; ip-krka; ipkrstvo; ipkast ry; rosf; roist; rory; ruk seln; selnk slo, -a, g. pi. sel, str.; slica; slovka; slova; slo-va; slovac istec, -tca, m.; istco-v isti, -im, -ia; istie-va; isti; istidlo; istiaci; istite!; is-titeka; istiare istka, -y, . istobiely istokrvn istopis, -u, m. istota, -y, .; istotn ist; isto; kmp. istej; istina; istinka; istuk; istun-k it (cit.) tac, -ia, -ie tanie, -ia, str. tanka, -y, g;, pi. taniek (tank), .; tankov itre, -rne, .; it-rensk itaten; itatenos ta, -am, -aj; tava; tac itate, -a, m., a) lovek, ktor ta, b) itatel v matematike (sklouje sa podl ivotnch); itateka; itateln , -a, m.; iik ie (spojka) ima, -y, g. pi. iiem, .; imov; iriii-ka; imr; imrsky; imrstvo ka sa, k sa mi; kanie; kav; kav-ka lnkova, artikulova; lrikovan; lnkovitos lnok, -nku, m.; lnoek ap (cit.); apka; apn; lapot; lapota, -ce apat len, -a, m.; lenka; lenovsk (lensk); lenovsk; lenstvo lenit; lenitos lenok, -nka, m. ln, -a, m.; lnov; lnok, -nka; lnko-159 v; lnkr; lnkova sa loveenstvo, -a, str. lovef, -ia, -ie loveina, -y, S. lovek, -a, m. (pi. vi pri ludia); lovieik, -a; loveisko lup (cit.); lupka; dupn; dupot mra, -am, -aj; mranina me, -a, m.; meliak; melk mud, -u, m.; mudi mr, -u, m. = hmyz; mri sa hemi sa nelka, -y, . (as pies-tik) nie, niem, nej nos, -ti, .; nostn o (o nezna aj ako; o mva vznam i vzanho zmena ktor, -, -); okovek; osi; osi-kamsi, osi-kdesi; o-to; oe; oskoro oby (cit) *oka = 1. oovica; 2. oovka ochva okolda, -y, .; okoldov opriam oraz pavok, -vku, m.; pavkov pie, p, pia; pel remcfaa, -y, .; re-mon, -ho, str. fasda) ren, -u, m.; renovec (renov, t. j . zadn, uvac zub) rep, -a, m.; repina; riepok repnk, -a, m. revo, -a, g. pi. riev, str.', revov; revn (katar) rieda, -y, . rienka, -y, . *rieslo = erieslo rie, riem, rie, rie-me, riete, r; re-t i ren; retie i renie rievica, -e, .; rie-vika; rievisko rievko, -a, str. rpk, -a, m.; rpa; rpka; rpn, narie rta, -y, g. pi. t, .; rtov rta, -m, -aj; rtn rvo, -e, . rvoto, -e, .; rvoto-ina uoriedka, -y, .; u-oriedie; uoried-nik; uoriedkr udo, -a, g. pi. d, str.; udk; udcky; udn; udova sa nieomu uch, -u, m.; uchov uchra, -em, -; uch-rat; uchrav ujn; ujno; ujnosfc ul; ulo; ulos upie, -im, -ia (na nieom) uprina, -y, . ua, -im, -ia u, ujem, uj utie, -ia, str. utora, -y, . uv, -u, m., nerv; u-vov varga, -y, . vkota, -y, . virika, -m, -aj vka, -a, -aj cvrlika, -m, -aj D, Dcia, -ie, .; Dk; dcky dao dadaizmus, -zrnu, m.; dadaista; dadaistic-k afka, - (pes) dagerotyp, -u, m.; da-gerotypia; dagero-typova ah, -u, m. *dach, -u, m. = strecha dajak; dajako, dajeden dakde 11* 160 dakedy Dkoromn, -a, m. Dkorumun, -a, m.; dkorumunsk; d-korumunina akova dakto daktor daktyl, -u, n. pi. -y, m.; daktylsk daktyloglyfia, -ie, . daktyloskopia, -ie, . dky (lud.) = dajak dalajlma, -u, m. alej alekohad, -u, m. alekohlbok alekonosn alekopis, -u, m. alekosiahly aleko-iroko alekovysok alekozrak alek; aleko; al Dalmcia, -ie, ., Dal-mtsko; Dalmatnec, -nca; Dalmatnka; dalmatnsky dalmatika, -y, . al daltonizmus, -zmu, m. dma, -y, i . ; dmsky damascnka, -y, . Damask, -u, m.; damask, -u (ltka) Dn, -a, n. pi. -i, m.; Dnsko; dnina; dnsky da, -ne, .; daov (daov rad); daovnk; daova dandy, -ho, m. (angl., taj dendi), vihk; dandyzmus daniel, -a, n. pi. -e, m. (nie danok") Daniel, -a, m.; Dano; Danko Dante, -ho, m.; dantov-sk dar, -u, m.; darek; darnok darca, -u, n. pi. darcovia, m. Dardanely, -niel, . po-mnon; Dardanel-sk ina darebk, -a, m.; dare-bctvo; darebn Darina, -a, . dari sa (s dat.); darie-va sa darmodaj, -a, m. darmojed, -a, m. armoty, -mt, l. v armotch, . po-mnon darmovrav, -a, m. darmor, -a, m. daromn; daromnk; daromnica darova; darovac; da-rovatel darwinista, -u, m.; dar-winizmus as, -a, m. asno, -a, g. pi. asien, str.; asnov *daska = doska da, dm, daj; danie; dva; da sa na nieo datcia, -ie, .; datova atel, -tla, n. pi. -y, m. atelina, -y, .; ate-linisko datv, -u, m.; dativny data, -e, g. pi. datl, .; datovnk; datov dtum, dta, n. pi. dta, g. pi. dt, str. daturn, -u, m.; daturi-nov aur, -a, m.; aursk dav, -u, m.; davov Dvid, -a, m. dvi, -im, -ia; dvie-va; dvenie; dvi-v; dvidlo avk, -u, m.; avka dvka, -y, g. pi. dvok, .; dvkova dvnominul dvnovek dvny; dvno dazymeter, -tra, l. -tri, m., hustomer d, daa, m.; ddik; ddiek; da-di; dadiv; daov; dovka; dovnica (rastlina); dovnk (vtk) ddnik, -a, m. 161 domer, -u, m. dbal; dbanliv; dban-livost dbanka, -y, . batf -m, -aj (na niekoho, o niekoho); dbva dcra, -y, d., 1. dcre, .; dcrin, dcrka; dcruka; dcrukin debakel, -klu, l. -kli, m. debata, -y, g. pi. debt, ., rokovanie; debatr; debatova; debata debet, -u, m.; debetn debna, -y, g. pi. debien, .; debnica; debnr; debnrsky;' debnr-stvo debnif, -im, -ia Debrecn, -a, m.; debrecnsky; debrecnka, gi pi. debrecnok debut, -u, m.; debutova; debutant december, -bra, l. -bri, m.; decembrov decnium, -ia, str. decentn; decentnos decentralizcia, -ie, .; decentralizan; decentralizova deci, str. neskl., deci-liter; deck; decov decigram, -u, m. (dg) decilin, -u, m. deciliter, -tra, l -tri, m. (dl) decimlny, desatinn; decimlka decimeter, -tra, l. -tri, m. (dm); decimetrov decimova, -ujem, -uj deczia, -ie, ., rozhodnutie, rieenie decko, -cka, str.; detsk decrescendo (tal., taj dekreendo), -a, str. ded, -a, m.; dedo; deduko; dedovsk dedi, -a, m.; dedisk; dedisk prvo; dedin; dedin hriech; dedistvo dedikcia, -ie, ., venovanie; dedikan; dedikova dedina, -y, .; dedinan; dedinianka; dedinka; dedinka; dedinsk dedi, -im, -ia; dedi; dedin; dedistvo dedovize, -ne, . dedukcia, -ie, ., vvod, odvodenie; de-duktvny; dedukova :;defaitizmus = defe-tizmus defekt, -u, m., chyba; defektn, chybn defenestrcia, -ie, . defenzva, -y, ., obrana: defenzvny defenzor, -a, m.; de-fenzorsk defetizmus, -zmu, m.; defetista; defetistic-k deficient, -a, m. deficit, -u, m. defil, str. neskl., defi-lrka; defilova defincia, -ie, ., urenie, vmer; definova; definovaten definitva, -y, .; definitvny deflcia,-ie .; deflan deflexia, -ie, .; deflex-n defluxia, -ie, . deformcia, -ie, ., znetvorenie; deforman; deformova defraudcia, -ie, ., spreneverenie, sprenevera; defraudant; defraudova degenercia, -ie, .; degeneran; degenerova (sa) degradcia, -ie, .; degradova dehonestova, zneucti, zneuctieva decht, -chta, m.; dechtov; dechtova; dechtiare; Dechtice, -c, . pomn. deifikcia, -ie, S.; dei-fikan 162 deizmus, -zrnu, m.; de-ista dej, -a, m. dejepis, -u, m.; dejepisec; dejepisn dejespyt, -u, m.; deje-spytec, -tca; deje-spytn dejiny, -jn, .; dejinn dejite, -a, str. dejstvo, -stva, g. pi. dejstiev, str. dejstvovaf, -ujem, -uj deka, str. neskl., dekagram dekabrista, -u, m. dekda, -y, ., desiatka; dekadick dekadencia, -ie, ., -padok; dekadent; dekadentn dekagram, -u, m. (dkg) dekalog, -u, m. dekan (taj s tvrdm d), -a, m.; dekansk; dekanstvo; dekant, -u, m. dekapitcia, -ie, I. dekarbnizcia, -ie, .; dekarboniztor deklamcia, -ie, ., renenie; deklamtor; deklamtorsk deklarcia, -ie, ., slvnostn vyhlsenie; deklaran; deklarova; deklarant; 4 deklarantsk deklararny deklincia, -ie, ., skloovanie; deklinova dekolt, -e, .; dekol-tovan dekompozcia, -ie, . dekoncentrcia, -ie, .; dekoncentran dekorcia, -ie, ., vzdoba; dekoran; dekoratr; dekora-trsky; dekoratvny dekrum, -ra, str. dekrt, -u, m., listina ustanovovacia, vy-menovacia; dekreto-va dekurzvny, splatn po istej lehote deba, -y, S. delegcia, -ie, ., posolstvo; delegan delegt, -a, m., posol; delegova delenec, -nca, m. (sklouje sa vdy poda ivotnch) delfn, -a, m.; delfno-v Delfy, Delf, . pomn.; d. Delfm, Z. Del-fch, intr. Delfami; delfsk delicioso (prisl.; tal., taj delizo) delicizny deligatra, -y, z. delikatesa, -y, g. pi. delikaties, ., lahdka: delikatesn deliktny, vyberan, chutn delikt, -u, m., previnenie, priestupok delikvent, -a, m., pchate delimitcia, -ie, S., vymeranie hranc; delimitan delrium, -ia, str.; de-lrick delif, -im, -ia; deli; delidlo; delite (pdia ivotnch); deliten delo, -a, g. pi. diel, str.; delov; delole-jec; delolejre delostreba, -y, .; delostrelec; delostreleck delozovaf, -ujem, -uj delta, -y, g. pi. delt, ., stie deltoid, -u, m. demagg, -a, m.; demaggia; demagogick demarkcia, -ie, ., rozhraniie; demarkan demaskova, sa masku Demnov, -ej, .; Demnovsk jaskya demencia, -ie, . dementi, str. neskl.;dementova Demeter, -tra, m. 163 demikt, -u, m.; demi-ktov deminutvum, -a, str.; deminutvny demisia, -ie, .; demi-sionova demin, -a, m.; demi-nov; deminik demobilizcia, -ie, .; demobilizan; demobilizova demokracia, -ie, i.; demokrat; demokratick; demokratinos demolova, zrca, spustoi dmon, -a, m.) dmonick demontrcia,-ie, z.; demontrant; demontrova; demontratvny demont, -e, .; demontova demoralizcia, -ie, ., znemravo vanie; de-moralizan; demoralizova Demostnes, -na, m. de, da, d. du, l. dni (ale vo dne), i. dom; pi. n., a.- dni, g. dn, d. dom, l. doch, . dami, m. denacionalizcia, -ie,. z., odnrodnenie denaturovan denervovaf, -ujem, -uj dennica, -e, . dennik, -a, m. denn; denne dentla, -y, S., zubnica dentn, -u, m. dentista, -u, m., zubr dnudcia, -ie, S. denuncicia, -ie, ., u-danie; denunciant, udava; denunciant-stvo, udavastvo; denuncova departement (fr., taj departmn), m. neit. depersonifikcia, -ie, z. f depea, -e, g. pi. depei, z. depilcia, -ie, . deponova, uloi deportcia, -ie, .; de-portan; deportova depozit, -u, m.; depozitn depresia, -ie, ., zrone-nos, ochablos; depresvny deprimova, zroni depta, -cem (-m) deputcia, -ie, ., posolstvo; deputan; deputant deputt, -u, m.; depu-ttaik deravie, -ie, -ej deravi, -im, -ia derav derby, str. neskl. dere, -a. m. derivcia, -ie, z., odvodenie; derivan; derivt; derivova dermatologia, -ie, .; dermatologick; der-matolog; dermatitda, -y, .; dermato-mykza derogova; derogatr-ny dervi, -a, m.; dervisk des, -u, m.; desn desa, desiati, g., 1. desiatich, d. desiatim, a. desiatich alebo desa, i. desiatimi (in je desiatych, desiatym, desiatymi od rad. si. desiaty); desahaliernik; desadov; desatina; desatinn; desa rz (desakrt); desansobn; desaroie; desaron; desatorak Desatoro, -a, str. desadov desahaliernik desakoruna, -y desamesan desansobn desaroie, -ia, str.-, desaron desasten, -u, m. desatiscov descendencia, -ie, S., sostupovanie; de-164 scendenn, sostup-n desert, -u, m., zkusok; desertn desiatka, -tky, . desiatnik, -a, m. desiatok, -tku, m. desiaty, -a, -e desina, -y, . desi (sa), -im, -ia (niekoho, nieoho); desiv deskriptva, -y, .; deskriptvny depekt, -u, m., pohdanie, zazeranie desperdo, -a, m.; de-sperdsky despota, -u, m., krutovldca; despotick; despotizmus destilcia, -ie, z.; destilova; destilan; destilt; destiltor depertny, zfal, bezndejn detrukcia, -ie, .; detruktvny; detruktvnos detail, -u, L -i, m., podrobnos; detailk; detailn; detailizo-vaf; detailista detektv, -a, m., tajn policista; detektvny determincia, -ie, .; determinova deti, g. det, d. deom, ak. deti,' l. defoeb. intr. demi, vi diea detinn; detinno detinsk; detinskos detn (detn deti) detoncia, -ie, ., vbuch; detonan; detontor; detonova detronizcia, -ie, .; detronizova detsk detstvo, -a, str. detto (prisl.; tal.), take, to ist derence, -niec, str. pomn. detva, -y, . hrom., deti; detvk, diefa, chlapec Detva, -y, .; Detvan; Detvianka; detviansky deva, -y, g. pi. diev, .; dievka; devica; devuka devalorizcia, -ie. . devalvcia, -ie, .; devalvova devaporcia, -ie, . devastcia, -ie, .; de-vastan dev; devdov; devmesan; devron; dev rz (devkrt); dev-nsobn devdesiat; devdesiaty; devdesiat-ka: devfdesia.tnik devdov devhodinov devhran, -u, m. devmesan devnsobn devtns; devtnsty; devtnstka devtorak devtoro, -a, str. devron devuholnk dever, -a, m. (ene muov brat) deverbatvum, -va, str.; deverbatvny deviatka, -y, . deviatnik, -a, m. deviaty, -a, -e Devn, -a, m.; devnsky devina, -y, . devinkulova, rozviaza, uvolni devza, -y, .; devzov; devzny devn, -u, m.; dev-nov devotn, ponen; de-votnos dextrn, -u, m.; dextr-nov dextrza, -y, . dezavova dezertr, -a, m., zbeh; dezertrsky; dezercia Dezider, -a, m. dezidertum, -ta, str. dezignova 165 dezilzia, -ie, . dezinfekcia, -ie, .; dezinfekn; dezinfikova dezoltny, neuteen dezorganizcia, -ie, ., rozklad dezorientovanosf, -ti, .; dezorientova dezoxydcia, -ie, .; dezoxydan dema, -y, g. pi. de-iem, .; demov diabol, -bla, m.; diab-lik; diabolsk diadm, -u, m.; diad-mov *diaerza = dierza diafragma, -y, S., brnica diafza, -y, ., telo kosti diagnza, -y, .; dia-gnozova; diagnostika diagonla, -y, ., uhloprieka; diagonlny diagram, -u, m. diachronia, -y, .; dia-chronick; diachron-n diaklyzma, -y, . diakon, -a, m.; diako-nisa = diakonka; diakonia; diakon-stvo; diakonick dial {prsl; bsn.), alej dia, -le, ., diaka diafava, -y, . dialekt, -u, m., nreie; dialektick, nreov; dialektolo-gia dialektika, -y, S.; dialektik, n. pi. dialek-tici diafka, -y, g. pi. diaok, . *dialnica = autostrda *diaInopis = alekopis diany {bsn.), alek dialg, -u, m., rozhovor; dialogick; dia-logizova dialza, -y, .; dialy-ztor; dialyzova diamant, -u, m.; diamantov; diamantk diamantonosn diametrlny Diana, -y, . diaplazma, -y, . dirium, -ia, str., dennk diastza, -y, .; dia-statick diatza, -y, . dia sa, deje sa, dej sa; dianie, -ia, str. didaktika, -y, .; didaktick diecza, -y, .; dieczny; diecezlny diel, -u, l. diele, n. pi. -y, m.\ dielok, -lku diela, -ne, g. pi. dieln, I . dielo, -a, str.; dielko; dielce; dielovedci, -ceho, m. dienko, -a, str.; dien-ce (vi dno) diera, -y, .; dierka; dierkat; dierkast; dierkav; dieroka; dierkova dierza, -y, z. dita, -y, z.; ditny; dietetika; dietetick diea, -faa, n. pi. deti, g. det, d. deom, ak. deti, lok. deoch, intr. demi, str.; dieatko dietky, dietok, d. diet-kam, a., v. dietky, l. dietkach, i. dietka-mi, S. pomn. dieva, -aa, str., mn. . dievat i dievence; dievatko; *diev = dievensk dievka, -y, .; dievi-ka; dievoka diea, -e, I.; dieka diferencia, -ie, ., rozdiel, neshoda; dife-rencilny difteria, -ie, ., zkrt; difterick diftong, -u,, dvojhls-ka; diftongizcia; diftongizova sa * 166 difzia, -ie, S.; difzny; difzor digitalin, -u, m. digresia, -ie, . dikcia, -ie, . dikobraz = jeovec diktt, -u, m.; diktova dikttor, -a, m.; dikttorsk; diktatra dilatcia, -ie, .; dilatan dilema, -y, .; dilema-tick diletant, -a, m., ochotnk; diletantizmus dilvium, -ia, str.; dilu-vilny dimenzia, -ie, ., rozmer; dimenzova dimincia, -ie, . *diminutvum = demi-nutvum dimorfia, -ie, .; di-morfn dinr, -a, l. -i, m.; di-nrsky Diogenes, -na, m. Dioklecin, -a, m. Dionz, -a, m. Dionzos, -za, m. {grcky boh); dion-zia, -ie, .; dionz-sky diorma, -y, .; diora-matick diplom, -u, m.; diplomovan diplomat, -a, m.; diplomacia; diplomatick diplomatika, -y, . dipodia, -ie, . direkcia, -ie, ., riaditestvo; direktor; di-rektorsk direktva, -y, ., nvod direktn, priamy direktrium, -ia, str. dirigent, -a, m., sprvca, riadite!; dirigova; dirigentsk disciplna, -y, ., poriadok; disciplinr-ka; disciplinrny disertcia, -ie, ., rozprava; disertan disgustovaf, -ujem, -uj disharmnia, -ie, ., neslad; disharmonick-disident, -a, m., roz-kolnk, odtiepenec disimilcia, -ie, i.; di-similan disjunktvny disk, -u, m.; diskov diskant, -u, m.; dis-kantov diskont, -u, m.; diskontn diskontinuita, -y, .; diskontinuitn diskreditova (sa) diskrtny; diskrtnos. diskusia, -ie, ., rokovanie; diskutova diskvalifikcia, -ie, S.; diskvalifikan; diskvalifikova dislokcia, -ie, .; dis-lokova; dislokan disocicia, -ie, .; diso-cian; disociova disonancia, -ie, S., ne-szvuk; disonann disparita, -y, . dispenzr, -a, l. -i, m. disponent, -a, m. disponova niem dispozcia, -ie, ., rozvrhnutie; dispozin distlny distichon, -cha, str. distingvovan distingvova, rozliova distinkcia, -ie, i., rozliovanie distribcia, -ie, ., rozdelenie; distribun dikrcia, -ie, ., prepitn, odmena dikurz, -u, m., rozhovor; dikurova dipenzcia, -ie, .; dipenzova diputa, -y, g. pi. di-pt, .; diputova ditancia, -ie, ., vzdialenos; ditann ditrikt, -u, m., okres, obvod; ditriktulny -ditomia, -ie, . dityramb, -u, m., chvlospev; dityrambic-k 167 diurnista, -u, m. diurnum, -na, str. div, -u, m. (*niet divu, sprvne nie div) divadlo, -a, g. pi. divadiel, str.; divadeln divagcia, -ie, S. divk, -a, m. (dvajci sa lovek) divn, -a, m.; divaov; divnik divaf sa, -am, -aj (na niekoho) divergencia, -ie, .; di-vergenn; divergo-va diviak, -a, m. (div svia); diviacky dividenda, -y, g. pi-dividend, . divie, -iem, -ej divina, -y, S. divincia, -ie, .; di-vinan divi sa, -im, -ia (nieomu) divzia, -ie, .; divz-ny; divizionr divn; divno i divne divo, -e, . divoie, -iem, -ej divoina, -y, e. divoif, -im, -ia divoch, -a, n. pi. di-vosi, m.; divoka; di-vosk divokrsny *divok =* div divotvorn; divotvorca div; divo *da, lepie poda; *da zkona, lepie podl zkona dlaba, -y, ., tlapa dlabaf, -em, -; dlab-va dla, -ne, .; dlaov dlto, -a, str.; dltko dlvif, -im, -ia dlaba, -y, .; dlaob-n; dladica; dladika dldi, -im, -ia; dl-di dlka, -y, g. pi. dlok, . dlbn, -nem, -n *dlesk glezg dlh, -u, m. Dlh, -ej, . (obec); Dlhovan; dlhovsk; Dlhovanka dlh, -a, m. Dlh Pole, Dlhho Poa, str. (obec); Dlho-polan; dlhopolsk; Dlhopolanka dlhofzy dlhohlav dlhochvost dlholist dlhonoh dlhonos dlhopis, -u, tf, dlhoprst dlhoron dlhoruk dlhotrvajci dlhouch dlhovek dlhovlas dlhova, -ujem, -uj dlh, kmp. dlh; dlho, dlhie; dlhoizn de, -a, m. dlina, -y, S. dli, -im, -ia dka, -y, g. pi. dlok, .; dlkov dlnk, -a, m.; dlnky, dlnica *dlno = treba; naim dln, dlen dna, -y, . (choroba) Dnepr, -a, l. -i, m. dnes; dnen; dneska; dneskaj; dnest-de, pred tdom dneok, -ka, m. dno, dna, g. pi. dien, str.; dienko; dience dnu (prsl.) dnukaj (len v beletri), vntorn do (predl. s gen.) doba, -y, g. pi. db, . (po dobu vojny", sprvne za vojny); dobov; v poslednej dobe (doba = dlh asov sek) oba, -em, - (in je uba, zoba) dobaova, -ujem, -uj dobehn, -nem, -n; 168 dobehvaf, dobeh-va doberaf, -m, -aj niekoho dobiedza, -am, -aj dobierka, -y, g. pi. dobierok, z.; dobierkov dobi, -ijem, -ij niekoho, nieo; dobja obkaf, -m, -aj; obn doboda, -m, -aj dobojova; dobojov-va dobrk, -a, m.; dobr-isko; dobrcky dobra, -beriem, -ber dobre (prsl.) dobro, -a, str. dobrobyt, -u, m. dobroinn; dobroinn dobrodej, -a, m. dobrodenie, -ia, str. dobrodinec, -nca, m. dobrodruh, -a, m.; dobrodrun; dobrodrustvo dobrodun dobromysen; dobromysene; dobromysenos dobropis, -u, m., bon dobroprajn dobrorei, -im, -ia niekomu, dobrore-ievaf dobrosrden dobrota, -y, .; dobrtka dobrotiv *dobrotky = podobrot-ky dobrovon; dobrovone; dobrovonk dobrozdanie, -ia, str., znaleck mienka dobrozvun dobr; dobruk Dobin, -ej, .; dobinsk; Dobinsk jaskya doby, -y jem, -yj; dobva (slobodu, hrad); dobytie; dobytok, -tka, m.; dobyt, -ia, -ie dobyvan dobva, -am, -aj; dobvac (vi doby) dobyvate, -a, m. docela (prsl.), astejie celkom docent, -a, m.; docentra; docentsk doceni, -im, -ia *docieli nieoho = dosiahnu nieo dociepka, -am, -aj docitova, -ujem, -uj docvla, -am, -aj *doaka = doka doasn doiahnu; -nem, -nu nieo; doahova doista (prsl.) dota (sa), -am, -aj nieo (nieoho); docitova; dotava doka (sa), -m, -aj niekoho, nieo (niekoho, nieoho); do-kva dou (sa), -ujem, -uj; dova doda, -m, -aj; dodac, -ia, -ie; dodanie; dodva; dod-vac, -ia, -ie; dodvate; dodavate-stvo dodatok, -tku, m.; dodatkov; dodaton dodvka, -y, . dodiera, -am, -aj, drdi, dopaova dodlvi, -im, -ia dodnes (prsl.), astejie podnes dooba, -em, - dodra, doderiem, -: vi dra dodrga, -m, -aj dodriapa, -em, -u dodrie, dodriem, -; vi drie dodrzga, -am, -aj; dodrzgava dodrvj, -im, -ia dodra, -im, -ia; dodra, -am, -aj doga, -y, g. pi. dg, . dogma, -y, g. pi. dogiem, S.; dogmatika; dogmatick; dogmatik 169 dofaji, -im, -ia dogazdovaf dogegn, -nem, -n dohda sa, -am, -aj; dohadova sa dohadzova; dohadzova dohn, -u, m.; doh-nov doha (sa), -am, -aj; dohna; doho-ni dohra, -am, -aj; dohorie dohasna, -am, -aj dohega (sa), -m, -aj dohlad, -u, m. dohadiet, -im, -ia; dohliada; dohliada dohadn; dohadn dohlboka (prsl.) dohna, -eniem, -enu; doha dohoda, -y, S.; Dohoda = Vek dohoda; Mal dohoda; dohodov dohodn sa, -nem, -n dohola (prisl.) dohora (prsl.) dohovori (sa), -im, -ia (o nieom); dohovra; dohovor dohra, -m, -aj; dohrva dohria, -ejem, -ej; dohrieva dohrmie, -, -ia; do-hrmieva dohrnt sa, -hrniem, -hrn dohromady (prisl.), lepie dovedna; dokopy dohrza (sa), -am, -aj; dohrz dohs, -hudiem, -hud; dohda Dohviezdny veer = tedr veer dochdza, -am, -aj; dochdzka dochmius, -ia, m.; dochmick dchodok, -dku, m.; dchodkov dochova, -m, -aj; dochovva dochyti, -im, -ia; do-chytva doista (prsl.) dojacha, lepie djs doja, -jmem, -jm; dojma, -am, -aj; dojatie; dojat; dojato s doja, -a, stt. (nie kojenec"); dojensk doji, -im, -ia dojeda, -m, -aj nieo, do nieoho; do-jedva dojedna sa, -m, -aj dojem, -jmu, m.; dojemn; dojemnos dojes, -jem, -je, -jedia; dojeda dojmav; dojmavo doji, -jm, -ja; doji; dojika; dojn ojka,-y, g. pi. dojok, . (nie kojn") dojnk, -a, m., hrotok djs, djdem, djdu; djdi; djdime, d-jdite; doiel, dola dok, -u, m.; dokov; dokrsky dokalii, -im, -ia dkaz, -u, m.\ dkazn; dkazov dokza, -em, -u; dokazova; dokza-tenos dokedy (prsl.) dokerova, -ujem, -uj dokta, -u, m.; dok-tizmus dokia (prsl.) doklad, -u, m.; dokladov doklada, -m, -aj; dokladac; doloi dkladn dokola (prsl.) dokonal dokona, -m, -aj; dokonva; dokon-vate; dokonav dokopy (prsl.), dovedna dokorn (prsl.) dokosif, -im, -ia; do-kaf doktor, a, m.; doktorsk; doktorka; sle-170 na doktorka; dokto-rov (Sena doktora); doktort, -u, m^ doktorand doktrna, -y, I.; dok-trinr; doktrinr-8ky; doktrinrstvo dokument, -u, m., doklad; dokumentrny dokm (prsl.), dokial dol, -u, m.; dolk, -a, m. doahn, -nem, -n; dolieha dolapi, -im, -ia dolr, -a, n. pi. -e, m.; dolrov doava (prsl.) dolce (prsl.; tal., taj dolce) dole, astejie dolu doletie, -im, -ia; dole-tva dleit dolia, -ejem, -ej; do-lieva dolieha, -am, -aj; doahn doliehav; doliehavo dolie, -iem, -ej doliez, -leziem, -lez; dolieza dolina, -y, .; dolinka; dolinka; dolinn dolpa, -am, -aj, dotiera; dolpav, dotierav; dolpavo Doln zem; dolnozemsk Dolniak, -a, m.; Dol-niaky, -ov, m. pomn. dolnk, -a, m. dolnokubnsky dolnoluick dolnooravsk dolnoraksky Dolnosas, -a, m.; dol-nosask Dolnozemec, -mca, m.; dolnozemsk doln; Doln Kubn dolomn, -a, m. dolomit, -u, m.; dolo-mitov dolomi, -fm, -ia; dolma doloroso (prsl.; tal., taj dolorzo) Dolorza, -y, S. dolova, -ujem, -uj, dobva, kopa doloi, -im, -ia; doloka dolu (prsl.) doly, m. pomn. (len vo vrazoch: hory-doly, po horch po do-lch) dom, -u, m.; domek doma (prsl.) dm, -u, m., chrm doma, -y, I. (druh hranola) domci, -a, -e i domny, domcky: domcka vroba domha sa, -am, -aj; domc sa nieoho domny, domci, domcky domna,-y, ., panstvo dotnera, -iam; dome-riava Domicin, -a, m. domiclium, -ia, str., domov, bydlisko; do-micilit dominanta, -y, . dominantn; dominova Dominik, -a, m. dominikn, -a, m.; dominiknsky domnium, -ia, str.; dominilny domino, -a, str.; dominov domkr, -a, m.; dom krsky domlti, -im, -ia domlie, domeliem, do-mel; domiela *domluva = dohov-ranie; dohovrka; *domlva = dohovra domnel domnienka, -y, S. domnieva sa, -am, -aj domobrana, -y, I.; do mobraec; domobra-neck domc sa nieoho: domha sa domoub, -a, n. pi. do-moubovia, m. 171 domorodec, -dca, m. domorod domov (prsl.) domov, -a, m.; domov; domovn; domovsk domovina, -y, . domovnk, -a, m.; domovncka: domovncky domrzief, -im, -ia; do-mza dmysel, -slu, m.; dmyseln domyslie, -im, -ia doma (sa), -am, -aj *domTav = namyslen domy, -yjem, -yj; domvaf do i doho (prov. on) doa, -ne, . doncia, -ie, ., darovanie; donan; do-nt; donatmy dona, -a, m. donka, -y, S. Dont, -a, m. donies, -nesiem, -nes; donesen; dona Don Juan, g. Dona Juana, m. (p., taj Don Chun); don-junsky donosi, -im, -ia; dona dnovok, -vku, m.; d-novie Don Quijote, g. Dona Quijota, m. (p., taj Don Kichot); don-quijotsk; donquijo-tida donti, -im, -ia; do-nucova dookola (prsl.) *doopravdy = naozaj doostra (prsl.) dopad, -u, m.; dopadn; dopada dopli, -im, -ia; dopa-Iova dops, -pasiem, -pas dop, -pnem, -pn; dopl; dopt dopiec, -peiem, -pe; dopeka *dop3 = list; *dopis-nic = lstok; *do-pisn = listov (papier; listovn tajomstvo) dopsa, -em, -u (-lohu, list); *dopsa niekomu = napsa niekomu; dopis, -u, m., post skriptum, psan dodatok *dopisova si = psa si, korepondova dopi, -ijem, -ij; do-pja doplati, -im, -ia; doplca doplatok, -tku, m. doplva, -am, -aj doplavi (sa), -im, -ia doplies, -pletiem, -plet; dopleta doplna (prsl.) doplni, -im, -ia; dopa; doplova; doplovac doplnok, -nku, m.; doplnkov *doplu, sprvne doplva dopu, doplva, -ujem, -uj dopn, -em, -; do-pnul; dopnut; i dop dopou, -ujem, -uj dopodrobna (prsl.) dopola, dopoly (prsl.) *dopoludnia = predpoludnm (prsl.) dopoludnie, -ia, str. predpoludnie dopoly (prsl.) dopomha, -am, -aj; dopomc niekomu k nieomu doporui, -im, -ia; do-pora; doporuova; doporuen (list); in je odpora *doposav = doteraz *doposiaI = dosia dopra, -periem, -per doprava (prsl.) dopravi, -im, -ia; doprava; dopravn: 172 dopravnk; doprav-nlctvo; dopravova; dopravovate dopredu, dopredku (prisl.) *doprevadi = odpre-vadi dopria, -prajem, -j nieo alebo nieoho niekomu; dopriava doprosta (prisl.) doprostred (prsl. i predl. s gen.); dostal sa doprostred; doprostred cesty dopusti (sa), -im, -ia (nieoho); dopa (sa); dopustenie dopyt, -u, m. (. po-ptvka) dopta sa, -am, -aj; dopytovat sa niekoho na nieo Dr, -a, n. pi. -i, m.; drsky; drina; d-rizmus dorba, -am, -aj dora, -am, -aj dorast, -u, m.; dorastenec; dorastenka dors,-rastiem,-rast; dorasta; dorastcn draz, -u, m.; drazn; drazov dorazi, -im, -ia; dora or, -a, m. (archaizmus). Juraj doreza, -em, - doriadj, -im, -ia doriec, -reiem, -re doriei, -im, -ia Dorota, -y, .; Dra dorovna (prsl.) dorozumenie, -ia, str. dorozumie sa, -iem, -ej; dorozumieva; dorozumenie drsky (sloh) dorba, -em (-am) dorui, -im, -ia; doruite; doruova dorzlny dosadi, -im, -ia; dosadn; dosdzat dosah, -u, m. dosahova *dosav = doteraz; *dosavdny = doteraj dosaiten (archaizmus) = dosiahnuten dosiahnu, -em, -nu; dosiahnuten; dosahova nieo dosia (prsl.), doteraz dosia, -sejem, -sej; dosieva doska, -y, g. pi. dosk, .; pamtn doska", sprvne pamtn tabua; gramofnov doska", sprvne gramofnov plata; doskov, doSten; dotika doskok, -u, m.; doskoi; doskka; do-skakovat dsledn; dslednos dsledok, -dku, m. doslov, -u, m. doslova (prsl.), doslovne doslovn; doslovne dosli, -im, -ia; dosluhova dosmrtn dosoli, -im. -ia; dos-a dospel dospev, -u, m. dospie, - jem, -ej; dospieva dospodu (prisl.) dos *dosta = nadosta dostai, -im, -ia; dostaova dosta,-stanem,-stan; dostva dosta, -stojm, -stoja dostaton dostatok, -tku, m. dostavi, -im, -ia nieo; dostava; dostavba *dostavi sa = prs dostih, -u, m.; dostihy, -ov, m.; dostihov dostihn, -nem, -n; dostihnuten dstoj, -a, m., lepie dstojnos, -ti, .; ] dstojn dstojnk, -a, m.; d-173 stojncky; dstojnc-tvo dostrediv; dostredivos dostrel, -u, m.; dostre-li dostriezf, -streiera, - dostriha, -m, -aj; dostrihnt dostpi, -im, -ia; dostupn; dostp; dostupnos dosvedi, -im, -ia; do-sviedat; dosvedova dosypa, -em, - (do-kon.); dospaf, -am, -aj (nedokon.); do-spka; dsyp, -u, m. dosta (prsl.) dosti, -im, -ia doiroka {prsl.) doi, -ijem, -ij; do-va dokraba, -em, - doliapaf, -em, -u; do-liapnuf,-em, -u; do-lapova dol doten, vi doska dotika, -y, i.; doti-ca; doticov dotverat sa,-m,-aj; .dotverva sa dotcia, -ie, ., venovanie, podpora; dotan doahova, -ujem, -uj; dotiahnu doa, -tnem, -tn; do-tina dotaz, -u, m.; dotaznk *dotazovat sa = dopy-tova sa *dotedy = dovtedy doteraj doteraz (prsl.) *dotern = dotierav; bezoiv dotia (prsl.) dotiec, -teie, -te dotiera, -am, -aj; dotierav; dotieravo; dotieravec dotisn (sa), -nem, -n; dotska (sa) dotkliv; dotklivost dotkn sa, -nem, -n; dotkol sa; dotknut; dotka sa dotknuten dotlai, -im, -ia; do-tla dotlc, -iem, -; do-tlka datlie, -iem, -ej; do-tlieva dotova, -ujem, -uj dotrieli, -im, -ia dotrie, dotriem, -; dotiera dotuha (prsl.) dotvrdi, -im, -ia; do-tvdza; dovrdzo-va dotyn (predl. s ge-nitvom) dotyn, dotyn (pn)", sprvne spomenut, reen,onen (pn), dotyn -rad" = prslun -rad dotyk, -u, TO.; dotykov dotka sa, -am, -aj; dotkav; o.sa toho dotka, lepie o sa toho tka doui (sa), -im, -ia nieo (nieomu); do-at doura, -am, -aj dovali, -im, -ia; dov-Ia dovari, -im, -ia; do-vrat dovi, -im, -ia; dova; dovatel; dovateka; dov-atesk; dovate-stvo dvaok, -ku, m.; d-vakov dovera (prsl.) dovuf (prsl.) dovedna, spolu dvera, -y, i. dverivos,-ti, .; dveriv dvernk, -a, m.; d-vernica; dvernctvo dvern; dvernos dverova dveryhodn doviaza, -em, -u 12 174 dovidie, -im, -ia dovies, -vediem, -ved {in je vedie); dovdza doviez, -veziem, -vez; dova dovliec, dovleiem, -; dovlieka dovntra {prsl.) dvod, -u, m.; dvodov; dvodn; dvodi; dovodzova dvodi, -im, -ia {od vodi); dovdza dovkola {prsl.) dovolen, -ej, ., dovolenka dovoli, -im, -ia niekomu nieo {nie niekoho"); dovoova dovoz, -u, m.; dovozn; dovozn dovozca, -u, m., dov-atel dovrchu {prsl.) dovi, -im, -ia; do-viter dovta, -am, -aj; do-vtava dovtedaj dovtedy {prsl.) dvtip, -u, m.; dvtipn; dvtipnos dovtpl sa, -im, -ia {nieoho); dovtipo-va sa dovysoka {prsl.) dza, -y, .; dzika dozadu {prsl.) dozaista {prsl.) dozajtra {prsl.) dozera, -m, -aj; do-zera dozna, -am, -aj dozna, -znm, -znaj; doznanie; doznva doznie, -eje (-ie), -ej; doznieva dzologia, -ie, .; d-zova dozor, -u, m.; dozorca; dozorkya; dozorn dozrie, -eje (-ie), -ej; dozret; dozrieva; *dozrel = zrel dozrie, -iem, - nieo, na nieo; dozera dozvedie sa, -zviem, -zvedia; dozveda sa dozvua, -im, -ia; dozvuk, -u, m. da, -u, m.; dov-sk; dovstvo doa, -nem, -n; do-ina; doinky doii, -im, -ia; doi-ieva doiera, -am, -aj doi (sa), doijem, -j nieo {nieoho); dova dive, -vne, S.; doi-vi doivotn dora, -eriem, -er; dorat dou, lepie douva, -ujem, -uj; dova drb, -a, m.; drbsky drabant, -a, m.; dra-bantsk drabina, -y, ., rebrina; drabinov, reb-rinov; drabinovec, rebrink dr, -a, m., konidr (arha), ernk, bitkr; draka, ena drova; in je draka; drsky draka, -y, ., bitka dragonda, -y, . dragn, -a, m. drah, -y, ., chodnek, cesta drha, -y, ., cesta, p; Slovensk drhy", sprvne Slovensk eleznice drahn drahocenn; drahocennos drahokam, -u, m, drahota, -y, .; drahot-n drah, kmp. drah; draho, kmp. drahie; drahota; drahot-n drachma, -y, g. pi. drachiem, . drak, -a, m.; draica; dra, -ia, -ie draknsky, krut ' drma, -y, .; drma-tick; dramatinos; dramaturg; dramatik, n. pi. dramatici drap, -u, m., pazr trapaka, -y, z. drapria, -ie, ., zves; draperiov 'J drapavos,-ti,.;drap-1 Iav draslk, -a, m., klium; draslkov drastick dra, deriem, der; dral; dran, drat dratva, -y, g. pi. dratiev, S. dravec, -vca, n. pi. dravce, m.; dravci drav; dravo; dravos draba, -y, ., licitcia; draobn, lici-tan Draany, -ian, m. pomn. (radne nemecky. Dresden); dradiansky; Dra-an, Dradianka drdi, -im, -ia; dr-didlo dra, str. neskl. dreadnought (angl., taj drednt), -u, m. dren, -e, ., odvodnenie; drenny; drenov; dreno-vaf drepenie, -im, -ia dres, -u, m.; dresov dresrovaf, cvii dresra, -y, ., vcvik dretie, -ia, str. drevr, -a, m.; drevrsky; drevrstvo drevre, -m e, . drevenie, -ie, -ej dreven drevienka, -y, . drevnatie, -ie (eje). -ej drevnat drevo, -a, str.; driev-ko; drievce, -a, str. drevorez, -u, m. drevorobotnk, -a, m. drevoruba, -a, m. drevoryt, -u, m., drevorytina drevorytec, -tca, m.; drevorytectvo drevoto, -e, . drezna, -y, . drga, -m, -aj; drg-va drgav drhn, -em, - driapa, -em, -u, kraba, perie driapa; driapaky, -iek, . (driapanie peria); driapaka (ena, o driape perie) driek, -u, m.; drieik; drieny driemaf, -em, -u; drie-maj i driem; driema-jc; driemnu driemota, -y, . drie, -a, m. 175 Dnenany, -au, m. pomn.; drienansk drienka,-y, g. pi. drienok, S. drieovica, -e, . drie, driem, dr; dre-n; drenie Drietoma, -y, . driev (prsl.; bsn.), prv, dvnejie; drievny; drievnos drichmaf, -em, - dril, -u, m. drink, -u, m. drkota, drkocem (-m); drkotav drobf, -ti, . (len v bsnickej rei) drobif, -im, -ia drobi, -im, -ia drobize, -zne, S. drobizg, -u, m. drobky, -ov, m. pomn. (drobence, mrvanc) drobnika, -y, z. drobnohad, -u, m., mikroskop drobnokresba, -y, . drobnolist drobnomafba, -y, .; drobnomalebn drobnomer, -u, m. drobnos, -ti, i . drobnozrnn drobn; drobuk; drobunk; drobuk droby, -ov, m. pomn. droga, -y, .; drogov; drogria, -ie, .; 12* 176 drogriov; drogis-ta; drogistick dromedr, -a, n. pi. -e, m., jednohrb Cava drop, -a, n. pi. -y, m. drt, -u, m.; drtov; drotova drotr, -a, m.; drotrsky; drotra; dro-tri; drotriC drozd, -a, n. pi. -y, m. drodie, -ia, str.; dro-ov; diodiare droka, -y, .; dro-kr; drokrsky drsnolist drsn, drapav; drs-nota *drti = drvi; *drti = drvi; *drtiv = drviv; *drtidlo = drvidlo druh, -a, m. (priatel) druh, -u, m. {sorta); druhov druhohorn druhopis, -u, m. druhorad druhoroden druhostupov druhotn druhotvar, -u, m. druh druid, -a, m.; druid-sk drk, -a, m., kl; drik = dka drumba, -le, g. pi. drumbiel, .; drum-blika, drumbielka; drumblova drusa, -u, m. drza, -y, i.; drzo-v druzg {cit.) drzga, -am, -aj; drzgava; druzgot druba, -u, m. druica, -e, .; druika druina, -y, i . druka, -y, i . drun drustvo, -a, g. pi. dustiev, str.; drustevn; drustevnctvo drvi, -im, -ia; drvi; drviv; drvidlo *drz = bezoiv, dotierav; *drzn = bezoivec dradlo, -dla, g. pi. dradiel, str. dra, -im, -ia dava, -y, i.; dav-n; Davie {v Turci) drba, -y, .; drob-n drgro, -a, m. driak, -a, m. {ast cepa) drite, -a, m. {kto m nieo v drbe); in je majite, vlastnk dul, -u, l. -i, m., dvoj-n slo, dulov dualizmus, -zrnu, m.; dualistick dub, -a, m.; dubov uba, -em, - dubi, -im, -ia; db-ka dubina, -y, . dubizny, pochybn; dubiza, pi., str. dubkorn {prsl.) (vlasy mu stoja) dubleta, -y, g. pi. dub-liet, i . Dublin {taj Dablin), -a, m. dbrava, -y, . *dud = gajdo dudla, -em, - dudok, -dka, m. *dudy, dd, . pomn., astejie gajdy; du-da, -m, -aj, astejie gajdova duel, -u, m., sboj; duelant duea, -ne, . dueto, -a, n. pi. duet, g. duet, str., dvoj-spev, dvojhra dfa, -am, -aj v nieo duh, -u, m.; nieo je mu k dhu dha, -y, .; dhov; dhovina; dka duch, -a, m.; Duch svt duchapln, lepie vtipn; umn 177 duchaprtomnos, -ti, .; duchaprtomn dcha, -am, -aj; d-chava; dchnu duchna, -y, g. pi. du-chien, ., astejie perina duchoveda, -y, .; du-chovedn duchovenstvo, -a, str. duchovn dukt, -a, m. dula, -y, g. pi. dl, .; dulov dulcn, -u, m. duma, -y, g. pi. dm, .; dumka; dumn; duma, -m, -aj umbier, -u, m.; um-biernik, -u, m. umbier, -a, m. (vrch) dumping, -u, m. {angl., taj damping); dumpingov duna, -y, . Dunaj, -a, m.; dunajsk; Dunajec dunie, dun, -ia duo, -a, str. dupa, -m, -aj; dupn dp, -fa, str. (bsn.), skra zvierat, brloh duplika, -y, ., odpove na repliku; duplikova duplikt, -u, m., druhopis, druh exemplr duplikatra, -y, . duplovan, dvojit, dvojnsobn duplovka, -y, . dpnat, dut dupnie, -ie, -ej, prchnivie dupn, -nem; dupa, dupka dupn (dupn vba, skala) duranzia, -ie, . duratvum, -va, str.; duratvny Durnsko, -a, str.; du-rnsky; Durnan; Durnanka duri, -im, -ia uro, urko, -a, m. = Jur, Juro, Jurko dusinan, -u, m. dusk, -a, m., nitrog-nium; duskov; dusin; duskat dusi, -im, -ia; dusiv; dusn dua, -e, g. pi. du, .; duevn; duevne, -a, str.; duika; Duiky, -iek, . po-mnon (sviatok); duinka dusi sa, -im, -ia; duova sa dka, -y, ., materina dka dusn dok, -ka, m.; d-tek du, dujem, duj dutoroh dutozub dut; dutina; dutiav duvetn, -u, m. (taj diiytn); duvetov di, -a, -e, zdrav, siln, vek; dej-; de (prsl.); duina; dos duie, -iem, -ej, nadobda sily, tunie dva, m. neiv., dvaja, m. iv., dve, . a str., g., 1. dvoch, d. dvom, i. dvoma dvadsa; dvadsatina; dvadsiatka; dva-dsiatnik; " dvadsiaty dvadsajeden dvadsansobn dvadsaron dvadsasten, -u, m. dvadsatisc dvans; dvanstka;' dvansty dvanshlav dvanshran dvanstoro, -a, str. dvanssten, -u, m. dvansstupov dvercia, -riec, str. po* mnon dvere, dver (dvier), d. dverm, l. dverch, i. dverami, . pomn. dvesto, str. neskl. dvestokrt, astejie, dvesto rz 178 *dvestolet = dvestoron dvierka, dvierok, str. pomn. dvih, -u, m. dvhaf, -am, -aj; dv-havaf; dvihn; dvhadlo (elevtor) dvojak dvojbodka, -y, . dvojbruch dvojcifern dvoja, -aa, n. pi. dvojat i dvojen-ce, str. dvojslo, -a, str. dvojlenn dvojdielny dvojdov dvoje; dvoje det dvojfarebn dvojfzov dvojhrok, -rku, m.; dvojhrkov dvojhlasn dvojhlav dvojhra, -y, . dvojhranol, -a, m. dvojhviezda, -y, . dvojica, -e, . dvojif, -im, -a, vyka dvojit dvojjazyn dvojjedin dvojka, -y, g. pi. dvojok, . dvojklan dvojkopytnk, -a, m. dvojkr, -a, m. dvojlist, -a, m.; dvoj-Hst dvojmesan dvojmo dvojnsobn dvojnoh dvojn dvojplonk, -a, m. dvojpohlavn dvojplov dvojposchodov dvojprst dvojradov dvojramenn dvojron dvojroh dvojsen dvojslabin dvojsmern dvojsmysel, -slu, l. -sle, n. pi. -sly, m.; dvoj-smyseln dvoJ9pev, -u, m. dvojspolok, -lku, m. dvojstop dvojstrann dvojstup, -u, m. dvojst dvojsvzkov d vo j t var, -u, m.; dvoj-tvar dvojtvrnosf, -ti. . dvojuch dvojver, -a, m. dvojvznamn dvojzlatnik, -a, m. dvojznan dvojzub dvojenstvo, -a, str. dvor, -a, m.; dvorec, -rca; dvorek dvoran, -a, n. pi., -ia, m.; dvoransk dvorana, -y, l. dvori, -im, -ia niekomu dvorn dych, -u, m. dchadl, -diel, str. pomnoln dcha, -am, -aj; d-chavaf; dchac; d'chnu; dchol dchavica, -e, .\ dchavin dycha, -im, -ia dchnu, -em, -u dychti, -im, -ia (po nieom); dychtiv dka, -y, S. dym, -u, m.; dymi dymnik, -a, m. dna, -y, ., jednotka sily dya, -e, g. pi. d, S.; dyov; dynka dynamika, -y, .; dynamick; dynamo-meter, -tra, l. tri, m. dynamit, -u, m. dynamo, -a, n. pi. -, g. pi. dynm, str. dynastia, -ie, ., panovncky rod; dy-nastick dysgeneza, -y, . tystychia, -ie, . 179 dystymia, -ie, . dyzartria, -ie, .; dyz> artrik dyzentria, -ie, z., ervienka; dvzenteric-k dyzopia, -ie, . dyzria, -ie, . dzierzonk, -a, m., Dzierzonov l davotaf, -ouem, -oc; davot dbn, -a, m.; db-nok, -nk, m. dber, -a, n. pi. -y, m. dentry, . neskl., lepie dentra, -y, .; dentrk; dentncky digitovka, -y, . din, -a, m.; diniz-mus; dinista Dingischn, -a, m. dunga, -le, .; dun-glov E eben, -u, m.; ebenov; ebenvnk eburn, -u, m. eden, -u, m., raj; eden-sk edcia, -ie, ., vydanie; edin edikt, -u, m., vnos, nariadenie Edita, -y, . Eduard, -a, m.; Edo edukcia, -ie, ., vchova efb, -a, m.; efbia; efbstvo; efbsky efekt, -u, m., inok; efektn, inn; e-fektvny, skuton efemrny, jednodenn, netrvcny efendi, -iho, m. Efaltes, -ta, m. efzia, -ie, .; efzny; efziometer egalita, -y, .; egalitr egalizcia, -ie, .; ega-lizova Egejsk more egida, -y, ., ochrana, ztita egoista, -u, m., sebee; egoistick, sebeck; egoizmus, sebectvo egotista, -u, m.; ego-tizmus egre, -a, m., polka Egypt, -a, m.; Egypan; egyptsk; Egypanka; egypt-ina echo, -a, n. pi. -, g. ech, str., ozvena eidetika, -y, .; eide-tick eidografia, -ie, S. ej, ejha (cit.) ekavec, -vca, m.; ekavsk; ekavina ekdemick ekchymza, -y, S. eklatantn, zrejm eklekticizmus, -zrnu, m.; eklektik; eklektick eklzia, -ie, ., cirkev eklipsa, -y. .; eklips-n ekliptika, -y, S.; eklip-tick ekloga, -y, . ekonm, -a, m., hospodr; ekonmia; ekonomick. ekrazit, -u, m. ektogeneza, -y, .) ektogenn ektopia, -ie, . ektoplazma, -y, . ekvtor, -a, m., rovnk ekvilibrista, -u, m., krasojazdec; ekvilib-ristika, krasojaz-dectvo ekvinokcium, -ia, str., rovnodennos ekvip, -e, S. ekvivalent, -u, m., nhrada ekzm, -u, m.; ekz-mov elabort,-u, m., vypn^ covanie eln, -u, m. elastick, prun; elaft tinos, prunos elastn, -u, m. elativ, -u, m.; elatv-ny ldordo, -a, str. 180 elefant, -a, m., lepie slon elefantiza, -y, . elegancia, -ie, ., vybran vkus; elegantn, vkusn; e-legn elgia, -ie, ., alospev; elegicky, elegik elektrika, -y, . (stroj) elektrina, -y, .; elektrick; elektrizova; elektrre elektrodynamika, -y, .; elektrodynamic-elektroininier, -a, m. elektrolieba, -y, . elektrolza, -y, z.\ elektrolytick elektromontr, -a, m. elektromotor, -a, n. pi. -y, m. elektrn, -u, m.\ elektrnov elektropriemysel, -slu, m. elektroskop, -u, m. elektrotechnik, -a, n. pi. -technici, m.; "elektrotechnika elektroterapia, -ie, i.; elektroterapick; elektroterapik elektrovodi, -a, m. elektrosvra, -a, m. element, -u, m., ivel, prvok; elementrny, zkladn, veobecn; elementrka Elena, -y, z. Eleonra, -y, . elv, -a, m.; elvka elevtor, -a, n. pi. -y, m. elf, -a, n. pi. -ovia, m.; elfsk Eli, -a, m. elidovaf, vypusti eliminova, vyli; elimincia; eliminan elipsa,-y, .; eliptick; elipsoid, -u, m. *Elika = Albeta elita, -y, .; elitn elixr, -u, l. -e, m. elzia, -ie, ., vypustenie elokvenca, -ie, i.; elo-kventn *Elsasko = Alsasko elvium, -ia, str.; elu-vilny elzium, -ia, str., raj; elyzejsk Ema, -y, i . email, -u, m.; emailov; emailova emancia, -ie, ., vron; emanan ; ema-natrium; emanatr-ny emancipcia, -ie, S.; emancipan; emancipova (sa) Emanuel, -a, m. Emauzy, -auz,' m. po-mnon; emauzsk embargo, -a, str. emblm, -u, m.; embl-mov emblia, -ie, .; embo-lick embryo, -a, n. pi. -, g. pi. -y, str., zrodok; embryonlny, zrodkov; embryogenza; embryoge-nia; embryolgia ementl, -u, l. -i, m., ementlsky syr emfza, -y, .; emfa-tick emigrcia, -ie, ., vysahovanie sa; vysahovalectvo; emigran; emigrant Emil, -a, m.; Emlia, -ie, ., Milka eminentn, vborn, vynikajci emir, -a, m.; emirt, -u, m. emisr, -a, m. emisia, -ie, .; emisn emcia, -ie, .; emocionlny; emociona-lizmus'; emotvny empria, -ie, ., sksenos; empirick; empirizmus emprium, -ia, str. empsychza, -y, . emulzia, -ie, S.; emulz-n; emulgova 181 encin, -u, m., horec encyklika, -y, .; en-cyklick encyklopdia, -ie, .; encyklopedick; en-cyklopedista endmia, -ie, .; endemick endogeneza, -y, .\ endognny endoplazma, -y. . Enes, -sa, m. Eneida, -y, z. energia, -ie, ., inn sila, rznos; ener-gin; energick engagement (fr., taj angamn), str. neskl., zvzok, prijatie do sluby, sluba en gros (fr., taj an-gr), vo velkom enchiridion, -u, m. enjambement (fr., taj anambmn), str. neskl. enklva, -y, . enklitika, -y, ., prklonka; enklitick enormn, ohromn, nesmierny; enormita en passant (fr., taj an pasn), mimochodom ensemble (fr., taj an-smbl), -blu, l. -bil, m., sbor; ensemblov entza, -y, . entelechia, -ie, . *ententa = antanta entita, -y, . entozon, -a, m. entropia, -ie, . entuziazmus, -zmu, m., nadenie, oduevnenie; entuziast; entuziastick entymma, -y, .; en-tymematick enzm, -u, m.; enzy-mov eocn, -u, m.; eocno-v; eocnny en, -u, m.; enov eozn, -u, m.; eoznov Epaminondas, -da, m. epick, vpravn; e-pik; epika epidmia, -ie, ., hromadn nkaza; epidemick epifonma, -y, . epifora, -y, . epifza, -y, ., nkon-ie epigeneza, -y, .; epi-genetick epign, -a, n. pi. -i, m.; epignsky; epignstvo epigram, -u, m.; epi-gramatick epika, -y, S.; epick; epik, n. pi. epici Epikur, -a, m.; epiku-reizmus epilemna, -y, . epilepsia, -ie, ., zrd-nik; epileptick; epileptik epilg, -u, m.; epilo-gick episkopt, -u, m., biskupsk rad, biskupstvo; episkoplny epitola, -y, g. pi. epitl, ., list epitaf, -u, m., nhrobn npis, kame epiteton, -ta, str., prvlastok epitropia, -ie, . epizeuxa, -y, . (taj epidzeuxa) epizda, -y, .; epizodick; epizdny; e-pizdka epocha, -y, g. pi. e-poch, S., doba, obdobie; epochlny epoleta, -y, g. pi. epo-let, S. epopeja, -e, S. epos, -su, m. epruveta, -y, g. pi. e-pruvet, ., skmavka ra, -y, ., doba, obdobie err, -u, l. -i, m.; errny erb, -u, m., znak, cmer eremita, -u, m.; pustovnk;- eremit, -e, . erg, -u, m. ergotn, -u, m. Ernest, -a, m.; Ernest-na, -y, . 182 Eros, -sa, m.; erotick, bostn; erotika; erotik erzia, -ie, .; erozvny errata, -at, str., prie-tlaky, tlaov chy-by erudcia, -ie, ., vzdelanie erupcia, -ie, ., vbuch; eruptvny, vbun Ervn, -a, m. erdaf, -, -ia esencia, -ie, ., vaok; esencilny eschatologia, -ie, .; eschatologick eskadra, -y, .; eska-drna eskamot, -e, ., kau-kliarstvo; eskamo-tr, kaukliar; eska-motrsky; eskamo-tova Eskimk, -a, m.; Eskimcka, -y; eskimc-ky eskont, -u, m.; eskont-n; eskontova eskorta, -y, g. pi. eskort, .; eskortova esperanto, -a, str.; es-perantista; esperant-sk; esperantina esplanda, -y, . essay (fr., taj esej), -e, .; essayistick; essayov; essayista ester, -u, m. Estera, -y, S. estetika, -y, i . ; estetik, n. pi. estetici; estt, -a, m.; estetick Estnsko, -a, m.; estnsky; Estnec; Estn-ka; estnina estrda, -y, . eeln, -a, m. ete etapa, -y, g. pi. etp, .; etapn; etapov etatizcia, -ie, .; eta-tizmus et, -e, .; etov etar, -a, l. -i, m., stojan ter, -u, l. -i, m.; terick; terizova etika, -y, ., mravove-da; etik, -a, n. pi. etici, m.; etick etiketa, -y, .; etiket-n Etipia, -ie; etipsky Etna, -y, . etnikum, -a, str. etnogenia, -ie, . etnografia, -ie, ., nrodopis; etnograf; etnografick Etrusk, -a, n. pi. -ovia, m. etuda (vysl. etuda), -y, . etui, str. neskl. (fr., taj etii) etyl, -u, m.; etylalkohol etyln, -u, m.; etyl-nov etymolgia, -ie, z.\ etymologick etymn, -u, m. eudaimonizmus, -zrnu, m.\ eudaimonistic-k eufemizmus, -zmu, m.; eufmia; eufemistic-k eufnia, -ie, ., Iubo-zvuk; eufonick, ubozvun Eufrozna, -y, z. Eugen, -a, m. Eugnia, -ie, . eugenika, -y, .; eugenik, -a, n. pi. eugenici, m.; eugenick eucharistia, -ie, S.; eucharistick eunuch, -a, n. pi. eunusi, m.; eunusk Eurzia, -ie, .; eurzij-sk Euripides, -da, m. Eurpa, -y, .; Eurpan; eurpsky; Eu-ropanka Eustach, -a, m. eutokia, -ie, . Eva, -y, .; Evika evakucia, -ie, ., vyprzdnenie; evakuan; evakuova evalvcia, -ie, z.; eval-van evanjelik, -a, m.; evan-183 jelika; evanjelick; evanjelium, -ia, str.; evanjelista eventualita, -y, &., monos; eventulny evidencia, -ie, S.; evidentn, zrejm; evidenn evokcia, -ie, .; evo-kan; evoktor evolcia, -ie, ., vvoj, evolucionistick; e-volun exaktn exaltovan, prepiaty, rojiv exmen, -u, m., skka; examintor; exa-minova exarcha, -u, m.; exar-cht Excelencia, -ie, . excelova, vynika excentrick, vstredn excerpcia, -ie, ., vypisovanie, excerpt, -u, m., vpis; excerptor, vypisovatel; excer-pova, vypisova exces,-u, l. -e, m., vtrnos, nemiernos excisr, -a, m.; excis-rovn exegza, -y, .; exegc-tick exekcia, -ie, .; exekun; exektor; exekvova exekutva, -y, .; exekutvny exemplr, -a, l. -i, m., vzor, kus, vtlaok exerccie, -i, . pomn.; exercin exhibcia, -ie, .; exhibin exhorta, -y, g. pi. ex-hort, . exhumacia, -ie, .; ex-human; exhumova exil, -u. 1. -e, m., vyhnanstvo existencia, -ie, ., jestvovanie, bytie, ivobytie; existenn; existova, jestvova exklva, -y, . exkluzve (prsl), bez (ale napr. exkluzve doplatok" = bez doplatku) exkluzvny, vlun exkomunikcia, -ie, .; exkomunikan, exkomunikova exkr, -a, m.; exkr-lovn exkurzia, -ie, :, vychdzka; exkurzn exkvizitn, vybran ex lex, mimo zkona; exleglny ex libris, sr. neskl.; exlibrisov exodus, -du, m-. exognny exotick, cudzokrajn; exotika; exotik; exotizmus exotoxikza, -y, f.; exotoxn, -u, m. expanzia, -ie, ., rozpnavos; expanzvny expedcia, -ie, S., vprava; expedit; ex-pedtor; expedin experiment, -u, m., pokus; experimentlny expert, -a, m., znalec explikcia, -ie, ., vklad; explikan; ex-plikova, vyklada exploatcia, -ie, .; exploatan, exploatova explodova, vybuchn explzia, -ie, ., vbuch; explozvny, vbun; explozva (hlska) exponent, -a, m.; exponova niekoho, sa za niekoho export, -u, m., vvoz; exportn, vvozn; exportr; vyvatel expoz, str. neskl. expozcia, -ie, ., vstava, vklad; v drme zaiatok; expozitra, -y, S., pobon zvod (rad) expres, -u, m., rchlik expres (prsl.); expres-184 n, srny, nhly, spen presionizmus, -zrnu, m.; expresionistick; expresionista expropricia, -ie, ., vyvlastnenie; expro-prian exspircia, -ie, ., vdych; exspiran, vdychov exspiratrny, drazo-v exsudt, -u, m., vpo-tok; exsudcia extabulcia, -ie, .; ex-tabulan extza, -y, .; extatic-k extempore, str. neskl.; extemporova extenzia, -ie, z.; extenzvny exterir, -u, n. pi. -y, m.; exterirov exteritorialita, -y, . externista, -u, m. extern, vonkaj extrakt, -u, m., vaok extratra, -y, . extravagantn, vstredn; extrava-gancia extrm, -u, m., krajnos, vstrednos, premrtenos; extrmny, krajn, vstredn extrzia, -ie, z.; extru-zvny exulant, -a, m., vyhnanec; exulantka Ezdr, -a, m. Ezechiel, -a, m., Eo Ezop, -a, m.; ezopsk ezoterizmus, -zmu, m.; ezoterick; ezoterik Eo, -a, m., Ezechiel F Fabin, -a, m. fabrika, -y, .; tovre; fabrikant, to-vrnik; fabrick, tovrensk, tovrniky; fabrick, tovrnika, robotnka z tovrne; fabrikt; fabrikcia j fabula, -y, g. pi. fa-bl, .; fabulista fabufa, -le, ., taafat-ka fadesa, -y, ., nuda; fdny, nudn Faeton, -a, m.; faeton, -a, m. {ko, vtk) fagan, -a, m. fagot, -u, m. fair (prsl.; taj fr) fajansa, -y, .; fajansov faji, -im, -ia; fajiar; fajiarsky; faji vo fajka, -y, g. pi. fajok, .; fajkr fakcia, -ie, ., strana; fakcizny, strannc-ky fakr, -a, m., fakrsky faka, -e, g. pi. fakie, .; faklika fako, -u, n. pi. faky, m. faksimile, -a, pi. neskl., str., snmka, odliatok; faksimilova fakt, -u, n. pi. -y, g. -o v, m.; faktick, skuton faktor, -a, n. pi. -y (neiv.), -i (iv.), m., initel, sprvca zvodu fakttum, -ta, str. *faktum = fakt faktra, -y, . fakulta, -y, g. pi. faklt, .; fakultn fakultatvny, mon, von falanga, -y, g. pi. fa-lng, .; falangov falegrf, -a, m.; falc-grfka; falegrfsky falo, -Ie; ., neprimnos, klam; falon; falonk; falonica falova; falovate falzetj -u, m. falzifikcia, -ie, ., falovanie; falzifikt; falzifiktor 185 fma, -y, ., poves; famzny, povestn famlia, -ie, ., rodina familirny, dvern, nenten famzny, povestn fanatik, -a, n. pi. fanatici, m.; fanatick; fanatizmus Fndli, -ho, m. fanfra, -y, . fanfarn, -a, m.; fan-farnsky; fanfar-nik fantast, -a, m., blznivec; fantastick fantzia, -ie, ., obrazotvornos fantazma, -y, . fantazmagria, -ie, .; fantazmagorick fantazovaf, blzni . fantom, -u, m., prelud f fara, -y, g. pi. fr, .; farnk; farnka; farsk; farr; farrka faran, -na, m.; faran-ka; faransky; fa-ranstvo j farba, -y, g. pi. farieb, .; farbit, farbist farbiar, -a, m.; farbiarsky; farbiare; far-bova farbi, -im, -ia farbivo, -a, str. farizej, -a, m.', farizejsk; farizejstvo farma, -y, g. pi. fa-riem, .; farmr; farmri farmaceut, -a, m.; ar-maceutsk farmcia, -ie, .; far-makolg; farmako-loka; farmakologick; farmakoterapia, -ie, . fary (cit.), Iry-fry fasda, -y, .; fasd-nik fascikel, -kla, l. -kli, m. fascinova, oslova faiangy, -ov, m. po-mnon; faiangov faizmus, -zmu, m.; faista; faistick fatalista, -u, m.; fatalistick; fatalizmus, viera v osud; fatlny, osudn fatamorgna, -y, S., marivo, prelud; fata-morganick *ftef = zvoj Fatra, -y, .; fatransk ftum, -ta, str., osud faun, -a, n. pi. fauni, m.\ Faunus, -na, m. (boh); faunsk Faust, -a, m.; fausti-da; .faustovsk favorit, -a, m., obbenec, milik; favoritka; favorizova fza, -y, g. pi. fz, z.; fzov fazna, -y, . fazufa, -e, g. pi. faz, .; fazufka februr, -a, l. -i, m. federcia, -ie, .; fede-ran; federatvny federalizmus, -zmu, m., ttna sstava spolkov; federlny; federatvny feria, -ie, . ferick, arovn fejtn, -u, m., besednica; fejtnik; fej-tnista feliar, -a, m., rnhoji feliber, -bra, m. Felicin, -a, m. Flix, -a, m. feministka, -y, . Fenca, -ie, .; fenick; fenitina fenikel, -kla, l. -kli, m. fnix, -a, m. fenol, -u, m.; fenolov fenomn, -a, m.; fenomenlny; fenomeno-logia *feraina = papradie Ferdinand, -a, m.; Fer-di frie, -i, . pomn., przdniny; ferilny ferman, -u, m. ferment, -u, m., kva-sidlo, kvasnice ferokyanid, -u, 186 feromagnetick *fertucha = zstera ferufa, -e, . festival, -u, l. -e, m. estn, -u, ?.; festno-v fetiizmus, -zmu, m.; feti, -a, m.; fetiis-ta ftus, -u, m. feudalizmus, -zmu, m.; feudlny; feudl, -a, m. *feuilleton = fejtn t fez, -u, m.; fezov fiaker,-kra, L -kri, m.; fiakrista fiala, -y, g. pi. fil, fialka; fialka; fialov fiala, -y, . fialovoerven fialovoruov fiasko, -a, ST., nezdar, nespech fibrn, -u, m. fibrzny fiaf, -im, -ia fideikomis, -u, m.; fi-deikomisn fidlny; fidlnos figa. -y, g- vi- fg, ; figov; figovnk tiger, -ga, m., art figliar, -a, m., ibal: figliarsky, ibalsk; figliarstvo, ibal-stvo; figova figra, -y, ., postava, tvar; figrka; figurlny; figurna fikaf, -m, -aj, vzlyka fikcia, -ie, ., vmysel, mylienka; fiktvny, vymyslen Fiakovo, -a, str.; Fiakovan; FiTakov-ianka filantrop, -a, n. pi. -i, m., udomil; filan-tropizmus filatelista, -u, m.', filatelistick filharmnia, -ie, .; filharmonick; filhar-nonik, n. pi. filhar-monici filia, -ie, ., fililka, -y, dcra, dcra-cirkev, pobon zvod, poboka; fililny filicia, -ie, .; filian filigrnsky, drobn Filip, -a, m. (ale: m filipa) filipika, -y, S., prudk, ton re filistersk; f ilister, -tra, m. film, -u, m.; filmov; filmr; filmova filolg, -a, m., jazyko-spytec; filoloka; filolgia; filologick filozof, -a, m.; filozofia; filozofick filter, -tra, l. -tri, m., cedidlo; filtrova, ce-di, preciedza; filtrcia; filtran Fn,-a, n. pi. Fni, m.; Fnka; Fnsko; fnsky; fnina finle, str. neskl. financie, -i, . pomn.; financova; finann; finannk finesa, -y, g. pi, fines, . fingovaf, predstiera fiola, -y, S.; filka firma, -y, g. pi. firiem, .; firmov fistula, -y, i . ; fistulov fikl, -a, m., advokt fikus, fiku, m., ttna pokladnica, ttny majetok: fikus,-usa, m., ttny zstupca; fiklny fixr, -u, l. -e, m., usta-lova fixn, pevn, urit, ustlen fixova, upevni, utvr-di, ustli fjord, -u, m.; fjordov *flajster = nlepok fak, -u, m., kvrna; fliaik, kvrnka flakn, -a, m.; flak-nik Flm, -a, n. pi. -i, m.; Flmka; Flmsko; flmsky: flmina faa, -e, g. pi. fliaS, 187 S.; Haka; fiakov; flatika f flauta, -y, g. pi. flut, .; flautista flaolet, -u, m.; flao-letov flegmatik, -a, n. pi. flegmatici, m.; flegmatick; flegma, -y, .; flegmatinost flexia, -ie, ., ohbanie flinta, -y, ., puka flirt, -u, m.; flirtova flr, -u, m.; flrov flra, -y, ., rastlinstvo Florencia, -ie, .; Florenan; florentsk; Florenfanka Florin,-a, m.; Flri; Flro flotila, -y, g. pi. flotl, . fluidum, -da, str. fluktucia, -ie, .; fluktuan flur, -u, m.; fluoreskova; fluorovodk foliant, -u, m. fliov (formt) folklr, -u, m., nrodopis; folklorista, nrodopisec fn, -u, m. fond, -u, m. fonma, -y, .; fone-matick fonetika, -y, S., zvuko-slovie; fonetick, zvukoslovn; fone-tik, -a, n. pi. fone-tici foniatria, -ie, S. fonograf, -u, m.; fono-grafick fonola, -y, . fonologia, -e, .; fono-logick fontna, -y, . *football = futbal forma,-y, g. pi.foriem, ., podoba, tvar; fo-remn; formov formcia, -ie, ., tvar formaln, -u, m. formalita, -y, .; formlny; formt, -u, m. formalizmus, -zrnu, m.; formalista; formalistick formans, -u, m. formula, -y, g. pi. forml, ., vzorec; formulka; formulova, urite vyslovi forsrovaf, -ujem, -uj fortifikcia, -ie, ., o-pevnenie; fortifika-n fortissimo (prsl.), o najsilnejie Fortna, -y, z. (bohya); fortna, astie Fortunt, -a, m.; For-tunta, . frum, -ra, str. fosfor, -u, m.; fosfo-rov; fosforen; fosforenan; fosforeskova fosli, -i, str. pomn., skameneliny; foslny fotogny -u, m.; foto-genn fotogenick fotograf, -a, m.; fotografia; fotografick fotometria, -ie, .; fotometrick foyer (fr., taj foaj), -u, m. nesklon. foxterir, -a, m. fragment, -u, m., zlomok, kus frajer, -a, m., mil, milenec; frajerka, fra-jerka, mil, milenka frak, -u, m.; f rakov frakcia, -ie, . fraktra, -y, .; frak-trov Francz, -a, n. pi. -i, m.; Franczka; Francia, lepie Franczsko; franczsky; francztina frank, -a, m. (peniaz) Frank, -a, n. pi. -ovia, m.; fransk; frani-na frankatra, -y, . franko (prsl.), vyplaten frankofil, -a, n. pi. -ovia, m. 188 frankofob, -a, n. pi. -ovia, m. frantikn, -a, m.; frantiknsky frapantn, prekvapujci fraka, -y, g. pi. fraiek, .; frakovit frter, -tra, m., brat frza, -y, ., vraz; frzovit; frzista frazeolgia, -ie, . Frederika, -y, . fregata, -y, g. pi. fre-gt, . frekvencia, -ie, S., nvteva; frekventa-n frenetick, zriv, prudk freska, -y, g. pi. fresiek, .; freskr; freskov; freskovi-t Fridolin, -a, m. Fridrich, -a, m. frigria, -ie, . *frin = erstv; sviei frivoln, nemravn frizr, -a, m., kadernk fkaf, -am, -aj front, -u, m.; frontov; frontlny fruktza, -y, . Frgia, -ie, z.; frygic-k ftza, -y, I. fua, -, -ia fga, -y, z. fujak, -a, m. fujara, -y, . fujavica, -e, S. fka, -am, -aj; f-kava; fknu fukza, -y, . fa, -am, -aj, pi-nif; fuTo fulminantn, skvel fumigovaf, nedba fundcia, -ie, ., zkladina; fundacio-nlny, fundan, z-kladinov; fundtor, zakladatel fundament, -u, m., zklad; fundamentlny fundus, -usu, m. fungova, kona slubu, ma funkciu funkcia, -ie, ., innos, radn vkon, hodnos, loha; funkcionr, inovnk; funkn funt, -a, m.; funtov fnus, -sa, l. -se, m. fra, -y, . Fria, -ie, . {bohya); fria, zriv ensk furiant, -a, m. frik, -a, m. furman, -a, m., voziar; furmanka; furman-i; in je povoznk fuer, -a, m.; fuersk; fuerstvo futbal, -u, m.; futbalov; futbalista futurista, -u, m.; futurizmus; futuristick fz, -a, m.; zva len v mn. . fzy, -ov; fuz, fzat lovek fzia, -ie, S., sliatie, splynutie; fuziono-va fylogeneza, -y, .; fylogenetick fyloxra, -y, S., rvo-kaz fyzika, -y, .; fyzick; fyzik, n. pi. fyzici fyzikus, -sa, m. fyziognomia, -ie, ., vraz tvre fyziolgia, -ie, .; fyziologick; fyziolg, n. pi. fyziolgovia G Gabriel, -a, m.; Gabriela, -y, . gfor, -fru, lok. -fre, m.; gfrov gga, -am, -aj; ga-gota; gagotav ggor, -ra, n. pi. -y, m. gajdy, gajd, . pomn.; gajdo; gajdok; gajdova 189 Gl, -a, m. Gal, -a, n. pi. -ovia, m.; Galia i Galsko; galsk, galina; ga-licizmus galn, -a, m., mil; galnka galantria, -ie, .; galantrny; galant-nos; galantn galbav, neobratn galeja, -e, g . pi. glej, .; galejnk galria, -ie, . galiba, -y, ., nehoda, mrzutos galikn, -a, m.; gali-knsky Galilea, -y, .; Galile-jec; galilejsk galn, -u m. galop, -u, m.> cval galoe, -, . pomn. galvanizmus, -zrnu, m.; galvanick galvanoplastika, -y, . galvanostegia, -ie, I. gama, -y, ., grcka litera gamae, -, . pomn. gamba, -y, g. pi. gmb, ., pysk, huba; gam-bika gnif, -im, -ia; gniv gangrna, -y, .; gan-grenzny gangster; -ra, m.;gangstersk Ganymdes, -da, m. garancia, -ie S., zbezpeka, zruka; garann; garantova gar, -e, S.; garov; garista garbiar, -a, m., koe-luh; garbiarsky; garbiare garda, -y, g. pi. grd, .; gardov; gardista garderba, -y, ., ata, atnica (poiova, iat) gargarzovaf, vypla-kova garnitra, -y, ., sprava garnizna, -y, ., posdka; garniznny garsn, -a, m., chlapec, ank garsonira, -y, 2. gaskonda, -y, | . Gaskonec, -nca, m.; Gaskonka; Gaskon-sko; gaskonsk; gaskonina gastrick, aldkov gastronom, -a, m., makrtnk Gapar, -a, m.; Ga-parko; Gaparkovo (bbkov) divadlo gatan, -a, m.; gatanov gate, gat, . pomn.; gatky gavalier, -a, m.\ gavaliersky gavota, -y, z. gz, -u, m. (druh lt-ky) gazda, -u, m.; gazdk; gazdovsk; gazdovstvo; gazdovliv gazdin, g., dat., lok. gazdinej; ak. gazdin, intr. gazdinou, n. pi. gazdin, g. gazdn, dat. gazdi-nm, J/C. gazdin, ?o&. gazdinch, intr. gazdinami, I.; gaz-dinsk; gazdinka, -ej, S. gazela, -y, g. pi. gaziel, I. gazoln, -u, m. gza, -e, i., slun; gista Gbely, -ov. m. pomn. Gdansko, -a, m. *gdula = dula; *gdu-lov = dulov geja, -e, g. pi. gej, S. Gejza, -u, m. gejzr, -a,.l. -i, m. geleta, -y, g. pi. geliet, .; geletka gm, -u, m. Gemer, -a, lok. -i, m.; Gemersk upa genealog, -a, m., rodo-pisec; genealgia; genealogick 13 190 genercia, -ie, ., pokolenie; generan generl, -a, n. pi. -i, m.; generalita, -y, . geusrlny, hlavn, veobecn genertor, -a, m. genetick, urujci pvod nieoho genza, -y, ., pvod, vznik genilny genitlie, -i, S. pomn. genitv, -u, m.; genitvny gnius, -ia, m., veduch Genovva, -y, . genre (taj nr), -u, i. -i, m.; genrov gentleman (taj dentlmen), -a, m. *gentry = dentra geodzia, -ie, ., zeme-merastvo; geodetick geografia, -ie, ., zemepis; geografick geolgia, -ie, .; geolg; geologick geometer, -tra, l. -tri, m., zememera geometria, -ie, ., mer-ba; geometrick georgna, -y, i. (rastlina); Georgna (Sen. meno) gerila, -y, S. Geriacfaov, -a, m.; Gerlachovsk tt i Ger-lach Germn, -a, m.; Germnia; Germnstvo; germnsky; germn-ina germanizcia, -ie, ., ponemovanie; ger-maniztor; germani-zova; germanizmus gerundvum, -va, m.; gerundvny gesto, -a, n. pi. gest, g. gest, str., posunok, pohyb; gestikulcia; gestikulova geto, -a, n. pi. get, g. get, str. gigant, -a, n. pi. -i, obor; gigantick gilotna, -y, ., stnadlo girlanda, -y, n. pi. girlnd, S.'} girlandov git, -u, m., tmel; gito-vaf, tmeli gladitor, -a, m., zpasnk; gladitorsk glazra, -y, ., poleva; glazrov; glazro-va glej, -a, m.; glejre; gleji; glejova glg, -u, m.; glga; glg-n glieda, -y, S., poleva, glazra; gliedi glbus, -bu, m., zeme-gula glria, -ie, S. gloriola, -y, ., slvo-iara glosa, -y, g. pi. glos, l) glosr; glosova glosoplegia, -ie, . glot, -u, m.', glotov glukza, -y, S. glycern, -u, m.; glyce-rnov gniavif, -im, -ia gnm, -a, n. pi. -ovia, m. gnma, -y, .; gnmic-k gnza, -y, S. gobeln, -u, m.) gobe-lnov Goethe, -eho; adj. Goe-thov; goethovsk gj, -a, n. pi. -i, m.; gjsky gl, -u, m. golier, -a, l. -i, m.; golierik *gova = hrvof gombika, -y, ?.; gombk gondolier, -a, m., veslr na gondole; gondoliera (piese) goniometer, -tra, l. -i, m., uhlomer Gorazd, -a, m. gorila, -y, g. pi. gorl, . gotika, -y, .\ gotick Gt, -a, n. pi. -i, m.; Gtka; gtsky; gtina 191 Gtovany, -ian, . po-mnoSn gourmand, -a, m. (Jr., taj gurmn); gour-mandsk Grcia, -ie, . (bohya); grcia, pvab; gracizny, pvabn Gracin, -a, m. grd, -u, m.; gradul-ny gradcia, -ie, .; gra-dan gradul, -a, l. -i, m. grafma, -y, .; gra-mick grafik, -a, n. pi. grafici, m.; grafick grafit, -u, m., tuha grajciar = krajciar grl, -u, m. gram, -u, m. (g) gramatika, -y, .; gramatick; gramatik gramofn, -u, m.; gramofnov gramotn grant, -a, m.; grantov; grantik granatier, -a, m.; gra-natiersky grand, -a, n. pi. -i, m.; grandsk grandizny, vekolep granit, -u, m., ula granulcia, -ie, ., zrnitos grtis (prsl.), zadarmo gratulcia, -ie, z., blahoelanie; gratula-n; gratulova gravr, -a, m., rytec; gravra, rytina gravitcia, -ie, ., pralivos; gravitan; gravitova Gregor, -a, m.; gregorinsky Gregor-Tajovsk Grk, -a, n. pi. Grci, m.; Grkya; Grcko; grtina; grcky; grckokatolk; grckokatolcky grmium, -ia, str., spoloenstvo; gremilny grenadna, -y, .; gre-nadnov grgua, -e, ., podloka pod epiec grifef, -fa, m.; griflk grl, -e, .\ gnlov grimasa, -y, g. pi. grims, ., klabok *grsa, grska = krupica grizeta, -y, g. pi. gri-ziet, . grobian, -a, m.; grobiansky; grobiani grf, -a, n. pi. -i, m.; grfka; grfsky; grfstvo Grnsko, -a, str.; grnsky gro, -a, g. pi. groi, m. groteskn, podivn, zvltny; groteska, -y, g. pi. grotesiek, I. grlif, -im, -ia (svifia grli) gr, -a, m.; grnik grupa, -y, g. pi. grp, . Gruzn, -a, m.; Gruzn-ka; Gruznsko; gruznsky; gruznina *grznr = kounik guno, -a, str.; guno-v guberntor, -a, m.; gubernia *gua, -e, S. = hra *guerilla = gerila Guinea, -y, S. (taj g-nea); guinejsk gua, -e, g. pi. g (guli), .; gulka; guka; guat; gukov (g. loisko) gul, -a, m.; gulov ga (sa), -am, -aj guomet, -u, m.; guometn; guometov guovat guma, -y, g. pi., gm, .; gumov; gumre gumk, -a, m. gumiguta, -y, g. pi. gumigt, z.; gumigu-tov gumovnk, -a, m. (strom) gumza, -y, . gunr, -a, n. pi. -e, m. 13* 192 gur, -e, .; gurny guslar, -a, m.; gusle, -, . pomnon Gustv, -a, m.; Gust-na; Gustnka gusto, -a, n. pi. -, g. pi. gst, str., zuba; gustrovaf guturla, -y, ., hrdel-nica guvernantka, -y, ., vychovvateka guvernr, -a, m.; gu-vernrsky; guver-nrstvo gvardin, -a, m.; gvar-dinsky gymnastika, -y, ., telocvik; gymnastick gymnzium, -ia, str.; gymnazilny; gymnazista gynekolgia, -ie, S.; gynekologick; gynekolg; gynekoloka gyps, -u, m.; gypsov H ha (cit.) Haag, -u, m.; haagsky hba, -y, I.; hboka habn, -a, m., novo-krstenec; habnsky haba, -em, - *Habe = Abesnsko; *Habean = Abes-nec; *Habeanka = Abesnka; *habesk = abesnsky habilitcia, -ie, I.; habilitan habit, -u, m., mnske rcho habkaf, -m, -aj *habo = penovnk (kol s penou) Habsburg, -a, m.; habsbursk ; Habsburgovci, lenovia dynastie; habsburgovci, prvrenci habsbur-govskej dynastie hby, hb, . pomn.; hbky; hboky haa, -afa, str., spisovne rieb hik, -ka i -ika, m.; hkova had, -a, n. pi. -y (zo-sob. hadi, ak. hadov), m.; had, -ia, -ie; hadk, n. pi. had-ky ha, -aa, str. hdam (prsl.), azda, vari hdaf, -am, -aj; h-da; hdanka hdaf sa, -am, -aj; hdka; hdav Hdes, -da, m. (boh); Hdes, -du, m., podsvetie hadica, -e, I. hadinec, -nca, m. (zelina) hadif sa, -im, -ia hdza, -dem, -du; hdzac *hdzan = volejbal hadi, -ho, d. -mu, ak. -ho, lok. a intr. -m (v mn. . neskl.), m. hahaha (cit.) hahot, -u, m. hj, -a, m.; hjov; hjova hajiar, -a, m. hajdch, -a, n. pi. hajdsi, m.; hajdka; hajduchova hjif, -im, -a hjnik, -a, m.; hjni-k; hjnica (dom); hjni Hjniky, -ik, m. pomn.\ v Hjnikoch *hjny = hjnik hajs (cit.) hajtman, -a, m.; hajt-mansk; hajtman-stvo hk, -a, m.; hkov; hik hakenkrajc, -u, m.; ha-kenkrajcov; haken-krajcler; hakenkrajc-lersk haky-baky hala, -y, g. pi. hl, ., predsie, dvorana halaparta, -e, g. pi. ! halapartni, .; hala-partnk halakovaf, -ujem, -uj 193 halena, -y, g. pi. halien, f.; halienka; halenr Hali, -e, .; Halian; Haliianka; halisk halier, -a, l. -i (skrtene h) hlka, -y, g. pi. hlok, 'i . halucincia, -ie, S., vidina, prelud haluka, -y, g. pi. haluiek, .; halukov (haluz, -e, n. pi. e, g. pi. -, .; halzka; haluzina; haluzie hm, -u, m., brzda; hamova, brzdi Hamburg, -a,-m.; hambursk; Hamburan; Hamburianka hmor, -mru, l. -e, m., kladivo, huta; nmornk *hmrik = kladivko hana, -y, g. pi. hn, .; hani Hana, -y, , (radne Anna); Hanika Hana, -ej, .; Hank; Hanka; hancky; hantina hanba, -y, .; hanbliv; hanblivos hanbi sa, -im, -ia handra, -y, g. pi. handier, .; handrika; handrr handr, -a, l. -i, m. hanebn; hanebnos; in je hanobn od hanobi (napr. hanobn spis) *haneblivos = hanblivos handr, -a, m. hangr, -a, l. -i, m. Hanibal, -a, m. hani, -im, -ia hnka, -y, . hanobi, -im, -ia; hanobn; hanobnk; hanobn (napr. spis) haraburda, -y, g. pi. harabrd, .; haraburdie, -ia, str.; ha-raburdk harakiri, str. (nesMon.); harakirista harambaa, -u, m. harangova, -ujem hrem, -u, m. *hret = ret harfa, -y, g. pi. hrf, S.; harfista, harfenk; harfenka haring, -a, n. pi. -y, m., sle; haringov harlekn, -a, m., ao, pajc *harmles = armles harmanek, -a, m.; harmanekov harmnia, -ie, ., slad; harmonick harmonika, -y, g. pi. harmonk, .; harmo-nikov harmnium, -ia, str.; harmniov hrok, -rku, m.; hrko-v; hrek, -eka harpna, -y, . harpya, -e, S. *hartova = zakali, zaoceli hasi, -im, -ia; hasi; hasisk; hasistvo hasn, -nem, -n *hastrman j= vodnr hai, -a, m. hateri sa, -im, -ia; hateriv ha, -te, . hati, -im, -ia hausse (fr., taj hs), . (nesMon.) Havajec, -jca, m.; Ha-vajka; havajsk Havana, -y, . (mesto); havana, -y, g. pi. havn, ., druh cigr havria, -ie, .; havarova hve, -de, S. *Havel, -vla, = Gl haviar, -a, m.; haviar-sky havran, -a, n. pi. -y (zosobnen -i), m.; havran, -ia, -ie hazard,-u, m.; hazardn; hazardr; hazar-drsky; hazardova Hba, -y, S. (grcka bohya) 194 hebedo, -a, g. pi. he-bied, str. bebefrenia, -ie, . hebk, jemn; hebuk Hebrej, -a, m,; Heb-rejka; hebrejsk; hebrejina Hedviga, -y, .; Heda hedra, -y, S. hega, -m, -aj; hegn; hegav hegelianizmus, -zrnu, m.; hegelin; hege-linsky; Hegel, Hegla, m. hegemnia, -ie, ., nadvlda; hegemonick Heine, -ho, m. hej {cit.; prsl.), no *hejtman = hajtman hekatomba, -y, g. pi. hekatomb, z. hektr, -u, l. -i, m. (ha) hektograf, -u, m.; hek-tografick hektoliter, -tra, l. -tri, m. Helada, -y, z., Grcko Heln, -a, m., Grk; helnsky, grcky Helena, -y, S. (radne, Elena) helikn, -u, m. Helios, -ia, m. (boh) helioterapia, -ie, . heliotrop, -u, m. heliotropn, -u, m. helta, -u, n. pi. -ovia, m. Hepa, -y, z.\ hepiansky; Hepan; He-pianka Helvcia, -ie, S., vajiarsko helvt, -a, m.; helvt-ka; helvtsky Helvfan, -a, m., vajiar; Helvanka; helvtsky hemaporia, -ie, . hematn, -u, m. hematoemezia, -ie, . hematogeneza, -y, S.; hematogenn hemisfra, -y, ., polo-gua; hemisferick hemoflia, -ie, S. hemoglobn, -u, m. hemorhagia, -ie, S. bemorody, -od, . po-mnon hemotoxin, -u, m. hemif sa, -im, -ia hendiada, -y, S. Henrieta, -y, S. Henrich, -a, m. heraldika, -y, z. *herb = erb herbr, -a, l. -i, m., rastlinr Hercegovina, -y, .; Hercegovinec; her-cegovsk herec, -rca, m.', hereka; hereck; herectvo heretik, -a, . pi. he-retlci, m., kacr; he-rza, -y, ., kacrstvo *hering = haring Herkules, -la, m. hermafrodit, -a, m. Herman, -a, m. hermeln, -a, m.; her-mellnov Hermes, -rma, m. (boh) hermetick, nepriedu-ne zatvoren Hermna, -y, z. hera, -ne, g. pi. hern, i. Herodes, -desa, m. heroick, hrdinsk, bohatiersky herofna, -y, S. heroizmus, -zmu, m., hrdinstvo, bohatier-stvo *heroj = hros heroid, -a, m., hlsate hros, -sa, m., hrdina, bohatier heslo, -a, g. pi. hesiel, str. he (cit.) hetra, -y, z. heterognny, rznorod hever, -a, l. -e, m. hexagon, -u, m., esuholnk hexader, -dra, &.,es-Bten hexamern, -u, m. hexameter, -tra, l. -tri, hexza, -y, $. 195 h! (cit.) *hiart = ohnisko hit, -u, m.; hitov hidalgo, -a, n. pi. -ovia, m. hierarchia, -ie, .; hierarchick hieroglyf, -u, m.; hie-roglyfsk hierokracia, -ie, S. Hieronym, -a, m. hihi, hihihi (cit.) hka, -a, -aj (somr hka) Hilr, -a, m. hind, -a, m., prslunk brahmanskej viery hintov, -a, m. hipodrom, -u, m. hispanista, -u, m.; his-pnsky histogeneza, -y, z. histolgia, -ie, . histria, -ie, ., dejepis; historik, n. pi. historici; historiograf, dejepisec; historick; historizmus; historizova; historizovanie histrin, -a, m.; histri-nsky; histrinka hitlerovec, -vca, m.; hitlerizmus; hitlerov-ina hja (cit.) hfa (cit.) *hl hlav; Mik - hlavik hlad, -u, m.; mrie hlady; mm hlad" = som hladn; hladn; hladov; hladova; hladn; hladovka hladaf, -m, -aj; ha-dva hadiac na to = vzhadom na to hadief, -im, -ia; hadieva; hadisko, g. pi. hadsk (stanovisko, divadeln dvorana) hladina, -y, S. hladif, -im, -ia (nie pi-gova); hladidlo (nie pigajz); hladka hladtko = hladidlo hladk; hlad; hladu-k; hladunk; hladkos hladomora, -ne, .; hladomorn hlaholica, -e, S.', hlaholsk hlas, -u, m.; hlasov; hlsok hlsa, -am, -aj; hlsate; hlsateka hlsi, -im, -ia hlasit; hlasito (prisl.) hlasizmus, -zmu, m.; hlasista; hlasistick hlska, -y, g. pi. hlsok, S.; hlskova; hlskoslovie; hlskoslovn hlsnica, -e, . hlsnik, -a, m. hlasn; hlasne (i hlasno); hlasit hlasova; hlasovac hlava, -y, g. pi. hlv, S.; hlavov; hlvka; I hlavika hlavaka, -y, S. (konope) hlava j , -a, m.; hlav; Mav hlavatica, -e, S. hlavtka, -y, g. pi. hlavtok, S. (ryba) hlavat hlave, -vne, S.', hlav-ov; hlavienka hlavica, -e, S.; hlavika hlvka, -y, g. pi. hlvok, S.; hlvkov hlavnica, -e, .; hlav-nika, poduka hlavn, -neho, m.; hlavn ank hlavn (napr. radca, tajomnk ap.) hba, -am, -aj; hbav hbavec, -vca, m.; hl-bavos; hbav hlbi, -im, -ia hbka, -y, g. pi. hbok, S.; hbkov hbkomer, -u, m. hlboina, -y, S. Hlbok, -ho, str. fasda) hlbokoalek hlbokomorsk 196 hlbokomysefa; hlbo-komysenos , hlbokos, -ti, . j hlbokotla, -e, f.; hl-, bokotlaov hlbok; hlb; hlboko; hlbie; hlboizn hlesn, -nem hlien, -u, m.; hlienist hlina, -y, .; hlinauka; hlinast; hlinen; hlinisko hlink, -a, m., alumnium; hlinkov hlinka, -y, .; hlinkov hlinkovec, -vca, m., prvrenec A. Hlinku hlsta, -y, I . hliva, -y, g. pi. hlv, . (huba) hlivie, -iem, -ej hlobif, -im, -ia hlodaf, -m, -aj; hlo-dva; hlodav hlodavec, -vca, n. pi. hlodavce, m. hloh, -u, m.; hlohov; hlohya; hloina; hloie Hlohovec, -vca, m.; hlohovsk; Hlohovan; Hlohovianka *hlomoz = lomoz hit, -u, m. (in je glg); hltat; hltav hltan, -a, m.; hltanov hlb, -a, m.; hlbie, -ia, str. hluch, -a, n. pi. hlu-chni (hluch udia), n. pi. hluchne (zvierat), m.; hluchaa, -ne, . hlucho (prsl.) hluchonem; hlucho-nemosf hluchota, -y, . hluch; hluch (hlu-chej) *hluk = hrmot, huk hlpy, kmp. hlpej hlui, -im, -ia hza, -y, g. pi. hlz, .; hlzka; huzov; hluzovit; huzav huzotvorn hm (cit); hmka hmat, -u, m.; hmatov; hmatat; in je chmat, chmata, chmatn hmkaf, -m, -aj hmla, -y, g. pi. hmlj .; hmlist; hmlovi-j na hmota, -y, g. pi. hmt, -S.; hmotr, hmotn; hmotn prvo hmr, -u, m., hmrenie, hmyz; hmrif sa, hemi sa hmyz, -u, n. pi. -y, m.; hmyzov hmyzorav; hmyzo-ravec, n. pi. hmy-zoravce hna, eniem, enu; e; hnal; hnan; hnac hnt, -a, m. hne, ihne (prsl.); hnedky (v bsnickej rei) hnedo (prsl.) hnedoerven hnedofarebn hnedofialov hnedokrdly hnedoediv hnedozelen hnedolt hned; hnedosC; hnedo (prsl.) hnev, -u, m.; hneva sa; hnevn; hnevli-v; hnevrik hnida, -y, .; hnidov; hnidovit hniesf, hnetiem, hne-t hniezdo,-a, str.; hniez-doko; hniezdi sa hniliak, -a, m.; hnila, -e, . hniloba, -y, .; hnilob-n hnil; hnilika hnis, -u, m., hnoj hnisa, -, -aj, hnoji sa; hnisanie; hnisav hni, -ijem, -ij hnoj, -a, m.; hnojnica; hnojisko; hnojovka: hnoji; hnojivo hsus, -u, m.; hnusn; I " hnusi sa niekomu nieo Hnfa, -te, .; Hn-an; hnansk hn, hnem, hn; hni; hnutie hnuten; hnutenos (nie ..movitos") h (cit.) ho gen. i ak. sing. m. a str. = jeho hoba, -e, . hoblk, -a, m.; in je struhk hobovaf, -ujem, -uj; in je strha hoboj, -e, .; hobojista hoc, hoci (sp.) hocak (hocijak); hocio; hockedy (hocikedy); hockde (hocikde); hockto (hocikto); hocktor (hociktor) hod, -u, m.; hody, -ov, m. pomn. *hoas = hoci; *ho-askto = hockto; *hoasktor = hocktor *hodbb = hodvb hoden, hodna, hodno (len v doplnku); hodn, -, - nieoho hodina, -y, S.; hodinka, hodinka; hodinr; hodinrsky; hodinky hodif, -im, -ia nieo, niem; hdza hodiaf, -m, -aj hodnos, -ti, .; hodnostr; hodnostn hodnota, -y, .; hodnotn hodnovernos, -ti, .; hodnovern hodn hodovn; hodovnk; hodovncky Hodrua, -e, .; Ho-druan; hodrusk; Hodruanka hodvb, -u, m.; hodvbny, hodvbnik hoda, -u, m. (mohamednsky kaz) hodovec, -vca, m., prvrenec M. Hodu hofier, -a, m.; hofierka; hofiere; hofier-sky; hofierstvo hoh, hohoh (cit.) hochtapler, -a, m. hoj (cit.) hojd,-y, z.; hojdaka; hojda (sa) hoji, -im, -a; hojiv; hojiten hojn; hojnos hkus-pkus, -u, m. hoa, -le, g. pi. hr I (hol), .; hlny holS, -a, m., hol lovek holand, -u, m. (papier) Holanan, -a, mr, ho-197 landsk; Holananka; Holandsko; holandina holba, -y, g. pi. hlb (holb), . hold, -u, m.; holdova hole, -ne, .; holien-ka; holenn kos holi, -a, m.; holisk Hol, -a, m. (obec); holisk; Holian; Holanka holif, -im, -ia; holiace mydlo" = mydlo na holenie Holl (Jn) hny (hol sa tkajci) holohlav holohumnica, -e, . holokolenaky (prsl.) hololakfaky (prsl.) holomok, -mka, m. holomrz, -azu, m.; ho-lomraznky holopysk, -a, m. holovlas Holtajnsko, -a, m.; holtajnsk holub, -a, n. pi. -y, m.; holbok; holub, -ia, -ie holuba, -a, str.; ho-lbtko; holubac holubiar, -a, m. holubica, -e, .; holubika holubnec,- -nca, m., holubnk 198 holbkovaf sa, -ujem, -uj hol homr, -a, n. pi. -e, m. homeopatia, -ie, .; ho-meopat Homr, -a, m.; homrsky homileika, -y, . homofonia, -ie, .; ho-mofonn homognny, rovnorod; homogennos homochromia, -ie, . homola, -ly, g. pi. ho- ml, .; homlkaj" homolovit homonym, -a, m.; ho-monymn hon, -u, m., poovaka; honi; honba honelnca, -e, S. honelnk, -a, m. honobi, -im, -ia, sh-a majetok, spori honor, -u, m. honorr, -u, l. -i,- m., odmena honosi sa, -im, -ia Hont, -u, m.; Hontianska upa; Honfan; hontiansky; Hon-tianka honvd, -a, m.; honvdsky hora, -y, g. pi. hr, J.; horika, hrka; hrny; iiorsk Horc, -a, m. horal, -a, m. horr, -a, m.; horrka; horre horica, -e, .; horin hork, -a, m. horda, -y, g. pi. hrd, . *horebra zpisnicu = spsa zpisnicu horec, -rea, m. horekova, -ujem, -uj horeznaky (prsl.) hori, -e, ., horkos hor, -a, m. (zelina) horie, -im, -ia; horiaci horizont,-u, m., obzor; horizontlny, vodorovn horkn, -nem, -n *horkokrvn = vznetliv, prudk horko-ako (prsl.) hork, kmp. horkej horke, horke (pri-slovka) horav; horavina horli, -im, -ia; horliv; horlivo; horlivos; horlivec hormn, -u, m.; hormnov horn, -y, g. pi. hoden, .; hr.rnista Hornd, -u, m.; hor-ndsky hornat Horniaky, g. Horniak, m. pomn.; na Hor-/ niakoch; Horniak; Horniaka; horniac-ky hornoluick Hornonemec, -mca, m.; hornonemeck; hor-nonemina hornorksky horn, vrchn hrny (hr sa tkajci) horolezec, -zca, m.; horolezeck horopis, -u, m.; horo-pisn horoskop, -u, m. horotvorn hor' sa! horsk hor (kmp. od zl); horie hori sa, -im, -ia Hortenzia, -ie, S. (meno); hortenzia, -ie (kvetina) horci, -a, -e; prsl. horce; kmp. horcej horava, -y, . horka, -y, ., pa horos, -ti, S. *Horvat = Chorvt i hosana, str. neskl. hosptant, -a, m.; bos-pitantka hospodr, -a, m.; hospodrsky; hospodrny; hospodrstvo; hospodri 199 Hospodin, -a, m., Pn Boh *hospodya = gazdi-n; *hospodinsk = gazdinsk hosf, -a, n. pi. hostia, gen. host, d. hosfom, m. hostec, hostca, m. hostia, -ie, S. hostinn; pohostinn hostif, -im, -ia; hostina; hostinec; hostinsk; hostite; hosova Hostivt, -a, m. hosovsk hosudar, -a, m.; hosu-darsk hotel, -a, l. -i, n. pi. -y, m.; hotelov; ho-telier Hotentot, -a, m.; ho-tentotsk; hotentot-ina hotovi, -im, -ia; hotov! tel hotovize, -zne, . hotov hovdo, -a, g. pi. ho-viad, str.; hoviadko; hovdsk hovdz, -ia, -ie hovdzina, -y, z. hovie (si), -iem, -ej hovor, -u, m. hovoridl, -iel, str., mluvidl, reov orgny hovori, -im, -ia; hovorieva hovora, -ne, g. pi. hovorn, S. hra, hry, g. pi. hier, . {napr. na husliach, v karty ap.) hrab, -a, m., hrabina; hrabisko; hrabovie; hrabov hraba, -em, -; hra-b; hrabka (ensk, ktor hrabe); hrabka (hrabanie sena); hrabn, -em, - *hrabenka = grfka hrabky, -ov, m, pomn. hrable, -bl, . pomn.; hrabliee; hrablisko *hrabstvo = grfstvo hrac, -ia, -ie hr, -a, m.; hrka; hrsky hraka, -y, .; hrakr; hrakrsky hrad, -u, m.; hrdok, -dku, m.; hradisko; hraditn; hradisko-v hrada, -y, g. pi. hrd, . hradba, -y, S.; hradob-n Hradany, -ian, m. pomn.; hradiansky hradisko,-a (i hradite, -a), str.; Hradite (obec); hraditsk; hraditn hradlo, -a, g. pi. hra-diel, str.; hradlr hrdok, -dku, m.; Hrdok (obec); Hrdo-an, Hrdoianka; hrdock hradsk, -ej, . (ces- i ta) hrdza, -e, g. p . hrdz, . hrach, -u, m.; hracho-vina; hrok; hra-tek, -teka; hracho-visko hrana, -y, g. pi. hrn, S. hranica, -e, S.; hraniiar; hraniiarsky; hranin hranol, -a, m. *hranostj = ranostaj hrant, -a, m., koryto, vlov hrok, -ku, m. hra, -m, -aj (na husliach); hra sa (v karty, v kolky, v achy, na ura, o' peniaze) hra sa, lepie Ihra sa; hrav = ihrav hrazda, -y, g. pi. hrzd, i. hrb, -u, m.; hrbek; hbok hba, -y, S.; hbka hrb, -a, m.; hrbaiia, -ne, i. hrbatie, -iem, -ej 200 hrbat; hrbatos hrbif (sa), -im, -ia hrbo, -a, m.; hrbolec; hrbav; hrboat; hrboleovat hra, -e, g. pi. hre (hri), .; hrka hraf, -im, -ia hrdelnica, -e, . {spoluhlska) hrdeln hrdina, -u, m.; hrdin-skosf; hrdinsk hrdi sa, -im, -ia {niem) hrdlaif, -im, -ia hrdlika, -y, S. hrdlo, -a, g. pi. hrdiel (hrdl), str.; hrdiel-ko; hrdeln hrdomysen hrdopych, -a, m. hrdopysk, -a, m. hrdsif, -im, -ia hrd, kmp. hrd hrdza, -e, g. pi. hrdz, .; hrdzavie, -ie,! -ej; hrdzav hrebe, -a, m.; hrebe-nr; hrebienok hrebek, -ka, m. {korenie) *hrebk = klinec; h r e bek = klinek hrei, -im, -ia hriade, -da, m. {as pluhu); hriade, -ea, m.; kolo na hriadeli hriadka, -y, . hrianka, -y, g. pi. hrianok, . (praen chlieb) hria, hrejem, hrej; hre j ; hrejc; hrial hriate, -eho, str. {plen) hriaznu, -em, -nu {do snehu) hrb, -a, m.; hrbik Hriov, -a, m.; hri-ovsk hriebs, hrebiem, hre-b hriech, -u, m.; hrieny; hrienik, hrienica *hrite = ihrisko hriva, -y, g. pi. hrv, . hrivko, -a, m. {k) hrivna, -y, g. pi. hri-f vien, I. hrivnk, -a, m. {holub) hrka, -m, -aj; hr-kaka; hrklka; hrkota hrkta, -am, -aj; hr-ktav hrmavica, -e, . hrmen; hrmen (sto hrmench!) hrmie, -, -ia; hrmenie hrmot, -u, m.; hrmotn hrniar, -a, m.; hrn-iare; hrniarsky hrniec, hrnca, m.; hrnek (hrnok) hrn (sa), -iem, - hrob, -u, m.; hrobn {napr. kame), hrobov {hrobov ticho); hrobr *hrobitov = cintorn hroba, -e, g. pi. hrob-l, S.; hroblina hroch, -a, n. pi. hrochy, m. hrocho, -te, . {zamrznut blato) Hrocho, -te, .; Hro-choan; hrochotsk; Hrochofanka hrochta, -ce, -c hrom, -u, m.; hromov; hromovit hromada, -y, g. pi. hro- md, .; hromadn; hromdka *hromada (valn) = shromadenie (valn) hromadi, -ro, -ia Hromnice, -c, . pomn.; hromnin; hromni-' ka {svieca) hromobitie, -ia, str. hromosvod, -u, m. hromotresk, -u, m. hroraova, -ujem, -uj hromovldca, -u, m.; hromovldny hromi, -im, -ia Hron, -a, m.; hronsk; Hronec; Hronka hrot, -u, m.; hrotov; hrotnat Jirotok, -tka, m. hrza, -y, g. pi. hrz,! .; hrozn 1 hrozba, -y, g. pi. hrozieb, i. hrozi, -im, -ia; hroziv hrozitnsky hrozno, -zna, g. pi. hro-zn (hrozien), str.; hrozienko hrzovlda, -y, .; hr-zovldca; hrzovld-D y I hrs, -ti, i.; hstka;! hstoka hrtan, -a, m.; hrtanov *hrubian = grobian *hrubianstvo = gro-bianstvo hrbka, -y, . hrubosrst brubovlas hrubovlnn hrubozrnn hrub; hrubos hru, -de, z.; hrudn j hruda, -y, hrd, .; hrudka hrudnk, -a, m.; hrudnkov hruka, -y, . {strom i jeho plod); hruti-ka hrz, -a, n. pi. hrzy, m. (ryba); hrzik, -a *hrza = hrza hrzi (sa), -im, -ia *Hrvat = Chorvt hrvof, -a, m.; hrvoat; hrvolec hryz, -u, m.; hryzk; hrzav; hryzovisko hrz, hryziem, hryz; hryzenie *hra = erda h (cit.) huba, -y, g. pi. hb, i.; hubka; hubika, astejie bozk; hubov; hub, huba-t lovek; hubaa (ena) hubertus, -u, m.; hu-bertusov hubi, -im, -ia; hubitel hucka, -m, -aj, tva Hucul, -a, n. pi. Hu-culi, m.; Huculka; huculsk; huculina hua, -im, -ia hudba, -y, . hudec, -dca, m. hudliar, -a, m. hudobnk, -a, m.; hudobn hf, -a, m.; hfne (prsl.) hugenot, -a, m. huha, -nem, -, astejie fufna; huhav; huhavos hu-hu! (cit.) huk, -u, m.; hukot huk, -a, m. (na gaj-dch) hka, -am,.-aj; hukmi t hlava, -y, . humanista, -u, m. 201 humanita, -y, ., udskos humanizmus, -zrnu, m. humnny, ludsk humbug, -u, m.j podvod, klam humno, -a, g. pi. hu-mien, str.; humien-ko; humnica; humenn; humnov; Humenn, -ho, str. (obec) humor, -u, m.; humorista; humoristick humpova, -ujem, -uj, kazi, nii humus, -su, m.; humu-sov Hun, -a, n. pi. Huni, m.; hunsk; hunina hufla, -ne, .; hunka hunct, -a, m., lapaj hup (cit.) hupka, -m, -aj; hup-kom Hurban; Svetozr Hur-ban-Vajansk hur (cit.) hurhaj, -a, m., pokrik, hrmot, lomoz Hurn, -a, n. pi. Hu-rni, m.; hurnsky hurt, -u, m., krik, lomoz; hurtom hus, -4, n. a ak. pi. husi, i.; hus, -ia, -ie; husac; husacina (husie mso); hsa, -aa, str.; hsatko, hska 202 husr, -a, m. (vojak) hsenica, -e, . husiar, -a, m.; husiar-ka husita, -u, m.; husitsk husle, husiel (husl),!. pomn.; husliky; hus-liar; huslov huspenina, -y, ., stu-deno; huspeninov; huspeninovit hs, hudiem, hud hustif, -im, -ia hustn, -em, - hustolist hustomer, -u, m. faustosrst hustovlas hust, kmp. hustej h, -te, e.; hfava huta, -y, g. pi. ht, .; j Huta (dedina) hta, -am, -aj hevnatiet, -ie, -ej hevnat hva, -y, g. pi. h-ev, S. hvezdr, -a, m.; hvezdre; hvezdrsky; hvezdrstvo hviezda, -y, .; hviezd-j nat hviezdojasn hvizd, -u, m. hvizdk, -a, n. pi. hviz-dky, m. (zviera.) hvzda, -am, -aj; hvizdnf.; hvizdot hya, -im, -ia hyacint, -u, m. hyaloplazma, -y, S. hybajt (cit) hba, -em (-am); hb! (hybaj); hbajc; h-bava, hbavam hybk; hybkos hybn hybridnos, -ti, .; hybridn *hka = mazna sa s niekm hyd, -u, m.; hydina hydra, -y, g. pi. hy-j dier, S. hydrant, -a, m. hydrt, -u, m. hydraulick, vodn hydroavin, -u, m., hydropln hydroelektroterapia, -ie, S. hydrofon, -u, m. hydrofor, -u, m. hydrogn, -u, m., vodk hydrokefalus, -la, m. hydrolza, -y, . hydrometer, -tra, l. -tri, m., ddomer hydropln, -u, m. hyena, -y, S.; hyeniz-i mu s hygiena, -y, ., zdra-voveda; hygienik, n. pi. hygienici; hygienick hygroskop, -u, m., vlh-komer / *hka - hka hf, -a, n. pi. hle, m. Hymen, -a, m. (bok); hymen, -u, m. hymna, -y, g. pi. hymien, .; hymnus, -nu, m.; hymnick *Hynek = Ignc *hyntov hintov hyn, -iem, - hyperbola, -y, g. pi. hyperbol, .; hyper- . bolick hypnobatia, -ie, S.; hypnobat hypnza, -y, S.; hypnotick; hypnotizr; hypnotizmus; hypnotizova hypofza, -y, S., pod-vesok hypochondra, -ie, ., akomyselnost; hypochonder, -dra, m. hypokoristikon, -ka, str.; hypokoristick hypopsychia, -ie, . hypostza, -y, S. hypotka, -y, .; hypoten; hypotekrny hypotenza, -y, ., pre-pona hypotetick, predpokladan, podmienen hypotza, -y, , do-mnienka, predpoklad hypotrofia, -ie, . 203 hri, -im, -ia; hrivec hystria, -ie, 5.; hysterik, n. pi. hysterici; hysterick; hysterick hyzdif, -im, -ia CH cha {cit.) chabief, -iem, -ej; chabn chab; chabo; chabej chabzda, -y, S.\ chab-zdie chajda, -y, g. pi. chjd, . chalan, -a, m. chalt, -u, m.; chal-tov chalcedn, -u, m.; chal-cednov Chaldea, -ey, .; Chal-dejec; Chaldejka; chaldejsk; chaldej-ina Chalkida, -y, S. chalupa, -y, g. pi. chalp, S.; chalpka; chalupnk Chalpka (Samo) chamelen, -a, n. pi. -i {zosob.); -y (nezo-sob.), m.; chamelen-Sky *champion = ampin chamra, -de, . chamtif, -im, -ia; chamtiv; chamtivec chn, -a, m., nelnk (mongolsk) *chanson = ansn chaos, -u, m., zmtok; chaotick chpaf, -em, -u; chp; chpav; chpadlo *charada = arda charakter, -u, L -e, m., povaha, rz; charakteristick; charakterizova; charaktern; charak-ternosf charita, -y, S.; charitatvny charizma, -y, S. Charybda, -y, S. chasnk, -a, m.; chasa chata, -y, g. pi. cht, &; chatka chatr, -e, S. chatrn chcie, chcem, chc; chci, chcime, chcite; chcej nechcej" = chtiac-nechtiac; chcel; chcen; chcenie *chef = f *chek = ek chmia, -ie, ., luba; chemik; chemick chemiklie, -i, S. po-mnon, luebniny chemza, -y, z. Chersonz, -u, in. {polostrov); chersonz-sky cherub, -a, m.; cheru-bn, -a, ?.; cheru-bnsky *cheviot = eviot *chevreaux = evro chiazma, -y, . *chic = ik *chiffon = sifn chichot, -u, m.; chi-chotaf sa Chile, -y, ., ale: lsky chiliada, -y, g. pi. chi-lid, ., tiscroie chimra, -y, ., prelud; chimerick chinn, -u, m.; chinnov; chinnovnk chirurg, -a, m.; chirurgia; chirurgick chitn, u, m. chitn, -a, m.; chit-nov chlad, -u, m.; chldok chladi, -im, -ia; chladi; chladiaci (prostriedok); chladn; chladiv; chladidlo; chladiane; chladnos; chladno chladnokrvn chlcholi, -im, -ia; chlcholiv chlamda, -y, . chlap, -a, m.; chlapsk; chlapisko chlp, -a, str. 204 chlapek, -a, m.; chlapa chlapec, -pca, m.; chlapensk chlapina, -u, .; chlap; chlapk; chlapk chlapif sa, -im, -ia chlebk, -a, m. chlebodarca, -u, n. pi. chlebodarcovia, m.; chlebodarn chlebovina, -y, . chlebovnk, -a, m. chlieb, chleba, m.; chlebov chliev, -a, .;chlievec; chlievik chlpa, -em, -u; chlip-kaf; chlipn; chlip-n; chlipnos chlm, -u, m. (bsn); chlmec chloazma, -y, . chlopec, -pca, m. chlopa, -ne, .; chlop-ka chlopn, -nem, -n chlr, -u, m.; chlro-v; chlrova chlorenan, -u, m. chlorid, -u, m. chloroform, -u, m. chlorofyl, -u, m. chlorovodk, -a, m. chlorza, -y, z. chlp, -a, m.\ chpok chlp, -a, m. chlpatie, -iem, -ej chlpat chpok, -pka, m. *chlba = pcha, ho-nosenie *chlbi sa = pi sa, honosi sa, chvli sa niem *chlum = chlm chm> {cit.) chmra, -y, z., chmra chmat, -u, m.; ohmata; chmatn; in je hmat, hmata chme, -u, m.; chmenica; chmelovina; chmeliarstvo chmuo, -a, m. chmra, -y, .; chm-ri sa; chmrny chap (cit.) chapn, -nem, -n; chniapa chobot, -a, m.', chob-tik Chod, -a, n, pi. -ovia; Chodka; Chodsko; chodsk; chodina chod, -u, m. chodk, -a, m. (dobr chodec) chodba, -y, g. pi. chodieb, . chodec, -dca, m. chodidlo, -a, .; in je podova chodi, -im, -ia; cho, chote chodnk, -a, m.; chodnek chdza, -e, S. chochol, -a, m.; cho-cholik; chochlat; chocholat *choeholka = pipka cholera, -y, g. pi. cho-lier, . cholerestn, -a, m. cholerik, -a, n. pi. cholerici, m.; cholerick chomt, -a, m. chopi (sa), -im, -ia nieoho chr, -u, l. -e, m., sbor, kostoln chr; chorl, -u, l. -i, m.', cho-ralista, -u, m.; ch-rista, -u, m.; ch-ristka chorej, -a, m., trochej chorie, -iem, -ej choravie, -iem, -ej; chorav choroba, -y, g. pi. chorb, ., nemoc; chorbka; chorob-nec chorobn chorobonosn chorobopis, -u, m. choroboplodn chorobotvorn choromysen Chorvt, -a, m.; Chor-vtka; chorvtsky; Chorvtsko; chor-vtina chor; chorost 205 hot manel; manelka chotr, -a, L -i, m.; chotrny chov, -u, m. chova, -y, g. pi. chov, S., strava chovanec, -nca, m.; chovanka chova, -m, -aj chovate, -a, m. chrabr chradn, -em, - chrm, -u, m.; chrmov chrboh (cit) chrni, -im, -ia nieo; chrni sa nieoho; chrnenec; chrni-dlo chrpa, -em, -u chrapav chrapot, -u, m. chrap, -a, m.; chra-pnsky chras, -ti, .'; ehrasti-na chrasta, -y, g. pi-chrst, .; chrasti-ka; chrastav chrbt, chrbta, m.; chrbtov; chrbtovi-na; chrbtov kos (chrbtica) chra, -im, -ia chrek, g. chrka, m. chren, -u, m.; chrenov *chrest = parga chrestomatia, -ie, z. *chrest = trk chrche, -chla, m. chrchla, -em, -; chrchliak chriaka, -am, -aj; chriaknu chriate, -a, n. pi. chriatele, m. (vtk) chripie, -fm, -ia; chrpnuf; chrpka chripav chrli, -fm, -ia chroba, -e, I., hrom. chrobk, -a, n. pi. -y (zosob. chrobci), m.; chrobik chrm, -u, m.; chrmov; chrmova chroman, -u, m. chromatick, farebn, pltnov chromatn, -u, m. chromitan, -u, m. chromogenn chromolitogralia, -ie, S., farebn kame-otla chromosfra, -y, . chromoskop, -u, m. chromotypia, -ie, ., farebn tla; chro-motypick chromoxylografla, -e, S., farebn drevoryt chromozm, -u, m. chronick, zastaral chronolgia, -ie, S.; chronologick chronometer, -tra, l. -tri, m., asomer *chroptiv = chrapav cbrt, -a, n. pi. -yj m. chrma, -am, -aj; chrumka; chrumkav *chrumka = chrupka chrup, -u, m.; chrupo-v chrupka, -y, S.; chrupkav; chrupkov chrupn, -nem, -n; chrpa; chrapot chrst, -a, n. pi. -y, m. chryzalda, -y, i . chryzantma, -y, . chryzolit, -n, m. *chtenie = chcenie; *chten = chcen chtiae-nechtiac (prsl), volky-nevoky "cht = nzky pud chtiv; chtivos cha, -aa, str.; chatko chudk, -a, m.; chudik chudera, -y, &; chuderka chudoba, -y, S.; chudobn; chudobnie chudobinec, -nca, m. chudokrvn = mlo-krvn chud; chud; chu-14 206 duk, chudorav; chudn chli sa, -im, -ia chlostiv chume, -mTa, m., chum (snehu)', chumik; chume, -e, .; chumelica chumeli sa, -fm, -ia chu, -ti, .; chuov; chka chuti; chut mi; chutna chutn; chutno (chutne) chvla, -y, S. chvalabohu (prsl.) chvli, -im, -ia; chv-lieva chvlitebn chvlore, -i, m.; chv-lorenk chvlospev, -u, m. chvlyhodn chvasta sa, -cem; chvastav chvast, -a, m.; chvas-tnsky; cbvastn-stvo chvat, -u, m.; chvatn; chvatom chvta, -am, chvatn chvie sa, chvejem sa, chvej sa chvfa, -le, .; chvka; chvloka; chvkov chvoja, -e, S.; chvoji-na, eina chvost, -a, m.; chvostk chyba, -y, g. pi. chb, .; chybka chba, -am, -aj (i chybie, -im, -ia), neby prtomn; chybova chybi, -im, -ia, urobi chybu chybn chli sa, -im, -ia Chynorany, -rian, m. pomn.; chynorian-sky chr, -u, m., lepie zves, novina, poves; chrny: ch-ren, povestn; chrnik, zvesti, zpr-vy; chyrova o nieom, nieo chysta, -m, -aj chyta, -m, -aj; chyt ka chyti, -im, -ia chytav chytrk, -a, m.; chyt-rcky; chytrctvo, ibalstvo chytr; chytro; chytrejie chya, -e, g. pi. ch (chy), S.; chyka chyn, -ej, . Chyn, -ho, str. (o-sada); chyniansky Chynian Voda, Chy-nian Vody, . (obec) i i (sp-), aj iba (prsl.), len ibis, -a, m. (vtk) *ibiS = ajbi " a , -y, S. idea, g. idey, d. idei, ak. ideu, /. idei, intr. ideou, n. pi. idey, g. idei, d. idem,, ak. idey, l. idech, intr. ideami, S. idel, -u, l. -i, m.; idelny; idealista; idealistick; idealizmus identick,, toton; identifikova, stotoni; identita, totonos ideolg, -a, m.; ideo-loka; ideolgia; ideologick idioglosia, -ie, . idiom, -u, m. diosynkrza, -y, .; idiosynkratick idiot, -a, m. idiotikon, -ka, str. idiotizmus, -zrnu, m., svojrznos reov idol, -a, m., modla idolatria, -ie, . idcky (prsl.) idyla, -y, g. pi. idl, z., selanka; idylick Ifigenia, -ie, . 207 Ignc, -a, m. ignorancia, -ie, ., nevedomos; ignorant, nevedomec Igor, -a, m. ihelnica, -e, S.; ihel-nk ihla, -y, g. pi. ihiel (ihl), .; ihlr; ihlica; ihlika; ihielka^ ihlan, -a ihlinat ihne, astejie hne (prsl.) ihra, -y, g. pi. ihier, ., ihranie sa ihra sa, -m, -aj; ihrav *ihrite = ihrisko, -ra, str. ich, g. a a. pi. zm. on, ona, ono Ikaros, -ra, m. ikona, -y, . ikonostas, -u, m. ikozader, -dra, l. -dri, dvadsasten ikra, -y, g. pi. ikier, .; ikrat, ikernat; ikrov iktus, -tu, m. il, ilu, m. {hlina); lov Hava, -y, z. *ilec = rka; rukov ileglny, nezkonn; ileglnos, nezkonnos, protizkonnos ilegitimn, neoprvnen Iliada, -y, S. Ilona ** Elena ilumincia, -ie, S., o-svetlenie; ilumina-n; iluminova ilustrcia, -ie, S., vyobrazenie; ilustrtor; ilustran; ilustrova ilzia, -ie, S., prelud, mmenie; iluzrny Hria, -ie, .; Ilr, n. pi. -i; Ilrka; ilr-sky; ilrina im, d. pi. zm. on, ona ono imagincia, -ie, ., obrazotvornos; imaginrny, domnel, neskuton Imanentn; imanent-nos imanie, -ia, str. imatrikulcia, -ie, . imelo, -a, str. imigrant, -a, m., prisahovalec imitcia, -ie, i., napo-dobnenie; imittor; imitan; imitova, napodobova imobiln, nehnuten imoralita, -y, z., nemravnos; imorlny imorelka, -y, ., sla-mienka (kvetina) imperatv, -u, m., roz-kazovac spsob; imperatvny impertor, -a, m.; im-pertorsk imperfektum, -ta, str., minul as nedoko-nan imprium, -ia, str.; imperialista, -u, m.; imperializmus impertinencia, -ie, S., bezoivos; imperti-nentn, bezoiv imponova, -ujem, -uj, ctu vzbudzova import, -u, m., dovoz; importr, dovatel; importn, dovozn impotencia, -ie, .; impotentn impozantn, vekolep, mohutn impregnovaf, -ujem, -uj, napa impresrio, -ia, n. pi. impesriovia, m. impresionizmus, -zmu, m.; impresionista imprimatur (lat.) improvizcia, -ie, .; improviztor; improvizova impulz, -u, m., popud, podnet; impulzvny imputova, -ujem, -uj, podklada niekomu nieo 14* 208 Imrich, -a, m.* Imri-ka imunita, -y, i.; imunitn; imnny; i-mnnos; imunizo-va in; inej (psl.), inaif, -im, -ia inak; inakie (prsl.) inam iprsl.), inde inaugurcia, -ie, .; inauguran incident, -u, m., prpad, nehoda Ind, -a, m.; Indka; indsk; indina inde (prsl.) indemnita, -y, S. index, -u m., soznam; indexn; indexov India, -ie, .; indick Indin, -a, m.; Indinka; indinsky; in-dinina indcia, -ie, .; indi-cilny indiferentizmus, -zmy, m., ahostajnos; indiferentn indigent, -u, m.; indi-genn indigncia, -ie, ., rozhorenie, nevol indigo, -a, n. pi. -, str. indikcia, -ie, J., oznmenie indikativ, -u, m., oznamovac spsob; indikatvny fldirektn, nepriamy indiskrtny; indiskrt-nosf indisponovan, lepie nedisponovan individualita, -y, g. pi. individualt, .; individulny, osobit, svojsk individulne (prsl.), jednotlivo indivduum, -ua, n. pi. indivdu, gen. indivdu, str., jednotlivec, osoba Indoeurpan, -a, n. pi. -ia, m.; indoeurpsky; indoeuroptina indoirnsky indolencia, -ie, ., nedbalos, nevmavos; indolentn, nevmav, nedbal indukcia, -ie, .; induktvny induktor, -a, m.', indukn industria, -ie, ., priemysel; industrilny, priemyseln, vrobn; industrializmus infmia, -ie, ., poha-nenie, hanobnos; infmny, hanobn infanteria, -ie, ., pechota, nfanterista, peiak infekcia, -ie, ., nkaza; infekn inferlorita, -y, i . ; infe-rirny, ni; ifife-rirnos infinitiv, -u, m., neurit spsob, neuritok; infinitvny influenza, -y, i., chrpka informcia, -ie, S., pouenie, zprva; informtor; informova infula, -y, g. pi. in fl, . infuzrium, -a, Str.; in-' fuzrny Ing. (v tituloch radn skratka slova ininier) inhalcia, -ie, ., vdychovanie; inhalan; inhalatrium; inha-latrny; inhalova inherentn inicilka, -y, g. pi. inicilok, z., zaiaton velk psmeno iniciatva, -y, S., podnet; inicitor; iniciatvny injekcia, -ie, S., vstrieknutie; injekn inkasova, -ujem, -uj, vybera, prijma peniaze inklincia, -ie, .. 209 sklon, nchylnos; inklinova inkluzve (prsl.), i s... (ale; inkluzve doplatok" = i s doplatkom) inkognito, str. neskl. inkohatvum, -va, str.; inkohativny inkolt, -u, m., domovsk prvo inkompatibilita, -y, ., nesluitelnos; in-kompatibiln inkompetencia, -ie, ., neprslunos, neo-prvnenos; inkom-petentn inkonzekvencia, -ie, ., nedslednos inkorporovaf, -ujem, vteli, prileni inkriminovan; inkri-minova *inkst = atrament inkvizcia, -ie, .; inkvizin; inkviztor inokade (prsl.) inokedy (prsl.) inoreov inostrann inova, -te, ., astejie osuhe, srie Inovec, -vca, m. (vrch) inoverec, -rca, m. inscencia, -ie, .; inscenova insektrium, -ia, str. insgnie, -i, S. pomn., znaky insinucia, -ie, .; in-sinuova insolvencia, -ie, ., neschopnos plati; insolventn insuln, -u, m.; insul-nov insurekcia, -ie, S., povstanie; insurgent in, -ia, -ie inpekcia, -ie, S., dozor, prehliadka; inpektor; inpektort inpicent, -a, m. inpircia, -ie, ., vnuknutie; inpirova; inpirtor intalcia, -ie, .; intalan intalova, -ujem; intalatr intancia, -ie, .; in-tann intinkt, -u, m., pud; intinktvny, pudov, mimovoln intitcia, -ie, ., ustanovize; intitun; intitt, -u, m., -stav intrukcia, -ie, ., pouenie, nvod; intrukn; intruktor intrument, -u, m., nstroj; intrumentalista; intrument-rium intrumentl, -u, l. -i, m.; intrumentlny intabulcia, -ie, .; in-tabulan; intabulo-va integrl, -u, l. -i, m. integrlny; integrl-nos integrita, -y, g. pi. integrt, S., neporuenos, celistvos intelekt, -u, m., rozum; intelektul, n. pi. -i; intelektulny, rozumov; intelektua-lizmus inteligencia, -ie, ., vzdelanos, vzdela-nectvo; inteligentn; inteligent; inteligentka intencia, -ie, ., mysel, zmer intendancia,-ie, .; in-tendatra, -y, .; intendant, -a, m. intenzita, -y, g. pi. intenzt, S.; intenzvny interdikt, -u, m., zkaz cirkevnch obradov interegnum, -gna, str., medzivldie interes,-u, m., zujem, rok; interesantn, zaujmav; intereso-va (sa), zaujma* (sa) interir, -u, l, -i, n. pi. 210 -y, m., vntorn zariadenie; interirov interferencia, -ie, S.; interferenn; interferova interkonfesionlny interiinelny, medzi-riadkov intermezzo, -a, str., medzihra internacionla, -y, .; internacionalizmus; internacionlny internt, -u, m. internova, -ujem, -uj, uvzni intern, vntorn; internista, lekr vntornch chorb interpelcia, -ie, .; in-terpelan; interpelova interpolcia, -ie, S.; interpolan interpret, -a, m., vyklada, tlmonk; interpretova interpunkcia, -ie, ., rozdelovacie znaky; interpunkn interurbnny, medzimestsk interval, -u, l. -e, m., medzera intervencia, -ie, S., zakroenie; intervenn interview (taj inter-vj), m. nesklon. intervoklny, medzi-samohlskov intimita, -y, g. pi. intimt, S., dvernos; intmny, dvern; intmnos inolerancia, -ie, S., ne-snanlivos; intole-rantn, neznanliv intoncia, -ie, S.; intonan intrda, -y, l. intranslgentn, ne-smieritern intranzitvum, -a, str., nepriechodn sloveso; intranzitvny intraviln, -u, m. intriga, -y, g. pi. intrg, ., klebeta; in-trign; intrignsky; intrignstvo; intrigova introdukcia, -ie, ., -vod introitus, -tu, m. intronizcia, -ie, ; intronizan; intro-nizova introspekcia, -ie, .; in-trospekn intucia, -ie, S.; intuitvny; intuin inulza, -y, S. invalid, -a, m.; invalidn invzia, -ie, .,-vpd invektva, -y, ., ton re, urka; in-vektvny invencia, -ie, S., d-vtipnos; invenn inventr, -a, l. -i, m., soznam vec; inventrny; inventra; inventrny invertza, -y, S. inverzia, -ie, .; inverzn inverzor, -a, m. investcia, -ie, S.; investin; investova investitra, -y, . invitatrium, -ia, str. invokcia, -ie, z., vzvanie; invokan; invokova in inzert, -u, m.; inzertn; inzerova inzultova, napda, u-ra ininier, -a, m.; ininierka; ininiersky; ininierstvo in, -u, m.- inov; ionizcia; ioniztor In, -a, n. pi. Inovia, m.; Inia; insky; inina inium, -ia, str. {prvok) Iper, -pa, m. (rieka); ipesk r, -a, n. pi. -i, m.; rka; rsko; rsky; rina 211 iracionlny, protiroz-umov iradicia, -ie, S. Irn, -u, m.; Irnec; irnsky irelny, neskuton reit, rdzi, ry, pvodn, ist; re-itos iredenta, -y, g. pi. ire-dent, .; iredentista iregulrny, nepravideln; iregulrnos, nepravidelnos Irena, -y, . ircha, -y, g. pi. rch, . irdium, -ia, str. {prvok) irigcia, -ie, .; iriga-n; irigtor Iris, . neskl. (bohya) ris, -u, m.; irisov iritcia, -ie, ., drdenie; "iritova; irita-n iritida, -y, . Irma, -y, . irnia, -ie, f., vsmech; ironik; ironick; ironizova ischias, -u, m., sad skaf, -am, -aj iskra, -y, g. pi. iskier, .; iskierka; iskrika; iskrica; iskrov; iskriv iskri (sa), -im, -ia islam, -u, m. Island, -u, m.; Islanan; islandsk; Is-lananka; islandi-na sf, idem, id (po nieo); iiel, ila istina, -y, g. pi. istn, .; istinov isti, -im, -ia istota, -y, g. pi. istt, . Istria, -ie, .; istrijsk ist; iste, istee (prsl.), istotne *Ital = Talian; in je Ital, italick, v odbornom nzvoslov; Itlia, -ie, . (v staroveku, in Taliansko); *italsk = taliansky; *italina = talianina ileratvum, -a, str., o-ptovacie sloveso; iteratvny itinerrium, -ia, str. Ivan, -a, m. ver, -a, m., trieska; verek; verie; ve-ri Izabela, -y, . izagon, -u, m., rovno-uholnk Izai, -a, m. Izk, -a, m. izba, -y, g. pi. izieb, .; izbica; izbika, izbietka; izbov Izidor, -a, m. Izmael, -a, m. izobara, -y, g. pi. izo-br, S.; izobarick izofna, -y, . izofta, -y, . izogamia, -ie, . izoglosa, -y, g. pi. izoglos, . izogna, -y, . izochronizmus, -zrnu, m. izolcia, -ie, ., izolovanos, odlenie, osamotenie; izoltor; izolova izolit, -u, m. izomeria, -ie, .; izo-merick izometria, -ie, .; izometrick izonotda, -y, . izopatia, -ie, .; izopa-tick Izrael, -a, m.; izraelsk; izraelita; izrae-litsk J ja jablko, -a, g. pi. jabk, str.; jabko; jabl-nk jablo, -ne, .; jablonka jaa, -im, -ia jame, -a, m.; jamenn jamienka, -y, S. 212 Jadran, -u, m.; jadransk jadrnos, -ti, ., jadrn jadro, -a, g. pi. jadier, str.; jadierko; jadris-t; jadern *jafura = uoriedka jagat sa, -m, -aj Jagelovec, -vca, m. Jger, -gru, l. -gri, m. {mesto); jgersk jagur, -a, n. pi. ja-gure, m. *jhen = diakon jaha, -aa, str.; ja-hniatko; jahflac, -ia, -ie; jahacina jahoda, -y, g. pi. jahd, .; jahdka; ja-hodnk jacha, -m, -aj jachta, -y, g. pi. jcht, 2. jaj! (cit.); jajka jak (bsn.) = ako *jakmile = 1. ako, 2. len o, 3. sotva, 4. ledva *jako = ako jakobn, -a, m. *jakosi = akosi *jakos = akos *jakostn = akostn *jakoto = ako *jak-tak = ako-tak Jakub, -a, m.; jakubka, -y, . (hruka) ' *jak = ak jakiv (prsl.) jalov; jalovka; jalovica; jalovina *jala = jela jama, -y, g. pi. jm, .; jamka; jamisko jamb, -u, m.; jambic-k; jambov jambza, -y, S. Jn, Jna, m.; Jank; Janek; Jano; jnsky; svtojnsky janiiar, -a, m.; jani-iarsky Janka, -y, . Jnok, -a, m. jantr, -u, l. -i, m.] jantrov janur, -a, l. -i, m. Jnus, -sa, m.; jnu-sovsk Japonec, -nca, m.; Japonka; Japonsko; japonsk; japonina jar, -i, .; jarn jarab, -a, m. (vtk); jarab, -ia, -ie *jarab (stroj) = eriav jarabica, -e, . (vtk) jarabie, -ie, -ej jarabina, -y, . (strom) jarabi sa, -im, -ia jarab, pestr, strakat jarec, -rca, m., jame jarina, -y, ., jarn zboie jarka, -y, g- pi- jariek, . Jarmila, -y, . jarmo, -a, g. pi. jariem, str.; jarmi jarmok, -u, m.; jarmon; jarmon, -ho, str. jarok, jarku, m.; jarek Jaromr, -a, m. Jaroslav, -a, m.; Jaroslava, . jaros, -ti, .; jar jas, -u, m.; jasot jasa, -m, -aj; jasav jase, -a, m. (strom); jaseov *jase = jese Jaenie, -ia, str. (obec) Jaseno, -a, str. (obec) Jaseov, -ej, . (obec) *jasienka = jesienka jask, -u, m., tunel jaskya, -ne, g. pi. jask, .; jaskynn jasle, jasiel, . pomn. *jasmn = jazmn jasnie, -ie, -ej jasnoerven jasnofarebn jasnohned jasnolci jasnook jasnoruov jasnoediv jasnovidec, -dca, m.; jasnovidnos; jasnovidn jasnolt jasn; jasnos; jasnota jaspis, -u, m. 213 jastrab, -a, n. pi. -y, m.; jastrab, -ia, -ie jastrf, -im, -ia (oami) jastriv, bystr ja (sa), -im, -ia, plazi (sa) jao, -a, n. pi. jaovia, m., vetrbplach jater, -a, n. pi. -y, m.; jaterica *ja, jmem (len s predponami: prija, doja at.) jatagn, -a, m. jaternica, -e, . jatka, -y, . *jatr = pee jatrif (sa), -im, -ia; ja-triv jav, -u, m. Jva, -y, . (ostrov); jvsky; jva, -y, . (tanec, druh kvy) javisko, -a, str.; ja-vitn; javiskov javi (sa), -im, -ia javor, -a, m.; javorina; javorov jaz, lepie stav, ha *jazdenka = cestovn lstok jazda, -y, g. pi. jzd, .; jazdec, jazdca m.; jazdectvo jazdi, -im, -ia jazero, -a, g. pi. jazier, str.; jazierce; jazierko; jazern jazmn, -u, m.; jazmi-nov jazva, -y, g. pi. jaziev, .; jazvi jazvec, jazveca, n. pi. jazvece, m.; jazve jazyi, -im, -ia, klebeti jazynica, -e, ., klebetnica jazyn, klebetn jazyk, -a, m.; jazek, -ka; jazykospyt; jazykov jazykoveda, -y, ., jazykospyt jazylka, -y, .; jazyl-kov jazzband (taj dez-bend), -u? m.; jazz, -u, m.; jazzbandista jed, -u, m.; jedov; jedovat jedk, -a, m. (nie jed-lk") jedle, -ne, g1, pi. jedln, . jeden, jedna, jedno, g., jednho, d. jednmu at. jedens; jedensty; jedenstka jediaky (prsl.) jedinik, -ka, m.; je-dinka, .; jediniat-ko *jedinec = jednotlivec jedin; jedinen jedia, -le, g. pi. jedl, i.; jedlica, jedlika; jedov *jedlk = jedk jedlo, -a, g. pi. jedl, str. jedl jednak; jednako; jed-nak jedna sa, -m, -aj (o nieo s niekm) *jednatel = tajomnk jednika, -y, .; jednotka jednolenn jednodov jednodob jednodom jednoduch jednofarebn jednohlasn jednojazyn jednokolajn jednokrdly jednomiestny jednomysen jednonoh jednook jednoramenn jednorzov jednoron jednoroden jednoroh jednoruk jednoslabin jednoslovn jednosmern jednostajne jednostrann jednosvzkov 214 jednota, -y, g. pi. jednt, S.; jednotka jednotliv jednotn jednotriedny jednotvrny jednotvar jednovalcov jednoznan jednozub jednoenstvo, -a, str. jedova sa, hneva sa Jehova, -u, m. jele, -a, n. pi. jelene, m.; jelenica; jelen, -ia, -ie; jelenina; je- liena, -aa, str. *Jelena = Elena jelenica, -e, g. pi. jelenie, . jelito, -a, g. pi. jelft, str.; jelitko jela, -e, g. pi. jel, z.; jelina; jelov Jelava, -y, . (obec) jelovka, -y, S. (ryba) jem, je, je (od jes) *jemalo = imelo jemnie, -iem, -ej jemnocitn; jemnocit, -u, m. jemnozrnn jemn; jemne; jemnej Jena, -y, .; 'jensk *Jenko = Eugen *jepica = podenka jer, -u, m.; jerov Jeremi, -a, m.; jere-mida Jericho, -a, str.; jeri-sk *Jeronym = Hieronym Jeruzalem, -a, m.; jeruzalemsk jese, -ne, S. (ast roku); jesenn jeseter, -a, n. a ak. pi. -y, m. (ryba) jesienka, -y, S. (kvetina) jes, jem, je, je, jeme, jete, jedia; jedz, jedzte; jedol, jedia; jeden jestli; jestlie (bdsn.) = ak; ake jesto (prov, by) jestvova, -ujem, -uj *jeitn = mrnomy-sen; *jeitnos = mrnomysenos jezuita, -u, m.; jezuitsk je, -a, n. pi. -e, m.; jea, -aa, str. jeibaba, -y, g. pi. jeibb, .; jeibabe!, -a, m. Jei, -a, vok. Jeiu Kriste! m.; Jeiko jei sa, -im, -ia *jcen, jiecen = 1. pa-erk, 2. sopich *jil = il *jilm = brest *Jindrich = Henrich Jindrika = Henrieta Jb, -a, m.; jbovsk jockey (angl., ta) dokej), -a, m. jd, -u, m.; jdov; jdny; jdova jodinan, -u, m. jdlova, -ujem, -uj jodobrmov jodoform, -u, m. jodovodk, -a, m. jogurt, -u, m. *Johana = Jana johanita, -u, m.; jo-hanitsk joj! (cit.); jojkaf Jon, -a, m. Jordn, -a, m.; jordnsky jota, -y, g. pi. jot, .; jotcia; jotaSn *jovi!ny = ovilny Jozef, -a, m.; Jozefa; jozefinizmus; jozefnsky Jozue, -ho, m. Joko (od Jozef) jubilant, -a, m., osl-venec; jubilrny jubileum, -ea, str., 0- slva; jubilejn Jud, -a, m. Judea, -y, dat. Judei, .; judsk judicilny, sdny judikatra, -y, ., sdnictvo Judita, -y, L; Jda; Judka 215 juh, -u, m. Juhoamerian, -a, m.; juhoamerick Juhonemec, -mca, m.; juhonemeck Juhoslvia, -ie, S.; Juhoslovan; Juhoslo-vanka; juhoslovansk Juhoslovk, -a, m. juhovchod, -u, m.; juhovchodn juhozpad, -u, m.; juhozpadn juchta, -y, g. pi. jcht, .; juchtovina; juch-tov juj! (cit.)', jujkaf jl, -a, L jli, m.; jlov Jlia, -ie, z. Julin, -a, m.; Julia-na; julinsky (kalendr) Jlius, -ia, m. jn, -a, l. jni, m.; jnov juna, -e, . junk, -a, m.; juncky junec, -nca, n. pi. jun-ce, m.; junek junker, -kra, m.; jun-kersk junktim, str. neshl. Junna, -y, .; junn-sky Jupiter, -tera, m. Jur, -a; Juraj, -a, m.; Jurko (i uro, Cur-ko); Sv. Jur, vo Sv. Jure Jura, -y, . (pohorie); jursk juridick, prvny *Jurina = Georgna jurisdikcia, -ie, z., prvomoc jurista, -u, m., prvnik; juristick jury (vyslov uri), . neskl., porota, sbor znalcov just (prsl.), nroky justcia, -ie, ., pravo-sdie, spravodlivos; justin, pravosd-ny Justn, -a, m.; Justna, -y Justinin, -a, m. juta, -y, p. pi. jt, .: jutov *jutrenka = zornika jutro, -a, g- pi. jutr, str. juxtapozcia, -ie, .; juxtapozin jun K k, ku (predl. s dat.) kabala, -y, g. pi. ka-bl, .; kabalistika kabaa, -ne, g. pi. ka-ban, S.; kabanka; kabanica; kabaniiar kabaret, -u, m.; kabaretn kabt, -a, m.; kabtik; kabtnik kbel, -belu, l. -i, m.; kbelov; kbelo-gram; kbelovaf kabna, -y, .; kabinet, -u, m.; kabinetn kaboni sa, -im, -ia kabriolet, -u, m. kacabajka, -y, g. pi. kacabajok, i. *kca = rba kacr, -a, m.; kacrsky; kacrstvo ker, -a, n. pi. -y, m. kaica, -e, .; kaka; kaa, -afa, str.; kaica, -afa; kaiatko; kaac; kaacina kaa, -de, g. pi. kad, .; kadika kade; kadeo; kadejak; kadekde; kadekto *kadenhle = len o kade-tade (prsl.) kder, -dru, l. -dri, m. kadere, -r, .; kade-rav; kaderie, ka-derif; kadernk kadet, -a, m.; kadetka (kola) kdi, -ho, m. kadia (prsl.) kadidelnica, -e, . kadidlo, -a, g. pi. ka-didiel, str, 216 kadif, -fm, -ia; kadie-va kadlub, -a, m. Kafer, -fra, n. pi. Kafri, m.; kafersk *kfor = gfor kaftan, -a, m. kahan, -a, m.; kahanec, -nca; kahanek, -a Khira, -y, . (nie Ka-hra"); Khiran; Khirianka; khirsk kachle, -chiel, . po-mnon; kachlika; kachliky, mal kachle; kachliar; kachov *kachna = kaka kaja sa, -am, -aj Kajetn, -a, m. kajkavec, -vca, m.; kaj-kavina kajci; kajcnik, ka-jcnica; kajcny kajuta, -y, g. pi. kajt, S. kakadu, m. neskl. kakao, -aa, str.; kakaov kakofnia, -ie, ., ne-Iubozvuk; kakofo-nick kaktus, -sl, m.; kaktusov kal, -u, L -e, m.; kaln *kalafuna = kolofnia kalamr, -a, l. -i, m. kalambr, -u, m., slovn hraka kalamita, -y, g. pi. kalamt, . klaf, -am, -aj; kla-ka *kalauz = sprievodca kaavn kalcit, -u, m., vpenec kaleidoskop, -u, m.; kaleidoskopick kalendr, -a, l. -i, m.; kalendrik; kalendrny kalerb, -u, m.; kale-rbik; kalerbov kaliber, -bru, l. -bri, m.; kalibrovan kaliif, -im, -ia, mrzai kalif, -a, m.; kalift, -u, m., kalifstvo Kalifornia, -ie, .: Ka-lifornan; Kaliforn-ianka; kalifornsk kaligraf, -a, m., kraso-pisec; kaligrafick kaligrafia, -ie, ., krasopis kalich, -a, m.; kalok; kalitek, -a; kalink kalika, -y, g. pi. kalk, . kalilogia, -ie, ?.; kali-Iogick kalina, -y, g. pi. kaln, . Kaliniak, -a, m. Kaliopa, -y, . (mza) kalif, -im, -ia klium, -ia, str., draslk; kliov kalk, -u, m.; kalkov kalkul, -u, n. pi. -y, m.; kalkulcia; kalkulova kaln kalokagatia, -ie, . kalria, -ie, .; kalorick *kaloe = galoe kalua (kalu), -e, S. *kalva = rep (leben klenba bez spodiny) Kalvria, -ie, . (vrch); kalvria (miesto pobonosti, utrpenie) Kalvn, -a, m. .(meno vlastn); kalvn, kalvinista; kalvnka, kalvinistka; kalvn-. sky; kalvinizmus Kalypsa, -y, J. (nymfa) kam (prsl.), kde kamart, -a, m., priate, druh kamarila, -y, g. pi. ka-marl, . kamas, -a, m. *kamae = gamae kamea, -y, dat. kamei, . kamlia, -ie, .; kam-liov kame, -ea, m.; ka-menie; kamienok; 217 kamenek; kamenn; kamenit; kamenist kamenr, -a, m. kamenec, -nca, m. kamenie, -iem, -ej kamenn kameolom, -u, m. kameopriemysel, -slu, m. kameorytec, -tca, m. kameotla, -e, z. kameouhon kameova, -ujem, -uj Kamil, -a, m.; Kamila kamin, -a, m.; kami-nik kamizol, -a, m. kamkovek kampa, -ne, S. kamsi kamzk, -a, n. pi. -y, m. kama, -e, g. pi. kam, z. kaa, -ne, g. pi. kan, .; kar, -a, n. pi. -y, m. kanafas, -u, m.; kana-fasov kanl, -u, l. -i, m.; ka-nlik; kanlok; kanalizcia; kanalizan kanapa, -y, g. pi. kanp, ., pohovka karir, -a, n. pi. kan-re, m.; kanrik Kanrske ostrovy kanceF, -ca, m., kazatenica kancelr, -a, m. (nie kanclr"); kance-lrstvo kancelria, -ie, S.; kancelrsky; kancelis-ta kancionl, -a, l. -i, m. kanuka, -y, g. pi. kan-k, . kandelber, -bra, l. -bri, m. kandidt, -a, m.; kandidtka; kandidati-kum, -ka, str. (skka); kandidatra kandis, -u, m.; kandi-sov kanec, -nca, n. pi. kance, m. kanibal, -a, m., udort; kanibalsk knikul, -y, .; kni-kulov kanoe, str. neskl.; kanoista; kanoistick kann, -a, m., delo; kanonik; kanonda knon, -u, m~, cirkevn predpis, zkon; hudobn forma; kanonick *kanonier = delostrelec kanonik, -a, n. pi. kanonici, m.', kanonick kanonizcia, -ie, ., vyhlsenie za svtho; kanonizova kantcia, -ie, S., spev kantr, -a, h -i, m.; kantrik kantta, -y, . kantilna, -y, S. kantna, -y, .; kantn-sky kantn, -u, m.; okres; kantonlny; kant-nov; kantnik kantor, -ora, m. kntri, -im, -ia; hubi, nii, pustoi kntry, -ov, m. pomn.; kntrov *kan = tiec (slzy te) kava, -y, .; kafivo-v; kavika kaoln, -u, m.] kaoli-nov kapacita, -y, g. pi. kapact, . kapacitova, zska, nahovori *kapalina = kvapalina kapa, -em, - (in je kvapa) kapec, -pca, m., oby. v pi. kapce; kapiar kapela, -y, g. pi. kapiel, .; kapelnk *kapesnk vreckovka kapilra, -y, S., vlsonica 218 kapilrny, vlskovit kapitl, -n, l. -i, m.; kapitalista; kapitalizmus kapitlny kapitn, -a, m.; kapitnsky; kapitant kapitola, -y, g. pi. kapitol, S.; kapitolka kapitula, -y, g. pi. ka-pitl, ., sbor kanonikov; kapituln kapitulcia, -ie, S., vzdanie sa, smluva; kapitulova *kapka = kvapka kapln, -a, m.; kaplnsky; kaplnstvo; kaplnova; kapln-i; kaplnka kaplnka, -y, . kapor, kapra, n. pi. kapry, m. *kapradina = papra kaprl, -a, m.; kaprl-sky kapricizny, svojhla-v; kaprica, -e, . kapsa, -y, g. pi. kaps, .; kapsika kapucn, -a, m.; kapucnsky . kapuca, -ne, g. pi. kapucn, . kapn, -a, n. pi. -y, m. kapusta, -y, g. pi. ka-, pst, .; kapustisko; kapustnica; kapust-nk; kapustn; ka-pustnisko kar, -u, l. -e, m. kra, -y, . karabn, -a, m.; karabna, -y S. krala, -y, z. *karafit = klinek *karakter = charakter karambol, -u, m. karamel, -u, l. -i, m. karantna, -y, .; karantnny karas, -a, m. (ryba) kart, -u, m.; kartov kra, -am, -aj; kra-tel; krny karavna, -y, . karbid, -u, m.; karbidov karbol, -u, m.', karbo-lov karbont, -u, m. karbunkul, -u, l. -e, m.; karbunkulov karcer, -u, l. -i, m., vzenie kardinl, -a, m.; kardinlsky kardinlny, hlavn, zkladn karditda, -y, . karetn, -ho, str. karfiol, -u, m.; karfio-lov karha, -m, -aj kariatda, -y, . karira, -y, .; karierista *karQca obrka, prste karikatra, -y, .; karikova; karikaturista *karita = charita karmazn, -u, m., erven farba karmelitn, -a, m.; kar-melitsk karmn, -u, m.; karmnov karneval, -u, L -e, m. karnis, -u, m. Karol, Karola, m.; Ka-rolko Karolna, -y, .; Ka-rolka karosria, -ie, . karotka, -y, g. pi. karotiek, ., lstok *karova = kerova Karpaty, Karpt, d. Karpatom, l. Karpa-toch, i. Karpatmi, m. pomn.; karpatsk karpina, -y, g. pi. kar-pn, .; karpav, karpavie karta, -y, g. pi. kart, I.; kartr, kartovat sa *kart = kefa; *kar-tik = kefka Kartgo, -a, str.; Kartginec; Kartaginka; kartaginsk kartel, -u, L -i, n. pi. -y, m.; kartelov 219 kartografia, -ie, S.; kartografick kartn, -u, m., lepenka, katua; kartnov; kartnik fcarton, -e, .; kartonny kartotka, -y, .; kartotkov kartn, -u, m.; kart-nov kartuzin, -a, m.', kartuzinsky *kasa = pokladnica; *kasika = pokladnika; *kasr = pokladnk kascia, -ie, S., zruenie; kasan (sd) Kasandra, -y, . kasre, -rne, g. pi. kasrni, S.; kasrenr sk kasno, -a, str. kaskda, -y, . *kasa = skria kasta, -y, g. pi. kst, .; kastovn; kas-tovncky; kastovnctvo kastaneta, -y, g. pi. kastanet, S. kasteln, -a, m.; kastelnka; kasteln-sky; kastelnstvo Kastlia, -ie, ., lepie Kastlsko; Kastilec; Kastka; kastlsky; kastlina kastrcia, -ie, J.; kast-rt kaa, -e, g. pi. k (ka), .', kasika kaef, -la, m.; kala, -lem, -I; kalav; kaliava kaka, -y, S. (kvetina) kamr, -u, l. -e, m.; kamrov katief, -a, m.; katie-lik; katieTny Kaub, -a, m.; Kaub-ka; kaubsk; ka-ubina kat, -a, m. katafalk, -u, m. katachrza, -y, . kataklizma, -y, g. pi. katakliziem, S. katakomby, katakomb, S. pomn. Katalnsko, -a, str.; Katalnec; Kataln-ka; katalnsky; katalnina katalg, -u. m., so-znam; katalogizova katan, -a, m.; katan-sk katar, -u, l. -e, m.; ka-tarlny; katarov katarakt, -u, m., vodopd Katarna, -y, z.; Kata-rnka kataster, -stra, l. -tri, m.; katastrlny katastrofa, -y, g. p i katastrf, S.; katastroflny katedra, -y, g. pi. katedier, .', katedrov katedrla, -y, S.; katedrlny kategria, -ie, S. kategorick, urit, vslovn, , bezvni-mon katechta, -u, m.; ka-techetick katechizmus, -zrnu, m.; katechizova Katilna, -u, m. katda, -y, .; katdov katolk, -a, m.; katolcky; katolctvo katovaf, -ujem, -uj; katovsk; katovstvo; katova kaucia, -ie, S., zloha, zruka; kaucionlny kauuk, -u, m.; kauukov Kaukaz, -u, m.; kaukazsk; kaukaztina kaukliar, -a, m.; kau-kliarstvo; kaukliar-sky kauza, -y, . kauzlny, prinn kva, -y, .; kvika; kvov; kvovnk kavalec, -lea, m.; ka-valek kavalria, -ie, S., jazda, jazdectvo; ka-valerista, jazdec 220 *kavalier = gavalier kavalkda, -y, . kavent, -a, m., ruite kaverna, -y, g. pi. ka-verien, . kavir, -u, l. -i, m.; kavirov kaviare, -rne, g. pi. kaviarn, .; kaviar-nik, kaviarniky kavka, -y, g. pi. kaviek, .; kav, -ia, *Kavkaz = Kaukaz kavy, -a, m. (stepn trva) kaz, -u, m. kazajka, -y, g. pi. kazajok, . kzanie, -ia, str. kazr, -a, m. kza, -em, -u; k-zava kazate, -a, m.; kazatenica kazen, -u, m.; kazeno-kazemta, -, g. pi. . - kazemt, z. kze, -zne, -.; in je disciplna kazeta, -y, g. pi. kazet, . Kazimr, -a, m. kazisvet, -a, m. kazi, -im, -ia; kaze-nie; kazen; kazitel kazuistika, -y, .; ka-zuista; kazuistick kzus, -u, m. , kadodenn; kadodennos kadopdne = v kadom prpade; naisto; istotne ap. kadoron kad *kka = keka kde; kdejak; kdeo; kdekovek, hocikde; kdesi; kdee kdesi (prsl.) kde-tu (prsl.) *kdeto = km; naproti tomu; ale keby (spojka) *kebych = keby som keka, -y, . ke (spojka) *keby = keby kedy; kedykovek, hocikedy; kedysi; kedye kedy-tedy (prsl) kee (spojka) kefa, -y, g. pi. kief, .; kefka; kefov; kefova;- kefr; kefr-stvo kel, kla, m. kel, -u, m. (druh zeleniny); kelov *kelk = trovy; trata; poplatok Kelt, -a, m.; keltsk; keltina kenguru, m. neskl. kep, -ea, m., pl; kepienok, pltik ker, kra, n. pi. kry, m.; kernat; krk, krek keramika, -y, g. pi. keramk, .; keramick keratn, -u, m. kerme, -u, m.; kerme-ov kerova, -ujem, -uj kesn, -u, m. keefla, -ne, S. keas, -a, m.; ketask; keastvo; keasi Kemarok, -rku, m.; Kemaran; Ke-marianka; kemarsk kiahne, -n, ., sypa-nice *kir = zkruta; zhyb; zvoz kibic, -a, m.; kibicovaf kibitka, -y, ., rusk vozk kie; kieby (sp.) K i je v, -a, m. (rusk mesto) kikirka, -am, -aj kila, -y, g. pi. kl, . (miera); kilov Kilin, -a, m. kilogram, -u, m.; kilo, -a, n. pi. kil, kl, str. kilovat (z kilowatt), -u, m. kimono, -a, g. pi. kimon, str. i-kinematograf, -a, m.; 221 khio, -a, g. pi. kn, str. kindal, -a, m. kinoherec, -rca, m.; ki-nohereka kinohviezda, -y, . kinolicencla, -ie, . kiosk, -u, tr>;. Kirgiz, -a, m.j'Kirgiz-ka; kirgizsk; kir-giztina *kiasoa, ^kiasonka = slena *kitla = suka Kaany, -ian, m. pomri.; Klanec; Klaianka; kaian-sky klaaf, -im, -ia; kamo; klaadlo klada, -y, g. pi. kld, S.; kladka kladivo, -a, g. pi. kladv, str.; kladivko kladka, -y, . kag, -u, m.; kaga Kak, -u, m. (vrch) klakaf, -m, -aju; kakn, kaknem, kakol klaksn, -u, m.; klak-snov klam, -u, m.; klama; klamr; klamav, klamliv; klamstvo *kampiar = plechr *klamra = skoba klaa sa, -iam, -aj klanica, -e, z, (ast voza) klanie {od kla), -ia, str. klapka, -, . Klra, -y, . klarinet, -u, m.; klarinetista klas, -u, m.; klasi sa; klasn; klasnat; klasnatie; klsok *klasa, -y, ." = trieda klasicizmus, -zrnu, m.; klasik, n. pi. klasici; klasick klasifikcia, -ie, ., triedenie, posdenie; klasifikova klasobranie, -ia, str. klsok, -sku, m. kls, kladiem, klad; kldol; kladen kltor, -a, m.; Kltor pod Znievom; -kl-tornik; kltorsk klt, -a, m.; kltik kla, kolem, kolu; in je klia, kjem kiti, -im, -ia kltiv; kltivos klauzula, -y, g. pi. klauzl, ., dodatok, podmienka klauzra, -y, I. klves, -u, n. pi. -y, m. klaviatra, -y, . kavie, * -iem, -ej; klav klavr, -a, m.; hra na klavri; klavirista; klavrny klb, -u, m. = shyb (v anatmi); klbikj kbov *klbsa = klobsa klbo, klbko, -a, str.; klbko kl, -a, m.; klova; klovnk klebeta, -y, g. pi. klebiet, .; klebeti; klebetnica; klebet-nk; klebetr; kle-betrsky *klej - glej klekota, -oce (-) (zobkom) Klement, -a, m. (nie Kliment) Klementna, -y, . klen, -a, m.; klenov klenba, -y, ., sklepe^ nie; klenbov klenot, -u, m.; klenotnk klenut,' astejie skle-pen Kleofy -a", m. *klep = klebeta-klepec, -pca, m., pasca klepeto, -a, g. pi. klepiet, str. klepsydra, -y, . kleptomania, -ie, . klerik, -a, n. pi. kleri-ci,m.; klerikalizmus; klerikl; kleriklny; 15 :':>2 klrus, -ru, m., duchovenstvo kles f, -m, -aj; klesn; klesav Klia, -ie, S. {mza) klia, krajem, kraju; kliatie, -ia; kliaty kliatba, -y, . klif, -im, -ia; kliv; klivos klient, -a, m.; klientela kiiesnl, -im, -ia kliete, -, . pomn.; klietiky klietka, -y, g. pi. klietok, i .; kletoka klk, -a, m.; kliek, -ka klika, -y, g. pi. klk, . klma, -y, ., podnebie; klimatick klimax, -u, m. *Kliment = Klement klin, -a, m.; klinov; klinec, -nca, m.; klinek klinika, -y, g. pi. klink, .; klinick klipaf, -m, -aj, miha, murka; klip-ka; klipn klip-klop {cit.) kli, str. neskl. klk, -u, m., chum; klek, -ka i -ku; zva v . mn. kl-ky, -ov = napr. vyesan chum z ko-np *kln, klniem *= ftlaf, krajem kloaka, -y, ., stoka klobsa, -y, .; klobsov; klobska klobunk, -a, m. klobk, -a, m.; klobik *klokan = kenguru kloko, -e, . klokotaf; voda klokoe *kIokta = vyplako-vaf *kloktadlo = vyplako-vadlo klonif, -im, -ia klonka, -y, . klopa, -em, - *klopne chlopne *klopota = lopota; *klopota = lopoti sa *klopta potkna sa *klot = glot klozet, -u, m., splako-vac zchod klub, -u, m.; klbovka; klubovn kucka, -m, -aj k, -a,. m.', kik; kluiar kuka, -y, .; kukova *kud = pokoj; *klud-n = pokojn *kk = klk kuka, -y, .; kukat klos, -u, m., beh; klu-sat ku (sa), -uje", -uj = klif; zasiate semeno kli kuvk, -a, m. klystr, -u, l. -i, m. kza sa, -em, -u; klzaka; kzite klzk; klzkos' klznu, -em, -u kmsa, -em, -u, trha; kmasn, trhn, klbn kme, -a, m.; kmeov; kmeovit; kme-ovec; kmeoslovie; kmeoslovn; kme-otvorn kme, -a, m. kmn, -a, m., zlodej *kmn = rasca *kmnovica = rasco-vica kmit, -u, m.; kmitoet kmita (sa), -m, -aj; kmitn (sa) kmotor, -tra, m.; kmo-torko; kmotra,-y,i.; kmotrovsk; kmotrovstvo; kmotro-vec *kahya = kan kaz, -a, m.; kazsk; kastvo kan, -ej, n. a ak. pi. kan, g. kaien, . kneda, -le, g. pi. kne-223 diel (knedli), i . ; knedov kniea, -aa, str.; knieac; knieatstvo kniha, -y, g. pi. knh, .; knika knihr, -a, m.; knihrsky; knihrstvo knhkupec, -pca, m.; knhkupectvo knihomo, -a, m. knihova, -vne, 'S., kninica, -e, .; knihovnk; knihovncky knihort, -a, m. knhtlaiare, -rne, I. *knhvza = knihr; *knhvzastvo = knihrstvo knsaf sa, -em kninica, -e, .; kninin knt, -u, m.; kntik kua, -im, -ia knuta, -y, g. pi. knt, I., korb koadjtor, -a, m.; ko-adjtorsk koalcia, -ie, .; koalin kobalt, -u, m. kobah, -a, m. (obiln k vo mlyne) koberec, -rca, m., astejie pokrovec; ko-berek, astejie po-krovek kobyla, -y, g. pi. kobl, S.; kobylka; ko-bylkr; kobylina kobza, -y, g. pi. kobz, . kocka, -y, g. pi. kociek, . (. krychle); kockov kocr, -a, n. pi. -y, m. Kocrkovo, -a, str.; Kocrkovan; kocrkovsk; kocrkov-ina ko, -a, m.; kok; koiar, vyrbate! koov koi, -a, m.; koisk; koiova *koka = maka *kokovit = makovit koovnk, -a, m.; ko-ovncky; koova koden, -u, m. kdex, -u, m. kodicil, -u, n. pi. -y, m. kodifikcia, -ie, .; kodifikova koedukcia, -ie, .; koedukan koeficient, -u, m., sinite kofa, -y, g. pi. kf, . kofen, -u, m. kognt, -a, m. koherencia, -ie, .; ko herenn kohzia, -ie, S.; kohzny kohorta, -y, g. pi. kohort, S. koht, -a, m.; kohtik; kohtisko; koht, -ia, -ie kocha, -m, -aj (bsn.), bi kojenec = doja *kojn = dojka kokain, -u, m. kokarda, -y, g. pi. ko-krd, ' i . , znak koketa, -y, g. pi. ko-ket, .; koketova; koketn; koketria kokn, -a, m., zmotok motla kokos, -u, m.; kokosov; kokosovnk kokos, -a, m., koht koks, -u, m.; koksov-a, -vne, z. kol (bsn.), okolo kl, kola, m.; kolk kolacionovaf, porovnva kol, -a, m.; kolik kofaj, -e, .; koajnica (in je kolgium) kolr, -a, m.; kolrsky; kolrstvo kolaudcia, -ie, ., schvlenie kolba, -y, g. pi. klb, z. kolava, -y, . *kolova = klova koleda, -y, g. pi. ko-15* 224 lied, .; kolednk; koledova kolega, -u, m.; kolegya; kolegialita; kolegilny kolgium, -ia, str.; ko-legitny *kolej = kolgium kolekcia, -ie, . kolektv, -u, m. kolektivizmus, -zmu, m.; kolektivista; kolektvny, hromadn kolembaba, -y, . kolembaf (sa), -m. -aj koleno, -a, g. pi. kolien, str.; kolienko; kolenaky; kolena-t; kolenn koleso, -a, g. pi. kolies, str.; koliesko; kole-sr Kolchida, -y, i . koliba, -y, g. pi. kolb, z.; kolbka kolibrk, -a, n. pi. -y, m. kolidova, -uje, -uj kolienko, -a, str.; ko-lienkova kolk, -a, m., mal kl kolika, -y, g. pi. kolk, . kolimaha, -y, I . Ikolimba (sa) = ko-^ lembaC(sa) Koln, -a, m.; Koln -an; Kolnanka; kolnsky kolsa (sa), -em, -u; kolska, g. pi. kolsok, . kolzia, -ie, . kolkre, -rne, .; kolkova sa, hra sa v kolky kolko; kolko rz; ko-korak; kok; ko-kos kolkova, -ujem, -uj Kotlr (Jn) kolm; kolmica; kolmo kla, -lne, g. pi. klni, . kolo, -a, str., astejie koleso kolo (bsn.), okolo kolobeh, -u, m. kolobeka, -y, . *kolocier = skorocel kolodej, -a, m. koldium, -ia, str.; ko-ldiov kolofnia, -ie, .;_kolo-fniov kolohnt, -a, m. kolok, -lku, m. (na listine) kolok, -lk, m. (v kolkrni) kolokvium, -ia, str.; kolokvijn; kolokvo-va Koloman, -a, m. koloma, -e, i.; kolo-mank;- kolomani-ca; koloman; ko-lomai klon, -u, m. kolna, -y, . kolonda, -y, S., stporadie kolnia, -ie, .; kolonilny; kolonista, o-sadnk; kolonizcia; kolonizova, osadzova kolor, -u, m. (farba): kolorovan koloratra, -y, i.; koloratrny kolorit, -u, m., zafarbenie, farbitos; kolorova kolos, -a, m., Obor; koloslny; koloslnos kolota, -m, -aj, toi sa; kolotav (pohyb) koloto, -a, m. kolova, -ujem, -uj kolovrat, -u, m.; kolovrtok, -tka kolozub, -a, m. kolport, -e, .; kolportr; kolportova kolumbrium, -ia, str. kma, -y, g. pi. kom, i., iarka komando, -a, g. pi. ko-mnd, str., povel, velenie, velitestvo; komandant; koman-dr komr, -a, n. pi. -e, m. -225 Komrno, -a, str.; Ko-mran; komransk komascia, -ie, ., sco-Iovanie pozemkov; komasan; koma-soya kombincia, -ie, ., so-stavovanie; kombinan kombinatrny komdia, -ie, S.; komediant; komediantsk komentr, -a, l. -f, m., poznmky, vklad; komenttor komercilriy, komern, obchodn komta, -y, . komfort, -u, m., pohodlie, prepych komik, -a, n. pi. komici, m.; -komick; kominos (komickos) koinn,(-a, m.; kominr komisr, -a, m.; komisarit, -u, m.; komi-srstvo komisia, -ie, .; komisionlny komisionr, -a, m. komisn; komisnost komita, -u, m., povstalec komitt, -u, m., stolica; komittny, stolin komitt, -u, m., vbor komora, -y, g. pi. komr, .; komrka; komornk; komor-nka kompa, -y, g. pi. kmp, ., prievoz kompaktn, svisl, sceleh kompan, -a, m., druh kompnia, -ie, ., stotina, spolonos komparcia, -ie, z., porovnvanie komparatv, -u; m., porovnvate!; komparatvny, porovnvac komparz, -u, m.; kom-parzn kompas, -u, m. kompendium, -ia, str. kompenzcia, -ie, .; kompenzan; kompenzova kompetencia, -ie, ., prslunos, oprvnenos; kompetenn; kompetentn, oprvnen, prslun kompilcia, -ie, I.; kompiltor; kompilova kompletn, pln komplex, -u, m., sbor, shrn; komplexn komplikcia, -ie, z., sloitos, spletenos; komplikan; komplikova; komplikovan, sloit kompliment, *, m., poklona komplot, -u, m226 k, koa, n. a ak. pi. kone, g. koni, d. koom, l. kooch, i. komi, m. koak, -u, m. konr, -a, l. -i, m.; konrik; konrist konaf, -m, -aj; kon-va koncedovaf, ustpi, povoli koncentrcia, -ie, ., sstredenie; koncentran; koncentric-k; koncentrova koncepcia, -ie, ., poatie, osnova; koncepn koncept, -u, m., nrt; konceptn koncern, -u, m. koncert, -u, m.', koncertn; koncertova koncesia, -ie, ., povolenie, stupok; koncesn; koncesionr koncil, -u, n. pi. -y, m. konciliantn, snanli-v koncipient, -a, m., o-snovnik; koncipova, osnova koncipsta, -u, m. koncznosf, -ti, z., zhus-tenos; konczny koncovka, -y, . konca (predl. s gen.); konca lky, na konci lky konatina, -y, . konek, -a, m. koniar, -a, l. -i, m. konist koni (sa), -im, -ia; konme robotu; rok sa kon konit; konitosf (nie picat" pica-tos") kondenzcia, -ie, S., zhusfovanie; kondenzova; kondenztor kondcia, -ie, . kondicionl, -u, l. -i, m., podmieovac spsob; kondicionl-ny kondolencia, -ie, ., sstras; kondolova kondomnium, -ia,'sr. kondor, -a, m. konduktor, -a, m., sprievodca vlaku *konec = koniec konenk, -a, m. konen konexia, -ie, ., spojenie konfedercia, -ie, ., spolok ttov, spolkov; sdruenie konfekcia, -ie, .; konfekn konfekt, -u, m., lahdka konferencia, -ie, ., porada; konferenn; konferova (s niekm) konfesia, -ie, ., (nboensk) vyznanie: konfesionlny konfeta, -y, g.pl.kon-fet, . konfident, -a, m., dvernk konfigurcia, -ie, i.\ konfiguran konfirmcia, -ie, .; konfirmand; konfir-mova konfikcia, -ie, ., zhabanie; konfiko-va, haba konflagrcia, -ie, .; konflagran konflikt, -u, m., spor konfli, -a, m. konformn, rovnakej podoby konfrontcia, -ie, I. konfundovaf, -ujem, zmias konfzia, -ie, ., zmtok; konfzny kongenilny, rovnakho ducha konglomert, -u, m., spletenina, smieani-na, slepenina Kongo, -a, str. kongregcia, -ie, I.; kongregan kongres, -u, m., sjazd; kongresista; kongresov 227 kongrua, -y, d. a L -i, g. pl.-i, . kongruencia, -ie, S., shoda koniar, -a, m.; konia-re knick, kueovit kona, -aa, str. konidrc, -a, m., Sr-ba koniec, -nca, m.; konek; koncov; konen konk,-a, m.; konek konjektra, -y, !., dohad, domnienka konjugcia, -ie, ., asovanie; kojugan konjunktv, -u, m., spojovac spsob; konjunktvny konjunktra, -y, .; konjunkturalista konkvny, vydut, vyhben (opak konvexn) konklzia, -ie, ., zver konkordt, -u, m. konkrtum, -ta, sr.; konkrtnos; konkrtny konkubna, -y, ., s-lonica; konkubint, -u konkurencia, -ie, S.; konkurova konkurz, -rzu, m., fi-padok, verejn sa; konkurzn; kon-kurzov komo (prlsl.) konope, konp (i ko-nop), S. pomn.; d. konopiam ap., ako ulice; konopn; ko-nognica; , konpka, -y, . (vtk) Konrd, -a, m. konsekrcia, -ie, S., zasvtenie konsigncia, -ie, ., spis, soznam; konsig-nova konskrpcia, -ie, ., spis; konskripn; konskribovat konsk; konstvo konsolidcia, -ie, .; konsolidova konsonant, -u, m.; kon-sonantizmus *Konstantinopol = Carihrad *konkolr = spoluiak kontanta, -y, S. Kontantn, -a, m. kontantn, stly, trval kontatova, zisti, zisova kontelcia, -i&, S. kontitcia, -ie, 2.; kontitucionlny; kontitun kontrukcia, -e, S., so-strojenie, nrt, vzba; kontruktvny; kontruktivizmus kontakt, -u, m., styk kontamincia, -ie, i.\ kontaminova kontesa, -y, ., grfska dcra; konteska kontext, -u, m. kontinent, -u, m., pevnina; kontinentlny kontingent, -u, m.s povinn podiel kontinuita, -y, ., svislos, spojitos konto, -a, str., et kontor, -a, l. -i, m., utre; kontoarista, tovnk kontokorent, -u, m., ben et kontraband, -u, m. *kontrabo!evik = protibofevik kontradikcia, -ie, ., protireenie kontrakt, -u, m., smlu-va kontrapozcia, -ie, S., protiklad kontrapunkt, -u, m. kontrarevolcia = protireyolcia; *kon-trarevolun = pro-tirevolun kontrasignovaf, -ujem, -uj kontrast, -u, m.; kontrastn; kontrastova 228 kontr, -a, m. kontribcia, -ie, z., da; kontribun' kontrola, -y, g. pi. kontrol, ., dozor; kontroln; kontrolr kontrova, -ujem, -uj kontroverzia, -ie, ., spor kontumcia, -ie, .; kontuman kontra, -y, ., obrys *konva = kava konvlia, -ie, .; konvalinka konvencia, -ie, .; konvenn konvent, -u, m., shro-madenie konverzcia, -ie, S., rozhovor; konverzan; konverzova konverzia, -ie, .; kon-vertita; konvertova konvexn, vyhnut, vypukl konvikt, -ti, m. konvolt, -u, m. konvulzla, -ie, S., k; konvulzvny koszekventn, dsledn; konzekventnos, dslednos; konzekvencia, dsledok konzerva, -y, g. pi. konzerv, .; konzer-vtor; konzervova konzervatvny; kon-zrvatizmus; konzervatvec, -ca, m. konzlium, -ia, sr., rada konzistrium, -ia, str.; konzistorilny konzorcium, -ia, str., sdruenie konzul, -a, m.; konzult, -u, m.; konzulrny konzum, -u, m.; konzument; konzumn koopercia, -ie, i.; kooperan; koopera-v; kooperatvny; kooperova kooptcia, -ie, ., pribratie; kooptan; kooptova koordincia, -ie, ., priradenie; koordinova koordinta, -y, ., sradnica kopa, -y, kp, .; kpka *kopan = futbal kopanica, -e, S.; kopaniiar; kopaniiarsky kopaf, -em, -; kop; kopaka (prca)? kopaka (ensk)' kopec, -pca, m.; kopek; kopcovit kopejka, -y, g. pi. ko-pejok, . kope, -pa, m. kpia, -ie, S., odpis, napodobnenie; koprova; kopista kopija, -ije, g. pi. kopij, ., otep; kopi-jov; kopijk koprova, -ujem, -uj kpka, -y, g. pi. kpok, . kopnief, -ie, -ej kopn, -nem, -n kpor, kpru, m.; kp-rov kopov, -a, m. kopcnu sa, -nem, -nu; kopca sa Kop t, -a, m.; koptsk kopula, -y, g. pi. ko-pl, . kopulcia, -ie, S. kopyto, -a, g. pi. kopt, str.; kopytr; koptko; kopytnk kra, -y, S.; krka; k-roka; krkr; k-ravie korb, -a, m. koral, -u, n. pi. -y, m.; koralek;- korlok; koralov korn, -u, m. kravie, -ie, -ej korba, -y, . korb, -a, m. korbel, -a, m, korbna, -y, . koruha, -y, g. pi. koreu, S. korule, -l, S. pomn.t 229 korulova^sa; koruliar; koruliarka kordilny, srden Kordilery, -lier, . po-mnon( kordn, -u, m.; kord-nov kordovn, -u,, m.; kor-dovnov; kordo-vnsky; kordovn-ky Krea, -y, .; Krejec; krejsk korec, -rca, m.; korcov; korek korefert, -u, m.; koreferent korekcia, -ie, ., oprava korektn, sprvny; korektnos korektor, -a, m.; korektorsk korektra, -y, . korelcia, -ie, ., vzah, svzanos; korela-tvny, svzan kore, -ea, m.; korienok; korenie; koreov; korenn; koreni t; korenist; koreniar; korienkr korepettor, -a, m. korepondencia, -ie, .; korepondent; korepondova Korfu, m. neskl. korhe, a, m., pijan; korhelica; korhelsk koridor, -u, m.; kori-dorov korigova, -ujem, -uj, opravova Korint, -a, m.; Korinan; korintsk; Ko-rinanka Korioln, -a, m. koris, -ti, I.; koristi; koristn korif sa, -im, -ia krka, -J,'g. pi. korok, S.; krkr kormidlo,-a, g. pi. kor-midiel, str.; kormidelnk; kormidlova kormorn, -a, n. pi: -y, m. kormti (sa), -im, -ia; kormutliv krnatie, -ie, -ej krnat Kornel, -a, m.; Kornlia kornet, -a, m., jazdeck zstavnk; kornet, -u, m. (hudobn nstroj) kornua, -e, g. pi. kor-nl, .; korntka (ovca) korntka, -y, g. pi. korntok, . korok, -rku, m.; korkov; korkrefi krovit; krovitos korzia, -ie, .; korzny korporcia, -ie, f.; korporatvne, hromadn, spolone korpulencia, -ie, S., tel-natos, tunos; korpulentn korte, -a, m.; korte-sk; korteaka; kor-teova koruhva, -y, g. pi. ko-ruhiev, .; koruhev-nk korumpova, -ujem, -uj, skazi, podplati koruna, -y, g. pi. korn, .; korunka; korunn; korunov korunova, -ujem, -uj; korunovanie; korunovcia; korunovan korupcia, -ie, S., podplatenie, podkpe^ nie; korupn koryfej, -a, m. korytnaka,-y, .; ko rytnaina (korytna ia kos) Korytnica, -e, . koryto, -a, g. pi. ko rt, str.; korytr kortko korzr, -a, m.; korzr sky korzet, -u,. m. Korzika, -y, .; Koi zian (Korzikn, t.; Napoleon); Korz' ianka; korzick 230 korzo, -a, g. pi. korz, str. *kos "" drozd kosa, -y, g. pi. ks, .; kosika; kosisko kosk, -a, m.; kosik kosatec, -tca, m. kosba, -y, . kosec, -sca, m. kosiac, -a, m. kosika, -y, . *kosdli = koslif kosienka, -y, ., ml-dza kosier, -a, m.; kosie-rik, kosierok koslka, -y, g. pi. ko-slok, . (sluka); ko-sli kosif, -im, -ia kosmo (prsl.), priekom *kosmos = kozmos kosodfnik, -a, m. kosodrevina, -y, . kosotvorec, -rca, m. kosouholnk, -a, m. *kost = chova, strava kos, -ti, .; kstka; kostika; kostn; kosten kostik, -a, m., fosfor kstka = kocka kstka, -y, g. pi. kstok, ., mal kos (i v slivke); ksto-ka; kostika kostlivec, -vca, m. kostnatief, -iem, -ej kostnat kostol, -, L -e, m:; kostolk; kostoln; kostolnk; kostolnci!! Kostolany,-ian, m. po-mnon kostra, -y, g. pi. kostier, i.; kostrov kostrbat; kostrbatos kostrnok, -nka, m. kostm, -u, m.; kosty-mova kos; koso {prsl.) k, koa, m.; kok, -a, m.; koikr, koikrsky; koikr-stvo koarina, -y, g. pi. ko-arn, . Koarisk, -sk, str. pomn. koarova, -jem, -uj koat koea, -le, g. pi. koie, .; koefov; koielka; koelenka, koelka koerovaf, -ujem, -uj koiar, -a? l. -i, m. Koice, -ic, . pomn.; Koian, Koiianka; koick; Koicko-bohumnska eleznica kok, -a, m.; koikr; koikrstvo koina, -y, g. pi. koin, .; koinr konica, -e, g. pi. koS-nc, . Kofany, .ian, m. pomn. (osada) kotiaf, -a, m.; kostia-lik *kotova = ochutnva, oksi koutovec, -vca, m. kta, -y, .; ktova koteria, -ie, S. kotkodka, -am, -aj kotlr, -a, ?w.;.kotlre kotlk, -a, m^ kotlina, -y, I. kotlovina, -y j . *kotnk = lenok kotol, -tla, l. v kotle, n. pi. kotly, m.; kotlk; kotlisko; kotoln kotrba, -y, g. pi. kotb, . kotrmelec, -Ica, m. kot, -a, m.; kotka, -y, . kouha, -y, g. pi. ko-h, S. kot, -a, m.; kotlka, -y, s. kota, -am, -aj kotva, -y, g. pi: ko-tiev, S.; kotvoy; kotviea; kotvi kov, -u, m.; kovov kov, -a, m.; kovik; kovsky *kovadIina = nkova kova (ku), kujem, 231 kuj; kuj, kujte; ku-jc; koval (kul); (kty) kovan; kovanie (kutie) kovolejre, -rne, .; kovolejec kovopriemysel, -slu, m. kovorobotnik, -a, m. kovcrytec, -tca, m. kovola, -e, . koza, -y, g. pi., kz, .; kozika; koz, -ia, -ie; koziar kozk, -a, m.; kozcky koz, -ia, -ie kozina, -y, S., kozie (mso) kozfa, -ata, str.; koz-liatko; kozc, -ia, -ie kozmetika, -y, S.; kozmetick kozmogonia, -ie, S. kozmografia, -ie, S. kozmopolitizmus, -zrnu, m.; kozmopoiita; kozmopolitick kozmos, kozmu, m., svet; kozmick kozol, -zla, m. (zastar.) = cap kozoroec, -ca, n. pi. kozoroce, m. kozub, -a, m.; kozbok koa, -e, z.; kon; koen koeluh, -a, m.; koe-lustvo koen koiar, -a, m.; koiarsky; koiarstvo koka, -y, .; kokr; kotika koovaf, -ujem, -uj, omieta koovka,-y, z., omietka kouch, -a, m.; kook; koutek, -a, m. kouina, -y, g. pi. koun, . kounk, -a, m.; kouncky; kouinc-tvo *kra = kryha krab, -a, n. pi. -y, m. krabica = katua kra, -am, -aj; kr-ava Kran, -a, m., Vianoce krde, -e, . kradmo (prsl.); kradm kradn, -dnem, -dn; kradol, kradla *krge = golier krahn, -nem, -n krahulec, -lea, n. pi. krahulce, m.; kra-hul, -ia, -ie krach, -u, m. kraj, -a, m.; krajan; krajanka; krajn kraj (predl. s gen.); kraj mesta; kraj cesty ap. krja, -am, -aj; krja; krjan; kr-jadlo krajciar, -a, m.; kraj-ciarik krajr, -a, m.; krajrsky; krajrstvo krajec, -jca, m.; krajek, krajek krajina, -y, g. pi. krajn, .; krajinka; Slovensk krajina; krajinsk; krajinsk zastupitestvo *krajka = ipka krajn; krajnos kraj, -ia, -ie (kmp. od krsny) krka, -am, -aj; krkorif, krkoraf krakeler, -a, m. krkori, -im, -ia Krakov, -a, m. Krakovany, -ian, m. pomnon krakoviak, -a, m. krf, -a, m.; krovi; krovn, -ej, n. a ak. pi. krovn, g. krovien; krka; Krova hoa; kr-Iovrah; krovra-da; krovsk; kraova Kralice, -lc, S. pomn.; krli ck; Krlika biblia krlik, -a, m.\ krli-ek, ., 232 Kraovany, -ian, m. pomn.; Kralovanec; Kraovianka; krao-viansky krfovaf, -ujem krm, -u, m.; krmsky kramr, -a, m.; kra-mrsky *kramla = spojka, skobka krpa, vi kropi *krapne = pampchy, iky Kras, -u, m.; krasov krsa, -y, .; krsavica; krska; krsavec krsif (sa), -im, -ia, krli kraslica, -e, g. pi. kraslc, S. *krsnej = kraj Krsno, -a, str.; krs-ansk krasnoarmejec, -jca, m. krsnoduch krasnogvardejec, -jca, m. krsnohlas krsny, kmp. kraj; krsne, krajie {prsl.) krasocit, -u, m. krasojazdec, -dca, m. krasokoruliar, -a, m.; krasokoruliarka; krasokoruliarstvo krasopis, -u, m.; kra-sopisn krasorenik, -a, m.; "krasorenctvo; kra-soreni *krasoveda = estetika krt pe sa dovedna s slovkou, napr. trikrt, eskrt (raz pe sa osve: tri razy, es rz); sloen slov s -krt ustupuj vrazom s rz: tri razy, es rz at. krter, -eru, l. -e, m. krti, -im, -ia krtko {prsl.) krtkodob krtkodych krtkoprst krtkoruk krtkovlnn krtkozrak krtky; krat kratochva, -le,.; kra-tochviln kratuk krava, -y, g. pi. krv, .; kravsk; kravika kravl, -u, L -i, m. kravata, -y, g. pi. kravt, ., nkrnk kraviar, -a, m.; kra-viarka; kraviare kravinec, -nca, m., kravn (staja pre kravy) kre, -ov, m. pomn., kruhy *krb = ohnisko, kozub *krbka = krpka k, -a, m.; kov, kovit krah, -a, 2.;kriaok, kriatek krek, -ka, m., kik {mal krk) kri (sa), -im, -ia; kr-ieva (sa) krma, -y, g. pi. kriem, .; krmika; krmr; krmrka krn {od krk) kovit; kovitos kde, -dla, m.; kdlik krecia, -ie, . kreatra, -y, ., tvor kredenc, -a, m. kredit, -u, m., ver; kreditn, vern; kreditova krdo, -a, str. krehk, kmp. krehkej; krehuk; kre-hunk; krehkos krehnf, -nem, -n, as'-tejie krahnf krm, astejie okrem krm, -u, m.; krmov; krmovnk krematrium, -ia, str.; krematrny. kreme, -ea, m.; kre-menn; kremenist *krme = krmovnk kremienka, -y, -g. pi. kremienok, S. kremienok, -nka, m. kremk, -a, m:, sil-cium; kremiitan 5>33 kreol, -a, m.; kreolka; kreolsk; kreolina kreozot, -u, m. krep, -u, m.; krepov krepif, -im, -ia krepden, -u, m.; krep-denov krepk, bujar; krep-kos krepy kreporet, -u, m. kresa, -em, -; kre-saka; kresadlo kresba, -y, . kresliaci papier = papier na kreslenie kresli, -im, -ia; kresliar; kresliare; kresli kreslo, -a, g. pi. kresiel (kresal), str. kresan, -a, m.; kresanka; kresansk; kresanstvo Krta, -y, .; Kran; Kranka; krtsky kretn, -a, m., slabomysen; kretnsky; kretnstvo kretn, -u, m. Krzus, -za, m. (vlastn meno); krzus, -usa, m., boh krhla, -y, .; krhlika krchav; krchniak; krcho, Iavorik, Ia-viiar kriak, -a, m. i krk kria, -im, -ia krda, -y, z., padok krdlo, -a, g. pi. krdel, str.; krdelko; krdlovka (hud. nstroj) krieda, -y, i.; kriedo-vy krielo (bsn.) = krdlo kriesi, -im, -ia; kriesenie; kriesitel krik, -u, m. krk, -a, m., mal ker; krek kriket, -u, m. krikav krikln, -a, m.; krik-Insky; kriklnstvo kriminl, -u, l. -i, m., vzenie; kriminlny, trestn; kriminalista krinolna, -y, . Kristin, -a, m, Kristna, -y, . Kristus, -ta, vok. Kriste, m.; Kristus Pn Kripin, -a, m. *kritr = krytl Kritof, -a, m. kritrium, -ia, str. kritik, -a, n. pi. kritici, m.; kritika; kritick; kritinosf (kritickos) kriv, -, m.; kriva-fia, -ne, . Kriv, -a, m. (vrch) krva, -am, -aj krivda, -y, g. pi. krvd, i. krivdi, -im, -ia krivica, -e, . krividlo, -a, str. krivie, -iem, -ej^ krivi, -im, -ia krivka, -y, g. pi. kriviek, . krivka, -m, -aj krivolak krivonos krivoprsan; krivo-prsank; krivopr-sanctvo; krivopr-saha krivopysk krivorastl krivosty krivozub krivula, -le, g. pi. kr-v, .; krivulka kriv; kriv; krivos krza, -y, . krizma, -y, . . kr, -a, m.; krik kralka, -y, . krenec, -nca, m. kriiak, -a, m.; kriiacky kri sa, -im, -ia, krnik, -a, m. krny kriom-krom kriova, -ujem, -uj; kriovatka krovka, -y, .; kri-ovkr kriovnk, -a, m.; kr-ovncky krov; Krov dni 234 krk, krku, m.; krn; krek, krku, m. krkavec, -vca, n. pi. krkavce, m. kkaf, -am, -aj krkolomn; krkolom-nos Krkonoe, -n, S. po-mnon; krkonosk krkva, -y, g. pi. kr-kiev, ., zhyb, vrska; krkva, vrati, kri krm, -u, m. kmidlo, -a, str. (nie krmtko") kmi, -im, -ia krmivo, -a, g. pi. krmv, str. kmnik, -a, m. kmny *krmosvod = paerk krmovina, -y, z.; kr-movinrsky; krmovinrstvo krn, -a, m.; krnaky, -iek *krnie = krpatief kroaj, -a, m. kroi, -im, -ia krocha, -m, -aj; krochka krochmeT = krob *krochmeli = krobi kroj, -a, m. *krojidlo = krjadlo kroji, -jim, -ja krok, -n, m.; krik, -a, m. krokodl, -a, n. pi.-y,m. krokom (jnisl.) krokva, -y, g. pi. kro-kiev, .; krokvica krom, krome, predl. s gen., astejie okrem kromobyajn, astejie neobyajn, ne- zvyajn Krompachy, -ch, m. pomn.; Krompaan; krompask; Krom-paanka kronika, -y, .; kronikr; kronikri Kronos, -na, m. krop, -a, m. kropi, -im, -ia; krpa krpka, -y, ., mal kropaj, kvapka krosna, -ien, str. po-mnon; krosienka, -nok kroa, -ne, ., nosa kroti, -im, -ia; krotite krotk; krot (krot-kej) krov, -u, m. krovie, -a, str. (od ker) krovinat kroz (bsn.) = cez, skrz krpatie, -iem, -ej krpat; krpatos krpec, -ca, m.; krpek; krpiar krpka, -y, g. pi. kx-piek, .; krpka krst, -u, m. krstenie, -ia, str.; krstiny, in je krstenie krsti, -im, -ia; krstite!; krstitenica krsta, -aa, str.; krst-niatko krstn, -ho, m.; krstn, -ej, I. kriak, -a, m. krav, Iavoruk; krniak krstenie, -ia, str. krt, -a, n. pi. -y, m.; krtica; krtinec; kr-tinat; krtovisko-krtice, krtc, z. po-mnon; krtinat krucifix, -u, m. kruh, -u, m.; kruhov; kruhovit kruch, -a, m. (chleba) Krup, -ej, . (obec); irupiansky krpa, -y, S.; krpka; krpy, krp, . po-mnon *krupaj = kropaj krupica, -e, . Krupina, -y, .; krupinsk krupobitie, -ia, str. *Krunohorie = Slovensk rudohorie krun, kruno (prsl.) krut, -a. m., krut, tvrdohlav 2S5 kritik, -a, m., chvostk krti, -im, -ia nieo, niem krtiv *krutka = skrutka krtava, -y, . krutohlavec, -vca, m. krutovlda, -y, .; kru-tovldny; krutovldca krut; krutos kruidlo, -a, g. pi. kruidiel, str. (nie kru-itko") kruina, -y, ., krovina krunica, -e, . krok, -ku, m.; kr-kova krv, -i, S. (vyslov kru) krvca, -am, -aj; krvcav krvavie, -iem, -ej (stva sa krvavm) krvavi, -im, -ia (robif krvavm) krvavnk, -a, m. (zelina) krvav krvinka, -y, S. krvipreliatie, -ia, str. krvizniv = krvilan krvnatj krvnatosf krvn krvopotn krvotok, -u, m. *krdlo krdlo kryha, -y, g. pi., krh, . *krychla kubik, kocka; *krychov = kubin Krym,-u, m.; krymsk krypta, -y, g. pi. krpt, . krytl, -u, m.; krytalizcia; krytalogra-fia; krytalizova kry, -yjem, -yj; kryc, -ia, -ie (krycia farba, hmota); kryjci, -a, -e; kryt; krytie; krytina krytosemenn Ks (skratka), koruna slovensk *kry = ry, konsk postroj kto; ktokovek; ktosi ktor; ktorkovek; ktorsi ktosi ku (pozri str. 4546) kuba, -y, g. pi. kb, i. (cigara) Kuba, -y, .; Kubnec; Kubnka; kubnsky Kubachy, -ch, m. pomh.; Kubaan;ku-bask; Kubaanka Kubny, -ho, m.; udovt Kubny kubatra, -y, . kubick, kubin, Kubkov kubik, -a, m. kusravie, -iem, -ej kuerav kde, -le, S.; kdel-ka; kdeln kudli (sa), -im, -ia, vlni, sa; kudlat kdol, -u, m.; koli sa kuchr,-a, m.; kuchrka; kuchrsky kuchya, -ne, g. pi. kuch, .; kuchynka; kuchynsk kujn; kujnos kujon, -a, m.; kujon-sk kuka, -m, -aj; kukn kukla, -y, y. pi. ku-kiel, . kko, -a, m.; kkolov kuku (cit.) Kukun (spisovate) kukuka, -y, i.; kuku-lienka; kukukin kukurica, -a, .; kuku-ricov; kukurin kulak, -a, n. pi. kulaci, m.; kulack kuha, -m, -aj; kul-hav kuli, -iho, v pi. ne-sklon., m. kulifaj, -a, m. kulisa, -y, g. pi. kuls, .\ kulisov; kulisr kulmincia, -ie, i.\ kul-minan kulor, -u, l. -i, m. 236 kult, -u, m. kultra, -y, ., vzdelanos; kultrny kultrnohistorick kultrtrger, -gra, m.; kultrtrgersk Ruman, -a, m.; Ku-mnka; kumnsky; kumnina *kumt = umenie kumulcia, -ie, ., hromadenie; kumulatvny; kumulatvnos kumys, -a, m. kuna, -y, g. pi. kn, .; kunov; kunovi-"t kunkttor, -a, m., v-havec; kunkttor-stvo, vhavos kpa, -y, I.; kpny kpa (sa), -em, -u; kpava (sa), -am, -aj; kpa; kpaka kpanie; kpalite kupi, -im, -ia (s niem) kup, str. neskl. kupec, -pca, m.; kupeck; kupectvo kpe, -ea, m.; kpen kpea, -ne, g. pi. kpen, . *kupit = kopi kpi, -im, -ia kupitef, -a, m. kuplet, -u, m. kpnopredajn kpny *ku podivu = napodiv kupn, -u, m., odstri-ok; kupnov; ku-pnik kr, -u, M., dym kura, -y, g. pi. kr, S.; kura, -aa, str.; kuriatko; kura, -aa, kuriatko; kur, -ia, -ie; kuracina; kurn; kurnec kra, -y, S., lieenie kurr, -rne, . kurt, -a, m., vojensk kaz kuratela, -y, S., opatera kurtor, -a, m,, opatrovnk, porunk kuratrium, -ia, str. *kur = gur kura, -aa, str.; kuriatko, kuriatko kurentn kurfirst, -a. m.; kur-firstsk; kurfirststvo kria, -ie, ., ppesk dvor, zemiansky dom, sd; kurilny; kuriatny kuri, -a, m. kurir, -a, m., rchly posol; kurirsky kuriozita, -y, g. pi. kuriozt, ., zvltnos; kurizny; kurizum *kurrovat = liei kri, -im, -ia (in je faji) kurivo, -a, str. kurizova, dvori; ku-rizant krava, -y, z. kuroptva, -y. S. kurt, -u, m. kurtizna, -y, f.; kurti-znsky kurtozia, -ie, . kuruc, -a, m.; kuruck kurz, -rzu, m.; kurzov; kurzista kurzva, -y, ., latinsk psmo leat kus, -a, m.; .kusovm ksok; ktik; ktiek ksadlo, -a, g. pi. k-sadiel, str. ksa, -em, -u; k; kuc kustos, -os, m.; kus-tostvo kus; kuso (prsl.) kua, -e, g. pi. k, *kunier = kounik kt, -a, m.; ktik; kt-ny; ktnica ku, astejie kova, kujem, kuj; kuj, kujte (i kovaj, kovajte); koval (i kul) kut, -a, m. kuta, -m, -aj; ku-tac kuti, -im, -ia kutle, -i, . pomn. Kutn Hora; kutnohorsk Kty, Ktov, m. pomn. kuvik, -a, n. a ak. pi. -y (zosob. kuvici), m.; kuvi; kuvika kzelnk, astejie arodejnk; kzeln, astejie arodejn, arovn kzlo, -a, g. pi. kzel (bsn), str., ary Kuzmny, -yho, m.; Karol Kuzmny kue, -ela, m.; kue-ov; kuelovit kvder, -dra, L kvdri, m. kvadrt, -u, m., tvorec; kvadratick; kvadratra kvadrilin, -u, m., bilin bilinov kvadrvium, -ia, str. kvak, -u, m. (rastlina) kvka, -am, -aj kvaker, -a, m.; kva-kersk kvalifikcia, -ie, .; kvalifikan kvalita, -y, g. pi. kvalt, ., akos; kvalitatvny kvantita, -y, g. pi. kvantt, ., kolkos; kvantitatvny kvantum, -ta, str., mnostvo kvapadlo, -a, str. kvapalina, -y, .; kvapalinov kvapaf, -em, - kva per, -pla, m.; kvapov kvapka, -y, g. pi. kvapiek (kvapk), .; kvapka kvapka, -m, -aj *kvardin = gvardin kvri, -im, -ia", nii, hubi kvrt, -u, m.; kvartov kvarta, -y, g. pi. kvrt, i . ; kvartn, tvrto-klasnk kvartl, -u, Z. -i, m., tvrroie, as mesta kvarteto, -a, g. pi. kvartet, str. kvartiet", -a, m., lepie byt, bvanie kvas, -u, m.; kvasn; kvsok, -sku, m.; kvasnice, -c, i . pomn., drodie kvasi, -Im, -ia; kvasenie; kvasiare kverulant, -a, m. kvestor, -a, m.; kves-tra kvet, -u, m., kvetr; kvetnk, -a; kvetnat; kvetn *kvetk = karfiol Kvetn nedefa kvetorenk, -a, m. kvia, -im, -ia 231 kviea, -aa, str. (najm v bsnickej rei) kvietnik = kvetnk kvietok, -tka, m. kvik, -u, m., kvikot kvifba, -y, ., kvlenie kvli, -im, -ia kvinkvenlka, -y, . kvinta, -y, g. pi. kvnt .; kvintn, pto klasnk kvintakord, -u, m. kvintesencia, -ie, . kvinteto, -a., g. pi. kvin tet, str. Kvirinl, -u, l. -i, m. kvitancia, -ie, ., po tvrdenie; kvitova potvrdi kvitn, -nem, -n kvocient, -u, m. kvoka, -y, . kvoka, -m, -aj kvli (prsl.); napr. kvli tebe (najna pri osobch; indt zva lepie pre) kvrum, -ra, str. kvta, -y, . kyanid, -u, m. kyda, -m, -aj kcha, -am, -aj kchnu (sa) kyj, -a, m.; kyjak; ky janica *Kyjev (v Rusku) -Kijev Kyjov, -a, m. (na Mo rave); kyjovsk 238 Kyklady, -d, . po-mnon Kyklop, -a, m.; kyklop-6k kyla (v lekrstve) prietr kylav km kynoif, -im, -ia, hubi, nii, mrni *kyn = kvnu kpe, -pa, m.; kp-tik, -a, m.; kypti kypie, -im, -ia; kyp-n kyprie, -ie, -ej kypri, -im, -ia kypr Kyrie eleison kyrilica = cyrilica Kros, -ra, m. kyrys, -u, m.; kyrysr; kyrysnk kysef, -ela, m., kysl, str. kyselina, -y, S. (kyselina srov ap.) *kysel = kysl kyslast kyslk, -a, m., oxgn; kyslink; kyslkov; kysli i t kyslina, -y, . {voao kyslho) t kyslota, -y, . kysl; kysl mlieko kysn, -nem, -n; kysnut (kysnut knedle) kysf, -te, S., kystka, strapec, tetka Kysuca, -e, .; Kysuck Nov Mesto kka, -y, ., kysl mlieko *kyt = velryba kyta, -y, g. pi. kt, . (svzok lanu, konp) kytica, -e, .; kytka kva, -am, (-em), -aj (-u); kyvka; kvnu; kyvadlo kyvot, -u, m.; kyvo-ta, kva; kvava kz, -u, m.; kzov ke, ke, ke L, Ta (cit.) laba, -y, g. pi. lb, S.; labka labanc, -a, n. pi. -i, m. Labe, -e, dat. a lok. a ak. -e, intr. -ou, .; labsk lablla, -y, ., hlska pern, pernica; la-bilny labiln, vrtkav, kolsav laboratrium, -ia, str.; laboratrny labu, -te, S.; labuti, -ia, -ie labunctvo = lako-nictvo labyrint, -u, m., bludisko Lacedemn, -a, m. lacnie, -ie, -ej lacn, lacno; lacnosf, lacnota lacnie, -iem, -ej lan, hladn lad, -u, m., harmnia, poriadok; ladn ad, -u, m.; ladov; ladn; ladova; adovec; ladovica; adovatie Lada, -y, S. (bohya) *lda truhla, debna Ladislav, -a, m.; Laco ladi, -im, -ia; ladi; ladika ladnk, -a, m. ladn; ladnos adoborec, -rca, m. ladom lea adotvorn adovatie, -ie, -ej adovica, -e, . advika, -y, . advie, -ia, str. advina = oblika,, *Iadvinov = oblikov lady [angl., taj ldi), z. neskl. lafeta, -y, g. pi. lafiet, ., podstavec dela lagan, -a, n. pi. -i, m. lger, -gra, l. -gri, m. 239 lagna, -y,.; lagnov fagvica, -e, i . ahi, -im, -ia *lhev, *lhva = faa ahkomysen; ahko-mysenk; ahkomysenos lahkovny; ahkovnos ahkovern; Iahkover-nost ahk; ah; ahko; ahie; ahkos; ahuk; ahunk fahnf (si), -nem, -n; ahol, ahla *ahnt popolom = zhorie do tla lahodi, -im, -ia lahdka, -y, .; lahd-kr lahodn, prjemn ranostaj, -e, .; ahostajnos; ahostajn; ahostajnk fahtikr, -a, m.; lahti-krstvo *lhva = faa; *lh-vika = fatika lach, -a, n. pi. lasi, m.; lask *lchtor = siaha laik (dvojslab.), -a, n. pi. laici, m.; laick laJka -y, 9- pi. lajok, . lajno, -a, g. pi. lajen, str. lajster (ud.) = register; *lajstrk = registrk lak, -u, m.; lakova; lakovnk; lakovncky; lakovnctvo fak, -u, m., Iaknutie *lakaj = lokaj aka (sa), -m, -aj; lkav lka, -am, -aj; lkadlo; lkav lake, -kta, m.; lakov; laketn (shyb, sval) lakmus, -usu, m.; lakmusov fakn sa, -nem, -n; akol sa lakomec, -mca, m. lakomif sa, -im, -ia lakom; lakomo; lakomstvo lakonick, strun, -sen; lakonizmus lakota, -y, .; laktka lakoti, -im, -ia; lakot-ri; lakotnctvo *lktor = siaha; *Ik-trovica = siahovica *lakrnik = lakovnik fafa! (cit.) alia, -e, .; Ialiov lalok, -a, m.; lal&ik, -ka; lalokov, la-lon lma, -y, . lma, -a, m. lma, -em, -u; lm; lmuc; lmanie lamentcia, -ie, S., bedkame, nariekanie; lamentan; lamentova lmka, -y, g. pi. l-mok, i. lampa, -y, g. pi. lmp, .; lampka; lamp-ka; lampr; lamp-re; lamp lampin, -u, m.; lampinov; lampinik an, -u, m.; anov; a-nrstvo; Ianovisk la, -ne, i., jelenica; lanka ln, -u, m., zhon, roa laaj, lansk Ianceta, -y, g. pi. lan-ciet, . lano, -a, g. pi. ln, sr.\ lanov lanoln, -u, m.; lanol-nov anovec, -vca, str. (rastlina) lansk, laaji lantiak, -a, m. Laokoon, -oona, m. lapaj, -a, n. pi. -i, m. lapa, -m, -aj lapidrium, -ia, str. lapidrny lapikurkr, -a, m.; la-pikrkrsky lpis, -su, m., pekeln kamienok; lpisova lapi (sa), -im, -ia Laponec, -nca, m.; La-16* 240 ponka; laponsk; la-ponina lapsus, -psu, m. laptaf, -m, -aj Larisa, -y, . *lrma = huk, hukot (krik, um, lomoz) larmoajantn, plaliv Irovia, -ov, m. pomn. larva, -y, g. pi. lrv, S. lry-fry, m. pomn. laryngitda, -y, S. lascvny lasica, -e, g. pi. lasc, .; lasika lska, -y, g. pi. lsok, i.; lska (sa); lskav; lskavo; lskavos; lska vec lskypln = lskav laso, -a, g. pi. ls, str. lastovica, -e, g. pi. las-tovc, .; lastovika; lastovi lastra, -y, .; lastro-v lata, -y, g. pi. lt, S.; latka ltaf, -am, -aj latnsky Iaterlny, bon latifundi, -i, str. po-mnon latinina, -y, .; latinsk; latinizmus; latinka (psmo) ltka, -y, g. pi. ltok, S. latrna, -y, "., umpa Laura, -y, i. lva, -y, S. lavica, -ce, S.; lavika lavica, -ce, S. (av ruka); aviiar lavna, -y, .; lavnov . lvka, -y, . favn, astejie lacn avoboek, -ka, m. *lavr = umyvk fav lawn-tennls (taj ln-tenis), -u, m., lepie tenis laxn laz, -u, m.; lazk, -u; lzok, -zku; lazov; lazn; laznk; Lazy (miestne meno) lazr, -a, m., lovek ako chor; lazr-sky Lazr, -a, m. lazaret, -u, m., nemocnica lazi, -im, -ia lazr, -u, l. -e, m.; la-zrov aka, -m, -aj (det.; od ahn) Lea, -y, . *lebeda loboda lebka, -y, .; leben; leben kos lebo (sp.; in je alebo), bo *lebo... lebo = 1. bu... alebo; 2. alebo... alebo; 3. bu... bu... lecio, hocio; lecikto, hocikto; lecijak ledabolo (prisl.); leda-bol Ieda, -e, S.; ledaina ledao; ledakto leda jak ledva (ledvy), sotva; ledvm inom Iegcia, -ie, ., vyslanectvo; legan legalizcia, -ie, ., u-hodnovernenie, overenie; legalizova leglny, zkonn legt, -a, m., vyslanec ppesk; legt, -u, m., odkaz legenda, -y, g. pi. le-gend, .; legendrny lgia, -ie, S.; legionr; legionrsky Legia, -ne, i.; Legin-an, Leginianka; le-ginsk legislatva, -y, .; le-gislatra, -y, .; legislatvny legitimcia, -ie, .; legitimn; legitimova; legitimova sa *lehtko = leadlo lehota, -y, g. pi. leht, .; lehtka; Lehota; Lehtka (miestne me-241 n); Lehoan; lehotsk; Lehoanka leidensk (taj lajden* sk) lejak, -a, m.; lejavec; lejavica lejr, -a, m.; lejrefi lekr, -a, m.; lekrsky; lekrstvo; lekre, g. pi. lekrn, .; lekrensk; lekrnik; lekrnick; lekrnictvo; lekrnii lekcia, -ie, . lekno, -a, g. pi. lekien, str.; leknov lektor, -a, m.; lektort lektra, -y, ., itanie lekvr, -u, l. -i, m.; lekvrnik; lekvrov lem, -u, m.; lemova leme, -a, m. Lemnos, -mna, m. len; lene; len-len *leno = len o Ienif sa; len sa mi lenivie, -iem, -ej leniv; lenivos; lenivec lno, -a, str.; lnny; lnnik Ieoch, -a, n. pi. leo-si, m.; leoi Leo, -a, m. Leon, -ona, m. Leonidas, -da, m. leoninsky ver Leontna, -y, S. leopard, -a, n. pi. ^y, m. Leopold, -a, m.; Leo-poldina Leopoldov, -a, m.; Leo-poldovan, Leopol-dovianka; leopol-dovsk lep, -u, m. lepenka, -y, . lepi (sa), -im, -ia; liepa sa; lepidlo lepkav lep, -ia, -ie (kmp. od dobr); lepie, najlepie (prsl.) lept, -u, m. lepta, -m, -aj lep; lepota les, -a, m.; lesk; lesn; lesnat; lesnk; lesncky lesa, -y, g. pi. lies, ., lieska; plot z lieskovho prtia; lesina; lesinov, prten lesk, -u, m. leskl leskn sa les, lesti, .; stiv leenie, -ia, str. letenec, -nca, m. letidlo, -a, str. letina, -y, z. (od lieska) leti, -im, -ia let, -u, m. Leta, -y, S. let, -a, m. letk, -a, m.; letik letargia, -ie, .; letargick letec, -tca, m.; Ietkya, -ne, i.; leteck; leteck stotina = letka; leteck prpor = peni (2-3 letky); letectvo letie, -im, -ia letite, -a, str. letka, -y, S. letkom (prsl.) letkya, -ne, S. letm letnica, -e, S.; Letni-ce, -nc, . (obec); Letnian, -ianka; letniky Letniie, -ia, str. (o-bec) letnk, -a, m. letn leto, -a, g. pi. liet, str. letohrdok, -dku, m. letopis, -u, m. letopoet, -tu, m. letora, -y, g. pi. letor, . letorost, -u, m. (bsn.), ratoles Ietova, zaletovat, svri nieo kovom letovisko, -a, str. letn, -a, m., lietadlo lev, leva, m.; levov; levsk; levica; levica, -aa, str. 242 levandufa, -le, g. pi. levand, i. *levhart = leopard leviatan, -a, m. Levice, -c, . pomn.; Levian; Leviian-ka; levick Ievita, -u, n. pi. leviti, m. *levnie = lacnie l evn = Tavn, astejie lacn Levoa, -e, .; Levo-an; Levoianka; levosk Levoslav, -a, m. lexiklny, slovnkov lexikn, -a, m., slovnk; lexiklny lezec, -zca, m.\ lezeck le (spojka) leadlo, -a, str. lea, -im, -ia leat lerny leiak, -a, m. leisko, -a, str. *lhr = luhr *lha = luhaf *-li = 1. ak, 2. i; *mono-li = ak mono; i mono *liace = opraty liadok, -dku, m.; liad-kov liahnuf sa, -nem, -nu liana (trojslab,), -y, g. pi. lin, S.; liano-v lia, lejem, lej; lej, lejte; lejc; lial; liaty; liatie liatina, -y, . liatovec, -vca, m. libaka, -y, . Libanon, -onu, m.; libanonsk libela, -y, g. pi. libiel, . liberalizmus, -zmu, m.; liberlny; liberlnos; liberl, -a, m. libertin, -a, m.; liber-tnsky libra, -y, g. pi. libier, z. libreto, -a, g. pi. libret, str.; libretista *Libua = ubua Lbya, -ye, .; lbyjsk lce, -a, str.; lcny licencia, -ie, S.; licenn licencit, -u, m. licitcia, -ie, ., draba; licitova lif, -im, -ia; lidlo lko, -a, g. pi. lok, str. Iny, -a, -e lieba, -y, .; lieebn; liei; -im, -ia; lieiv; lieeba lieh, -u, m.; liehomer, -u; liehovar, -n, m.; liehovina liehobenzfnov liek, -u, m. lien, -ne, z. lieni sa (had s lie-ni) lienka, -y, . {chrobik) lieno, -a, str. (hadia koa) lieska, -y, i.; lieskov; lieskovec; lieskovi-ca; letina lietle, -ia, str. lieta, -am, -aj; lieta-c; lietadlo, letn; lieta vica Lietava, -y, . liev, -a, m., lua, klanica lievik, -a, m. liez, leziem, lez; le-zc; liezol lift, -u, m., vah; lift-boy l'ga, -y, g. pi. lg, .; ligista ligatra, -y, . Iigot, -u, m.; ligota sa; ligotav lha, -am, -aj Iichobenk, -a, m., trapz lichoti, -im, -ia niekomu; lichoti sa = lka sa lichva, -y, z., ron statok; lichvr, kupec 8 ronm statkom; lichvac; lich-vov lich, zl, daromn, 24 przdny; Ucho = zle, neslune Likava, -y, z.; Likav-ka likr, -n, L -i, n. pi. -y, m. liknavief, -iem, -ej; liknav liktor, -a, m. likvidcia, -ie, S.; likvidan; likvidtor; likvidova likvidatra, -y, . limba, limbora, -y, .; limbov *limec = golier; *lime-ek = golierik limit, -u, m., medza, vymedzenie; limitcia; limitova limonda, -y, . limuzna, -y, . liner, -a, m. linerny lingvistika, -y, ., jazykoveda; lingvista lnia, -ie, z., iara; li-naj; linka; linajka; linkova linoleum, -lea, str.; li-nleov Hn, -niem, -n lipa, -y, g. pi. lp, .; lipka; lipina; lipov Lipany, -ian, m. pomn.; lipiansky Iipe, -pa, n. pi. lipne, m. {ryba) lipief, -im, -ia lipky; lipkav lipn, -nem, -n Lipov, -ej, .; Lipo-van; Lipovianka Lipovec, -vca, m.; Li-povan; lipovsk Lipsko, -a, str.; lipsk (radne nem. Leip-zig) Liptk, -a, m.; Lipt-ka Liptov, -a, m.; Liptovsk upa lra, -y, . (peniaz) lis, -u, m.; lisova Lisabon, -u, m. lisk, -u, m. lisn s list, -u, m.; lstok, -tku; listov (napr. papier) ; listo vn( styk); listovne (pznmif); listnat listr, -a, m.; listre lstie, -tia, str. listina, -y, g. pi. listn, .; listinr; listinn lstok, -stku, m.; lstkov *listono = Hstr listova, -ujem listovne, -ho, str. listva, -y, .; listvov liaj, -a, m. (choroba), liajnk, -a (rastlina) *la = la *li - llac liiak, -a, m. li (sa), -im, -ia Uka, -y, g. pi. lok, lka sa, -am, -aj; lkav; lkavec la, -aa, str. (lia-cie mla) lia sa, -im, -ia, Usn sa litnie, -i, . pomno-n liter, -tra, l. litri, n. pi, litre, m.; litrov; litrk litera, -y, g. pi. litier. ., psmeno; litert, spisovate; literatra, psomnctvo; literrny literrnohistorick litografia, -ie, ., ka-meotla; litograf: litografick; litogra-fova litotes, -su, m. liturgia, -ie, .-, obrad: liturgick; liturgika Litva, -y, .; litovsk: litovina Livius, -via, m. livrej, -e, . lza, -em, -u; luc; lzal; liznt lka, lkm, lkaj (v bsnickej re) Lloyd (taj lojd), -u, m. *In = lipn *lobda = lopta 244 loboda, -y, g. pi. Io-bd, .; Iobdka lokaf (sa), -m, -aj lo, -de, .; loka, -y, .; lodika; lodenica; lodiare; lodivod, -a, m.; lodnk, -a, m.; lodn; lostvo, -a, str, lodn, -u, m.; lodnov *lodyha = by; va logaritmus, -mu, m.; logaritmick logaf, -m, -aj logika, -y, .; logick lohaza, -y, .; lohzka loj, -a, m.; lojov lojlny; lojlnos; lojalita lojtra = rebrk, rebriny lokaj, -a, n. pi. -i, m. lokl, -u, l. -i, m.; loklny; loklka lokalizcia, -ie, S., u-miestenie, obmedzenie na urit miesto; lokalizova *loke = lakef lokomobila, -y, g. pi. lokomobl, . "lokomotva = rue loka, -e, g. pi. lok, . lom, -u, m. lomidrevo, -a, str.; Lo-midrevo, -a, m. lomihlvka, -y, . Iomikame, -a, m. lomi, -im, -ia Lomnica, -e, .; lomnick lomoz, -u, m.; lomozi Londn, -a, m.; londnsky; Londnan; Londnanka *loni = vlani (lani) Inik, -a, m. = zkol-nk lono, -a, g. pi. ln, str.; Inov *looping = lping lopata, -y, g. pi. lopt, .; lopatka Iopoti (sa), -im, -ia; lopotn lopta, -y, g. pi. lpt, . lopch, -a, m.; lopie; lopuina lord, -a, n. pi. -i, m. Loreta, -y, .; loretn-sky lornet, -u, m. lorn, -u, m. los, -a, n. pi. -y, m. (zviera) ls, -u, m., osud *los, lepie reb, *loso-va, lepie rebova losos, -a, n. pi. -y, m.; lososov lt, -u, m. lotria, -ie, .. lotor, -tra, m.; lotrov-sk lotos, -u, m.; lotosov Lotrinsko, -a, str.; lotrinsk Loty, -a, m.; Lotyka; Lotysko; lotysk; lo.tytina lov, -u, m., poovaka; lovi, poova lovec, lepie poovnk; lovkya, lepie poovncka Lovinobaa, -ne, . lo, li, .; liv la, -e, .; lov le, -a, str.; lko loisko, -a, g. pi. losk, str. *Ionica = spla *pie = lipn stiv lub, -u, m. *baf = bozka bezn; Ibeznos ubietov, -ej, . bi (sa), -im, -ia *Ibi sa mi to = pi sa mi to ubana, -ny, . (slovinsk Ljubljana) ubocha, -ne, .; Lu-bochnianka (potok); lubochniansky ubomr, -a, m. ubore, -i, . uboslav, -a, m. bos, -sti, .; bostn ubova, -ne, .; ubovniansky ubovon ubovonn ubozvun by, -a, -e 245 lucerna, -y, . {druh dateliny) Lucia, -ie, S. Lucin, -a, m. Lucifer, -a, m. l, -a, m.; lov; l-ovit; list; I-nat laf, -am, -aj, hdza; li, hodi lavka, -y, . luba, -y, z.; Iuebni-na; luebn Luenec, -nca, m.; lu-ensk luina, -y, ., lka, lka lina, -y, ., livo, str. (hrom) = le li sa, -im, -ia Luivn, -ej, .; Iuiv-niansky lka, -y, S.; Lky, -ok, . pomn. (miestne meno); L-an; Lanka; l-ansk ud, -u, vok. ude; Iu-dia, ludi, Iuom, uoch, Iumi, m.; Iu-dov udk, -a, m.; udcky; udcka-Idif, -im, -ia udmila, -y, . udnat; Iudnatost fudojed, -a, m. udomil, -a, m.; udomiln udomorn; udomor-stvo udovt, -a, m. udovlda, -y, . udovos, -ti, . udovchova, -y, S. udort, -a, m. udsk; udstvo *Ludvik = udovt luh, -u, m. (les pri vode) lh, -u, m.; lhov luhr,-a, m.; luhrsky; luhrstvo; luhanina luhaf, luem, lu Lujza, -y, S. lka, -y, .; lka Luk, -a, m. lkof, -te, ., astejie bahor lukratvny, vnosn Lukrcia, -ie, . lukulsk, hriv uka, -y, . = fajka uok, -Ika, m. (zelina) lump, -a, n. pi. -i, m.; lumpctvo; lump-i; lumpaka luna, -y, g. pi. ln, ., vlna luna, -y, g. pi. ln, ., mesiac *lunatick = nme-san luneta, -y, z. lupa, -y, g. pi. lp, .; lupiny; lu pinky lpaf (sa), -em, -u (-am, -aj) lupe, -ea, m.; lupe-nit; lupienok, -nka lpe, -e, i.; lpenk lping, -u, m. lpif, -im, -ia lupus, -su, m.; lupuso-v *uptk, *uptov *> Liptk, Liptov lskaf, -am, -aj luster, -tra, l. -stri, m. lue, -ne, ., klanica lti, -im, -ia Luther; lutern, -a, m.; luternsky *ltka = bbka lutna, -y, g. pi. lutien, i. to (prsl.) tos, -sti, .; tostiv; Itostn utova lutra, -ie, . ty, div, zriv Luxemburg, -a, m.; luxembursk; Jn Luxembursk luxus, -su, m., prepych; luxusn *luza = sberba Luzitnia, -ie, . Luica, -e, i.; luick; Luian; Luiian-ka; luickosrbsk *Ivi = levov, levsk Ivica = levica vov, -a, m. (radne po. Lww); Ivovsk 246 lceum, -ea, n. pi. lcea,, g. lcef, d. l-cem, str.', lycelny Ldia, -ie, S.; ldsky *lyhaf = Iuhaf Iyko, -a, g. pi. Ik, str.; lykov; lykov c lykort, -a, m. (chrobk) Lykurgos, -rga, m. lymfa, -y, g. pi. lmf, ., miazga lynovaf Lyon, -a, m.; lyonsk lra, -y, .; lyrik, -a, n. pi. lyrici, m.; lyrick; lyrika; lyrizmus lys; lysina lyaj,, -a, m. (non mot) ltko, -a, g. pi. ltok, str. lyzol, -u, m.; lyzoform, -u, m. lya, -e, g. pi. ly, I.; lyiar; lyiarsky; lyova sa; lyovaka lyica, -e, .; lyika liv M m = meter mm = milimeter m. m. = minulho mesiaca m. p. = manu propria, t. j . vlastnou rukou m. r. = minulho roku macaf, -iam, -aj Macednia, -ie, S., lepie Macednsko; Macednec; Mace-dnka; macednsky; macednina Macchiavelli (taj Makiaveli), -iho, m.; macchiavellizmus macko, -cka, m., medve macocha, -y, g. pi. macoch, .; macochin; macosk maa, -afa, str.; maac; maiatko, -a, str. maf, -am, -aj mek, -ka, i mik, -a, m. (od mak) mik, -a, m., kocr maka,-y, .; maika; makovit man (man mak) Maar, -a, m.; Maarsko; maarsk; maarina; Nemaar maarn, -a, m.; ma-arnka; maarn-sky; maarnif Madeira (taj Mad-ra), -y, . (mesto); madeira = madeirsk vno madona, -y, g. pi. madn, . Madrid, -u, m.; Madri-an; madridsk; Ma-drianka madrigal, -u, l. -e, m. Madunice, -nc, S. po-mnon mafia, -ie, . mg, -a, n. pi. -ovia, m.; mgia, -ie, S.; magick magazn, -a, m., sklad, skladite Magdalna, -y, . magister, -stra, m. magistrla, -y, . magistrt, -u, m., mestsk sprvny rad; magistrtny magma, -y, I . magnt, -a, m., vemo magnet, -u, m., magnetick; magnetizmus magnzium, -ia, str., hork; magnzio-v i Magnificencia, -ie, z. (titul rektora) Magura, -y, . mahagn, -u, m.; mahagnov maharada, -u, m. *Mahomed = Mohamed mach, -u, m.; machov; machnat mchaf, -am, -aj; mchnuf 247 machlif, -im, -ia; mach-Iova; machliar mj, -a, m.; mjov; mjovka; mjik majk, -a, m. majles, -u, l -e, m. majer, -a, l -i, m.; majernk; majern-ka majestt, -u, m.; majes-ttnos; majesttny majetok, -tku, m.; majetn; majetnk; ma-jetnos majite, -a, m.; majiteka majolika, -y, S. majonza, -y, . major, -a, m. majorn, -u, m. majort, -u, m., star-ginstvo; majortny majorita, -y, S., vina majster, -stra, m.; majstrova, -ej, S. (majstrova Sena); majsterka; majstrova; majstrovsk mak, -u, m.; makov; makovnfk makabejec, -jca, m. makarny, -ov, m. po-mno.; makarnov; makarnsky (napr. tl); makarnina; makarnek maka, -m, -aj; ma-kateln makovica, -e, S.; ma-koviie, -ia, str.; ma-kovina, -y, .; ma-kovnk, -a, m. (kol) makrokozmos, -zrnu, m. makulatra, -y, . Malacky, -ciek, . pomnon Mal dohoda, .; ma-lodohodov malachit, -u, m. (nerast) Malajec, -jca, m.; malajsk malria, -ie, ., zimnica maltny; maltnos; maltnie, -iem, -ej maba, -y, . malebn; malebnos malr, -u, l. -i, m., nehoda maliar, -a, m.; maliarsky; maliarstvo; ma-liare malicia, -ie, ., zlomysenos; malicizny, zlomysen malik, vi mal malichern; malichernos; malichernk; malichernicky malk, -a, m.; malek malina, -y, g. pi malin, .; maliniak, -a, m., i malinie, -ia, str.; malinrka; malin-ka; malinov; malinovka mli sa; mlilo sa mu (mlo sa mu videlo) malkontent, -a, m., ne-spokojenec mlo (prsl.); mliko mlocenn mloo; mlokto; mloktor; mlokde; mlokedy malodun; malodu-nos mlokrvn; mlokrv-nost malolet malomestsk; inalo-mean; malomesto malomocenstvo, -a, str.; malomocn malomysen malopriemysel, -slu, m. mloren; mlore-nos maloronk, -a, m.; maloroncky Malorns = Ukrajinec; malorusk = ukrajinsk maova tnao.vka, -y, . mlovravn; mlo-vravnos malta, -y, g. pi mlt, . Malta, -y, S.; maltsk; maltzsky rd 248 maltza, -y, S. maluk; maluik malverzcia, -ie, ., spreneverenie Malvna, -y, . mal, -, -; malik; maluk; maliik; maluik; komp\ men mama, -y, S.; mamka, g. pi. mamiek; mamika, maminka mameluk, -a, n. pi. ma-meluci, m. mmi, -im, -ia; mmi-tel; mrniv; mmi-dlo niamfas, -a, n. pi., -i, m. mamona, -y, .; mamo-nr; mamonrsky mamut, -a, n. pi. -y, m. mandarn, -a, m. mandarnka, -y, . mandt, -u, m. mande, -dela, m. mandra, -dle, g. pi. mandl, .; mandov; mandlovnk mandolna, -y, . mandragora, -y, . mandril, -a, n. pi. -y, m. (opica) manvre, -rov, m. po~ mnon, vojensk cvienie; manvrova Manfrd, -a, m. mangn, -u, m.; mangnov mange, -gla, m., valec; mangova, valcova, va mnia, -ie, S., zrivos, ve *manie = imanie manifestcia, -ie, S., slvnostn osvedenie; manifestova; manifestan manikra, -y, .; ma-nikurova; manikr-ka manipulcia, -ie, .; manipulan; manipulova; manipulant manko, -a, g. pi. mank, str., chyba, nedostatok, strata manlicherka, -y, . manna, -y, .; mannov mantila, -y, g. pi. man-tl, ., pl manul, -u, l. -i, m. manulny, run manufaktra, -y, .; manufaktrny manu propria (m. p.), vlastnou rukou manuskript, -u, m., rukopis manzarda, -y, .; man-zardn manel, -a, m.; manelka maneta, -y, g. pi. maniet, . mapa, -y, g. pi. mp, z.; mapova Mara, -y, . (ud) = Mria Maratn, -a, m.; maratnsky marazmus, -zmu, m. Marcel, -a, m.; Marcela marcilny, mohutn, udatn marcipn, -u, m. Marca, -e, . marec, -rca, m;, marcov margarta, -y, .; margartka margarn, -u, m.; mar- garnov Margita, -y, S. marhua, -le, g. pi. marh, .; marhuka Mria, -ie, .; marinsky; Marienka; Marna, Maria, Ma-rika, Maruka Marin, -a, m. mari, -a, m. Maribor, -a, m. marna, -y, ., nmorn lostvo; marinr, -a, m. marioneta, -y, ., bbka mari, -im, -ia marka, -y, g. pi. mariek, . markantn, vrazn, vznan; markant-nos 249 *Markta = Margita markgrf, -a, m.; mark-grfka; markgrf-Btvo; markgrfsky markiz, -a, m.; markza; markzstvo; markzsky Markoman, -a, m. mrnica mrni, -im, -ia mrniv; mrnivos mrnomysern; mrnomysenos mrnotratn; mrno-tratnos; mrnotrat-nk mrny, -a, -e; .mrnos mard, -a, m., chor; mardi Maroko, -a, str.; Maro-an; Maroianka; marock *marn = gatan marota, -y, S. Marthy-oltsov, Marthy-oltsovej; Elena Marthy-oltsov Mars, -a, m. marseillaisa (taj mar-sejza), -, . mar (cit.) mar, -u, l. -i, m., pochod maral, -a, m.; maral-stvo; maralsk Martin, -a, m.; martinsk; Turiansky Sv. Martin martr, -a, m., mue-nk; martrium marua = marhua mry, mr, i. masa, -y, g. pi. ms, .; masvny; masivnos masakra, -y, I.; masa-krova mas, -e, .; masr; masrka; masrova masv, -u, m. maska, -y, g. pi. masiek, S.; maskova maskulnum, -na, str. maslo, -a, str.; masiel-ce; masielko; mas-liak, masliar; *ma-selnk = dbanka; maselnica; maslov mas, -ti, i.; mastika; mastikr; masti; mastn; mastnota *mastek = mastenec mastodn, -a, n. a ak. pi. -y, m.; mastod-nov maa, -e, g. pi. m, ., huta *maina = stroj mainria, -ie, . masrova = pochodova makara, -y, g. pi makr, .; makarda; makarn ples makrta, -y, g. pi. ma-krt, f.; makrtit; makrtn; makrt-nk; makrtnica maa, -le, S., stuha, stuka; malika, stutika matar, -le, i., staja; matan mat, -u, m. (da mat) maf, g. matere, d. materi, ak. mater, l. materi, i. materou, mn. n. matere, g. mater, d. materiam, a. matere, l. materiach, i. materami, z. mat, mm, maj; maj, -te; mal; *manie = imanie = majetok; mva matador, -a, m. mataf, -cem, hmata mtaf, mtam, mtaj match (angl., taj m), -a, m., portov zpas Matej, -a, m. matematik, -a, n. pi. matematici, m.; matematick; matematick materil, -u, l. -i, m.; hmota, potreby; materialista; materilny materializmus, -zrnu, m., hmotrstvo materin, -a, -o; materina dka; materinsk (materinsk re, 250 lska); matern (ma-tern konope) matersk materstvo, -stva, str. *Matia Matej Matiaovce, -viec, S. pomnon matica, -e, $.; Matica slovensk; matiiar; matin Matilda, -y, . matin, str. neskl. matka, -y, g. pi. matiek, S.; matkin, -a, -o matkocirkev, -kvi, S.; matkocirkevn Matliare, -iar, m. pomnon mtoha, -y, S. mtoif, -im, -ia; mton Matra, -y, . matrac, -a, m. matrica, -e, S., forma matrika, -y, z.; matri-kr matrna, -y, .; ma-trnsky *matrz = nmornk matra, -y, ., skka dospelosti; maturant, -a, m.; maturitn Mat, -a, m. matutnum, -na, str. Maur, -a, m.; maursk mauzleum, -ea, str. mvaf, -am, -aj; mvnu mvaf, -am, -aj (od ma) maxima, -y, g. pi. maxim, i., zsada Maximilin, -a, m. maximum, -ima, str.; maximlny maz, -u, m. mazaf, -em, -; ma-z Mazr, -a, m.; Mazrka, -y, S.; mazrka (tanec); mazrsky; mazrina; Mazr-sko; mazrova maiar, -a, m.; maia-rik . *md = med mdlif, -im, -ia *mdok = medo-k mke, -a, m. mkif, -im, -ia mkk; mk; mkkos mkk, -a, m. mkn, -nem, -n mkch, -a, m. (o mkkom lovekovi) mkuif, -im, -ia, mk-i msiar, -a, m.; msia-rik; msiarsky; msiarstvo mso, -a, g. pi. mias, str.; msko; msit; msn msopust, -u, m., astejie faiangy; m-sopustn, astejie faiangov msorav msort, -a, m. mf, mnem, mn; mni, mnite; ml mta, -y, g. pi. miat, . (zelina Mentha crispa); matka mte, -e, S., zmtok, vzbura; mtei, b-ri; mten; mte-nk mdlief, mdliem, mdle-j mdloba, -y, g. pi. mdlb, S. mdl mecn, -a, m.; mecen me, -a, m.; meiar; mek; meov meaf, -im, -ia, meko-ta med, -u, m.; medov; medn; medovnk me, -di, 2.; meden medailn, -u, m.; medaila,-y, .; medailnik, -a, m. Medea, -ey, d., 1. Medei, . Meder, -a, l. -i, m. medin, -a, m. medicna, -y, ., liek, lekrstvo; medicinlny medievlny, stredovek 251 medik, -a, n. pi. medici, m.; medika medikament, -u, m., liek medikov, -a, m. medirytec, -tca, m.; medirytina meditcia, -ie, S., premanie, rozjmanie, uvaovanie; meditova mdium, -ia, str medok, -a, m. medonosn medosladk medotvorn medosty medovnk, -a, m.; me-dovnikr 'Medza, -y, S.; medza (ivoch) medve, -a, n. pi. medvede (zosob.: n. pi. medvedi, ak. pi. medveov), m.; medvedica, -e, .; med-viea, -ata, str., med-vedk medza, -e, g. pi. medz, z.; medzn; medznk medzera, -y, .; me-dzierka medzi medzidobie, -ia, str. medzihra, *y, . medziinm (prsl.) medzinrodn medziobchod, -u, m. medziparlamentn medzipaluba, -y, S.; medzipalubov medziposchodie, -ia, str. medzlriadkov medzittny medztko = radn orgn medzitm (prlsl.) medzivldie, -ia, str., interegnum Mefisto, -a, m. megafn, -u, m. megalomnia, -ie, ., velikstvo; mega-lomanik; megaloma-nick mech, -a, m., vrece; mechy, -ov, m. pomn. (pri organe, vo vyhni) mechanik, -a, n. pi. mechanici, m., strojnk; mechanika; mechanick mechanizmus, -zrnu, m. mechr, -a, n. pi. -y, m.; mechrik Mekka, -y, . melanchlia, -ie, ., zdumivos; melancholick melasa, -y, g. pi. me-ls, i . *melina * plytina, plytk voda mefhuba, -y, . Melichar, -a, m: meliorcia, -ie, .; melioran; meliorova melivo, -a, str. *melk = plytk meldia, -ie, i . ; melodick melodrma, -y, S.; melodramatick meln, -a, m., lt dya Melpomena, -y, z. Meluzna, -y, i. memore, -ov, m. po-mnozn, pamti memorandum, -da, g. pi. memornd, str.; pamtn spis memoril, -u, l. -i, m. mena, -y, g. pi. mien, .; menn; menn list, kurzovn list men, -e, . menaeria, -ie, S., zve-rnec mendk, -a, m.', men-di menejcenn; menejcennos menist, meav meni, -im, -ia; menie-va; meniteln; menliv meno, -a, g. pi. mien, str.; mena: in mena ( = de mena); na mena (= na de mena); menn menova (in je vymenova, napr. za profesora); menovate, -a, m.; v jedn. a. a v i. . podl iv.: 252 jedn. a. menovatea, mn. n. menovattlia menovec, -vca, m. menovite (prsl.), poda mena (in je: hlavne, najm!i) menovit, nominlny men menina, -y, g. pi. menn, .; meninov meni, -im, -ia; men-Siter mentrucia, -ie, . mentalita, -y, g. pi. mentalt, ., smla-nie mentieka, -y, S. mentor, -a, m.; men-torsk; mentorova menu (fr., taj meni), str. neskl. menuet, -u, m. menza, -y, g. pi. menz, . menzra, -y, ., miera meradlo, -a, str. mera, -iam, -aj; merai (prstroj); merajci (ininier); mera; merask; merastvo merav; meravie, -iem, -ej, tpnu, krahn; meravos merba, -y, . meria vaf, -am, -aj; mera merica, -a, g. pi. me- rc, . *meri = mera meridin, -u, m., poludnk merlnda, -y, . merif (sa), -im, -ia mertko, lepie meradlo, miera, mierka, pomer meritum, -ta, str., podstata veci; meritr-ny, vecn merkantilizmus, -zmu, m. meikantilr., kupeck *merkova = zapamta si; dva pozor Merkr, -a, m. mern (ud. mern), -hc>, str. mern; mernfk; mer-ncky; mernctvo meru, tyridsa; meru-smy, tyridsiaty smy mesan mesaliancia, -ie, ., nerovn manelstvo mesiac, -a, m.; mesiaik; Mesiac (vo hvezdrstve) mesianista, -u, m.; me-sianizmus mesi, -a, m.; Mesi (Kristus); mesianiz-mus Messina, -y, i. mes-sinsk mesto, -a, g. pi. miest, str.; mesteko mestsk meec, -ca, m.; me-tek, -a, m. meita, -y, g. pi. met, i. meka, -m, -aj mean, -a, m.; metiak (hanlivo); metianka; metiansky; metianstvo; meanosta; meanostka mta, -y, . metafora, -y, g. pi. metafor, . metafyzika, -y, . metl, -u, L -i, m., odznak metalurgia, -ie, ., hutnctvo metamorfza, -y, . premena metatza, -y, ., pre-myknutie meta, -m, -aj (-eem, -c); metaj (mec) meter, -ele, ., metelica metempsychza, -y, . meteor, -u, n. pi. -y, m.; meteorov; meteorit meteorolgia, -ie, .; meteorologick meter, -tra, l. metri, m. (skrtene m); metrick cent (= 100 kg) meter, -a, m., upravovate sadzby 253 metla, -y, g. pi. metiel (metl), S.; metlr; metlika Metod, -a, m.; Metod-ko; metodejsk metda, -y, z.; metodika; metodick metonymia, -ie, S. metresa, -y, S. metrika, -y, . metronm, -u, m., tak-tomer metropola, -y, . metropolita, -u, m., arcibiskup metrum, -tra, str., verov miera; metrick Mexiko, -a, str.; mexick; Mexian; Me-xiianka mezann, -u, m., medziposchodie *mezek = mul mezzo, stredn; mezzosoprn mi neprzvun dat. zmena ja miasf, mtiera, mt; miatol; mtenie miau (cit.); miauka (i miaua) miazga, -y, .; miaz-gov miazma, -y, . (vyslov mi-azma) *m = lopta miecha, -y, i.; miecho-v *miech = miea mien, -a, n. pi. miene, m. (ryba) mienif, -im, -a mienka, -y, g. pi. mienok, S. mier, -u, l..-i, m.; mierov miera, -y, .; mierka mieri, -im, -ia; mie-riaci mierni, -im, -ia; mier-nite mierny; miernos mierumilovn; mierumilovnos miesif, -im, -ia Miesielezo, -a, m. miesf, metiem, metu; mietol; metenie miestami (prsl.) miestnos, -ti, . miesto, -a,, str.; miesteko; miestny miesto (predl. s geni-tvom: miesto neho a pod.) miesto (prsl.: iiel na prechdzku miesto do koly) miestopis, -u, m. *miestopredseda = podpredseda *miestopredsedkya = podpredsednka *miestostarosta = pod-starosta, nmestn starosta mieanina, -y, S. miea, -am, -aj (obchod s rozlinm (nie mieSanm) tovarom) mieok, -ka, m., meec migrna, -y, . mih, -u, m.; miha; mihn; mihota sa; mihot; mihav; mihotav mihalnica, -e, I.; mi-halnika; mihalnico-v mihua, -le, g. pi., mi-h, ., okatica (ryba) Michal, -a, m. Michalovce, -viec, . pomnon; michalovsk mikdo, -a, m., cisr japonsk; mikdo, -a, str. (druh esu) mikrb, -u, m. mikrofn, -u, m., zosilova zvuku; mik-rofonov mikrokozmos, -zmu, m. mikroskop, -u, m., drobnohad; mikroskopick Mikul, -a, m.; mikulsky; Liptovsk, Borsk Svt Mikul; Mikulan; Mikul Canka ma, -le, i . (dkov miera); milovnk; ma, -le, . (jna' 17 254 pri plen drevenho uhlia); miliar (uhliar) milik, -ika, m. Milada, -y, . Milan, -a, m. Milno, -a, str.; milnsky Milena, -y, S. milenec, -nca, m.; milenka milnium, -nia, str., tiscroie; milniov miliarda, -, g. pi. milird, ., tisc milinov milcia, -ie, ., obianske vojsko milieu (fr., taj milj), str. neskl., prostredie miligram, -u, m. (mg) milimeter, -tra, L -tri, m. (mm) Milina, -y, i. milin, -a, m.; milinik, -a, m.; milinov; milintina; milionr militarizmus, -zrnu, m.; militaristick Milka, -y, z., Emlia milkovaf sa, -ujem sa mnik, -a, m.; milovnk milodar, -u, m. Miloslav, -a, m. milosrdenstvo, -a, str.; milosrdn milos, -ti, . milostiv; milostivo (milostiv) *milostn = bostn *milosfpani = milostiv pani Milo, -a, m. milota, -y, g. pi. mi-lt, 2. milova milovnk, -a, m.; mi-lovnka Miltiades, -da, m. Milutn, -a, m. mil; milo; miluk; miluk; milunk; milosf; milostiv mm, -a, n. pi. -i, m., herec mimika, -y, g. pi. mimk, .; mimick mimo {predl. oenit-vom) *mimoak = mimovone mimochodom (prsl.) mimoidci mimojazykov mimoriadny mimoslovansk mimoslovensk mimosdny mimokolsk mimoradn mimovon mimza, -y, .; mim-zov mna, -y, ., podkop, vbun nboj minaret, -u, m. ma (sa), -am, -aj (peniaze ma; dni, roky sa maj) minca, -e, g. pi. minc, .; mincova minerl, -u, n. pi. -e, m., nerast; minerlny, nerastn; mineralgia, nerastopis miniatra, -y, ., drob-nomaf ba; miniatrny minimum, -ima, str.; minimlny, najmen minister, -stra, m.; ministersk; ministerstvo *minister-predseda = ministersk predseda minitrant, -a, m.; minitrova mnium, -ia, str.; m-niovaf mnomet, -u, m. minorita, -y, g. pi. minort, ., menina; minorita, -u, m. (mnch) minucizny, podrobn minuloron, lepie lansk minul mnus, menej minuskula, -y, ., mal psmeno min (sa), -niem, -n; ma (sa) minta, -y, .; mintka; mintov Mirabela, -y, S. 255 Miroslav, -a, m. misa, -y, g. pi. ms, .; miska; mitika misl, -a, l. -i, m., omov kniha misia, -ie, ., poslanie; misijn; misionr miss, . neskl., slena mistrl, -u, l. -i, m. {vietor) mistress, . neskl. {vyslov misis), pani mikr, -a, m.; miko-va Mikovec, -vca, m.; mikovsk mipura, -le, . {ovocie) mitra, -y, ., infula Mitridates, -ata, m. Mitylna, -y, . mix tra, -y, S. mizantrop, -a, m., mrzt mizern; mizria, -ie, . mizina, -y, . miziv mizn, -nem, -n mizogam, -a, m. mizogyn, -a, m.; mi-zogynia mla, -di, S.; za mladi, od mladi mla, -aa, str.; ml-atko mldenec, -nca, m.; mldeneck {starie mldensk) mlde, -e, . mladica, -e, g. pi. mladc, . mladk, -a, m.; mladcky; mladek mladistv; mladistvos mldka, -y,, i. mldnik, -a, m. mladn, -nem, -n mladoesk; Mlado-ech mladonemeck;' Mla-donemec mlados, -sti, . mladoench, -a, m. mladucba, -y, g. pi. mlad ch, . Mladunice, -nc, . po-mnon mlad; mlad mldza, -e, . mlka, -y, . mlandrav; mTandra-vos maskaf, -m, -aj; mlaskot mlat, -a, m.; mlatok, -tka mlaka, -y, . mlatba, -y, S. mlatec, -tca, m. mlti, -im, -ia mlto, -a, str. mlanliv mla, -im, -ia mlky mleiar = mliekr mledzivo, -a, str. *mlekre = mlieka* re mlgaf, -, -aj, mlzf, cica (tea mlg) *mlhav = hmlist mliadif, -im, -ia mlie, -a, m. {zelina) mlieko, -a, str.; mlieny; mlieko; mlie-nik; mliekr; mlie-krka; mliekre mlie, meliem, mel; inelc; mlel; mlet; mletie mlkvief, -iem, -ej mlkvy; mlkvo; mlk-vos; mlkvota *mlsa = makrti; *mlsn = makrtn *mluno = elektrina *mluv = predstavite, tlmonk, zstupca, renk ap. mluvidl, -iel, . po-mnon, reov orgny, hovoridl *mluvif = hovori mluvnica, -e, ., gramatika mlyn, -a, m.; mlynr; mlynrik; mlynek; mlynri; mlynica, -e, .; mlynsk mlzf, mlziem, mlga, cica mau {cit.); mauaf, mauka mne przvun da-tv zmena ja mnch, -a, n. pi. mnsi, 17* 256 m.; mnka, -y, S.; mnsky; mnstvo Mnchov, -a, m.; mnchovsk mnohobostvo, -a, str. mnoholenn mnohodetn; mnoho-detnos mnohodielny mnohodov mnohofarebn mnohohlas mnohohlav mnohohrann mnohokopytnk, -a, m. mnohokrt, astejie mnoho rz mnohomiestny *mnohomluvn = mnohoren, mnohovravn mnohonsobn mnohopoetn mnohorak mnohoren; mnoho-renk mnohoreov mnohoron mnohoslabin mnohosubn mnohostenn mnohostoron mnohostrann mnohotiscov mnohotvrny mnohotvar mnohouholnk, -a, m. mnohovravn mnohovznamn mnohoznan mnohoenstvo, -a, str. mnoh; mnoho; mnoho rz mnou (intr. zmena ja) mnoi (sa), -im, -ia; mnote! mnon mnostvq, -a, str. *mnf = ma mobilizcia, -ie, .; mobilizova mobiln, hybn moc, -i, .; mocn; mocensk mocenstvo, -a, str. mocnr, -a, m. mocnie, -em, -ej mocnina, -y, . mocnos, -ti, i . mocn mc, mem, mu; mohol, mohla, mohlo, mohli mo, -u, m.; moov moarina, -y, ., moiar, -a, n. pi. moiare; moarisko; moarist moidlo, -a, g. pi. mo-idiel, str. moka, -y, . mda, -y, .; mdny modalita, -y, g. pi. modalt, ., spsob model, -u, l. -i, n. pi. -y, m., vzor, vzorec; modelova; modelka modern, novodob, asov; moderna, -y, .; modernista; modernizova; modernos modifikcia, -ie, ., prispsobenie; modifikova modistka, -y, z. modla, -y, g. pi. modiel, i . ; modlr; modlr-stvo modlika, -m, -aj modli sa, -im, -ia modlitba, -y, g. pi. modlitieb, .; modlitebn knika; modlitba Pna = Oten; modlitebnica modlosluobnk, -a, m.; modlosluob-nctvo; modloslu-ba Modra, -y, .; Modran; Modrianka; modrian-sky *modrn = erven smrek *modrina = sinka modrobieloerven modrofarebn modrofz, -a, m. modrook modr, tmavobelas modulcia, -ie, i . ; mo-dulova Mohamed, -a, m.; mohamedn; mohamednsky 257 mohikn, -a, n. pi. -i, m.; mohiknsky mohutnie, -iem, -ej mohutn; mohutnos mohyla, -y, g. pi. mohl, S. *moch = mach; *moch-nat = machnat mj, moja, moje; mj, g. a ak. mjho (mo-jeho), dat. mjmu (mojemu), lok. mojom, intr. mojm Mojmr, -a, m. Moji, -a, m.; moji-sk Mokka, -y, z.; mokka (kva) mokra, -de, . mokr; mokrast mor, -a, n. pi. mole, m.; moov molekula, -y, g. pi. molekl, .; molekulrny moletn; moletka mlo, -a, str. (ochrann hrdza v prstave); mlov moloch, -a, m. molov (akord) moment, -u, m., chvoka; momentnny, okamit monda, -y, . monarcha, -u, m., mocnr; monarchia; monarchick monastier, -a, m. mondnny, svetrsky Mongol, -a, n. pi. -i, m.; mongolsk; mon-golina Monika, -y, . monitor, -a, l. -e, m. monogamia, -ie, ., jednoenstvo monografia, -ie, . monogram, -u, m. monochrom, -u, m. monokel, -kla, L -kli, m. monolit, -u, m. monolg, -u, m. monomachia, -ie, . monomania, -ie, . monopln, -u, m., jed-noplonk monopol, -u, l. -e, m. monoteizmus, -zmu, m.; monoteista monotnny, jednotvrny; monotnia, -ie, . monsignore (vyslov monsire i monsi-r), -ra, m. montrancia, -ie, . montrum, -tra, str., obluda, netvor montruzny montnny, bancky, bansk mont, -e, ., sostavo-vanie Montblane, -u, m. (vrch) montr, -a, m.; mon-trsky monumentlny, vekolep mor, -u, m.; morov mora, -y, g. pi. mr, . (non mot) moralita, -y, g. pi. mo-ralt, .; mravnos morlka, -y, ., mra-vouka, mravnostn cit; morlny; moralista; moralizova moratrium, -ia, str.; moratrny Morava, -y, .;. Moravan, Moravec; Mora-vanka, Moravka; moravsk; moravi-na; moravizmus morbdny mora, -aa, str.; morac; moriatko mord, -u, m., vrada; mordr; moidrka; mordova more, -a, n. pi. moria, g. mor, d. moriam, ak. moria, l. moriach, intr. mrami, str.; morsk *morek = pik morna, -y, ., adov-cov nnos Morena, -y, . (bohya) Morfeus, -ea, m. morfium, -ia, str.; mor-finista, -u, m. 258 morfolgia, -ie, S., tvaroslovie; morfologick, tvaroslovn morganatick manelstvo, nerovn moriak, -a, n. pi. -y, m.; morka, -y, . Mric, -a, m. moridlo, -a, g. pi. mo-ridiel, str. mori, -im, -ia mornr, -a, m., nmornk morzny morsk mortalita, -y, ., smrt-nos morua, -e, g. pi. mor, z. (strom) mosadz, -e, .; mosadzn Moskva, -y, e.; moskovsk moskyt, -a, n. pi. -y, m. moslim, -a, m. most, -a, m.; mstok, -tka, m.; mostk, -a, m.; mostov, mostn mostina, -y, i. mostn, -ho, str. mosr, -a, m.; mosro-v mona, -y, g. pi. mo-ien, S. motaf, -cem, -c (-m, -aj); motaj; motk; motovidlo f motv, -u, m.; motivova motocykel, -kla, l. -kli, m.; motocyklista motoh, -a, m., pomten lovek; moto-ka, -y, ., motolica motor, -u, n. pi. -y, m., hnac stroj; motorick; motorov motorka, -y, . motto, -a, g. pi. mott, str., heslo motz, -a, m.; motzov; motzik; mot-tek motyka, -y, .; moty-ka mot, -a, n. pi. -e, m.; motlik, -ika, m.; motlovt *movit = hnuten; *movitos = hnutenos mozaika, -y, z. mozog, -zgu, m.; mo-zoek, -ka; mozgov mozo, -a, m.; mozoo-vat; mozonat; mozolif sa mby (prsl.) monos, -ti, 2. mon; mono; nemono; ak mono (nie ak je mono") mrai sa, -im, -ia mrano, -a, g. pi. mraien, str. mran mrak, -u, m.; mrik, -ika; mran mrkava, -y, . mrakodrap, -u, m. mrkota, -y, . mramor, -u, m.; mramorov mratif sa, vrati sa mraua, -im, -ia, fuka; mrauiak mrav, -u, m. mravec, -vca, n. pi. mravce, m.; mrave-nite, mravenisko; mrav, -ia, -ie mravenenk, -a, m. mravn; mravnos, -ti, .; mravnostn mravokrca, -u, w.; mravokrny mravopoestnos, -ti, .; mravopoestn mravouka, -y, .; mravoun mrz, mrazu, m. (od genitvu ponc -a-); l. mraze, n. a a. pi. mrazy; bod mrazu; mrzik, -a; Mrz, Mrza mrazen (mrazen kva) mrazi, -im, -ia; mraziv; mrazivo mraznica, -e, . mrcina, -y, g. pi. mr-cn, ., zdochlina mrena, -y, g. pi. mrien, 259 .; mrenika; mrien-ka mrea, -e, g. pi. mre, .; mrieka; mreov; mriekov mrie, mriem, mr; mri; mrc; mrel mrha, -m, -aj; mr-ha; mrhav; mrh-va mrholi mrcha, mrchav; mrcha, -y, . mrieka, -y, .; mrie-kovaf mrk, -u, m. mrka, -m, -aj; mrkn mrkva, -y, . mrFa, -Ie, g. pi. mrl, . mrmla, -lem, -l mrti (sa), -im, -ia *mtvica = porka mtvie, -iem, -ej mtvi, -im, -ia mtvola, -y, g. pi. mtvol, . mtvy, -a, -e; Mtve more nirvn, -a, m. mrvance, -ov, m. po-mnon mrvenina, -y, g. pi. mr-venin, . mrvl (sa), -im, -ia mrzk, -a, m., kalika; mrzai, kali mrzie (sa), -im, -ia mrzk, -a, m. mrzk; mrzkej; mrz-kos mrzn, -nem, -n mrzut; mrzutos *msta = pomsta; *mstit = pomsti; *mstiter = pomstite; *mstiv = po-mstiv *mica = voka muenk, -a, m.; muenica; muencky; muenctvo muiare, -rne, . mui, -im, -ia; mu-ieva; muite; mu-idlo; muiv mka, -y, g. pi. mok, . mnica, -e, . mnik, -a, m. mny mudrk, -a, m.; mud-rka; mudrctvo; mudrcky mudrc, -a, m. mdry; mudrie, -iem, -ej; mdros; mudrova; mdri sa niuezn, -a, m. muf, -u, m., astejie boa mufln, -a, 11. pi. -y, m. mucha, -y, g. pi. mch, .; muaci, -i, -ie; muinec muchotrvka, -y, i. mka, -y, g. pi. mk, ., trpenie mka, -y, .; mny mul, -a, m. mulat, -a, m.; mulatka mumla, -lem, -l; mum-lav mulica, -e, g. pi. mulc, . multimilionr, -a, m. multipara, -y, . multiplikcia, -ie, ., mnoenie, nsobenie mmia, -ie, . mumla, -lem, -l; mu-mlav mundr, -u, L -e, m., rovnoata muncia, -ie, ., strelivo; munin municipalita, -y, g. pi. municipalt, .; mu-niciplny municpium, -ia, str. munificencia, -ie, .; munificentn mr, -u, m.; mrik, -a; murova Mur, -a, m.; Murnsky hrad; murnsky murr, -a, m.; murrsky murn, -a, m., ernoch; murnka, ernoka; murnsky, ernosk musenos, -ti, . musie, -im, -ia muaci, -ia, -ie (od mucha) 260 mueln, -u, m.; mue-lnov muka, -y, g. pi. muiek, z.; ma, -afa, str. mukt, -u, m.; muktov; muktik mukavie, -ie, -ej; muka v muketa, -y, g. pi. mukiet, i.; muketier, -a, m. mura, -le, g. pi. mul, i.; muov mut, -u, m. mutcia, -ie, ., premena mti, -im, -ia mtava, -y, . mtny mtovnk, -a, m. mtvica, astejie ha-barka mza, -y, S. mzeum, -ea, str.; muzelny muzika, -y, .; muziklny; muzikant mu, -a, n. pi. -ovia, m.; muk; mun; musk munie, -iem, -ej musk, -ho, m. mustvo, -a, g. pi. mustiev, str. my, n. pi. od ja mydlif (sa), -im, -ia mydlo, -a, g. pi. mydiel (mydl), str.; mydielko; mydlr; mydlre; mydlina Myjava, -y, .; Myja-vec; Myjavka; myjavsk; myjavcina myk, -u, m. myka, -m, -aj (napr, plecami); mykn mlif, -im, -ia mlka, -y, g. pi. mlok, z.; myln; mylne; mliv myopia, -ie, .\ myop myrha, -y, g. pi. mrh, . myriada, -y, g. pi. myrid, ., 10.000, oesseln mnostvo myriameter, -tra, l. -tri, m. (= 10.000 m) myrta, -y, g. pi. mrt, .; myrtov mys, -u, m. myse, -sle, i . myslie, -lm, -lia; mysli, -ite; myslel; myslen; myslenie; myslite *myslivec = poovnk, *myslivos = poovnctvo mystrium, -ia, str., tajomstvo; mysterizny mysticizmus, -zmu, m. mystifikcia, -ie, ., klamanie, mmenie mystika, -y, .; mystick, tajomn; mystik, -a, n. pi. mystici, m. my, -i, .; myac, -ia, -ie (myacia diera); myka, myika, m-a, -aa, str. myiak, -a, m. (vtk) myi sa, plai sa myka, myika, -y, . mylienka, -y, .; mylienkov my, myjem, myj; my; myte; myl; myt; mytie; myc, -ia, -ie; mytie u-mvanie mtick, bjny, bje-siovn mtne, -eho, str. mto, -a, str.; mtny; mtnik; mtovnica; mtovnk mytolgia, -ie, ., bje-slovie mtus, -tu, m., bj mzda, -y, . (iba v odbornom nzvoslov), plca; mzdov, pl-cov *mik = mih; *mika = miha N, na! (cit.), nate! (cit.) tu m! tu mte! 261 nabda, -am, -aj nabalcha, -am, -aj *nabarvi = nafarbi nbeh, -u, m. nabeha (sa), -m, -aj nabehlina, -y, . nabelast nabera, -nl, -aj; na-bera; naberaka *nabdka = ponuka; *nabdnu = ponknu; *nabdza = ponka nabiedi (sa), -im, -ia nabja, -am, -aj; nabjac; nabja; na-bijak nabi, -ijem, -ij niekoho, nieo; nabit nbitok, -tku, m., nboj nablzku (prsl.) nbob, -a, m., boh nboj, -a, m. nabok (prsl.), stranou nbor,-u,m.; nborov naboeka sa, -m sa nboenstvo, -a, g. pi. nboenstiev, str.; nboensk nbon nabra, -beriem, -ber; nabera nbreie, -ia, str.; nbren nabrsi, -im, -ia nabrzga, -am, -aj nabrzl (nabrzl mlieko) nabudce (prsl.) nabcha, -am, -aj (niekomu, nieo) nbytok, -tku, m., nradie; nbytkov *nabva = nadobda; *nabvatef = nadobdate ncesto, -a, str. nacionle, str. (v jedn. . nesklon., mn. . nacionli, -i) nacionalista, -u, m.; nacionlny, nrodn; nacionalizmus *nacpaf = napcha nacvii (sa), -im, -ia ncvik, -u, m, naahova, -ujem, -uj naa, -nem, -n; naal; naat; naa-tie nelie, -ia, sr., fasda nelnk, -a, m.; nel-nika; nelncky neln naerpa, -erpm, -erpaj; naerpaj naiahnut sa, -nem, -nu naiera, -am, -aj {od narie), erpa, nabera; naierac, na-' beraC; naieradlo naim, treba nana, -am, -aj ninie, -ia, str. naisto (prsl.) namra, -am, -aj nao narie, nariem, naerpa, nabra (vody); naiera narpka, -m, -aj nrt, -u, m.; nrtok, -tku, m. narta, -m, -aj; nartn nrtnk, -a, m. naudovat sa nava, -am, -aj nad, nado (predl.) naabi, -im, -ia *nadcia = zkladina, fundcia; '"nadan = zkladino-v, fundan nadja, -am, -aj; n-doj naalej (prsl.) nadan; nadanie nadarit sa, -im, -ia, prs vhod nadarmo (prsl.) nada, -dm, -daj nadva, -am, -aj; nadvanie; nada-va nadvka, -y, . (od nadva) nadbeba; nadbeh-va; nadbehn nadbytok, -tku, m. nadlovek, -a, m. naddli, -im, -ia; nad-dlova naddvihn, -nem, -n; 262 naddvihnut; nad-dvihova ndej, -e, . (ndeja, -e, .); ndejn ndeja sa, -ejem, -ej ndejepln = ndejn nadeli, -im, -ia; nade-ova; ndielka (vianon ndielka), na-delenie nade, nad neho ndennk, -a, m.; n-denncky; ndenn-ka; ndennif; n-dennieva Nadeda, -y, . nadha, -a, m. nadha, -am, -aj ndhera, -y, ., vekolepos; ndhern, vekolep nadhlavnk, -a, m. nadhviezdny ndcha, -y, . nadchdza, -am, -aj nadchn, -nem, -n; nadchnutie; nadchnut; nadchna nadchodi, -, -ia nadie, -ejem. -ej; na-dieva *ndievka = plnka nads, -idem, -du *nadadvenica = nad-oblika nadahi, -im, -ia nadlaktie, -ia, str. nadlesn = nadlesnk nadudsk nadmieru (prsl.) *nadmietnu = namiet-nu; *nadmietka = nmietka nadmorsk nadm, nadmem, na-dm nadnes {prsl.), na dneok nadnormlny ndoba, -y, .; ndobka; ndobie naoblika, -y, . *ndobno = treba, naim nadobro (prsl.), celkom, plne nadobudn, -nem, -n nieo (nieoho); nadobudnut; nadobda, -am, -aj nadobyajn *nadobvaf = nadobda nadohovra, -am, -aj nadoji, -jm, -ja nadoklada, -m, -aj nadol (prsl.) nadomza, -am, -aj nadona, -am, -aj ndor, -u, m. nadosobn nadosta (prsl.) nadovetko (prsl.) nadpis, -u, m. nadpsa, -era, -u nadpolovin nadporuk, -a, m. nadpozemsk nadprias, -pradiem, -prad; nadpriadaf nadpriemern nadprirodzen; nadpri-rodzenos nadprodukcia = nad-vroba adr, adier, str. po-mnon nadrapi, -im, -ia; na- -drapova sa oadra, naderiem, -r nadrazi, -im, -ia; nad-ra ndraie = stanica; ndran = stanin *nadreen = uveden, spomenut nadriaden nadrie sa, -driem, -dr nadrobi, -im, -ia nadrobno (prsl.) nadra, -am, -aj niekomu; nadrova ndrka, -y, g. pi. ndriek, z. nadsdzka, -y, g- pi-nadsdzok, . nadskoi, -im, -ia; nadskakova nadsmyseln nadstavi, -im, -ia nadstranncky nadenie, -ia, str.; naden; nadenec nadtrkn, -nem, -.n 263 nadto (prsl.), okrem toho nadurif (sa), -im, -ia nadu (sa), -ujem, -uj; nadva sa; nadut; nadutos; nadutec nadui, -ijem, -ij; naduva, naduvanie nadviaza, -em, -u (nieo, na nieo); nadvzova nadvha, -am, -aj; nadvihn nadvlda, -y, i . ndvorie, -ia, str. ndvornik, -a, m. nadvroba, -y, . ndych, -u, m. nadchaf (sa), -am, -aj nadma, -am, -aj; nadmav; nad-ma nadzemsk nadivotn nafarbi, -im, -ia nafta, -y, g. pi. nft, .; naftov naftaln, -u, m.; nafta-lnov nafkan; nafkanos, nadutos nafknu (sa), -nem, -nu; nafukova (sa) nagrobiani, -im, -ia nahaba, -em, - nah, -a, m. nahdza, -dem, -du nahajka, -y, g: p. nah j ok, . naha, -am, -aj *naha = necha nhad, -u, m.; sveto-nhad nahada sa, -m, -aj nahfadie sa, -im, -ia nahlas (prsl.) nhle, lepie len o nahliadnu, -nem, -nu; nahliada, -am, -aj nhli sa, -im, -ia; nhliv, nhlivo (nhliv) nahluchl nhly, nahlo; nhlos nahmata, -m, -aj; nahmatvat nahna, naeniem, -n *nahnedl = hnedast nahneva (sa), -m, -aj nahni, -ijem, -ij; nahnit; nahnil nahn (sa), -nem, -n; nahnat (sa); na-hnutie; nahnut nhoda, -y, .; nhodn nahodi, -im, -ia; nahdza nhodn, nhodil, nhodnos nhon, -u, m. *nhon5 = nadha nahonobi, -im, -ia, na-gazdova nahor (prsl) nahorkl, astejie hor-kast nahosemenn nahota, -y, g. pi. naht, 2. nhotovi, -im, -ia; na-hotovova nahovra, -am, -aj; nahovra; nahovori niekomu nieo, niekoho na nieo nhovorky, -iek, . po-mnon nahraba, -em, - nhrada, -y, .; nhradn; nhradnk nahradi, -im, -ia; nahrdza, -am, -aj; nahradzova; nahrad ten nahra sa, nahrm sa *nhraka = nhrada, nhradok nahrbi sa, -im sa, -ia; nahrben; nahrbe-nosf nhrdelnk, -a, m. nhrdeln nahna, nahrejem, -j nahriebs, -hrebiem, -hreb (arch.) naha, -am, -aj; na--hrn (sa) nhrobnk, -a, m., nhrobok, -bka, m.; nhrobn nahromadi, -im, -ia nahrubo (prsl) 264 nhubok, -bka, m. nahucka, -m, -aj nah nahna (sa), -am, -aj (od nahn) nach, -u, m., purpur; nachov nachdza (sa), -am, -aj *nachladnf = prechladn; *nachlad-nutie = prechladnutie nachodi (sa), -im, -ia; nachdza (sa), -am, -aj nachova, -m, -aj niekoho niem nachrka, -am, -aj nachvat (prsl.) nachli (sa), -im, -ia; nachyova (sa); na-chleno (prisl.); nchyln; nchylnos nachysta, -m, -aj nachyta, -m, -aj nachytro (prsl.) naisto (prsl.) naivn; naivnos; naivne (prsl.) najada, -y, g. pi. na-jd, i . najai (sa), -im, -ia niekoho naja, najmem, najm; najal, najat najavo (prsl.) najbliie njden; njdenie najdriev (bsn.) najprv najedova (sa), -ujem, -uj najes sa, -jem, -je, -je, -jedia, najeden najma, -am, -aj; na-jimac; najima; najma te najm (prsl.), hlavne najmie (bsn.) = najmenej njom, -jmu, m.; njomn, -ho, str. njomnk, -a, m.; n-jomnka najprv (prsl.) *najradie = najradej najsamprv (prsl.) najskorej, najskr (prsl.) njs, njdem, njdu; njdi, -te; naiel, nala; njden; njs" sa najtia (prsl.) najprimnej najv najvmi (prsl.) najviac, najviacej najv, najvyie nakadif, -im, -ia nakla, -am, -aj nakza, -em, -u nakazi, -im, -ia; nkaza; nkazliv; n-kazlina qakedy (prsl.) nklad, -u, m.; nkladn naklada, -m, -aj; nakladac; nakladajci; naklada; nakladaka; naklad-te; nakladatestvo naklebeti, -im, -ia nakloni (sa), -im, -ia; nakla, -am, -aj; naklonen nklonn; nklonnos-nkolesnk, -a, m. nakoko (prisl.) nakoniec (prsl.), (in je na koniec) nakopa, -em, - nakope (prsl.) nakopi, -im, -ia nkova, -y, .; nkov-ka nakradn, -nem, -n nakrja, -jam, -jaj nakrtko (prsl.) *nkrnk = kravata nkres, -u, m.; nkres-n nakresli, -im, -ia nakriatnu, -nem, -nu niekomu nieo, niekoho na nieo nakrvi, -im, -ia; na-krivenie; nakrven nakrivo (prsl.) nakmi (sa), -im, -ia *nakrochmli = nakrobi nakrti, -im, -ia; nakrca; nakrucovaf 265 nakukn, -nem, -n; nakukova nkup, -u, m.; nkupn; nkupa, g. pi. nkupn, i. nakpi, -im, -ia naku, -kujem, -kuj; nakva nakvapka, -m, -aj; nakvpaf nkyp, -u, m. nakysl, astejie kyslast nakysn, -ne, -n nlada, -y, .; nladov ^nradie = ladovica naladi, -im, -ia naahko (prsl.) naaka (sa), -m, -aj naavo (prsl.) nalepi, -im, -ia; nalie-pa; nalepova nlepok, -pku, m. nlevnk, -a, m. nlet, -u, m. nlez, -u, m.; nlezn, -ho, str. *naleza = nachodit nlezca, -u, m. nlezenec, -nca, m.; nlezinec, -nca, m. (stav) nlezisko,, g. pi. nle-zisk, str. nlezn, -ho, str. nlea, -im, -ia; nleit nlea "sa, -im, -ia nalia, -lejem, -lej; nalieva nali, -im, -ia nlinica, -e, ., maska nalieha, -am, -aj; naliehav *naliezt = njs nalodi, -im, -ia; naloova naloka sa, -m sa; -aj sa nieoho nama, -ciam, -caj nama, -am, -aj nmaha, -y, z. namha sa, -am, -aj; namhav *namata = nahmata namaza, -em, - namknut nmel, -u, m., nnos nmer, -u, m. nameren; namerenie nmesank, -a, m.; nmesan nmestie, -ia, str. nmestnk, -a, m.; n-mestn Nmestovo, -a, str. nmet, -u, m. nmezdn; nmezdn smluva namieri, -im, -ia namiesto (prsl.i predl. s gen.) namieta, -am, -aj; nmet, -u, m.', na-mietnu; nmietka, -y, * namlie, -meliem, -mel *namlsa sa = nama-krti sa *namlva = nahovra namoknut nmorn; nmornk, -a, m.; nmorncky; nmornctvo namota, -m, -aj; namotva namrzeno (prsl.) i namrzene; namrzenos namrzn sa, -nem, -n; namrznut namydli (sa), -im, -ia namyslen; namyslenos, namyslie si; nama si, -am, -aj nanajmenej (prsl.) nanajv (prsl.) nanhlo (prsl.) i na-nhle nanamha sa, -am, -aj nanebevstpenie, -ia, str. (bibl.); Nanebevstpenie Pna (sviatok) nanebevzatie, -ia, str. (bibl.); Nanebevzatie Panny Mrie (sviatok) nani (prsl.) nanihodn; nanihodnk; nanihodnica nanies, -nesiem,-nes 2G6 aaaivoS, astejMe navnivo obrti dano,-a, m.; otec; Banka; anek nnos, -u, m. nanosi, -im, -ia; nana nanovo (prsl.) naucha, -m, -aj nanti, -im, -ia; nanucova naobedova sa, -ujem sa, -uj sa naobera, -m, -aj nabbjmaf (sa), -am, -aj naoblieka si, -am si, -aj si nieoho naobraca sa, -iam sa, -aj sa naoddja, -am, -aj niekoho naodka, -am, -aj naodkazova (sa), -ujem, -uj niekomu nieo naodklada, -am, -aj naodkrja, -am, -aj naodna, -am, -aj naodorva, -am, -aj naodstrihva, -am, -aj nieoho naoko {prsl.) naokolo {prsl.) naokopva, -am, -aj naoktrojova, -ujem, -uj niekomu nieo naopak {prsl.) naosieva, -am, -aj naostatok (prsl.), naposledy naozaj; naozajstn naozva sa, -am, -aj npad, -u, m., napadnutie napada, -m, -aj; napadn,-nem,-n ; napadnut; napadalo, napadlo snehu napda, -am, -aj niekoho, na nieo (na nohu) npadnk, -a, m. napchna, -nem, -nu niem; napchnut napja, -am, -aj; na-pjadlo napajedi (sa), -im, -ia niekoho napli (sa), -im, -ia; napaova napapri (sa), -im, -ia niekoho nap, napnem, napn; napt; naptie; naptos npev, -u, m. napcha (sa), -m, -aj niekoho niem; napchva; napchat napiec, napeiem, -; napiekol; napeen napichn, -nem, -n; napicha; napichova napna, -am, -aj; napnac; napnav npis, -u, m. napsa, -em, -5u napi sa, -pijem, -j; napitie; napit nplas, -ti, . nplava, -y, .; nplav-n naplavi (sa), -im, -ia; naplaven; naplavenina naplieni, -im, -ia napiiesf, -pletiem, -plet npl, -ne, . naplni, -im, -ia; napa; naplova napu, napuva, -ujem, -uj napn, -em, -, i nap napota, -am, -aj napovaf sa, -am, -aj nieoho napodiv (prsl.) napodklada sa, -m, -aj npodoba, -y, z. napodobni, -im, -ia; napodobnenie; napodobnenina; napodobova napodpisova (sa), -ujem, -uj napohotove (prsl.) napochytre (prsl.) npoj, -a, m. napoji, -im, -a napokon . (prsl.), naostatok, naposledy 267 npoky (arch.), n-roky napoly (prisl.) napomhaf, -am, -aj niekoho; napomhate! napomenf, -meniem, -menu; napome, napomenie; napomna; napomenutie; napomnanie npomocn napomc, -mem, -mu niekoho; napomha naponhle (prsl.), nhle naponevierat sa, -am sa, -aj sa naponosovaf sa, -ujem sa, -uj sa napoprie, napoprie-ky (prisl.) npor, -u, m. napordzi (prisl.), poruke naposledy, naposledok (prsl.) naposmieva sa, -am, -aj napospas (prsl.) napospol (prsl.) napotika sa, -am sa, -aj sa napotom (prsl.) napoveda, -m, -aj; npove, -de, .;, in je uka napozajtre (prsl.) napoiiavaf, -am, -aj nprava, -y, .; npravn, npravnk napravi, -im, -ia; naprva; napravova napravo (prsl.) naprzdno (prsl.) naprebera, -m, -aj napred (prsl.) napredklada, -m, -aj napredku (prsl.) napredok (prsl.) napredova, -ujem, -uj naprehadzova (sa), -ujem, -uj napreha (sa), -am, -aj naprehovraf, -am, -aj naprekladaf (sa), -m, -aj naprelieva (sa), -am, -aj napremla sa, -am, -aj naprevraca sa, -iam sa, -aj sa *napriek tomu = jednako naprklad (napr. i np.) napriklada, -m, -aj napriliepaf, -am, -aj napripnaf, -am, -aj naprisdza, -dem, -du *naprosto = celkom, plne, vonkoncom naprostred (prisl.); naprostriedku naproti (predl.) naprotive nprsie, -ia, str. nprsn; nprsnk, n-prsnek (odev) nprstnk, -a, m. (rastlina) nprstok, -tka, m. napuchn, -nem, -n; napuchnut napusti, -im, -ia; napa narba, -am, -aj nrada, -y, z., rada, nvrh nradie, -ia, str.; nra-ov nardza, -am, -aj narafii, -im, -ia nramnica, -e, . nramn nara, -am, -aj nars, -rastiem, -rast; narstol naraz (prsl.), odrazu nraz, -u, m. narazi, -im, -ia; nara nraznk, -a, m., nraznkov narka, -y, g. pi. n-raiek, . narcis, -u, m.; Narcis, -a (meno) nreie, -ia, str.; nreov nrek, -reku, m. 268 nrez, -u, m., krjan nareza, -em, - nariadenie, -ia, str. nariadi, -im, -a; nariaova narieka, -am, -aj; nariekanie; nariekav narkza, -y, .; narkotikum, -a, str.; narkotick; narkotizo-va nroky (prsl.) nron nrod, -da, m.; nrodn; nrodk narodenie, -ia, str. narodi sa, -im, -ia; naroden; narodenie; narodeniny nrodnodemokratick nrodnosocialistick nrodohospodrstvo, -a, str. nrodopis, -u, m. nrodovec, -vca, m.; nrodovkya; nro-dovectvo nrok, -u, m. narovna, -m, -aj; narovnva; narov-nvac narozdva (sa), -am, -aj narozkazova (sa), -ujem, -uj narozklada, -m, -aj narozlieva, -am, -aj narozma sa, -am, -aj narozna, -am, -aj narozprva (sa), -am, -aj narozsieva, -am, -aj nrozspa, -am, -aj narozf ahova sa, -ujem, -uj naroztrsa, -am, -aj narozva (sa), -am, -aj nroie, -ia, str.; nrodn *nrt = priehlavok narba, -em (-am), -u nruie, -ia, str.; nron narui, -im, -ia niekomu nieo narui, -im, -ia; nara; naruova nruiv naruovel narchlo (prsl.), napochytre nrys, -u, m. narysova nsada, -y, S. nasadi, -im, -ia; na-sdza, nasadzova *nsadka (na pero) = rka nasa (sa), -sajem, -saj (do seba) nasbiera, -am, -aj nasbja,-am, -aj; in je nazbja nasdiera, -am, -aj nashaf, -am, -aj nashna, -am, -aj nashromadi, -im, -ia naschvl (prsl.), nroky nasiaknu, -nem, -nu; nasiaknut nasia, -sejem, -sej nsilenstvo, -a, str.; nsilie, -ia, str. (najm v bsnickej re- i); nsilnos nsiln; nsilnk, -a, m.; nsilncky nasilu (prsl.), nsilne nasklada, -m, -aj naskoi, -im, -ia; naskka; naskakova nskok, -u, m. naskrz, naskrze (prsl.) naskupova, -ujem, -uj naskusova, -ujem,-uj naskutku (prsl.) naskyta sa, -m, -aj; naskytn sa nslednk, -a, m.; nsledn; nslednctvo nslednos, -sti, . nsledok, -dku, m. (miesto nsledkom toho" p: 1. preto, 2. z tej priny; as-. to dosla intru-mentl: miesto u-mrel nsledkom hladu" p: umrel hladom) nasledova; nasledujci; nasledovatel nasledovne, takto 269 nasledovn, tento, tto, toto naslepo (prsl.) naslini, -im, -ia nasmia sa, -smejem, -smej nasnaf, -am, -aj nsobi, -im, -ia; nsobilka, krt; nsobe-nec, -nca, m. (v matematike; v jedu. ak. a v . mno. podl iv.); nsobte!, -a, m. (v matematike; v jedu. a. a v mnoi. . podl iv.) nsobok, -bku, m. nasoli, -im, -ia; nas-Iaf nasospa, -am, -aj nasona, -am, -aj *nasoiera = nazo-ierat nasplietat, -am, -aj naspodku (prsl.) naspomna, -am, -aj nasrden, nahnevan; nasrdi sa, -im, -ia nasren, nahnevan nastlo, natrvalo nasta, -stanem,-stan; nastal nasta sa, nastojm, nstoja nastava, -iam, -aj nastva, -am, -aj; nastvajci nastavi, -im, -ia nstavok, -vku, m, nstenn *nstn nrt, nrtok; *nastnit -= nartn nastla, -steliem, -stel nstojiv nstoji, -ojim, -oja na nieom nastokn, -nem, -n nastoli, -im, -ia nstraha, -y, . na str! (pozdravenie; odpove: str!) nastri, -im, -ia; na-staf nastrieka, -am, -aj nastriea, -am, -aj nastriha, -m, -aj nastrkn, -nem, -n; nastrka nstroj, -a, m.; nstroj-n; nstrojre nastroji, -im, -a; na-strjat *nastudi sa = prechladn nstup, -u, m. nstupca, -u, n. pi. -ovia, m. nstupite, -a, str., pern nastpi, -im, -ia; nastupova nstupncky; nstupnctvo nstupncka, -y, i. *nastydnt = prechladn nasucho iprsl.) nasai sa, -im, -ia; na-suova sa nasvdza, -am, -aj nasvieda, -a, -aj; nasvedova nasvolva, -am, -aj nsyp, -u, m. nasypa, -em, - (do-kon.); naspa, -am, -aj (nedokon.); na-sypva nasti, -im, -ia; nasy-cova' n, naa, nae; n, gr. nho (naeho), d. nmu (naemu) naepta, -m, -aj; naeptva nainec, -nca, m. nairoko (prsl.) nai, -ijem, -ij; na-iva nakrobi, -im, -ia naomra (sa), -em, - napinta, -cem, -c nask natiepi, -im, -ia; na-tiepnuf; natiepa natrbi, -im, -ia ' nastrkn, -nem, -n *na = va Natlia, -ie, . natalita, -y, ., prodnos natancova sa, -ujem, -uj nter, -u, m. nateraz (prsl.) natiahnu, -nem, -nu 18 270 natiec, -teie, -te; nateka natiera, -am, -aj; natiera; natierai; na-tieradlo; nter *ntisk = ntlak natska, -am, -aj; na-tisnf *ntka ndcha natka, -m, -aj natkn, -nem, -n na nieo, narazi na nieo natlai, -im, -ia; na-tla ntlak, -u, m. natc, -tliem, -tl; natika *nato, lepie potom, vtom natoko (prsl.) nto, -a, m. nata, -am, -aj natrias, -trasiem, -tras; natriasa natrie, -iem, - ntrium, -ia, str., sodk ntron, -u, m. *natra = prroda ntura, -y, ., povaha naturlie, -i, . pomn., prrodniny; naturlny, prrodn naturalizcia, -ie, .; naturalizova naturalizmus, -zrnu, m. naiibliova, -ujem, -uj niekomu naui (sa), -im, -ia (nieo); naa nuka, -y, .; nukov; nun nauklada, -m, -aj naukrva, -am, -aj naunva (sa), -am, -aj naupodozrieva (sa), -am, -aj naustva sa, -am, -aj nunica, -e, . nauteka sa, -m, -aj nautika, -y, .; nautic-k, plaveck nauvaova sa, -ujem, -aj nieoho uauvat sa, -am, -aj nieoho nva, -y, ., druh svet navdza, -am, -aj nval, -u, m. navali, -im, -ia; na-vla nava, -am, -aj; navozi navzova, -ujem, -uj nieo na nieo naveer (prsl.) naveky (prsl.), ve, zave, vdy, zakadm navea (prsl.) navermboha (prsl.) nves, -u, m. nvestie, -ia, sr., oznmenie; nvestn navea, -iam, -aj navia, -vejem, -vej; navieva naviaza, -em, -u; navzova (in je nadviaza, nadvzova) nvidie, -im, -ia navidomoi (prsl.), o-ividne navies, -vediem, -ved; navdza naviez, -veziem, -vez; nava navigcia, -ie, ,; navigan navja, -am, -aj (od navi); navjaky, -iek, z. pomri.; na-vjadlo navin, -iem, -n navisl navi, -ijem, -ij; navja nvlak, -u, m. navlas (prsl.), celkom, presne navlai, -im. -ia; na-vlaova navlhi, -im, -ia; na-vlhova navlhn, -nem, -n navliec, -vleiem, -vle; navlieka navnivo (prsl.) nvod, -u, m. nvoj, -a, m. navkol, naokolo, dookola navonok (prsl.) 271 navoz, -u, m. navozi, -im, -ia; na-va navraca, -iani, -aj nvrat, -u, m.; nvratka; nvratn navrti, -im, -ia navravie, -im, -ia; navrva nvrh, -u, m. navrhova; navrhovate navrch (prsl.), nahor; navrchu nvrie, -ia, str. navi, -im, -ia; navrova navta, -am, -aj; navrtva nvteva, -y, . nvtevnk, -a, m. navtevova navtvi, -im, -ia; navtvenie; navtven; navtvenka, vizitka navfahova, -ujem, -u j navybera, -m, -aj navyhba (sa), -am, -aj nieomu nvyk, -u, m. navyka, -m, -aj nieomu (i na nieo); navykn; navyknut (oavykl) navyma (sa), -am, -aj navypeka, -m, -j navysmieva sa, -am, -aj navye (prsl.) navyva, -am, -aj navyahova, -ujem, -uj navyvolva, -am, -aj navzjom (prsl.) navdy (prsl.) nazad (prsl.) nazajtra (prsl.) nazla, -y, ., nosovka nazarn, -a, m.; naza-rnsky Nazaret, -a, m. nazbja, -am, -aj; in je nasbja *nazbyt = nazvy nazda sa, -m, -aj; nazdva sa nazera, -m, -aj; nazeranie nazza, -am, -aj *naz!obi '(sa) = nahneva (sa) nazlomkrky (prsl.) nazmar (prsl.) naznak (prsl.), hore-znaky nznak, -u, m.; nznakov; nznakovit nazna, -am, -aj (zna napr. krivdu) nzor, -u, m.; nzorn; nzornos nzov, -zvu, m. nazoiera, -am, ~ -aj nazpam (prsl.) nazpt (prsl.); nazpia-tok nazrie, -zriem, -zr; nazera nazva, -zvem, -zv; nazva nzvisko, -a, str. nzvoslovie, -ia, str.; nzvoslovn nazvy (prsl.) nazva, -am, -aj (od nazva) naa, -nem, -n; na-na nava, -am, -aj naive (prsl.) naltl, astejie ltkast *neak = nejak nebadan; nebadane; nebadaten *nebarevn = nefa-rebn nebrs, astejie nevemi nebesk; nebean, ne-beanka nebezpeenstvo, -a, g. pi. nebezpeenstiev, str. nebezpen neblah nebo, -a, ,Z. na nebi; mn. . nebes; g. nebies, d. nebesm; L nebesch (i nebesiach); i. nebesami, str.; nebesk; nebean; nebeanka; 18* 272 nebov = belas, modr nebodaj (prsl)-, akiste, bezpochyby eeboh; nebok; ne-bok; nebotk nebojazliv; nebojazli-vos nebork, -a, m.; nebo-rik; nebork, ne-bork nebotyn neboiatko, -a, str. neboiec, -a, m. nebval necel necesr, -u, L -i, m. neciten necitn; necitnos nectn (v bsnickej rei), neestn neakan neas, -u, m. neasov, neaktulny Neech, -a, #?.;neesk neestn; neestnos nein, -u', m. neinn; neinne neitaten nelovek, -a, m. neudo, nie div neujn; neujn/) (ne-ujne) nedajboe (prsl.) nealek; nealeko nedvny; nedvno nedbaj, -a, m., nedban-livec; nedbajstvo nedbal; nedbanliv nedbaf, -m, -aj. (o nieo, na nieo) nedefa, -le, S.; neden; nedeaj; Kvetn nedea nedeliten nediel, -u, l. -e-, m. nedielny nedlho (prsl.) nedobize, -zne, ., nezdoba; nezdobize, neporiadok nedobytn nedokavec, -vca, m.; nedokav nedohadn, nedozern nedochoda, -afa, str. nedchodok, -dku, m. nedokzaten nedokonal nedokonav nedoloen nedomyslen nedoplatok, -tku, m. nedorozumenie, -ia, str. nedoruiten nedosaiten (archaizmus) = nedosiahnuten nedoslchav = nahluchl nedospel nedostaton *iiedostin = nedo-stihnuten nedostupn nedotkliv; nedotklivos nedotknuten; nedotknutenos nedouk, -a, m. nedvera, -y, J.; ne-dvern; nedveriv nedovidn nedvtipn nedozern Nedoery, -ier, m. pomn. neduh, -u, m.; neduiv; neduivos; ne-duivec nefajiar, -a, m.; nefajiarsky nefarebn neforemn negcia, -ie, S., zpor, zapierani; negatvny negazdovliv negli, str. neskl. neha, -y, . (v bsnickej rei), nenos nehanbliv, nehanob-.n; nehanblivec, ne-hanobnk; nehanbli-vica neherec, -rca, m. nehlasn; in je ne-znel nehnuten; nehnutenos nehoda, -y, g. pi. nehd, . nehybn; nehybnos nech; neche 27 nechpav; nechpa-vos; nechpa nechaf, -m, -aj; nechaj, nechajme, nechajte necht, -a, n. pi. nechty, m.; nechtk nechtiac (prsl.), nevoky nechu,-ti, .; nechutn neist; neistota nejak; nejako nejapn nejasn nejeden nejs, nejdem, nejd nekaavn; nekalav-aos aekTud, -u, m., neporiadok, neistota; nekudn, neporiadny, neist; nekldnik nekoneno, -a, str.; nekonenos; nekonen nekonzekventn; ne-konzekventnos nekresansk nekrofilia, -ie, . nekrolg, -u, m. nektr, -u, l. -i, m. neladn; neladno (ne-ladne) nelska, -y, . nelojlny; nelojlnos nefbos, -ti, i. neubozvuk, -u, m.; ne-Iubozvun; nelubo-zvunos nertostlv, neltostn *nelze = nemono Nemaar, -a, m.; nemaarsk nemal; nemlo nemanelsk Nemec, -mca, m.; Nemka; nemeck; Nemecko; nemina; nemeckos; Nemec-tvo nemeniten Neinza, -y, S. nemierny nemiestny nemilobohu (prsl.) nemilosrdn nemilostiv nemil nemluva, -aa, str. nemnoh nemoc, -i, ., choroba; nemocensk nemocnica, -e, I.; nemocnin nemohra, -y, ., panto-mma nemohci; nemohc-nos nemota, -y, z. nemotorn; nemotornos nemovitos nehnutenos *nemovit * nehnuten nemon nemravn; nemravnos Nemov, -ej, I . nem; nemos nenaim, netreba *nenadly, sprvne ne-akan nenadarmo (prsl.) nenahraditen nenleit nenapraviten nenron; nenronos nensytn; nensytnos nenvidie, -im, -ia nenvis, -ti, .; ne-nvistnk nenvratn nenazdajky (prsl.) *neni = 1. nie je; 2, niet (neni patr len o bsnickej rei) nenten; nentenos neoblomn; neoblomnos neobmedzen neobratn; neobratnos neobyajn neobvaten neoceniten *neoat bezoiv neodbornk, -a, m.; neodborn; neodbor-nlcky neodbytn neodiniteln nenapraviten neodkladn neodluiten neodolaten 274 neodvodnen; neod-vodniteln *neodpovedn = nezodpovedn neodstrniten neodkriepiten neodtajien eneodvislos =* nezvislos neodvislv = nezvis-t neodvolaten neodvratn; neodvra-titeln neogaban; neogaba-nos neohrozen; neohrozenos neochota, -y, .; ne-ochotn neokrchan neologlzmus, -zmu, m. neomyln; neomylnos nen, -u, m.\ nenov neopatrn neopsaten neoprvnen neotypia, -ie, ., hlbok svetlotla nepam, -ti, .; od nepamti nepatrn nepekn; nepeknos neplatn; neplatnos neplnolet; neplnole-tos nepoestn nepoetn nepouten nepovny, neposluS-n; nepovnos nepodajn, vi podaj-n nepodaren; nepodare-nec nepoddajn, vi poddajn nepodkupn nepodplatn nepodvratn *nepohnute!nos = nehnutenos *epohnuten = nehnuten nepochopiten nepochybn nepokoj, -a, m.; nepokojn nepopieraten neporiadok, -dku, m.; neporiadny; neporiadnik neporovnaten Nepos, -ota, m. neposedn nepostrdaten nepokvrnen nepotizmus, -zmu, m., rodinkrstvo ne'povaten neprajn; neprajnk; neprajnos nepravda, -y, g. pi. neprvd, .; nepravdiv neprvom (prisl.) neprav; nepravos nepredajn; nepredaj-nosf nepredloen in = neuven in nepredvdan; nepredvdaten neprekonaten nepremenn; nepre-menliv nepremokav neprestajn nepretrit neprezreten; nepre-zretenos nepriatu, nie prve, nevemi nepriamy; nepriamo nepriate, -a, m.; ne-priateka; nepriatesk; nepriatestvo nepriazniv nepretn nepriepustn neprlei neprpustn neprirodzen neprstojn neprstupn Neptn, -a, m. nerd, nerada, nerado; neradi, nerady nerast, -u, m.; nerastn; nerastopis neraz {prisl.) neres, -ti, .; nerest-n Nero, - na, m.; nern-275 nerovnak nerovn nerozbitn nerozborn nerozdielny; nerozdiel-nos nerozluiten; nerozlun nerozmyslen; neroz-myslenos nerozvliv; nerozvny neru, -a, -e nerv, -u, m.; uv; nervov, uvov; nerv-stvo, uvstvo nervza, -y, .; nervzny; nervznie; nervozita *nesbehl = nezbehl *nesboriteIn ne-zboriteln nescelen nesseln nesebeck; nesebec-kos hesfarben neshoda, -y, I.; ne-shodn neshovoriv neshrnuteln neschodn neschopn neskalen neskazen nesklonn neskonal neskoro; neskoria neskroten nesksen neskutono, -a, str.; neskuton neslvny neslobodn; neslobodno neslun neslchan *neslyiten = nepouten *nesmazaten = ne-zmazateln nesmelos, -ti, i. nesmie, -iem, - nesmieriteln nesmierny nesmrten nesmysel, -slu, m.', ne-smyseln nesnanliv; nesn-anlivec, -ca, m. nesnesiten (napr. lovek); in je neznesiten (naprklad b) nespav; nespavos nespoetn nespoahliv nesporn nespsob,, -u, m.; nespsobn nespsobil; nespsobilos nespratn; nesprat-nos; nespratnk nesprvny nespravodliv; nespravodlivos nesrovnalos, cti, . nesrozumiten; ne-srozumitenos nestly *nestejn = nerovnak Nestor, -a, m. (vlastn meno); nestor, starina, najstar nestrann; nestrannos nestriedmy; nestried-mos nesci, -a, -e, neschopn, nevhodn; nes-cos neslad, -u, m.', nesladn nesvr, -u, m. nesvoj nesty neikovn, lepie neobratn nekodn nepor, -u, m. neastie, -ia, str.; neastn; neastnk netata, -y, g. pi. nett, . (rastlina) neter, -e, . netknut, astejie nedotknut netopier, -a, n. pi. -e, m.; netopier, -ia, -ie netreba (prsl.) netrpezliv; netrpezlivos netto, -a (tal.), str., ist vha netvor, -a, m. aetkav; netkavka 276 nettiv; nectivo (ne-ctive) neasn; neast-nos; neas neinliv; neinn; neinnos neudraten nenfadn nehonn = bezhonn neumel; neumelec neumn; neumnos nemorn nenavn neplatn = nepod-platn nepln neupotrebiteln neprimn neprosn neurastnia, -ie, J.; neu-rastenick; neuras-tenik neurito, -a, str. neuritok, -tku, m., infinitiv neurit; neuren neren nerekom {prsl) neroda, -y, $.', nerodn neurolgia, -ie, S.; neurologick neurval; neurvalec, -lea, m. neslun nespen neustly, astejie u-aavin; neustle nestrojn nestupn neutralita, -y, z., nestrannos; neutrlny; neutralizova neutrum, neutra, str., stredn rod neuveriten neuznanliv; nenznan-Jivos nevny nevdz, -e, g. pi. ne-vdz, S., linokvt; nevdzov nevak, -u, m.; nevan; nevanik nevdojak (prsl.), nechtiac, bez myslu nevedno, neznmo nevedomec, -mca, m.\ nevedomos; nevedom; nevedomky nevea (prsl.), nevemi nevera, -y, S.; neverec; nevereck nevesta, -y, g. pi. neviest, . nevhod (prsl.) nevdan neviditen nevidno (prsl.); nevid-n nevidom nevina, -y, i.', nevinn^ nevinnos neviniatko, -a, str. nevlnovat nevkusn nevdny; nevdna (nevdne); nevdnos neva, -le, g. pi. nevli, .; ne voln; nevonk; nevolnica; nevonctvo nevoky (prsl.) (vo-ky-nevoky) nevravn, nehovorn nevraiv; nevraivos nevrl; nevrlo (nevrl); nevrlos nevedn nevmav; nevmavos nevycibren nevyhnutn (nevyhnu-ten); nevyhnutnos nevylieiten nevnosn nevypoitaten nevypovedaten nevslovn nevyspel nevyspytaten nevystihnuten nevvratn New York, -u, m. (ta} fjork); newyorsk nexus, nexu, m., svislos, svis, spojitos nezbudka, -y, S. nezabudnuten nezadlho, onedlho nazkonn; nezkonit-nezaujat nezavea (prsl.) 277 nezvisl; nezvislos nezivn nezbadan nezbeda, -y, .; nezbednk; nezbedn nezbehl; nezbehlos nezboriten nezbytie = nevyhnutnos; *nezbytn = nevyhnutn nezdar, -u, m.; nezdaren; nezdarn nezdoba, -y, S. nezdoln nezdranliv nezdvorilec, -lea, m. nezeman, -a, m.; neze-mianka; nezemian-Bky nezhojiteln nezitn; nezitnos nezletil = malolet; *nezletilos = maloletos nezlomn nezmazaten nezmenen nezmeniten; nezmen-n nezmestn neznaboh, -a, m.; ne-znabosk neznmo, -a, str. neznesiten (napr. bl); in je nesnesi-teln (napr. lovek) nezodpovedn; nezodpovednos nezrel; nezrelos nezriaden nezvestn nezvratn nezvyajn; nezvyaj-nos nezvykl; nezvyklos ne (spojka) neia (prsl.), radost-no neiliv; neilivos neivotn neiv *neli = ne (ako) nen; nenos ni (spojka), ani (ni bva len v bsnickej rei) Niagara, -y, z.; niagarsk Nibelungy, -ov, m. pomn.; nibelunsk ni (prsl.); ni, -ia, -ie; niota nii; niite; niiv *nimenej = jednako niomn; niomnos; niomnk niota, -y, i.; niotn nie nie, nieia, nieie nieo, nieoho, i. niem niekam (prsl.), niekde niekdaj niekde (prsl.) niekedy (prsl.); niekdaj niekoko; niekoko fz niekokodov niekoTkorak niekokoron niekto, niekoho, i. niekm niektor nielen nies, nesiem, nes; nesc; niesol; nesenie; nesen niet, nieto (niet vody) *niet divu = nie div nieti, -im, -ia; nietivo nihilista, -u, m.; nihilizmus nijak (prsl.); nijak; nijako; nijakovsky nik, nikto; nikto nikade (prsl.) nikam (prsl.), astej" ie nikde nikde; nikdy nikel, -klu, l. -kli, m.', niklov Nikodm, -a, m.; niko-dmsky *Nikolaj = Mikul nikotn, -u, m.; nikotnov nikto, nik; nikoho Nl, -u, m.; nlsky nimbus, nimbu, m, Nimrd, -a, m. (vi. me* no); nimrd, poovnk nirvna, -y, i. nisko, -a, g- pL nsk, str. nit, -n, m.\ nltovat ni, -te, .; nitka; ni-278 ov; niten; nitiar; nitiarstvo nitelnica, -e, . Nitra, -y, .; Nitran, Nitrianka; nitriansky; Nitrianska upa niva, -y, g. pi. nv, . niveau {fr., taj nyv), str. neskl., rove nivelizcia, -ie, S.; ni-veliza5n; nivelizova nivoi, nii nzkos, -ti, S. nizky; .nzko; ni; niie; nizuk Nizozemsko, -a, str., Holandsko; Nizoze-mec, Holanan; ni-zozmsk, holandsk nieuveden nina, -y, . ni, -im, -ia *Nin Tatry = Nzke Tatry nin (Nin Medzev) niie, kmp. od nzko (prsl.); niie psan = podpsan no! noe! no (spojka), ale, le nobilita, -y, ., achta noblesa, -y, g. pi. nobles, ., achetnos, urodzens noc, -i, i . ; non; ncka nocah, -u, m.; noca-nk; nocahre nocova, -ujem, -uj Noe, Noema, m.; archa Noemova noetika, -y, z., veda o poznan; noetic-k noha, -y, g. pi. nh. i. nohami, .; nka, noika; nohat nohavice, -vc, . po-mnon; nohaviky nokturno, -a, str. nolen (cit.) nomd, -a, m., koovnk; nomdsky nomenklatra, -y, z., nzvoslovie nominlny, menn, u-dan, menovit nomirratv, -u, m.; no-minatvny nnius, -ia, m., drobn miera nonsens, m. neskl., ne-smysel Nr, -a, n. pi. -i, m.; Nrka; nrsky; nrina; Nrsko Norimberg, -a, m. (nemecky Niirnberg); norimbersk nori (sa), -im, -ia. norma, -y, g. pi. noriem, ., pravidlo normlie, -i, . pomn., shrn radnch pra?. vidiel normalizova, normo-va normlka, -y, g. pi. normlok, . normlny, pravideln, obvykl Norman, -a, m., severn Germn Normandia,-ie, i.; Nor-manan; normandsk; Normananka; normandina normatvny, pravidlo dvajci, upravujci nos, -a, m.; notek, -a, m.; nosk; nos; nos; nosov; nosn; nosovka nosi, -im, -ia; nosi; nosidlo; nosieva; nosite nosivos, -ti, . nosn; nosnos nosoroec, -ca, n. a ak. pi. nosoroce, m. nostalgia, -ie, .; nostalgick nostrifikcia, -ie, S.; nostrifikan; nost-rifikova nosa, -e, g: pi. noi (n), . nota, -y, g. pi. nt, i., znak hudobn nta, -y, ., poznmka; oznmenie nta, -y, ., meldia, npev; nti, -im, -ia 279 notabilita, -y, g. pi. notabilt, . notr, -a, m.; notrsky; notarit, -u, m.; notrstvo (verejn) noticka, -y, . notorick nov, -u, m. Nov Baa; novoban-sk Nov Ves; Novove-an; novovesk; Novovefanka novatr, -a, m.; nova-trsky novela, -y, g. pi. noviel, .; novelista; novelizcia november, -bra, l. -bri, m. Nov Mesto; Novo-mean; novemest-sk; Novomeanka novic, -a, m.; novicit, -u, m.; novicka, -y, . novina, -y, g. pi. novn, .% noviny, -vn, . pomn.; novinr; novinrsky; novinrstvo; novinka Novohrad, -u, m. novokrstenec, -nca, m. novomdny novonadobudnut novoron; novoron, -bo, str. novostavba, -y, . novota, -y, g. pi. novt, .\ novotr novotvar, -u, m. novoutvoren novovek novovyvolen novozkonn novozmock (od Nov Zmky) novozriaden novozroden novozvolen nvum, -va, str., novinka nov; novo (prsl.); nov; novie; no-'vuk; novuik; novunk; novulink Nov rok (sviatok 1. janura); novoron Nov Sad; novosad-sk Nov Svet, Amerika Nov zkon; novozkonn nozdra, -y, g. pi. noz-dier, .; nozdrov n, noa, m.; nok noe (cit.) noiar, -a, m.; noiarsky nok, -a, m.; noek nka, -y, g. pi. nok, .; noika nonice, -nc, . pomn.; noniky nuansa (vyslov niian-sa), -y, z., odtienok; nuansovat nuda, -y, .; nudn; nudit (sa) *nudle = rezance ndza, -e, .; ndzny uch, -u, m.; ucha nka, -am, -aj;. nkanie nula, -y, g. pi. nl, .; nulov nulita, -y, . numero, -a, g. pi. numier, str., slo; numerick, seln numizmatika, -y, .; numizmatick nuncius, -ia, m., ppesk vyslanec; nun-ciatra, ppesk vyslanectvo nti (sa), -im, -ia niekoho (do nieoho); nten; ntenos; ntieva; nutka ntorn = vntorn *ntro = vntro nu (cit.) nymfa, -y, g. pi. nmf, . *nynej = teraj *nyn = teraz *nyt = nit ny, nyjem, nyj, ti; nyv (len v bsnickej rei) 0 o (predl.) o! (cit.) ! (cit.) 280 oza, -y, g. pi. oz, .; ozov obaobidva (o neivot. mu.: obaobidva dvory); obajaobidvaja (o ivot, mu.: obajaobidvaja chlapi); obeobidve (o enskch o strednch: obeobidve ryby, mest); g. o-bochobidvoch, d. obomobidvom, ak. obochobidvoch (chlapov); obaobidva (duby); obe obidve (ryby, mest); Z. obochobidvoch, intr. obomaobidvoma obada, -m, -aj, pocti obdaf, -am, -aj, o-pichaf obahnif sa, -i, -ia objif, -im, -a, oari obal, -u, n. pi. -y, m.; obalek; obalov; o-bali; obalova; o-balovaci obalamuti, -im, -ia oblka, -y, g. pi. oblok, z. obanova, -ujem, -uj niekoho, nieo, outova obapoln obar, -u, l. -e, m.; o-bari; obra obava, -y, g. pi. obv, . obva sa, -am, -aj obcova; obcovac obadi, -im, -ia oban, -a, m.; obianka; obiansky; obianstvo obas {prsl.); obasn oberstvie, -iem, -ej oberstvi, -im, -ia obiahnu, -nem, -nu {nieo) obina, -y {obecn hora, zem) obale {prsl.) obdari, -im, -ia; obdaren *obdiaInik = obdnik obdiera, -am, -aj obdiv, -u, m.; obdivova nieo; obdivova sa nieomu; obdivovate obdiny; obdnik obdoba, -y, g. pi. obdb, ., analgia; obdobn, analogick obdobie, -ia, str. *obdra (list) = dosta, prija (list) obdukcia, -ie, ., pitva obe vi oba obec, obce, .; obecn obeca, -iam, -aj, sbi, nka; obetova obecenstvo, -a, str. obed, -a, m.; obedn: obedov; obedaj; obedova; obedva obeh, -u, m.; obeha; obieha; obehn obelasie, -ie, -ej obelisk, -u, m. obera, -m, -aj; obe-ra; oberaka; ober-ky oberun obesi, -im, -ia; obesen; obesenec, -nca, m. obe, -te, #.; obetnj obetiv; obetite obeta, -y, g. pi. obiet, ., obe; obetav; o-betova; obetva obeivo, -a, g. pi. obev, str. obenica, -e, g. pi. o-benc, . obenk, -a, m. obhdza, -dem, -du; obhadzova; obha-dzovaka obhajca,-u, n. pi. -ovia, m.; obhajkya; obhajoba, -y, g. pi. obhajob, .; obhajova obha, -am, -aj obhliadka, -y, g. pi. obhliadok, S. obhliadnu obzrie obhna, obeniem, -enu obbni, -je, -j 281 obhrn = ohrn; *obhfla = oha obhrz, -hryziem, -hry. z; obhrza obchod, -u, m.; obchodova s niem; obchodn; obchodnk; obchodnka; obchodncky; obchod-nctvo (obchod s rozlinm tovarom) obchodi, -im, -ia; obchdzka; obchdza obchodvedci, -eho, m. obida, -y, ., mrzutos, krivda; obidn, mrzut, neprjemn obdenie, -ia, str. (od obs) obidva, obidvaja (vi oba) obieli, -im, -ia obja, -am, -aj obilie, -ia, str.; obiiina; obilniny; obiln; o-bilnica obs, obdem, obdu; obiiel obi, obijem, obij; o-bjaf objasni, -im, -ia; objasova obja, objmem, obji-mu; objma; objatie objavi, -im, -ia; objav; objavenie; objavite; objavova *objavit sa = zjavi sa objeda, -m, -aj objedna; objednacf; objednva; objednvac; objednvate; objednvateka; objednvka objedza, -e, g. pi. obje-dz, ., lahdka objekt, -u, m., predmet; objektvny, predmetn, vecn objem, -u, m.; objemn objes sa, -jem, -jedia objma (sa), -am, -aj; objmanie obklada, -m, -aj; obkladok (obklad) obkls, -kladiem, -klad obki, -im, -ia; obkenie obkolesi, -im, -ia obkroi, -im, -ia obkromo (prsl.) obkyda, -m, -aj oblai sa, -, -ia oblano (prisl.) obahi, -im, -ia obahn, -nem, -n oblak, -u, m.; oblik, -ka, m.; oMan oblma, -em, -u; obla-mva oblapi, -im, -ia; obl-pa; oblapova oblas, -ti, S.; oblastn obltka, -y, g, pi. obltok, . oblai, -im, -kt; obl-ova obleda, -nem, -n; oblednut oblek, -u, m. oblepi, -im, -ia; oble-pova; oblepva obletova, -ujem, -uj; obletva oblia, -lejem, -lej; oblieva obliaj, -a, m., tvr oblika, -y, S.; oblikov obliec, -leiem, -le; oblieka; obliekre oblieha, -am, -aj; obliehanie; obliehatel obliepa, -am, -aj oblieta, -an\, -aj; ob-lietnu; obletova oblieva, -am, -aj; oblia oblievka, -y, g. pi. ob-lievok, glazra obligcia, -ie, S., dlobn pis; obliga-obligtny, povinn oblza, -em, -u; oblizn; oblizova obloha, -y, g. pi. oblh, z. oblok, -a, m.; oblik, -ka; bblon; ob-lonica obloi, -im, -ia obuba, -y, . obbi, -im, -ia; bblu-282 bn; oblbenec;'obubova obluda, -y, f. 'pi. obld, .-Oblk, -a, m.; oblik; oblkovit; oblkov obl; oblofi oblysnf, -ne, -n; o-blysnut Obmki, -im, -ia; ob-mkova obmedzi, -im, -ia; obmedzova; obmedzen; obmedzenos obmy, -myjem, -myj; obmva obna, -am, -aj, dookola nosi (et obna 100 korn" . . . in,..) obnai, -im, -iaj obnaova obnoc, -i, .; obncka; obnckr obnos == suma obnosi, -im, -ia (aty); obnosen obnova, -y, S. obnovi, -im, -ia oboie, -ia, str. obodri, -im, -ia; obodrova oboe, str. neskl.; obo-ista obohati (sa), -im, -i obohna, obeniem,^e-n obohra, -m* -aj oboje, 'Vi obidve *obojetn = obojak obojok, -jka, m. obojstrann obojiveln; obojivelnk obolus, -lu, m., mal peniaz, prspevok *obor = odbor obor, obra, n. pi. obri, m.; obrya obori sa, -im, -ia obosla, pbolem oboz, -u, m. obozna sa, -znm, -znaj sa s niekm obozretn obrba, -m, -aj; obrbac; obrbatel obraca, -iam, -aj obrad, -u, m.; obradn; obradnos; ob-radnk obrana, -y, .; obrann obranca, -u, n. pi. o-brancovia, m. obrs, -rastiem, -rast; obrasta obraty-u, m.; obrato-v obra, oberiem, ober *obrateI ' stavec obrti (sa), -im, -ia; obraca (sa) obrtka, -y, g. pi. obrtok, . *obratlovci = stavovce obratn; obratnos. obraz, -u, m.; obraz-re; obrazi; obrazn; obraznos; obrazov; obrazoborca; obrazotvornos obrazi (sa), -im, -ia. niekoho; obraf (sa); obrzka obrzkr, -a, m. obrzok, -zka, m.; obrzkov; obrtek obrecha, -e, -; o-brechn; obrecho-va obremeni, -im, -ia obreza, -reem, -re; obrezanie; obrezok, -zku, m.; obrezvaC obriadi (sa), -im, -ia obrni (sa), -im, -ia; obrnen obrobi, -im, -ia obrodi (sa), -im, -ia; obrodenie; obrode-nec; obroditel; obrodn obrovna, -m, -aj; obrovnva obrovsk obruba, -y, g. pi. obrb, 2. obrba, -em (-am) obrbi, -im, -ia obru, -e, g. pi. obru, .; obrka obruSj -u, m.; obrsok; obrutek obrsi, -im, -ia; obrusova 283 obrva, -y, g. pi. obv,, . obrys, -u, m. obsadi, -im, -ia; obsadzova, obsdza obsah, -u, m.; obsahova obsan obscnny obsedie, -im, -ia; ob-sdya; obsedva observatrium, -ia, str.; observatrny obschn, -nem, -n; obschnut; obsy-cha; obschna obsiahly; obsiahlos obsiahnu, -nem, -nu; obsiahly; obsahova obsia, -sejem, -sej; obsieva obskakova obskoif, -im, -ia obsluha, -y, z.; obsluhova obsli, -im, -ia obstara, -m, -aj; obstarva; obstarvate! obstarn obsta, -stanem, -stan obst, -stojim, rstoja obstavi, -im, -ia; ob-stvka obstojn obstpi, -im, -ia; ob-stupova obsypa, -em, - (do-kon.); obspa, -am, -aj (nedokon.) obrny obi, -ijem, -ij; ob-va obvka, -y, g. pi. ob-vok, i.; obivkr obmieta sa, -am, -aj obastni, -im, -ia niekoho obtrukcia, -ie, . obta, -am, -aj obah, -u, m.; obtiah-nu; obahova; ob-ahovac oba, -tnem, -tn; ob-tna obai, -im, -ia; ob-aka; oban; obanos; obaova *obtia = akos, archa obtiec, -teiem, -te; obteka obtli, -im, -ia; obt-Ta; obtulka (poob-jma a pohladka) obuch, -a, m.; obuok, -ka, m.; obutek obu, -ujem, -uj; obut; obva obuv, -i, .; obva; obuvn; obuvnk; obuvncky *obvar = obar; *ob-vari = obari obvz, -u, m.; obv-zok, -zku; obvzov-a; obvzite; obvzova obveseli (sa), -im, -ia niekoho; obveseova (sa) obviaza, -em, -u; obvzova obvies, -vediem, -ved obviez, -veziem, -vez' obvja, -am, -aj; obvi obvini, -im, -ia z nieoho; obvinenie; obviova obvin, -niem, -n; obva obvod, -u, m.; obvodov; obvodn obvykl obyaj, -e, .; obyajn; obyajnosf obydlie, -ia, sr. Obyovce, -yiec, . po-mno.; obyovsk obytn obva, -am, -aj; o-byvatel, -a, m.; obyvateka; obyvateT-stvo obzera (sa), -m, -aj; obzrie (sa) obznmi (sa), -im, -i obzor, -u, m. obzrie (sa), -iem, - obzvlte, obzvl {prsl.); obzvltny obaloba, "-y, g. pi. obalb, .\ obalob-284 obalova; obalovac; obalovan oberstvo, -a, sr, obinky, -ov, m. po-mnoi., astejie doinky obiva, -y, .; obivi (sa); obivn obu, -ujem, -uj; ob-va, -am, -aj ocen, -a, m.; Atlantick ocen;. Tich ocen; ocensky ocel, -le, i.; ocelov; ocelovit; oceliare; oceliarensk; oceli; ocelova oceorytec, -tca, m. oceni, -im, -ia; oceova; oceniteln oceri, -im, -ia, vyceri ocielka, -y, g, pi. ocie-Iok, S. ocigni, -im, -ia. octi (sa), -im, -ia; o-citn (sa) ocot, octu, m.; octr; octre; octov; oc-tovit oadi, -im, -ia oakva, -am, -aj oari, -im, -ia; oaren oernie, -ie, -ej; oer-ova oerstvie, -ie, -ej oervenie, -ie, -ej oi, g. o, d. oiam, l, oiach, . oami (dul: g. oM, i. o5i-raa); vi oko oierni, -im, -ia oslova oista, -y, . oistec, -stca,- m. oisti (sa), -im, -ia; oistenie; oisova (sa); oisovanie; 0-isfovanie Panny Mrie oistom (prsl.), naoko oit oividne {prsl.); oividn oividom oko, -a, g. pi. oiek, str.; oiko okova, -ujem, -uj on; onica; onico-v Oov, -ej, .; Oovan; oovsk ou, -ujem, -uj; o-va od, odo (predl. s gen.); od otca; odo ma da, -y, . odaliska, -y, g. pi. o-dalisiek, S. odani, -im, -ia; oda-nenie; odaova *odbarvit = odfarbi odbavi, -im, -ia; od-bavovat odbednif = oddebni odbeh, -u, m.; odbeha; odbehn; odbehlk; odbehlica odber, -n, m.; odberate; odb*ra nieo; odbera sa od niekoho, li sa; od-beraka, odvod odbi, -bijem, -bij; odbja odblesk, -u, m. odboi, -im, -ia; odboka odboj, -a, m.; odboj-nk; odbojn odbor, -u, m.; odbornk; odborn; odborov odbudn, -nem, -n; odbda odbyt, -u, m. *odbva = odbda, odbavova odcestova, -ujem, -uj odcioni, -im, -ia; od-cla odcudzi (sa), -im, -ia; odcudzova (sa) odari, -im, -ia; odarova odesn, -nem, -n *odini = napravi odta, -am, -aj; odtanie; odtac; od-tanec; oditatel odaova, -ujem, -uj odda, -m, -aj; odda sa nieomu; od-dac; oddan; odda-nec; oddanica; oddva; oddvac oddava, -a, m. 285 oddvky, -vok, S. pomnon oddvna (prsl.) oddebni, -im, -ia; od-debova oddeli, -im, -ia; oddelenie; oddeova oddiali (sa), -im, -ia; oddialen; odaova oddiel, -u, n, pi. -y, m. oddMputova, -ujem, -uj oddnes (prsl.) oddrapi, -im, -ia; od-drapovat odduri, -im, -ia oddva sa, -am, -aj oddych, -u, m. oddchnu, -nem, -nu; oddychova odedza, -e, g. pi. ode-dz, .; odiedzka Odesa, -y, .; Odesan; odesk; Odesanka odev, -u, m.; odevn odfarbi, -im, -ia; od-farbova odfotografova, -ujem, -uj odfrkn, -nem, -n; odfkat; odfrkova odfujazdi, -im, -ia odfknu, -nem, -nu; odf ukova odhad, -u, m.; odhad-ca; odhadn; odhadova odhali, -im, -ia; odhalen; odhalenie; odhaova odha, -am, -aj odhlsi, -im, -ia; odhlsen; odhlasova; odhlka odhodi, -im, -ia; od-hook; odhdza; odhadzova odhodla sa, -m, -aj; odhodlan; odhodlanos odhora (prsl.) odhorie, -1, -ia; odho-ren odhovori, -im, -ia; odhovra odhriebs, -hrebiem, -hreb odhrn, -niem, -n; odha odchlopi, -im, -ia; od-chlopn odchod, -u, m.; odcho-dit; odchdza odchli, -im, -ia; odchlka, -y, g. pi. odchlok, .; odchyln; odchyova odiedzka, -y, g. pi. o-diedzok, . odie (sa), odejem, o-dej; odieva (sa) odinakia (prsl.). ods, oddem, oddu dium, -ia, str.; odiz-ny od i v, -u, m. odjakiva (prsl.) odjazd, -u, m. (in je odchod vlaku, lode) odkade, odkadia (prsl.) odkjaf, -am, -aj; od-koji odkapa, -em, - Odkaa, -lem, -I; od-kaliava odkaz, -u, m.; odkza; odkzan; odkazova odkedy (prsl.) odkia; odkiakovek (prsl.) odklad, -u, m.; odklada; odkladac odkiep, -u, m.; odkle-pa (na psacom stroji); odklepva odklia, -kajem, -ka-j; odkliaty; odkliatie odklon, -u, m.; odkloni, odkloova, odkla (sa) odkoji, -jm -ja; odkja odkresli, -im, -ia; od-kresova odkrivkat, -m, -aj odkroji, -jm, -ja; odkrojova, odkrja odkrti, -im, -ia; od-krca odkry, -kryjem, -kry. j; odkry, -te; od-19 286 kryl; odkryt; odkrva odkundes, -a, m. (nadvka) odkp, -u, m.; odkpi; odkupova odkvcn, -ne, -n odkvap, -u, m.; odkvapov; odkvapn; odkvapovat odkvitn, -nem, -n; odkvitnut; odkvi-ta odkyslii, -im, -ia; od-kysliova odahi, -im, -ia; odahova odahl odahn, -nem, -n; odlieha; odahl (kraj, kt) odletie, -im, -ia; odlieta; odlietnu; odletova, odletva; odlet, -u, m. odlev, -u, m.; in je odliv (morsk) odlea, -im, -ia odliatok, -tku, m.; odlia; odlieva odliez, odleziem, -z odlin; odli (sa); odliova (sa) Odliv, -u, m. (morsk odliv); in je odlev odli, -im, -ia; odluova; odluiten odud, -a, m , samotr; odudn odldi, -im, -ia; od-ludzova odluka, -y, g. pi. od-lk, z. odmaari (sa), -im, -ia niekoho odmk, -u, m.; odmk-n; odmknut od mala; od malika odmaova, -ujem, -uj odmena, -y, g. pi. odmien, .; odmeni; odmieat; odmeova odmera, -iam, -aj; odmeriava; odmeran; odmeranos odmies, -metiem, -metu; odmeta odmieta, -am, -aj; odmietnu odmlad, -u, m.; odmla-di; odmldza od mlada, astejie od mladi odmla sa, -im, -ia odmlie, -meliem, -mel odmlknu sa, -nem, -nu; odmlka sa odmlva = odhovra, odvrkova odmocnina, -y, . odmocni, -im, -ia; od-mocova; odmoco-vate odmontova, -ujem, -uj; odmontva odmota, -m, -aj (-cem, -c); odmotva odmrvi, -im, -ia; od-mva odmyka, -m, -aj odmyslie, -im, -ia odnrodni (sa), -im, -ia odna, -am, -aj *odna sa na nieo = vzahova sa na nieo oda, -nimem, -nmu; odat; odnma odnechcie sa (odne-chcelo sa mu) odnekade; odnekial (prsl.) odnies, odnesiem, -s; odna odnikade; odnikia {prsl.) odnma, -am, -aj: oda odnova, znova odno, -e, . odo (predl.): odo ma *odobedaj = popoludaj odobierka, -y, g. pi. odobierok, . odobra (sa), -beriem; odobera (sa), -m, -aj odobri, -im, -ia; odobrova *ododvna = oddvna odohna, odeniem, -enu 287 odola, -m, -aj; odolva odomkn, -em, -; od-myka odop, -pnem, -pn; odopna odopn, -em, -n odoprie, -priem, -pr odora, -oriem, -or; odorva odosia, -lem, -l; odosiela; odosielate odvodni, -im, -ia; o-dvodovac; odvodova odovzda, -m, -aj;o-dovzdva; odovzdan odpad, -u, m.; odpada; odpadn; odpadva; odpadnutie; odpadnut; odpadlk; odpadok, -dku; odpadov odpavzi, -im, -ia odpeati, -fm, -ia odpefa, -Ham, -Iaj odpna, -am, -aj odpis, -u, m., kpia, druhopis; odpsa; odpisova; odpiso-vate; in je opis odplata, -y, g. pi. odplt, .; odplati; odplca odplavi (sa), -im, -ia odplazi sa, -im, -ia *odplu = odplavi (sa) odpu, -plujem,-puj; odpTva odpli sa, -im, -ia odplyn, -nie, -n odpoinok, -nku, m.; odpoin, -niem, -n; odpova; odpovadlo odpota, -am, -aj; odpotava odpol, odpolu, odpoly (prsl.) *odpoludnie = popoludnie; *odpoludnia ' = popoludn; odpoludaj = popoludaj *odpomoc = pomoc, nprava odpor, -u, m.; odporn; odporova odporca, -u, n. pi. -ovia, m. odporui, -im, -ia; odpora odpove, -de, . odpoveda, -m, -aj; odpoviem, -vie, -vedia; odpovedz, -te odpoveda za nieo = zodpoveda za nieo *odpovedn = zodpovedn; *odpoved-nos = zodpovednos odpozorova, -ujem, -uj nieo odprata (sa), -cem, -c nieo; odpratva (sa) odpredaj, -a, m.; od-predajn; odpreda; odpredva; odpre-dava; odpredava-ka odpredu (prsl.) odprevadi, -im, -ia; odprevdza odpriaha, -am, -aj; odpriahnu odprisaha, -m, -aj odprosi, -im, -ia; odprosova; odprosene odprvoti (prsl.) odprvu (prsl.) odpudi, -im, -ia; odpudiv; odpudivos' odpuchn, -nem, -n; odpcha odpust, -u, m.; odpusti; odpustenie; odpustky, -OVJ m. pomn.; odpa odpta, -am, -aj, od-putna; odptava odputova, -ujem, -uj, ods, odcestova odpta, -am, -aj, odprosi; odpytovat; odpytvat odradi, -im, -ia; odrdza odrsf, -rastiem, -rast; odrasten; odrasta odra, oderiem, oder; odiera odrta, odpota 19* 288 odraz, -u, m.; odrazi; odra; odrazka odrazu (prsl.), naraz odrecitova, -ujem, -uj, predna (napr, bse) odrectovaf, -ujem, -uj (okovek zpamti) odredika (sa), -m, -aj odrenie, -ia, str.; o-drenina odrezky, -zkov, m. pomn. odriec, -reiem, -re; odrieka; odriec sa (nieoho) odrie, odriem, odr; odret; odren (in je odra, oderiem); odiera odrobina, -y, .; odrobinka odrobi, -im, -ia; od-rba odroi, -im, -ia; od-roova odroda, -y, g. pi. odrd, . odrodi sa, -im, -ia; odrodenie; odrd; odrodil; odrodilec odro, -a, m. odrotova, -ujem, -uj odrba, -em (-am); odrubova, odrba-va *odruda = rodzaj, odroda odrpa, -em; odrypo-va; odrypn odry, odryjem, -j odsca, -am, -aj (od odsoti) odsadn (si), -nem, -n odsedie, -im, -ia odsedla, -m, -aj odsek, -u, m.; odse-ka; odsekva; odsekn odshora (prsl.) odsli sa niekomu niem (za nieo) odsoti, -im, -ia; odsca odspieva, -am, -aj; odspevova odspodku (prsl.) odsahova (sa); od-sahva (sa) odst, -stojm, -stoja odstva, -am, -aj odstavec = odsek odstavi, -im, -ia; odstavova odstla, -steliem, -ste-I; odstiela odstrni, -im, -ia; odstraova; odstrniten odstrai, -im, -ia; odstraova odstri, -im, -ia; od-sta; odstrkova odstrediv; odstredi-vos odstrie, -striem, -str odstriha, -m, -aj; odstrihn; odstrih vat; odstrihova odstriky, -ov, m. po-mnon odstriok, -ku, m. odstrk, -u, m.; odstrk-n; odstkat; od-strkva odstrha, -am, -aj; odstrhava odstup, -u, m. odstpi, -im, -ia; odstupova odstupn, -ho, str. odsdenec, -nca, m. odsdi, -im, -ia; odsudzova odsun, -niem, -n; odsunova odsuvnik, -a, m. odsypa, -em, - (do-kon.); odspa, -am, -aj (nedokon.); od-sypva odkeri (sa), -im, -ia odklbn, -nem, -n; odklbova odkodn, -ho, str. odkodni, -im, -ia; odkodova odkraba, -em, -; odkrabova; od-krabn odkriepi, -im, -ia odtiepi, -im, -ia; od-tiepenec; odtepova; odtiepa; od-tiepnu 289 odtipnf, -nem, -n odtackat sa, -m, -aj odtade (prsl.), odta-diaT, odtia odahova (sa); odtiahnu odtaji, -jm, -ja; odta-jova oda, odtnem, odtn; odat; odtna odait = abstraktn *odtedy = odvtedy odteka, -m, -aj odteraz (prsl.) odtiahnu (sa), -nem, -nu; odahova (sa) odtial (prsl.), odtiato; odtadial, odtade odtiec, -teiem, -te; odteka odtie, -a, m.; odtienok, -nku; odtienit odtina, -am, -aj *odtisk = odtlaok odtisn, -nem, -n; odtska odtlai, -im, -ia; in je otlai odtlaok, -ku, m. odtok, -u, m. odtha, -m, -aj; odtrhn; odtha; od-trhovat; odtrhva odtrbi, -im, -ia; od-trubova odtuni, -nim, -nia; odtuova odui (sa), -im, -ia (nieo); oda, od-uova (sa) odumretie, -ia, str.; odumret odumrie,-mriem, -mr (niekoho); odumiera oduevni (sa), -im, -ia; oduevnen; o-duevovat (sa) odu, -ujem, -uj; o-dut; odva odvdza, -am, -aj (od odvies) (odda peniaze, nie odvdza") odvaha, -y, .; odvny odvali, -im, -ia; od-vla; odvafova odvar, -u, m.; odvarok, -rku, m. odva, -am, -aj (od odviez) odvi (sa), -im, -ia; odvaova; odvli-v; odvny; odvlivec; odvlivost odvaova, -ujem, -uj odvera (prsl.) odvai sa, -im, -ia niekomu niem, za nieo odvek odveta, -y, g. pi- odviet, .; odveti; odvetn odvetvie, -ia, g. pi- odvetv, str. odvia, -vejem; -vej; odviaty; odvie-va odviaza, -em, -u; odvaova odvies, -vediem, -ved; odvdza odviez, -veziem, -vez; odva *odvisl = zvisl; *odvislos = zvislos odvisn, -nem, -n; odvisnut odvlhnt, -nem, -n odvliec, -vleiem, -vle; odvlieka odvod, -u, m.; odvodn odvodi, .im, -ia; odvodzova; odvodenina odvodni, -im, -ia; odvodova odvola, -m, -aj; odvolac; odvolva; odvolvac; odvolvate! odvonku (prsl.) odvoz, -u, m.; odvozi; odva odvrti, -im, -ia; od-vratn; odvrtitel-n; odvraca odvrvaf, -am, -aj odvrhn, -nem, -n; odvrhnut; odvrho-va odvrchu (prsl.) 290 odvrkn, -nem, -; odvkaf; odvrkova odvadia (prsl.); od-vade odvtedy (prsl.) odvyka, -m, -aj {od nieoho); odvykn odvdy (prsl.) Odysea, -ey, d. a l. Odysei,' . Odyseus, -ea, m. odzadu (prsl.) odzeme (prsl,) odzemok, -mku, m. odznak, -u, m. odznie, -zneje (-ie), -ej; odznieva odznova (prsl.) odzrkadli (sa), -im, -ia; odzrkadova (sa) odzubadli, -im, -ia odzvoni, -im, -ia; od-zva -od a, -nem, -n; od-na odi, -jem, -j; odit ofarbi, -im, -ia; ofar-bovaf ofenzva, -y, ., tok; ofenzvny, ton ofera, -y, g. pi. ofier, ., obeta, dar; ofe-rova, obetova *oferta = ponuka, po-nknutie oficil, -a, m., radnk; oficilny, radn *oficier = dstojnk ofiena, -y, i. ofieizny, poloradn oflinok, -nku, m.; oflin-kovat ofrusn, -nem, -n ofrfla, -em, - ofrkn, -nem, -n; o-fka ofset, -u, m.; ofsetov ofknu, -nem, -nu; o-fka; ofukova ogaba (sa), -em, - *ogarka = uhorka oh (cit.) oha, -am, -aj ohanbie, -ia, str. *oharok = ohorok ohava, -y, g. pi. ohv, .; ohavn; ohavnk ohe, oha, m.; ohov Ohio (taj Ohjo), -ia, str. ohrd, -u, m. *ohadne tej veci = v tej veci (o tej veci) ohlas, -u, m. ohlsi (sa), -im, -ia; ohla; ohlasova (sa); ohlka; ohl-kr ohlvka, -y, g. pi. o-hlvok, . ohluchn, -nem, -n ohlpnu, -nem, -nu ohlui, -im, -ia; ohluova ohmata, -tm; ohmatva ohnica, -e, g. pi. ohnc, . ohnk, -a, m.; ohnek, -ka ohnisko, -a, g. pi. ohnsk, str.; ohniskov ohnivo, -a, g. pi. oh-nv, str.; ohnivko ohostroj, -a, m.; oho-strojca Ohov zem ohovzdorn ohn, -nem, -n; oh-na oh (cit.) ohorie, -, -ia; oboren ohovori, -im, -ia; ohovra ohraba, -em, -; o-hrabky, -ov, m. po-mnon; ohrabva; ohrabva ohrada, -y, g. pi. ohrd, .; ohradi; ohrdza; ohradzova ohranii, -im, -ia; o-hraniova ohrdi, -im, -ia; ohrd-n; ohda ohreblo, -a, g. pi. ohre-biel, str. ohrev, -u, m.; ohrevn ohriaknu (sa), -nem, -nu ohria, -hrejem, -hrej; ohrieva; ohrievac; ohrieva; ohrieva-dlo; ohrievre 291 ohrn, -hrniem, -hrn; oha; ohrnova ohromi, -im, -ia; ohromova ohromn; ohromnos ohrozi, -im, -ia; ohrozen ohrozova, -ujem, -uj; ohrozovan ohryzok, -zka, m. ohrz, -yziem, -yz; ohrza; ohryzova ohyb, -u, m.; ohybn ohybre, -rne, . ohba, -am, -aj; o-hbac; ohybova ohnat, -am, -aj (od ohn) ohyzda, -y, g. pi. o-hzd, .; ohyzdn och! (cit.); ochkat ochabn; ochabnut; ochabova ochladi, -im, -ia; o-chladn; ochldza; ochladzova ochorie, -iem, -ej; o-chorieva ochota, -y, g. pi. ocht, .; ochotn; ochotnk; ochotncky; o-chotnctvo ochrana, -y, g. pi. o-chrn, z.; ochrann; ochranca, n. pi. o-chrancovia, m.; o-chrankya; ochrni;, ochraova; ochra-ovatel ochromie, -iem, -ej; ochromi, -im, -ia; o-chromovat ochutna, -m, -aj; o-chutnva ochvat, -u, m. (choroba) ochvti (sa), -im, -ia; ochvacova Oidipus, -pa, m. oj, ojaj, ojej, ojoj (cit.) oje, oja, g. pi. oj, str.; ojce, ojko ojedinel okadit, -im, -ia; okiadza ok, -a, m. okamih, -u, m.; okamit (iba v odbornom nzvoslov) okarna, -y, . *okartova = oke-fova okat *okzal = slvnostn, vekolep okzia, -ie, i., prleitos okcident, -u, m., zpad *oken = ocen okefova, -ujem, -uj okenica, -e, g. pi. o-kenc, . okenn okienko, -a, g. pi. o-kienok, str. oklama, -em, -; okla-mva okavie, -iem, -ej oklep, -u, m., otep *oklep = odkiep okliesni, -im, -ia; o-klesova; oklesok okdi (sa), obliec (sa), upravi (sa) okuka, -y, g. pi. o-kk, . oklzia, -ie, S., zver; okluzvny; okluz-va okno, -a, g. pi. okien (okn), str.; okience; okienko; okieneko; oknr, -a, m. oko, oka, n. pi. oi, g. o, d. oiam, l. oiach, i. oami (dul: g. o, i. oi-ma), str.; ok, k, str. pomnoin (ok na polievke, v sieti, morsk ok); oko; oiko *okolinos = okolnos okolie, -ia, str.; okolit; okoln okolkova (s niekm, s niem); okolky okolnos, -ti, z.; v takchto okolnostiach (nie za takchto o-kolnost") okolo (predl. a prsl.) okoloidci okolostojaci okopa, -em (-m); o-kopva; okopva; okopvaka 292 okopnief, -ie, -ej; o-kopnieva okoreni, -Im, -ia; oko-reovat okostica, -e, g. pi. okostc, . okoti sa (o make, ovci ap.) okov, -u, m. (sud, 56.6 litrov); okovk okova, okut, okujem, okuj; okvaf okovitka, -y, i., lieh, plenka okovy, okov, . pomn. okrda, -am, -aj; o-kradnf, -nem, -n; okrda okraj, -a, m.; okrajn; okrajov okrja, -am, -aj; o-krajova okrasa, -y, g. pi. okrs, .; okrasn okrsnie, -niem, -nej okrli, -im, -ia; o-kraova; okrlen okrem (predl.) okres, -u, m.; okresn okriaf, -ejem, -ej; o-krievat okrdli, -im, -ia; o-krdlen; okrdova okrknu, -em, -u; o-krikovat okrivie, -iem, -ej okrchan *okrlek = obvod, oblas okruh, -u, m.; okrhly; okrhlast; okrun; okruok; okru-tek okrucb, -a, m. (chleba); okrutek; okruinky, odrobinky okrti, -im, -ia; okr-cat; okrucova okruie, -ia, str.; okru-ov oktva, -y, . oktavn, -a, m. Oktavin, -a, m. okther, -bra, L -bri, m.; oktbrov; ok-tbrista oktrojova, nanti okuliare, -ov, m. po-mnon *okuliarnik = kobra okulista, -u, m., on lekr okultizmus, -zrnu, m. okn, -a, m. (ryba) oka sa, -am, -aj; oka v; oka-vos okupcia, -ie, ., zaujatie, obsadenie, zabor okpa (sa), -em, -u (-am, -aj) okupova, lepie obsadi, zabra, zauja okur, -u, m., ohrev; o-kurova oksi, -im, -ia; okusova okuf, -ujem, -uj; okut; okutie; okva okzli, -im, -ia (bsn.), oari; okzova; okzujci okvetie, -ia, str. okypti (sa), -im, -ia; okypova okyslii, -im, -ia; o-kysliovaf okyslie, -ie, -ej oldom, -a, m. oleander, -dra, l. -dri, n. pi. -dre, m. olej, -a, m.; olejek; olejnat; olejova; olejkr; olejkrsky olejomaba, -y,, . olenivie, -iem, -ej *olevrant = olovrant Oga, -y, .; Ogin, -a, -o olienif sa, -i, -ia (had sa olieni) oligarch, -a, n. pi. -ovia, m.; oligarchia oliva, -y, g. pi. olv, .; olivov Olivetsk hora olzaf, -em, -u; oliz-nf; olizova Olomouc, -e, S.; olomouck olovo, -a, g. pi. olov, str.; oloven; olovni-ca; olovkp olovrant, -, m.; olovrantova *ola = jela 293 Oltr, -a, l. -i, m.; oltrny; oltrik olpif, -im, -ia; olupova outova, -ujem, -uj Olymp, u, m.; olympsk Olympia, -ie, .; olympsk; olympida oma, -am, -aj; o-mka omachnatie, -ie, -ej oma, -am, -aj (od omlie) omaova, -ujem, -uj ommi, -im, -ia; omamova; omamn omasta, -y, ., mas; omasti; omasten *omata = ohmata omdli, -im, -ia om, omnem, omn; omt; omina (topnky omly nohu) omdlie, -iem, -ej; omdlieva omedi, -im, -ia omedzi, -im, -ia omega, -y, . omeleta, -y, g. pi. o-meliet, . omelo, -a, g. pi. omiel, str. omeka (sa), -m, -aj; omekva (sa) ometaka, -y, .; ome-ta; ometva omies, ometiem, ome-t; omieta; omiet-nu; omietka omilosti, -im, -ia ominzny omladit, -im, -ia; o-mlaovaf; omladn; omladnut; o-mldza omladnica, -e, i. *omluva = ospravedlnenie; *omluvi = ospravedlni omluvenka = ospravedlnenie omnibus, -su, m. omnoho (prsl.) omota, -ocem (-m); omotva omri, -im, -ia; o-mraova omrvina, -y, g. pi. o-mrvin, .; omrvinka omrzie, -im, -ia; omrzen; omrzenos; o-mza omrzn, -nem, -n oma, -e, g. pi. omi, .; omov omyl, -u, m.; omyln omli (sa), -im, -ia omy, -yjem, -yj; o-. mva on, ona, ono; onen, ona, ono onai (sa), -im, -ia onajska, -y, g. pi. onaj-siek, . onakv, onakvej onam ondatra, -y, g. pi. on-datier, . ondie (sa); ondej, ondejte Ondrej, -a, m. (Andrej je radn krstn meno); ondrejsk; On-dro; Ondri ondulcia, -ie, .; on-dulova onedlho onehdy; onehdaj onemie, -iem, -ej; o-nemel onemocnie, -iem, -ej, ochorie oneskori sa, -im, -ia; oneskorieva sa onezdravie, -iem, -ej onika, -m, -aj onomatopoja, -e, .; onomatopoick ontogenia, -ie, . onuca, -e, g. pi. onc (onuc), . oucha, -m, -aj; o-uchvat op, -a, n. pi. -y, m. opi, -im, -ia; opao-vaf opad, -u, m.; opadn; opadnut; opadva; opadva opacha, -y, g. pi. o-pch, ., ozruta opja, -am, -aj (od opoji) opak, -u, m.; opan 294 opakova; opakva; opakovac opl, -u, L -i, m.; op-lov; oplovit; opalizova opli, -im, -ia; opaova oplka, -y, g. pi. op-lok, .; oploka opanova (sa), -ujem, -uj; opanya opanta (sa), -m, -aj niekoho niem; o-pantvat (sa) opar, -u, m.; opari; opra opsa (sa), -em, -u niem opasok, -ska, m. opt, -a, m.; optsky; optstvo opatera, -y, g. pi. opatier, z. optka, -y, g. pi. optok, 2. (prov, aba-tia) Opatov, -ej, . opatri, -im, -ia; opatrova; opatrva; opatrova; opatrovnk; opatrovnica; o-patrovnka; opa-trovncky; opatro-vanec; opatrovanka opatri (si) = zadovi (si) opatrn; opatrnos op; optn, optovn optok, -tka, m.; opt-kov optova, -ujem, -uj; optovac opcia, -ie, z.; opn; op-tova opeka (sa), -m, -aj; opekanec opeknie, -iem, -ej *opelicha = vyplznu opera, -y, g. pi. opier, ., spevohra; opern opercia, -ie, .; operan; operatvny; operatr operadlo, -a, g. pi. ope-radiel, str. operatr, -a, m. opereta, -y, g. pi. operiet, i.; operetn operi (sa), -im, -ia niekoho niem; operen; operenec, -nca, n. pi. -nce, m. opevni, -im, -ia; o-pevova opica, -e, S.; opiiak; opika; opi, -ia, -ie opiec (sa), opeiem, ope; opeka (sa) opiera (sa), -am, -aj opja (sa), -am, -aj opilec, -lea, m.\ opilstvo opli, -im, -ia; opio-va opis, -u, m.; opsa; o-pisova; opisovatel {in je odpis) opi (sa), opijem, -j; opja (sa) pium, -ia, str.; piov oplca, -am, -aj; o-plati oplaka, -em, -; o-plakvat oplknu, -em, -u; o-plakova oplan, -a, m.; oplan-sk; oplanstvo opfasnt, -nem, -n; opasnut *opltka = obltka oplecko, -a, str. oplen, -a, m. opleivie, -iem, -ej opletaka, -y, g. pi. opletaiek, . oplies, -pletiem, -plet; opleta-oplie (sa) niekoho, oplel (sa) oplodni, -im, -ia; o-plodnenie; oplodova oplva, -am, -aj oplzl; oplzlos oplznu, -nem, -nu; opznut opoj, -a, m. *opomint = zabudn, zameka, zanedba, premla, preps opona, -y, g. pi. opn, . oponova, odporova; oponent 295 opora, -y, g. pi. opr, '?.; oporn nny; oportunisa i sa, -im, -ra; opovaova; opovliv; opovlivos ia (sa), -m, hn, -em, -; o-povrhol; opovrhova; opovrhnut; o-povrhnutie *opovren = opovrhnut; *opovrenie = opovrhnutie opovrliv; opovrlivo *opozdiC (sa) = oneskori (sa) opozcia, -ie, ., odpor; opozin opra, operiem, operu; opiera oprata, -y, g. pi. oprt, i.; oprtka oprava, -y, g. pi. o-prv, .; opravn; o-pravi; opravova; oprva; opravova-tel; opravova (nie sprvkre") opravdiv; opravdi-vosf *opravdu = naozaj opravi, -im, -ia; opravova oprvnif, -im, -ia; o-prvnen; oprvova; oprvujci *oprekot = ozlomkrky opcha', -a, -aj; o-pchnu; oprchva; oprchovat oprias, opradiem, -d oprie (sa), opriem, o-pr; opiera (sa) *oprobova = sksi *oproti = voi v takchto prpadoch: lska oproti rodiom" = lska voi rodiom; cta oproti nemu" = cta voi nemu ap. oproti (predl.) optant, -a, m.; optova optatv, -u, m.; opta-tvny optika, -y, .; optik, n. v pi. optici; optick optimti, -ov,m. pomn. optimizmus, -zmu, m.; optimista; optimistick opuche, -chle, ., o-puchlina opuchn, -em, -; o-puchnut; opcha, -am opuka, -y, f. pi. opk, .\ opukov opulentn opusti, -im, -ia; opusten; opa oputna, -m, -aj niekoho niem opta sa, -am, -aj; opytovat sa; opyto-vac orabovaf, -ujem, -uj orcia, -ie, . or, -a, m.; oraka (ensk, o orie); o-raka (oranie) orina, -y, g. pi. orin, . orkulum, -ula, str., vetba, vetiare oran, -a, m., astejie pomaran ora, oriem, or; orac ortor, -a, m., renk oratrium, -ia, str.; o-ratrny cratova, -ujem, -uj, astejie ochrni, zachrni Orava, -y, .; Oravec; Oravka; oravsk; Oravsk stolica, upa oraztkova = opea-i, opeiatkova orba, -y, g. pi. orib, . ordlie, -if, . pomn. ordincia, -ie, .\ ordinan ordinr, -a, m.; ordinova ordinarit, -u, m. ordinrny, neslun, hrub ordonancia, -ie, .; or-donanc, -a, m., vojensk posol ordre (fr., taj ordr), -u, m., rozkaz orech, -a, m.; orecho-296 v; Orieok, -ka, m.; oriestek, -a, m. Orestes, -sta, m. oreec, -Sca, m. (rastlina) oreie, -ia, str. Orfeus, -ea, m. organ, -a, m.; organista; organistka orgn, -u, m. organizcia, -ie, .; organizan; organizova organizmus, -zmu, m.; organick, strojn organtn, -u, m.; organ-tnov Orgetorix, -xa, m. orgie, -i, . pomno-n orgovn, -u, m., bzick orchester, -stra, L -tri, m.; orchestrov; orchestrlny orchidea, -ey, d., L -ei, ., vstava orient, -u, m., vchod; orientlny; orientalista orientova (sa), -ujem, -uj, oboznmi niekoho s niem (v nieom); orientan orieok, -ka, m.; oriekov; oriestek, -a, m. originl, -u, l. -i, m., pvodina; originlny; originalita; originlnos, pvodnos Orin, -a, m. orkn, -u, m. Orlen, -u, m.; orlensky; Panna Orlenska orlica, -ce, S.; Orlick hory orla, -afa, str.; or-latko orlk, -a, m.; orlek; orlici, -ia, -ie ornament, -u, m., ozdoba; ornamentlny; ornamentika ornt, -u, m. ornitolgia, -ie, .; ornitologick orn oroka, -y, g. pi. oro-iek, S. orodova; orodovnk; orodovnica orografia, -ie, ., horo-pis; orografick, ho-ropisn orol, orla, n. pi. orly (zosob. -i, ak. pi. -ov), m.; orl, -ia, -i e Orol, Orla, m. (spolok); orol (len Orla); orol-sk, orolstvo ortiel, -a, l. -i, m., rozsudok ortodoxia, -ie, $.; ortodoxn ortoepia, -ie, . ortofonia, -ie, . ortografia, -ie, ., pravopis ortoktonia, -ie, i. ortopdia, -ie, .; ortopedick ortu, -i, i., iv striebro; ortuov; ortu-nat os, osi, S, (poda kos); osov; trojosov osa, osy, g. pi. s, S. (hmyz); os, osia, osie (hniezdo) osada, -y, g. pi. osd, .; osdka osadi (sa), -im, -ia (u ns sa osadil nov lekr); osdza; osadzova osadnk, -a, m.; osadncky; osadnctvo osamel; osamelos osamostatni (sa), -im, -ia; osamostatova (sa) osamote (prsl.); osa-motniet; osamoto-va oscilcia, -ie, ., kmitanie; oscilan osebe (prsl.), osve osedla, -m, -aj oselnk, -a, m. osem, smi, gen. smich osematyridsiatnik, -a, m. 297 osemdesiat; osemdesiaty; osemdesiatka; osemdesiatnik osemdov osemhodinov osemraesan osemns; osemnsty osemramenn osemron osemsten, -u, m. osemstrann osemtriedny osemuholnk, -a, m. *osenie = siatina osev, -u, m.; osevn oschn, -em, -; osy-cht; oschna osia, osejem, osej; osieva osidlit (sa), -im, -ia osidlo, -a, g. pi. osdel, str. osihotie, -iem, -ej; osihoti, -im, -ia; o-sihotenost; osihote-n osika, -y, g. pi. osk, i.; osikov osinie, -iem, -ej; o-sinel osirie, -iem, -ej; osirel; osiren; osire-nos oslroten; osirotenos osivie, -iem, -ej osla, -y, S.; oslika (brsok) osia, -ata, str.; osliat-ko oslabi, -im, -ia; oslabn; oslabnut; o-slabnutie *osladi = sladi (zelina) osladi, -im, -ia; osl-dza; osladzova oslava, -y, g. pi. oslv, .; oslavn; oslvi; oslavova; oslve-nec oslni, -im, -ia; oslova oslobodi, -im, -ia; o-sloboden; oslobodenie; oslobodite; o-slobodzovat; oslobodzovac *osmahl = poern, ohoren, oplen Osmanstvo, -a, str.; os-mansk; osmani-na osmeli (sa), -im, -ia; osmelovat sa osmina, -y, .; osmin-ka osmohran, -u, m. osmorak osmorka, -y, g. pi. 08-moriek, . osmutnie, -iem, -ej smy, -a, -e (s. rad.); in je smi = osem osnova, -y, g. pi. o-snov, $.; osnovn; o-snovnk osoba, -y, g. pi. osb, z.; osbka; osobn osobi (sa), -im, -ia osobitn, zvltny, oddelen osobiv (d osobova si) osobnctvo, -a, str., personl osobnikr, -a, m.; o-sobnikrstvo osobnos, -ti, i. osobova si, -ujem, -uj osoova, -ujem, -uj; osoovatel osoh, -u, m., zisk, prospech osol, -sla, n. pi. osly (zosob. osli), m.; osl, -ia, -ie; oslk; osl-ek; oslica osopi sa, -im, -ia osoi, -im, -ia; oson ospalec, -lca, m. ospanliv; ospanli-vos ospevova, -ujem, -uj ospoveda (sa), -m, -aj ospravedlni, -im, -ia; ospravedlnenie; o-spravedlova oska, -am, -aj; osr-kova; osknut Ossian (taj Ojen), -a, m. os, osti, .; stie; os-ten 298 ostarie, -iem, -ej; o-starieva; osarnf; ostarok, -rka, m. osta, ostanem, ostan; ostva ostatn ostatok, -tku, m. oste, osta, m.; ostnat ostentatvny; ostentatvne osteomalakia, -ie, i . stie, -ia, str. ostrakizmus, -zrnu, m., sd repinov ostrait; ostraitos ostredok, -dka, m. ostrekn, -nem, -n; ostrieka; ostreko-va ostrica, -e, . ostriea, -am, -aj ostriha, -m, -aj ostriha, -am, -aj; porovnaj vystrha (sa) Ostrihom, -a, m.; Ostri-homan; ostrihomsk ostri, -im, -ia ostriok, -ku, m. ostro (prisl.) ostroha, -y, g. pi- ostrh, .; ostrka ostros, -ti, i . ostrostrelec, -lca, m. ostrouhl osroumn; ostroum-nos ostrov, -a, m.; ostrovek; ostrovan; o-strovn osrovid, -a, n. pi. -y, m., rys ostrovidn ostrovtip, -u, m. ostrozrak ostrha, -am, -aj; o-struhva *ostruiny = ernice, erniie ostrulina, -y, z. ostrva, -y, g. pi. ostv, . ostr; ostro (prsl.) *ostudi = ochladi *ostydn = ochladn ostcha sa, -am, -aj; ostchav osud, -u, m.; osudov; osudn osudie, -ia, str. osuhe, -hle, .; osuh'i-na oseh, -a, m., postru-he, postruhnik osui, -im, -ia; osat; osuova osve (prsl.), osebe osvedi (sa), -im, -ia; osvedenie; osvedova *osvedi sa v nieom = dokza sa v nieom (napr. v rade) osveta, -y, .; osveto-v osvetli, -im, -ia; o-svetiova; osvetlia-va osveie, -iem, -ej osvieti, -im, -ia; o-svieten; osvietenec; osvietenos; osvecova osviei, -im, -ia; sve-ova *osvobodi (sa) = o-slobodi (sa) osvoji (si), -im, -a osycha, -m, -aj; o-schat, -am, -aj; o-schna osypa (sa), -em, -; ospa (sa), -am, -aj ospky, -pok, . po-mnon oalie, -iem, -ej,, zblaznie oarpa, -em, - oati, -im, -ia; oa-cova oedivie, -iem, -ej oemetn; oemetnos; oemetnk oetrova; oetrovate; oetrovateka oia, -u, m., oialnie,, zvrat oiali, -im, -ia, oklama opan, -ej, . oklba, -em, -; okl-bva okliv; oklivec 299 okrabaf, -em, -; o-krabn okrie, -iem, -ej; o-kiera okvarka, astejie kvarka omeknf, -nem, -n opatnie, -iem, -ej; opatnievaf opleckn, -nem, -n; opliecha; oplecho-va otara, -y, g. pi. otr, ., akos, neprjemnos, staros otep, -u, m. otiepok, -pka, m.; o-tiepkr oudif, -im, -ia puchnf, -nem, -n; ocha; ochan; ochanec; oucho-va oumel; oumelos ota, -am, -aj; otav ota, -am, -aj ofarbavief, -iem, -ej *otava = mldza *otza sa = opta sa otzka, -y, .; otznik, -a, m.\ otzny otcov, -a, -o otcovize, -zne, ; otcovrah, -a, m. otcovsk otcovstvo, -a, str. Oten, -a, m. otim, -a, m. otina, -y, . otec, otca, m.; svt Otec (ppe); nebesk Otec; Otcovia (a-potolsk, cirkevn) otehotnie, -iem, -ej *oteka = opcha; *oteklina = opuchlina otei sa otemnie, -iem, -ej otep, -i, .; otiepka oteplie (sa), -ie, -ej; oteplieva; otepli otiera, -am, -aj; o-trie Otlia, -ie, . *otisk = odtlaok *otka = styk otlai, -im, -ia; otl-a; In je odtlai otlak, -u, m. otlcf, otliem; otka otmavie, -iem, -ej. Oto, -a, m. Otokar, -a, m. otoman, -u, m., tureck pohovka otomansk, tureck otras, -u, m. otrava, -y, .; otrvi otri, -im, -ia; ota otrias, otrasiem; o-triasa, -am otrie, -iem, -; otiera otriezvie, -iem, -ej; otrok, -a, m.; otrokya, -ne, i.\ otrock; otroctvo; otrockos; otrokr otruba, -y, g. pi. otrb, . otrusiny, -sn, . po-mnoin; otrusinky, -niek, odrobinky, o-mrvinky otrusky, -siek, . pomri. otupa, -y, S.; otupn; otupno (prsl.); otup-n otupie, -iem, -ej; o-tupen; otupel; o-tupelos otupi, -im, -ia otui (sa), -im, -ia; o-tuova (sa); otuil; otuilos; otuie otvra, -am, -aj; o-tvori otvor, -u, m. otvori, -im, -ia; otvra otvrdn, -em, - *otyl = tun; *oty-los = tunota cuvertura (taj uver-tra), -y, i., predohra ovcie, -i, S. pomn. ovad, -a, n. pi. -y, m. ovaiif, -im, -ia; ovla ovlny, vajcovit *ovan = ovia ovdnf, -nem, -n; o-vda; ovdnut ovca, -e, g. pi. oviec, .; ov, -ia, -ie; ov-iar; oviarsky; ov-800 iare; ovnec; ov-iak (pes) ovdovie, -iem, -ej; ovdoven ovea (prsl.), omnoho oveni, -im, -ia; o-venieva overi, -im, -ia; overova ovesi, -im, -ia; ovea; ovesova vi (cit.) ovia, ovejem, ovej; ovieva oviaza, -em, -u; o-vzova Ovdius, -ia, m. ovin, -niem, -n; o-vinova ovisn, -nem, -n; o-visnut ovi, -ijem, -ij; ovja ovlda, -am, -aj; ovldnu ovlai, -im, -ia; ovla-ova ovlhn, -em, - ovlivni, -im, -ia; ovliv-nen; ovliviova; ovlivovatel ovocie, -ia, str.; ovocn; ovocinr; ovocinrstvo ovos, ovsa, l. ovse, n., a. pi. ovsy, m.; ovsen ovplyvni, -im, -ia; o-vplyvnen; ovplyvova; ovplyvftova-te ovrtn, -nem, -n; o-vta ovrbi, -im, -ia; ovru-bova ovsienka, -y, . ovsina, -y, S., ovsina, div ovos ovsik, -a, m. *ovednie = zovednie *ovem = pravda, pravdae, akoe oxyd, -u, m., kyslink; oxydcia; oxy-dova oxymoron, -ra, str. ozaj, ozajstne (prsl.); ozajstn ozbja, -am, -aj ozbroji, -jm, -ja; o-zbrojenec; ozbrojova ozdoba, -y, g. pi. o-zdb, .; ozdobn; ozdbka; ozdobi; o-zdobova ozdravie, -iem, -ej, sta sa zdravm; o-zdravi, -im, -ia, u-robi zdravm ozelenie, -iem, -ej oziaba, -em, -u (v nohy); oziabnu; oziab-nut; oziablina Ozl, -a, m. ozimina, -y, g. pi- ozimn, i . ozlti = pozlti ozlomkrky (prsl.) oznai, -im, -ia; oznaova oznam, -u, m.; oznmi; oznamova; o-znamovate ozn, -u, m.; oznov ozorn ozruta, -y, g. pi. ozrt, .; ozrutn; ozrut-nost; ozrutnsky ozubie, -ia, str. ozubi; ozbkova ozva sa, -em, -; o-zvat sa ozvena, -y, z. ozva sa, -am, -aj Oany, -dian, m. pomnoSn oeh, -u, m., ohreblo, pekrska lopata; o-ehat; oehn; oe-hol; oehnut oelie, -iem, -ej oeni sa, -im, -ia oiali, -im, -ia oiari, -im, -ia; oarova oiha, -m, -aj oi, -ijem, -ij; olr va oivi, -im, -ia; oivova; oivie oltn, -em, -; oltnut oobri, -im, -ia; oobraova 801 P p (cit.) paberkova, -ujem, -uj pe (cit.) pacient, -a, m., chor; pacientka pacifikcia, -ie, S.; pa-cifikan; pacifikova; pacifista; pacifizmus pacn,-nem, -n; pc-ka paesy, -ov, m. pomn.; paiesky pi sa, -im, -ia pamaga, -y, g. pi. pamg, . f d, -u, m. (in je prpad); pdov padk, -a, m. pada, -m, -aj; pa-dva; padac *padela = falova; *padelok falzifikt padn, -em, -; padnc; padol; padl pdny pdostroj, -a, m. Padova, -y, l. v Pdov, .; padovsk (cirk. padunsky) padch, -a, n. pi. pa-dsi, m. paf (cit.) pag, -a, m.; pagik pagna, -y, ., strnka; pagincia; pagiao-va, strnkova pagoda, -y, g. pi. pagd, f. pna, -y, S. paholok, -lk, m.; paholek; paholi pahorkatina, -y, i. pahorok, -rku, m.; pa-horkov; pahorkat; pahorkovit pahrb, -u, m.; pahrbok. -bku, m. pahreba, -y, g. pi. pahrieb, . *pahl kpe pach, -u, m., zpach pcha, -em, u; pchajc (puc); pchaj; pchate pchnu, -em, -u (niem) pachora, -aa, str.; pa-choliatko pacholk, -a, m. pachti, -im, -ia po nieom *pacht = njom, -renda; *pachtier = rendtor, njomca pair (taj pr), -a, m. pajc, -a, m.; pajcko; pajcky pajed, -a, m., vred, pandrava pajedi (sa), -im, -iaj pajediv pajes, -a, m.; pajesov; pajesovit *pajta = humno pka, -y, i., sochor pakfn, -u, m.; pakf* nov *paklk = balk pakostnica, -e, . *pakova = bali pakamta, -y, S. pakt, -u, n. pi. -y, m. pal, -u, m., iara, pal pala, -y, . pfa, -le, S. palc, -a, m.; palcov paladin, -a, m. paldium, -ia, str. Palas, S. neskl. palatla, -y, S., mkk (podnebn) hlska; palatalizovat, rak-i t palatn, -a, m.; palatin-sky; palatnstvo pafba, -y, g. pi. palieb, . pliv; plivos; pl-ivo (prsl.) palec, -lca, m.; palek; palcov; palen plen, -ho, str.; p-lenica; pleniar; plenka; plenkov; plenen paleograf, -a, m. paleolitia, -ie, i.; paleolit paleontolgia, -ie, S. paleotyp, -u, m. Palestna, -y, .; palestnsky 20 302 paleta, -y, g. pi. paliet, . - palica, -ce, g. pi. palc, i . ; palika pali, -a, m.; palisk palier, -a, m. palilogia, -ie, S. palimpsest, -u, m. palina, -y, . palindia, -ie, S. palisda, -y, . pli, -im, -ia; plie-va; pliv palivo, -a, str.; palivov palma, -y, g. pi. pa-liem, .; palmov palmre, str. nesklon.; palmrny Palmra, -y, S. Pao, -a, m.; Pako palo, -a, m.; palok palota, - j ' , g. pi. palt, . paluba, -y, g. pi. pa-lb, . Paludza, -e, .; Palu-dan; paludzsk; Pa-ludanka; Paldzka; Palan; palan-sk; Palanka pamf, -ti, .; zpamti, nazpam; pamti-hodn; pamtliv; pamtnk; pamtni-ca; pamtnos pamta (sa), -m, -aj; pamtova pamflet, -u, m., hano-pis; pamfletista, -u, m. Pamflia, -ie, . pamiatka, -y, g. pi. pa-. miatok, .; pamiat-. kovy pampch, -a, m.; pam-pok pamuk, -u, m., bavlna pn, -a, vok. pane, m.; pane doktore!" = pn doktor!; pane ministre!" = pn minister; pane profe-sore!" = pn profesor!; pane uiteu!" = pn uitel! ap.; pansk, napr. snemova, chka ap.; in je pnsky = musk, napr. pnska obuv; panstvo = a) pni, b) pansk majetok; Pn = Boh; Kristus Pn; Pn Boh, g. Pna Boha pna, -aa, str.; pn* a pank, -a, m. Panama, -y, .; ina Panamsk; panama (klobk i vek podvod) pnbokova kravika pancier, -a, m.; pancierik; panciernik; pancierov panucha, -y, g. pi. panch, .; panu ka pandekty, pandektov, m. pomn. pandrava, -y g. pi, pandrv, . pandr, -a, n. pi. -i, m.; pandrsky panegyrik, -a, n. pi. panegyrici, m., vele-bite; panegyrika, -y, ., chvlore panenka, -y, .; panensk; panenstvo *pnev = panva pangermn, -a, m.; pangermnsky pani, panej, d., l. pa-nej, a. paniu, i. pa-ou; mn. n., a., v. pa-nie, g. pani, d. pa-niam, Z. paniach, i. paniami, z.; milos-pani" (len v hovorovej rei) = milostiv pani; pani doktor!" = pani doktorka! panic, -a, m.; panick; panictvo pnik, -a, m., mal pn panika, -y, .; panick (taj s n, nie s ) pnko, -a, m. Pankrc, -a, m. panna, -y, g. pi. panien, .; panensk; panenstvo; Panna Mria panoha. -y, g. pi. pa-nh, ., haluz; pa-nka Pannia, -ie, .; pa* nnsky panoptikum, -ka, str. panorma, -y, z,; pa-normov pano, -a, m.; pano-sk panova; panovan pnovit; pnovitos; pnovito (prsl.)' panovnk, -a, m.; panovncky; panovnica pansk, -, -; napr. pansk snemova, chka; in je pnsky panslv, -a, n. pi. -i, m.; panslavizmus panstvo, -a, str., a) pni, b) pansk majetok pantina, -y, . *pnt = zves, dka pantalny, -ov, m. pomn. panteizmus, -zrnu, m.; panteista, -u, m. Panten, -u, m. {chrm v Rme); panten, -u, m. (budova, kde s pochovan vznamn muovia) pantomima, -y, g. pi. pantomm, .; pantomm, -a, m.; pantomimick panychda, -y, . panva, -y, S.; panvica; panvika papagj, -a, m. papek, -eka, m., patyk *papendekel = lepenka pper, -a, m.; pperie, -ia ppe, -a, m.; ppesk papier, -a, /. -i, n. a ak. pi. -e, m.; papierov; papiere; pa-piernik; papiernick; papiernictvo papier m ach (fr., taj papjma), str. ne-skl., papierovina papirosa, -y, g. pi. pa piros, . papkaf, -m, -aj papln, -u, m., prikrvka; paplnik papuh, -a, m. papradie, -ia, str.; papra, -e, .; papra-ov paprka, -y, . paprika, -y, .; paprikov *paprlek = l; *pa-prlekovit = lo-vit papua, -e, g. pi. pa-p (papu), .; pa-puiar papufa, -le, g. pi. pa-pl (papuli), .; pa-pulova *papek = papagj papyrus, -su, m.; pa-pyrusov pr, -u, m., dvojica; prik; prok, -rku (nie virla); prny; prov para, -y, g. pi. pr, .; parn; parnk parabola, -y, g. pi. parabol, S.; parabolick praka, -y, S. parda, -y, .; pardny; pardi sa; pa-rdnik; pardnica paradajka, -y, g. pi. paradajok, .; paradajkov paradigma, -y, S. paradox, -u, m.; paradoxn parafn, -u, m.; parafnov parafrza, -y, I., opis; parafrzova paragraf, -u, m. paralaxa, -y, .; para-laktick paralela, -y, g. pi. paralel, ., porovnanie; paralelizmus; paraleln, rovnoben; paralelka, poboka paralytik, -a, n. pi. paralytici, m.; paralza, -y, . paralyzova paramtia, -ie, . 20* 304 paranoja, -e, S.; para-noik; paranoick pra, -am, -aj; p. raj; prajc paratl, -im, -ia partny, pohotov *parazl = ddnik parazit, -a, m., privnk parcela, -y, g. pi. parciel, ., diel pozemku parcelcia, -ie, S.; par-celan; parcelova parcilny, iaston pardon, -u, m., odpustenie, milos; par-donova parenica, -e, g. pi. parenc, . parenisko, -a, g, pi. parensk, str. parentza, -y, ., vsuvka, vloka perre, str. neskl., -sudok, mienka, nlez (sdny) *parez = pe parforsn parfum (fr., taj par-fiim), -u, m.; parfumria; parfumova pri al. al pri = rovn paria, priu, n. pi. p-riovia, m. paripa, -y, g. pi. parp, S. pari (sa), -im, -ia pari (sa), -im, -ia parita, -y, g. pi. part, ., rovnos; paritn Par, -a, m.; Parian; Paranka; parsky Pariovce, -iecs S. pomnon park, -u, m.; parkova; parkovisko parkan, -u, m., ohrada, plot Parkan, -a, m. (obec) parket, -u, m. parketa, g. pi. parkiet, .; parketr prkrt, astejie pr rz, niekoko rz parlament, -u, m.; par-lamentrny parlamentr, -a, m. *parma = mrena parmaznsky (syr) Parnas, -u, m.; parna-sista; parnask parnk, -a, m., paro-lo parn (parn mlyn) prny (prne slo) parobok, -bka, m. pardia, -ie, i.; parodick; parodista paroh, -u, m.; parotek parocha, -ne, g. pi. parochn, . prok, -rku, m.; pr-kr parola, -y, g. pi. parol, ., heslo parolo, -de, ., parnk; parolodn Parom, -a, m.; paro-movsk paromlyn, -a, m., parn mlyn paroplavba, -y, .; pa-roplavebn parostroj, -a, m. paroxyzmus, -zmu, m. pr rz, niekoko rz parta, -y, g. pi. prt, .; partica parte, str. neskl., smrt-n oznmenie parter, -u, l. -i, n. pi. -y, m., przemie Partenn, -nnu, m. (chrm) partia, -ie, .; partiov participcia, -ie, .; participova, ma podiel na nieom particpium, -ia, str., prastie; participil-ny partikula, -y, g. pi. par-tikl, ., astica partikulrny, iaston; partikularizmus partitvny partitra, -y, . partizn, -a, m.; partiznsky partner, -a, m., spolonk; partnerka paruf, -te, I., halzka; parutie parvenu (fr., taj pat-venii), m. neskh pas, -u, m. 305 ps, psa, m. (ale: chytili sa za pasy); psik; psov; pso-vit *pask = pastier pasant, -a, m., mimo-idci past, -u, m.; past-ny pas, -e, S., priechod pasaier, -a, m., cestujci pasca, -e, g. pi. pasci, . pasia, -ie, ., zuba pasienok, -nka, m. = paienka pasionl, -u, l. -i, m. pasvum, -va, str., trpn stav; pasva, pasv, str. pomno-n; pasvny; pasivita pska, -y, g. pi. psok, S.; pskova paskuda, -y, g. pi: pa-skd, . psmo, -a, g. pi. pem, str.; psmov *pasova = svedi (niekomu nieo) pasovaf sa, -ujem, -uj, zpasi psovec, -vca, m. ps, pasiem, pas; psa; psava pastel, -u, l. -e, m.; pastelov pasterizcia, -ie, &.; pasterizova pastier, -a, m.; pastiersky; pastierstvo pastila, -y, g. pi. pastil, .; pastilka pastor, -a, m. pastorlka, -y, .; pastorlny pastorkya, -ne, S. pastorok, -rka, m. pastva, -y, g. pi. pas-tiev, . pastvisko, -a, str. pasus, -usu, m., krok, lnok v knihe paa, -u, m.; paalik, -a, m. paa, -e, ., pastva paie, -i, z. pomn.; paiov *pakrta = makrta pakvil, -u, l. -e, m., hanopis *patika = patta, pattka; *patikr = patetr, pattkr pat, -u, m.; patov Patagnia, -ie, ., lepie Patagnsko; Pa-tagnec; Patagnka; patagnsky patlia, -ie, . patent, -u, m.; patentn; patentov; pa-tentlny pter, -tra, m. *pter = chrbtov kosf (chrbtica) paternita, -y, ., otcovstvo patina, -y, i . patolgia, -ie, .; patolg, -a, m.; pato-loka; patologick ptos, -osu, m.; patetick ptraf, -am, -aj; ptrav patriarcha, -u, m. patriarchlny, starodvny patricij, -a, m.; patri-cijka; patricijsk ptriky, -iek, . pomn.; ptrikr patrin, prslun, nleit, vhodn patrimnium, -ia, str.; patrimonilny patriot, -a, m., vlastenec; patriotick; patriotizmus patri (sa), patr sa *patrn je = zrejm je, jasn je patrn patrola, -y, g. pi. patrl, z. patrn, -a, m., ochranca; patrnka, ochrankya; patront, -u, m.; patrontny patrna, -y, ., nboj; patrnka, tovre na patrny; patr-nov patvarista, -u, m.; pa-306 tvria, -ie, .; patva-rizovat patyk, -a, m. Paula, Paulna, -y, . paulin, -a, m.; panlrisky Paulny; Viliam Pauli-ny-Tth pauperizmus, -zrnu, m., schudobnenos paul, -u, m.; paulny; paualizova pauza, -y, g. pi. puz, ., prestvka pv, -a, n. pi. -y, m.; pva, -y, .; pv, -ia, -ie; pvov pavza, -y, .; pavz-nik pavin, -a, n. pi. -y, m. paviln, -u, m.; pavil-nik pava, -e, . *pava = panva Pavol, -vla, m. pavk, -a, n. pi. -y, m.; pavi; pavuina pavz, -u, l. -e, m. pazderie, -ia, str. paznecht, -a, m.; paz-nechtk pazucha, -y, g. pi. pa-zch, . pazr, -a, l. -e, m.; pazrik pazvuk, -u, m. pa, -ata, str. paba, -y, g. pi- pa-ieb, i. paerk, -a, m. (lat. oesophagus) paif, -te, .; patka, r, s. paravec, -vca, m.; parav ps, -te, .; pstn pf, pnem, pn; pni, pnite; pl, pla; pty pf, piati, g., l. piatich, d. piatim, . piatimi; ptina; piatka pta, -y, g. pi. piat, .; ptka ptk, -a, m. pdesiat, pdesiati; . rad. pdesiaty; pdesiatka; pdesiatnik; pdesiathaliernik pdov pfhaliernik, -a, m. pfhran, -u, m. *ptiletka = pfroni-ca ptina, -y, g. pi- ptn, ., piaty diel ptif (sa), -im, -ia ptka (od pta), -y, . pfkorunk, -a, m. pmesan ptns; ptnsty; ptnstka ptoliza, -a, m.; pto-lizastvo ptorka, -y, S. ptoro; ptorak; p-toronsobn ptotriednik, -a, m. pf storon pfuholnk, -a, m. pec, -e, g. pi. pec, J.; piecka pece, -ca, m. pecivl, -a, in., pecch, -a, m. *pa = starostlivos pea, -te, .; peati; peatn; peiatka pee, -ne, S. (nie jatr) peiarka, -y, . peienka, -y, ., peen mso peivo, -a, str. *peliv = starostliv; *pelivos = starostlivos *peovat = stara sa pedagg, -a, m., vychovvate; peda-goka; pedagogika, -y, ., vchovoveda; pedagogick, vycho-vvatelsk pedagogium, -ia, str. pedl, -u, l. -i, m. pedant, -a, m., punkti-kr; pedantn; pe-danteria, pedantnos pedel, -ela, m. pedikra, -y, z. Pegazus, -za, m., okrdlen k peha, -y, g. pi. pieh, .; pehav; pehaveo pechori sa, -im, -ia pechota, -y, . pejo, -a, n. pi. -e, m.; pejko, -a, n. pi. -y, m. pek, -a, m. pekr, -a, m.; pekrsky; pekre pekelnk, -a, m. Peking, -u, m., novie Pejpin: pekinsk i pejpinsk peklo, -a, str.; pekeln; pekelnk peknoduch peknota, -y, .; pek-nos pekn; pekne (prsl.) pekunirny, peait *pel = pyf pefasf, -ti, S. pelargnia, -ie, . pefaf, -Ham, -Iaj, mrha pelech, -a, m. ple-tnle, str. neskl. pelerna, -y, . *pelendrek, lepie obuok pele, -e, S. *pelichat = piznu pelikn, -a, n. pi. -y, m. Peloponz, -u, m.; pe-loponzsky pemza, -y, . pe, pa, m. pena, -y,g.pi. pien,!.; penovnk, kol s penou (nie habo) penle, str. tieskl., pokuta pent, -a, n. pi. -i, m. peazokaz, -a, m. peazomenec, -nca, m. peazstvo, -a, str. peait peaenka, -y, . pean;peanik; peanctvo pendant, -u, m. peniaz, -a, n. pi. peniaze, g. peaz, d. peniazom, l. peniazoch, intr. peniazmi, m. (ke sa hovor o jednotlivch peniazoch, je g. pi. peniazov); peniatek penica, -e, S. (vtk) penif, -im, -ia; peniv penovka, -y, . (fajka) Pensylvnia, -ie, .; pensylvnsky *pentla = stuka penzia, -ie, S.; penzijn; penzista; penzio-nt, -u, m. *penzlk = tetec, te-tka penzum, -za, str., loha pepitov pepsn, -u, m.; peps-nov pera, -y, g. pi. per, .; pern; pernica (pern hlska) percento, -a, g. pi. per-807 cent, str.; percentulny; percentov perepf, -e, . perfektvny, dokona-v perfektum, -Teta, str.) minul as dokonan perfdny, vierolomn; perfdnos pergamen, -u, m.; per gamenov perhoreskova perie, -ia, str. perifria, -ie, .; perifrny perifrza, -y, . perignia, -ie, . perihlium, -ia, Str., prslnie Perikles, -kla, m. perina, -y, .; perinka perida, -y, g. pi. perid, ., obdobie; periodick, obdobn periocha, -y, . peripetia, -ie, *, obrat peristyl, -u, m. perif sa, -im, -ia perkelt, -u, m.; perkel-tov perkusia, -ie, . perla, -y, g. pi. perl (periel), .; perlika; perii sa perle, -te, S.; perleo v perlonosn 808 permanentn, stly, trval *permonk = piadimuk *perna = pera pernk, -a, m.; perni-kr pero, -a, g. pi. pier, str.; perokresba; pero-hryz, -a, m. pern, -u, m.; p8rnik Perseus, -ea, m. persona, -y, ., osoba; persnka, osobn vlak personl, -u, L -i, m., osobnctvo personlie, -ii, . pomn.; personlny personifikcia, -ie, S., zosobnenie perspektva, -y, S.; perspektvny perturbcia, -ie, S., po-mtenie, ruenie Peru, str. neskl.; Pe-run; Perunka; pe-runsky Pern, -a, m. peruf, -te, .; i prpor leteck (23 letky) sa vol peru; peru-Cov perverzita, -y, g. pi. perverzt, i.; perverzn perzekcia, -ie, i., prenasledovanie; perzekvova Perzia, -ie, 5.; Peran; perzsk; Peranka; perztina perzin, -u, m.; perzi-nov pes, psa, n. pi. psy (i psi), ak. pi. psy (i psov), m.; ps, -ia, -ie; psina, psinka, suka; peky (prisl.), psovsky; pestvo; psiar; psiarka (rastlina) peseta, -y, g. pi. pesiet, . pesimizmus, -zmu, m.; pesimista, -u, m. pesnika, -y, .; pesnikr *pestk = piestik *pestiter = pestovate, -a, m. pestova, -ujem, -uj; pestvat pestrofarebn pestromafovan pestr; pestrost; pest-rota; pestro (prisl.); pestrit pestn, -a, m.; pestnka pestvo, -a, str. pei, peo, peky; pei, -ia, -ie; peiak Pe, -ti, .; Pean; Petianka; petian-sky petarda, -y, g. pi. pe-trd, i. petent, -a, m. Peter, -tra, m.; Petrk; Petrfek petcia, -ie, ., prosba, iados; petin petit, -u, m., drobn psmo tlaiarske; pe-titov petrefakt, -u, m. petrenec, -nca, m. petrleum, astejie petrolej, -a, m.; pet-trolejov Petrovec, -vca, m.; pet-rovsk; Petrovan; Petrovianka Petralka, -y, .; petralsk; Petralan; Petralianka petrlen, -u, m. pevec, pevca, m., bsnik pevkya, -ne, S., poetka pevn; pevno (pevne); pevnota; pevnina; pevninov; pevnos; pevnostn; pevnst-ka pchaf, -m, -aj; pch-va pia, -de, . piadimuk, -a, m. pianissimo, vemi slabo pianno, -a, str. piano, -a, g. pi. pian, str.; pianista; pia-nistka 309 Piargy, Piarg, m. po-mnozn piarista, -u, m.; piaristick piatka, -y, g. pi. piatok, S. piatok, -tku, m.; piatkov; piaton piaty, -a, -e; in je piati = p *picniaa = krmovina piecka, -y, g. pi. piecok, S. (mal pec) piecf, peiem, pe; pec; piekol; peen; pekva piedestl, -u, l. -i, m., podstavec piepor, -pra, m., astejie ierne korenie pierce, -a, str.; pierko, -a *piernik = perenk pierot, -a, n. pi. -i, m. piesa (vyslov trojslab.% -y, i., kus, iastka, hudobn alebo bsnick skladba piese, -sne, .; pesnika pieskovec, -vca, m.; pieskovcov piesok, -sku, m.; pieskov; pieskovina; pieskovec; pieson; piesonat; piesoi-na piest, -a, m.; piestik, mal piest, ast kvetu Pieany, -fan, m. po-mnozn; pieansk pieta (vyslov trojslab.), -y, ., zbonos, ctivos, oddanos; pietny pif (cit.) *pig!ova = hladif; *piglajz = hladidlo pigment, -u, m., farbivo picha, -m, -aj; pi-chva; pichn; pi-ch; pichik pichfav pijak, -a, m., pijav papier; in je pijan (lovek) pijatyka, -y, g. pi. pi-jatk, . pijavica, -e, . pijav (papier) pika, -y, g. pi. pk, . pikantria, -ie, .; pikantnos; pikantn piket, -etu, m. (hra) piknik, -u, m. pikola, -y, g. pi. pikol, . (hudobn nstroj) pikolo, -a, m., ancky ue *piksla = katuka, pokladnika pikulk, -a, m. pla, -y, .; plka Pilt, -a, m. pilier, -a, l. -i, m. pilina, -y, g. pi. piln, . Pili, -a, m.; pilisk pli, -im, -ia; pilova; pilieva pilnk, -a, m.; pilni-kr *piln = usilovn; *pilnos = usilovnos pilot, -a, m., letec pilta, -y, ., vodn kl pilulka, -y, g. pi. piluliek, . pinakotka, -y, ., ob-razre pin, -u, m., tvrd klobk pnia, -ie, I., borovica; pniov pinka, -y, . (vtk) pinzeta, -y, g . pi. pinziet, . pin, -a, m.; pinik pionier, -a, m., zkop-nk, priekopnk; pioniersky *pipa = fajka pipasr, lepie ppka, trbefka ppe, -te, i. pipika, -y, g. pi. pipi-iek, I. pipla sa, -em, -; p!-plaka; piplav pirt, -a, m. piroh, -a, m. 310 *pir = prf pisr, -a, m.; pisrsky; pisre psaf, -em, -u; psa-va; psac; psaka; pisanka pisater, -a, m. pisk, -u, m., pisknutie; piskot pska, -am, -aj; pis-kac; pska; piskn, piskol; pska-va; piskot piskfav piskor, -a, m. psmeno, -a, g. pi. psmen, str. psmo, -a, str.; Psmo svt pisor, -u, L -i, m., zchod psomnctvo, -a, str.; psomn pistcia, -ie, .; pistciov pikta, -y, .; pik-tov pala, -y, .; palka pia, -im, -ia pitec, -tca, m. {kto pska na piltal) *ptel = pala pitola, -le, z. pi, pijem, pij; pi, pite; pja; pitie; pitn pitoreskn, malebn Pittsburgh, -u, m.; pittsburghsk {vyslov picbursk) pitva, -em, -; pitva, g. pi. pitiev, .; pitevn; pitevn pitvor, -a, m.; pitvor-n; pitvorov Pius, Pia, m. pivnica, -e, .; pivnika; pivnin pivo, -a, g. pi. pv,'str.; . pivko; pivn pivnia, -ie, ., pivon-ka, pivoa pivovar, -u, l. -e, m.; pivovarnk; pivovarsk; pivovar, -ieho pizzicato {tal., vysl. pi-cikto), trhane *piama = pyama pimo, -a, str.; pimo-v plca, -e, . *placka = posch pla, -u, m. plaliv *plafn = povala plagit, -u, m. plahoi sa, -im, -ia plcha, -y, ., plachta, pokrvka (na voze) plachta, -y, g. pi. placht, .; plachet-ka; plachtica; plach-tika; plachtovina plach, plachej; placho *plaid = pld plaidoyer {taj pldo-aj), -ru, m. plaka, -em, -; plakva plakt, -u, m.; plakto-va plka, plkam {bieli-sen); plakva plaketa, -y, g. pi. plakiet, . plam, -u, m. {len v bsnickej rei) plame, -a, m.; plame-niak; plamenn; plamienok pln, -u, m.; plnovit pl, -e, . {len v bsnickej rei), planina planta, -y, .; plan-tov planie, -ie, -ej planimetria, -ie, . planina, -y, g. pi. plann, . planrova, rovna plnka, -y, g. pi. plnok, .; plnoka *planta = priesada planta (sa), mota (sa) plant, -e, .; plan-tnik plan, -nie, -n (bdsn.) plan; plani (planej-> i); planstvo plpol, -u, m.; plpola pask (cit.); paskot, -u, m. pasn, -em, - 311 plst, -a, n- pi. plsty, m. (medu) plastick, tvrny, hmotn; plastika, -y, g. pi. plastk, z. plf, -a, m.; pltik plat, -u, m.; platov; platobn; platobnk platan, -a, m.; platanov plateau (fr., taj pla-t), str. neskl., planina pltenk, -a, m.; pl-tencky; pltenictvo pltenn platina, -y, .; plati-nova plati, -im, -ia; platie-va *plati za niekoho = poklada za niekoho plata, -tne, g. pi. platn, .; platnika pltno, -a, g. pi. pl-ten, str.; pltenko; pltenn platn; platnos pltok = lstok, lupienok Platn, -na, m.; platnsky plauzibiln plavre, -ne, . plva, -am, -aj plavba, -y, S.; plavebn plavk* -a, m. plavec, -vca, m.; plaveck plavi (sa), -im, -ia plvka, -y, g. pi. plvok, . plavky, plaviek, . pomnon plavn plavovlska, -y, . plavovlas plav plaz, -a, n. pi. -y, m. plazi sa, -im, -ia; plaziv plazma, -y, g. pi. pla-ziem, . plebn, -a, m., farr plebs, -u, m., Iud; ple-bejec, -jca, m.; ple-bejka; plebejsk plece, -ca, n. pi. plecia, g. pliec, str.; pliecko plecnice, -nc, . pomn., traky pld, -u, m. plech, -u, m.; plechov; plieok; plechr; plech (hrnek) Plejdy, g. pi. Plejd, . pomnon pleka, -m, -aj plemeno (plem), -ena, str.; plemenif; ple-mennk; plemennica; plemenn plen, -u, m. plna, -y, g. pi. plien, .; plienka plnum, -na, str., valn shromadenie; ple-nrka; plenrny ples, -u, m.; plesov plesa piese, -sne, .; plegni-v plesk (cit.); pleskot, -u, m.; plesn plesnie, -ie, -ej plesnivec, -vca, m. (rastlina) plesnivie, -ie, -ej plesniv pleso, -a, g. pi. plies, str.; trbsk pleso, Popradsk'pleso pleina, -y, . Pleivec, -vca, m.; Ple-ivan; Pleivian-ka; pleivsk ple, -te, . pletenk, -a, m. pletenec, -nca, m.; ple-te, -ene, . pletenka, -y, . pletivo, -a, g. pi. pletv, str. pletka, -y, g. pi. pletk (pletiek), .; plet-kr pleva, -y, g. pi. pliev, .; plievka; plevnec; plevn; plevnk pliaga, -y, . plienif, -im, -ia plienit sa, mnoi sa, plemeni sa plienka, -y, g. pi. plienok, . 312 plieska, -am, -aj; plieskav plies, pletiem, plet; pletac *pliese = piese plieok, -ku, m.; plie-tek plief, plejem, plej; plieva plnoklas plnokrvn plnolet; plnoletos plnolci plnomocenstvo, -a, str. *plnomocnk splnomocnenec plnoprvny plnozvun pln; plnos; plni; plnolet plod, -u,- m.; plodn plodina, -y, g. pi. plodn, .; plodinov plodi, -im, -ia; plodenie; plodiv plodonosn plodotvorn; plodo-tvornos plocha, -y, g. plch, .; plka plomba, -y, g. pi. plomb, .; plombo-va ploskonoh ploskonos plosk ploina, -y, . plon plotica, -e, i.; ploti-n plot, -a, m.; pltik *plota = plata pls, -ti, .; plsten pl, -te, .; plka; plo-v; pitn pltnk, -a, m.; pltncky; pltnctvo; pltni pca, pc, str. pomn.; pcka; plcny pfcnik, -a, m. (rastlina) pluh, -u, m. puha, -y, g. pi. ph, .; puhk;'puhav; putavstvo pluk,-u, m.; plukovn; plukovnk plurl, -u, l. -i, m., mnon slo plus, str. neskl., viac plusquamperfectum, -a, str., as dvnominul pTska, plieska pfuf, -te, . *plu = plva, plavi sa pu, -ujem, -uj, lepie puva plutokracia, -ie, . plutva, -y, g. pi. plu-tiev, . pfuvk, -a, m. *p!uvtko - puvk pluvil, -u, l. -i, m. plyn, -u, m.; plynn; plynov; plynre; plynomer; plyna-tos plyn, -niem, -n ply, -u, m.; plyov plytk, plytkeji; plytina plytva, -m, -aj, astejie mrha, mrni Plze, -zne, .; plzensk; Plzenan; Pl-zenianka pznuf, -e, -u pl, pla, n. pi. -e, m.; plov; plik pneumatika, -y, g. pi. pneumatk, i.; pneumatick pneumnia, -ie, ., zaplenie pc pnie, pniem, pnej; pni; pnel pnk, -a, m. (od pe) pn, pnem, pn, i p po (predl.); po tejto strnke" = s tejto strnky; po zkone" = poda zkona; po dvoch korunch" = po dve koruny pobda, -m, -aj, spozorova pobda, -am, -aj, popicha, povzbudzova pobalamuti, -im, -ia pobehaj, -a, m.', pobeh jk a pobera sa, -ra, -aj pobiera plat dostva plat pobi, -ijem, -ij; po-bja pobledn, -nem, -n pobldi, -im, -ia; po-bldenec poboka, -y, g. pi. poboiek, . pobonk, -a, m.; pobon pobozka, -m, -aj pobon; pobonos pobra, poberiem, -r pobratim, -a, m.; po-bratimstvo pobreie, -ia, str.; pobren pobrunica, -e, i. pobudn, -nem, -n pobri, -im, -ia; poburova pobyt, -u, m. pobva, -am, -aj pocelova, -ujem, -uj, pobozka pocestn, -ho, m. pocigni, -im, -ia pocnova, -ujem, -uj pocit, -u, m.; pocti; pociova pocmulka, -m, -aj pocta, -y, g. pi. pct, i. pocti, -im, -ia poctiv (in je staton); poctivo (poctiv) poarba, -em, - poari, -Im, -ia; poa-rova poasie, -ia, str. poas, lepie za (poas vldy krfa Svtopluka" = za vldy . . . ) poastova, -ujem, -uj poa (sa), ponem, pon; ponc; poal; poat; poatie poern poes, pocta (zva len vo vrazoch: vzda poes, na poes ap.); poestn; poestnos poeti, -im, -ia; pocestova poet, -tu, m.; poetn poiatok, -tku, m.; poiaton; poiato-nk poierni, -im, -ia pona, -am, -aj (napr, poname kolsk rok, ale: kolsk rok sa pona) poisti, -im, -ia pota, -am, -aj; potac; potadlo potr, -a, m. potoveda, -y, i. potovnica, -e, i . Povadlo, -a, str. (jazero) 313 pou, -ujem, -uj; pova; povnu pod, podo (predl.) pda, -y, S. podagra, -y, g. pi. po-dagier, . podajn (od poda sa) poakova (sa); poa-kva (sa) podanie, -ia, str. podaren podari sa, -, -ia podaromne, podaromnici (prsl.) podarnok, -nka, m., lepie dar poda, -m, -aj; podanie; podac; podatea; podva; podvac; podva; podvate podbehn, -nem, -n; podbehova; podbe-hva podbef, -u, m. (zelina^ podbera, -m, -aj podbi, -ijem, -ij; pod bja podbradnk, -a, m. podbradok, -dka, m. Podbrezov, -ej, i. podbrunk, -a, m. podceni, -im, -ia; po-ceova podiarknu,-nem, -nu; podiarkova poddajn; poddajnos podda sa, -m, -aj; poddanie sa; podd-814 n; poddanstvo; poddanos poddstojnk, -a, m. poddozorca, -u, n. pi. -ovia, m. poddymnk, -a, m., osch podeli, -im, -ia podenka, -y, . (nie jepica") pode, pod neho (prov, on) podesi, -im, -ia podie sa, -ejem, -ej podfarbi, -im, -ia; podfarbenie; podfarbova podhlavnica, -e, ., poduka podhny (od podho-lie) Podhora, -y, .; Pod-horan; podhorsk; Podhoranka podhorr, -a, m.; pod-horrsky podhorie, -ia, str.; podhorsk podhradie, -ia, str.; podhradn; Podhradie (osada); podhradsk podhrdlie, -ia, str.; podhrdeln; podhrd-lina podhriebs, -hrebiem, -hreb podchyti, -im, -ia; pod-chytva podiel, -u, n. pi. -y, m.; podielnik; podielov; podielny pods, podidem, pod-du podistm (prsl.), akiste, zaiste pdium, -ia, str.; pdiov podiv, -u, m.; ale: napodiv (prsl.) podva sa, -am, -aj *podivn = udk; *podivnsky = udcky podivi sa, -im, -ia nieomu podivn podjese, -ne, .; pod-jesenn Podkarpatsk Rus, -ej -i, ., novie Karpatsk Ukrajina podkasa, -em, - poka, -m, -aj podklad, -u, m.; p odkladac; podklada podklada (sa), -m, -aj (niekomu); pod-kladva podkakn, -nem, -n; podklakova podkolenie, -ia, str.; podkolenn Podkonice, -nie, . po-mnon podkop, -u, m.; pod-kopn podkopa, -em, -; podkopva podkosi, -im, -ia; pod-kat podkova,-y, g. pi. podkov, .; podkovka; podkovika podkova; podku, -kujem, -kuj; pod-kva podkon podkrovie, -ia, str. podkpi, -im, -ia; podkpny; podkp-nos podkut; podkutos podkva, -a, m.; pod-kvaSstvo; podk-vask podfa (predl.) podfa, -e, . hrom. podlaha, astejie dlka podahn, -nem, -n; podlieha podlvi, -im, -ia, poliapa podlhovast podliak, -a, m. podlia, -lejem, -lej; podlieva podliez, -leziem, -lez; podlieza; podlieza-v podliza, -a, m.; podlzavos; podlizova sa podlomi, -im, -ia podlos, -ti, . 315 podloi, -im, -ia; podloka; podklada podlubie, -ia, str., laub-ne podludn; podludnk; podludnctvo podlupky, -ov, m. po-tnnon podlen, podln; podlnos podli, -im, -ia podmani; podmaova; podmanite podmaral, -a, m. podmet, -u, m.; pod-raetn podmeta, -m, -aj; podmetva; podme-tok podmieni, -im, -ia; podmieova; podmieovac podmienka, -y, .g. pi. podmienok, .; podmienen podmies, -metiem, -metu *podmlie = podomlie podmo, -a, m.; pod-mola, -e, . podmorsk podmostina, -y, i pod-mostnica, -e, . podmurova, -ujem, -uj; podmurok, -rku, m. podnjom, -jmu, m.; podnjomnk podnapi sa; podnapit podnebie, -ia., str.; podnebn podnecova, -ujem, -uj podnes (prsl.) podnet, -u, m.; podnetn podnies, -nesiem, -nes; podna podnieti, -im, -ia; podnieten; podnecova podnik, -u, m.; podnika; podnikn; podnikate :1:podnos = tca podnotr, -a, m.; pod-notrstvo podno, -e, g. pi. podno, .; podnoie, -ia, str.; podnon podnoka, -y, g. pi. podnoiek, . podoba, -y, g. pi. podb, .; podoba sa; podobn pooba, -e, - podobenstvo, -a, g. pi. podobenstiev, str. podobize, -zne, . podobra sa, -beriem, -ber do nieoho, nq nieo podobrote (prsl.), po-dobrotky, po dobrom podohadzova, -ujem, -uj podoha, -am, -aj podochn, -ne, -n; podochnaf podochodi, -im, -ia podoie, -ia, str. pododdiel, -u, l. -e, m.; pododdelenie pdoj, -a, m.; podoji podokenn Podolnec, -nca, m. podolok, -lk, m. podomlie, -meliem, -mel; podomiela *podomn = podomov podona, -am, -aj podopierka, -y, . podoprie, -priem, -pr; podopiera podorasta, -m, -aj pdorys, -u, m.; pdorysn podostva, -am, -aj podova, -y, g. pi. po-dov, . podotkn, -nem, -n; podotka *podozdi = podmurova *podozdievka = podmurok *podozrel = podozri-v podozrenie, -ia, str. podozrieva, -am, -aj; podozrievav podozriv; podozrivo (podozriv) podozveda sa, -m, -aj podpaa, -a, m.; podpaastvo . 316 podpli, -im, -ia; podpaova podpalok, -lka, m. podpalubie, -ia, str.; podpalubn pod psa, -em, -u podpaie, -ia, str. podptok, -tka, m. podpiera, -am, -aj podpichn, -nem, -n; podpichova; podpi-chva podplif, -im, -ia; pod-piova podpna, -am, -aj podpis, -u, m.; podpsa; podpisova podplamennk, -a, m., osch. podplati, -im, -ia; pod-plca; podplatn podplies, -pletiem, -plet; podpleta podplukovnk, -a, m. podpora, -y, g. pi. podpr, .; podporova; podporovac; podpo-rova podporuk, -a, m. podpredseda, -u, m.; podpredsednka podpriemern; podpriemernos podradn; in je podraden {vo filoz.) a podriaden {v slube) podrast, -u, m. podrs, -rastiem, -rast; podrasta podrazi, -im, -ia; podra podrdi, -im, -ia podreza, -em, -; podrezva podriadi, -im, -ia; podriaden; podriaova podrichmf (si), -em, - podrichtr, -a, m.; pod-richtrstvo podrobi,-im, -ia; podrobova podrobn; podrobnos podruie, -ia, str. po druh, po druh raz podry, -ryjem, -ryj; podrva; podrva podra, -im, -ia; po-driavat podsebn, sedlov (Ia-v k v zprahu) pcdseka, -m, -aj; -podsekn; podsek-vat podstata, -y, .; podstatn podstavec, -vca, m. podstavi,-m,-ia; pod-stavova podstenie, -ia, str. podstla, -steliem, -stel; podstiela; podstielka podstri, -im, -ia podstreie, -ia, str. podstpi, -im, -ia; podstupova podsudca, -u, n. pi. -ovia, m. podsvetie, -ia, str.; podsvetn podsyp, -u, m.; pod-sypa, -em, - {do-kon); podspa, -am, -aj (nedokon.) podi, -ijem, -ij; podivat; podit podvka, -y, g. pi. podvok, -poda, -tnem, -tn; podtna podtatransk podteka, -, -aj podui sa nieomu', poda sa poduitef, -a, m. poduja (sa), -ujmem, -ujm; podujatie; podujma; poduj-mate; podujma-v Podunajsko, -a, str.; podunajsk podradnk, -a, ~.m.', podradncky poduka, -y, g. pi. poduiek, i., hlavnica podu, -ujem, -uj; podva podval, -u, m. {nie pre"); podvalo-podvzok, -zku, m.; podvzovat 31? podveer, -a, m.; podveern podvedomie, -ia, str.; podvedom podvelite, -a, m. podviaza, -em, -u; podvzova podvies, -vediem,-ved; podvdza podviez, -veziem, -vez; podva podvika, -y, . (ast kroja) pod vi, -vijem, -vij; podvint; podvija podvliec, -vleiem, -vle; podvliekaf podvod, -ti, m.; podvodnk; podvodn podvojn podvoli sa, -im, -ia; podvoova sa niekomu podvraca, -iam, -aj podvroba, -y, . podvi, -im, -ia; pod-vyok; podvyova podviva, -y, . podzmok, -mku, m.; Podzmok, -mku (o-sada); Podzman; Podzmanka; pod-zmock podzemie, -ia, str.; podzemn *podzim = jese; *podzimn = jesenn podupan, -a, m. pom, -u, m.; poma, -y, -poeta, -u, m., bsnik; poetick; poetinos; poetka pozia, -ie, ., bsnictvo pofarbi, -im, -ia pogrom, -u, m. pohda sa, -am, -aj *pohdka = rozprvka pohan, -a, m.; pohanka; pobana, -aa, str.; pohansk pohana, -y, i. poha, -am, -aj pohnka, -y, . (rastlina); pohnkov; pohnen pohr, -a, l. -i, m.; pohrik; pohrek pohrnik, -a, m.; po-hrnictvo pohad, -u, m.; pohla-die pohada, -m, -aj; pohladva pohadvka, -y, .; in je poiadavka pohladi, -im, -ia; pohladka; pohldza pohadnica, -ce, g. pi. pohadnc, S. pohlavr, -a, n. pi. -i, m. pohlavie, -ia, str.; pohlavn pohlti, -im, -ia; pohlten pohlui, -im, -ia pohmodi = dokali-it pohna, -eniem, -enu; poha pohn, -nem, -mi; po-hnuten; pohna; pohba; pohybova pohnutenos = hnutenos; *phnute-n majetok = hnuten majetok pohntka, -y, g. pi. pohntok, S. pohoda, -y, g. pi. pohd, S. pohodi, -im, -ia; pohdza pohodlie, -ia, str. pohodln pohon, -u, m. pohoni, -a, m. poboni, -im, -ia; poha Pohorela, -ej, S. (osada) pohorenisko, -a, str. pohorie, -ia, str. pohorie, -im, -ia; po-horel; pohorelec pohori (sa), -im, -ia; pohorenie; pohorova sa pohorliv, lepie pohorujci pohostinn; pohostinnos; pohostinsk 21 318 pohosti, -im, -ia; pohostenie pohotov (prsl.); pohotov; pohotovos pohov, -ti, m. pohovie, -iem, -ej pohovka, -y, . *pohrab = pohreb *pohrab = kut pohraba, -em, -; po-hrabva; pohrabk-va pohraniie, -ia, sr.; pohranin pohra sa (si), pohrm, -aj; pohrva sa (si) .s niem pohda, -am, -aj'; pohda; pohdanie; pohdav; pohda-vos pohreb, -u, m.; pohre-bite; pohrebn *pohrebova = pochova pohriebs, -hrebiem, -hreb *pohrobi pocho-va pohrobok, -bka, m. pohromade (prsl.) Pohronie, -ia, str.; pohronsk; Pohronec; Pohronka pohrozi, -im, -ia; pohrozen pohrudnica, -e, S. pohri (sa), -im, -ia pohvfcda si, -am, -aj; pohvizdova si pohyb, -u, m.; pohba; pohybova pohybliv; pohyblivos pohna (sa), pohba (sa); pohybova (sa) pohyn, -niem, -n pochbef, -ba, m. pochab; pochabos pochdza, -am, -aj" pochlapi sa, -im, -ia pocblebenstvo, -a, str. pochiebnk, -a, m. pochiebova, -ujem, -uj pochhpi (sa), -im, -ia pochmrny; pochmrnos pochod, -u, m.; pochodov; pochodova pochode, -dne, . pochodi, -im, -ia; pochdza pochdzka, -y, g. pi. pochdzok, . pochop, -u, m.; pochopi; pochopiten pochorieva, -am, -aj pochova, -m, -aj; pochovva pochka, -y, g. pi. pochok, . pochutna si, -m si, -aj si; pochutnva si pochvala, -y, g. pi. pochvl, .; pochvli; pochvaova; pochvaln pochvfli (prsl.) pochyba, -y, g. pi. pochb, i.; pochybi; pochybn; pochybova pochyta; pochyti -pochytre (prsl.), napochytre, chytro poihra sa, -ihrm, -ihraj pointa (fr., taj poen-ta), -y, .; pointova poiska, -am, -aj poisti, -im, -ia; poistenie; poistite!; poistenec; poistenka; poisova; poisova-tel; poisovac poistka, -y, g. pi. poistiek, . poistn, -ho, str. poisova, -ne, g. pi. poisovn, . poja, pojmem, pojm (in je poa); pojatie; pojma, -am, -aj; pojmanie pjd, -a, m., povala; pjdik pojedna sa, -m, -aj pojem, -jmu, m.; pojmov pojes, .pojem, poje; pojeda pojma, -am, -aj (in je ponma) poji, -im, -a 319 pojtko = spojivo pojmoslovn pojmotvorn (pjs) pjdem, pjdu; po, pome, pote pokade (prsl.) pokl, -a, l. -i, m.; po-klov pokla, -am, -aj pokalvini, -im, -ia poknie, -ia, str. pokaliava, -am, -aj pokatoli, -im, -ia; pokatolovaf pokazi, -im, -ia poker, -u, l. -i, n. pi, -y, m. pokia poklad, -u, m. poklada, -m, -aj {niekoho za nieo) pokladnica, -e, .; pokladnika; pokladnin pokladnk, -a, m.; pokladnky; pokladnka (ena) pokakn (si), -nem, -n; poklaka (si) poklep, -u, m.; pokle-pat pokles, -u, m.; poklesok, -sku, m. poklona, -y, g. pi. pokln, .; pokloni sa; poklonkova niekomu *poklop = vrchnk poklus, -u, m. poklznut (sa), -nem, -nu pokoj, -a, m. (in ;e izba); pokojn pokojamilovn *pokojsk = chyn pokolenaky (prsl.) pokolenie, -ia, str. pokona (sa),-m, -aj; pokonva; pokon-vac; pokonanie, po-konvanie, pokonv-ka pokonn, posledn pokora, -y, .; pokorn pokori (sa), -im, -ia pokosi, -im, -ia pokoka, -y, . pokraova; pokrao-vac; pokraovanie; pokraovate pokraj, -a, m.; pokra-jov pokrja (od pokroji) pokrpa (od pokropi) pokri, -im, -ia pokreskvat (v tanci) pokresani, -im, -ia pokrievka, -y, . pokrik, -u, m.; pokrikova pokrivi, -im, -ia pokrkva, -em, - pokrm, -u, m. pokroil; pokroilos; pokroi pokrok, -u, m.; pokro-kr; pokrokov pokropi, -im, -k; pokrpa pokrov, -u, m. pokrovec, -vca, m.; po-krovek pokrsti, -im, -ia; pokrsten pokrvn; pokrvnos; pokrvenstvo pokry, -kryjem, -kryj; pokrva, -am, -aj; pokrva; pokrvka pokrytec, -tca, m.; pokryteck; pokrytectvo pokurhvaf, -am, -aj, astejie pokrivkva pokpi, -im, -ia pokus, -u, m.; pokusn; poksi sa poka, -am, -aj; pokanie pokuenie, -ia, str. pokuite, -a, m. pokuta, -y, g. pi. pokt, S.; pokutov; pokutova poktny pokm pokyn, -u, m., pokynutie; pokyn pol (pol druha, trea, tvrt); napoly, na polovice (napoly rozdeli) pl, -u, l. -e, m., toa; plov 21* 320 Polabie, -ia, str.; Pla-ban; Polabanka; po-labsk; polabina pofadovica, -e, . poahi, -im, -ia poahoba, -y, g. pi. p 0 -lahb, ., poahenie polahoda, -y, g. pi. polahd, .; polahodif poahuky, poahky (prsl.) pofana, -y, g. pi. po-lian, .; poliansky; polianka *po!arch = polhrok polarizcia, -ie, .; polarizan polrka, -y, S. polrny polaska, -m, -aj polazif, -m, -ia polaznk, -a, m. polbes, -a, m. polde, -da, m. poldov poldruharon pole, poa, str.; pon polemika, -y, g. pi. polemk, ., spor; polemick; polemizova poleno, -a, g. pi. polien, str.; polienko polenta, -y, g. pi. polent, z. polepi, -im, -ia; po-lepovaf; polepov-a poletav poleva, -y, g. vi. p o . I i e v, -, glazra polea, -im, -ia polhrok, -rka, m.; polhrek; polhr-kov polhodina, -y, . Polhora, -y, . Poliak, -a, m.; Polka; Posko; Posk (iba v bsnickej rei); posk; potina poliak, -a, m. (vietor) polia, -lejem, -lej; polieva polica, -ce, .; polika polcia, -ie, .; policajn; policajt *poli = nastrai (na vtky) polievka, -y, g. pi. polievok, .; polievkov polihova, -ujem, -uj poliklinika, -y, . politik, -a, n. pi. politici, m.; politick; politika; politizova politra, -y, S. polka, -y, . (tanec) pka, -y, ., pon egre polkoleso, -a, str. polkruh, -u, m. polliter, -tra, l. -tri, m.; pollitrk; pollitrovka polmesiac, -a, m. polmilin, -a, m.; pol-milionr polnoc, -i, .; polnon plo, -a, str. poloblzon, -zna, m. poloboh, -a, m. *polobotka = poltopnka polodiv pologufa,-le,.;tf.polo-g, . poloha, -y, g. pi. polh, . polohlska, -y, g. pi, polohlsok, . polohodvb, -u, m. polohopis, -u, m. polointeligent, -a, m. *pololetn = polron polom, -u, m.; poloma, -y, -polomer, -u, L -i, n. pi. -y, m. polomtvy polonah polonaplnen polonza, -y, i. polonizmus, -zrnu, m. polonov polopltenn poloprzdny polosamohlska, -y, S. polospnok, -nku, m. polostrov, -a, m. polotma, -y, .; polo-tmav poloradn poova* lovi; poovaka^ poovnk; poovncka 321 *polover = polver polovica, e, .; polovin polovina, -y, .; polov-nk, -a, m. (zboie, v ktorom je polovica rai a polovica jamea i ovsa) polovzdelan; polo-vzdelanos polozakryt polozrel poloka, -y, . plonica, -e, ., e-stonedielka polrok, -a, m.; polro-ie; polron Posk, -ej, . (iba v bsnickej rei), Posko Posko, -a, str.; posk; potina polstoroie, -ia, str.; polstoron plt, -a, m. poltn, -u, m.; polt-nov poltopnka, -y, . poltucet, -cta, m.; poltuctov *pobi = pobozka *poubok = bozk poludienok, -nka, m poludnica, -e, . poludnie, -ia, str.; poludaj poludnk, -a, m. poutovaf, -ujem, -uj Polyfm, -a, m. polyonn, mnohohlas-Q polygamia, -ie, ., mnohoenstvo polyglota, -y, . polygn, -u, m., mnohouholnk; polygonlny polygynia, -ie, . polyhistor, -a, m. polychromia, -ie, . Polynzia, -e, .: polynzsky polynok, -nku, m., paln polynom, -u, m., mno-holen polyp, -a, m. polysyndeton, -ta, str., mnohospojkovos poltechnika, -y; . polyteizmus, -izmu, m., mnohobostvo polytrichia, -ie, . Polyxna, -y, . pomda, -y, . pomaari (sa), -im, -ia; pomaarova pomha, -am, -aj; pomha pomaly (prsL); pomaliky, pomalie pomaran, -a, m pomasti, -im, -ia pomdli, -im, -ia pomtenec, -nca, m. pomtenos pomedi, -im, -ia; po rneova pomedzi (predl. s ak.) pomedzie, -ia, str.; pomedzn pomer, -u, L -e, n. pi. -y, m.; pomern pomias, pomtiem, po-mt pomiesi, -im, -ia pomiestny pomimo (predl. s gen.) poma (sa), -am, -aj (od pomin) pomin sa, -iem, -n; pominuten; pomi-nul , pomkn (sa), -nem; -n, posun, pohn; pomkna pomla, -im, -ia; pomlka pomliadi, -im, -ia *pomluva = ohovrka *pomluvi, pomlva = ohovori, ohovra pomnk, -a, m. pomnon pomoc, -i, .; pomcka; pomocn; pomocnk; pomocnica pomc, pomem; pomu, pomohol, pomohla, pomohlo, pomohli pomodli sa, -im, -ia pomolog, -a, m.; pomologick Pomna, -y, . pomorie, -ia, str.; po-322 morsk; pomoran; pomoranka pompa, -y, g. pi. pomp, . Pompeje, Pompej, S. pomn.; pompejsk pomrie, pomriem, - pomsta, -y, g. pi. pomst,- I. pomsti, -im, -ia; pomsten; pomstite; pomstiv pomstychtiv pomuti (sa), -im, -ia; pomuova pomyje, -j, S. pomn. (pomykov) len v spojen s predl.: do pomykova, v pomykove pomli (sa), -im, -ia; pomlenec; pome-nosf pomyslie, -im, -ia; poma ponabera, -m, -aj ponana, -am, -aj ponarie, -riem, -r ponad {predl. s ak.) ponadchna, -am, -aj ponadprias, -pradiem, -prad ponadviaza, -em, -u ponaha, -am, -aj ponha sa, -am, -aj ponhlo (prsl.) ponachodi (sa), -im, -ia; ponachdza (sa) ponachli sa, -im, -ia ponajprv (prsl.) ponakmi, -im, -ia ponalieva, -am, -aj ponamha sa, -am, -aj ponapja, -am, -aj ponaplni, -im, -ia; ponapna ponapravi, -im, -ia; ponaprva pona sa, -am, -aj ponka, -y, g. pi. ponok, . po nask poa, pojmem, -jm, pochopi; poatie; ponma, -am, -aj; ponmanie ponauenie, -ia, str.; ponaa ponavraca, -iam, -aj ponavyka, -m, -aj na nieo pondelok, -lka, m. pondus, -u, m.; pondu-sov ponemi, -im, -ia ponenhly *ponev = pretoe; lebo; kee poneviera sa, -am, -aj poniektor ponk, -ka, n. pi. -y, m., mal pony (konk) poniklovaf Poniky, -nik, . po-mnon ponma, -am, -aj; po^ nmanie ponie (predl. s gen.) poni, -im, -ia; ponen; poniova *ponocn = hlsnik, strnik ponor, -u, m.; ponori (sa); ponorova (sa); ponorka ponosa, -y, g. pi. pons, .; ponosova sa ponoka, -y, g. pi. ponoiek, S. pontifex, -fika, m.; pontifikt, -u, m.; pon-tifiklny pontn, -a, m.; pontnov Pontiis, Pontu, m. ponka; ponknu; ponuka; ponknutie ponur (len v bsnickej rei), chmrny pony, -yho, m. (v pi. neskl.) poobdivovaf, -ujem, -uj poobede (prsl), popoludn; poobedaj poobera, -m, -aj poobha, -am, -aj poobhrza, -zam, -zaj poobjma, -am, -aj pooblieka, -am, -aj pooblieva, -am, -aj poobrba, -am, -aj poobracaf (sa), -iam, -aj'"' poobva, -am, -aj poobva, -am, -aj poobzera, -m, -aj poodcloni, -im, -ia pooddrapova, -ujem, -uj poodhali, -im, -ia poodha, -am, -aj poodhlasova, -ujem, -uj poodchdza, -am, -aj poodklada, -m, -aj poodkupova, -ujem, -uj poodkvita, -m, -aj poodletie, -im, -ia; poodletva poodmeta, -m, -aj poodna, -am, -aj poodnma, -am, -aj poodpadva, -am, -aj poodpna, -am, -aj poodpa, -am, -aj poodpytova, -ujem, -uj poodrs, -rastiem, -rast poodra, -am, -aj poodskakova, -ujem, -uj poodstpi, -im, -ia poodtna, -am, -aj poodva, -am, -aj poodvla, -am, -aj pookrdat, -am, -aj poometa, -m, -aj poomnaf, -am, -aj pooucha, -m, -aj poopadn, -nem, -n poopekat, -m, -aj poopfa, -am, -aj poota, -am, -aj pootvra, -am, -aj pop, -a, n. pi. -i, m.; popsk; popstvo popi sa, -im, -ia popli, -im, -ia; poplenina popanti sa, -im, -ia popsa, -am, -aj pops, -pasiem, -pas popeln, -u, m.; popeli-nov popcha, -m, -aj; popchvat popchn, -nem, -n; popchna popicha, -m, -aj; popichnf; popicho-va popja, -am, -aj; po-pjava, -pijavam popna, -am, -aj; popnav popis, -u, m.', popisn popsa; popisova popi, -pijem, -pij; popja poplach, -u, m.; poplachov; poplan poplai, -im, -ia; poplan poplta, -am, -aj poplati, -im, -ia poplatnk, -a, m. (in je daovnk); po-platnctvo poplatn 323 poplatok, -tku, m.; poplatkov poplies, -pletiem, -plet popfu, -piujem, -puj; popluva popod (predl.) popodklada, -m, -aj popodliepa, -am, -aj popodopiera, -am, -aj popodpisova, -ujem, -uj popodtna, -am, -aj popodtrhova, -ujem, -uj popodvracat, -iam, -aj popoha, -am, -aj popolieva, -am, -aj popol, -a, l. -e, m-; po-polav; popolr; po-polka; popoluka; popolit; popoli sa popolnica, -e, . popolnk, -a, m. popoti, -im, -ia; po-porfova popoludnie, -ia, str.; popoludaj; popoludn popomkna, -am, -aj popomyka, -m, -aj poponha sa, -am, -aj popozajtre (prsl.) popozera, -m, -aj Poprad, -u, m.; Popra-an; popradsk; Po-praanka; Popradsk pleso 324 popri, -im, -ia poprava, -y, g. pi. poprv, .; popravn popravde (prsl.) popravisko, -a, str. popravi, -im, -ia; poprva poprvka, -y, g. pi. poprvok, . poprebera, -m, -aj poprebja, -am, -aj poprebudza, -am, -aj popreiara, -am, -aj; popreiarkovat popred (predl.) popredva, -am, -aj popredbehva, -am, -aj popredie, -ia, str. popredku (prsl.) popredn, lepie predn poprehdza; poprehadzova popreha, -am, -aj poprehadva, -am, -aj popreha, -am, -aj poprechdza, -am, -aj popreklada, -m, -aj poprekrca, -am, -aj poprelamova, -ujem, -uj popremeriaVa, -am, -aj popremiea, -am, -aj poprema, -am, -aj poprena, -am, -aj popreoblieka, -am, -aj poprepadova, -ujem, -uj poprepchva, -am, -aj; poprepchna poprepisova, -ujem, -uj poprerasta, -m, -aj poprerezva, -am, -aj popresdza, -am, -aj poprestiera, -am, -aj poprestka, -am, -aj popreva, -am, -aj popreahova, -ujem, -uj popretkva, -am, -aj popretriasa, -am, -aj poprevraca, -iam, -aj poprevta, -am, -aj poprezera, -m, -aj poprezrdza, -am,-aj popcha, -am, -aj popri (predl. s lok.) popria, -prajem, -praj popribija, -am," -aj popriei sa, -im, -ia popriek, poprieky (prsl.) popriklada, -m, -aj poprikrva, -am, -aj popriliepa, -am, -aj poprina, -am, -aj popripafova, -ujem, -uj popripeka, -m, -aj popripna, -am, -aj popristrha, -am, -aj popriiva, -am, -aj popriahova, -ujem, -uj poprtska, -am, -aj popritom (prsl.) poprivzova, -ujem, -uj poprizera sa, -m, -aj nieomu popriznva sa, -am, -aj nieomu, k nieomu pophli sa, -im, -ia poprosi, -im, -ia poprsie, -ia, str. popruh, -u, m. po prv, po prv raz *poptvka = dopyt popud, -u, m.; popudi; popudzova; po-pudliv populcia, -ie, ., Tud-natos; populan popularita, -y, .; populrny popularizova, -ujem, -uj popusti, -im, -ia; po-pa popta, -am, -aj por. (skratka), porovnaj pr, -u, m., prieduch; provat; provit porba, -am, -aj *pord = ustavine porada, -y, g. pi. pord, .; poradi; poradn; porada; poradca 325 poradie, -ia, str.; poradov porani, -im, -ia; po-raf pors, -rastiem, -rast; porasta; porasten porazi, -im, -ia; pora porka, -y, g. pi. porok, . porceln, -u, m.; porcelnov porcia, -ie, ., dvka porcinkule, -l, . pomn. pra, -aa, str.; pr-ov porekadlo, -a, g. pi. porekadiel, str. poreza, -em, - porfyr, -u, m.; porfy-rov *poriada = usporiada; usporadova; v *poriadater = usporiadate poriadi, -im, -ia, u-prata poriadny poriadok, -dku, m.; poriadkov porieie, -ia, str. poriedku (prsl.) porisko, -a, g. pi. po-rsk, str. porkolb, -a, n. pi. -i, m. pornografia, -ie, . poroba, -y, g. pi. porb, .; porobi prod, -u, m.; porodi; porodenie; prodn; prodnica (stav); prodnk; prodnctvo porosi, -, -ia porota, -y, g. pi. port, S.; porotn; porotca, n. pi. -ovia porovna, -nm, -aj; porovnva, porovnvate!; porovnvac (porovnvacia gramatika) porozbehva sa, -am, -aj porozbja, -am, -aj porozdva, -am,. -aj porozdeova, -ujem, -uj porozhadzova, -ujem, -uj porozchodi sa, -im, -ia; porozchdza sa porozklada, -m, -aj porozletova sa, -ujem, -uj porozlieva, am, -aj porozna, -am, -aj porozostavova, -ujem, -uj porozpna, -am, -aj porozpleta, -m, -aj porozposiela,-am, -aj porozpoiiava, -am, -aj porozprva, -am, -aj porozpchnu sa,-nem, -n u porozpa, -am, -aj porozra, -am, -aj porozsieva, -am, -aj porozspa, -am, -aj porozahova, -ujem, -uj poroztna, -am, -aj poroztha, -am, -aj porozumie, -iem, -ej nieo; porozumenie porozva, -am, -aj porozvzova, -ujem, -uj porozvja, -am, -aj porozvin, -iem, -; porozva porozvli, -im, -ia porta, -y, g. pi. port, .; portika portl, -u, l. -i, m., eln brna portefeuille (/r., vyslov portfj), m. nesklon., torba porter, -u, l. -i, n. pi. -y, m, porto, -a, g. pi. port, str., potovn portoriko, -a, g. pi. portork, str. portrt, -u, m., podobize; portretista; portrtova portsk (portsk vno) Portugalsko, -a, str.; Portugalec; Portugalka; portugalsk; portugalina Poruba, -y, .; Poru 326 ban; porubsk; Po-rubanka; Porbka; Poruban; Porb-anka porba, -em, -u (-am, -aj) pora, -am, -aj pora (sa), -am, -aj porueno Bohu poruensk; poruen-stvo poruk, -a, m. porui, -im, -ia; pora porunk, -a, m., ttor porucha, -y, g. pi. porch, . poruka, -y, ., ruenie poruke (prsl.) porui, -im, -ia; po-ruiteln Pornsko, -a, sr.; po-rnsky poryv, -u, m., trhnutie; poryvist posada, -m, -aj posadi, -im, -ia; po-sdza posdka, -y, g. pi. posdok, . posadl *posavd = doteraz; *posavdny = doteraj posbehva (sa), -am, -aj posberaf, -m, -aj (naprklad so stola) posbiera, -am, -aj (klsky) posedie, -im, -ia; posedva poshadzova, -ujem, -uj posha, -am, -aj poshovra sa, -am, -aj *poshovie = pozhos vie posha, -am, -aj poschdza sa, -am, -aj poschodie, -ia, str.; poschodov poschodi (sa), -im, -ia poschyta, -m, -aj posia (prsl.), doteraz posia, -sejem, -sej; posiaty; posieva posiela, -am, -aj; po^ . sielatel poslelka, -y, g. pi. po-sielok, . posila, -y, g. pi. posl, I. posilni (sa), -im, -ia; posilova (s) posklada, -m, -aj poskoi, -im, -ia; po-= skakova poskok, -u, m. poskrca, -am, -aj poskrva, -am, -aj poskupova, -ujem, -uj poskasova, -ujem, -uj poskytn, -nem, -n; poskytova poslanec, -nca, m.; poslankya; poslanie posla, polem, pol posledn; posledne poslepaky (prsl.) posliepa, -am, -aj poslieva, -am, -aj posubova, -ujem, -uj posluha, -y, .; posluhova posluch, -a, m.; posluchstvo posluchre, -rne, . poslcha, -am, -aj; poslchnu poslun; poslunos posmech, -u, m.; posmen; posmenk posmeli, -im, -ia; posmeova posmeta, -m, -aj posmieva sa, -am, -aj posmrtn posmva, -am, -aj posna, -am, -aj posnma, -am, -aj psobi, -im, -ia, in. kova; psobite; psobnos posoblieka, -am -aj posol, -sla, n. pi. -slo-via, m.; posolkya; posolstvo posoli, -im, -ia *pososnma = posnma posoi (sa), -im, -ia posova, -am, -aj posotna, -am4 -aj 327 posoznamova (sa), -ujem, -uj *pospiechaf = ponha sa posplca, -am, -aj pospleta, -m, -aj pospolit pospolu (prsl.) pospomna, -am, -aj posra, -am, -aj posra, -am, -aj *posrca = pozrca pst, -u, m.; pstny postai, -im, -ia posta, -te, . post, -stojm, -stoja; postva; postava postava, -y, g. pi. postv, S. postavi, -im, -ia; postaven postdatova, -ujem, -uj poste, -le, g. pi. po-stiel (postel), $-1 postieka postih, -u, m. postihn, -nem, -n; postihnut; postihova postila, -y, g. pi- postil, I. postilin, -a, m.; po-stilinsky; postili-nik postina, -am, -aj posti sa, -im, -ia *postiiten = postihnuten postla, -steliem, -ste-l; postiela postoj, -a, m. postojaky (prsl.) postrach, -u, m. po strane postrann (od strana; in je bon) postreh, -u, m.; postrehn postretn (sa), -nem, -n; postreta (sa); postretva (sa) postha, -am, -aj postriebri, -:m, -ia postrieknu, -nem, -nu postriea, -am, -aj postrieka, -y, g. pi. postrieok, . postrk, -u, m.; postrkova postrha, -am, -aj postruhe, -ha, m., postruhnk postskriptum, -pta, str., dodatok, dopis postult, -u, m.; poiadavka; postult-ny postup, -u, m.; postupn; postupov; postpi; postupova postpa, -am, -aj, poliapa posdi, -im, -ia; posudzova; posudzo-vatel; posdenie posudok, -dku, m. posunok, -nkn, m. posun, -niem, -n; posunova posri, -im, -ia, urchli, popohna posva, -am, -aj posvti, -im, -ia; po-. svcova; posviaca; posvtite; posvte-nec posvtn; posvtnos posvzova, -ujem, -uj posviacka, -y, g. pi. posviacok, . posvieti, -im, -ia posvja, -am, -aj posvlieka, -am, -aj posvolva, -am, -aj posypa, -em, - (dohor.); pospa, -am, -aj (nedokon.) pospka, -y, g. pi. pospok, S. (na peivo) poepky (prsl.), eptom *poetil = pochab; *poetilec = poch-bel poin, -iniem, -sin; poinova pokodi, -im, -ia niekoho (nieo); pokodzova pokraba, -em, - pokriepi sa, -im, -ia pokuova, -ujem, -uj pokvrna, -y, g. pi. po-kvfn, .; pokvrni; pokvrova poliapa, -em, -a 328 posmrny, pochmrny pomykn sa, -nem, -n popatif (sa), -im, -ia popini, -im, -ia popinta, -cem, -c pota, -y, g. pi. pt, .; potov; potr poasti sa, -, -ia potpa, -em, -u potmajster, -stra, m. potovn, -ho, str.; po-tovnctvo pouky (prsl.), eptom pova, -y, g. pi. poiev (pov), .; povi-ka poviha, -m, -aj pot, -u, l. -e, m.; potn; poti (sa) potackva sa, -am, -aj potade (prsl.) poah, -u, m.; poaho-va potajomky (prsl.) potaliani, -im, -ia potpa (sa), -am, -aj; potpa; potpai potpka, -y, g. pi. po-tpok, . poaka (si), -m, -aj *pofane = vlastne potecha, -y, . potencil, -u, l. -i, m.; potencilny potentt, -a, m., mocnr potei, -im, -ia; poteova; poteovatel; poteitel potiahnu, -nem, -nu; pohova potia, potiato (prsl.) potiera, -am, -aj; potrie (nezna nii) potichu (prsl.) potichuky (prsl.) potiska, -am, -aj potisn, -nem, -n potkan, -a, n. pi. -y, m. potka, -m, -aj; po-tkva (od tka) (in je stretn) potkn sa; potkna sa potlai, -im, -ia; potla; potlaova potapka, -m, -aj; potapkva potlc, -tliem, -tl potlesk, -u, m. potlie, -tlejem (-tliem), -tlej potka sa, -am, -aj potme (prsl.) potmehd, -a, m.; potmehdsky; potme-hdstvo potok, -a, m.; potik, -a, m.; poton potom (prsl.) potomn potomok, -mka, ' m. potomstvo, -a, str. potopa, -y, g. pi. potp, . potopi (sa), -im, -ia; potpa (sa) potpourri (fr., vyslov potpuri), str. neskl., smes potrat, -u, m.; potrati potrava, -y, .; potravn; potravina; potravinrstvo potreba, -y, g. pi. potrieb, S.; potrebn; potrebnos potrebova, -ujem, -uj potresta, -m (-cem) po tretie, po tret raz potrha, -m, -aj; potrha, -am, -aj; po-trhn *potrhl = pochab potrias, -trasiem, -tras; potriasa potrieli, -im, -ia potrie, -iem, - (prov, potiera) potrimiskr, -a, m. po troche; po troke potrovi, -im, -ia potrubie, -ia, str. potuchnut; potuch-n potuka, -m, -aj (od tlif sa); potulkva potuln potulova sa; potulka potupa, -y, g. pi. potup, .; potupi; po-tupovat; potupn 329 poturenec, -nca, m., odrodilec potuten; potutenos poti (sa), -im, -ia; potuova potvra, -am, -aj potvora, -y, g. pi. potvor, . potvrdi, -im, -ia; potvrdenie; potvrdzova potyk, -u, m. potka, -y, g. pi. potok, . potyka si, -m, -aj potka sa, -am, -aj poubja, -am, -aj poubliova, -ujem, -uj poubda, -a, -aj poui, -im, -ia; pouova, poa pouka, -y, g. pi. pouiek, . poun poudiera, -am, -aj pouhldza, -am, -aj poukaz, -u, m.; poukza; poukazova; poukka; poukkov pouklada, -m, -aj poukrva, -am, -aj poulin pounii, -im, -ia; po-uniovat poupt poupchva, -am, -aj poupratova, -ujem, -uj pourovnaf, -m, -aj pousdza, -dem, -du pouseda, -m, -aj pousilova sa pousmia sa, -smejem, -smej . pouvaova, -ujem, -uj pouvoir (fr., vyslov pu-vor), -u, m. pouzaviera, -am, -aj poui, -uijem, -uij nieo; pouva; pouiten pvab, -u, m.\ pvabn; pvabnos povaha, -y, g. pi. povh, . povahopis, -u, m. povala, -y, L -e, g. pi. povl, . povafa, -a, m.; pova-aka; povarask; povaova sa povalcova, -ujem, -uj *povlen = povojnov povali, -fm, -ia; pova Povaan, -a, m.; povask; Povaanka Povaie, -ia, str.; povask povi, -im, -ia; povaova niekoho za nieo povliv povbfja, -am, -aj povan; pova-nos, -ti, . poveera, -iam, -aj povedaka, -y, S. poveda, -dm, -aj; povedaj,-te; poviem, povedia; povedz; povedzte povedia (predl.) povedomie, -ia, str. povedom povel, -u, m. povera, -y, .; poveriv; poverivos poveri, -im, -ia; poveren; poverenec; poverenie; poverova; poverovac povesi, -im, -ia; povesen; povea povesno, -a, g. pi. po-vesien, str. poves, -ti, .; povestn; poviestka; po-viestkr povetern; poveter-nos; poveternostn povetrie, -ia, str. povia, -vejem, -vej; povieva poviaza, -em, -u; poviazka; povaova poviedka, -y, g. pi. poviedok,!.; poviedkr povchrica, -e, . povinn; povinnos povinovat, povinn povi, -vijem, -vij; 330 povja; povjadlo-povijak povklada, -m, -aj povkrda, -am, -aj povlak, -u, m. povlasteni, -im, -ia povliec, povleiem, 6u; povlieka povna, -am, -aj pvod, -u, m.; pvodn; pvodina pvodca, -u, n. pi. -ovia, m.; pvodcov-sk; pvodkya povode, -dne, .; povodov povoja, -e, g. pi. po-voj, .; povojka povojnk, -a, m. povojnov povoa, -le, .; povo-n povolanie, -ia, str. povola, -m, -aj; povolva; povolvac po vlij urob mi po vli povoli, -im, -ia; povolenie; povolova; povoovac povoz, -u, m.; povoz-n; povoznk; po-voznctvo povpja, -am, -aj povpisova, -ujem, -uj povpleta, -m, -aj povraca, -iam^ -aj povrva, -am, -aj povraz, -u, l. -e, m.; povrazov; povr-zok povraznk, -a, m. povrazolezec, -zca, m, povra, -am, -aj povrhn, -em, - povrch, -u, m.; povrchov povrchn; povrchnos povrieslo, -a, g. pi. po-vriesel, str. povrie, -ia, str. povta, -am, -aj povrzgva, -am, -aj povstalec, -lca, m.; po* vstaleck povsta, -vstanem, -vstan (in je vznikn); povstanie; po-vstva povsva, -am, -aj povimn sij -nem, -n nieo (nieoho) povahova, -ujem, -uj povybehva, -am, -aj; povybehva povybera, -m, -aj povybja, -am, -aj povya, -am, -aj povydva (sa), -am, -aj povydchnuf, -nem, -nu^ povyhadzova, -ujem, -uj povyha, -am, -aj povyhadva, -am? -aj povyhrn, -niem, -n; povyha povychytva, -am, -aj povyk, -n, m. povyklada, -m, -aj povykonva, -am, -aj povykrikova, -ujem, -uj povykrca, -am, -aj povylieva, -am, -aj povylieza, -am, -aj povymiea, -am, -aj povyma, -am, -aj povymva, -am, -aj povynachodi, -im, -ia povyna, -am, -aj povynima, -am, -aj povyplca, -am, -aj povyplakova, -ujem, -uj povypna, -am, -aj povypa, -am, -aj povypytova, -ujem, -uj povyra, -am, -aj povyrovnva, -am, -aj povyschna, -am, -aj povyskofii, -im, -ia povysmieva sa, -am, -aj niekomu povystiera, -am, -aj povystrja, -am, -aj povystriea, -am, -aj povysa, -am, -aj povysvetlova, -ujem, -uj povye (prisl. i predl. s gen.) povi, -im, -ia; po-331 venie; povenec; povyova povyva, -am, -aj povyahova, -ujem, -uj povytiera, -am, -aj povytfna, -am, -aj po vytla, -am, -aj povytha, -am, -aj; povytrhva povyvdza, -am, -aj povyva, -am, -aj povyvraca, -iam, -aj povyzlieka (sa), -am, -aj povyzva, -am, -aj povyzvdza, -am, -aj povyzvta, -am, -aj povyfna, -am, -aj povzbudi, -im, -ia; povzbudzova povzdychn, -nem, -n; povzdychova povznies, -nesiem, -nes; povznesen; povzna povdy (prsl.) poza (predl. s ak.) pza, -y, ., postoj, strojen dranie; pozr pozabva sa, -am, -aj pozabera, -m, -aj pozabja, -am, -aj pozabudn, -nem, -n; pozabda pozadebnva, -am, -aj pozadie, -ia, str. (in je zadie) pozadba, -am, -aj pozadu (prsl.) pozaba, -am, -aj pozahrva sa, -am, -aj pozaha, -am, -aj pozahrza, -am, -aj pozahba, -em, -u pozahna, -am, -aj pozachodi, -im, -ia pozachyta (sa), -m, -aj pozajtraj; pozajtre pozaklna, -am, -aj pozakopva, -am, -aj pozakrca, -am, -aj pozakrva, -am, -aj pozalieva, -am, -aj pozalieza, -am, -aj pozameta, -m, -aj pozamiea, -am, -aj pozamkna, -am, -aj pozamikmi, -nem, -nu pozamzaf, -am, -aj pozamyka, -m, -aj pozana, -am, -aj pozanedbva, -am, -aj pozanechva, -am, -aj pozaokrva, -am, -aj pozaosta, -stanem, -stan; pozaostvaf pozapaova, -ujem, -uj pozapiera, -am, -aj pozapna, -am, -aj pozapisova, -ujem, -uj pozaplaka, -em, - pozapleta, -m, -aj pozapla, -am, -aj pozarasta, -m, -aj pozarovnva, -am, -aj pozasmia sa, -smejem, -smej pozaspva, -am, -aj pozasta, -stanem, -stan pozastavi sa, -im, -ia pozastiera, -am, -aj pozaspa, -am, -aj pozava, -am, -aj pozaahova, -ujem, -uj pozatika, -am, -aj pozatvra, -am, -aj *pozatmny = dodaton pozauna, -y, g. pi. po-zaun, . pozavzova, -ujem, -uj pozavja, -am, -aj pozavraca, -ciam,-aj pozaiha, -m, -aj pozana, -am, -aj pozbavi, -im, -ia; po-zbavovat *pozbva = strca, prestva pozale (prsl.) pozda sa; pozdva sa pozde, astejSie nesko-332 ro; pozdeji, neskor; pozde jie, neskorie *pozdit (sa) = oneskori sa, meka pozdl nieoho; pozdny pozdn = neskor pozdrav, -u, m.; pozdravenie; pozdravn pozdravi, -im, -ia niekoho, pozdravi sa niekomu; pozdravova pozdra, -im, -ia pozdvihn, -nem, -n; pozdvihova; pozdvi-hovanie pozemnoknin pozemok, -mku, m.; pozemkov pozemsk; pozeman pozera, -m, -aj pozhovie, -iem, -ej; pozhovej; pozhovejc poiia, -ie, ., poloha, postavenie; pozin pozitv, -u, m. pozitivizmus, -zrnu, m.; pozitivista pozitvny, kladn, ist, urit pozitra, -y, ., postava; dranie pozlti, -im, -iaj pozlacova pozltka, -y, g. pi. pozltok, . pozlotky (prsl), po zlom pozmeni, -im, -ia; pozmeova poznai, -im, -ia poznamena, -m, -aj; poznamenva poznmka, -y, g. pi. poznmok, . Pozna, -e, z.; poznian-sky; Poznanan; Po-znanianka pozna, -m, -aj; poznaten; poznva; poznvac poznatok, -tku, m. poznove, poznovu (prsl.) pozobdza, -am, -aj pozohnat, -am, -aj pozor, -u, m.; pozorn; pozornos pozorva, -am, -aj pozorova; pozorovac; pozorovate pozoruhodn pozosta, -stanem, -stan; pozostva; pozostal; pozostalos; pozostalostn pozostatok, -tku, m. pozrie, -zriem, -zr; pozera (len: pozrie sa do zrkadla) pozrca, -am, -aj pozvnka, -y, g. pi. pozvnok, . pozva, -zvem, -zv; pozvanie; pozva pozvona; pozvon pozyv, -u, m., pozvanie; pozva poalova (sa), -ujem, -uj poa, ponem, pon; pona poehna, -m, -aj; poehnanie; poehnva poelie, -iem, -ej poiada, -am, -aj; poadova poiadavka, -y, g. pi. poiadaviek, . poiar, -u, l. -, n. pi. -e, m.; poiarny; po-iarov poia, -5iam, -aj; poiiava; poiova pika, -y, .; pikov poiova, -e, i. poidovi, -im, -ia;, poidovovat poitky, -ov, m. po-mnon pitok, -tku, m.; p-itkr pOiva, -am, -aj; povate; pova-n povatina, -y, I. poviaka, -am, -aj p (cit.) *pra, pre = spor 333 prababa, -y, g. pi. pra-bb, i . praboh, -a, m. prca, -e, g. pi. prc, i.; prcika; pracn prci, od pra(, periem pracka, -y, g. pi. praciek, . praclk, -a, m., priece; praclikr pracova; pracva pracovit pracova, -ne, g. pi. pracovn, . pracovnk, -a, m.; pracovn *pr = bitkr praetina, -y, .; pra-esk *praka = ruvaka prka, -y, z. (ensk, ktor perie) pralovek, -a, m. prova, -vne, g. pi. provni, . pradvno (prsl.); pradvno, -a, str. pradedo, -a, m. *prdelnk = bieliznk pradeno, -a, g. pi. pradien, str.; pradien-ko pradivo, -a, g. pi. pra-div, str. *prdlo = bielize pragmatick pragmatika, -y, g. pi pragmatik, .; prag-matiklny pragmatizmus, -zrnu, m. prah, -u, m. Praha, -y, .; Praan; prask; Praanka; pratina prahmota, -y, g. pi. prahmt, . prahn, -nem, -n po nieom (bsn.) prahory, -hr, . pomn.; prahorn prach, -u, m.; prachov; prok, -ku; prtek, -a prachre, -rne, . prchno, -a, g. pi. pr-chen, str.; prchni-v; prchnivie prachovka, -y, . prajazyk, -a, m.; pra-jazykov prajn; prajnos prak, -u, m.; prakov-nk *praks = prax praktick praktin; prakti-nos praktikant, -a, m.; praktikova praltka, -y, g. pi. praltok, z. prales, -a, m. pralinka, -y, z. prm, -u, m.; prmik; prmova pramat, -matere, d., I, -materi, . pramedve, -a, n. pi. pramedvede, m. prame, -a, m.; pramenit; pramenist; pramenn; pramenist; pramienok praotec, -tca, m. pranier, -a, l. -i, m. pranostika, -y, g. pi. pranostk, . praobyvatel, -a, m. prapodoba, -y, g. pi. prapodb, i. prpor, -u, m. (in je zstava) prapraded, -a, m. prapravnuk, -a, m. praprina, -y, . prarodiia, -ov, m. pomn. prasa, -aa, n. pi. prasce (prasat), prasiec (prasiat); d. prascom (prasatm); /, pras-coch(prasatch), str.; prasacin, prasiatko; prasi sa; pran (svia); prasiar prasdlo, -a, g. pi. pra-sdel, str. prasila, -y, g. pi. pra-sl, . prsk! (citosl.) prask, -a, m. (od praska) praska, -, -aj, pra-a; praskn; praskot 22 364 praska, -am, -aj (biom); prasn praslica, -e, g . Praslovan, -a, m.; Pra-slovanka; praslovansk; praslovanina praslovenina, -y, g.; praslovensk prasnica, -e, g. prastar praina, -y, g. pri, -im, -ia; praiv; privka praiv, praivie prank, -a, m. prok, -ku, m. praa, -f, -ia, praska pra, periem, per; prac; pranie prata sa, -cem, -c, prac sa, practe sa pravda, -y, g. pi. prvd, . (nie je pravda, chybne nie je pravdou") pravda, pravdae (prisl.) pravdepodobn; pravdepodobnos pravdiv; pravdivos pravdomluvn, pravdo-vravn prve (prsl.) pravek, -u, m.; pravek pravica, -e, .; praviiar pravidlo, *a-j g. pi. pravidiel, str.; pravideln; pravidelnos *pravitko = liner prvnik, -a, m.; prvnika; prvnick Pravno; Slovensk Pravno; Pravan; Pravnianka; sloven-skopravniansky; Nemeck Pravno; ne-meckopravniansky pravnuk, -a, m.; pra-vnuka prvo, -a, str.; prvny prvomoc, -i, g.; pr-vomocnos pravopis, -u, m.; pravopisn prvoplatn; prvoplatnos pravoslvie, -ia, str.; pravoslvny pravosdie, -ia, str.; pravosdny; Ministerstvo pravosdia Slovenskej republiky pravota, -y, g. pi. pra-vt, .; pravoti sa *pravotr = advokt pravouhl pravovern prav pravzor, -u, m. prax, -xe, . przdniny, -nin, . pomri. przdni (sa), -im, -ia przdno, -a, str. przdnota, -y, . przdny prazdroj, -a, m. prazviera, -a, str. *praec podval praenica, -e, . prai, -im, -ia; pra-ieva pre (predl.) prebaova, -ujem, -uj *prebarvi = prefarbi prebsnl; prebsuova prebeda: beda-prebeda prebeha, -m, -aj; prebehn; prebehlk; prebehva; pre-behva preberan, prieberiv prebera, -m, -aj; preberva prebiedi, -im, -ia prebi, -bijem, -bij; prebja preblednf, -nem, -n preblesn, -ne, -n; prebleskova preblzni, -im, -ia prebodn, -nem, -n preboha (cit.) prebohat prebojova, -ujem, -uj prebolestn prebori (sa), -im, -ia prebra, -beriem, -ber; prebera (sa), preberva prebrzdi, -im, -ia prebdnu, -nem, -nu; prebda 335 prebudi, -im,-ia; prebdza; prebudenie prebytok, -tku, m., oho je navye {in je zbytok a zvyok); prebyton *preca = predsa precedens, -u, m.; pre-cedentn precedi, -im, -ia; pre-eiedza precenl, -im, -ia; preceova preceptor, -a, m. precizka, -y, g. pi. precizok, . precti, -im, ia; preciova precitlivel precitn, -nem, -n preczny, presn; precizova, presne ust-li *preclk = praclik precdi, -im, -ia precvla, -am, -aj pre (prsi.) preasto (prsl.) preiarnuf, -nem, -nu; preiara prein, -u, m. preta, -am, -aj; pre-itova preo- (prsl.) pred, predo (predl.); pred tebou, predo mnou predaj, -a, m.; predaja; predajn prealek predarmo (prsl.) preda, -m, -aj; predva; predat; predan *preda rad = odovzda rad (peniaze ap.) predava, -a, m.; predavaka predbehn -nem, -n; predbieha; predbe-hvat; predbehova predben; predbene (prsl.) predasn; predas-nos preditate, -a, m. *predi = predstihova predta, -am, -aj; preditova preddavok, -vku, m. preddotnie, -ia, str. preddunajsk predel, -u, l. -e, m. prede, pred neho predesi, -im, -ia, astejie prestrai predestincia, -ie, z., predurenie; predes-tinova predha (sa), -am, -aj niekoho (s niekm) predhistria, -ie, .; predhistorick predhodi, -im, -ia predhorie, -ia, str. predchdza, -am, -aj; predchdzajci predchodca, -u, m.; predchodkya predchyti, -im, -ia; predchytva predikt, -u, m. preds, preddem, preddu predlvl sa, -im, -ia predivn pred jar, -i, S.; predja-rie, -ia, str.; predjarn pred jese, -ne,.; pred-jesenn predklada, -m, -aj predklon, -u, m.; pred-klonn predlaktie, -ia, str. predlani; predlansk; predlanm, predlan-skm predleto, -a, str. predloha, -y, g. pi. predlh, .; predloka *predloni = predlani, predlanskm predloi, -im, -ia predi, -im, -ia; predlova predmestie, -ia, str.; predmestsk; pred-mefan; predme-tianka predmet, -u, m. Predmier, -a, l. -i, m. predminul 22* 336 predmluva, -y, S., -vod, vodom; predslov predna, -am, -aj; prednater prednka, -y, g. pi. prednok, S. prednies, -nesiem, -nes prednos, -ti, i.; prednostn prednosta, -u, m. predn predo (predl.; vi pred) predobedn (in je predpoludaj) predobraz, -u, m. (len v bsnickej rei) predobre (prisl.) predodom (prisl.) predohra, -y, S. predok, -dka, n. pi. predkovia, m. predok, -dku, m. (predn as) predosla, -lera, -l; predosiela predostatn predostrie, -iem, -; predostiera predol predovetkm (prisl.) predpeklie, -a, str.; predpekeln predpis, -u, m. predpsa, -em, -u; predpisova predplati, -im, -ia; predplatite; pred-platok; predplatn; predplca predpojat, lepSie zaujat predpoklad, -u, m.; predpoklada predpoludnie, -ia, str.; predpoludnm predpona, -y, g. pi. predpn, . predposledn predpotopn predpove, -de, .; predpovedanie; predpoveda predpredaj, -a, m. predpusti, -im, -ia; predpa predrah; predraho (prisl.) predrka, -y, g. pi. predrok, . predraova; predrao-vatel *predreen = spomenut, vyie spomenut predrenk, -a, m. predreforman predrvi, -im, -ia predsa (prisl.) predsdka, -y, g. pi. predsdok, .; pred-sdkov predsavzatie, -ia, str.; predsavzia predseda, -u, m.; predsednka predseda, -m, -aj predsednctvo, -a, str.; predsedncky predsi (bsn.) predsie, -ne, S. predslov, -a, m. predsmrtn predspev, -u, m. predspevova, -ujem, -uj predstava, -y, g. pi. predstv, . predstavenie, -ia, str. predstaven, -ho, m.; predstavenstvo predstavi, -im, -ia; predstavite; predstavivos; predstavova predstihn, -nem, -n; predstihova predstpi, -im, -ia; predstupova predsudok, -dku, m. predtanenk, -a, m. predtla, -e, .; predtlai predtucha, -y, g. pi. predtch, . predtm (prisl.) predurenie, -ia, str. predvdza, -am, -aj *predvlen = predvojnov predveraj predverom (prisl.) predveer, -a, m.; pred-veern predvek predvda, -am, -aj; 337 predvdav; predvdavos predvies, -vediem, -ved; predvdza predvlani (prsl.) predvoj, -a, m. predvola, -m, -aj; predvolanie; predvolva; predvolvaci predznai, -im, -ia; predznaova predzves, -ti, . prefarbi, -im, -ia; prefarbova prefekt, -a, m.; prefektra preferans, -u, m. prefkan, preiban prefix, -u, m., predpona pregazdovaf, -ujem, -uj preglejky, -jok, . po-mnon (nie prekli-ky) preglga, -am, -aj; preglgvat; preglg-nt pregnantn, obsan, vrazn prehdza, -dem, -du prehajdka, -am, -aj prehalakova, -ujem, -uj preha sa, -am, -aj prehistria, -ie, .; prehistorick prehfad, -u, m. (pre-had dejin); prehadn (prehadn dejiny); prehadnos; in* je priehrad (priehad horou) prehada, -m, -aj; prehadva *prehlsi = vyhlsi nieo; *prehlasova = vyhlasova (sprvne je prehlasova, ke ide o hlasovanie) prehlska, -y, g. pi. prehlsok, z. prehbi, -im, -ia; prehlbova prehliada; prehliadka; prehliadnu, lepie prepi, prezrie prehlui, -im, -ia; pre-hla; prehluova prehltn, -nem, -n *prehmat = prechmat prehna, -eniem, -enu; preha prehni, -ijem, -ij; prehnit; prehnitos; prehnvat prehn, -hnem, -hn; prehna; prehybo-va prehodi, -im, -ia; prehdza prehodnoti, -im, -ia; prehodnocova prehojn prehorie, -i, -ia prehovori, -im, -ia; prehovra prehradi, -im, -ia; pr8-hrdza; priehrada prehra,-m,-aj; prehrva; prehra, -y, . prehrei sa, -im, -ia niem, na niekom prehria, -hrejem, -hrej; prehriaty; prehrieva prehrmie, -i, -ia preha sa (od pre-hrn sa), -am, -aj niem, v nieom prehybova, vi prehn prechdza sa, -am, -aj prechdzka, -y, g. pi. prechdzok, .; prechdzkov prechladn, -nem, -n: prechladnutie; pre-chladnut prechmat, -u, m. (nie prehmat) prechod, -u, m. (napr. prechod cez most ap.); prechodn (prechodn as); in je priechod prechorie, -iem; pre-chorieva prechovva; precho-vva prechvli, -im, -ia; preehvaTova 338 prechlif, -im, -ia; pre-chyovaf preinaif, -im, -la; pre-inaova prejaf, prejmem, -m; prejma; prejimaci; prejma; prejmate prejav, -u, m.; pre ja* vi; prejavova prejes sa, -jem, -jedia *prejmadlo = purgo, pudidlo prejotcia, -ie, .; pre-jotova prejs, prejdem, prejd; prejdi; preiel prejudicium, -ia, str.; prejudicilny prekabti, -im, -ia prekra, -am, -aj; prekra v prekazi, -im, -ia; preka; prekka prekrny; prekrnos preklad, -u, m.; preklada; prekladac; prekladate prekladite, -a, str. prekla, -kolem, -kolu; preklal; prek-la *prekliky = preglejky preklia, -klajem, -ka-j; preklna prekznu, -nem, -nu prekona, -m, -aj; prekonateTn prekopaf, -em, -; pre-kopva; priekopa prekrsny prekriaf, -im, -ia; prekrknu; prekri-kova prekmif, -im, -ia; pre-, kmen prekroi, -im, -ia; pre-kra; prekroova; prekraova prekrojif, -jim, -ja prekrsti, -im, -ia; pre-krstenie; prekrste-nec; vi priekrst prekrtif, -im, -ia; prekrca; prekrut-n prekupif, -im, -ia prekuta, -m, -aj; prekutvat prekvapi, -im, -ia; prekvapova; prekvapenie prekvita, -, -aj prekyple, -im, -ia; prekypova prekysn, -ne, -n; preksa *prelklina = preliaina preakn sa, -nem, -n; preaknut prelt, -a, m. prelep, -im, -ia; pre-liepa; prelepova preles, -ti, i . ; pre-lestn prelet, -u, m.; preletie; prelieta, prele-tva; preletova prelea, -im, -ia preliaif sa, -im, -ia; preliaen, prehnut; preliaina (pre-liaklina) preliaknu, -em, -u; preliaknut prelia, -lejem; -lej; prelieva *prelenie = sdne rokovanie prelietav preliezf, -leziem, -lez; prelieza preiiminr, -u, l. -i, m.; preliminova prelom, -u, m. (v duchovnch veciach); in je prielom (na fronte) prelomi, -im, -ia; pre-lma; prelamova prelud, -u, m. preldium, -ia, str., predohra premha, -am, -aj; premha v prema, -am, -aj premaova, -ujem, -uj; premalvat premaskova, -ujem, -uj premva sa, -am, -aj premvka, -y, .; pre-mvkov premena, -y, g. p. premien, . premeni, -Im, -ia; premiea; premenova premenliv, premenn premera, -iam, -aj; premeriava premeka, -m, -aj; premekva prmia, -ie, S., odmena, poistn; prmiov premir, -a, m., ministersk predseda premira, -y, . premiesi, -im, -ia premiesti, -im, -ia; premiesova premieta, -am, -aj; premietnu premna sa, -am, -aj; vrtie sa, preapova, by v rozpakoch; in je premiea premisa, -y, g. pi. prems, ., predpoklad premla, -im, -ia; premlanie premlie, -meliem, -mel'; premiela premocn premc, premem, premu; premohol; premha premoi, -im, -ia; premoen premoka, -m, -aj; premokn; premoknut; premokav premontrt, -a, m. premosti, -im, -ia; premosovat premrha, -m, -aj premza, -am, -aj; premrzn (od zimy); premrznut premdry premyslie, -im, -ia; prema; prem-Iav premanie, -ia, str. pre, pre neho prenaudova sa, -ujem, -uj prenadiva sa, -am, -aj prenadivi sa, -im, -ia prenhli sa, -im, -ia prenachvli, -im, -ia prenaja, -jmem, -jm, prenajal; prenajat; prenajatie; prenajma; prenajmate; prenjomn prenjom, -jmu, m.; prenjomca = prenajmate; pren-jomn; prenjom-nk prenamha sa, -am, -aj prenramn; pren-ramne (prsl.) prenasledova; prena-sledvat; prenasledovate prena, -am, -aj prenka, -y, g. pi. pre-nok, . 339 prenecha, -m, -aj; prenechva p'renesmierny preho, pre neho prenies, -nesiem, -nes; prena prenika, -m, -aj; prenikav; prenikn; preniknut prenosi, -im, -ia; prenos, -u, m.; prenka (v toch); prenosn prenumercia, -ie, S. preobliec (sa), -obleiem, -oble; preoblieka sa preobraca, -iam, -aj; preobrti preobrazi, -im, -ia; preobrazovat; pre-obrazva preobu (sa), -obujem, -obuj; preobva (sa) preodie (sa), -dejem, -ej; preodet preora, -iem, -; preorva preosia, -osejem, -o-sej; preosieva previ (cit.) prepi, -im, -ia prepada, -m, -aj; prepadva; prepadva; prepadn; prepadenec prepli, -im, -ia; prepaova 340 preparcia, -ie, z., prprava preparandia, -ie, ., u-itesk stav prepart, -u, m., prpravok prepsa, -em, -u preps, -pasiem, -pas; prepsa prep, -nem, -n; pre-pl; prept (prov. prepiaty) *prepka = priehradka (na pote) prepelica, -e, .; prepelici, -ia, -ie prepevn prepcha (sa),-m,-aj prepiaty, -a, -e (napr. lovek); prepiatec; in je prept (napr, gombk) prepichn (sa), -nem, -n prepili, -im, -ia; pre-pilova prepna, -am, -aj prepis, -u, m.; prepsa; prepisova prepi, -pijem, -j prepitn, -ho, str. preplaka, -em, - preplaka, -am, -aj; preplkriu; prepla-kova preplati, -im, -ia, preplca preplva, -am, -aj; preplavi (sa) preplies, -pletiem; prepleta preplni, -im, -ia; preplova; prepna prepn, -em, -, i prep prepota, -am, -aj; prepotava prepona, -y, g. pi. pre-pn, . preporodi (sa), -im, -ia; preporod, -u, m.; preporodenie prepot, -a, m.; prepotsk; prepotstvo prepoiia, -ie, ., predloka prepozitra, -y, . *prepoia = udeli (rad, hodnost} prepracova prepravi, -im, -ia; preprva; prepravova; preprava; doprava; in je prie-prava = priehrada prepriaha, -am, -aj; prepriahnu prepusti, -im, -ia; prepa prepych, -u, m.; prepychov prepytova, prepytujem prerba, -am, -ajj prerobi preradi, -im, -ia; preraova; preraovac" prers, -rastiem, -rast; prerasten; prerasta prerazi, -im, -ia; prera prerka, -y, g. pi. pre-rok, . prereza, -zem, -; prerezva prria, -ie, . preriec sa, -reiem, -re; prerieknu sa, -rieknem; prerie-ka sa prerod, -u, m. prerogatva, -y, ., prednos, vsada prerozkon prerva, -rvem, -rv prery, -ryjem, -ryj; prerva prervka, -y, g. pi. prervok, . presada, -m, -aj; presadn (ale: prestpi z vlaku do vlaku) presadi, -im, -ia; presdza; presadzova; priesada presahova, -ujem, -u j; presiahnu presla, -am, -aj (od presoli) presantn, naliehav presbyter* -a, m.; pre-, sbytersk; presby-terilny; prsbytr, -a, m.; presbyterstvo preschn, -nem, -n; 341 presychaf; presch-na presiakaf, -a, -aj; pre-siaknuf; presakova presiaf, -sejem, -sej; presieva presdli, -im, -ia presila, -y, g. pi. presl, . presili (sa), -im, -ia, premc (sa); pres-la sa; presiova sa preskma, -am, -aj preska, -am, -aj pres'vi (sa), -im, -ia; prestavova (sa) preslvny preslen, -a, m. presoli, -im, -ia; pre-siat prespevova si, -ujem, -uj presahova sa, -ujem, -uj presta, -stanem, -stan; prestva presta, -stojim, -stoja prestavba, -y, . prestavi, -im, -ia; prestavova prestvka, -y, g. pi. prestvok, .. prestieradlo, -a, g. pi. prestieradiel, str. prest, -e, .; prestny prestla, -steliem, -ste-l; prestielat prestol, -a, m.; prestol-prestrie, -iem, -; pre-stiera; prestieradlo prestrihn, -nem, -n prestpi, -im, -ia; prestup, -u, m.; prest-penie; prestupova; priestupok *prestydn = prechladn presun, -u, m.; presun; presunova presui, -im, -ia; pre-sa presvt presvedi, -im, -ia; presvediv; presvedivo (presvediv); presvedivos; presvedova; presvieda presvita, -m, -aj; presvitva; presvit-n presycha, -, -aj; preschn prespa, -em, - (do-kon.); prespa, -am, -aj (nedokon.); prespaci presti, -im, -ia; pre-sycova *pre = lis; *pre-va = lisova; *pre-iny = rezk preedivie, -iem, -ej; preediven; presed vieva preiba, -em, -; pre* Jibanec prei, -ijem, -ij; preva prekoda: koda-pre-koda prel; prel vek; prel asy premykn sa, -nem, -n; premykova Preov, -a, m.; Preovan; Preovianka; preovsk Preporok, -rka, m. (zastar.), Bratislava; preporsk; Prepor-an; Preporian-ka pretudova, -ujem, -uj pretylizova, -ujem, -uj pretancova, -ujem, -uj prea, -tnem; -tn; preal; preat; pretna preteky, ~ov, m. po-mnon, zvody; opreteky, naprete-ky, pretekom preteka, -m, -aj; pretiec preteka sa, -ra, -aj, zvodi pretendent, -a, m., npadnk pretenzia, -ie, S., nrok preteritum, -ita, str., minul as 342 preferova, -ujem, -uj, predist pretiahnu, -nem, -nu; preahova pretiec, -teiem, -te; preteka pretna, -am, -aj; prea pretka, -m, -aj; pretkan pretfc (sa), -tliem, -tl; pretka (sa) pretlmoi, -im, -ia preto (spojka) *preto, lebo = kee prtor, -a, m.; prto-rin pretoe (spojka) pretras, -u, m. pretrha, -m, -aj; pretrhn; pretrho-va, pretha pretrias, -trasiem, -tras; pretriasa pretrie, -triem, -tr; pretiera pretrpie, -im, -ia pretpnu, -nem, -nu pretvra sa, -am, -aj; pretvra; pretvrka preboh preukaz, -u, m.; preukza sa; preukka preuteen preuvelien prevdza, -am, -aj; prevodzova (remes'-lo, ivnos); prevo-dzovac; prevdzka, -y, . prevaha, -y, . prevali, -im, -ia; pre-vra; prevaova prevari, -im, -ia; pre-vra preva, -am, -aj; prev k a previ, -im, -ia; prevaova prevane (prs.) prevelebn prevefk preventvny, ochrann prevetra, -m, -aj; prevetrva previa, -vejem, -vej; previevat previaza, -viaem, -viau; prevzova previes, -vediem, -ved; prevdza previez, -veziem, -vez; preva; prevoz (= prevezenie); prievoz (na rieke); prie-vozn; prievoznk previni sa, -im, -ia; previnenie; previnilec previn, -niem, -n; previnut previsn, -nem, -n; previsnut previ, -vijem, -vij; previja prevlda, -am, -aj prevlenfk, -a, tn. prevliec, -vleiem, -vle; prevlieka prevod, -u, m., pre/vedenie *prevor = prior prevoz, -u, m., prevezenie; in je prievoz prevrat, -u, m.; pre-vratov; predprevratov; poprevratov; prevratn prevrtenos, -ti, . prevrti, -im, -ia; prevraca prevrhn, -nem, -n; prevrhnut; prev-ha prevta, -am, -aj; prevta va prevychov, -y, .; prevychova prevysoko (prsl.) previ, -im, -ia; prevyova prevzcny prevzia, -vezmem, -vezm *prez = cez *prezprli = prli, privemi prezahraf, -am, -aj prezenn przens, -su, m., prtomn as *prezent = dar; prezentova = darova przes, -a, m., predseda 343 preziabnuf, -nem, -nu (v nohy); preziaba prezident, -a, m.; prezidentsk prezdium, -ia, str.; prezidilny prezimova, -ujem, -uj prezradi, -im, -ia; prezrdza, prezradzova prezrie, -iem, -; prezera prezu, -ujem, -uj; preva prezva, -zvem, -zv; prezva; prezvka prezvedie sa, -viem, -vedia; prezvedva preehna, -m, -aj; preehnva preiali, -im, -ia preiari, -im, -ia; prearova prei, -ijem, -ij; preva preivori, -im, -ia preltnut premka, -am, -aj prera, -eriem, -er prezrie, -zriem, -r; preiera prezu, -ujem, -uj; preva prevavec, -vca, n. pt. prevavce, m. previaka, -am, -aj phava, -y, S., ihlava phli, -im, -ia prchk; prchkos *prcha = uteka, ujs pchnu, -ne, -nu pri (predl. s lok.) priadka, -y, g. pi. pria-dok, . priadza, -e, g. pi. pria-dz, . priaha, -am, -aj priam (prisl.), hne, prve priamka, -y, g. pi. priamok, . priamoiary priamouhl Priamus, -ma, m. priamy; priamo; priamos prias, pradiem, prad; priadol; praden pria (nie praje"), prajem, praj; prial; prianie priater, -a, m.; priateka; priatelsk; priatestvo; priateli sa priaze, -ne, .; priazniv prbeh, -u, m. pribehn, -nem, -n; pribehlk Pribina, -u, m.; pribi-novci, -ov, prvrenci Pribinovi pribi, -bijem, -bij; pribja pribli (sa), -im, -ia; pribliova (sa); priblin; pribline prboj, -a, m. prbor, -u, m. pribra (sa), -beriem, -ber; pribera pribda, -a, -aj; pribudn prbuzn; prbuzensk; prbuzenstvo prbytok, -tku, m. *pribva = pribda pricloni, -im, -ia; pri-cla pria, -e, g. pi. priC, . (ludove prifia") prastie, -ia, str. priasto (prsl.); priast priierny prina, -y, .; prinn priini sa; priiova sa; pria sa; priinenie prinliv; prinlivos prita, -am, -aj; pritava prileni, -im, -ia; prileova priom (prisl.) priudn; priudno (prisl.)' pridja, -am, -aj prida, -dm, -daj; pridva prdavn prdavok, -vku, m. prdel, -u, l. -e, m.; prdelov prideli, -im, -ia; prideova 344 pridlh; pridlho (prsl.) prdomie, -ia, str. pridrui (sa), -im, -ia; pridruova pridra (sa), -im, -ia; prida; pridrova; prida (sa); pridriava pridusi, -im, -ia; pri-da prdych, -u, m., apircia priebeh, -u, m. *priebehom asu = asom prieberiv; prieberi-vos prieboj, -a, m.; priebojn; priebojnos priece, -ca, m., prac-lk prie, -e, .; prieka prieelie, -ia, str., fasda, nelie prieinok, -nka i -nku, m., priehradka priei (sa), -im, -ia prieka, -y, g. pi. prieok, . prieny; prienik priedomie, -ia, str., preddomie prieduch, -u, m. priedunica, -e, . priehlad, -u, m.; priehradn; in je prehad priehlavok, -vku, m. priehibe, -bne, f priehlbina, -y, z. priehon, -u, m. priehrada, -y, .; priehradka (na pote) priehrtie, -ia, str. priehyb, -u, m. priechod, -u, m. (napr. priechod domom); priechodn (napr. dom); in je prechod priechodnik, -a, m., particpium; prie-chodnkov priek, -u, m., odpor, vzdor; priekor; prie-kora; priekorie priekopa, -y, . priekorize, -zne, . priekrst, -a i -u, m.; prekrstenec; prekrs-tenie priekupnk, -a, m. prielaz, -u, m. prieliv, -u, m. (napr. Gibraltrsky prieliv); in je prliv prieloh, -u, m.\ prie-lon prielom, -u, m. (napr. na fronte); in je prelom prieluba, -y, . priemer, -u, l. -i, m.; priemern priemet, -u, m. priemysel, -slu, m.; priemyseln; priemyslov; priemyselnk priepadlisko, -a, str. priepas, -ti, .; priepastn priepis, -u, m. prieplav, -u, m. prieprava, -y, S., priehrada priepust, -u, m.; priepustn prierez, -u, m. priesada, -y, z. priesek, -u, m. prieskok, -u, m. prieslinky, -niek, . po-mnon priesmyk, -u, m, priestor, -u, m. priestra, -ne, z., i priestranstvo, -a, sr. priestrann; priestran-nos priestupn priestupok, -pku, m. priesvit, -u, m.; priesvitn priesmyk, -u, m., pre-myknutie, as sani prie sa, priem, pr; prc; pri; prel prieah, -u, m. prietlaok, -ku, m., tlaov chyba prietr, -e, . (mraien; choroba) prievan, -u, m. prievidn, priehadn Prievidza, -e, .; Prie-345 vidan; prievidzsk; Prievidanka *prievod = sprievod, *prievodn sprievodn *prievodca = sprievodca prievoz, -u, tn.', prie-vozn, -ho, str.; prie-vozn; prievoznk priezor, -u, m., priehad priezran priezvisko, -a, g. pi. priezvisk, str. prifarbi, -im, -ia; pri-farbova prigazdova, -ujem, -uj prigniavif, -im, -ia prihana, -y, . prihra, -am, -aj prihls, -u, m. prihlsi, -im, -ia; pri-hla; prihlasova prihlka, -y, g. pi. prihlok, . prihna, -eniem, -enu; priha prihn, -nem, -n; pri-hna, prihba; pohybova prhoda, -y. .; prhodn prihorie, -im, -ia prihovori sa, -im, -ia; prihovra sa; prhovor; prhovorca prihrben; prihrbenos prihria, -hrejem, -hrej; prihrieva prihrn, -iem, -; priha prihna, -am, -aj prichdza, -am, -aj prichlop, -u, m. prichlopi, -im, -ia; pri-chlopn; prichlopo-va prchod, -u, m. prichodi, -im, -ia; prichdza prchodz, -ieho, m. prchu, -ti, S. prichli, -im, -ia; pri-chyova prchyln; prichylnos prichysta (sa), -m, -aj; prichystvaf prichyti (sa), -im, -ia; prichytva prija, prijmem, prijm; prijaten; prijma: prijmac; prijmanie; prijmate; prijma prjazd, -u, m. prchod {vlaku) prijazdi, -im, -ia {na koni) prjem, -jmu, m. *prjemca = prijmate prjemn prijes sa: prije sa *prijs, prijdem... prijd = prs, prdem... prdu prkaz, -u, m.; prkazn prikzanie, -ia, str. prikza, -em, -u; prikazova prklad, -u, m.; ku prkladu" = naprklad; prkladn priklada, -m, -aj; priklada priklakn, -nem, -n prklon, -u, m.; prikloni sa; prikla. prklonka, -y, . prklonn prklop = prichlop priklopi = prichlopi prikova i priku prikrda (sa), -am, -aj; prikradn sa prikri (sa), -im, -ia; prika prkri sa, -im, ^ia, protivi sa prkrm, -u, m. prkrov, -u, m. prkry; prkros prikry, -kryjem, -kryj; prikrva; pri-krvadlo; prikry-ka prikpi, -im, -ia; pri-kupova priku, -kujem, -uj prikvai, -im, -ia prikvitn, -nem, -n priahn, -nem, -n; priahl; prilieha; priliehav prilka, -am, -aj prilba, -y, g. pi- prilieb, 346 .; prilbica, astejie iak prilepi, -im, -ia; pri-liepa; prilepova prflepok, -pku, m. priletie, -im, -ia; prilieta prlev, -u, m.; in je prliv (morsk) prlleit; prleitos, -8ti, i.; prleitostn prilia, -lejem, -lej; prilieva priliehav priliez, -leziem, -lez; priliezaf prilipn, -nem, -n; prilipnut prli {prsl.); prlin prliv, -u, m. (morsk prliv) prin, -nem, -In, prilipn prloha, -y, . priloi, -im, -ia; priloen prloka, -y, g. pi. pr-loiek, . prlon prm, -u, m. {v hudbe) prma, -y, .; primn; primnka primadona, -y, . primal; primlo {prsl) primr, -a, m. primrny prmas, -a, m. prim, -a, m. {cignsky kapelnk) *prima {niekoho na nieo) = pohn, printi, navies primt, -u, m., prv miesto; primtor primaznav primeran primera, -iam, -aj; primeriavat prmerie, -ia, str. *primrny = primrny primcie, -i, S. pomn. primitvny, prost, nedokonal; primitvnos primkn, -nem, -n; primyka; primk-na *prmluva = prihovo-renie; *primlva sa = prihovra sa; *prmluvca = prho-vorca primnoho {prsl.) primogenitra, -y, ., prvorodenstvo prmorie, -ia, str.; prmorsk primrzn, -nem, -n; primrznut; prim-za primyka, -m, -aj; primkn; primk-na prinajmenej {prsl.) prinlea, -im, -ia prinavraca, -iam, -aj; prinavrti princ, -a, m.; princez-ka; princezn, -ej, . princp, -u, m.; principilny principl, -a, m. prineskor; prineskoro {prsl.) prinies, -nesiem, -s; prina prnos, -u, m. *prins, prindem prs, prdem printi, -im, -ia; pri-nucova priodie, -dejem, -ej; priodieva prior, -a, m. priora, -oriem, -or; priorvaf priorita, -y, g. pi. priort, .; prednos; prioritn, prednostn priostr prpad, -u, m,; prpadn pripli, -im, -ia; pri-palova pripamtaf, -m, -aj prip, -pnem, -pn; pripnc; pripni; pripl; pript; pripna; pripnac; prip-na prpecok, -cka, m. pripeati, -im, -ia pripevni, -im, -ia; pripevova pripiec, -peiem, -pe pripi na, -a, m.; pripinik, -a pripna, -am, -aj prpis, -u, m. pripsa, -em, -u; pripisova pripi, -pijem, -pij; pripija prpitok, -tku, m. priplati, -im, -ia; priplca prplatok, -tku, m. priplva, -am, -aj priplavi sa, -im, -ia (nie priplu") pripleta (sa), -m, -aj pripn, -em, -, i pri-p pripota, -am, -aj; pripotava; pripo-itova pripodobni, -im, -ia; pripodobnenie; pripodobova pripoji, -jim, -ja; pripja; pripojova prpojka, -y, g. pi. prpojok, . pripomen, -niem, -n; pripomenul; pripomna pripomienka, -y, g. pi. pripomienok, . prpona, -y, z. prpove, -de, . pripoviedka, -y, S. prprava, -y, .; prpravn pripravi, -im, -ia; pripravova pripravova, -vne, g. pi. pripravovnl, r. prpra, -e, . priprai, -Im, -ia; pri-prat prlpriaha, -am, -aj; pripriahnu pripusti, -im, -ia; pripa; prpustka prpustn; prpustnos priputna, -m, -aj prirs, -rastiem, -rast; prirasta prrastok, -tku, m.; prrastkov prirazi, -im, -ia; prira prirka, -y, g. pi. prirok, $.; prirko-v prirobi, -m; -ia; pri-rba prroda, -y, .; prrodn prrodopis, -u, m.; prrodopisn; prrodo-pisec prrodospyt, -u, m.; prrodospytn; pri-rodospytee prirodzenie, -a, str. prirodzen; prirodze-. nos prirovna, -m, -aj; prirovnanie; prirovnva; prirovnvaci prruka, -y, I, prrun prlsadi, -im, -ia; pri-sdza prsaha, -y, .; prisaha prismbohu (prsl.) prisa, -sajem, -saj; prisva sa; pijavice sa prisvaj prsan, -ho, m. priseda, -m, -aj; prisedva prsediaci, -eho, m. prischn, -ne, -n; prischna priskoi, -im, -ia priskori, -im, -ia priskor; priskoro (prsl.) prslop, -u, m. prslovie, -ia, str.; pr-slovn prislovka, -y, S.; pr-slovkov prsub, -u, m.; prisbi prislcha, -am, -aj prsluenstvo, -a, str. prslun; prslunos; prslunk prisrnudn, -nem, -n; prismudnut prsny; prsnos prisolit, -im, -ia; pri-sla prspevok, -vku, m. 348 prisoi sa, -im, -ia prispie, -ejem, -ej; prispieva; prispievate! prispori, -im, -ia prispsobi (sa), -im, -ia; prispsobova prs, pridem, prdu; pr, prite; priiel prisahova sa; prisahovalec, -lca, m. prista, -stanem, -stan (na nieo); pri-stanie-prist, -stojm, -stoja; pristtie; pristva; pristvka prstav, -u, m.; prstavn; prstavite prstavba, -y, z. pristavi, -im, -ia; pristaven; pristavova prstavok, -vku, m. prstenok, -nku, m. pristihn, -nem, -n; pristihova prstojn prstreie, -ia, str.; prstreok, -ka, m. pristrihova, -ujem, -uj; pristrihn; pristrha prstroj, -a, m. pristroji, -im, -a; pri- strja prstup, -u, m.; prstupn; prstupnos pristpi, -im, -ia k nieomu; pristpi na nieo; pristupova prstupky, -ov, m. po-mnon prisdi, -im, -ia; prisudzova prsudok, -dku, m.; prsudkov " prisun, -niem, -n prisvedi, -im, -ia; prisvedova; pri-svieda prisvoji, -im, -a; prisvojova; prisvojo-vac prisypa, -em, - (do-kon.); prisypa, -am, -aj (nedokon.) prera, -y, ., mtoha; prern prii, -ijem, -ij; priva prikrie, -iem, - pril; prielec, -lca, m. prtipok, -pku, m.; prtipkr priahova; pritiahnu pritaji, -im, -a; prita-jova pria, -tnem, -tn pra, -e, . praliv; pralivos pritesn; pritesno (prsl.) ' pritiahnu, -nem, -nu; priahova pritiec, -teiem, -te; priteka pritska, -am, -aj pritisn, -nem, -n pritka, -m, -aj; pri-tkva pritkn; pritkna pritlai, -im, -ia; pritla; pritlaova pritlc, -tliem, -tlu; pritlkat pritlmi, -im, -ia pritmav prtmie, -ia, str. prtok, -u, m.; prto-kov pritom (prsl.) *prtomn (kniha, tdia) = tto (kniha, tdia) *prtomn (stav sloveniny) = teraj (stav sloveniny) prtomn; prtomnos prituhn, -nem, -n; prituhova pritli (sa), -im, -ia prtuln; prtulnos prtulok, -Iku, m. priui (sa), -im, -ia nieomu (nieo); pria; priuova pruka, -y, . prunica, -e, . prunice, -nc, . pomn. prval, -u, l. -e, m. privali, -im, -ia; pri-va privari, -im, -ia 348 prvarok, -rku, m.; pr-varkov privatim, skromne; privatista; privatizova; privtny priva, -am, -aj privi, -im, -ia *prvaok = dva-. ok prvzok, -zku, m. privzova; priviaza privas (prsl.); pri-vasn prvete (prsl.) privesi, -im, -ia; privesen prvesok, -sku, m. prvet, -u, m. prvetiv; prvetivos privia, -veje, -vej; privieva priviaza, -em, -u; privzova privies, -vediem, -ved; privdza priviez, -veziem, -vez; priva privilgium, -ia, str.; privilegovan privin, -riiem, -ri; priva privi, -vijem, -vij; privin; privja privta, -am, -aj privlastni, -im, -ia; privlastova; pri-vlastovac prvlastok, -tku, m.; privlastkov privliec, privleiem, -vle; privlieka privola, -m, -aj; privolva privoa, -niam, -aj; privoniava prvoz, -u, m. (in je dovoz); prvozn prvrenec, -nca, m. privyka, -m, -aj na nieo (nieomu); privykn; privykol *privzia = pribra przemie, -ia, str.; pf-> zemn prizma, -y, g. pi. pri-ziem, .; prizmatic-k; prizmov prznak, -u, m.; prznan; prznakov prizna (sa), -znm, -znaj k nieomu; priznanie; priznva; priznvac przrak, -u, m. prizrie sa, -zriem, -zr; prizera sa prizva, -em, -; prizva przvuk, -u, m.; przvun; przvukova prizva, -am, -aj prieni sa, -im, -ia priivi (sa), -im, -ia privnk, -a, m.; pri-ivn *prkno = doska pli sa, -im, -ia, pri sa *prba = skka; *pro-bova = ska problm, -u, m.; problematick; proble-matinos procedra, -y, . *procento = percento proces, -u, l. -e, m.; procesn procesia, -ic, S. prodekan, -a, m. producent, -a, m., vy-rbatel produkcia, -ie, .; produkt, -u, m., vrobok; produktvny profancia, -ie, S., znesvtenie; profnny, svetsk; profanova profesia, -ie, .; profesionl; profesionalizmus profesor, -a, m.; profesra; profesorsk profil, -u, m., pohla so strany profit, -u, m., zisk profylaxia, -ie, %.', profylaktick, ochrann prognza, -y, ., predpove program, -u, m.; programov progres, -u, m.; pro-gresia, -ie, ., postup; progresvny, postupn prohibcia, -ie, z.', pro-hibin 23 350 prohibitvny, zamedzo-vaci, ochrann projekcia, -ie, ., priemet; projekn, pro-jektvny projekt, -u, m., nvrh; projektant; projektova projektil, -u, l. -e, m., nboj proklamcia, -ie, ., vyhlsenie; proklamova, vyhlsi proklza, -y, . prokra, -y, .; prokurista prokurtor, -a, m., (ttny) zstupca; prokuratra, zastupitestvo prolegomen, -men, str. pomnon proletr, -a, m.; proletarit, -u, m. prolg, -u, m., prvet, vod prolongcia, -ie, ., predenie; prolon-gan; prolongova promenda, -y, i. promesa, -y, g. pi. pro-mes, . prometeizmus, -zrnu, m. Prometeus, -tea, m. promcia, -ie, .; promtor; promova; promon promptn, pohotov pronominlny, zmenn propagcia, -ie, propaganda, -y, g. pi. propagnd, .; propagan; propagtor; propagova propedeutika, -y, . propeler, -a, l. -i, n. pi. -y, m. proponovaf, -ujem, -uj, navrhova proporcia, -ie, ., pomer; proporcionlny propozcia, -ie, ., nvrh proprieta, -y, ., vlastnctvo prorektor, -a, m. prorogcia, -ie, ., od-roenie prorok, -a, m.; proro-kya, -ne, .; prorock; proroctvo prosba, -y, g. pi. prosieb {vyslov prozieb), .; prosebn; proseb-nk proscnium, -ia, str.) proscniov prosektor, -a, m.; prosektra proseminr, -a, l. -i, m.; proseminrny prosi, -im, -ia; pro,-sieva; prositel proskribovaf, vyhosti; proskripcia; JP.ro-skripn proso, -a, g. pi. pros, str.; prosn prospech, -u, m.; prospechr; prospen prospekt, -u, m., vhad, obchodn o-znamenie prosperova, dari sa prospie, -ejem, -ej, osoi; prospieva prostitcia, -ie, .; prostittka prostodun prostomysen prostonrodn prostopan *prostor = priestor prostosrden prostota, -y, . prostred {nieoho), prostred lky = vpro-stred lky; prostredie; prostredn; pro-strednos; prostrie-. dok, -dku, m. *prostredkova=spro-stredkovaf; *pro-stredkovate =. sprostredkovate prostrednk, -a, m.; prostrednctvo prost; prostuuk; prosto {prsl.); prostu-k *proaj = nprotivn protekcia, -Ie, .; protektor; protektort; protekn 351 protest, -u, m.; protes* tova protestant, -a, m.; protestantsk; protestantizmus, -zrnu, m. Proteu, -ea, m. protza, -y, S. *prote = plesnivec proteova, chrni proti (predl.) protiboevlck proticirkevn protiesk protidvod, -u, m. protichodca, -u, m.; protichodn protijed, -u, m. protikandidt, -a, m. protiklad, -u, m.; protikladn protiahl protiliek, -u, m. protinoec, -ca, m. protiprrodn protirei, -im, -ia; protireenie protireformcia, -ie, 2.; protireforman protirevolcia, -ie, .; protirevolun; pro-tirevolucionr protisocilny protipion, -e, .; pro-tipionny protittny protitlak, -u, m. protiet, -tu, m. protistavn protitok, -u, m.; pro. titon protiva, -y, g. pi. protiv, . protivha, -y, . protive, -vne, .; protivn; protivnk; protivenstvo protivi sa, -im, -ia protivldny protivlak, -u, m. protivlasteneck protivn; nprotivn protizkonn protiznak, -u, m. protialoba, -y, . protokol, -U, l. -e, m., zpisnica; protokolrny; protokolista; protokolova protoplazma, -y, g. pi. protoplaziem, . prototyp, -u, m., pra-vzor Provence {taj Pro-vns), -e, ., Pro-vensalsko; Proven-sal, -a; provensal-sk; provensalina proveniencia, -ie, ., pvod proviant, -u, m., potrava *providencia = prozretenos provincia, -ie, S. provincil, -a, m. provincionalizmus, -zmu, m. provzia, -ie, .; pro-vzny provizrium, -ia, str.\ provizrnosf; provizrny provokcia, -ie, .; provokan; provokatr; provokatvny *provoz = chod, in nos, prevdzka *provozovaf = prevdza prza, -y, .; prozaick; prozaik prozelyta, -u, m. prozdia, -ie, i.; prozo-dick Prozretenos, -ti, S.\ prozreteln; prozretenos prpla, -em, -; prpla-v prsia, g. ps, d. prsiam, L prsiach, inStr. pr-sami, str. pomri.; prs-n prska, -m, -a ju; prs-kva prskavka, -y, S. prsnk, -a, m. prst, -a, m.; prstk, -a; prtek, -a prs, -ti, S. (zem) prste, -ea, m.; prstennk; prstienok, -nka pra, -i, -ia; priava pska, -y, g. pi. pok, S. 23" 352 pr, prte, . prd, -u, m.; prdi prudria, -ie, . (vyslov prUderia) prudk; prudko pruh, -u, m.; pruho-van,pruhovit; pru-hovat Prus, -a, m.; Prusk, -y, .; Prusko; prusk; prutina Prusk, -ho, str.; pru-tiansky; Pruan; Prutianka prusliak, -a, m., lepie ivtok prt, -a, m.; prtie; prtik; prten prik, -a, prok, -ku, m.; prkovan prui, -im, -ia prun; prunos prv, prvej (prsl.) prvk, -a, m., primn prvenstvo, -a, str. prvobytn prvoslo, -a, g. pi. pr-vosel, str. prvohory, -hr, . pomn. prvok, prvku, m. prvok, -voka, n. d ak. pi. prvoky, m. (ivoch) prvokiasnk, -a, m., prvk prvopoiatok, -tku, m.; prvopoiaton prvorad prvoroiak, -a, m. prvoroden prvose, -ne, .; prvosienka prvstka, -y, z. prvostupov prvotina, -y, g. pi. prvotn, . prvotla, -e, . prvotn prvotriedny prvouka, -y, . prv; prv; po prv *pryskyrica = ivica prf, -a, m. prti sa, -i, -ia; prtieva przni, -im, -ia; prznite! pseudoamatr, -a, m. pseudohumanita, -y, . pseudonym, -u, m. ps, psia, psie psiar, -a, m. psiarka, -y, . (rastlina) psk, -a, psek, -ka, m.; psa, -afa, str.; psisko, -a, str. psohlav; psohlavec psota, -y, g. pi. pst, .; psoti, trie psotu, biedu; psotn; psotnk pstruh, -a, n. a ak. pi. pstruhy, m.; pstr-ik, -a psuf, psujem, -uj, kazi; psujc; psul; psut psycha, -y, ., dua* psychick, duevn Psycha, -y, . psychiater, -tra, m. psychoanalza, -y, . psychofyzika, -y, .; psychofyzick psycholgia, -ie, .; psycholg; psychologick psychopatick psychza, -y, . penica, -e, .; penin peno, -a, g. pi. pien, str.; penov; pen-n (penn kaa) ptros, -a, n. pi. ptrosy, m.; ptros, -ia, -i e puberta, -y, : publicista, -u, m.; publicistika publikcia, -ie, .; publikova publikn, -a, m. publikum, -ka, str., o-becenstvo, verejnos pu, -u, m.; puista pua, -, -ia; jpuie-va pui sa, -im, -ia pok, -ka, m.; pik, -a pud, -u, m. pder, -dru, l. -dri, m.; pudrova pudidlo, -a, str., pur-g 35a pudif, -im, -ia; pudie-va puerpera, -y, . *phy = jedin, ry, prost, sm, hol, len, iba puch, -u, m.; puchn puk, -u, m.; pok, pik puka; pukn; pukot, -u, m.; puk; pu-kaka, -y, . puklina, -y, . *pulec = ubrienka *pufka = morka pulver, -vra, L -vri, m.; pulvrik pulpit, -u, m. pult, -u, m. pulverizcia, -ie, . pulz, -zu, m., tep; pulzova puma, -y, g. pi. pm, . pumpa, -y, g. pi. pmp, S. Pn, -a, n. pi. -i, m.; pnsky puncova, lepie znakov f pun, -u, m. *punoeha = panucha punkt, -u, m., bodka; punktik punktcia, -ie, .; punktafn ppava, -y, . pp, -a, str., astejie pik; pptko pupe, -a, m.; pupenec, -nca; pupienok, -nka *pupila = zrenica pupilrny, sirotsk pupok, -pka, m.; pup-ek purga, -y, . {hraka) purgcia, -ie, . purgent, -u, m.; purgo, -a, str. purifikcia, -ie, .; pu-rifikova purista, u, m.\ puristick; purizmus puritn, -a, m. purpur, -u, l. -e, m. purzian, -u, m. pusta; pustatina, -y, .; pustatinov pustif, -im -ia; pa pustn, -nem, -n pustoi, -im, -ia pustota, -y, . pustova, -vne, g. pi. pustovn, . < pustovnk, -a, m.; pustovncky; pustovni-ca; pustovnctvo pust; pusto {prsl.) puka, -y, .; pukr; pukov pun {prach) p, -ste, . p, -te, . pta, -am, -aj; put-na ptec, -tca, m. putera, -y, g. pi. putier, . putika, -y, g. pi. p U , tik, . puta, -ne, g. pi. put-n, . ptnik, -a, m.; ptni-ca; ptnick; pt-nictvo puto, -a, g. pi. pt, str. putova, -ujem, -uj puzdro, -a, g. pi. puzdier, str.; puzdier-ko *pyjama => pyama pcha, -y, .; pyn pchavka, -y, . pyka, -m, -aj pyknometer, -tra, l. -tri, m., hustomer py, -u, m.; pyov Pylades, -da, m. pyln, -u, m., stp; py-lnik pr, -u, m. {trva) pyramda, -y, .; pyramdov; pyramidi-ny; pyramdka Pyreneje, -ej, z. pQ-mnon Pyrhos, -ha, m. pyrit, -u, m. prif sa, -im, -ia pyrometer, -tra, l. -tri, m. pyrop, -u, m. {nerast) pyrotechnik, -a, m., 354 ohostrojca; pyrotechnick pysk, -u, m.; pyskat; pytek, -a pi sa, -im, -ia; p-ieva sa pynie, -iem, -ej Pyn pyta, -a, m. pytaka, -y, . Pytagoras, -ra, m. pta, -am, -aj; ptanie; ptava pytel, -tla, m., vrece (termn mlynrsky) Ptia, -ie, .; pytick pytliak, -a, m.; pytliactvo; pytliai *pytIovina = vrecovina pyama, -y, g. pi. pym, . Q Quido, -da, m. Quintus, -ta, m. *Quirinl = Kvirinl R r. = roku r. k., rm.-kat., rmskokatolcky rab, -a, m.; rabsk; rabstvo Rb, -u, m. (ma. Gyr); rbsky rabat, -u, m., srka rabin, -a, m. rabova, -ujem, -uj; rabovaka rabulista, -u, m.; rabu-listick; rabulistika *racek = ajka racionalizmus, -zrnu, m.; racionalista; racionlny *racok = ajka raf, -ia, -ie; rak Raitorf, -a, m. ri, -im, -ia; r, rte rkova, -ujem, -uj (nie rlova") rad, -u, m. (zaplate na rad" = zaplate na et); rad-radom (prsl.); radov rad, -u, m., vyznamenanie (napr. rad Bieleho leva); radov rd, rada, rado; radi, rady; radej rada, -y, g. pi. rd, . radca, -cu, . pi. -co-via, m.; radkya; radcovsk; radcov-stvo radicia, -ie, . radikalizmus, -zrnu, m.; radikl; radiklny rdio, -ia, str., rozhlas; rdiournl; rdiov rdioaktivita, -y, .; rdioaktvny rdioamatr, -a, m. *fadiojburnal = rdiournl, rozhlas rdiometer, -tra, l. -tri, m. rdiotelegraf, -u, m:; rdiotelefn, -u, m. rdiovka, -y, . radi, -im, -ia rdium, -ia, str.; rdiov rdius, -ia, m., l, polomer radkya, -e, S. radlo, -a, g. pi. radiel, str.; radlica radnica, -ce, .; radnin radno (prsl.) rados, -ti, i.; radostn; radostnk radovnky, -nok, . pomn. radova sa (nieomu, z nieoho) rad-radom (prsl) radej (nie radie") Radva, -ne, z.; radvansk rada, -u, n. pi. -o via, m. Rafael, -a, m. rafincia, -ie, I.; rafi-nda; rafinria; rafinovan ragln, -a, m.; raglnik rahno, -a, g. pi. rahien, str. Rchel, . neskl. rachitda, -y, ., krivica; rachitick rachot, -u, m.; rchoti raj, -a, m.; rajsk Rajec, -jca, m.; Rajeck Teplice Rajmund, -a, m. rajn, -u, m.; okruh; rajnova rak, -a, n. a ak. pi. -y, m.; raica, -e, .; ri, -ia, -ie; rok, -ka; rik raketa, -y, g. pi. rakiet, .; raketov rakev, -vi, ., i rakva *rkosie = trstina *rkoska = trstenica rko, -a, m. rakovina, -y, . Raksko, -a, str.; raksky; Raksko-U-horsko; raksko-u-horsk Rakan, -a, m.; Rakanka rakyta, -y, g. pi. rakt, .; raky tie; ra-kytov rakva, -y, d. a l. -e, g. pi. rakiev, . raa, -le, g. pi. ral, . (in je rola) rm, -u, m.; ramr; ra-mrstvo; rmce, -mca, m.; rmcov; rmek, -a, m. rameno (ram), -a,sr.; ramenn; ramienko rampa, -y, g. pi. rmp, i . *rampch = cenc rana, -y, g. pi. rn, . (in je der, strela, vstrel); ranka raajky, -jok, . po-mnon raajok, -ka, m. raf, -am, -aj rnhoji, -a, m. rani, -im, -ia; ranite-n; ranitenos rann, raaj, rna sa tkajci rno, -a, str.; rni-ko ranostaj, -a, m. ran, skor, vasn (ran slivky) rapav; rapavos rapdny, prudk, rchly; rapdne rapk, -a, m. (as listu) rapina, -y, .; rapav rapkaf, -m, -aj; rap-kav; rapk raport, -u, m., hlsenie, zvesf rapot, -u, m.; rapota, -cem, -c; rapota (lovek); rapotaka; rapk (nstro}) rapsdia, -ie, .; rap-sd, -a, m.; rapsodick raracb, -a, n. pi. ra-rasi, m.; rarek rarita, -y, g. pi. rart, ., zriedkavos 355 rrohy, -ov, m. pomri.; rron; rrohat rs, -a, m. (abesnsky hodnostr) rasa, -y, g. pi. rs, ., plemeno; rasov rasca, -ce, .; rascov; rascovica rast, -u, m., vzrast rs, rastiem, rast; rstol Rastislav, -a, m. rastlina, -y, .; rastlinn rastlinopis, -u, m. rastlinstvo, -a, str. raelina, -y, .; raeli-nite; raelinn; ra-elinnk rtaj, -a, n. pi. -i, m. rta, -am, -aj, pota ratica, -ce, g. pi. ratc, .; ratika ratifikcia, -ie, .; ratifikova Ratkov, -ej, . ratoles, -ti, .; rato-liestka *ratz = radnica *rayon, rayonova = rajn, rajnova raz; dva razy; tri, tyri razy; p rz; es rz, sto rz ap. rz, -u, m., typ, charakter; rzny; rzovit; rzovitos rzcestie, -ia, str. 356 rzdelie, -ia, str. rzga, -y, . razia, -ie, . razidlo, -a, str, {in je peiatka) razi, -im, -ia; razieva razom (prsl.), naraz rzporok, -rku, m. rzputie, -ia, str. rzsocha, -y, .; rz-soSka rzsvit, -u, m., svitanie rztep, -u, m. rztk,.-u, m.; rztoka, -y, S. Rztoky, Rztk, . po-mnoSn (miestne meno) rzvora, -y, . ra, -i, .; ran; rao-vica radie, -ia, str. rae, -a, m. *rei!; rcite! = rec!; recte! rdief sa, -iem, -ej (len v bsnickej rei), ervena sa reagencia, -ie, . reakcia, -ie, ., protitlak, zpiatonctvo; reakcionr, zpiato-nk relie, -i, . pomn. realita, -y, g. pi. realt, ., skutonos, nehnutenos; realt-n realizcia, -ie, ., uskutonenie; realizova realizmus, -zrnu, m.; realista, -u, m. relka, -y, g. pi. relok, .; realista relny, vecn; relnos Raumur (taj Reo-mr), -a, m. rebarbora, -y, g. pi. re-barbr, . Rebeka, -y, z. rebelant, -a, m., odboj-nk; reblia, odboj; rebelantstvo, odboj-nctvo rebrk, -a, m.; rebrek, -ka rebrina, -y, .; rebri-nov rebro,-a, rebr (rebier), str.; rebierko; rebrov; rebern; rebro-vec, -vca, m. rbus, -su, m.; rbuso-v recenzent, -a, m.; recenzia, posudok xecepis, -u, m. (potovn) recept, -u, m. recidva, -y, .; reci-dvny recipient, -a, m., prij-matel reciprocita, -y, g. pi. reciproct, S. recitatv, -u, m. i I recitcia, -ie, ., prednanie; recitova (in je rectova) re, -i, .; reov renk, -a, m.; rencka; rencky; renctvo; renite; reni; renieva reovanka, -y, S. redakcia, -ie, .; redakn redaktor, -a, m.; redaktorka redemptorista, -u, m. redigova, -ujem, -uj redika sa, -m, -aj rekovka, -y, . redn, -ne, -n red (kmp. od, riedky) ^ redukcia, -ie, ., zmenenie; redukova reduplikcia, -ie, ., zdvojenie *reeln = relny refektr, -a, L -i, m. refert, -u, m., zves, posudok, oddelenie radu; referent; referova referendum, -da, str. reflektor, -a, m. reflektova na nieo reflex, -u, m., odrazy reflexn reflexia, -ie, ., vaha; reflexvny, rozjmav * reforma, -y, g. pi. re-357 foriem,!.; reformn; formcia; reformtor; reforman refrakcia, -ie, . refrn, -u, m.; refrno-v regl, -a, l. -i, m., polica regata, -y, g. pi. regt, . regenercia, -ie, z.; regeneran regenertor, -a, m. regenschori, -ho, m. regent, -a, m.; regentsk; regentstvo regesta, regest, str. pomnon regiment, -u, m. = pluk Regina, -y, I. regionalizmus, -zrnu, m.; regionlny, krajov register, -stra, l. -i, m.; registrtor; registra-tra; registrova reglement (fr., taj reglmn), str. neskl. regres, :u, m.; regre-svny regrt, -a, m., novek regula, -y, g. pi. regl, ., pravidlo regulcia, -ie, z.; regulan; regulova regulatv, -u, m. regultor, -a, m. rehabilitcia, -ie, . rehlit sa, -im, -ia rehofa, -le, g. pi. re-hol, .; rehon; rehonk, mnch; re-holnica, mnka; rehoncky; rehonc-tvo rehot, -u, m.; rehota sa rehtaf, -cem, -c; reh-tav rechtor, -a, m., uite a organista; rechtor-ka; rechtorstvo *rejstrk = register, registrk *rek = hrdina rekapitulcia, -ie, .; rekapitulova, zopakova reklama, -y, .; reklamn reklamcia, -ie, .; reklaman rekognoskovaf, -ujem, -uj rekomandcia, -ie, J., odporanie; reko-mandovan (list), doporuen rekompenzcia, -ie, .; rekompenzan rekontrukcia, -ie, .; rekontrukn rekonvalescent, -a, m. rekord, -u, m.\ rekordn rekrecia, -ie, .; rekrean rekrimincia, -ie, .; rekriminova rektifikcia, -le, .; rektifikan; rktifi-kova rektor, -a, m. (vysokej koly); rektorsk; rektort, -u, m. reku (reiem) rekurz, -u, m., odvolanie, apelcia; re-kurova rekviem, str. neskl. rekvirovaf, -ujem, -uj rekvizcia, -ie, .; re-kvizin rekvizita, -y, g. pi. rekvizt, .; rekvizi-tr relcia, -ie, .; relan relativita, -y, .; relatvny; relatvnos relegcia, -ie, .; rele-gova; relevantn relif (trojslab.), -u, m.; relifov religizny, nbon relikvie, -i, . pomnon remanencia, -ie, . reme, -a, m.; reme-nr; remenn; remienok, -nka, m. remeselnk, -a, m.; remeselncky; remeslo, -a, g. pi. remesiel, str. remigrcia, -ie, .; re-.migrant 858 reminiscencia, -ie, ., rozpomienka remitenda, -y, g. pi. re-mitend, . remza, -y, . remunercia, -ie, ., odmena Rmus, -ma, m. Renta, -y, . rendezvous (fr., taj randev), str. neskl. renegt, -a, m., odro-dlec; renegtsky; renegtstvo renesancia, -ie, S.; renesann reneta, -y, g. pi. renet, . (jablko) renitencia, -ie, &; re-nitentn renom, str. neskl., dobr meno, dobr poves; renomovan renta, -y, g. pi. rent, ., dchodok z kapitlu; rentier, -a, m.; Tentov; rentova sa, vyplca sa; rentabiln, vnosr n reorganizcia, -ie, ., znovuzradenie; reorganizan; reorganizova 'eostat, -u, m. epa, -y> 9- pi- rieP>-; repn; repov; re-pr; repka; repisko (velk repa); rep-nisko; repr; repr-sky reparcia, -ie, .; re-paran repart, -u, m., opravn skka reparatra, -y, S. repartcia, -ie, . repatricia, -ie, .; repatriova; repatria-n repertor, -u, l. -i, m.; repertorov repertrium, -ia, str. repetent, -a, m. repetcia, -ie, S., opakovanie repk, -a, m. (zelina) replika, -y, g. pi. replk, ., odveta, re-plikova, odveti reportr, -a, m., zpra-vodajca represlie, -i, S. pomn., odplata, odveta represvny, odvetn reprezentcia, -ie, .; reprezentant; reprezentan; reprezentova reprza, -y, .; repr-zov reprobcia, -ie, .; re-probova reprodukcia, -ie, .; reprodukn repta, -cem (-m), -c republika, -y, g. pi. republk, .; republikn; republiknsky; Slovensk republika, krt. Republika reputcia, -ie, . resorpcia, -ie, S.; re-sorpn; resorbova respektve (prsl.) respircia, -ie, ., dchanie; respiratrny resprium, -ia, str. resum (fr., taj re-zum), str. neskl., shrnutie, obsah; re-sumova (t. rezi-mova) reeto, -a, g. pi. reiet, str. repekt, -u, m. repicient, -a, m. retancia, -ie, . retaurcia, -ie, .; retauran retauratr, -a, m. retitcia, -ie, .; retitun; retituova retrikcia, -ie, .; re-tringova ret, rtu, m. (len v bsnickej rei) = pera; *retn = pern; *retnica = pernica retardcia, -ie, S.; retardova reaz, -e, .; reazov; reaziar retiazka, -y, g. pi. retiazok, . rtor,-a, m.; rtorick; rtorika-859 *retoretn = dvojper-n, bilabilny retorzia, -ie, . retour (fr., taj retr), nazad *retozubn = perno-zubn retrogrdny, zpiato-n, zpiatoncky retrospektva, -y, .; retrospektvny retur, -a, m.; retuova reuma, -y, .; reumatick; reumatizmus rev, rev, m. rva, -y, .; rvov; r-vokaz revan, -u, m.; odplata, odveta; revanova sa reva, -em, - reverenda, -y, g. pi. reverend, . reverz, -rzu, m., pis revident, -a, m.; revidova, prezera revindikcia, -ie, . revr, -u, l. -i, n. pi. -y, m.; revrny revzia, -ie, ., prehliadka; revzor; revzny revniv; revnivos; revni revokcia, -ie, . revolta, -y, g. pi. revolt, S., odboj, vzbura revolcia, -ie, .; revolun revolucionr, -a, m.; revolucionrsky revolver, -a, l. -i, n. pi. -y, m. Revca, -cej, S. (rieka i obec); Kevan, Revanka; revcky revue (taj revii), . neskl.; revulny rez, -u, m. rezance, -ov, m. po-mnon reza, -em, -; rez-va; rezn; rezina, zva v . mn. re-ziny; rezivo rezba, -y, .; rezbr; rezbrsky; rezbrstvo rezeda, -y, g. pi. re-zied, . reze, -za, m.; viedensk reze rezerva, -y, g. pi. rezerv, z., zloha; rezervn; rezervista rezerv, -u, m., tajn list rezervor, -u, l. -i, m., ndrka rezidencia, -ie, ., sdlo; rezidenn; re-zident rezduum, -dua, str. rezigncia, -ie, .; rezignova; rezignova-" rezistencia, -ie, ., odpor rezk,-ov, m.pomno-n rezk rezolcia, -ie, .; rezo-lun; rezoltny, rzny; rezoltnos rezonancia, -ie, .; rezonann; rezon-tor rezonr, -a, m.; rezonova rezort, -u, m.; rezortn rezultt, -u, m., vsledok ria, -ie, .; reijn; reisr, -a, m.; rerova reim, -u, m. *reucha = erucha riad, -u, m. (kuchynsk); kzensk riad" = disciplinrny poriadok *riadenie (sdne) = pokraovanie (sdne) riadiaci uite = sprvca-uite *riadi (auta) = vodi (auta) *riadi sa niem = spravova sa niem riadi, -im, -ia; riadie-va; riadenie; rjadi-tel; riaditeka; riaditen, g. pi. riadi-360 ten, .; riaditestvo riadny riadok, -dku, m.; riadkov riasa, -y, .; riasny; riasnat riasif, -im, -ia riasnica, -e, . (na mihalniciach) riava, -y, g. pi. riav, ., horsk potok rbezle, -zl, . pomn., viniky; rbezov, vinikov ricnus, -nu, m.; ric-nov riecf, reiem, re (rec!, recte!) = riek-nu, -nem, -nu; riekol, riekla; reen; takreen; takreeno rieica, -e, S. rieite, -a, str. rieka, -y, g. pi. rie ok, . riedi, -im, -ia; riedie-va riedky, kmp. red *riednuf = redn rieka, -y, .; rieka, -y, . *riekanka = reovanka riei, -im, -ia; rieiten; rieitenos rf, -a, m., lake; rfo-v figa' -y. *; risk *nge = zvora rigorzny, p r s n v . r ; gorznosf rigordzum, -za, str. Richard, -a, m. richtr, -a, m.; richtr-ka; richtrsky; rich-trstvo Rn, -a, m.; Rim a n . Rimanka; rmsky Rimavsk Sobota rimesa, -y, g. pL r i m e . rmsa, -y, g. pL Tms> z. rmskokatolcky (skrat, rm.-kat.) rina, -, .;a ( r e a z rin) r i nft -u, m. ringlota, -y, g, pL ringlt, . rnok, -nku, m. rin sa, -nie, -n riport, -u, m. riskantn, odvny riskova, -ujem, -uj ria, -e, . {napr. Vekomoravsk ra); rsky ritardando, -a, str. ritul, -u, l. -i, m.; ritulny rtus, -tu, m., obrad rival, -a, m., sok; riva-lizova Rivira, -y, S.; rivira rizalit, -u, m. riziko, -a, str.; riskova; riskantn rizling, -u, m.; rizlin-gov riza, -ne, g. pi. riz-n, . ab (na spanie dreva) rizoto, -a, str. rmti (sa), -im, -ia roastbeef (angl., taj rozbif), -u, m. rba, -y, . Rbert, -a, m. robi, -im, -ia; robieva robot, -a, n. pi. -i, m, robota, -y, g. pi. robot, .; robotn; robotnk; robotnka; robotnctvo; robotncky robustn, mocn, siln *roenka = ronica roiak, -a, m. roit ron; ronk, -a, m., ronica, almanach rod, -u, m.; rodn; rodov rodk, -a, m.; rodka rodi, -a, n. pi. -ia, m.; rodiovsk rodika, -y, . rodina, ry, .; rodinka; rodinn rodinkrstvo, -a, str. rodisko,-a, str-rodi, -im, -ia; rodov^ rodidlo; rodieva 361 rododendron, -u, m.\ rododendrnov rodokme, -a, m. rodolska, -y, . rodoFub, -a, n. pi. ro doubovia, m. rodomil, -a, m. rodopis, -u, m. Rodos, -du, m. rodostrom, -u, m. roduvern rodzaj, -a, m., odroda *roentgen = rntgen roh, -u, m.; rotek, -a, m.; rook, -ka; roh; ron; rohovi-t; rohovat; rohat; rohovina *rohlk = rotek, rook rohovka, -y, . roho, -e, .; rohoka; rohoov roj, -a, m.; rojov rojalista, -u, m.; roja-lizmus roji, -im, -ia; roji-v rojif sa, -, -a rojko, -a, m. rojovnk, -a, m. rok, -a i -u, m. (s roka na rok, do roka, tohoto roku, roku...); Nov rok {sviatok 1. janura); rik rokoko, -a, str.; rokokov rokova, -ujem, -uj; rokovanie; rokovac (jazyk) *rokyta = rakyta rola, -y, g. pi. rol, . (divadeln) rola, -e, g. pi. roli, ., pole; rolika; ron Roland, -a, m. roleta, -y, g. pi. roliet, ., zclona ronk, -a, m.; roncka; rolniky; ronctvo Roman, -a, m. (krstn meno) romn, -u, m.; romno-pisec; romnov Romn, -a, m.; romnsky; romanista, -u, m. romanca, -e, g. pi. -, . romantik, -a, n. pi. romantici, m.; romantika; romantick; romantizmus; ro-mantinos rondeau (fr., taj ron-d), str. Rn, -a, m. (rieka) roni, -im, -ia; ra rntgen, -u, m.; rntgen o v ropucha, -y, g. pi. ro-pch, z. rorty, rort, . pomn. rosa, -y, g. pi. rs, .; rosika rosi, -im, -ia rsol, -u, m.; rsolov *rostlinopis = rastli-nopis roda, -y, S. rot, -u, m. rotenka, -y, . rota, -y, g. pi. rt, z.; rotn rotcia, -ie, ., otanie; rotan, otav; rotaka rotarin, -a, m.; rota-rinsky rotmajster, -stra, m. rotunda, -y, g. pi. ro-tnd, . *rouge = r rov, -u, m. rov, -a, m. rove, -vne, . (len vo vrazoch: ty si mi rove; nem sebe rovne; na rove postavi) rovesnk, -a, m.; ro-vesnica rovina, -y, g. pi. rovn, .; rovinat; rovin n rovnak; rovnako rovna (sa), -m, -aj rovnica, -ice, . rovnk, -a, m. *rovntko = znak rovnosti rovno (prisl.) rovnobeka, -y, .; rovnoben; rovnobenk, -a, m. 362 rovnocenn; rovnocennos rovnodenn; rovnodennos rovnomern rovnomocn rovnomysern rovnoprvny; rovnoprvnos rovnoramenn rovnorod rovnos, -ti, I. rovnostrann rovnoata, -y, g. pi. rovnoiat, S. rovnovha, -y, .; rovnovny rovnoznan; rovno-znanos rovn; rovno Rozlia, -e, I. rozbeh, -u, m. rozbeha sa; rozbehn sa; rozbieha sa rozbera, -m, -aj rozbesni sa, -im, -ia rozbi, -bijem, -bij; rozbja *rozbi hlavu = prebi hlavu rozbolie, -, -ia; roz-bolieva; rozbolave-n rozbor, -u, m. rozbrzdi, -im, -i a; rozbrzden rozbresk, -u, m., roz-briedenie; rozbresk-n sa rozbriedi sa, -i, -ia; rozbrieova sa rozbroj, -a, m.; roz-brojnctvo rozbryzgn (sa), -nem, -n, rozstrieknu (sa) rozbra, -am, -aj; rozbrava rozbri, -im, -ia 'rozcestie = rzcestie rozcti sa; rozcten rozapi (sa), -im, -ia; rozapn (sa); roz-eapova rozarova, -ujem, -uj; rozarva rozeri, -im, -ia rozesa, -em, -; rozesn; rozes-va; rozeslina rozlnkova, -ujem, -uj rozli (sa), -im, -ia; rozlen; rozlenie; roz ulo va (sa) rozda, -dm, -daj; rozdva; rozdva *rozavi = rozzevi rozdeli, -im, -ia; rozdeova rozdiel, -u, l. -e, m.; rozdielny; rozdielov *rozdmcha = rozdcha; = *rozdmycho-va = rozduchova; *rozdmychova = rozduchova rozdrapi, -im, -ia; rozdriapa; rozdrapova (sa) rozdrdi (sa), -im, -U rozdrobi, -im, -ia; rozdrobova rozdrzga, -am, -aj; rozdrzgava rozdrvi, -im, -ia; {nie rozdrti"); rozdrvo-va rozdcha, -am, -aj; rozduchova; rozdchava rozduri, -im, -ia; roz-durova rozdu, -dujem, -duj; rozdut; rozdva rozdvoji, -im, -a; rozdvojova rozeta, -y, g. p. roziet, ., ruica rozfknu (sa),, -nem, -nu; rozfka (sa) rozgleji, -im, -a; roz-glejova rozhalit, -im, -ia; roz-haova rozha, -am, -aj; rozha rozhran rozhega, -m, -aj rozhad, -u, m.; roz-hlada, -e, . rozhadie sa, -im, -ia rozhlas, -u, m,', rozhlas sovy rozhlsi, -im, -ia; roz hlasova rozhneva (sa),-m, -aj 363 rozhodca, -u, m. {nie rozhodl"); *roz-hodi = rozhodujci (sd) rozhodn, -nem, -n; rozhodnutie; rozhodova; rozhodujci rozhori (sa), -im, -ia; rozhorenie; rozhorova (sa) rozhorie (sa), -, -ia; rozhra (sa) rozhorli sa, -im, -ia; rozhorlenie rozhovor, -u, m. rozhovori sa, -im, -ia; rozhovra sa rozhrabn, -nem, -n; rozhrabva; rozhra-bva; rozhrabova rozhranii, -im, -ia; rozhraniovac rozhranie, -ia, str. rozhrei; rozhreova; rozhreenie rozhriebs, -hrebiem, -hreb; rozhreba rozlirn, -niem, -n; rozha; rozhrnova rozhba, -em, -u rozchdza sa, -am, -aj rozchod, -u, m. rozchodi sa, -im, -ia; rozchdza sa rozchodnik, -a, m. (rastlina) rozchvat, -u, m.; roz-chvti rozchvie, -ejem, -ej; rozchvieva rozihra (sa), -m, -aj; rozihrva (sa) Rozina, -y, S. rozs sa, rozidem sa; roziiel sa; rozde-nie roziskri (sa), -i, -ia rozjaga (sa), -, -aj rozjari sa, -im, -ia; rozjaren rozjasni sa, -i, -ia; rozjasnieva; rozjasova rozjatri, -im, -ia rozjedova (sa), -ujem, -uj rozjma, -am, -aj; rozjmanie; rozjmav; rozjmavos rozkaFa sa, -lem, -I rozkaz, -u, m. rozkza, -em, -u; rozkazova; rozka-'zovaci rozklad, -u, m.; rozklada; rozkladn rozkfu, rozkluva (sa), -klujem, -kluj rozkol, -u, m.; rozkol-n; rozkolnk; roz-kolnctvo rozkolota (sa), -m, -aj rozkolemba, -m, -aj rozkonri sa; rozko-nren rozkopa, -em, -; roz-kopn; rozkopva rozkorenl (sa), -im, -ia; rozkoreova (sa) rozkradn, -nem, -n; rozkrda rozkrkori sa, -, -ia rozko, -e, .; rozkon; rozkonk; roz-konctvo rozkria sa, -im, -ia; rozkrknu (sa); rozkrikova (sa) rozkrdli (sa), -i, -ia rozkroi (sa), -im, -ia; rozkroova (sa) rozkroji, -im, -a; rozkrja; rozkrajova rozkrok, -u, m.; rozkron; rozkrokov; rozkromo rozksa, -em, -u; rozksava rozkskova rozkvet, -u, m. rozkvita, -, -aj; rozkvitn; rozkvitol, -tla; rozkvitnut rozkva (sa), -em, -u rozladi, -im, -ia; roz-laova rozahl rozlepi, -im, -la; roz-liepa;- rozlepova rozletie sa, -i, -ia; roz-letova sa; rozliet-nu sa 364 rozlia, -lejem, -lej; rozlieva rozlin; rozlinos rozlieha sa, -a, -aj; rozliehav rozliez. sa, -lezie, -lez; rozlezl; roz-licza sa rozli, -im. -ia; rozliova rozloha, -y, g. pi. rozlh, S.; rozloit rozli (sa), -im, -ia; rozluiten; rozlu-n; rozluova rozluka, -y, g. pi. roz-lk, .; rozlukov; rozlka rozlti, -im, -ia; roz-lufova rozti (sa), -im, -ia rozltosti (sa), -im, -ia; roztosten; rozlutostenos rozmha sa, -am, -aj rozmach, -u, m. rozmanit; rozmanitos rozmar, -u, m.; rozmarn; rozmaril rozmarn, -u, m.; roz-marnov rozmaza, -em, -; rozmazva rozmaznan; rozmaz-na; rozmaznanec rozmer, -u, m.; rozmern rozmera, -iam, -aj; rozmeriava rozmiesi, -im, -ia; rozmiea rozmies, -metiem, -metu; rozmeta; rozmetva r*,zmliadi, -im, -i rozmlie, -meliem, -mel; rozmlet; rozmie-a rozmnoi (sa), -, -ia; rozmnoova; rozmnoovac rozmc sa, -mem, -mu, -mohol; rozmha sa rozmrvi, -im, -ia rozmrzie sa, -im, -ia rozmyslie (sa), -im, -ia; rozma (sa) roznarieka sa, -am, -aj rozna, -am, -aj; roznka; rozna; roznaka roznies, -nesiem, -nes; rozna roznieti, -im, -ia; roznecova rznofarebn *rznoreie = podre-ie rznorod rznostrann roznti sa, -im, -ia rznovek rzny; rzne (prsl.); rznos, -ti,.. rozobra, beriem, -ber; rozobera rozodni sa, -i, -ia; rozodnieva sa rozodra, -deriem, -der; rozodiera rozohna, -eniem, -enu; rozha rozohni sa, -im, -ia; rozohova sa rozohra, -hrm, -j rozohria, -hrejem, -hrej; rozohrieva rozochvie, -ejem, -ej; rozochvieva rozomlie; rozomeliem, rozomel; rozomlel; rozomiea rozop, -pnem, -pn; rozopl; rozopt rozopn, -nem, -n rozopra, -e, g. pi. rozopri, . rozoprie, -priem, -pr; rozopiera rozora, -oriem, -or; rozorva rozosla, -lem, -l; rozosiela rozosmia (sa), -smejem, -smej; rozo-smieva (sa) rozospat rozostavi (sa), -im, -ia rozostla, -steliem, -stel; rozostiela rozostrie, -striem, -str; rozostiera 365 rozovrie, -vriem, -vr; rozovieraf rozozna, -m, -aj; rozoznva; rozozna-n; rozoznanie; rozoznvac rozozvua sa, -, -ia rozora, -erie, -er; rozoiera rozpait; rozpaitosf rozpada sa, -m, -aj; rozpadva sa; rozpadn sa; rozpad-va sa; rozpadnutie; rozpadlina, -y, . rozpajedi (sa), -im, -ia rozpaky, -ov, m. po-mnon; je v rozpakoch, je v pomykove rozpli, -im, -ia; roz-palova (sa) rozpamta sa, -m, -aj; rozpamtva sa rozpanta, -m, -aj rozpra, -am, -aj rozparcelova, -ujem, -uj rozptie, -ia, str. rozpeati, -im, -ia; rozpeatieva rozpli, -im, -ia; roz-pilova rozpna (sa), -am, -aj; rozpnav rozpsa (sa), -em, -u; rozpisova rozpitva, -em, - rozplaka (sa), -plaem, -pla rozplai, -im, -ia rozplemeni (sa), -, -ia rozplies, -pletiem, -plet; rozpleta rozpleti (sa), -im, -ia; rozplefovaf rozplodi, -i, -ia; roz-plodzova rozplyn sa, -niem, -n; rozplva sa; rozplvav rozplytva, -m, -aj, lepie premrni rozpoet, -tu, m.; rozpotov rozpota, -am, -aj; rozpotava rozpolti, -im, -ia rozpomen sa, -niem, -n; rozpomenul sa; rozpomna sa; rozpomienka rozpor, -u, m. *rozporok = rzporok rozposla, -lem, -l; rozposiela rozpoveda, -viem, -vedia rozprameni (sa), -i, -ia rozpri; rozpraova; rozpraova; rozpra-ovadlo rozprava, -y, g. pi. rozprv, .; rozprv-rozprva, -am, -aj; rozprva; rozprvaka rozprvka, -y, g. pi. rozprvok, S.; rozprvkov; rozprvoka; rozprvkar rozpreda, -m, -aj; rozpredva; rozpredaj rozprestrie, -striem, -str; rozprestiera rozpchnu sa, -ne, -nu; rozpcha sa rozpriahnu, -nem, -nu; rozpriaha rozprias, -pradiem, -prad; rozpriada rozptli, -im, -ia; rozptyova; rozptlen; rozptlenos rozpui (sa), -im, -ia rozpuk, -u, m.; rozpuka sa; rozpuklina rozpust, -u, m.; rozpustn rozpusti, -im, -ia; rozpa; rozpai; rozpadlo *rozpustil = samo-pan rozputna, -m, -aj; rozputnvat rozrs sa, -rastiem, -rast; rozrasten rozrazi, -im, -ia; rozra rozreni sa, -im, -ia 24 S66 rozrednf, -ne, -n; rozredl rozreza, -em, -; rozrezvat rozriei, -im, -ia rozruch, -u, m. rozrui, -im, -ia; roz ruovat rozrpat; rozrypnt rozry, -ryjem, -ryj; rozrva rozsadit, -im, -ia; roz-sadlina; rozsdzat rozsadnt sa; rozsadat sa rozsah, -u, m. rozseka, -m, -aj; rozsekvaf; rozsekn rozsiahly; rozsiahlos rozsiat, -sejem, -sej; rozsieva; rozsieva; rozsievadlo rozskoi sa, -im, -ia; rozskkat sa rozsob, -a, m.\ roz-sobit (sa); rozso-baovat (sa) *rozsocha = rzsocha rozsrdi (sa), -im, -ia rozstrekn, -nem, -n; rozstrekova; roz-strekvaf irozstrelit, -im, -ia; rozstriea rozstrieka, -am, -aj rozstrihn, -nem, -n; rozstriha; rozstriho-vat rozstup, -u, m.\ rozst-pi sa rozsdi, -im, -ia; roz-sudzova rozsudok, -dku, m. rozsvieti, -im, -ia; rozsvie, -te; rozsvecova rozsycha (sa), -, -aj rozsypa (sa), -em, - (dokon.)\ rozsypa, -am, -aj (nedokon.) rozafn, mdry rozri, -im, -ia; rozirova; rozirova-tel rozkeri (sa), -im, -ia, rozklabi (sa); roz-kiera sa rozkabi sa, -im, -ia rozklba, -em, - rozkraba, -em, - rozkrea sa, -im, -ia rozliapa, -em, -u *roztep = rztep roztiepi, -im, -ia; roz-tiepat; roztep-vat roztvrti, -im, -ia rozaha, -m, -aj; rozahova; roztiahnu roztancova (sa); -ujem, -uj roza, rozotnem, -tn; roztina roztatri sa, -im, -ia roztavi, -im, -ia (v odbornom nzvoslov) roztiec sa, -teie, -te; roztekat roztiera, -am, -aj roztina, -am, -aj roztlc, -tliem, -tl; roztka roztoi, -im, -ia; rozta roztok, -u, m. roztomil "roztopan = samo-pan roztopi (sa), -im, -ia; roztpa roztrati, -im, -ia; roz-trca roztrepa, -em, - roztrias, -trasiem, -tras; roztriasat; roztrasen roztriedi, -im, -ia; roz-trieova roztrieska (sa), -am, -aj roztrieti, -im, -ia roztrie, roztriem, -; roztiera roztrhn, -nem, -n; roztrha; roztrha; roztrhva roztrpi, -im, -ia roztrsi, -im, -ia; roz-trusova roztrit; roztritos roztrka, -y, g. pi. roztriek, . rozti sa, -im, -ia; 367 rozten; rozte-nosf roztvori, -im, -ia; roztvra rozum, -u, m.; rozumn; rozumnos; rozumov rozumie, -iem, -ej nieo (nieomu) rozumkova, -ujem, -uj; rozumova; rozumkr rozuteka sa, -m, -aj rozuzli, -im, -ia; roz-uzlova rozvdza, -am, -aj rozvaha, -y, . rozvalcova, -ujem, -uj rozvali, -im, -ia; roz-vla; rozvalova sa rozvari, -im, -ia; roz-vra rozvni (sa), -im, -ia rozva, -am, -aj rozva, -im, -ia; rozvzova; rozvait; rozvliv; rozvny rozvea, -iam, -aj; rozveiava rozvetvi sa; rozvetvova sa rozvia, -vejem, -vej; rozvieva rozviaza, -em, -2u; rozvzova rozvidni sa; rozvidnieva sa rozviedka, -y, g. pi. rozviedok, ., zvedy, vzvedy rozvies, -vediem, -ved; rozvdza rozviez, -veziem, -vez; rozva *rozvikla = rozhe-ga rozvin, -niem, -n; rozvja; rozva; rozvinova rozvri, -im, -ia; rozvren rozvi, -vijem, -vij; rozvja rozvitok, -tku, m. rozvii, -im, -ia; roz-vla; rozvlait; rozvlny rozvliec, -vleiem, -vle; rozvla rozvod, -u, m.; rozvodov rozvodie, -ia, str. rozvodni sa, -, -ia; rozvodova sa rozvrat, -u, m.; roz-vratn rozvrti, -im, -ia; rozvraca; rozvratn rozvrh, -u, m.; rozvrhn; rozvrhova rozvta, -am, -aj; rozvtava rozzabva (sa), -am, -aj rozze!ena sa, -, -aj rozzevi, -im,, -ia (napr, sta rozzevi) rozzva (sa),-am, -aj *rozzlobi = rozhneva rozzlosti (sa), -im, -ia rozzri, -im, -ia; rozzren roza, rozonem; roz-al; rozat; rozha; rozha (lovek); rozihk = rozhadlo rozehna sa, -m, -aj rozeravie, -ie, -ej; rozeravi *rozhavi = rozeravi roziali (sa), -im, -ia rozut, rozuva, -ujem, -uj; rozuva Roava, -y, . ron (napr. statok) rotek, -a, rook, -ka, m.' *rtu = ortu; *rtuo-v = ortuov; *rtunat = ortut-nat *rty = pery (prov. ret) rub, -u, m. rbai. rbaa, -ne, i., rbanisko rub, -a, m. rba, -em, -u; rbava rube, -ba, m. rubn, -a, m.; rubnov 24 368 rubrika, -y, g. pi. rubrk, . rubrum, -bra, str., nadpis, zhlavie rca, -am, -aj rua, -, -ia, rya ri, pekn, poriadny; re (prisl.) rui, -im, -ia; ruenie, poruka; ruitel rka, -y, .; ruika *runica = puka runk, -a, m.; run-ek ruda, -y, g. pi. rd, .; rudka; rudnat; rudn; Rudno (m. m.) rudimentum, -ta, str.; rudimentrny Rudohorie, -ia, str. rudonosn rha sa; rha; rhav ruch, -u, m. rcho, -a, str. (mladu-chino rcho) rcho, -a, str. ruina, -y, g. pi. run, ., zrcanina, rozvalina *ruje = oktber ruka, -y, g. pi. rk; .; rka; ruika; run rukv, -a, m.; ruk-vec; rukvnik rukavica, -e, z.; rukavika; rukavikr rukodielny rukojemstvo, -a, str.; rukojemnk rukolapn = maka-ten, zrejm, oividn rukopis, -u, m.; rukopisn rukov, -ti, .; ruko-viatka rula, -y, g. pi. rl, . ruleta, -y, . rum, -u, m.; rumov rumdzga, -am, -aj rumanek, -a, m., astejie harmanek rume, -a, m., rumenec; rumienok; -nka; rumenn Rumun,-a, m.; Rumun-ka; Rumunsko; rumunsk; rumunina runa, -y, g. pi. rn, i.; runov rno, -a, str. ruptra, -y, . rra, -y, .; rrka; rr-kovaf Rus, -i, ., Rusko; Rus, -a, m.; Ruska; rusk; rutina Rusadl, -diel, str. po-mnon, Turice Rusn, -a, m.; Rusn-ka; rusnsky; rusin-ina (Rusniak, Rus-niaka s nespisovn slov) rusofil, -a, m. rustiklny, sedliacky rua (sa), -iam, -aj rue, -a, m., lokomotva; ruovodi rui, -im, -ia; ruiter; ruieva rko, -a, str. rutina, -y, . ru sa, rujem, ruj; ruj, rujte; rul Rt, . neskl. rutina, -y, ., zrunos; rutinovan rti sa, -im, -ia; rca ruva sa, ruvem, ruv; ruval ruvaka, -y, . rua, -e, g. pi. rui, .; ruica; ruika; ruov Ruena, -y, . ruenec, -nca, m. ruolci Ruomberok, -rka, m.; Ruomberan; Ru-omberianka; ruombersk *rv = bitkr *rvaka = ruvaka *rva sa = ruva sa ryba, -y, g. pi. rb, .; rybka; rb, -a, str.; rybaka (lovenie rb); rybr; rybrsky; rybrif; ryb, -ia, -ie; rybac; rybn; rybnk; rybnek; rybnin Rybany, -ian, z. pomn. *rybezle = rbezle 369 ryaf, -, -ia; ryk, -u, m. rydlo, -a, g. pi. rydiel, (rydl), str. rdzi rdzik, -a, m. *rgel = rgel, vlastne zvora a, -y, g. pi. rh, .; ryhova rchlolis, -u, m. rchlonoh rchlopis, -u, m. rchlovlak, -u, m., lepie rchlik *rchlozboie = rch-lotovar rchly; rchle; rchlik; rchlikov; rchli *ryjec = rytec *rychtr = richtr ryk, -u, m.\ rya r, -a, m. rm, -u, m.; rmova (sa) Rn, -a, m.; rnsky *rnok = rnok rypk, -a, m.; rypik rpaf, -em, -u; rypn rys, -a, m. = ostrovid; rysi rys, -u, m.; rysova; rysovac; rysovadJo; rysova rysav *rysy = rty (tvre) ryav rylak, -a, m. ry, ryjem, ryj; ryc rytec, -tca, m.; rytec-tvo rytier, -a, m.; rytiersky rytmus, -mu, m.; rytmika; rytmick *ryzling = rizling *ryza = riza rya, -e, g. pi. ryi, .; ryov ryovaf; ryovite S 's, so (predl. s gen., oznauje smer shora nadol): s vrchu, so stromu, so strany (proti predl. na: na vrchu, na strome na strane); s, so (s ak.) vo vzname prbuznosti = asi: bolo ns so p, so desa; s, so (s intr.): s vodou, so synom. Predloka so vyslovuje sa zo: so synom (vyslov zo synom), so sestrou (vyslov zo sestrou), ale: so mnou (vyslov so mnou, nie zo mnou") sa, seba, zvratn zm.% d. sebe, si Sba, -y, . Sabna, -y, . Sabinov, -a, m. sad, -u, m.; sadov sada, -m, -aj; sadn *sadenika = priesada sadi, -im, -ia; sdza, -dem, -du *sadif sa = stavi sa sadlo, -a, str sadra, -y, i., gyps; sadrov saducej, -eja, m. sadza, -e, g. pi. sadz, i.; sadzov sadza, -a, m.; sadzaka; sadziare sadzba, -y, .; sadzobn; sadzobnk *sdzka = stvka safin, -u, m.; safino-v *safr = zafr sga, -y, . sgo, -a, str.; sgov-nk Sahara, -y, I.; sahar-sk sacharn, -u, m.; sa-charnov; sacharo-meter, -tra, L -tri, m. sakristia, -ie, i.; sakri-stin, kostolnk sakura, -y, g.' pi. sa-kr, . sla, -y, ., sie Sla, -y, . salma, -y, . 370 salamander, -dra, n. a ak. pi. -dre, m. Salamna, -y, . sla, -a, m.-f salank; salanctvo alt = alt sla, -a, -aj (ohe sla) Salzburg, -u, m., So-nohrad; salzbursk, solnohradsk saldo, -a, str.; saldo-va salezin, -a, m.; sale-zinsky salicn, -u, m.; salic-nov salicyl, -u, m.; salicy-lov salmiak, -u, m.; salmia-kov saln, -u, m.; salnny; salnik salto, -a, g. pi. slt, str., skok salva, -y, g. pi. slv, . salvarzn, -u, m.; sal-varznov Salvtor, -a, m. sm, sama, samo Samaritn, -a, m.; sa-maritn, milosrdn lovek; samaritnska sluba samec, -mca, n. pi. -mce, m.; sam; samek samica, -e, .; samika Samo, Sama, m. (meno panovnka; Samue); Samko samobytn; samobytnos samoinn samodruh (ena) samohlska, .-y, i . samochtiac samojedin samokka, -y, ., kysl mlieko samoub, -a, m.;. n. pi. samoubovia; samoby; samobos *samomluva = monolg samopa, -e, .; samo-pan; samopank; samopanctvo samorastl; samorast-lk samorod samospasiten samosprva, -y, ., autonmia; samosprvny, autonmny samostan samostatn samosudca, -dcu, m. samosvoj, -a, -e samota, -y, g. pi. samt, .; samotr; samotn samotok, -u, m.\ samo-tok samoeln; samoel-nos samouk, -a, m.. samovar, -u, l. -e, m. samovzba, -y, . samovlda, -y, z.; sa-movldea samovlastn samovon samovrah, -a, m.; samovrada samovzdelvac samozvanec, -nca, m. samoertva, -y, . Samson, -a, m.; sam-sonsk Samuel, -a, m. smum, -umu, m., sa-harsk vietor sam, -, - sa, -ne, . sanatrium, -ia, str.; sanatrny sandl, -u, n. pi. -e, m. sandwich = sendvi sane, san, . pomn.; sanica; snky, -nok; snkova sa sangvinik, -a, n. pi. sangvinici, m., lovek prudk, prchk, dveriv; sangvi-nick sanita, -y, ., zdravotnctvo, zdravotn oddiel; sanitn, zdravotncky sanitra, -y, . snka, -y (nie doln eus"); snko-v (nie dolnoe-lustn") 371 sankcia, -ie, ., schvlenie, pokuta; sankcionova sanskrit, -u, m. sapr, -a, in., zkop-nk; saprsky Sapfo, . nesklon.; sap-fick *sra = hole Sra, -y, S. Saracn, -a, m.; sara-cnsky Sarajevo, -a, str.; sa-rajevsk sardela, -ly, g. pi. sar-diel, .; sardelov Sardnia, -ie, ,; sar-dnsky; sardnina sardinka, -y, g. pi. sar-dnok, . sardonyx, -u, m.; sar-donyxov sarkazmus, -zmu, m.; sarkastick sarkofg, -u, m. Srsko, -a, str.; srsky Sas, -a, m.; Saska; Sasko; sask; sati-na sa, sajem, saj; sac satan, satan, -a, m.; satansk satelit, -a, m. satn, -u, m.; satnov satira, -y, .; satirik, n. pi. satirici; satirick satisfakcia, -ie, ., zadosuinenie satrpia, -ie, .; satra-pa, -u, m. sat r, -a, m.; satyr-sk Sva, -y, .: svsky savec, -vca, n. pi. sav-ce, m. Sa vojsko, -a, str.; sa-vojsk; Savojan; Savojianka saxofn, -u, m.; saxo-fonov *sbabra = zbabra sbalif, -im, -ia sbeh, -u, m., sbehnutie {napr. sbeh ud); in je zbeh, -a sbehnf (sa), -nem, -n; in je zbehn sberaf, -m, -aj sberateF, -a, m.; sbera-telka; sberatestvo sberba, -y, . sbieraf (sa), -am, -aj; sbierava; sbierac; in je zbiera sa sbierka, -y, g. pi. sbie-rok, .\ sbierkov sbjaf, -am, -aj; in je zbja sbif, -jem, -j; in je zbi sblif (sa), -im, -ia; sbliova sa *sbodn = zbodn sbor, -u, m.; sborov; sborova *sbori = zbori sbormajster, -tra, m. sbornk, -a, m.; sbor-nkov sbrataf (sa), -m, -aj; sbratanie *sbratri = sbrataf *sbrsi = zbrsi *sbcha = zbcha *sbra = zbra scedif, -im, -ia; scie-dza scelif, -iem, -ej; sce-Iieva sceli, -im, -ia; sceo-va scna, -y, z., javisko, vjav; scnka, -y, g. pi. scnok, I.; scenr; scnick; sc-nova scenrio, -a, m., lepie scenr scenria, -ie, . scentralizova, -ujem, -u j Scpio, -ona, m. scivilizova *scudzi = odcudzi scukornatief, -ie, -ej scvrkn sa; scvrkl; scvka sa seri, -im, -ia sernie, -iem, -ej serstvie, -iem, -ej servenie, -iem, -ej servivie, -ie, -ej sesa, -em, -; ses-n sta, -am, -aj; stanie; staci; sta-372 nec; sitovaf, stava sda sa, sdm sa, sda-j sa; sdva sa; in je zda sa sdavky, sdaviek, . pomn. *sdeli = oznmi *sdielny = shovori-v sdieraf, -am, -aj sdrotovaf, -ujem, -uj sdruif, -im, -ia seansa, -y, g. pi. sean-s, . sebaanalza, -y, . sebadvera, -y, z. sebaklam, -u, m. sebalska, -y, z. sebaobetav sebaobrana, -y, S. sebapoznanie, -ia, str. sebavedom *sebavzdelvac = samovzdelvac sebazchrana, -y, . sebazaprenie, -ia, str. sebaertvovanie, -ia, str. sebec, -bca, m.; sebeck; sebeckos Sebechleby, -ov, m. pomnon seberovn sebevon; sebevol-nos *sebevrada = samovrada secesia, -ie, ., odtie-penie, odluka; secesn se, -i, .; sen seka, -y, .; seko-vica, sekre (stroj) Seovce, -viec, . pomnon sedadlo, -a, g. pi. sedadiel, str. sedem; sedem rz sedemlenov sedemdesiat, sedemdesiati; sedemdesiaty (. rad.); sedemdesiatnik; sedemdesiatka sedemdielny sedemdov sedemfarebn sedemmesan sedemmiestny sedemmov sedemnsf; sedemnsty sedemnsron sedemramenn sedie, -im, -ia; sedenie; sedat; sedva; sedac; sediaky seda, -e, . sedla, -m, -aj; sed-lvat sedliak, -a, m.; sedliacka; sedliacky; sedlia-i sedlo, -dla, g. pi. se-diel, str.; sedlov; sedlr sedmk, -a, m., sedmo-triednik *sedmi- = sedem-, sed-mo-sedmika, -y, g. pi. sedmiiek, z. sedmina, -y, . sedmobolestn Sedmohradan, -a, m.; sedmohradsk sedmohran, -u, m. sedmorak sedmorka, -y, . sedmoslivkr, -a, m.; sedmoslivkrsky sedmoo sdria, -ie, .; krajsk sd; sedrilny segment, -u, m., sek segregcia, -ie, . sekanta, -y, ., senica seka, -m, -aj; sek; sekva; sekn sekcia, -ie, .; sekn sekera, -y, g. pi. sekier, .; sekerka sekmo sekretr, -a, m., tajomnk; sekretarit sekt, -u, m. sekta, -y, g pi. siekt, .; sektr sektor, -a, m. sekularizcia, -ie, sekulrny, storon sekunda, -y, g. pi. seknd, .; sekundn, druhk sekundr, -a, m. 373 sekundrny, vedaj, druhotn sekundista, -u, m. Sekvana, -y, S. sekvestrcia, -ie, ., sekvester, -tra, l. -tri, m.; sekvestor; sekvestrova seladn, -a, m. selanka, -y, ., idyla selekcia, -ie, .; se-lekn sem; sem-tam semafor, -a, m.; sema-forov smantika, -y, z., v-znamoslovie; smantick semeno (sem), -a, str.; semiako, -a, sr.; semienko; semenisko semen, -a, m. semenr, -a, m. semenec, -nca, m. semenisko = seminr semenn; semennk semester, -stra, l. -tri, m., polrok; semest-rlny semikoln, -u, m. seminr, -a, l. -i, m.; seminrny; seminarista Semiramda, -y, . Semita, -u, m.; semit-sk sem-tam (prsl.) sen, sna, l. pi. vo sncb, m. sent, -u, m.; sentor; sentorka sendvi, -a, m. Senec, -nca, m. Senica, -e, . seniln; senilnosf senior, -a, m.; senio-rt; seniortny; se-niorlny sennk, -a, m. senn (od seno) seno, -a, g. pi. sien, str.; senn sentimentlny, precitlivel; sentimentalita sentinel, -a, l. -i, n. pi. -y, m. senzcia, -ie, z.; senzan senzl, -a, m. senzibilita, -y, ., citlivos senzitvny, znane citliv senzualizmus, -zrnu, m. separcia, -ie, . separt, -u, m., odtlaok separatizmus, -zrnu, m.; separatista; separatistick separtny, oddelen, osobitn spia, -ie, .; spiov sepsa, -y, . september, -bra, l. -bri, m.; septembrov septima, -y, .; septi-mn serafn, -a, m.; serafn-sky serail, -a, l. -i, m. serenda, -y, . sergeant {/r., taj ser-n), -ta, m. sria, -ie, I., rad; sriov serizny, vny serpentna, -y, ., ha-dit cesta srum, -ra, str.; sro-v Servc, -a, m. service (fr., taj servis), -u, m. serviln, otrock, po-klonkrsky servtka, -y, g. pi. servtok, . servitut, -u, m., sluobnos servus (nie servus-tok") sesa, -ie, g. pi. sesi, ., zasadnutie estina, -y, z. sestra, -y, g. pi. sestier (sestr), z.; sestrika; sestrin; sesternica (sestrina dcra); sest-renec (sestrin syn) sever, -u, m.; severn; severovchodn; severozpadn severk, -a, m. Severn, -a, m. 374 Severn Amerika; severoamerick sexta, -y, g. pi. sext, 2.; sextn;sextnka; sextnsky sextant, -u, m. sexteto, -a, str. sexus, -xu, m., pohlavie; sexulny, pohlavn sezna, -y, i.; seznny sfanatizova, -ujem, -uj sfarbi, -im, -ia; sfarbova-sfra, -y, S., gufa, kruh; sfrick sfinga, -y, g. pi. sfing, . sformova, -ujem, -uj sfragistika, -y, . sfufna, -m, -aj sfknu, -nem, -nu; sfkat; sfkava sgrafito, -a, g. pi. sgra-ft, str. shdza, shdem, sh-du Shakespeare (taj Sekspr), -a, m. sha (sa) (od so-hna), sham, sh-aj; shaka sharmonizova, -ujem, -uj *sheriff = erif *shadva = zhfad-vaf shliadnu, -nem, -nu; in je zhliadnu shlobif, -im, -ia shluk, -u, m. shoda, -y, g. pi. shd, . shodi, -im, -ia shodn sa, -nem, -n; shodol sa; ehodovat sa shon, -u, m. shora (prsl.) *shorief = zhorie shovra sa, '-am. -aj; shovor; shovoriv; shovorivosf shraba, -cm, -; shra-bva; shrabovaf; shrabnt shrbi sa, -im, -ia; shr-ben shknu (sa), -nem, -nu shrn, -iem, -; sh-aC; shrnvaf shromadi (sa), -im, -ia; shromaova; shromadenic: shro-maovac; shroma-dite shvaf, -em, -u sbyb, -u, m. (napr. la-ketn shyb, nie klb") shybk, -a, m.; sh-badlo shbat, -am, -aj; sh-bava; shybn sa; shybova schma, -y, z.; schematick schematizmus, -zrnu, m. scherzo (tal., vyslov skerco), -a, str. schizma, -y, g. pi. schi-ziem, i.; schizmatik, n. pi. schizmatici schladi (sa), -im, -ia; schladzova (sa) schn, -nem, -n schod, -u, m.; schodk; schodite scbodi (sa), -im, -ia; schdza (sa); scho-dieva (sa) schodn schodok, -dku, m. *schdza = schdzka, -y, g. pi. schdzok, . scholastik, -a, n. pi. scholastici, m.; scholastika; scholastick schopn; schopnos schova (sa), -m, -aj; schovva (sa); scho-vvanka schradn, -nem, -n schrnka, -y, g. pi. schrnok, . schudn, -nem, -n schudobnie, -iem, -ej schli sa, -im, -ia schvli, -im, -ia; schvalovat; schvaujci schvlny; schvlne = nroky schvatn, -nem, -n schvie, -ejem, -eju 375 schybi, -im, -ia, pochybi schli (sa); schylova (sa) schysta, -m, -aj schyti, -im, -ia; schyta *schytral = chytrc-ky siaha, -y, .; siahov; siabovica siaha, -am, -aj; siahnu siaka, -am, -aj; siak-nu Siam, -u, m., Siamsko; siamsk sia, sejem, sej; siaci, -a, -e {napr. siaci stroj); sial; siaty; siatie; siatba; siatina Sibr, -i, i. (Sibria, -ie, .); sibrsky Sibyla, -y, .; sibylsk sce; a sce, lepie a to Siclia, -ie, .; siclsky siden (od ss); in je zden {od zs) sdlisko, -a, g. pi. sdlisk, str.; sdliskov sdli, -im, -ia sdlo, -a, g. pi. sdel, str.; sdeln Sidnia, -ie, . siec, seiem, se; sekol; seen siedmi, sedem siedmy, -a, -e sie, -ne, g. pi. sien, . iesta {trojslab.), -y, S. sie, -te, .; sieov; sieka; siekov sietnica, -e, . sifn, -u, m.; silonov Sigfrid, -a, m. sigma, -y, . signl, -u, n. pi. -e, m.; signalizova signatra, -y, . signum, -gna, str. sihe, -hle, .; sihlina siho, -te, . ska, -am. -aj, strieka; skaka, striekaka: in je syka sila, -y, g. pi. sl, .; siln; sili sa silk, -a, m. silencium, -ia, str., mlanie, ticho silenka, -y, . (rastlina) silica, -e, .; silicov sili (sa), -im, -ia silnie, -iem, -ej *silnica = hradsk; silnin = cestn *silospyt = fyzika silueta, -y, g. pi. siluet, z. silr, -u, l. -e, m.; sibrsky Silvester, -tra, m. Silvius, -ia, m. Simeon, -a, m. simnia, -ie, ., svto-kupectvo Simonides, -da, m. simulcia, -ie, ., pre-tvarovanie simulant, -a, m.; simulova simultnny, sasn, spolon Sinaj, Sinaja, m.; si-najsk sava, -y, . sinekra, -y, . singulr, -u, l. -i, m., jednotn slo; sin-gulrny sinie, -iem, -ej sinka, -y, ., sin kvrna na tele od deru sinokvet, -u, m. sinus, -usu, m.; veta snusov sin; sinav Sion, -a, m. sionizmus, -zrnu, m.; sionista sipie, -im, -ia sipav sipot, -u, m., sykot sir, -a {angl., vyslov sr), m. sra, -y, i.; sirka; srnat; srny; srnik, -a, m., slenina sry, zpalnika; srov; ro vit Sirach, -a, m. sran, -u, m. Sirna, -y, z. {vila); sirna, -y, S. {pala) Srius, -a, m. 376 *sirka = zpalka siroba, -y, i., osirelos sirota, -y, g. pi. sirt, :; sirotsk; sirotinec; sirtka; sirto-ka srovodk, -a, m. sir (osirel) ssf (sa), sdem, sidu, siiel; in je zs sa itie, -ia, str., sitina, y, . Sitno, -a, str. (vrch); sitno, -a, peklo; sitniansky sito, -ta, g. pi. st, str.; sitr; sitko sitokrdly situcia, -ie, ., poloenie, stav, pomery (za takejto situcie" = v takejto situcii); situan sivko (siv, biely k), n. pi. sivky, m. sivohlav sivokrdly sivook sivozelen siv; sivk; sivo Sixtus, -ta, m. Sizyfos, -fa, m.; Sizy-fovsk sjazd, -u, m. sjednaf, -m, -aj; in ;e zjedna sjednoti, -im, -ia; sjednotenie; sjedno-cova skka,-em,-u; skacka skala, -y, g. pi. skl, z.; skalica; skalina; skalka; sklie; skalisko; skaln; skalnat skald, -a, n. pi. -i, m. Skalica, -e, ,; Skalian; Skaliianka; skalick skalif, -im, -ia skalopevn skalp, -u, m. skamarti (sa), -im, -ia niekoho s niekm skamenie, -ie, -ej; skamenel; skamenelina kandinvia = kandinvia skandova, -ujem, -uj skntri, -im, -ia, znii, zhubi, skazi *skapalnie = skva-palnie skapa, -em, -; skapi-naf, -am, -aj skra, -am, -aj skarikova, -ujem, -uj *skarovat = skerovaf skaut, -a, n. pi. -i, m., junk; skauting, -u, m.; skautsk skaza, -y, . skazi, -im, -ia; skaze-nos *skazka = rozprvka skazonosn ske, -u, m.; skeov skefovaf, -ujem, -uj; skefva skelet, -u, m., kostra skepsa, -y, .; skepticizmus; skeptik, n. pi. skeptici; skeptick skerovaf, -ujem, -uj *ski = lye skica, -e, g. pi. skc, ., nrt skioptikon, -u, m. *skizza = skica sklad, -u, m.; skladn; skladn; skladnk; skldok sklada,-m,-aj; skladac; sklada; skladate; skladba, -y, . skladite, -a, str. skragaf, -m, -aj sklama, -em, - skla; -m, -aj; skloni sklr, -a, m.; sklre; sklrsky skltif (sa), -im, -ia skavief, -iem, -ej skbi, -im, -ia, soshy-bi sklenr, -a, m. sklenica, -ce, .; skle-nika; sklenka; skle-nikr; *sklenen = sklen sklenk, -a, m. sklen sklep, -u, m., obchod; 377 sklepnk, obchodnk; skliepok sklepenie, -ia, str., klenutie, klenba sklepi, -im, -ia sklerza, -y, . sklesn, -nem, -n; sklesl; skleslos sklo, skla, g. pi. skiel, str.; skielko sklon, -u, m.; sklonok, -nku; sklonn; sklon-nos skloni; skla skloova; skloovanie sklopi, -im, -ia sklovina, -y, . ski, -im, -ia; sklu-ova *8kudz = roda sklznuf, -nem, -nu; skl-za skoba, -y, g. pi. skb, S. skoi, -im, -ia; skka skok, -u, m. koli, -im, -ia, astejie srazi, zabi skolemba, -m, -aj skombinova, -ujem, -uj skomplikova, -ujem, -uj skomponova, -ujem, -uj skon, -u, m.; skona; skonva skoncova, -ujem, -uj skoni (sa), -im, -ia; skonievat (sa) skonfikova, -ujem, -uj skontro, -a, str.; skon-trova skopa, -em, -; sko-pva skopniet, -ie, -ej skr, skorej (prsl.) skorigova, -ujem, -uj skormti, -im, -ia skrnatie, -iem, -ej; skrnaten skoro; skorej, skr; najskr, najskorej skorocel, -u, m. (rastlina); skorocelov skor; skor skosi, -im, -ia; sk-a skostnatie, -iem, -ej skova, sku, skujem, skuj skrahn, -nem, -n; skrahnut skrja, -am, -aj; skroji *skr = kraa krtenina, -y, .; skratka, -y, z. skrti, -im, -ia; skracova skri, -im, -ia *skrehn = skrahn skrepenie, -iem, -ej, stuhn, zmeravie skresa, -em, -; skre-sva skresli, -im, -ia; skres-lievaC; skresova *skriesenie = vzkriesenie skria, -im, -ia; skrk-nu skria, -ne, g. pi. skr, .; skrinka skrivi, -im, -ia skrivodliv; skrivodli-vos skri, -im, -ia skrkva, -m, -aj; skrkvan skroji, -jm, -ja skromn; skromnuk skropi, -im, -ia; skr-pa, -am, -aj skroti, -im, -ia; skroten; skrocova; skrotiteln; skrotn skrovn; skrovnuk skrpatie, -iem, -ej skrsn, -e, -, vznikn, oivn; sksa skren; skrenos skrui, -im, -ia skrutnium, -ia, str.', skruttor skrti, -im, -ia; skrca; skrucova skrutka, -y, ., rauba skrvavie, -iem, -ej skrvavi, -im, -ia skra, -e, . skry, skryjem, skryj; skryt; skrytos; skrva 378 skrz, skrze {predloka s ak.); naskrze (prsl.), vonkoncom skua, -im, -ia *skulina = kra skulptra, -y, ., sochrstvo; skulpturl-ny skma, -am, -aj; sk-mavos; skmav; skmavka; skmate!; skmadlo skupina, -y, .; sku-pinn skpi, -im, -ia, pok-pi skuptina, -y, z. skpy; skpo; skpos; skup sksi, -im, -ia; ska skka, -y, g. pi. skok, .; skobn sku, skova, skujem, skuj; skva skutok, -tku, m.; skuton skvapalnie, -ie, -ej; skvapalni skvapka, -, -aj skvie sa, -ejem (skviem), -ej; skvel; skvci skvost, -u, m.; skvostn skvci, -a, -e skyda (sa); skydn (sa) skypie, -im, -ia skyprie, -ie, -ej skypri, -im, -ia skysn, -ne, -n ski (sa), -i, -ia Skt, -a, m. skyta, -m, -aj; skyt-n skyva, -y, g. pi. skv, z. (bsn.); skyvka skvrai, -im, -ia, by skpy; skvrank, skup; skvraiv slabika, -y, g. pi. slabk, .; slabin; slabikova; ale labikr slabina, -y, .; slabino-v, slabinn slabn, -nem, -n slabodun slabomysen; slabo-mysenos slab; slabuk; sla-bunk; slabo; slabos; slaboch, -a, n. pi. slabosi, 379 slena, -y, g. pi. sleien, .; slena asistentka, slena doktorka (nie slena asistent", slena doktor" ap.); sleinka sled, -u, m. sle, -a, m., haring sledova, -ujem, -uj slepa, -ia, -ie slepaky (prsl.) slepif, -im, -ia; slie-paf; slepova; sle-povac slep; slepec; slep; *slep = slepch sletie (sa), -im, -ia; slietnu (sa); slieta (sa); sletova (sa) sletovaf, -ujem, -uj (kovom) *sleva = slva slez, -u, m. Slezk, -a, m.; Slez-ka slezina,-y, .; slezinn; slezinov slia, -a, m., slatina; Slia,-a, m. (kpele); sliasky sllaf, slejem, slej; slie-va; slieva; Slie-vre sliedif, -im, -ia; sliedi sliepaf (od slepi) sliepka, -y, ., kura; sliepoka sliepaf (sa), -am, -aj slievaf, -am, -aj slievky, slievok, i. pomn. Sliezsko, -a, str.; sliezsky; Slezk; Sle-zka sliezf, sleziem, slez slimk, -a, n. a ak. pi. -y, m.; slima slina, -y, g. pi. sln, i.; slinka; slini slintaka, -y, . (choroba) *sliva = slivka, g. pi. sliviek (slivk); sli-vka; slivkov; slivovica sliz, -u, m.; slizk; slizn; sliznat; sliznica slzaf, slem, slu sliznica, -ce, . sliz, -a, m.; slik slk. (skratka), slovensk slnce, -a, slnko, -a, str.; slnieko; slnen slnenica, -ce, . slnenk, -a, m. slnif sa, -im, -ia, opeka sa slnovrat, -u, m. sloboda, -y, g. pi. slobd, z. slobodn; slobodne slobodomysefn; slo-bodomyselnos sloh, -u, m.; slohov sloha, -y, g. pi. sloh, . (verov sloha) sloj, -a, m., vrstva *sloka = sloha slon, -a, n. a ak. pi. -y, m.; slon, -ia, -ie; slonov; slonovina *sloni = clonif slopa, -em, - slota, -y, g. pi. slt, . Slova, -e, . (hrom.) Slovk, -a, m.; Slovenka; Slovensko; slovensk; Slovensk republika; slovenina; slovenskos Slovan, -a, m.; Slovan-ka; slovansk; Slovanstvo; slovano-fil Slovany, -vian, m. pomn. (miestne meno) *slovr = slovnk slovenina, -y, .; vi Slovk sloveso, -a, g. pi. slovies, str.; slovesn Slovinec, -nca, m.; Slovinka; slovinsk; slovinina Slovinky, -niek, . pomn. (obec) slovnk, -a, m.; slovnikr slovo, -a, g. pi. slov, str.; slovn; slovko, slovce; slovko; slovikr 380 slovosled, -u, m.; slovosledn slovutn; slovutnos sloenina, -y, &. sloif (sa), -im, -ia; slo-it sloka, -y, .; sloko-v sub, -u, m.; subn *slbenec = snbenec; *sbenica == snbenica slbif, -im, -ia; subova slif, -im, -ia; sla; sluova; suiten; sliv; slivos; slenina sluka, -y, e. sluha, -u, m. sluch, -u, m. slchadlo, -a, str. slcha; slchnuf *sluchtko = slchadlo sluchy, slch, . pomn. (v lekrstve: spnky) sluka, -y, g. pi. slk, . slua, -, -ia slun *sutova sa = zutova sa sluba, -y, . sluobn; sluobnos; sluobnk; sluobnka; sluobnctvo sli, -im, -ia; slieva; sliaci slka, -y, g. pi. slok, z. slnodvorsk, -ho, m.; slnodvorsk; slnodvorstvo slny, -eho, m.; sl-novsk; in je slne, -ho, str., plat *slych = sluch slcha, -am, -aj; slchava slya, -im, -ia, astejie pou slza, -y, g. pi. slz, I.; slzika; slzav slzi, -im, -ia slzn, -ne, -n slzotvorn *sma = zma smalt, -u, m.; smalto-va smaragd, -gdu, m.; smaragdov *smaza = zmaza smai, -im, -ia; sma-ieva smd, -u, m.; smdn; smdn; smdi (smd ma) *smeka = svorka smena, -y, S.; in je zmena, zmena smer, -u, L -e, m.; smerova k nieomu; smernica; smerodajn smes, -i, S. *smesti (sa) = zmesti (sa) sme, -ti S.; smietka smeta, -m, -aj; smies *smetie = smeti smetisko, -a, str. smia sa, smejem, smej; smejc sa; smial sa smida, smidka, -y, . smiech, -u, m.; smieny smiechota, -y, . smier, -u, l. -e, m.; smier; smierliv; smieri (sa) smiesi, -im, -ia; smie-a; smieanina smies, smetiem, sme-t; smeta; smet-va smie, smiem, sm smiln *smilova sa = zmilova sa smilstvo, -stva, str. smluva, -y, g. pi. smlv, . smok, -a, m. smoking, -u, m.; smo-kingov Smokovec, -vca, m. smola, -y, g. pi. sml, .; smoli smolienka, -y, . Smolnk, -a, m. smotana, -y, .; smotnka; smotanov smota, -m, -aj; smo-tva; smotanina 381 smrad, -u, m.; smra-dif; smradav; smradoch; smradch smratif, -im, -ia; smraova smrdie, -im, -ia smreie, -ia, str.; smreina smrek, -a, m.; smrekov smr, -ti, .; smrtka; smrtn smrten; smrtenk smrtnos, -ti, . smrtonosn smud, -u, m., mud smudi sa, mudif sa *smhavec = zebra smti, -im, -ia; sm-tievaf smutn smtok, -tku, m.; smton *smyec = slk myk, -u, m.; mka = aha; in je mka (sa) Smyrna, -y, S.; smyr-niansky smysel, -slu, l. -sle, n. pi. -sly, m.; smysel-n, smyslov; smy-selnos smysiie, -im, -ia sma, -am, -aj; smlanie sray, smyjem, smyj; smyt; smva sn, lepie azda, hdam, vari *snadn, snadnej = ahk, fahi *sah = sneh snaha, -y, g. pi. snh, S. snr, -a, n. pi. snre, m. snanliv; snanli-vos snaf, -am, -aj; in je zna snka, -y, . sa, snimem, snmu; sal, sat, satie; snma snai sa, -im, -ia, astejie usilova sa; snaiv *sned = poern sneh, -u, m.; snehov; snen snehobiely snehovky, -iek, . po-mnon snehuliak, -a, m. snem, -u, m.; snemov snemova, -vne, . snesitefn; in je znesiten snef, -ti, .; snietka; snetiv sneienka, -y, g. pi. sneienok, S. sneit; sneieva snice, snic, S. pomn. sniesf (sa), snesiem, snes; in je znies snma (od sa); snmac snmka, -y, g. pi. snmok, . Snina, -y, . sni (sa), snim, snia; snva (sa); sniv sni (sa), -im, -ia; sni-ova (sa) snob, -a,, n. pi., -i, m.; snobsk; snobstvo; snobizmus snop, -a, m.; snpok, -pka; snopek snosi, -im, -ia *snka = snka snova, snu, snujem, snuj; snujc; snul snbenec, -nca, m.; snbenica snbif, -im, -ia snubn (prste) sob, -a, n. pi. -y, m.; sobi, -ia, -ie sob, -a, m.; sobny; sobi *sobec = sebec; *so-bectvo = sebectvo sobliec (sa), soble-iem, sobleii; soblie-ka (sa) sobo, -a, n. pi. -e, m.; sobol, -ia, -ie; sobo-lina sobota, -y, g. pi. sobt, .; sobotn; Rimavsk, Spisk Sobota sobra, soberiem, so-25 382 ber; sobera; in je zobra socialista, -u, m.; socialistick socializcia, -ie, .; so-cializova socializmus, -zrnu, m. socilny, spoloensk socita, -y, S., spolonos sociolgia, -ie, . sda, -y, .; sdov; sdnat sodk, -a, m., ntrium sdovka, -y, i . ; sdovkre sodra, -deriem, -der (s nieoho); sodiera; sodrat; in je zodra sodrief, -driem, -dr (s nieoho); sodret; in je zodrie sofista, -u, m.; sofistika; sofizma, -y, . sohnaf, soeniem, soe-n (s nieoho); in je zohna socha, -y, g. pi. sch, .; sochr; sochrsky sochor, -u, m.; socho-rec soire (fr., taj soar), str. neskl., veierok sja, -e, g. pi. sj, .; sjov sojka, -y, g. pi. sojok, .; soj, -ia, -ie sok, -a, m.; sokya sokol, -a, n. pi. sokoly {zosob. -i, ak. pi. -ov), m.; sokol, -ia, -ie Sokol, -a, m. (spolok); sokol (len Sokola); sokolsk; sokolstvo *sokor = sochor Sokrates, -ta, m.; so-kratick sor, -li, .; son; so-nika solrny (rok), slnen Solany, -ian, m. po-mnon; Solanec; Solianka; solian-sky solicittor, -a, m. solidarita, -y, .; solidrnos; solidrny soldny, pevn, spoahliv; soldnos soli, -im, -ia solivar, -u, l. -e, m. slo, -a, str.; slov solventn somr, -a, n. pi. somre (nadvka somri, ak. -ov), m.f somrsky somknf, -nem, -n; somknut; somkna somnambulizmus, -zmu, m., nmesanctvo sonta, -y, . sonda, -y, g. pi. sond, .; sondova sonet, -u, m., znelka sonrny, zvun, znel sopr (prsl.) sopf (sa) i sopn (sa), sopnem, sopn; sopna; in je vzo-p sa sope, -pa, m.; sopav; sopliak; sopli sopka, -y, .; sopen soprn, -u, m.; sopranistka sopch, -a, m., krter, dymnk; sopok sordno, -a, str. sorta, -y, g. pi. sort, ., druh sortiment, -u, m. *sortova = triedi *ss = omka sosadif, -im, -ia; so-sadn s nieoho; sosadzova sosk, -a, m. sosbiera, -am, -aj soseka, -m, -aj soschnf, -nem, -n; soschnut; sosch-na soskoif, -im, -ia; so-skakova soskok, -u, m. soskupi (sa), -im, -ia; soskupova (sa) sosla, solem, sol; soslanie; sosiela sosna, -y, .; sosnov *sosa = sa *sosnma = snma sosnovaf, -ujem, -uj sosobif, -im, -ia 38S sostavif, -im, -ia; so-stavova sostrelif, -im, -ia; so-striea; sostreova sostrihnf, -nem, -n; sostih; sostrih-va sostrojif, -im, -ja; so-strojova; sostrojo-vate sostup, -u, w.; sostup-n; sostpi; sostu-pova sosuf (sa), sosujem, so-suj sosyp, -u, m.; sosypaf, -em, - (dokon.)\ so-Spa, -am, -aj (ne-dokon.) soit, -u, m.; soitok .soi, -ijem, -ij; so-va, sovava sokrabaf, -em, - somyknf (sa), -nem, -n soaf (sa), -am, -aj soverif (sa), -im, -ia sovagren sofaf, sotnem, sotn; sotna soti, -im, -ia; sca solza, -y, . sotmief sa, -ie, -ej; sotmelo sa; sotmie-va sa *sotnk = stotnk *sotnina = stotina sotor, -a, m. sotrief, -triem, -tr; sotiera sotva; sotvae sova, -y, g. pi. sov, .; sov; sovika soviet, -u, n. pi. -y, m.; sovietsky sovrief, -vriem, -vr; sovieraf soziiani, -u, m.; sozna-mov soznmif (sa), -im, -ia; soznamova soznaf, -znm, -znaj, lepie prizna, uzna; soznanie; soznva sozva, -am, -aj sozva, sozvem, sozv soa, sonem, son; sona sp, -a, m. spd, -u, m.; spdny spadn; spadnut; spada; spadva spcha, -am, -aj spachto, -a, m. spja, -am, -aj spala, -y, ., arlach; splov splenina, -y, . splenisko, -a, str. spli, -im, -ia; spaova spla, -ne, g. pi. splni, . spalniky, -iek, i. pa-mnon spaln spamta sa, -m, -aj spanilomysen spanil spnok, -nku, m. spantie, -iem, -ej spara, -y, ., dusnota; sparn; sparno spari, -im, -ia; spare-nina; pra *spry = pazry, drapy spsa, -y, S. spasi, -im, -ia; spasenie spasitef, -a, m.; Spasite (Kristus) spasiten spsonosn sps, spasie, spas; spsa spa, spm, spia; spi, -te; spal; spanie; spva *spatri = zbada, zazrie, uvidie, spozorova spav; spavos pecifick (pecifick vha) speati, -im, -ia speen, od spiec spech, -u, m.; specha; spen spektrum, -ktra, str.', spektrlny speai, -im, -ia speni, -im, -ia spestri, -im, -ia; spestrova spev, -u, m.; spevav, 25* 384 spevn;spevk;spevka; spevcky (sbor ap.) spevnie, -iem, -ej spevnk, -a, m. spevoha, -y, ., opera spevokol, -u, m. spiec, speiem, spee; speen spiera sa, -am, -aj spie, -ejem, -ej; spej, spejte; spejc; spel spievanky, -niek (-nk), S. pomnon spieva, -am, -aj; spie-vava spie, -e, .; spieovec; spieov *spikn sa = sprisaha sa; *spiklenee = sprisahanec spli, -im, -ia; spio-vaf spna, -am, -aj; sp-nadlo *spirla = pirla spis, -u, m. spsa, -em, -u; spisova spisba, -y, . spisovate, -a, m. spisovn Spi, -a, l. vo Spii, m.; Spiiak, Spiia-ka; Spisk upa; Spisk Kapitula (o-bec), ale spisk kapitula (sbor kanonikov); spisk splca, -am, -aj splka, -am, -aj; splknu; splakovaf; splakovac splanie, -iem, -ej spasn, -ne, -n; splasnut; spaska splai, -im, -ia spati, -im, -ia splati, -im, -ia; splca spltka, -y, g. pi. spltok, .; spltkov splatn; splatnos splav, -u, m.; splavova; splavni; splavn splaz, -u, m. splesnie, -ie, -ej; splesnen; splesni-vief; splesniven sple, -i, i. spletenina, -y, . spletit splies, spletiem, splet; splieta spln, -u, m. splni, -im, -ia; spa; splova splnomocni, -im, -ia; splnomocova; splnomocnenec, -nca, m.; splnomocnenie; splnomocnen splodi, -im, -ia sploti, -im, -ia; splo-ten splyn, -niem, -n; splva splznu, -em, -u; spz-nut *spoiatku = zpo-iatku spoin, -niem, -n; spova spota, -am, -aj; spotava, spoitova spodina, -y, S. spodn spodoba sa, -m, -aj niekomu, pripodobni sa, zapi sa spodobi, -im, -ia; spodobenie, spodoba = asimilcia spodok, -dku, m.; spodn spohodlnie, -iem, -ej spohda, -am, -aj spohba, -em, -u spochabie, -iem, -ej; spochaben; spocha-bi sa spojenec, -nca, m.; spojeneck Spojen tty americk (USA) spoji, -im, -a; spja; spojova spojit spojivka, -y, .; on spojivka spojivo, -a, g. pi. spojv, str. spojka, -y, g. pi. spojok, . spojova; spojovac; spojujci 385 spokoji sa, -im, -a spokojn; spokojnos spokutova, -ujem, -uj spoahliv; spoahlivos spoahn sa, -nem, -n; spolieha sa spoli sa, -im, -ia; spolova sa; spol-ovac spolieha sa, -am, -aj; spoahn sa spoloenstvo, -a, g. pi. spoloenstiev, str.; spoloensk; spolo-enstevn spolonk, -a, m.; spo-lonica spolon, spolonos spolok, -lku, m.; spolkov; spolkr spolu (jprsl.) spoluautor, -a, m. spolubojovnk, -a, m. *spolubydliaci = spolubvajci spolucestujci spoludedi, -a, m. spoluhlska, -y, I. spoluhr, -a, m. spolumajite, -a, m. spoluobyvate, -a, m. spoluobalovan spolupchate, -a, m. spoluprca, -e, .; in je spolon prca spolupracovnk, -a, m. spoluinkova, -ujem, -ui; spoluinkujci spoluvze, -za, m. spoluvinn, spoluvin-nk; spoluvinnica spoluvlastnk, -a, m. spoluzakladate, -a, m. spoluitie, -ia, str. spomha, -am, -aj; spomc spomali, -im, -ia; spomaova spomen, -niem, -n; spome, spomete; spomenul; spomna spomienka, -y, z. spomc, spomem, spomu.; spomohol spona, -y, g. pi. spn, .; sponka sponha sa, -am, -aj spondej, -a, m.; spon-dejsk spontnny, samovon spopolni, -im, -ia; spo-polova spoprehadzova, -ujem, -uj spoprehb, -em, -u spoprehna, -am, -aj spoprepleta, -m, -aj spopretha, -am, -aj spoprevraca, -iam, -aj spopularizova, -ujem, -uj spor, -u, im.; sporn; spornos sporadick, roztraten, ojedinel spork, -a, m. *sporiada s usporiada, usporadova spori, -im, -ia; sporiv sporitea, -ne, g. pi. sporiten, .; sporiteni n spor, hojn, vdatn spsob, -u, m.; spsob-n spsobi, -im, -ia; spsobova; spsobil spoti sa, -im, -ia spotreba, -y, g. pi. spo-trieb, .; spotrebova spotvori, -im, -ia spove, -de, .; spovedn; spovednk; spovednka; spoveda sa spovedelnica, spovednica, -ce, .; spovednk (kaz) *spozdi (sa) = oneskori (sa) spozna, -m, -aj niekoho; spozna sa s niekm spozorova, -ujem, -uj spracova, -ujem, -uj; spracva sprchnivie, -ie, -ej spraivie, -ie", -ej sprati, -im, -ia; spra-a spra, speriem, sper sprata, -cem, -c; spr.atn sprava, -y, g. pi. sprv, 38e ., vec, zariadenie, prstroj sprva, -y, ., napr. sprva ttu, spolku; in je zprva sprvca, -cu, n. pi. -ovia, m.; sprvcovsk; sprvca-uitel; sprvcovstvo; sprvkya spravi, -im, -ia, urobi sprvka, -y, g. pi. spr-vok, .; *sprvkre = opravova sprvny; sprvne spravodliv; spravodlivos spravova (sa), -ujem, -uj nieo (niem), vies sprai, -im, -ia sprebja, -am, -aj spreda, -m, -aj sprehdza, -dem, -du spreha, -am, -aj sprehba, -am, -aj sprelma, -em, -u spreneveri (sa), -im, defraudova; spre-.nevera, defraudcia *sprepitn = prepitn sprerasta, -, -aj sprera, -am, -aj sprerva, -am, -aj spretna, -am, -aj sprevdza, -am, -aj sprevodi, -im, -ia sprevraca, -iam, -aj *spreka = sloka; *sprekov = slo-kov sprcha, -y, g. pi. spch, .; spcha; spch-nu sprchomer, -u, l. -i, n. pi. -y, m.; sprcho-mern spriaha, -am, -aj; spriahnu sprias, spradiem, sprad; spriada spriateli (sa), -im, -ia spriazni, -im, -ia; spriaznen sprieCi sa, -im, -ia sprievod, -u, m.; sprievodn sprievodca, -cu, n. pi. -ovia, m.; sprievodkya sprjemni, -im, -ia; sprjemova; spr-jemnie sprkrit sa, -im, -ia sprisaha; sprisahanie; sprisahanec,-nca, m. sprsni, -im, -ia; sprsova; sprsnie sprtomni, -im, -ia; sprtomova *sprosti (sa) = zbavi (sa) sprostredkova, -ujem, -uj; sprostredkovate; sprostredkova-tea; spro_stredko-vacj sprost; sprostuk sprotivi sa, -im, -ia sprzni, -im, -ia spuchn, -nem, -n *spupn = nadut, namyslen spurn *spsta = mnostvo, hba, kopa, sila, mnoho, vea spusti (sa), -im, -ia; spa (sa) spustn, -nem, -n; spustl; spustlos spustoi, -im, -ia spta, -am, -aj; sput-na spynie, -iem, -ej spta sa, -am, -aj niekoho nieo; spytova (svedomie); spytova sa sradi (sa), -im, -ia, postavi (sa) do radu; in je zradi (sa) *sra = zra srast, -u, m. srs, srastiem, srast; srastariie; srasta srta, -am, -aj sraz, -u, m. srazenina, -y, . STazif, -im, -ia; sr-a srka, -y, g. pi. sr-ok, .; srkov Srb, -a, m.; Srbka; Srbsko; srbsk; srbi-na 887 srd, -u, m.; srd sa; erdit; srditos; srdnat srdce, -a,, sr.; srdcov (sval, choroba); sr den (srden pozdravenie); srdcovU t srdcelomn srdcovnk, -a, m* (nie srdenk") sreza, sreem, sre; srezva; srezva (napr. prtik so stromu); in je zreza-*sriadif zriadi *sriec sa = zriec sa Srie, -a, m.; srieov Srka, -m, -aj; srka-v Ska, -am, -aj (napr. bolesou) srrna, -y, g. pi. srn, ..; srn, -ia, -ie sa, -aa, str. sracina, -y, . srnec, -nca, n. a ak. pi. srnce, m.; srn, -ia, ie; sa, -fa; sracina srok, -u, m., lehota; sron *sroni, *sraf = zroni, zra srovna, -m, aj; srovnva; in je porovna, goroy-n-vafi srozumief saj -iem, -ej srozumiten} Srazami-telnos srp, -u, m^ astejie kosk; srpovit, ko-skovit srs, 4i, S.; srsten; srstka; srstnat sra, -, -ia sre, -a, n. a ak. pi. srne, m. sri sa, -im, -ia, srdit sa srub, -u, m.; srbok srubi, -im, -ia *srcanina = zrcanina *srti = zrti srvtka, -y, . *srpa = zrpa *ssavec = savec sa (spojka prov.), ako, ani stabilita, -y, ., stlos, pevnos; stabiln stabilizcia, -ie, ., ustlenie; stabilizova sta, -am, -aj; stoi stai, -im, -ia tadin, -dia, str. *stadium = tdium stdo, -a, str.; stdny stagncia, -ie, .; stag-nan; stagnova sahova, -ujem, -uj; Stiahnu sahova sa; sahovac; sahovav stachanovec, -vca, m. staja, -ne, staja, -e, ., mata *stajn = rovnak *sakde = kdekovek, hocikde; *sakto = ktokovek, hocikto stalaktit, -u, m. stle (prsl.) stlica, -ce, . stlofarebn stloiarny stly, trval; stle stan, -u, 7W.; stanov; stnok, -nku stanca, -e, g. pi. stnc, . stanica, -ce, .; stanin staniol, -u, m.; stanio-lov Stanislav, -a, m.; Stano, -na ^stann prvo = nhly sd stanovisko, -a, g. pi. stanovsk, str. stanovi, -im, -ia stanovy, -nov, . pomn. str, -a, m. (filmov str) stara sa, -m, -aj starec, -rca, m.; starek Star Hory, Starch Hr, . pomn. (o-bec); Staroborec; 388 Starokorka; starohorsk starej, -ieho, m.; starejia, -ej, . stre, -e, S. {hrom.) stariet (sa), -iem, -ej starina, -y, .; stari-nr stark, -ho, m.; stark, -ej, I. starn, -nem, -n staroba, -y, .; starobn; starobinec, -nca, m. starobyl, astejie starodvny; starobylos staroetina; staroesk starodvny; starodv-no, -a, str. (za starodvna) starokatolk, -a, m. staromdny staroosadlk, -a, m. starootcovsk starormsky staroslvny staroslovansk staroslovensk starosloviensky staroslovinsk staros, -ti, . starosta, -u, m.; starostka starostliv; starostlivos starosvat, -a, m. starosvetsky starovek, -u, m.; starovek staroverec, -ca, m.; staroversk starozkonn starozemiansky staroitn; staroitnk; staroitnos; staroitnctvo starina, -y, .; star-sinstvo *start = tart star, star; staruk staryga, -y, .; stary-g, -a, m. Star rok Star zkon; staroz* konn sta, -te, . sta (sa), stanem, stan; sta; stal sa, stnem, stn, sal; sat; stna (in je. soa) st, stojm, stoja; stojac; stl; sttie; stojaci, -a, -e *stt za niekoho rui za niekoho statika, -y, .; statick statv, -u, m,, stojan statkr, -a, m. *statn = udatn staton; statonos statok, -tku, m., dobytok, majetok stav, -u, m. stvajci = teraj, platn* existujci (platn zkony, nie ^stvajce zkony") stava, staviam, stavaj; stavaj; stavajc; staval; stavan; stavanie; stavia va stavba, -y, g. pi. stavieb, .; stavebn stavec, -vca, m.; stav-cov; stavek stavenisko, -a, str. stavidlo, -dla, g. pi. stavidiel, str. stavisko, -ska, g. pi. stavsk, str. stavi sa (o nieo), -im, -ia; stavil; staven sfaviteF, -a, m.; stavis. telstvo stavivo, -a, str. stvka, -y, g. pi. stvok, .; st vkova stavovec, -vca, n. pl stavovce, m. stavovsk sae, -a, m. sanos, -ti, . saova sa, saova si stearn, -u, m.; stear-nov steblo, -bla, g. pi. stebiel, str.; stebielce; stebielko; stebelnat steh, -u, m. stehlk, -a, ft.; sthli stehno, -a, g. pi. stehien, str.; stehenn; stehienko; stehicnc;) 389 *stejn = rovnak *stejnokroj = rovnoata *stejnomern = rovnomern *stejnosmern = jednosmern steka (od! stiec); stieka stelesni, -im, -ia; stelesnen; stelesne-nos; stelesova stelivo, -va, str. Stemnie, -iem, -ej; stemnieva; stemnen; stemni stena, -y, g. pi. stien, S., mr; stenov; stienka stena, stenem, -e, - steni, -im, -ia; sten-ova; stenkn. stenograf, -a, m., tes-nopisec; stenografia, tesnopis; steno-grafova stenogram, -u, m. step, -i, .; stepn stepa, -em, - *stepil = vrny steplie, -iem, -ej stereochromia, -ie, . stereometria, -ie, z stereoskop, -u, m. stereotypia,-ie, .; ste-reotypovat; stereotypn sterilizcia, -ie, .; ste-rilizan; sterilizova steriln, neplodn sterorizova, -ujem, -uj stesa, steem, - *stesk = clivos *stezka = chodnk *stee = stoiar stiahnu, -nem, -nu; sahova stiahnu konzekvencie = vyvodi dsledky stiec, steie, ste; steka; stieka *stie = tie, ta *stienidlo = tienidlo stiera, -am, -aj stiesnif, -im, -ia; stiesnenos stigma, -y, g. pi. sti-giem, .; stigma-tizova stih, -u, m.; stihomam stha, -am, -aj; stha; sthate!; stihn stchnu, -em, -u; st-cha *stil = tl *stin = tie, ta stna, -am, -aj; sti-nadlo *stnny = tienist, t-nist stipulova, -ujem, -uj stisk, -u, m. stska, -am, -aj stisn, -nem, -n sti, -im, -ia; stiova stlai, *m, -ia; stla, -stlaova; stla-itelnos stla, steliem, stel; stlanie stlc, stliem, stl; stka (spolu); in je ztlc stlie, -ie (-eje), -ej; stlieva stlmi, -im, -ia stp, -u, m.; tipec, -pca; stpik, -a; stl-pok, -pku; stlpisko; stpcov stlpkom, stpom (prsl.) stporadie, -ia, str. stlstnf, -nem, -n stmavie, -iem, -ej stmieva sa; stmi sa *s to; *som s to = mem, vldzem sto, g. sta, n. pi. st. g. pi. sto, dat. pi stm at., str.; dvesto, tristo, psto ap. sto rz stoi (sa), -im, -ia sta stodola, -y, g. pi. sto dl, 2.; stodlka stoh, -u, m. stoicizmus, -zrnu, m. stoicky; stoik, n. pi stoici, m. stojaci; stojaca (lani 390 pa), stojace (hodiny) stojaky stojak, -a, m. stojan, -a, m.; stojan-ek, -a, m. stojat stok, -u, m. stoka, -y, g. pi. stk, S. stoka, -m, -aj; stokn stoklas, -u, m. stokrska, -y, z. stl, stola, m.; stolk, -a; stolok, -lka; stolek, -a; stolov stolr, -a, m.; stolrsky; stolri stoletie, -a, str., astejie storoie; *stoIet = storon stolica, -e, .; stolika; stolin stolk, -a, m. stolist stolova, -ujem, -uj; stolovnk ston, -u, m. stometrov stonsobn stona, astejie stena, -nem, -n stonoha, -y, g. pi. sto-nh, .; stonoka stonob stook stopa, -y, g. pi. stp, .; stopova stopercentn stopi, -im, -ia; stpa stopka, -y, S. (na o-voc a na liste) stopky, stopiek; . pomnon storak storamenn stornova, zrui storoie, -ia, str.; storon storuk stotina, -y, ., st diel, sto vojakov; stotnk, velite stotiny stotiscina, -y, . stotoni, -im, -ia; stotoova stot, astejie st stovka, -y, g. pi. sto-vk, . stoveat stoiar, -a, m. strca (od strati) strda, -am, -aj stradivrky, -rok, . pomnon strach, -u, m.; mrie strachy (i.pl.); stran; strachova sa straka, -y, g. pi. strk, .; straka; strca; stra, -ia, -ie strakat; strakavy strakopud, -a, m.; da-tel strakat strako, -a, m. str, -ne, .; stra-va, -y, . strana, -y, g. pi. strn, . (so strany; s pravej strany; s avej strany; s oboch strn); strnka; str-noka; strann; stranov strni (sa), -im, -ia strannk, -a, m.; stran-ncky; strannctvo strap, -u, m. strapaka, -y, . strap, -a, m.; stra-paa, -ne, . strapat strapec, -pca, m. (strapec hrozna) strpi, -im, -ia; str-pen stras, -ti, .; strast-n straiak, -a, m. strai, -im, -ia; stra-ieva; straidlo stran stratg, -a, m.; strategick strati, -im, -ia; strata stratosfra,-y, .; stratosferick strava, -y, . strvi, -im, -ia; strviten strvnik, -a, m. stravova (sa); stravo-vatel; stravova str, -e, .; na str! (pozdravenie); str! (odpove) 391 strca, -cu, n. pi. -ovia, m. stri, -im, -ia; str-ieva strkya, -ne, . strmajster, -stra, m. strnica, -ce, S. strnik, -a, m. 6trny strblieta sa, -am, -aj stri, -im, -ia streba, -em, -; streb-n streek, -ka, m. strekav streko, -a, m. strekova stred, -u, m.; stredn streda, -y, l. -u, .; stredaj stredisko, -a, g. pi. stredsk, str. *strednk = bodkoiarka stredoamerick stredoeurpsky stredohorie, -ia, str. stredoslovensk stredovek, -u, m.; stredovek stredozemie, -ia, str.; stredozemn; Stredozemn more strecha, -y, g. pi-striech, .; strieka strela, -y, g. pi. striel, i.; streln; strelnica strelba, -y, . strelec, -lca, m.; streleck streli, -im, -ia; striea-strelivo, -a, str. strepa, -em, -; stre-pota stresta, -cem, -c streti, -im, -ia; stre-ten streta (sa), -m, -aj; stretva (sa); stretn; stretnutie *strevce = rievice streenie, -ia, str. Strhre, -ov, m. pomn. strha, -m, -aj; stha; strhva; strhn; strhova; str-hva striasa (sa), striasam, striasaj; strias strida, -aa, str. strieborn; striebor-nk; strieborniak striebrist striebri, -im, -ia striebro, -a, str.; strieborn striebrobiely striebrohlav strebrolist striebropenn striebrovlas strieda (sa),-am,-aj; striedav striedka, -y, g. pi. striedok, . *striedmy = triezvy striednica, -e, . striehnu, -em, -u, astejie striez, stre-iem striekaka, -y, . strieka, -am, -aj; strieknu strielat (od streli) strieska, -am, -aj strieka, -y, g. pi. strieok, . (od strecha) striezliv striez, streiem, stre; strei, -im, -ia; striehnu *strieka = postrie-ka striga, -y, g. pi. strg, .; strigin; strig; strignsky; strida, -a, str. strih, -u, m. striha, -a, m.; striha-ka, strihanie striha, -m, -aj; strihn *strik = strek strin (tovar) striok, -ku, m. strme, -ea, m.; str-mienok strmie, -im, -ia strmina, -y, . strm strndka, -y, g. pi. str-ndok, . strnisko, -a, g. pi. str-riisk, str. -. ' 392 *strn = stpnu strofa, -y, ., lepie sloha; strofick stroj, -a, m.; strojov; strojn; strojre strojca, -cu, m. strojnsobni, -im, -ia Strojnk, -a, m.; strojnctvo; strojncky strojn; strojnos *strojvodi = ruovodi strom, -u, m.; stromek, -a, m.; stromo-vie, -ia, str. stromoradie, -a, str. stroskota (sa), -cem (-m), -c (-aj) strova, -y, . strovi, -im, -ia; strvi strpi, -im, -ia; strpova strpie, -im, -ia; strpenie stpnu, -em, -u; st-pa; stpnut strun strha, -y, g. pi. strh, .; struka strha, -a, m. strhadlo, -a, str. struhk, -a, m. struhr, -a, m. strha, -am, -aj strchnivie, -ie, -ej struk, -u, m.; strukovina; strek, -ka; Strik, -a struna, -y, g. pi. strn, .; strunov strunga, -y, g. pi. strng, . . strulika, -m, -aj, strha struliny, -in, z. pomn. strc, -a, m.; strko, strko, strik, -a, m.; strcovsk; strny strychnn, -u, m.; strychnnov stryn, -ej {poda krovn), .; stryn-n strznif, -im, -ia stre, -a, m. stri, -im, -ia stunie, -iem, -ej stud, -u, m. studen studa, -ne, g. pi. studn, .; studniar; studnika; studienka stuha, -y, g. pi. sth, .; stuka; stutika stuhn, -nem, -n; stuhl, stuhnut tuchn, -ne, -n; stuchlina stli sa, -im, -ia stpadlo, -a, str. stpaj, -e, ., as nohy stpa, -am, -aj; stpi; stpav *stuptko = schodk, stpadlo stupe, -pa, m.; stupienok; stupov; stupnica; stupnico-v; stupova; stupovanie stpenec, -nca, m.; st-penstvo stupie, -iem, -ej stupdny, hlpy; stupdnos stupi, -im, -ia stui, -im, -ia stuka, -y, . stvol, -a, m. stvora, -y, g. pi. stvor, .; stvorika stvori, -im, -ia; stvo* renie; stvra stvorite, -a, m.; Stvorite (Boh) stvrdi, -im, -ia; stvr dzova; stvrdenie stvrdi, -im, -ia, urobi tvrdm; stvdza stvrdn, -nem, -n; stvrdnut; stvrdlina st, st, st styn *stydie sa = hanbi sa; *stydliv = hanbliv stydn, -nem, -n styk, -u, m., stkanie i as pluhu; styn, stkajci sa stka (sa), -am, -aj; stykn stra, -am, -aj subaltern, podriaden 393 sbeh, -u, m.; sben subjekt, -u, m., podmet, obchodn pomocnk; subjektvny, podmetn, osobn; subjektsk, pomocnky sublimt, -u, m. sboj, -a, m. sbor, -u, m.; sborn subordincia, -ie, ., podriadenos subreta, -y, g. pi. sub-riet, . subsidirny, nhradn subskribova, upisova; subskripcia, u-pisovanie; subskrip-n substancia, -ie, ., podstata substantvum, -va, str., podstatn meno; substantvny substitcia, -ie, S., zastupovanie; substi-tun; substitt, -a, m., zstupca substrt, -u, m., podklad subtlny, jemn; sub-tlnos subvencia, -ie, ., podpora; subvenn sci, -ca, -ce; scnosf; scos scit, -u, m.; scitn Suany, -ian, m. po-mnon; suiansky; Suanec; Suianka sasnk, -a, m.; sasn *sastni sa = zastni sa na nieom, v nieom (nie nieoho") set, -tu, m. siastka, -y, . sin, -u, m.; sin-n *stova = ztova sud, -a, m.; sdok; sdkov sd, -u, m.; sdny; sdnictvo sudba, -y, g. pi. su-dieb, z. sudca, -u, m.; sudcovsk; sudcovstvo Sudika, -y, . sdi, -im, -ia; sden; sdieva sudkya, -e, S. *sdobn = sdny *sdob = sasn *sudokopytnk = pr-nokopytnk sdruh, -a, m. sdrn; sdrnos *sud = prny Suez, -a, m.; Suezsk prieplav sufita, -y, g. pi. suft, . sufix, -u, m., prpona; sufixlny sufragn, -a, m. sugescia, -ie, ., vnu-kanie; sugestvny shlas, -u, m.; shlasn; shlasi shrn, -u, m.; shrnn shvezdie, -ia, sr. Such, -ej, .; Sucho -van; suchovsk; Su-chovanka suchr, -u, l. -i, m. suchopr, -u, m.; suchoprny suchoty, -cht, S. po-mnon; suchotinr such; such; sucho; suchie; suchuk; suchuko; uchot; such suita, -y, g. pi. sut, ., sprievod, druina sujet (fr., taj si), -u, m., ltka, predmet, - tma *suk = hra suka, -y, .; suka ska, -am, -aj; s-ka; skava sukcesvny, postupn skenk, -a, m.; s-kenctvo skenn skmeov; skmeovec suka, -ne, g. pi. sukn, i.; suknika, sukienka skno, -a, g. pi. s-894 ken, str.- skenteo; skenn skromnoprvny skromn; skromne; skromnk skrvica, -e, . slad, -u, m.; sladn Suiamit, . neskl. sulft, -u, m., sran Sov, -a, m.; Sovsk skaly slo, -e, .; sloi; slonk; slonica sultn, -a, m.; sultn-sky; sultant, -u, m. suma, -y, g. pi. sm, S.; sumika; sumrny sumec, -mca, n. pi. sumce, m. *smenn = rovnomenn smern; smernos smrak, -u, m. sostrovie, -ia, str. sup, -a, n. pi. -y, m.; sup, -ia, -ie sper, -era, m. superarbitrcia, -ie, . superintendent, -a, m. superiorita, -y, z., prevaha, prednos; su-periorn superlatv, -u, m., 3. stupe prdavnch mien; superlatvny supnum, -na, str.; upinov spis, -u, m. suplent, -a, m.; suptent-sk; suplova uplka, -y, g. pi. uplk, ., prosba; su-plikcia; suplikant; suplikova suponovaf, predpoklada sprava, -y, . supremt, -u, m.; su-premcia, -ie, ., vyia moc, nadvlda sra, -y, . sradnica,-e, i.; sradnicov sradn; sradnos; in je podradn sri, -im, -ia; srny surma, -y, g. pi. su-riem, z., poplach; surmita, vojensk trba; surmova; surmov srod surogt, -u, m., nhrada surov; surovo; surovec; surovina sused, -a, m.; suseda; susedka; susedn; susedstvo; susedi ssek, -a, m. ssoie, -ia, str. suspendovaf, sosadi; suspenzia suspenzrium, -ia, str. sstava, -y, .; sstavn *ssto = ksok, hit sstras, -ti, .; s-strastn sstredi, -im, -ia; sstred v sstruh = toovka, tokrsky stroj; *s-strunk = tokr; *sstrua = tok-re s, -i, S. (such zem) s, -a, m. (przdny plst medu) sava, -y, . suiare, -rne, . suienka, -y, g. pi. suienok, . sui, -im, -ia; suie-va su, sujem, suj; sutina sutana, -y, . sa, -e, .; sai sutern, -u, m., podzemie sutina, -y, g. pi. sutin, . svaha, -y, . svek suvern, -a, m., panovnk; suverenita, svr-chovanos; suvernny, svrchovan svis, -u, m.; svisie, -im, -ia; svisl svra, -te, . (as poa) svzan sznan 395 szvuk, -u, m.; szvu-n; szvunos sif, -im, -ia, trpi; senie; suova; in je zi suoba, -y, S., senie *svaina = olovrant; *svai = olovrantova *svada = zvada svadba,-y, .; svadobn; svadobnk svdzaf, -am, -aj, odvdza {napr. vodu); in je zvdza {niekoho) svah, -u, m. svk, svko, -a, m. sval, -u, m.; svalovit; svalov; svalnat; svalstvo; svalovina *svali = zvali *svalka = zvalkaf svr, -u, m., astejie kriepka; *svri sa = kriepi sa; *svr-liv = kriepliv svarenina, -y, .; in je zvarenina svri, -im, -ia; svra {napr. elezo); in je zvari, zvra svat, -a, n. pi. svati (i svatovia), m.; svatka, -y, . sva, -am, -aj *svi = zvi svtenica, -ce; svtenika, -y, . svtica, -ce, z. svti, -im, -ia; svtie-va svtodun svtojnsky, -a, -e svtojursk svtokrde, -e, .; svtokrdenk svtokupec, -pca, m.; svtokupectvo svtomikulsky svtopetersk Svtopluk, -a, m. Svtoslav, -a, m. svtos, -ti, . svtostnok, -nku, m. svtosvt svtovclavsk svtukr, -a, m. svtveer, -a, m.; svt-veern svt {vyslov svt alebo svet, nie svati"); Svt zem; Vechsvtch Svt Jur, vo Svtom Jure, m. {miestne meno) Svt Mikul, m. {mesto); svtomikulsky; Liptovsk Svt Mikul svtya, -ne, g. pi. svt, S. svz, -u, m.; svzov svzok,-zku, m.; svz-kov svzova, -ujem, -uj; svzva sveda (sa), svedi (sa), patri (sa) svedi, -im, -ia; sved ieva svedectvo, -a, str.; svedeck svedkya, -ne, . svedok, -dka, m. svedomie, -ia, str.; svedomit sverk, -a, m. *sverenec = zverenec sveri, -im, -ia; svero-va svesi, -im, -ia; s vie* a; svesova svet, -a, m.; Nov Svet (Amerika); sve-tov; svetsk svetr, -a, m.; svetr-ka; svetrstvo sveter, -tra, l. -tri, m. svetlica, -ce, ., izba; svetlika (izbietka, svetl farba) svetlo, -a, g. pi. svetiel, str.; sveteln; svetielko; svetielkova svetlonos, -a, m. svetlos, -ti, . svetlotla, -e, z. svetlolt svetl svetobenk, -a, nh svetobF, -u, m. svetoborn svetochrny 396 svetonhad, -u, m.;. svetonhadov svetooban, -a, m. svetovlda, -y, .; svetovldny svetov; svetovos Svetozr, -a, m. svetoznmy svetsk sviatok, -tku, m.; sviaton sviatos, -ti, .; svia-tostn sviazaf, -em, -u; sv-zova svb, -u, m.; svbie, -ia, str. (ker) Svidnk, -a, m. svieca, -ce, .; svieka; svieoka; svieko-v *sviece = svietnik sviekr, -a, m. sviekovica, -ce, . svieraf, -am, -aj; svie-rac (svieracia kazajka); svieradlo; svierav sviesf, svediem, sve-d, odvies; sv-dza, odvdza (naprklad vodu); in je zvies (niekoho) svietiplyn, -u, m.; svie-tiplynov svieti, -im, -ia; svie, -te; svietieva svieti vo, -a, str.; svietidlo svietnik, -a, m. sviezf, sveziem, svez, svozi, posvat; in je zvies sa (na voze) sviei; svieos svjaky, -iek, . po-mnon svjadl, -diel, str. po-mnozn svjaf (sa), -am, -aj (od svi) svia, -ne, g. pi. svi, .; svinka; svinsk sviniar, -a, m. svin, sviniem, s vin; svja svisn, -nem, -n; svisl svif, -a, m., hviz-dk; svia svit, -u, m.', svita; svitn; svitanie svif, svijem, svij; svja (sa) (napr. v bolesti) svitok, -tku, m. (par piera) svik, svin svlae, -, . pomn. *svlaec = pupenec svliecf (sa), svleciem, svle; svlieka (sa) *svoboda = sloboda; *svobodn = slobodn svoj, svoja, svoje; g-mu. rodu svojho (svojeho), d. svojmu (svojemu), i. svojim, m., . a str. g. pi. svojich, d. svojim, l. svojich svojef, -ti, i . svojhlav; svojhlavost svojif (si), -im, -a svojpomocn svojprvny svojrz, -u, m.; svojrzny svojsk; svojskos *svojstojn cena = nkupn cena, vrobn cena svojstvo, -stva, str. svokor, -kra, m.; svokra svolaf, -m, -aj; in je zvola svoli, -im, -ia; svo-Iova; in je zvoli svor, -a, m. svore, -rea, m.; svornk svorn; svornos svozif, -im, -ia; sva; sviez svrab, -u, m.; svrab av svratif, -im, -ia; svra-ova svrbie, -im, -ia; svrbenie; svrbievat; svrbkat svrblav svrek, -ka, m. svrina, -y, ., smrek svrhnt, -em, - (sho-a); svhnut; in je zvrhn (sa) s vrchn; svrchnk; svrchnica svrchovan; svrchova-nost svrchu (prsl.) sybarita, -u, m. syaf, -im, -ia syfilis, -u, m.; syfili-tik, n. pi. syfilitici, m.; syfilitick sychrav; syehravos; sychravica *skaka = skaka, striekaka sykaf, -m, -aj, syaf; sykanie, sykot; sykav, sykavka; in je skaf, strieka *skaf = skaf, strieka sykavka, -y, . skora, -y, .; skorka sykot, -u, m. sylaba, -y, g. pi. sy lb, S., slabika syiabus, -bu, m. sylogizmus, -zmu, m., sudok symbiza, -y, . symbol, -u, n. pi. -y, m.; symbolick; symbolizmus. symetria, -ie, S., smernos; symetrick, smern symfnia, -ie, I.; symfonick f sympatia, -ie, I.; sympatick symptm, -u, m., prznak; symptomatie-k syn, -a, v. synu, n. pi. synovia, m.; synok, synka; synek, synik; synovsk synagga, -y, g. pi. synagg, . syntor, -a, m., syn (posmen) syndik, -a, m. syndikt, -u, m.; syn-dikalista; syndika-lizmus synedrin, -ia, str. synchronia, -ie, .; synchrnny; syn-chronistick synoda, -y, .; synodlny synonymum, -yma, str., slovo rovno-znan; synonymi-ka; synonymn, rov-noznan synopsa, -y, z., prehad; synoptick syntax, -e, z., skladba; syntaktick syntza, -y, ., sbor, sloenie; syntetick sypanice, -nc, . pomnon sypre, -rne, . sypa, -em, -; syp, sypte; sypac mi spka, -y, g. pi spok, ., astejie sypre sypk; sypkost syr, -a, m.; syrr; sy-rre; syrek; sy-rec; syrov; Brvt-ka; syrn; syrovnk (kol) Syrakzy, -kz, . pomnon; syrakzsky Sria, -ie, .; srsky; srina syrup, -u, m.; syrupo-v sysel, -sla, n. pi. sys-ly, m. systm, -u, m., sstava; systematick; systemizova sty; stos; sti S bes, -u, m.; besov aba, -e, g. pi. abie, i . ; ablenka; abli-ka ablna, -y, ., vzor, vzorec; ablnovit; ablnovitos *acova = ceni, odhadn afr, -a, m.; afrka; afri afrik, -a, m.; Pavol Jozef afrik afran, -u, m.; afra-26 S9S nov; afrank; af-ranctvo ahy, Siah, S. pomn. (mesto); ahan; a-hanka; ahansk ach, -a, n. pi. acho-yia (perzsk panovnk) ach, -u, m.; hra sa v achy; achista; achova sa; achovnica achta, -y, g. pi. cht, . akal, -a, n. pi. -y, m.; akal, -ia, -ie l, -u, m.; lik, -a afa (nad Vhom), -le, S. alabachter, -tra, l. -tri, m. alamn, -a, m.; alamnsky alamnok, -nka, m. (zelina) alt, -u, m.; altov afba, -y, .; abiar; albiarsky alie, -iem, -ej lka, -y, g. pi. lok, S., iaka; loka aro, -a, m., vetroplach alvia, -ie, .; alviov *amelk * podnoka, stolek samotka, -y, S.; amo-tov; amotre ampansk (vino); am-panizova ampin, -a, m., pe-iarka (huba); am-pinik ampin, -a, m., borca, zpasnk anova = fntova, chrni ansn, -n, m.; anso-nira antn, -u, m.; anta nov antl, -im, -ia; anto-va arapati, -im, -ia; a-rapata, -y, g. pi. a-rapt, i . arha, -u, m. ari, -a, m.; arisk upa, stolica; ari-an; arisk; ari-anka; aritina arkan, -a, m,, drak arlach, -u, m., spala arlt, -u, m.; arlto-v arlatn, -at m,; arlatnsky armantn, rozkon, uteen, pvabn arpaf, -em, - arpia, -e, i . arvanec, -cca, m. ara, -e, g. pi. ar, S. *ie - tstie; *ai-na = trstina ao, -a, m., pajc atin, -a, m. ata, -y, g. pi. iat,. S.; ata, -ne, g. pi. atn, ,; atnica (poiova krojov); atstvo; ati atka, -y, g. pi. atiek, .; atka Savol, -vla, m. e, - i , i. ediv; edivos; edivie, -iem, -ej; e-divec *ed = ediv f, -a, m. echtr = hrotok ek, -u, m.; ekov elesti, -im, -ia elma, -u, w., ibal, figliar; elmovstvo; elmovsk *ma = schma *enk = vap, krma; enkr, krmr; enkrka, krmrka; enkova enkvice, -c, . pomn. epkr, -a, m. epka, -m, -; ep-kva epleta, -y, g. pi. e-pliet, i. epmo (prsl.), eptom epot, -u, m.; epota, epta, -tm, -t (-cem, -ce) eptom erif, -a, m. erm, -u, m.; ermova; ermovnk ero, -a, str.; er 399 es esdesiat; esdesiaty; esdesiatka estk, -a, m.; estik escifern esti- = es-, esto-esdielny esdov eshran, -u, m.; es-hrann eskrt, astejie es rz esmesan esnsobn estns; estnsty; estnstka; estns-tina estorak estorka, -y, . .estonediefka, -y, . estosten, -u, m.; esto-stenn esron esstrann esvalcov etri, -im, -ia; etrenie etrn, etrnos ev, va, m.; vk, -a evcov, -ej, z. evcovsk; evcov-stvo eveli, -im, -ia evkya, astejie krajrka sia, -u, m., ialenie ialen; ialenec; ia-lenos iali, -im, -ia = klama; ialiv,- klamn iator, -tra, l. -e, m., stan; iatrik, - ibal, -a, m.; ibalstvo iba, -em, -; ibaka; ibn ibenica, -e, i ibe, -ene, i.; ibenin ibk, svin; ibko ika, -y, ., lepie evkya, krajrka idlo, -dla, g. pi. Sdiel, str.; idliar; i-dielko; idlovit iesty {in je iesti = es) sifn, -u, m. ifra, -y, g. pi. ifier, .; ifrova ichta, -y, g. pi. cht, . ija, -je, g. pi. iji, S.; ijovit k, -u, m. ikanova, -ujem, -uj ikm; ikmo (prlsl.) ikovn, obratn; ikovnos, obratnos *ilha = kli; *il-hav = kufav *ilt = strecha, strieka imon, -a, m.-impanz, -a, n. pi. -y, m. inde, -da, m.; indliar; indov; in-dlovec *iinter- = arha in, -iem, - p, -u, m., ker, strela; pov; pka (plod); pkov pi, -im, -ia, tui ipla sa, -lem, -l, pipla sa; iplaka; ip-lav r, -e, S., rka; rava irk, -a, m.; irik, -a, klobk, klobik irica, -ce, z., halena rina, -y, ., rka, i-ros ri, -im, -ia; rite rka, -y, g. pi. rok, .; rina iroina, -y, . iroizn irokolist irokoplec irokoramenn irok; irokos; iroko; ir; irie; iroizn ry, -a, -e; irory ryi r, . pomri., konsk postroj; -rova iak, -u, m., prilbica ika, -y, . *ila = ula i, ijem; iva; ijac (stroj); ijci (kto ije) kadrna, -y, z. kla, -y, S., stupnica 26* 400 kamra, -em, -;kam-rav; kamravec kandl, -u, l. -i, m.; kandlny; kandalzny; kandalizova (sa) kandinvia, -ie. S.; kandinvec; kan-dinvka; kandinvsky; kandinv-ina kapuliar, -a, L -i, m. kra, -y, ., puklina, trhlina; krka kared; karednk; karedi sa katua, -le, g. pi. kat, .; katuka kerif (sa), -im, -ia, eri (zuby) kabi sa, -im, -ia; kabiv klbaf, -em, -; klb-nt; klban, -a, m. koda, -y, g. pi. kd, .; kodn; kodliv; kodlivos; kod--ca, -cu, m.; kodo-va kodif, -im, -ia kodoradostn; kodo-radostnik; kodorados kola, -y, g. pi. kl, i.; klka, -y, g. pi. klok, .; kolk; koln, -ho, str.; kolnk; kolncka; kolopovinn; kolsk; kolstvo; ko-lova kldozorca, -u, m. skop, -a, n. pi. -y, m.; kopec; kopovina; kopi korec; -rca, n. pi. korce, m. korica, -e, S. korpin, -a, m. kt, -a, n. pi. -i, m.; ktka; ktsko; ktsky; ktina kovran, -a, m.; kovrnok, -nka, n. a ak. pi. -y; kovrn-i kraba (sa), -em, -; krabaka; kraba-dlo; krabk; krab-kaf; krabn kraa, -ne, g. pi kran, . krea, -im, -ia; skre-iak, -a, m. kreek, -ka, m. krek, -u, m.; krekav; krekot; kreko-tav; krekn kriatok, -tka, m. kridla, -y, g. pi. kri-diel, .; kridlica, -ce, .; kridliiar krieka, -am, -aj kriepka, -y, g. pi. kriepok, . kriepny; kriepnik krie, krie, kr; krelo ma krpa, -em, -u; kr!p n kripec, -pca, m. kripie, -im, -ia kkavica, -ce, .; kr kavka Skrknd, -nem, -n; kka krob, -u, m.; krobo-v krobr, -a, m.; krobre krobi, -im, -ia; kro-bieva krofulza, -y, ., kr-tinatos; krofulz-ny, ktinat krti, -im, -ia *krtn = preiarknu krupina, -y, .; krupinka krupua, -le, g. pi. krup, .; krupu-lzny; krupulant; krupulova kuraa, -ne, . kuav kli, -im, -ia kutina, -y, ., tetina; kuta, -y, g. pi. kt, . kvar, -u, m.; kvrok, -rku, m. *kvarenina = praenica kvari, -im, -ia kvarka, -y, ., okva-rok 401 kvor, -a, m. = ucho-lak kvraf, -, -ia krvna, -y, g. pi. kvn, .; kvrnka; kvrnit; kvrni lger, -gru, l. -gri, m. ah, -u, m.; aha; ahn acha, -y, g. pi. liach, . achetn; achetnos achta, -y, .; achtic, -ca, m.; achtin, -ej, i.; achtick achti, -im, -ia *lajfiar = brusi *ak = stopa; *a-kova = stopova apaj; -e, ., stopa *le = traky, plecnice *liak = porka liapa, -em, -u; liap-nu *lga = rbanisko matla, -m, -aj; matlav *mika = vyha myk, -u, m. mka (sa), -am, -aj; mykn (sa) mykav, klzk *nica = reze nupa, -em, -; nup-n; nupac i nu-pav (tabak) nra, -y, ., tkanica; nroka, tkanika; nurova; nurova-ka ofr, -a, m.; ofrsky ok, -u, m. omra, -em, -; o-mrav; omrk opa, -y, g. pi. p, . *opta = epta oovica, -e, .; oo-vin; oovka (v optike); oovkov; oovkovit ovinista, -u, m.; ovinizmus, -zmu *paek = korec *pagt = motz, povraz Spania Dolina (obec); Spanie Pole (osada) paniel, -a, m.; panielka; panielsko; panielsky; panielina panielka, -y, g. pi. panielok, . (choroba) parga, -le, g. pi. pargl, . *ps = art pata, -y, g. pi. pt, .; pati; patn, rnrzk; patnos pecialista, -u, m., odbornk; pecializova sa pecialita, -y, . pecilny, zvltny *peditr = zasielate; *peditrstvo = zasielatestvo pehova, vyzveda; pehn, vyzveda pekulcia, -ie, ., vypotavos, rozmanie pekulatvny pent, -u, m. pendlk, -a, m.; pendlek, -ka; pendli-kr *perk = skvost *petka = tipka *pic = koniec, hrot; *picat = konit, zahroten spie, speje (pie), spej, pli (na tele), svrbie pik, -u, m. pina, -y, .; pinav; pinit; pinavec; pinta pin, -a, m., vyzveda; pion, -e, . pirla, -y, ., zvitni-ca; pirlov piritista, -u, m.; piritistick, piritizmus spiritul, -a, m. *pitl = nemocnica plach, -u, m.; pa-chot; pachota pongia, -ie, . *pori = spori port, -u, m.; portov 402 portovec, -vea, m. portsman = portovec *pricer = strek *punt = ztka ramot, -u, m. ranky = ohrada, zbradlie rapnel, -a, n, pL -y, m. *raub, rauba, rf = skrutka rot, -u, m.; rotov, nik tb, -u, m.; tbny *toia = stanica tdium, -ia, str.; st-diov taf, -e, . tafeta, -y, g. pi. tafiet, . tajersko, -a, m.; ta-jeran; Sta jerianka; tajersk; tajeri-na; tajerk (k) tandard, -u, m.; tandardn tandarda, -y, g. pi. tandard, . tart, -u, m.; tartova astie, -ia, str.; astn; astliv tt, -u, m.; ttny; ttnos; ttnik; ttnick tatrium, -ia, str., nhly sd; tataril-ny tatista, -u, m. tatistika, -y, S.; tatistick ttoborn ttoprvny ttotvorn ttovedeck; ttove-da ttovka, -y, S. ttus, -su, m., stav tatt, -u, m.; tatutrny ava, -y, g. pi. tiav, .; avnat favef, -a, m. (rastlina) avica, -e, S. tebef, -ha, m,; teblk tebot, -u, m.; tebota; tebotav; te-botn tedr; tedros, ted-rota tedr veer; tedroveern tefan, -a, m.; tefan-sk; tevko tefnia, -ie, .; tevka teka, -, -aj, brecha; tekn; te-kva; tekav; tekot tekli, -im, -ia; tek-lievat; tekliv *temper = kolok tea, -aa, str.; n. pi. tence, g. pi. teniec step, -u, m.; tiepok; tepr; tepi; stepn; tepnica, tetec, -tca, m. tetina, -y, .; tetinat tetka, -y, S. tevo, -a, m., tefan; tevko tiavnica, -ce, .; tiavnian, Stiavni-ianka; tiavnick; tiavnick; Bansk tiavnica *tble = topnky, rievice, imy tica, -ce, .; ticat; ticova tiepa,-am (-em); tie-pava; tiep, -u, m. thly; thlos tikta (sa), ka sa; tikn sa tpaf, -em, -u; (u)-tipnt; (u)tipova tipendium, -ia, str.; tipendijn; tipendista, -u, m. tipka, -y, . tipav tft, -u, m.; ttok, -tku; ttny; ttko-v tti sa, -im, -ia niekoho; ttiv ttnik, -a, m. toek, -ka, m. tla, -y, z. trajk, -u, m., stvka; trajkova, stvko-va; stvkokaz 403 trba, -y, i. (obec); trbsk pleso trbav; trbavos; trb; trbaa trbina, -y, ., trhlina trbif, -im, -ia trber, -bra, m.; tr-bersk; trberstvo trk, -u, m.; trkov; trkovit; trkovat trns; trnsty, tr-nstka trnsron trng, -u, m.; trnga; trngn; trngot trda >= zvin truktra,-y, .; trukturlny; trukturalis-ta *trumpanda = pod-vzok tuba, -ne, . (Doln, Horn tuba): tuban; tubnian-ka; tubniansky tubnianske Teplice tudent, -a, m.; tudentsk; tudenstvo tdium, -ia, str.; tudijn tudova tudova, -vne, g. pi. tudovni, . tucba, -m, -aj tuka, -y, g. pi. tk, ., sadrov ozdoba; tukatr uka, -y, g. pi. uk, *tupel = ztka ply; plos tr, -aj m.; trovci (prbuzn trovi); trovci (prvrenci . tra); trovsk; trovina tra, -am, -aj; tri tv, -a, m.; tv-sky tva, tvem, tv, hucka; tvan; tvanie; tvanica; tvav tverk = figliar tvorak tvordov tvorec,-rca, m.; tvorcov; tvorek tvorhlas, -u, m.; tvorhlasn tvorhran, -u, m.; tvorhrann tvorka, -y, . tvorlstok, -tku, m.; tvorlist tvormesan tvormo tvornsobi; tvornsobn tvornoh; tvornoky tvorramenn tvorron tvorspev, -u, m. tvoruholnk, -a, m.; tvoruhlast tvor tvorylka, y, S. tvr, -te, S.; tvrtina; tvrtka tvrtohory, -hr, S. po-mnon; tvrtohorn tvrtok, -tka (-tku), m.; tvrtkov tvrtotriednik, -a, m, tvrroie, -ia, str. tvrron tvrtn, -u, m.; tvr-tnov tvrt tl, -u, m., sloh; ty-lista; tylistika; tylizcia; tylizova tyri, pre m. iv. tyria, g., 1. tyroch, d. tyrom, i. tyrmi tyridsa; tyridsiaty; tyridsiatka; tyridsiatnik; tyridsia-tina trsko = tajersko uba, -y, g. pi. b, . udi, -im, -ia, klama; udier; udiersky; udierstvo uhaj, -a, n. pi. -i, m.; uhajko uch, uchot, -u, m.; uchota cha; uchn; cha; chava a, -am, -aj; -Ian; ance; a-v ok, -Tka, m.; ko-404 um, -u, m.; umie, -, -ia; umiv umn, krsny unka, -y, I.; unkov up (cit.) up, -u, m., postrk; u-pre upa, -y, g. pi. p, S., upina; upinat paf, -em, -u, lpaf ura, -y, ., hus; u-rika urany, -rian, m. pomn.; uranec; u-rianka: uriansky staf, -am, -aj; ust-nt uka, -y, g. pi. uiek, . uka, -m, -aj ulaky, -iek, . po-mnon, triesky ula, -lem, -l; suia v uta, -y, g. pi. t, . ut vb, -a, n. a ak. pi. -y, m. (hmyz) vb, -a, m.; vbka; Svbsko; vbsky; vbina vabach, -u, m., nemeck psmo *vbka = zemiak vacn, -nem, -n; vca *vadlena = krajrka vagor, -gra, m.; vag-rik; vagrin; vag-rovstvo vajiar, -a, m.; vajiarka; vajiarsko; vajiarsky vrny, drieny, pekn vec, evca, m., obuvnk; evcovsk vec, veca, m. (priezvisko) vd, -a, n. pi. -i, m.; vdka; vdsko; vdsky; vdina veholi, -i, -ia vihk, -a, m. viha, -m, -aj; vihadlo; vihn vk, -a, m., mal ev; vek, -ka vitori, -, -ia; vi-toriv vik; viko (prisl.) T, T t. j . = to jest t. m. = tohoto mesiaca t. r. = tohoto roku tzv. = takzvan ta (prisl) tabank, -a, m. tabak, -u, m.\ tabakov; tabatierka tabela, -y, g. pi. ta-biel, .; tabelrny tbes, -u, m.: tbesov ableau (fr., ta} tablo), sr. neskl. tableta, -y, g. pi. tabliet, S.; tabletka tablika, -y, S. tbor, -u, m.; tbori; tborov; tborite tborita, -u, m.; tbo-ritsk tabu, str. neskl. tabula, -y, g. pi. tabu!, ., sdna tabula; ta-bulrny (sudca) tabua, -le, g. pi. ta-b, .; tabuka taburet, -u, m. tca, -ne, g. pi. tc-n, S. tade, tadia (prisl.) Tade, -a, m. tgo, -a, str. ah, -u, m., tiahnutie ahadlo, -a, g. pi. a-hadiel, str. aha, -m, -aj; ahav; ahanie; tiahnu *aha konzekvencie = vyvodi dsledky *taha zisk = ma zisk taille (fr., vyslov taj), -e, . aj (cit.) tajfn, -u, m. tajga, -y, . taji, -im, -a tajnosnubn tajn; tajnos; tajnost-kr 405 tajomnk, -a, m.; tajomnka; tajomnky tajomn tajomstvo, -stva, g. pi. tajomstiev, str. tajupln = tajomn; tajuplnos = tajomnos tak; tak-tak tak isto, priam tak takmer, temer takreen, takzvan; takreeno *taksa = taxa; *ta-ksova = taxova takt, -u, m.; taktn; taktnos; taktovka taktie (prsl.) taktika, -y, .; taktick takto (prsl) tak takzvan, takreen take (spojka) taafatka, -y, . talr, -a, l. -i, m. talent, -u, m.; talentovan Tlia, -ie, z. (mza) Talian, -a, m.; Talianka; Taliansko; taliansky; talianina taliga, -y, g. pi. talg, . talizman, -u, m. talmi, str. neskl.; tal-mov; talmovina talmud, -u, m.; talmu-dista, -u, m. tam, tame (prsl.); tamdnu; tamdolu; tamhore; tamoj; tamtade; tamvon; tamodtia; tamodta-de tamarika, -y, . (ker) tambor, -a, m., bubenk tambur, -a, m.; tam-bursky tamburna, -y, . tamoj, -ia, -ie tampn, -u, m.; tam-pnov tamtade (prsl.) tamten tame (prsl.) tancova, -ujem, -uj (nie tani"); tan-cva tanec, -nca, m.; tanen; tanenk; tanenica tangenta, -y, g. pi. tangent, ., tni-ca tangovaf, dotka sa tanier, -a, l. -i, m.; tanierik tanistra, -y, .; tanis-tierka tank, -u, m. tantima, -y, $.; tan-timov tanf, -nie, -n (na mysli) tpa, -em, -u apa, -em (-m); ap-kat tapeta, -y, ., aln; tapetov tapr, -a, n. pi. -y, m. (zviera) apa, -e, g. pi. ap, . tra, -y, S. tarantela, -y, g. pi. ta-rantiel, S. tarasi, -im, -ia tra, -am, -aj; tra, -a, m.; tradlo; traj; tranina tra sa, -am, -aj arbav; arbavos; arbk; arbat sa archa, -y, g. pi. tiarch, .; archov tarifa, -y, g. pi. tarf, S.; tarifn tarok, -u, m. tartas, -u, m. tasi, -im, -ia *tasomnica = psomnica a, tnem, tn; tni, tni-te; al; at tata, -u, m.; tatk, tatko; tatek; tatko; tatu tatam (prsl.) Tatr, -a, m.; Tatr-ka; tatrsky; tatr-ina tto, -a, n. a ak. pi. -e, m. 406 Tatry, Tatier, S. pomn.; tatransk tautolgia, -ie, . fava, -y, g. pi. tiav, .; tav, -ia, -ie; a-viar tavon (prsl.) taxa, -y, g. pi. tx, z.; taxova taxameter, -tra, l. -tri, m. taxatvny, vpotov, menovit taxtor, -a, m. *taxi = taxk, -a, m. *tza sa = ptaf sa; *tza.v = ptav faadlo, -a, g. pi. a-adiel, str.; in je aidlo aba, -y, .; aobn aisko, -a, str. faif, -im, -ia; aidlo; ai sa: ai sa mi aka, -m, -aj fakomysen; ako-mysenos *takopdny = arbav, neobratn, neprun (napr. podnik) ak; ako; a; aie an; anica aoba, -y, g. pi. ab, I. *t, *tea = aj *teter = divadlo teatrlny, divadeln; teatrlnos, divadel-nos teda (tedy) *tehda (tehdy) = vtedy; *tehdaj = vtedaj tehla, -y, g. pi. tehiel (tehl), .; tehlov; teheln; tehela tehliar, -a, m.; tehliarsky tehlica, -ce, .; tehlika tehotn, samodruh; tehotnos technik, -a, n. pi. technici, m.; technick; technika technolgia, -ie, .\ technologick ten, -u, m. teizmus, -zrnu, m. Tekov, -a, m.; tekovsk; Tekovsk stolica *tekst = text tekutina, -y, . tekut; tekutost tekvica, -ce, .; tekvika tea, -aa, str.; tefac; teacina; teliatko telefn, -u, m.; telefonick; telefonista; telefonistka; telefnny; telefonova telegraf, -u, m.; telegrafick; telegrafis-ta; telegrafn; tele-grafova telegram, -u, m. teleologia, -ie, S.; te-leologick telepatia, -ie, . teleskop, -u, m., alekohad teleso, -a, g. pi. telies, str.; teliesko; telesn (telesn lekr" = osobn lekr) televzia, -ie, .; televzny teli sa, -i, -ia ten (krava) telnat, korpulentn telo, -a, g. pi. tiel, str.; tielko; telov; telesn; Boie telo (sviatok) telocvia, -e, S. telocvik, -u, m.; telocvin teloveda, -y, .; telo-vedn telr, -u, l. -e, m. telrium, -ia, str.; te-lrick, zemsk tma, -y, .; tematick temeno (tem), -a, str.; temenn; te-mienko temer (vyslov s tvrdm t), takmer temnica, -ce, ., alr temnie, -ie, -ej temno, -a, str. 407 *temnohned = tmavohned *temnovlas = tmavovlas temn; temnos; temnota tempera, -y, . temperament, -u, m.; temperamentn temperatra, -y, ., teplota templr, -a, m.; tem-plrsky tempo, -a, g. pi. temp, str. temrava, -y, S.; temra-v ten, t, to tenlf, -im, -ia tendencia, -ie, S.; tendenn tender, -dra, l. -dri, m. tenis,-u, m.; tenisov; tenista; tenistka; te-nisova sa tenk; tenkos;, tenko; ten tenor, -u, m.; tenorov; tenorista tento, tto, toto tentoraz (prsl.) tenuk; tenulink ten, -ie, -; tenutie tene, te, toe Teobald, -a, m. teodolit, -u, m. Teodor, -a, m.; Teo-dora, -y, S. TeoflI, -a, m. teogonia, -i e, i . teokracia, -ie, .; teo-kratick teolgia, -ie, ., bohoslovie; teolg, bohoslovec; teologick teorma, -y, . teria, -ie, i." teoretik, n. pi. teoretici; teoretick teozofia, -ie, 0.; teo-zof tp, -u, m., pulz; tep-na; tepnika; tepa. -em, -e, tc teperi sa, -im, -ia Tepl, -ej, S. (osada); tepliansky Teplice, -lic, . po-mnon Teplika, -y, S. teplo, -a, g. pi. tepiel, str.; tepeln teplomer, -u, m. tepl; teplo; tepeln; teplie; teplota tepna, -y, g. pU tepien, S.; tepnov; tepnika *teprv = iba, len, a teraj (od teraz) terakota, -y, . terapia, -ie, . terrium, -ia, str. terasa, -y, g. pi. ters, .; terasovit; terasov teraz; teraj; vul (bsn.) terceto (ce taj ce, nie e), -a, str. tercia, -ie, $.; tercin; tercinka tercna, -y, .; tercno-v ter, -u, m., lepie ciel terem, -u, m. = dvorana, sie tern, -u, m. Terzia, -ie, .; Tereza; terezinsky terigaf sa, -m, -aj teritrium, -ia, str., zemie; teritorilny, zemn terkelica, -e, . termn, -u, m.; terminolgia, nzvoslovie termit, -a, n. pi. -y, m. termofor, -a, m. termometer, -tra, l. -tri, m., teplomer termostat, -u, m. terno, -a, str. teror, -u, m.; terorista; terorizova terpentn, -u, m.; ter-pentnov Terpsichora, -y, . Terst, -u, m.; terstsk; Terstsk zliv tes, -u, m. tesk, -a, m. Teslia, -ie, S.; tesl-sky 408 tesr, -a, m.; tesrsky tesaf, teem, te; te; tec; tesal; tesan *teskliv = cliv; *tesklivos = cli-vosf;. *teskn, tesk-no = cliv, clivo tesnina, -y, . tesnopis, -u, m.; tesno-pisn; tesnopisec; tesnopiseck tesn; tesnos test, -u, m., svedectvo, preukaz; testova tesf, tesa, m.; testin, -ej, -testament, -u, m., zvet; testamentrny; testtor Ten, -a, m.; Tein-sko; tensky tei (sa), -im, -a; te-ite; teieva teia, -ly, .; telica teta, -y, g. pi. tiet, .; tetka; tetika: tetuka tetan, -u, m., k. stp-nutie tetiva, -y, g. pi. tetv, . tetrader, -dra, l. -dri, m. tetragon, -u, m.; tetra-gonlny tetrda, -y, . tetrov, -va, m.; tetro-vec Teutn, -a, m.; Tu-tnka; teutnsky; teutnina text, -u, m.; textov textlie, -i, z. pomn.; textiln, tksky textra, -y, . tza, -y, g. pi. tz, ., veta *Thlia = Tlia *Theslia = Teslia *Thrcia = Trcia tchor, --, n. pi. -y, m. *tiahly = podlhovast tiahnu, -nem, -nu, aha tiara (trojslab.), -y, . *tia = archa Tibet, -u, m.; Tibean; tibetsk; Tibef.anka tiec, teiem, te tie, -a, m., ta; tie-ava; tienist tienidlo, -a, str. tieni, -im, -ia tieohra, -y, . tiese, -sne, . tiesava, -y, .; tesnina tiesni (sa), -im, -ia; tiesnv tie (prisl.y. taktie Tiflis, -u, m.; Tiflifan; tiflisk; Tiflianka tiger, -gra, n. pi. tig-ry, m.; tigrica Tigris, -u, m. (rieka) Tichomr, -a, m. tich; tich; tichuk; ticho; Tich ocen tika, -m, .-aj; tik-n; tikot (hodn) Timotej, -a, m. tinktra, -y, . tirda, -y, . Tirolsko, -a, str.; Tirolan; Tirolianka; tirolsk; tirolina tirnsky tis, -u, m.; tisina; tisov Tisa, -y, .; tisk tisc, -a, m.; dva tisce, ptisc; tisci, -a, -e; tiscina; tisc rz tiscka, -y, . tiscnsobn tiscorak tiscron tska, -am, -aj *tiskopis tlaivo tisn, -nem, -n Tisovec, -vca, m.; Ti sovan; tisovsk; Ti-sovaaka t, -e, . tisina, -y, . ti, -im, -ia; titef tko (prisl.), potichu-ky titan, -a, m.; titansk; titanizmus titul, -u, n. pi. -y, m.; titulatra; titulr-ny; tituln; titulr-ny len (in je estn len) Titus, -ta, IK. 409 tk, -a, m.; tksky; tkstvo; tkova *tka!oova = tkova tka, -e, S., tkanivo, tkanina tkanica, -e, .; tkanika tka, -m, -aj; tkva tkvie, tkviem, tkvej; tkvel tla, -e, .; tlaov tlaiar, -a, m.; tlaiar-sky; tlaiare tlai, -im, -ia; tAie-va tlaivo, -a, str. tlak, -u, m. tlakomer, -u, l. -i, n. pi. -y, m. tlakostroj, -a, m. tlapa, -y, g. pi. tlp, z., dlaba; tlapka tapka, -m, -aj; tlapn tapkav tc, tliem, tl; tl, Ute; tlc; tlkol; tl-enie tleskot, -u, m. tlieska, -am, -aj; tleskn tlie, tlie, tlej; tlej; tlejc tik, -u, m.; tlik tlkot, -u, m. tlmi, -im, -ia;. tlmen; tlmenie; tlmidlo-tlmoi, -im, -ia tlmonk, -a, m. tlstn, -nem, -n tlo, tla; zhorie do tla *tlstokoec = hrubo-koec tlst *tl8tka = hrbka tlupa, -y, g. pi. tlp, i . tma, -y, g. pi. tm, I.; tmr tmavobelas tmavoerven tmavofarebn tmavofialov tmavogatanov tmavohned tmavomodr tmavopopolav tmavorud tmavoruov tmavovlas tmavozelen tmavolt tmav; tmav (tma-vej) tmel, -u, m., git; tme-li, gitova tmi sa, tm sa toaleta, -y, g. pi. toaliet, .; toaletn toast, -u, m., prpitok; toastova Tobi, -a, m. tob, tm viac, tm skorej toi (sa), -im, -ia; to-ieva; toit foa, -ne, g. pi. ton, ., pl toovka, -y, ., tokr-sky stroj tga, -y, I . tohoron tok, -u, m. Tokaj; -a, m.; tokajsk; tokajina tokr, -a, m.; tokre; tokri tolerancia, -ie, ., n-anlvos; tolerann patent; tolerantn, snanliv toliar, -a, n. pi. -e, m. tok; toko, tome; tokonsobn; tol-korak; tokokrt= toko rz tome (prsl.) tomahavk, -u, m. Tom, -a, m.; tom-sky Tomovce, -viec, z. pomnon tombola, -y, g. pi. tombol, . tomizmus, -zrnu, m. tomotokia, -ie, . tn, -u, m.; tnov; tnina tona, -y, g. pi. ton, ., 10 q ta, -ne, g. pi. tnf, ., tie; tnist ton, -e, I . ton, -niem, -n, topi sa 410 tonzra, -y, 2. topnka, -y, i . ; top-noka toprka, -y, g. pi. to-prok, . tops,-u, m.; topsov topiare = vhrevn toplck, miestny topinka = hrianka topi, -im, -ia; topieva *topn = vhrevn topografia, -ie, i., mies-topis; topografick topo, -a, m.; topoov Topoany, -ian, m. pomn.; Topoanec; Topoianka; topoiansky; Topoianky, -nok, . pomn. toponymia, -ie, . topor, -a, m. tra, -y, . orba, -y, g. pi. torieb, . (minister bez tor-by) Tornaa, -le, S. torpdo, -a, str.; torpdov; torpdova torta, -y, g. pi. tort, . tortra, -y, ., muenie Torysa, -y, . torzo, -a, str., zlomok Toskna, -y, .; tos-knsky; tosknina tof, to ha, to prve, to teraz totlny, pln toten, tot, toto toti toton; totonos tovar, -u, l. -e, m.; tovarov tovre, -me, g. pi. tovrni, .; tovrensk tovari, -a, m.; tovarisk; tovaristvo; tovariit tovdrnik,-a, m.; tovrniky toxlkotogia, -ie, . Trcia, -ie, .; trcky tradcia, -ie, .; tradin trafika, -y, g. pi. trafk, .; trafikant; tra-fikantsk traga, -a, m. tragdia, -ie, ., trch-lohra; tragd, -a, n. pi. -i, m. tragika, -y, .; tragick trachom, -u, m.; tra-chomov traja, m. iv., tri, m. neiv., . a str.; g., L troch, d. trom, i. troma Trajn, -a, m. trak, -u, m.; traky, -ov, m. pomn. (i plec-nice) traktt, -u, m. tramp, -a, n. pi. -i, m.; trampka; trampsk trampoty, trampt, . pomn. tramvaj, -e, z. transakcia, -ie, S. transtlpsk, zaalpsk transcendentlny, nad-smyseln transferova, preloi transfigurovaf, -ujem, -uju transformova, -ujem, -uju; transformtor transfzia, -ie, i. transkripcia, -ie, .; transkribova transltor, -a, m. transmisla, -ie, z. transparent, -u, m. transpircia, -ie, . transplantcia, -ie, ., presadenie transport, -u, m., premvka, doprava transsubstancicia, -ie, . transverzny, prieny tranz, -u, m.; hypnotick stav tranzitvny, prechodn tranzito, -a, str., prievoz; tranzitn, prie-vozn trapz, -a, m. trapista, -u, m. trpi, -im, -ia; trpie-va; trpi, trpi-te trpliv; trpny trapy, m., len lokl v trapiech trasa, -y, g. pi. trs, .; trasovat 41i traskavlna, -y, , v-bunina; traskav trasav; trasavos trasortka, -y, . trasovisko, -a, g. pi. trasovsk, str. traf, -te, i., eleznica; traov tratlf, -Im, -ia; tratie-va trauma, -y, .; traumatick trva, -y, .; travina; trvika; trvnat; trvny; trvnik; trvnica traverza, -y, g. pi. traverz, . travi, -a, m.; travika (ena) trblieta sa, -ce (-ta); trblietav tra,-im, -ia; trieva treba; treba urobi (nie je treba urobi") *trebrs = hoci Trebiov, -a, m. trma, -y, .; trmis-ta trn, -u, m., vozataj-stvo Trenn, -a, m.; Trenan; Trenianka; treniansky; Trenianska stolica, upa trenkot, -u, m.; tien-kotov trner, -a, m., cviite; trnova; trning, cvienie trepa, -em, -ti; trepn; trepva; tre-pka (ena, o trepe an alebo konope); trepot; trepota, -cem, -ce tresk, -u, m., treskot; tresn; trieska treska, -y, i. treskci, -a, -e; treskca zima tresn, -nem, -n trest, -u, m.; trestn; trestnica tres, -ti, ., vaok, extrakt tresta, trescem, -c; trestva; trestanec trestuhodn treaf, -im, -ia tret, -ia, -ie; po tretie; tretiak, tercin; tretiaka, tercinka; tretica; tretina treohorn treoklasnk, -a, tn. treoroiak, -a, m. treoron treotriedny; treo-triednik Trevr, -a, m.; trevr-sky trezor, -u, m. trh, -u, m.; trhov; tr-hovec; trn; trnica irha, -m, -aj; trhlina tri vi traja; Tri krle (sviatok) triafa sa, -a, -aj triangel, -glu, l. -gli, m. trianonsk trias, -u, m. (vyslov dvojslabin); triaso-v trias, trasiem, tras; triasol; trasieva triaka, -y, g. pi. triaok, S., trasenie, horka, zimnica tribn, -a, m. tribna, -y, i. tribunl, -u, l. -i, m., sdny dvor tribunt, -u, m., rnd tribnsky tribt, -u, m., poplatok Trident, -a, m.; tridentsk tridsa, tridsiati; . rad. tridsiaty, -a, -e; tri-dsiatina; tridsiatka; tridsiatok, -tku, m.; tridsiatnik; tridsato-rak; tridsa rz (tridsakrt) tridsaron trieda, -y, z.', triedi; triedi trider, -dra, l. -dri, m. triednik, -a, m.; tried-nictvo trieli, -im, -ia, bea 412 trienium, -ia, str., troj-roie; trienlka trieska, -y, .; trieso-ka trieska, -am, -aj; tresn trieslo, -a, str.; trieslovina trlef, triem, trie, tr; tri, trite; trel; tren i tret; trec, -ia, -ie; trecia plocha triezvy; triezvos triftong, -u, m., troj-hlska trigonometria, -ie, . trichina, -y, S., svalovec trikolra, -y, ., stuka trojfarebn trikot,-u, m.; trikotov *trikrIov = trojkr-Tov trikrt, astejie tri razy trilin, -a, m. trilgia, -ie, . trilok, -lku, m,; trilkova trmaf, -em, -u, dra trins, trinsti; . rad. trinsty trinom, -u, m., trojlen trio, -ia, l. triu, str. triolet, -u, m. tripoda, -y, . Tripolis, -isu, m.; tri-polsk triptych, -u, m. triptyk, -u, m. tri razy triumf, -u, m.; triumflny; triumftor triumvirt, -u, m. trivilny, vedn, obyajn trizna = tryzna rlica, -e, I. trmca, -am, -aj trma-vrma, -y, z. t, -a, m.; tov; tnist; trnka Trnava, -vy, .; Trnavan; Trnavianka; trnavsk; trnavina tnie, -ia, l. tn, i. tnm, str. *tmt = tpnu trofej, -e, . trocha, trochu (prsl.) trochej, -a, m.; tro-chejsk Trja, -e, .; Trjan; trjsky trojaka, -y, . trojat *trojbarevn = trojfarebn trojat, -iat, trojiat-ka, -tok, trojence, -niec, str. pomn. trojlenn; trojlenka trojdielny trojdov trojfarebn trojhrkov trojhlska, -y, . trojhlav trojhran, -u, m.; troj-hrann trojhvezdie, -ia, str. trojica, -e, z.; svt Trojica; trojin trojit, trojnsobn trojjedin trojka, -y, g. pi. trojok (trojk), . trojkian trojkrfov trojlist, m., trojlstok; trojlist trojmesan trojmo (prsl.) trojnsobn trojnoka, -y, S, trojosov trojpon trojposchodov trojron trojroh trojspev, -u, m. trojspolok, -lku, m. trojstenn trojstrann trojtvrov {takt) trojtriedny trojuholnk, -a, m. trojzub, -a, m.\ trojzu-bec trolejbus, -su, m. trombza, -y, . trn, -u, m.; trnny; trnov; trnik: tr-ni trp, -u, m.; trpy, -ov, m. pom,n.; tropick t , 413 trosky, -siek, S. pomn. troka, troku {prsl.) troka, -y, . trova, -y, g. pi. trov, .; trovi trpaslk, -a, m. trpezliv; trpezlivos trpief, -fm, -ia; trpie-va; trpite; trpitef-ka tpka, -y, g. pi. tpok, ., remcha {strom i plod) trpk; trpkos tpnu, -nem, -nu; tpnutie trpn *trpyti sa = jaga sa trs, -ti, S.; tstie, -ia, str.; trstina; trsten; trstenica Trsten, -ej, . trba, -y, .; trbka truba, -a, m. trubadr, -a, m. trbea, -le, g. pi. -f, .; trbelka trubica, -ce, .; trubika trubiroh, -a, m. trbif; trbieva truc = vzdor; *tru-covit = vzdorovit trud, -u, m., prca, nmaha; trudi sa; trudn trd, -a, n. pi. -y, m. {vela); trdovina trudnomysefn; trud-nomyselnos trfa, -am, -aj; tr-fanliv truhla, -y, g. pi. truhiel (trwhl), .; truhlica; truhjika trchli, -im, -ia; trchliv; trchly; trch-livie trchlohra, -y, . trchnatie, -ie, -ej truo, -a, m. trup, -u, m. trus, -u, m. trsif, -im, -ia truskavec, -vca, m. trust, -u, m., kartel trvcf, -a, -e, trval, trvanliv trva, -m, -aj; trvajci trze, -zne, . tryzna, -y, S., posmrtn oslava trzni, -im, -ia; trz-nitel trba, -y, . trisko, -a, str. trnica, -ce, . trn tu; tun; tunaj; tuto tuba, -y, g. pi. tb, .; tubika tuberkulza, -y, ., suchoty; tuberkulzny tucet, -cta, m.; tuctov tui, -im, -ia tunie, -iem, -ej tun tuf, -u, m.; tufov tuha, -y, g. pi. tli, i., grafit tuha {bsn.) = tba uhj {cit.) tuhn, -nem, -ni? tuhobelas tuhoerven tuhozelen tuh, tuh; tuhos tuja, -e, . tuk, -u, m.; tukovit; tukov; tun; tu-koviny, -in, S. pomn. fka, -m, -aj; ukn tla, -y, g. pi. tl, S.; tulov tufajka, -y, g. pi. tula-jok, S. tulk, -a, m.; tulcky tla sa, -am, -aj; t-lavaf sa; tlav tule, -a, n. pi. -ne, m.; tulen, -ia, -ie tulipn, -a, m. tlif (sa), -im, -ia; t-lievat fulpas, -a, m. tunaj, vi tu tundra, -y, S. tunel, -a, m. tunika, -y, g. pi. tunk, . Tunis, -u, W.; tunisk tupief, -iem, -ej tupi, -im, -ia; tupie-va; tupitel 27 414 i tupohlav; tupohla-vos tupoubl tup; tupos; tupo; tup j tur, -a, n. a ak. pi. -y, m. Tura, -ej, .; Star Tura, Tura Lka {osady) tra, -y, ., cesta turk, -a, m.; turik Turany, -ian, m. pomn.; Turanec; Tu-rianka; turiansky turbcia, -ie, S. turban, -u, m. turbna, -y, i . ; turb-nov turbulentn, nepokojn, brliv Turiansky Sv. Martin (vyslov marfin); tur-ianskosvtomartin-sk; Martinan; Martinianka; martinsk Turn, -a, m. = Turek Turek, -rka, n. pi. Turci, m.; Turkya; tureck; Turecko; turetina Turice, -rc, S. pomn. (sviatky); turny Turiec, -rca, m.; Tur-an; Turianka; turiansky turista, -u, m.; turistika; turistick tur'iotatrsky turmaln, -na, m.; tur-malnov tura, -ne, . turnaj, -a, m. turnr, -a, m. turniket, -u, m. turnus, -su, m.; turnusov tu, -u, m.; tuova tui, -im, -ia; tuenie; tuieva tutlaf, -em, - (-m, -aj) umk, -a, m. ttor, -a, m., porunk tz, -a, m. tuzemsk, astejie domci tava, -y, . tba, -y, .; tobn ti (sa), -im, -ia; o-tuova (sa);' utui; utuova ti, -im, -ia (po nieom); tieva *tuka = ceruzka tvar, -u, m. tvr, -e (-i), .; tvrika tvri sa, -im, -ia; tv-rieva sa tvrny; tvrnos tvaroh, -u, m.; tvaro-tek; tvarohov; tva-ron; tvaronk tvaroslovie, -ia, str.; tvaroslovn tvoj, -a, -e; tvoj, g. tvojho (tvojeho), d. tvojmu (tvojemu) tvor, -a, m.; tvorstvo tvorba, -y, i . tvorca, -u, n. pi. -ovia, m.; tvorkya *tvor = tvoriv tvori, -im, -ia; tvoiie-va; tvorenie; tvoriv; tvorivos tvrdi, -im, -ia; tvrdenie; tvrdieva tvrdi, -im, -ia, urobi tvrdm vrdn, -nem, -n tvrdohlav; tvrdohlavos; tvrdohlavec tvrdoijn; tvrdoij-nosf Tvrdon, -a, m.; Tvr-doan, Tvrdoianka; tvrdoiansky tvrdozrnn tvrd; tvrdo; tvrd; tvrdos tvrdz, -e, ., pevnst-ka tvdza, -e, ., ak as, ndza, tiese ty nom.; in je ti (dat.), napr.: . . . ty mi ned, ani ja ti nedm ty,-e, .; tyka, -y, .; tny (napr. bod) tyinka, -y, S. ti, -im, -ia tnica, -e, ., tangenta-415 tyfn, -u, m., jun vietor tfus, -fu, m.; tfovy *tyger = tiger tykadlo, -a, str. tyka, -m, -aj (hovori ty); tykvaf tka sa, -am, -aj; t-kava sa; o sa toho tka tyl,' -u, m.; tylov tylo, -a, str.; tylov tymin, -u, m.; tymi-nov tymol, -u, m. tympany, -nov, m. pomn. (hud. nstroj) typ, -u, m.; typick typograf, -a, m., sadza tyran, -a, m.; n. pi. tyrania; tyransk; tyranstvo tra, -am, -aj tyrkys, -u, m. *Tyrolsko = Tirolsko tyMyjem, tyj (bsn.) = tunie tde, -da, m.; tnn. . tdne (i nedele); tdov; tdennk U, n (jpredl. s gen.) (u okna" = pri okne; u stola" = pri stole; u Bratislavy" = pri Bratislave ap.) ubeha, -m, -aj; u-behn ubehlk, -a, m.; ubeh-lka uber, -a, m., belos; -belov ubera (sa), -m, -aj ubezpei, -im, -ia; u-bezpeenie; ubezpeova ubiova, -ujem, -uj ubiedi, -im, -ia; ubieden ubikcia, -ie, ., ubytovanie; ubikan ubi, -bijem, -bij; ubit; ubja ubli, -im, -ia; ubliova boie, -ia, str. boh; bohos ubolie, -im, -ia; ubolen bor, -u, m., oblek boiak, -a, m.; bo-iatko ubra, uberiem, uber; ubera ubda, -am, -aj nieo (nieoho); ubudn bytok, -tku, m. ubytova; ubytovate; ubytovac *ubva = ubda ubzikn, -nem, -n ucelen; ucelenos cta, -y, i.; ctiv; ctivos ucti, -im, -ia; uctieva as, -ti, z.; astn; astnk; astni sa, astejie zastni sa na nieom, v nieom astina, -y, J., akcia; astinn, akciov; astinr; astinr-sky; astinrska spolonos *ubr = profesor ueba, -ne, g. pi. u-ebn, S. uebnica, -e, i.; uebnicov uebn el, -u, in.; eln; elov ue, -a, m.; unica; uovsk uenec, -nca, m. uenk, -a, m.; uen-ka; uencky uenliv; uenlivos uen; uenos es, -u, m. uesa, -em, - et, tu, m. uika, -am, -aj uilite, -a, str. in, -u, m.; inn; inok, -nku, m. *uini = urobi, spravi inkova, -ujem, -uj v nieom 27* 416 inliv ui, -im, -ia nieo; u-it sa nieo (nieomu); uievaf uite, -a, m.; uiteka; uitesk; uitestvo; uiteova utre, -rne, . tova, -ujem, -uju; tovac tovnk, -a, m.; tovncky; tovnctvo uupi sa, -im, -ia, skri sa, schli sa d, -u, m. daj, -a, m.; dajn; dajne udalos, -sti, i . uda, -m, -aj, oznmi; udva; udava; udavastvo uda sa, ud, udaj; udalo sa udatn; udatnos udvi, -im, -ia del, -u, n. pi. -y, m.; deln udeli, -im, -ia; udiea; udeova denr, -a, m.; denr-stvo der, -ru, m.; dern uderi, -im, -ia, udrie: udiera des, -u, m., zdesenie udiare, -rne, . udica, -ce, .; udika udidlo, -a, g. pi. udi-diel, str. di, -im, -ia; dieva; denr; denrsky; denrstvo; denie; den; denina; u-diare div, -u, m. udlvi, -im, -ia *dobie = obdobie udobri (sa), -im, -ia dolie, -ia, str.; doln udomcni (sa), -im, -ia udrga (sa), -m, -aj udrie, -driem, -dr; u-diera udra, -im, -ia; udriava; udrova udusi, -im, -ia; ud-a udcha sa, -am, -aj; udycha sa, -im, -ia; udchan udymen; in je zaaden uf (cit.) fanliv fa sa, -am, -aj nieomu fnos, -ti, z. ugniavi, -im, -ia *ugorka = uhorka Ugrofn, -a, m.; ugro-fnsky; ugrofnina uhdnu, -nem, -nu uha, -am, -aj uhasi; uha; uhas-n; uhasna; uhasil som al. uhal som ohe; ale ohe uhasol (zhasol) al. uhasnal (zhasnal) uhega, -m, -aj uhladi, -im, -ia; uhl-dza; uhladenos hadn; hadnos uhlast, hranat hlavn uhliar, -a, m.; uhiiar-sky; uhliare uhliitan, -u, m. uhliit; kyselina uhliit uhlie, -ia, str. uhlk, -a, m.; uhlek; uhliit uhfoierny uhohydrt, -u, m. uhfokresba, -y, . uhlomer, -u, l. -i, n. pi. -y, m. uhloprieka, -y, . uhovodk, -a, m. uhlov uhov (z uhlia) uhna, ueniem, ue-n; uha uhniezdi sa; uhniez-den uhn (sa), uhnem, u-hn; uhna; uhba (sa); uhybova (sa) uhodnoverni; uhod-noverova; uhod-noverovac; uhod-noverovate uhol, -hla, m. (v mer-be); uholnica (nstroj); uhlov uho, -hla, m. (v pec); uhon (uhon bane); uhlov; uhonat; uholnica (komora na uhlie) uholnk, -a, m., uholn kame hona, -y, ., pokvr-na, koda; bez hony; bezhonn hor, -hra, m.; Uhorsko, -a, str. (Uhry, Uhier, . pomn.); u-horsk hor, -a, n. a ak. pi. -y, m. (ryba) hor, -u, m., roa ladom leiaca; horit uhorka, -y, . uhraba, -em, -; u-hrabva hrabky, -ov,m.pomn hrada, -y, .; hra-dov uhradi, -im, -ia; uhraden uhria sa, uhrejem sa; uhriaty hrn, -u, m.; hrnn Uhry, Uhier. d. Uhrm, l. Uhrch, i. Uhrami, . pomn., vi Uhorsko uhrz, uhryziem, u-hryz; uhrzaf; u-hryzn uhba (sa), -am, -aj; uhna ' (sa) (od u-hn); uhybovat (sa); uhbav uch (cit.); uchn uchdza, -a, m.; u-chdzaka uchdza sa, -am, -aj uchat (neiv.), uat (Siv.) uchlcholi, -im, 4a uchlipn (si), -nem, -n uchmatn, -nem, -n ucho, -a; n. pi. ui, u, uiam, uiach, uami; (dul g. u, i. uima); uch, ch, u-chm, uchch, ucha-mi (napr. na hrnci), str.; uko uchodi, -im, -ia; u-chdza ucholak, -a, m. uchopi, -im, -ia uchova, -m, -aj, u-chrni; uchovva uchvti, -im, -ia; u-chvatite; uchvacova; uchvacovate chvatkom (prsl.) chvatn; chvatnos uchli sa, -im, -ia, uchyova sa chylka, -y, g. pi. -chyliek, . chyln; chylnos chylok, -lku, m., tulok 417 chy, -u, m., uchytenie, uchopenie; -chytok, -ku, m.; -chytky, -ov, m. pomn.; priiel len na chytok = na chvu uchyti, -im, -ia chytkom (prsl.) uisti,-im,-ia; uisova ujajka sa, -m, -aj ujarmi, -im, -ia; ujar-men ujasni, -im, -ia; ujasova uja (sa), ujmem (niekoho, nieoho); uja-t; ujma *ujavni = uverejni *jazdn kola = obvodn kola ujec, -jca, m., materin brat; ujek; ujin; ujo; ujko ujeda (sa), -m, -aj ujednostajni (sa), -im, -ia (na nieom), shodn (sa) ujedova (sa), -ujem, -uj ujes, ujem, uje, uje-dia; ujeda jes, -ti, ., vnadidlo ujma, -y, S., koda ujs, ujdem, ujd; u-iel uj (cit.); ujka ukameova, -ujem, -uj 418 kaz, -u, m. ukza, -em, -u; ukazova; ukazovk; u-kazovate; ukazovadlo ukka, -y, g. pi. ukok, .; ukkov klad, -u, tri.; kladn uklada (sa), -m, -aj; ukladac; uklada klon, -u, m. ukloni sa, -im, -ia; ukla sa ukznut (sa), -nem, -nu ukldi, -im, a, uprata *ukludni = upokoji ukoji, -im, -a; ukojenie; ukojiten; u-kjat *kol = loha ukolemba, -m, -aj; ukolembva ukolsa, -em, -Su; u-kolsava kon, -u, m. ukonat (sa), -m, -aj, -unavi (sa); ukona-n kor, -u, m., pohana, potupa (na kor, na potupu) ukoristi, -im, -ia kosom (prsl.) ukradn, -nem, -n ukradomky, kradky, ukradmo, kradmo Ukrajina, -y, .; Ukrajinec; Ukrajinka; ukrajinsk; ukrajinina ukrti, -im, -ia; ukr-caf, ukracova ukria, -im, -ia ukrivdi, -im, -ia; u-krivova; ukrivde-nos ukriova; Ukriovan (Jei Kristus) ukrkva, -m, -aj; u-krkvan krop, -u, m. ukroti, -im, -ia; ukro-cova ukrutn; ukrutnik; u-krutnos kryt, -u, m.; ukryt; ukrytos ukry, ukryjem, ukryj; ukrva ukrva, -a, m.; ukr-vastvo , -a, l. li, m.; o-v Ua, -e, z., Juliana, Jlia uahi, -im. -ia, ob-lahi urahlina, -y, . uahn, -nem, -n; u-lihovaf ulahodi (sa), -im, -ia ulakomi sa, -im, -ia ulamova; ulma uln, -a, m.; ulnsky ulapi, -im, -ia, uchyti ava, -y, I. uavi, -im, -ia; uavova uletie, -im, -ia ulea sa, -im, -ia uliahnu (sa), -nem, -nu ulia, -lejem, -lej; u-lieva ulica, -e, S.; ulika; u-lin; ulink; uli-nica; ulinictvo lisn; lisnos; lis-nk ulita, -y, g. pi. ult, . ulza, -em, -u; uli-zova loha, -y, . ulomi, -im, -ia; ulma; ulamova lomok, -mku, m. ulovi, -im, -ia lovok, -vku, m. loina, -y, z. uloi, -im, -ia lonica, -ce, S., tfug Ulrich, -a, m. ulster, -tra, l. -tri, m. ultimtum, -ta, str, Ultraech, -a, m. ultrafialov Ultramaar, -a, m. ultramarn, -u, m.; ultramarnov Ultraslovk, -a, m. uba, -y, ., zuba ulpi, -im, -ia utosti sa, -im, -ia um, -u, m.', umn umra (sa), -am, -aj 419 Umelec, -lea, m.\ umelkya; umeleck umeleckopriemyseln umel; umelos umenie, -ia, str. umeni, -im, -ia; u-menova mera, -y, .; mern umieni si, -im, -ia umiera, -am, -aj; umierlk umiernl, -im, -ia; u-mierovaf; umiernenos umiesi, -im, -ia umies, -metiem, -metu; umeta umiesti, -im, -ia; u-miesten; umieso-va umlti, -im, -ia umla, -im, -ia; umlova umlie, umeliem, umel; umlet umlknu, -nem, -nu *miuva dohovor {ale: archa mluvy) umn; umnos umocni, -im, -ia; u-mocovat mor, -u, m.; morn umori, -im, -ia; um-ra umorova, amortizo-va; umorovanie; umoriten umoni, -im, -ia; u-moova umrie, -iem, -; umre-l, umret; umiera umrl; umrlina mrtie, -ia, str.; mrtn; mrtnos umtvi, -im, -ia; u-mtvova umui, -im, -ia mysel, -slu, l. -sle, m.; myseln umy, umyjem, umyj; umva umva, -a, m. umvadlo, -a, str. (jeho ast je umyvk) umyvk, -a, m. umyvre, -ne, g. pi. umyvrn, . unhli (sa), -im, -ia; unhlenos una, -am, -aj; u-nies nava, -y, .; navn unavi, -im, -ia; unavova uncia, -ie, . = 30 gramov; uncilny undulcia, -ie, ., vlnenie; undulan; in je ondulcia nia, -ie,.., jednota; nia = Spojen tty americk (USA) uniat, -a, m.; uniat-sk unies, -nesiem, -nes; una unifikcia, -ie, i., sjed-notenie; unifikan; unifikova uniforma, -y, g. pi. uni-foriem, ., rovnoata; uniformn; uni-formova unika,-m,-aj; unikn; unikol unikt, -u, m.; uniktny unikum, -ka, str. unisono, jednohlasne unitr, -a, m.; unitr-sky univerzlny, veobecn univerzita, -y, .; univerzitn; univerzi-tn unii, -im, -ia; unio-va nos, -u, m.; nosn; nosnos unosi, -im, -ia; una unva, -am, -aj pad, -u, m., padok; padkov upadn, -nem, -n; upada; upada; u-padanie upachti sa, -im, -ia; upachtenos pal, -u, m.; paln upli, -im, -ia; upalo-va; uplenie upamta, -m, -aj; upamtova up', upnem, upn; upt; uptost; upna 420 ptie, -ia, str. pek, -u, m., pal upevni, -im, -ia; u-pevovaC upiec, upeiem, upe; upekaf pie, -iem, -ej, kvli; penie; penliv upna, -am, -aj; up-nadlo upr, -a, n. pi. -y (zo-sob, -i, ak. -ov), vam-pir pis, -u, m. upsa, -em, -u; upisova; upisovate; upisovac upi, upijem, upij; upja uplca, -am, -aj; u-platit uplakan *uplati = podplati; *uplatiten = pod-platiten; *uplca = podplca uplatni (sa); uplatova (sa) platn; platnos *platok = podplatenie *plavica = ervienka plaz, -u, m. uplies, upletiem, u-plet; upleta pln; plne uplyn, -nie, -n; u-plva upn, -em, -; i up upodozrieva, -am, -aj; upodozrieva-v; upodozrieva-vos upokoji, -im, -a; upokojova upomen, -niem, -n; upomenul; upomna; upomnanie upomienka, -y, g. pi. upomienok, . (in je ^rozpomienka); u-pomna uponi (sa), -im, -ia; uponiova ponka, -y, I.; pon-kovit porn, urputn; -porne upotrebi, -im, -ia nieo; upotrebova; u-potrebva; upotrebiten upovedomi, -im, -ia; upozorova upracova (sa), -ujem, -uj *upren = zapren uprata, -cem, -c; u-pratova; upratovaka prava, -y, .; prav-n upravi, -im, -ia; upravova uprzdni, -im, -ia; u-przdova *uprchlk = ubehli* *uprchnt = ujs upriami sa, -im, -ia na nieo uprias, upradiem, u-prad; upriada; u-praden uprie, -iem, -; upiera primn; primnos uprosi, -im, -ia; uprosen; uprositen uprostred (predl.) pust, -u, m. upusti, -im, -ia; upa upta, -am, -aj rad, -u, m.; radn; radnk; radnka; radncky; uradnc-tvo; radovai; ra-dova, -ne, . uragn, -u, m. Ural, -u, m.; uralsk urn, -u, m.; urnov Urnia, -ie, S. (mza) urs, urastiem, uras-t; urstol; urasten raz, -u, m.; razov, razova, -vne, . urazi, -im, -ia; ura; urazen; urazenos urka, -y, g. pi. urok, S. urliv; urlivo (prsl.) Urban, -a, m. urbnny 421 urbr, -a, l. -i, m.; ur-brsky; urbarit, ur-barialista; urbaril-ny uri, -im, -ia; uritm urova; urovac urda, -y, g. pi. rd, . rek, -u, m. (rekom, nerekom, prsl.); reiv rez, -u, m.; rezok; rezky, -zkov, m. pomn. ureza, -em, -; ure-zva urgencia, -ie, ., po-srenie; urgova, sri uriec, ureiem, ure; urieknu urna, -y, g. pi. urien, ., astejie popolnica urobi, -im, -ia roi, -i, -ia; roenie; roite roda, -y, .; rodn; rodnos urodi (sa), -im, -ia urodzen (titul), in je uroden; urodze-nos; urodzenk; u-rodzenk rok, -u, m.; rokov; rokova; rokomer rove, -vne, . urovna, -m, -aj; u-rovnva urputn; urputnos; urputnk Urua, -e, .; urulnka (mnka) urva, urvem, urv; urva urchli, -im, -ia; u-rchova urpnu, -em, -u; ur-pol; urpa ryvok, -vku, m.; -ryvkov; ryvkovi-t sad, -u, m. usadi (sa), -im, -ia; usadzova, usdza (sa); in je osadi usadlina, -y, . usedav (pla) sek, -u, m.; seka; sen usekn, -nem, -n; usekvat ushodn sa, -nem, -n ushovori (sa), -im, -ia; ushovnt (sa) uschn, -nem, -n; u-schol; uschnut; u-sycha, uschna schova, -y, . uschova, -m, -aj; u-schovva usdli sa = osadi sa silie, -ia, str.; siln usilova sa usilovn usna, -am, -aj usjednoti (sa), -im, -ia skalie,.-ia, slr. uskoi, -im, -ia; uskakova skok, -u, m.; skon; skonos; -skonk *uskrovni sa = u-skromni sa uskutoni, -im, -ia; u-skutoova slnie, -ia, str.; sln-n slovie = porekadlo sluha, -y, . slun; slunos uslya pou, dopou sa nieo uslzi (sa), -im, -ia; u-slzen smech, -u, m.; sme-ok, -ku, m. usmerni, -im, -ia; u-smerova smev, TU, m. usmia sa, usmejem, usmej; usmieva sa; usmiaty; usmievav; usmievavos usmrti, -im, -ia; usmrcova usnadni = obahi usnesenie, -ia, str. usnies (sa), -nesiem, -nes; usna (sa) uspa, -im, -ia; uspva; uspvac; usp-yadlo; uspvanka spech, -u, m.; spen; spenos 422 uspie, uspejem, uspej, stihn uspokoji (sa), -im, -a; uspokojenie; uspokojova; uspokoji-. * spora, -y, .; sporn usporiada, -am, -aj; usporadova; usporiadate! uspori, -im, -ia uspsobi, -im, -ia; u-spsobova usriec sa, -reiem, -re, astejie u-zrieknu sa, -nem, -nu usrozumie sa, -iem, -ej; usrozumenie; usrozumen sta, st, str. pomn.; stok; stny ustli, -im, -ia; ustaova; ustlenos ustanovi, -im, -ia; u-stanovova ustanovize, -zne, g. pi. ustanovizn, ., intitcia ustarosten usta, ustanem, ustan; ustva; ustat, ustatie; ustatos usta sa, ustojm sa, ustoja sa; ustly; u-stty stav, -u, m., intitt; stavn stava, -y, .; stavn; stavnos ustva sa, -am, -aj; ustvanie ustavin ustavi, -im, -ia; usta-vova; ustavujci stavodarn stavoveda, -y, . ustena (sa), -m, -aj stie, -ia, str., vtok sti, -i, -ia, vteka ustla, -steliem, -stel; ustiela stny ustrcha (sa), -am, -aj; ustrachova (sa) stranie, -ia, str. ustraen; ustraenos stredie, -ia, str.; -stredn streda, -dne, g. pi. stredn, . streie, -ia, str. strety, len vo vraze s v strety ustrica, -ce, . ustrieka, -am, -aj; ustrieknu ustriez, -iem, - ustriha, -m, -aj; u-strihnf; ustrihova striok, -ku, m.; -strikov strk, -u, m. ustrn, -niem, -n; in je zmeravie stroj, -a, m.; stroj-n; strojnos; -strojenstvo ustrha, -am, -aj stup, -u, m.; stupn; stupnos; stupi-v; stupivos; -Btupok, -pku ustpi, -im, -ia; ustupova usdi, -im, -ia; usudzova sudok, -dku, m. usui, -im, -ia usi (sa), -im, -ia; u-suova usvedi, -im, -ia; u-svedova svit, -u, m. usycha, -m, -aj usypa, -em, - (do-kon.); uspa (ne-dokon.) uat (napr. lovek; prov, i uchat) uetri, -im, -ia ui, g. u, d. uiam, L uiach, i. uami (dul g. u, i. uima); vi ucho uiak, -a, m. ui, uijem, uij ukeri sa, -im, -ia; u-kiera sa kabok, -bku, m.; klabn; ukab-n sa; uklabova sa uklbn, -nem, -n; u-klbva; uklbova 423 uko, -a, g. pi. uiek, str.; uik (v det. rei) ukrn sa, -iem, -; uka sa; krn, -u, m. uachti, -im, -ia; u-achova; uachtil uliapa, -em, -u ul *uporit = uspori utipn, -nem, -n; utpa; utipan tipn tipok, -pku, m. utva, -em, - ucha, -am, -aj ura, -am, -aj ust, -u, m. utbori (sa), -im, -ia uaha, -m, -aj; uahova; uahvat utaji, -im, -ja; utajen; utajova utancova sa, -ujem, -uj utpa (sa), -am, -aj ua, utnem, utn; u-al; uat; utna techa, -y, .; ten tek, -u, m. uteka, -m, -aj utenzlie, -ii, . pomn. uterk, -a, m. tes, -u, m., bralo utei (sa), -im, -ia; u-teen; uteitel; u-teova uiiahnu (sa), -nem, -nu; utiahnut; u-tiahnutos; uahova sa utiec, uteiem, ute; uteka; utieka sa k niekomu o pomoc; uteenec, astejie ubehlk utiera, -am, -aj utiere, -rne, . utchnu, -nem, -nu; utcha utilitarizmus, -zmu, m. tisk, -u, m., astejie tlak utisn, -nem, -n; u-tisnut; utska; u-tiskova uti, -im, -ia; utiova utka, utkm, utkaj; utkva (od tka) utkvie, -iem, -ej; u-tkvel; utkvel; u-tkvieva utlai, -im, -ia; utla; utlaova; utla-ovatel tlak, -u, m. utl, utliem, utl; utlka tlocitn, jemnocitn; tlecit, -u, m. *utlumi = stlmi tly; tluk; tlos toite, -a, str* toi, -iro, -ia tok, -u, m.; toi; ton; tonik utpia, -ie, z.; utopick; utopista . utopi (sa), -im, -ia; u-topenec utorok, -rka i -rku, mT (od utorka do utorka); utorkov utrafi, -im, -ia utrakvistick; utra-kvista; utrakvizmus trapa, -y, .; utrpi trata, -y, .; utrati; utrca utrha, -a, m.; utrha-n; utrhastvo utrhn, -nem, -n; u-tha; utrhva utrie, -iem, -; utiera utrimiska, -u, m. troba, -y, I . utrpie, -im, -ia; utrpenie trpn; trpnos utrsi, -im, -ia uti, -im, -ia trok, -ku, m.; tr-kov utuhn, -nem, -n tulok, -lku, m.; tuln; tula utli sa, -im, -ia ututla, -em, -; utut-lva utui, -im, -ia; utuova tvar, -u, m. 424 utvori, -im, -ia; utvra utvrdi, -im, -ia; utvr-den; utvrdzova; utvrdn utra, -am, -aj; u-tran uvdza, -am, -aj; u-vies vaha, -y, . val, -u, m. uvali, -im, -ia; uva; uvaova uvi, -im, -ia; uvaova uvdn, -ne, -n; u-vdnut uvzni, -im, -ia; uvz-ova vzok, -zku, m. uvedomi, -im, -ia; u-vedomova uvelebi sa, -im, -ia; uveleben uvelii (sa), -im, -ia; uvelienos ver, -u, m.; vern; verov uverejni, -im, -ia; u-verejova uveri, -im, -ia; uveri-ten uviaza, -em. -u; u-vzova uviaznu, -nem, -nu; uviaznut uvidie, -im, -ia uvies, uvediem, uved: .uvdza uviez, uveziem, uve-z; uva uvi, uvijem, uvij; u-vja *uvta = privta; *uvitanie = privtanie vod, -u, m.; vodn vodie, -ia, str. uvodi, -im, -ia; uvdza vodnk, -a, m.; vod-nikr vodzovky, -viek, . pomnozn uvoni, -im, -ia; uvoova voz, -u, m. vra, -te, . uvrzgn, -nem, -n uzabva sa, -am, -aj zadie, -ia, str. {napr. na javisku) uzkoni, -im, -ia uzamkn, -aem, -n; uzamyka; uzamk-na uzapna, -am, -aj uzatvori, -im, -ia; u-zatvra uzver, -u, m. uzvierka, -y, . uzavrie, -iem, -; uzavretie, usnesenie: uzaviera uzda, -y, g. pi. zd, .; uzdika uzdi, -im, -ia uzdravi, -im, -ia; u-zdravova zemist zemie, -ia, str.; zemn uzemni, -im, -ia; u-zemova zkokoajn zkolist zkoprs; zkoprsos zkostliv; zkostlivos zkos, -ti, .; zkostn; zkostn (prsl.) zky; ui; zko; zkos; uzuk uzlk, -a, m.; uzlek, -ka uzna, -m, -aj; uznva; uznvaci; uzna-l; uznanliv uznoji sa, -im, -a uzol, -zla, l. -e, m.; uzlov uzrie, uzreje (uzrie), uzrej, dozrie; u-zrieva uzrie, uzriem, uzr uzukapia, -ie, i. uzurpcia, -ie, .; uzur-ptor, uchvatite; u-zurpova zus, zu, m., zvyk, 0-byaj; uzulny u {prsl.); u-u as, -u, m.; asn uasn, -nem, -n; uasol; uasnutie eh, -u, m. 425 enie, -ia, str. era, -y, .; ern; ernk; erncky; ernctvo; erni Uhorod, -u, m.; uho-rodsk; Uhorodan; Uhorodianka uialif sa, -im, -ia, u-trpi sa; uialen, utrpen uiera, -am, -aj ina, -y, . unaf, -am, -aj ui, uijem, uij (nieo na nieo); u-it; uva; uvan; uvanie; uva-tel ui, -im, -ia; enie itok, -tku, m.; uiton; itkov uivi (sa), -im, -ia abie, -ia, str.; a-bina, -y, I. Uok, -u, m.; Uock priesmyk; Uoan; Uoianka uovka, -y, . u, -ia, -ie (kmp. k zky) uuva, -ujem, -uj u-u (prsl.) V v, vo (predl. s akuz. a lok.); s niektormi slovami splvav v prslovcia: vprav-de, vopred, vzad, vas, vskutku, vospolok ap. vbi, -im, -ia; vbie-va; vbiv, vbny; vbnik; vbec, -bca, i vbi, -a, m. Vclav, -a, m.; svto-vclavsk Vacov, -a, m. vaek, -ku, m., vrecko; vakov; vreckov *vaica = kenguru vada, -y, ., astejie chyba; *vadn = chybn vademekum, str. neskl., prruka, rukov vadimnium, astejie vdium, -ia, str., zruka vadi, -im, -ia; vadi sa vdzka, -y, g. pi. v-dzok, i. vagabund, -a, m. vagn, -a, m., astejie voze; vagnik Vh, -u, m.; vsky vha, -y, .; n. pi. vhy, g. pi. vh; vka (hmyz); vky, mal vhy; vhov vahadlo, -a, str., iastka vh vahan, -a, m.; vahan-ek vha, -am, -aj; vhav; vhavos vajata, -m, -aj vajce, -ca, g. pL vajec, str.; vajcov; vajcovit; vajen; vajenk; vajko vajcovod, -u, m. vajda, -u, m.; vajdov-stvo vajkovod, -u, m. vak, -u, m., vrece; vaek, -ku vakcie, -i, , pomn., przdniny vakovka = omietka, koovka; *vakova = omieta, koova val, -u, m., hradba valach, -a, n. pi. valasi, m.; valai; valask (od slova valach); valask (od slova Valach, napr. valask prvo v histrii) valal, -a, l. -e, m. Valask, -ej, i . valaka, -y, z. va, -am, -aj (chlieb, cesto); vakaf, vaT-kova valcova, -ujem (napr. hradsk, pole) valk, -a, m. *vli = bojova, vies vojnu 426 Valdemar, -a, m. valdnsky; valdnstvo valec,-Ica, m.; valek; valcov *vlen vojnov, bojov; *v!enk = bojovnk Valentn, -a, m. Valria, -ie, . valcha, -y, g. pi. vlch, . {diela) valibuk, -a, m.; Valibuk Valihora, -u, m. vali (sa), -im, -ia; va (sa) *vlka = vojna; *v-len = vojnov; vlenk = bojovnk vaka, -m, -aj (na-prklad aty); valko-va valn (valn shroma-denie); valne vrok, -Ika, m. valorizcia, -ie, . valuta, -y, .; valutov; valutrny vaa, -ne, g. pi. vani, .; vanika Vandal, -a, n. pi. 4, m.; vandalsk; vanda-lizmus vandrovaf, -ujem, -u ju; vandrovn; vandrovnk *vnica = fujavica vanilka, -y, 2.\ vanilkov vank, lepie pod-hlavnica, hlavnica vnok, -nku, m. (bsn.) = vetrk vanf, -nie, -n (bsn.} 5= via, veje vpenat; vpenie vpno, -a, str.; vpenn; vpenie; vpe-natie; vpenk; vpenec; vpenica; vpenka; vpnik Var, -u, m.; bod varu vra, -y, ., varen jedlo varecha, -y, g. pi. variech, .; vareka; varechr *vrhany = organ vari, hdam, azda varicia, -ie, .; vario-va variant, -u, m. Varn, -a, m.; varnsky; Varnan; Va-rnanka vari, -im, -ia; varie-va; varidlo; vari; varivo vrka, -y, S., varenie varova, -ujem, -uj, opatrova; varova sa (nieoho), lepie chrni sa, vystrha sa (nieoho); varov-iv, varovn; va-rovkya, opatrov-nka *vartat = diela *varta = str varyto, -a, g, pi. va-rt, str. v, vaa, vae; v, g. vho (vaeho), d. vmu (vaemu) ve, -ne, .; vniv vata, -y, g. pi. vt, I.; vatova Vatikn, -u, m.; vatiknsky vatra, -y, g. pi. vatier, .; vatr, -a, m. vaudeville (fr., taj vdvil), -u, m. vavrn, -u, m.; vavr-nov Vavrinec, -nca, m.; Vavro vza, -y, . vazal, -a, m. Vaec, -ca, m.; Va-an; vatiansky; Vatianka vi, -im, -ia; vi si niekoho (g.); ven; vieva vka, -y, g. pi. vok, . (hmyz); vky, vok, mal vhy vny; vne; vnos; vnief, -iem, -ej v vina, -y, . vmi vdn, -ne, -n 427 *vza = viaza *vzastvo = knihr-stvo vzba, -y, . vze, -za, m.; vzensk vzenie, -ia, str. vzie, -im, -ia vzivo, -a, str. vznica, -ce, .; vz-nin vzni, -im, -ia vzy, -zov, m. pomn. vbra (sa), -am, -aj vbehn, -nem, -nu vbi, vbijem, vbij; vbja vbdnu, -nem, -nu do nieoho vcelku (prsl.) vcvla, -am, ^aj vas (prsl.); vasn vaie; vasnejie vasrno (prsl.), asne rno vela, -y, g. pi. viel, .; veln; velika; vielka; velr; velrsky; velrif; vel, -ia, -ie; veln; velnk; v.eln vera; veraj; verajok, -ka, m. *vetne = i s; v to potajc *vil = vuf, teraz vai sa, -im, -ia niekomu za nieo van; vane vaka, -y, .; vaky vzdva; vaka Bohu v diali vdova, -y, g. pi. vdov, .; vdovin; vdovec; vdovica; vdovika; vdovsk; vdovstvo vdchnu, -nem, -nu vdchnu, -nem, -nu; vdychova vec, -i, .; vecn; prvo vecn; vecika veer, -a, n. pi. veery, m.; veern; veierok, -rka; veeri sa veera, -e, g. pi. veeri, . veera, -iam, -aj; veeraj; veerajc; veeral; veeriava veeri sa, -i, -ia; ve-erieva sa veernica, -ce, . veern veit, ven, odvek; veitos ven; vene; venos ve; vee (spojka) veda, -y, g. pi. vied, S. *vedtor = vedec vedec (taj s ), -dca, m.; vedeck vedeta, -y, g. pi. vedie, ., jazdeck str vedie, viem, vedia; vedz, vedzte vedra (predl. s gen. a prsl.); vedaj vedma, -y, g. pi. vediem, . vedno (prsl), dovedna vedomec, -mca, m. vedomie, -ia, str. vedomky (prsl.), vedome vedomkya, -ne, . vedom; vedome, vedomky; vedomos vedro, -dra, g. pi. vedier (vedr), str.; ve-dierce; vedierko vedychtiv; vedychtivos vegetcia, -ie, S., rastlinstvo; vegetan vegetarin, -a, m.; ve^ getarinsky; vegetarinstvo vegetova, -ujem, -uj, neinne i vehemencia, -ie, ., prudkos; vehementn, prudk vehikel, -kla, l. -kli, m. vehlasn (bsn.), slvny veche, -cha, m.; vech-tk vejaka, -ky, I. vejr, -a, m.; vejrov; vejrovit; ve-* jrik vek, -u, m.; vekov; ven veko, -a, str.; vieko 428 vea (prsl.), mnoho veacten veadi, -im, -ia veadstojn vela rz veaven veavznamn *verbld = fava velduch, -a, m. veleba, -y, . velebi, -im, -ia velebn; velebnos Velehrad, -u, m. Veleslavn, -a, m.; ve-leslavnsky velezrada, -y, .; vele-zradca vefchrm, -u, m. veliava, -y, i., veleba, majestt velienstvo, -a, str. (oslovenie panovnkovo: Vae Velienstvo) veliina, -y, g. pi. ve-liin, i . velii, -im, -ia; zveliova veliizn, vemi ve-k Velin, -ej, ., veli-iansky; Velian; Veliianka velikn, -a, m.; veliknsky, obrovsk velik, -a, m. *Velikonoce = Vek noc velik, astejie vek; velikosf, astejie vekos veln, -u, m.; velinovy veli, velm, velia; velenie; velievaf; veliaci; velite; velitesk; velitestvo Vek noc; vekonon vekaz, -a, m.; ve-kazsk vekodun; vekodunos vekohlav vekohub vekokapitl, -u, m. vekokniea, -aa, str. vekolep vekolist vekomesto, -a, str.; vekomestsk; ve-komefan vekomoravsk; ra Vekomoravsk vekomon; vekomon; vekomo-nos vekomysen; veko-mysenos Vekonemec, -mca, m. vekoobchod, -u, m.; vekoobchodn; vekoobchodnk vekopansk vekostatkr, -a, m. vekovojvoda, -u, m.; vekovojvodkya vekozrnn vek; vekos Vek piatok; veko-piatkov vemesto, -a, g. pi. ve-miest, str.; vemest-sk vemi (prsl.); vemi-prevemi vemoc, -i, . vemo, -a, m.; ve-mon venrod, -a, m. velocipd, -a, m. verieka, -y, . vera, -e, . veryba, -y, g. pi. verb, .; veryb, -ia, -ie vetok, -u, m. vetrh, -u, m.; vetrn velr, -u, L -e, m.; ve-lrov vevyslanec, -nca, m. veupan, -a, m. vemeno (vem), -a, str. veni, -im, -ia; ven-ieva Vendeln, -a, m. vena, -y, ., ila vendeta, -y, . venek, -a, m.; vienok, -nka (vi veniec) venerick, pohlavn veniec, -nca, m.; ven-cov; venek *venkov = vidiek veno, -a, str.; venn venova, -ujem, -uj; venovanie; venovac 429 ventil, -u, n..pi. -y, m.; ventilova = vetra ventilcia, -ie, ., vetranie; ventilan; ventiltor; ventilova Venua, -e, . vepor, -pra, m., astejie div svia vera (prsl.), astejie veru Veranda, -y, g. pi. vernd, . verikon, -u, m. verblny, slovn, slovesn Verbova, -ujem, -uj; verbovnk; verbo-vaka "Verdikt, -u, m. verdnok, -nku, m. verejn; verejnos verenec, -nca, m., snbenec; verenica veriaci, -ceho, m. verifikcia, -ie, ., overenie, uhodnoverne-nie; verifikan; verifikova, overi, u-hodnoverni Veri, -im, -ia nieomu, v nieo; veri sa, prisaha verite, -a, m. vermt, -u, m.; ver-mtov vern; vernos Veronika, -y, . Versailles (/r., vta] Vera j), g. Versailles, dat. Versailles-om {Cit. V'ersajom), m. pomn.; versailles-k (taj versajsk) versta, -y, g. pi. vierst, ., rusk ma = 1 km 66 m ver, -a, m.; verk; verova verovnk, -a, m. vertiklny, kolm veru (vera), verue (verae), (prsl.) verva, -y, . verzlka, -y, . verzlny, prieny verzia, -ie, . *ves = dedina; Spisk Nov Ves, (spiskonovovesk; vieska (bsn.) = dedinka veselie, -ia, str., veselos, vesel nlada, svadba veseli sa, -im, -ia veselohra, -y, .; ve-selohern vesel; veselos vesi, -im, -ia; vea veslo, -a, g. pi. vesiel (vesl), str.; vesiel-ko; veslr; veslr-sky; veslova vesmr, -u, l. -e, m. vesna, -y, S., jar; Vesna (bohya jar) *yesnica s? dedina vesta, -y, g. pi. viest, S. Vesta, -y, . (bohya); vestlka, kaka Vestina Vestflsko, -a, str.; Vestflan; Vestfl-anka; vestilsky vestibul, -u, l. -e, m., vek predsie vestnk, -a, m. *veker = vetok, cel vetba, -y, S. vetec, -tca, m.; ve-tica veti, -im, -ia veta, -y, g. pi. viet, .; vetn vetern, -a, m. veterinr, -a, m., zva rolekr veternk, -a, m. vetern; Vetern hole veto, -a, str. vetoslovie, -ia, str.; veto slovn vetrk, -a, m.; vetrek, -ka vetrilo, -a, g. pi. vetrl, str. (lodn plachta) vetri, -im, -ia; vetri-v vetroplach, -a, m. *vetroplavba = vzduchoplavba vetrov (od vietor) vetva, -y, g. pi. vetiev, d. a l. -e, .; vetvica; vetvika; vetvist 2$ 430 veverica, -ce, .; veveri, -ia, -ie *vezdej = kadodenn vezr, -a, m. vezmem, vi vzia Vezuv, -a, m. vea, -e, g. pi. ve, $.; veat; veov veif sa, vypna sa, ti sa vha, -am, -aj vhbi sa, -im, -ia; vhl-bova sa vhna, veniem, ven vhod (prsl.); prs vhod; vhodn; vhodnos Vhodi, -im, -ia, vhoden; vhdza vhraf, -im, -ia vhrn (sa), -niem, -n vhupn, -nem, -n vchdza, -am, -aj vchod, -u, m. viac, viacej (prsl.); viac rz viacdov viacfarebn viaccifern viachlasn viachodinov viacnsobn viacrzov viacron viacslabin viadukt, -u, m. Vianoce, Vianoc, I. pomn.; vianon via, vejem, vej; vej, vejte; vejc; via-ty viaza, -a, m. viaza, -em, -u; viazan; viazanica *viazanka = kravata viaznu, -nem, -nu vibrcia, -ie, ., chvenie; vibran; vibrova viceadmirl, -a, m. vicearchidiakon, -a, m. vicepalatn, -a, m. viceprezident, -a, m. vicinlka, -y, g. pi. vir cinlok, .; vicinl-ny vicipn, -a, m., pod-upan *vko = mihalnica vid, -t, m. vidiek, -a, m.; vidiean; vidieanka; vidiecky vidie, -im, -ia; vi, vite; vda; vidie-va; videnie; viditen Vidina, -y, g. pi. vidn, . vidlica, -ce, S.; vidlika vidly, -diel f(-dl), . pomn.; vidlice Vidn; vidno vidom, vidiaci vidova, -ujem, -uj *vidz = vi * vieko = mihalnica Viede, -dne, .; viedensk; Viedenan;. Viedenianka viecha, -y, .; vieska; viechr viera, -y, .; Viera (krstn meno) *vierohodn = hodnovern vierolomn; vierolomnos vierouka, -y, g. pi. vie-rok, .; vieroun vierovyznanie, -ia, str. vierozvest, -a, m. vies, vediem, ved; ve, vete (vedie sa mi dobre" = vod sa mi dobre) vieska, -y, g. pi. viesok, . (od viecha) vietor, vetra, m.; vetr rovy; vetern; povetrie; poveternos; poveternostn viez, veziem, vez; vez, vezte; viezol vieka, -y, g. pi. vie-ok, ., mal vea vigan, -a, m.; viganek viglia, -ie, . Vgfa, -.a., m.; vgask vchor, -schra, m.; vchrica *vika = Tadnik vikr, -a, m.; vikarit; vikrstvo *vikla = hegaf, trias, kva Viklef, -a, m.; viklefis-ta *viko = veko, vrchnk viksova, -ujem, -uj Viktor, -a, m.; Viktria viktulie, -i, . pomn. v i ! a , -y, g- pi. vl, i . ; vilov vila, -y, . (vodn), rusalka (lesn) Viliam, -a, m., Vilo, Vilko Vilma, -y, i . vina, -y, i.; vinn, -, - (vinen, vinn, vin-no len v doplnku); vinnk; vinnica" vinr, -a, m.; vinrsky vinre, -rne, i.; vin-rensk; vinrnik Vincencia, -ie, .; Vin-centka Vincent, -a, m. vincr, -a, m.; vincr-sky vindikcia, -ie, .; vin-dikova si nieo vineta (vyslov vieta), -y, g. pi. vinet, z., ttok, nlepka vinica, -ce, ., vinohrad vini, -a, m.; vinin viniky, -iek, . pomn., rbezle vini, -im, -ia vinkulcia, -ie, .; vinkulova vinnica, -e, .; vinnk vinn (od vina) vnny (od vno), vnov (napr. vnny ocot, strek) vno, -a, str.; vneko; vnko; vnov; vnny vinobranie, -ia, str., o-beraka vinohrad, -u, m.; vinohradnk; vinohradncky; -vinohradnctvo vinopalnk, -a, m. vnorod vinovat, vinn; vino-vatos *vin = blahoelanie, prianie *vinova = blahoela, pria vin (sa), -niem, -n viola, -y, g. pi. viol (viol), .; violista; violina; violinov Viola (krstn meno) *vipera = vretenica vr, -u, m., krtava; vrny; vrnat; vriv; vrivo (prsl.) virga, -m, -aj; virg-n virgula, -y, g. pi. vir-gl, . virilista, -u, m.; viriln 431 Vri, -i, -i virtuz, -a, m.; virtuozita; virtuzny virinka, -y, g. pi. vir-nok, . viselnica, astejie ibenica visie, -im, -ia; visie-va; visiaci Visia, -y, .; Vislan visut (od visie) via, -ne, g. pi. vin, .; viov Vt, -a, m.; svtovt-sky vi (sa), vijem, vij (veniec) vitalita, -y, ., ivotnos; vitlny, ivotn vitamn, -u, m.; vitamnov vta, -am, -aj; vitaj!, vitajte! (pozdravenie), rozk. sp. vtaj!, vtajme!, vtajte!; vtanie; vtan; v-tanka; vtava vaz, -a, m.; vazn vazi, -im, -ia vazn; vaznos vazoslva, -y, .; vazoslvny vazstvo, -stva, g. pi. vazstiev, str. vitrna, -y, . vitriol, -u, m.; vitriolo-v 28* 432 vivriuiti, -a, str. vivat!, nech ije!; vi-vatova vivisekcia, -ie, z. vzia, -ie, ., videnie; vizionr Vizita, -y, g. pi. vizt, ., nvteva; vizitka, navtvenka vizitcia, -ie, ., prehliadka; vizitan vizmt, -u, m.; vizm-tov Vzum, -za, str. vjazd, -u, m. (jazdy; ale: prchod vlaku) vjem, -u, m. vkerova, -ujem, -uj-vklad, -u, m.; vkladov; vkladn vklada, -m, -aj; vkladte! vklini sa, -im, -ia vkznu sa, -nem, -nu; vklza sa vkopa, -em, - vkoreni sa, -im, -a do nieoho vkradn sa, -nem, -n; vkrda sa vkroi, -im, -ia vkus, -u, m.; vkusn vli, -im, -ia; vle-nie vlauhy, -h, S. pomn.; vlaky, -ok vlda, -y, .; vldny Vladr,; -a, m.; vladrka; vladrsky; vladrstvo vlda, -dem, -dzu; vldnu vldca, -u, n. pi. -ovia, ' m.; vldkya Vladimr, -a, m. Vladislv, -a, m. Vladivoj, -a, m. vldyban; vldy-banos vladyka, -u, n. pi. -ovia, g. pi. vlady-kov, m. vlaha, -y, g. pi. vlh, .; vlan *Vlach = Talian; vlask (orech) Vlachy, Vlch, m. pomn. (osada); vlask vlajka, -y, g. pi. vlajok, S. (druh zstavy) vlak, -u, m.; vlakov vlkno, -a, g. pi. vl-ken, str.; vlkenko; vlknit vlaky, -ov, m. pomn. vlma sa, -em, -u; vlama, -a, m. vlani (prsl.); vlaaj Vlra, -y, i . ; vlrsky; Vlrsky priesmyk vlas, -u, m.; vlsok; vlskovit; vlasna-t; vlasov vlasatica, -ce, * vlas, -sti, . Vlasta, -y, . (krstn meno); vlasta, -y, g. pi. vlst, S. (cigareta) vlastenec, -nca, m.; vlasteneck; vlaste-neckos; vlastenectvo; vlasteni Vlastimil, -a, m. Vlastislav, -a, m. vlastizrada, -y, .; vlastizradca; vlastizrad-n vlastnk, -a, m.; vlastncky; vlastnctvo vlastni, -im, -ia vlastnorun vlastn; vlastne; vlastnos vlask (od Vlach a Vkchy) *vla, vlajem, vlaj = via, vejem, vej vavo (prsl.), naavo vlai, -im, -ia vlan; vlanos vl, -ia, -ie vleka, -y, . vlek, -u, m.; vlen vlepi, -im, -ia vletie, -im, -ia vlhina, -y, . vlhi, -im, -ia vlhk; vlhko; kmp. vlhkej; vlhkos vlhn, -nem, -n vlia, vlejem, vlej; vlieva vliec, vleiem, vle 433 vfiez, vliem, vlez;, vlieza vliv, -u, m.; vlivn; vlva; vlvava vlk, -a, n. pi. vlci, m.; vlek, -ka; vla, -aa; vlica; vlci, -ia, -ie Vlkolak, -a, m. vlna, -y, g. pi. vn, .; vinr; vlnen; vl-njak, -a, m. vlni (sa), -, -ia; vl-niv; vlnieva (sa) vlnobitie, -ia, str. vlnotok vlnovit vloha, -y, g. pi. vlh, . vloi, -im, -ia; vklada vloka, -y, . vldi sa, -im, -ia vdny; vdnos vlys, -u, m. vmarova, -ujem, -uj vmesti (sa), -im, -ia, zmesti (sa) vmiea (sa), -am, -aj vmurova, -ujem, -uj vmyslie sa, -im, -ia; vma sa vnada, -y, g- pi. vnd, .; vnadn; vnad-nos vnadi, -im, -ia; vna-didlo vnra (sa), -am, -aj vna, -am, -aj; vnies va, -te, I. vnies, vnesiem, vnes; vna vnika, -m, -aj; vnikn; vnikav vnma, -am, -aj; vnmav; vnmavos vnivo (prsl.) vnori (sa), -im, -ia; vnra (sa) vnuk, -a, m.; vnuka; vna; vnatko vnuka, -m, -aj; vnukn; vnuknutie vnti, -im, -ia; vnten; vnucova vntorn; vntornosti vntri (prsl.) vntro, -a, vo vntri, str.; vntri (prsl.) vntrozemie, -ia, str.; vntrozemsk vbec (prsl.) voi niekomu voda, -y, g. pi. vd, .; vodn; vodika; vodka vodre, -rne, i.; vodrensk vodca, -u, m.; vodky-a vodcovstvo, -stva, str. *vodi = vedci, vodcovsk, vodisk vodi, -a, m. vodidlo, -a, str. vodk, -a, m., bydrog-nium vodi, -im, -ia; vodie-va; vodi; vodidlo; vodiv *vodtko = vodidlo, smernica vodka, -y, .; vodika vodnaten; vodnatenos vodnatieka, -y, z. vodnatie, -iem, -ej vodnat; vodnatos vo dne *vodnk = vodnr, vodn lovek vodocestn vodojem, -u, m., ndrka vodolieba, -y, .; vodolieebn vodomet, -u, m. vodomil, -a, m. (chrobk) vodopd, -u, m. vodopisn vodoprvny vdor, -dra, m. (v humne) vodorovn vodovod, -u, m.; vodovodn vodra sa, vderiem sa vodstvo, -a, str. vdzka, -y, . (uzda) *voha = vohada vohada, -a, m. vohrady, -ov, m. pomn. voj, -a, m. vojak, -a, m.; vojaik, -ika; vojaisko; vo-jakova 434 vojna, -y, g. pi. vojen, .; vojnov; vojensk, vojenskos; vojenina; vojeni vojsko, -a, g. pi. vojsk, str. vojs, vojdem, vojd; voiel Vojtech, -a, m. (Adal-bert); in je Belo; vojtesk; svtovoj-tesk; Spolok sv. Vojtecha vojvoda, -u, m.; vojvodkya; vojvodsk; vojvodstvo vojvodca, -u, m., vodca vojska vojvodina, -y, . vokabulr, -a, L;-i, in., slovnk vokl, -u, l. -i, m., samohlska; voklny; vokalizova vok, -a, m., znaka " nad o vokatv, -u, m.; voka-vny voktor, -a, m. vkol (predl. s gen.), dookola vl, vola, n., a. pi. voly, a. .pi. iv. volov, m.; vol, -ia, -ie; volsk; voliar; volek; n., a. pi. volky, vol-eky va, -e, I.; volika *voTaak = voajak voTa, ~Ia, -ie voao voajak voakde (prsl.) voakedy, volakedysi (prsl.) *voko = voajako voakto, volaco voaktor volanie, -ia, str. volant, -a, m. vola, -m, -j; volac; volva volavka, -y, .; volav-, -ia, -ie voba, -y, . volebn volejbal, -u, m. volenka, -y, . voliar, -a, m. voli, -a, m.; volika; volistvo; volisk voli, -im, -ia; voliten; volitenos; vo-lieva voka, -m, -aj, hovie voky-nevoky {prsl) vonie, -iem, -ej vonomysen vonomylienkr, -a, m. von; vonos volontr, -a, m* dobrovonk; volotr-sky Volta, -u, m.; volt, -u, m.; voltameter, -tra, m. volmen, -u, m., -balk, objem; volnminzn y, objemn von, vonka, vonku (prsl.); vonkaj; vonkajok va, -ne, g. pi. vn, .; voav; vonn voaka, -y, . voa, -iam, -aj; vo* niava voavka, -y, .; voav-kr vonkoncom (prsl.) *vonkov = vidiek; *vonkovan = vidiean; *vonkovanka = vidieanka; *vn-kovsk vidiecky vonn vopcha (sa), -m, -aj; vopchva (sa) vopred vorva, -a, n. pi. -ne", m. vosk, -u, m.; voskova voskov; vo.skr; voskovica voskrz (prsl.) voslep (prsl), naslepo vospoln vospolok (prsl), Spolone vospust sveta, na spus* tenie sveta, na skazu sveta; vospust; sveta hovori, bez rozumu, nemdre hovori vo, vi, .; voka. vomyknuf sa, -nem, -n votina, -y, .; voti-nr votvera sa, -m, -aj votka, -m, -aj; vo-tkya votkn, -nem, -n votrie (sa), -iem, -; votrelec; votrelkya; vtieraf (sa) vtum, -ta, str.; votvny; votova, hlasova vovbi, -im, -ia vovali sa, -im, -ia vovedno (prsl.), vedno vovies, -vediem, -ved voviez, -veziem, -vez vo vliec, -vleiem, -vle vovfta (sa), -ara, -aj voz, -a, m.; na voze; vozk; vozisko; vozov vozr, -a, m.; vozr-sky; vozre vozataj, -a, m.; voza-tajstvo *vozduch = vzduch, povetrie voze, -za, m., vagn vozger, -a, m. vozk, -a, m. vozi (sa), -im, -ia; vo-zieva vozmo (prsl.) vozovka, -y, z. vozvysok, vozv (prsl.), nahor, do vky *vody = vdy vpd, -u, m. vpada, -m, -aj; vpadn; vpadnut; vpadva vpli, -im, -ia; vpaova vpaova, -ujem, -uj vpcha, -m, -aj vpicha, -m, -aj; vpichn; vpichova vpis, -u, m. Vpsa, -em, -Su; vpisova vpi sa, vpijem, vpij; vpja sa vplanta (sa), -m, -aj vpasn, -nem, -n vpfva, -am, -aj vplazi sa, -im, -ia vplies, vpletiem, vple-t; vpleta vplichti sa, -im, -ia vplyn, -nie, -n vplyv, -u, m.; vplyvn; vplva; vpl-vava vpota, -am, -aj; vpoitateln; vpo-tava vpotroi (sa), -im, -ia vpracova (sa), -ujem, -uj vprata (sa), -cem, -c vpravde, astejie naozaj 435 vpravo (prsl), astejie napravo vpred (prsl.) vpredu, vpredku (prsl.) vprostriedku (predl.), vprostred vpusti, -im, -ia; vpa vrabec, -bca, n. pi. vrabce (zosob. n. pi. vrabci, ak. -ov), m.; vrabek, -eka, n. pi. vrabeky; vrab, -ia, -ie Vrble, Vrber, L Vrblach, . pomn. vraca (sa), -iam, -aj; vraciava (sa) vradi, -im, -ia; vrado-va vrah, -a, m.; vraed-nica, vrahya vrak, -u, m. vrana, -y, g. pi. vrn, I.; vranka; vra, -aa, str.; vran, -ia, -ie vranec, -nca, vrank, -a, m., vran k vran vrska, -y, g. pi. vrsok, .; vrskav, vrskovit; vrsko-va; vrskovat vrs, vrastiem, vrastj) vrasta vrati (sa), -im, -ia vrta, vrt, str. pomn.; vrtka, -tok 436 vrati, -a, m. {zelina) Vratislav, -a, m. {os. m. mu.) Vratislav, -i, d. a l. -e; . {mesto) vrti (sa), -im, -ia; vraca vrtka, -ok, str. pomn. vratk, kolsav vrtnik, -a, m. vrava, -y, . vravie, -im, -ia; vravieva; vravot vravor, -u, m. vrazi, -im, -ia; vra vrba, -y, .; vraob-nk vrada, -y, g. pi. vrd, .; vraedn; vraed-nk; vraednica; vradiv; vradivbs vradi, -im, -ia; vra-dieva vba, -y, .; vbov; vbika; vrbina "'vba = vbie vrbec, -bca, m., mal ev, vk vrbica, -ce, .; Vrbiea {miestne meno) Vbov, -ho, str. {o-bec) vra, -im, -ia vrece, -a, n. pi. vrecia, g. pi. vriec, str.; vrecovina;, vrecko; vrecko; vrecisko; vreckov; vreckovka vred, -u, m.; vredisko; vredov; vredovit vrel; vrelos *vres = edivnk vreskav; vreskot vrea, -im, -ia; vre-n vretenica, -e, S. vreteno, -a, g. pi. vretien, str.; vretenr; vretenn; vretenov; vretienko vreza, -em, -; vre-zva vrh, -u, m. (vo tri vrhy, na tri razy) vrha, -a, m. vrha, -m, -aj; vrh-va; vrhn vrch, -u, m.; vetko vyjde navrch = na svetlo; vrchhlava = temeno; na vrchhla-ve; za vrchstolom; vok, vtek vrchr, -a, m. vrchnk, -a, m.; vrchnik vrchn; vrchnos; vrchnostensk *vrchn radca = hlavn radca vrchol, -u, m.; na vrchole; vrcholec, -lca vrcholi, -im, -ia vrchom {prsl.) vrchovat vrchovec, -vca, m., vr. cliolec (stromu ap.) vrchovina, -y, . vrchovit vrchov vriaci (vriaca voda) Vrica, -e, . {rieka) Vrcko, -a, str. {obec) *vriedlo = riedlo vrieska, -am, -aj; vriesknu vrie, vrie, vr; vri, vrite; vrc; vrel; vren; vrenie vrkn, -nem, -n; v-ka vrko, -a, m.; vrkik vroden vrstovnk, -a, m.; vrstovnica; vrstovnc-ka vrstva, -y, . pi. vrstiev, . vrstvi, -im, -ia vra, -e, g. pi. vr, . vri, -im, -ia; ale vyvi vok, -ku, m.; vtek, -a vrt, -u, m. vrt, -a, m. vrtk, -a, m. vta, -am, -aj; vta* va vrtieiko, -a, g. pi. vr-tielok, str. vrtie, -im, -ia; vrtie-va vrtiv vrtkav vrtk; vrtkos 437 Vrtoch, -oi, m., vrtoiv vrtura, -le, g. pi. vrt, . vrub, -u, m. vrbif, -im, -ia; vr-ba vrci (od vrie); vrca lska; in je vriaci, vriaca voda vrcny; vrcnos Vrtky, -tok, . pomn.; Vrtan; Vrtanka; vrtock vry (sa), vryjem, vryj; vrva (sa) *vrz = vrzg, -u, m. vzga, -am, -aj; vzgav; vrzgot; vrzg-n vra, -im, -ia, vzga vsadi, -im, -ia; vsdza; vsadzova *vsadi sa = stavi sa vsakova, -ujem, -uj vsa, vsajem, vsaj; vsal; vsat; vsva vsiaka, -a, -aj; vsiaknu; vsakova vsieti, -im, -ia, lepie da gl vskoi, -im, -ia vskutku (prsl.), astejie skutone vsoti, -im, -ia; vsc vsta, vstanem, vstan; vstva vstava, -a, m. (kvetina) *vstave je = pov! sa, hotov je, vldze vstavi, -im, -ia vstri, -im, -ia vstrieka, -am, -aj; vstrieknu; vstrekova vstup, -u, m.; vstupn; vstupn, -ho, str. vstupenka, -y, . vstpi, -im, -ia; vst-pa; vstupova vsun, -niem, -n; vsunova vsuvka, -y, . vsypa, -em, - (do-kon.); vspa, -am, -aj (nedokon.) vade (prisl) vadebol, -a, m. vadeprtomn vak vakovak (prsl.), ve-lijak vak; vakov vantroi, -im, -ia ve (prsl.), zave vednie, -iem, -ej vedn, astejie robotn; vednos Vechsvtch velio; velikto velijak velikde (prsl.) velinieo veudsk vemocn vemohci; Vemohci (Boh) vemon *venrodn = celonrodn veobecn; veobecnos veslovansk; Veslo-vanstvo vestrann veten vetok, vetka, vetko veumelec, -lca, m. vevedci vevidci vevldny vma si, -am, -aj nieo (nieoho); vmav; vimn si; vmava si vi, vijem, vij; v-va vivav; vivavos; vivk vtepi, -im, -ia; vtepova vtctvo, -a, str. vta, -aa, str.', vt-atko vt, -ia, -ie vtnik, -a, m. vtk, -a, n. pi. vtci (i vtky), m.; vtik, -ika, n. pi. vtiky vtkopysk, -a, m. vtedy; vtedaj vteka, -, -aj vteli (sa), -im, -ia; 438 vtelova (sa); vtelenie vteperi sa, -im, -ia vteriga sa, -m, -aj *vterina = sekunda vtesni, -im, -ia vtiahnu, -nem, -nu; vahova vtiec, vteiem, vte; vteka vtiera (sa), -am, -aj; vtierav vtna, -am, -aj vtip, -u, m.; vtipn vtpi sa, -im, -ia vtipkr, -a, m. vtipkova, -ujem, -uj vtska, -am, -aj; vtisn vtka, -m, -aj; vtk-va vtlai, -im, -ia; vtla; vtlaova vtc, vtliem, vtl; vtka vtok, -u, m. vtom (prsl.), vtedy, naraz vtopif sa, -im, -ia vtrepa, -em, - vtrieli (sa), -im, -ia, vbehn, vpadn vtrie (sa), vtriem, vtr; vtiera (sa) vtrhn, -nem, -n; vtrhol; vtha; vtr-hva vtrsi (sa), -im, -ia Vulgrny; vulgrnos; in je obyajn Vulgta, -y, S. vulkn, -a, m., sopka; vulkanick, sopen; Vulkn (boh) vulkanizova vy; vyka, dvoji vyrendova, -ujem, -uj vybada, -m, -aj vybsni, -im, -ia vbava, -y, . vybavi, -im, -ia; vybavova; vybavva vybeha, -m, -aj; vybehn; vybeh-va; vybieha; vybehva; vbeh, -u, m. vybelief, -iem, -ej vber, -u, m.; vybera; vyberan *vber = vybera vybesnie sa, -ie, -ej vbeok, -ku, m. vybiova, -ujem, -uj vybieli, -im, -ia vybi, -bijem, -bij; vybja; vybjan vybabota, -cem, -c vybaa, -im, -ia; vy-bakova vybafn, -nem, -n vybledn, -nem, -n; vyblednut vyblknu, -nem, -nu; vyblkova' vyboi, -im, 4a;. vy. boova vybodkova, -ujem, -uj vboj, -a, m.; vbojn vybojova, -ujem, -uj; vybojva vbor, -u, m.', vborov; vbornk; vborn ka vborn; vbornosf vybozkva, -am, -aj vybra, -beriem, -ber; vybera vybrzdi, -im, -ia vybdnu, -nem, -nu vybrechuva, -a, -aj vybrodi (sa), -im, -ia vybrsi, -im, -ia; vybrsen vybubnova, -ujem, -uj vbuch, -u, m.; vbun vybuchntova, -ujem, -uj vybuchn, -nem, -n vybri (sa), -im, -ia vybi, -im, -ia;, vy-> buchova vyceca, lepie vycica vycedi, -im, -ia; vy-ciedza vy eri, -im, -ia; vy. ciera; vycerova vycibri, -im, -ia vycica, -iam, -aj vycigni (sa), -im, -ia vycivie, -iem, -ej *vYcpafi = vypcha; 439 *vycpva = vy-pchva vycti, -im, -ia vycdi, -im, -ia, vyisti vcudky, -ov, m. pomn. vycvii, -im, -ia vcvik, -u, m. vyakva, -am, -aj; vyakvaf vap, -u, m.; vapn; vapnk vyapova, -ujem, -uj Vapy-Opatovce, V-ap-Opatoviec, /. vo Vapoch-Opatov-ciach, z. pomnon (obce) vyari, -im, -ia; vyarova vyasi sa, - vyepi, -im, -ia vyerpa, -m, -aj; vyerpva vyesa, -em, -; vy-esvaf vin, -u, in., zl in vya, -am, -aj, stvra viny, robi, nezbedu vyisti, -im, -ia; vy-isova vyta, -am, -aj; vy-itova vytav; vytave (vytavo) vitka, -y, g. pi. vitiek, ,; in je vyt i a vyka, -m, -aj; vykva vyfapka, -m, -aj; vyapn vynieva, -am, -aj vycrpka, -m, -aj; vyrpn vydaj, -u, m. (dieva je na vydaj) vdaj, -u, m. (napr. vdaj lstkov) vydari sa, -im, -ia vyda (sa), -dm, -daj; vydan; vydat (vydan kniha, ale vydat dcra); vydva (sa); vydavate; vydavatestvo Vdatn vdavok, -vku, m. vydedi, -im, -ia vydeli, -im, -ia; vy-diea; vydelova vydiera, -a, m. vydierav; vydiera vydlaba, -em, -; vy-dlabva vydldi, -im, -ia vyoba, -&m, -A vydoby, -yjem, -yj 'nieo; vydobva vdobytok, -tku, m. vydochn, -ne, -n vydolie, -iem, -ej vydra, -y, g. pi. vy-dier, . vydrancova, -ujem, . -uj vydrapi, -im, -ia; vy-driapa; vydrapo-va vydra, -deriem, -der;* vydiera vydrai, -im, -ia-vydrie, -driem, -dr;, vydiera vydrhli, -im, -ia vydrhn, -nem, -n vydriduch, -a, m. vydrigro, -a, m. vydrvi, -im, -ia vydra, -im, -ia; vydriava; vydrova vydriava = by; *schdzka bude vydriavan = schdzka bude vydupa, -m, -aj; vy-dupka vyduri, -im, -ia vydu, -dujem, -duj; vydut; vydva vydu, -e, . vydutina, -y, . vduvok, -vka, m., vyfknut vajce vdych, -u, m.; vdychov vydcha, -am, -aj; vydychova;, vydchnu vyfarbi (sa), -im, -ia; vyfarbova (sa) vyfigurova, -ujem, -uj vyfliaska, -m, -aj yyfrfota, -cem, -c 440 vyrkn, -nem, -n; vyfka vyfua, , -ia vfuk, -u, m. vyfka, -am, -aj; vyfknu; vyfukova Pygazdova, -ujem, -uj pyglgn, -nem, -n vyhdza, -dem, -du; vyhodi vyha, -am, -aj; vyhna, vyeniem ry hasi, -im, -ia; vy-ha; vyhasn; vyhasna /yhega, -m, -aj hrad, -u, m. yhfada, -m, -aj; vyhadva; vyha-dva yhladi, -im, -ia; vy-hladen; vyhldza ryhladn, -nem, -n vyhladova, -ujem, -uj vyhlsi, -im, -ia; vyhlsenie; vyhlasova 'yhlka, -y, g. pi. vyhlok, . vyhlbi, -im, -ia; vy-hlbova; vyhlbenina hliadka, -y, g- pi. vyhliadok, . -yhloda,.-m (-dem), -aj (-dz); vyhlod-vat yhltn, -nem, -n vyha, -hne, g. pi. vyhn, z. vyhnanec, -nca, m. vyhnanisko, -a, str. vyhnanstvo, -stva, str. vyhna, -eniem, -enu; vyha vyhni, -ije, -ij vyhn (sa), -nem, -n; vyhba sa; vyh-na sa vhoda,-y, I.; vhodn vyhodi, -im, -ia, vy-hdza; vyhadzova vyhoji, -im, -a vhon, -u, m. vhonok, -nku, m. vyhorenisko, -a, str. vyhorie, -im, -ia; vy-hra vyhosti, -im, -ia; vyhosten; vyhostenec vyhotovi, -im, -ia; vyhotovova vyhovra sa; vyhovori sa vyhovie, -iem, -ej; vyhovova; vyhovujci -vhovorka, -y, i . vhra, -y, g. pi. vhier, .; vhern vyhraba, -em, -; vyhrabva; vyhrab-va vhrada, -y, i.; vhradn vyhradi, -im, -ia; vyhradzova vyhranen, presne vymedzen vyhra, -m, -aj; vyhrva vyhra sa, -am, -aj vyhrka, -y, g. pi. vyhrok, . vyhrei, -im, -ia vhrevn, -ne, . vhrevn vyhria, -hrejem, -hrej; vyhrieva vyhriaznu, -ne, -nu vyhriebs, -hrebiem, -hreb vyhknu, -nem, -nu vyhrmie, -im, -ia vyhrn, -niem, -n; vyha, vyhrova vyhroova, -ujem, -uj vyhrz, -hryziem, -hryz; vyhrza vyhubi, -im, -ia vyhda, -am, -aj vyhba, -am, -aj; vyhbav vhybka, -y, .; v-hybkr vyhyn, -niem, -n vychdzka, -y, g. pi. vychdzok, . vychladi, -im, -ia; vychladn; vychl-dza vychlipa, -em, -u *vychlubova sa = pi sa, vychvaova sa, honosi sa vchod, -u, m.: vchodn vchodisko, -a, str. vychodif, -fm, -ia; vychdza vchodoesk vchodoeurpsky vchodoslovensk vchova, -y, .; vchovn vychova, -m, -aj; vychovater; vycho-vatesk; vychovva; vychovvac; vychovvate; vychovvateky; vy-chovanec vychrni, -im, -ia, vy. jes vychudn, -nem, -n; vychudnut vychvli, -im, -ia; vychvaova vychvasta, -sce, -sc vychli, -im, -ia; vy-chyova vchylka, -y, . vychren, lepie povestn vychri, -im, -ia; in je vyhlsi vychyti, -im, -ia; vychyta vyjadri, -im, -ia; vyjadrova vyjasnie, -iem, -ej; vyjasnieva vyjasni, -im, -ia; vy-jas.ovat vjav, -u, m. vyjavi, -m, -ia; vyjaven; vyjavova vjazd, -u, m. vyjedna, -m, -aj; vyjednva; vyjed-nvate vyjes, -jem, -je, -jedia; vyjeda *vyjma = vynma vyjmem, vi vya vyjs, vyjdem, vyjd; vyjdi; vyiel, vyla vkal, -u, m. vykapa, -em, - vykasa, -gem, - vyka, dvoji vkaz, -u, m.; vkaZ-ka, -y, z. vykza, -en, -2u; vykazova *vykza sa niem preukza sa niem (napr. legitimciou) vklad, -u, m.\ vkladn vyklada, -m, -aj; vyklada; vyklada-ka vykla, vykolem, vy-kol; vykla vyklova, -ujem, -uj vyklebeti, -im, -ia vklenok, -nku, m. vyklen, -niem, -n vykli, -i, -ia vklon, -u, m. vyklopi, -im, -ia vyku sa, -kuje sa, 44 -kuj sa; vykva sa vykfznu, -nem, -nu vykoaji (sa), -im, -a vkon, -u, m.\ vkonn vykona, -m, -aj; vykonva; vykonvate vkop, -u, m. vykopa, -em, -; vykopva; vykopvka vykoreni, -im, -ia; vy koreova vykoristi, -im, -ia; vy. korisova vykosi, -im, -ia; vy* ka vykota, -am, -aj vykrda, -am, -aj; vykradn vykrmi, -im, -ia vkres, -u, m. vykresa, -em, -; vykresva vykresli, -im, -ia; vykresova vykria, -im, -ia vkrink, -a, m. vkrik, -u, m.; vkrin vykrknu, -nem, -nuj vykrikova vykrivi, -im, -ia vykmi, -im, -ia vykroi, -im, -ia; vy kraovat 442 vkroj, -a, m.; vkro-jok, -jka, m. vykroji, -im, -a; vy-krja; vykrajova vykropi, -im, -ia; vy-krpaf; vkrop vkrut, -u, m.; vkru-ta; vkrutn, tvrdohlav; vkrutnk, tvrdohlavec vykrti, -im, -ia; vykrca vykrvca, -am, -aj vykrytalizova sa, -uje, -uj Vkup, -u, m.; vkupn; vkupn Vykpi, -im, -ia; vykupova vykupite, -a, fn.; Vykupite (Jei Kristus) vykri, -im, -ia; vykurova vykuta, -am, -aj vykzli, -im, -ia, astejie vyari; vy-kzova, vyarva vkvet, -u, m. vykvitn, -ne, -n; vykvita vykyda,-m,-aj; vy-kydva vykcha (sa), -am, -aj vykynoi, -im, -ia vykypie, -i, -ia; vy-kypova vykysn, -ne, -n vkyv, -u, m. vykv, -am (-em), -aj (-u); vykyvo-va; vykyvka (sa) vylanie, -iem, -ej vylka, -am, -aj vylma, -em, -u vylapa, -m, -aj vylta, -am (-cem), -aj (-cu) vylepi, -fm, -ia; vy-liepa; vylepova vlet, -u, m., lepie vychdzka; vletn; vletnk vyletie, -im, -ia; vy-lieta; vylietnu; vyletova vlev, -u, m. vlevka, -y, . vyliahnu (sa), -ne, -nu vylia, -lejem, -lej; vylieva vyli, -im, -ia vyliei, -im, -ia vyliez, -leziem, -lez; vylieza vylihova, -ujem, -uj vylza, -em, -u; vy-lizova vylodi, -im, -ia; vyloova vloh, -u, m.; vloha vylosova = vyrebova vylovi, -im, -ia vyloi, -im, -ia vloka, -y, . vyli, -im, -ia; vyluoval vlun vluok, -5ku, m. vyldi, -im, -ia; vyludzova vluka, -y, . vylpi, -im, -ia; vy-lpa; vylupn, vylupova vylti, -im, -ia; vy-luova vymha, -am, -aj; vymhate! vymmi, -im, -ia vymani, -im, -ia; vymaova vymasti, -im, -ia vmaz, -u, m. vymaza, -em, -; vymazanie vymdli, -im, -ia vymedzi, -im, -ia; vymedzova vtnel, -u, m., vymle-tie vmena, -y, .; vmen-kr; vmenkrka; vmenn vymeni, -im, -ia; vymiea; vymenova vymenova, -ujem, -uj (in je menova); vymenva vmer, -u, m.; vmera, -y, . vymera, -iam, -aj"; vymeriava *vmeok = vluok; *vymeova = vyluova 443 vmet, -u, m.; vme-tok vymeta, -m, -aj (od vymies) vymiea, -am, .-aj (od vymlie) vymieni si, -im, -ia vmienka, -y, g. pi. vmienok, . vymiesi, -im, -ia; vymiea vymikova, -ujem, -uj, vyreza vymizn, -nem, -n vymkn (sa), -nem, -n; vymkna (sa), vymyka (sa) Vymladn, -nem, -n; vymladnut vmlat, -u, m.; vmla-tok, -tku, m. vymlti, -im, -ia vymlie, -meliem, -mel; vymiea *vmluva = vhovorka *vmluvn = vren vymc, -mem, -mu; vymohol; vymha vymodlika, -m, -aj vmo, -a, m.; vmola, -e, i . vymoenos, -ti, S. vymrie, -mriem, -mr; vymiera vymudrova, -ujem, -uj vymydli, -im, -ia vmysel, -slu, l. -sle, m.; vymyslenina vymyslie, -im, -ia; vyma vymy, -myjem, -myj; vymva vymti, -im, -ia; vy-mten; vymycova (horu) 444 vypadn, -nem, -n; vypada; vypadva vpal, -u, m.; vpalky, -ov, m. pomn.; vpaln vypli, -im, -ia; vypaova vpar, -u, m. vypra, -am, -aj vyparati, -im, -ia vypari (sa), -, -ia; vyparova (sa) vyps, -pasiem, -pas; vypsa vyp, -pnem, -pn; vypl; vypt; vyptie; vypna *vypelicha = vyplz-nu vypcha, -m, -aj; vypchva vypiec, -peiem, -pe; vypeka vypiglova = vyhla-dl vypicha,-m,-aj; vypichn; vypichova vypna, -am, -aj; vypna; vypnav vpis, -u, m.; vpisok, -sku, m. vypsa, -em, -u; vypsanie; vypisova vypska, -am, -aj; vypiskava vypi, -pijem, -pij; vypja vypitva, -em (-m), - (-aj) vyplaka, -am, -aj; vyplknut; vyplako-va vyplai, -im, -ia *vypatit vypleti vplata, -y, .; vplatn vplatca, -u, m. vyplati, -im, -ia; vyplca vyplva, -am, -aj vyplavi (sa), -im, -ia vyplazi, -im, -ia; vyplazova vypleti, -im, -ia vplevok, -vku, m, vyplieni, -im, -ia; vy-pleovat vyplies, -pletiem, -t vyplie, -plejem, plej; vyplieva vpl, -ne, . vyplni, -im, -ia; vypa; vyplova vplnok, -nku, m. vplod, -u, m. *vyplu = vyplva, vyplavi sa vyplu, -plujem, -plu-j, vypva vyplyn, -nie, -n; vyplva vyplytva, -m, -aj, astejie premrni vplyv, -u, m. vyplznu, -ne, -nu vypn, -em, -; i vyp vpoet, -tu, m. vypota, -am, -aj; vypotava; vypotav; vypoitate-n vypou,-ujem, -uj; vypova; vypoutie vpomoc, -i, S.; vpo-mocn vypomc, -mem, -mu; vypomohol; vypomha vypomsti sa, -im, -ia; vypomstieva sa vyponosova sa,-ujem, -uj *vyporiada sa s niekm = ztova, porta sa s niekm; *vyporiadam si to s nm = vybavm si to s nm vypoti, -im, -ia vpove, -de, .; vpovedn vypoveda, -m, -aj; vypoviem, vypovedia; vypovedan vypoia, -iam, -aj; vypoiiava vypracova, -ujem. -uj vypri, -im, -ia; vyprosova vypra, -periem, -per vyprata, -cm, -ej vypratva Vprava, -y, .; vpravca {nie vprav-&"); vpravn; vpravn vyprva, -am, -aj, rozprva; vypravova vypravi, -im, -ia vyprzdni, -im, -ia; vyprzdova vyprai, -im, -ia; vypra vpredaj, -a, m. vypreda, -m, -aj; vypredva vyprevadi, -im, -ia; vyprevdza vypchnu, -ne, -nu; vyprcha Vypriahnu, -nem, -nu; vypriahi. vyprias, -pradiem, -prad; vypriada Vyprie, -priem, -pr; vypret; vypiera *vyprobova = vyska vyprosi, -im, -ia; vyprosova vyprosti, -im, -ia; vy-prosti; vyprosten vypra, -, -ia, vy-pchnu; vypria-va vypua, -, -ia vypui, -i, -ia vypudi, -im, -ia; vypuden vypukn, -nem, -n; vypukol; vypukl; vypuklina vpust, -u, m,; v-pustka vypusti, -im, -ia; vypa vypta sa, -am, -aj; vypytova sa nieo, na nieo vr, -a, m. (sova) vyrba, -am, -aj; vyrobi; vyrbate; vyrbateka vyradi, -im, -ia; vyraova vyrs, -rastiem, -rast; vyrasta; vyras-ten vrastok, -tku, m. vyrta, vypota vraz, -u, m.; vrazov; vrazn vyrazi, -im, -ia; vyra vyrka, -y, g. pi. vyrok, . vren; vrenos vyrevat sa, -em, -; vyrevva vrez, -u, m. vyreza, -reem, -re; vyrezva vrezok, -zku, m. vy riadi, -im, -ia, u-prata, vystroji *vyriadi (vec) = vybavi (vec) *vyriadi (pozdravenie) = odda (pozdravenie) vyriec, -reiem, -re-445 5; vyrieknu; vyriekol vyrinf sa, -rinie, -rin vroba, -y, .; *v. robca = vyrbate!; vrobn; vrobok (in je zarobi, zrobok) vyrobi, -im, -ia; vyrba vroie, -ia, str.; vron vroit, vron vyrojif sa, -i, -a vrok, -u, m. vron, -u, m. vyroni, -im, -ia vyrovna, -m, -aj; vyrovnva; vyrovnvac vyrozklada, -m, -aj vyrozprva, -am, -aj vyrozumie, -iem, -ej: vyrozumieva vyrbanisko, -a, str. vyrba, -em (-am), -i (-aj); vyrbava vyrubi, -im, -ia (da) vyrubova vyrukova, -ujem, -uji (s niem) vyrti (sa), -im, -ia vyrca (sa) vyrva, -rvem, -rv vyry, -ryjem, -ryj vyrva vsada, -y, .; vsad u. 2< 446 vysadi, ,-mj -ia; vysdza; vysadzova vysadn, -nem, -n; vysadat vysa, -sajem, -saj; vysva; vysva (napr. prachu) vse, -e, . vysedie, -im, -ia; vysedva vsek, -u, m. vyseka, -m, -aj; vy-sekva vsev, -u, m.; vsevok, -vku; vsevn vyschn, -nem, -n; vyschnut; vysycha; vysycha; vyschna vysiaknu, -nem, -nu; vysiaka; vysako-va vysia, -sejem, -sej; vysieva vysiela, -am, -aj; vysielac; vysiela; vysielaka vysili, -im, -ia; vysilova vska, -am, -aj; vs-kava vyskoi, -im, -ia; vyskka; vyskakova vskok, -u, m. vskot, -u, m. vskum, -u, m.; vskumn vyskma, -am, -aj vyska, -am, -aj vyskytn sa, -ne, -n; vyskyta sa; vyskytova sa vyslanec, -nca, m.; vyslanectvo vysla, -lem, -l; vysiela vsledok, -dku, m.; vsledkov; vsledn; vslednica *vslech = vsluch, vypoutie vysliedi, -im, -ia vslnie, -ia, str.; v-slnn vyslobodi, -im, -ia; vyslobodzova; vyslobod tel vyslopa, -em, - vyslovi, -im, -ia; vyslovova vslovn; vslovne (prsl.); vslovnos; vslovnostn vsluha, -y, z.; vsluka; vslun; v-slunk; vslun vsluch, -u, m. vyslcha, -am, -aj, astejie vypova; vyslchnu, astejie vypou vysluba, -y, .; vslun, -ho, str. vyslilec, -lea, m. vysli, -im, -ia; vysluhova vsluka, -y, . vyslya, -im, -ia [vn-boS. textoch), vypou *vyslchat vypova vysmdn, *nem, -n vsmech, -u, m.; v-smeok, -ku, m.\ vsmen vysmia (sa), -smejem, -smej; vysmiaty; vysmieva (sa); vy-smievan vysoina, -y, . vysoizn, vemi vysok vysokocten vysokomysen vysokokolk, -a, m. vysokouen vysokoven vysok; vy; vysoko; vyie vso, -u, m. vysoli, -im, -ia; vy-sla vsos, -ti, i. vysoti, -im, -ia; vy-sca vyspa sa, -im, -ia; vyspva vyspevova, -ujem, -uj vyspoveda, -m, -aj vyspytova, -ujem, -uj vystai, -im, -ia; vy^ staova vysahovalec, -lca, m.; vysahovalectvo 44T vysahova (sa); vy-sahva (sa) vystanovi, -im, -ia, vyhotovi vysta, vystanem, vy-stan; vystanie; vystava vyst, vystojm, vy-stoja; vystl; vystava vystatova sa, -ujem, -uj (niem); vysta-tva sa vstava, -y, i.; vystaviate; vstavn vstavba, -y, i . vystavi, -im, -ia; vystaven; vystavova; vystavovate vystihn, -nem, -n; vystihol; vystihaf; vystihova vstin vystla, -steliem, -ste-l; vystiela vystopova, -ujem, -uj vystrbi sa, -im, -ia vstraha, -y, .; vstran vystri, -im, -ia; vystrkova vystreba, -em, -; vy-strebva vstredn; vstred-nos vstrel, -u, m.; vstrelok vystreli, -im, -ia; vystriea vystrieda (sa), -am, -aj vystrieka, -am, -aj; vystrieknut; vystrekova vystrie, -striem, -str; vystiera vystriez, -streiem, -stre; vystrha vstrih, -u, m.\ vstriok, -ku vystrha, -m, -aj; vystrihn, -nem, -n; vystrihvat; vystrihova vystrha, -am, -aj niekoho pred niem; vystrha sa nieoho vstroj, -a, m.; v-strojn vystroji, -im, -a; vystrja vystrha, -am, -aj; vystruhova vstup, -u, m.; vstupok; vstupn; vstupnk vstupiv; vstupi-vos vystpi, -im, -ia; vystupova vstupnk, -a, m. vystupova, -ujem, -uj *vystydn = vychladn vysdi, -im, -ia; vy-sden vyska, -am, -aj; vysukova vysui, -im, -ia; vy-sa; vysuova vysvti, -im, -ia; vysvten; vysviaca; vysvcova; vysviacka vysvedenie, -ia, str. vysvetli, -im, -ia; vysvetova vysvetlivka, -y, g. pi. vysvetliviek, . vysvieti, -im, -ia; vy~ svecova vysvitn, -nem, -n; vysvita *vysvobodi = vyslobodi vysycha, -m, -aj; vysycha; vyschn vsyp, -u, m., vyspa* n koa, vyrka vysypa, -em, - (do-kon.); vyspa, -am, -aj (nedokon.) va, -e, ., vava, vka "vye (prsl. i predloka s genitvom); vye mlyna Vyehrad, -u, m.; vy* ehradsk *vespomenut = vyie spomenut vyetri, -im, -ia; vyetrova; vyetrovac; vyetrujci 29* 448 *veuveden ' vyS-ie uveden vina, -y, . vyin sa, -niem, -n; vyinutie Vyi, -ijem, -ij; vyva; vyvaka vivka, -y, .; viv-krka; vivkrstvo vka, -y, .;, vkov vykeri, im, -ia; vykiera (sa) Vyklba, -em, -; vy-klbn; vyklbva Vykoli, -im, -ia; vy-kolova Vykopi, -im, -ia vykraba, -em, -; vy-krabn, -nem, -n; yykrabova vykvari, -im, -ia; vykvarva; vy-Ikvra vyahn, -ne, -n; vyaha; vyaho-Va vyliapa, -em, -u vyn vy; vyie vytebota, -cem, -e vyticova, -ujem, -uj vytpa, -em, -u vytrbi, -im, -ia; vystrkova vytva, -em, - vytvera sa, -m, -aj vyumie, -, -ia vyvihn sa, -nem, -n vyf, vyje, vyj (pes vyje), astejie zavja vytacka sa, -m, -aj vyta, -am, -aj; vytoi Vytka, -y, g. pi. vy-tok, . vah, -u, m. vyahova; vytiahnu; vyahovadlo *vytpae = vhrevn vytra, -am; -aj vytasi, -im, -ia vya, -tnem, -tn; vyfal; vytna vyai, -im, -ia vaok, ^ku, m. *vyten = vyznaen, naznaen vten; vtenik vyteperi sa, -im, -ia vyteen vytiahnu, -nem, -nu; vyahova vytiec, -teie, -te; vyteka *vtisk = exemplr, vtlaok vytisn, -nem, -n; vytska vtka, -y, .; in je vitka vytkn, -nem, -n (ruku, nohu) vytlai, -im, -ia; vtlaok, -ku, m., exemplr; vytla; vytlaova vytlcf, -tliem, -tl; vytka vytoi, -im, -ia; vyta vtok, -u, m. vytopi, -im, -ia; vytpa *vtopa = vhrevn *vtopn = vhrevn vytri, -im, -ia; vyta vytrepa, -em, - vytreti, -im, -ia; vy-triea; vytreova vytrezvie, -iem, -ej vytrias, -trasiem, -tras; vytriasa vytrieli, -im, -ia, vy-rti sa vytrie, -triem, -tr; vytiera vytrhn, -nem, -n: vytrha; vytrhva, vytrhova vytrovi, -im, -ia vytrpie, -im, -ia vytrbi, -im, -ia; vytrubova vtrus, -u, m. vytrsi, -im, -ia vytrva, -m, -aj; vytrvva;. vytrval; vytrvalos vytrenie, lepie nadenie vtrnosti, -t, . po-449 mno.; vtrnk, -a; m. vyti (sa), -im, -ia vtvarn; vtvarnk; vtvarnctvo; vytvra vtvor, -u, m. vytvori, -im, -ia; vytvra vyti, -im, -ia; vytyova vytka, -am, -aj; in je vyta vuba, -y, . vyuenec, -nca,. m. vyui, -im, -ia; vy-a; vyuova; vyuovac; vun vydi, -im, -ia; vy-udzova vyumva, -am, -aj vyui, -ijem, -ij nieo; vyuva vyuitkova, -ujem, -uj vyvbi, -im, -ia vyvadi sa, -im, -ia Vyvdza (od vyvies) vy vali (sa), -im, -ia; vyva; vyvaova vyvaka, -m, -aj vyvari, -im, -ia; vyvra vvarok, -rku, m. vyva (od vyviez, vyvozi); vyvka; vyvatel vyvi, -im, -ia; vyvaova vvaok, -ku, m. vyvzova; vyvzovac vyvesi, -im, -ia; vy-vea; vyvesova vvesn vvesok, -sku, m. vyvetri, ^m, -ia; vyvetra; vyvetrva vy via, -vejem, -vej; vyvieva vyviaza, -em, -u; vyvzova *vyviaza si nieo = vymieni si nieo, vyhradi si nieo vyviaznu, -nem, -nu vyvies, -vediem, -ved; vyvdza vyviez, -veziem, -vez; vyva vvin, -u, m. vyvin, -niem, -n; vyvja; vyvinova vyvli; vyvla vyvlda, -dem, -dzu vyvlastni, -im, -ia; vyvlastova; vyvlastovac vyvliec, -vleiem, -vle; vyvlieka; vy-vlieknu vvod, -u, m. vyvodi, -im, -ia; vyvodzova vyvodi, -im, -ia vvoj, -a, m.; vvojov vvojka, -y, g. pi. v-vojok, . vyvola, -m, -aj; vyvolva; vyvolva; vyvolvate!; vyvolvai vyvolenec, -nca, m, vyvoli, -im, -ia vvoz, -u, m.; vvozn vvozca, -u, m.; vyvatel vyvozi, -im, -ia; vyva vvrat, -u, m. vyvrti, -im, -ia; vyvraca vyvrhe, -a, m. vyvrhn, -nem, -n; vyvrhova vyvrie, -vrie, -vr; vyviera vyvi (sa), vypomsti (sa) na niekom vyvta, -am, -aj| vy vtava vvrtka, -y, & vyvenec, -nca, m. vyvenina, -y, , vyvi, -im, -ia; vyvyova vyza, -y, g. pi. vz, . (ryba); vyz, -ia, -ie; vyzina vyzaukovaf, -ujem, -uj vyzbja, -am, -aj, vylpi vzbroj, -e, z. vyzbroji, -im, -a; vyzbrojova vzdoba, -y, .; v-zdobn; vyzdobi 450 vyzdvihn, -nem, -n; vyzdvihova vyzdvihn z radu = pozbavi radu, suspendova vyzera, -m, -aj vyziabnu, -nem, -nu; vyziabnut vyzska, -am, -aj vyzlti, -im, -ia; vy-zlacova vyzliec, vyzleiem, vyzle; vyzlieka vyznai, -im, -ia; vyznaova vznan vznam, -u, m.; vznamn vyznamena, -m, -aj; vyznamenanie; vy-znamenva *vznamupln = vznamn vyznanie, -ia, str. vyzna, -znm, -znaj; vyznva vyznava, -a, m. vyznie, -znejem, -znej; vyznieva vzor, -u, m. vyzradi, -im, -ia; vy-zrdza vyzrie, -zriem, -zr; vyzera, pozera vyzu, -ujem, -uj; vyzva vzva, -y, g. pi. vziev, . vyzva, -am, -aj vyzvra, -am, -aj vyzva, -zvem, -zv; vyzvanie; vyzva vyzveda, -a, m.; vy-zvedastvo vyzveda, -m, -aj; vyzvedie (sa), vy-zviem, vyzvedia vzvedy, -ov, m. po-tnnozn; vzvedn vy zvta (sa), -am,-aj; vyzvtava vyzva; vyzvac, vyzvav vyalova (sa), -ujem, -uj vyarova, -ujem, -uj vya, -nem, -n; vy-ina vyiada, -am, -aj; vyadova vin, -u, m.; vinok, -nku; vinky, -ov, m. pomn.; vinkr, -a, m. vyi, -ijem, -ij; vyit viva, -y, S.', vivn; vivn, -ho, str.. vyivi, -im, -ia; vyivova vyla, -y, S, (pes); vy-Ia, -aa, str., mal vyla vymka, -am, -aj vyobra, -em, - vyra, -eriem, -er; vyiera vzcny vzjomn; vzjomnos vzpt (prsl.), zp vzatie, -a, str. (od vzia) vzbla, -im, -ia; vzbl-ka; vzblknu vzbudi,-im, -ia; vzbudzova vzbura, -y, g. pi. vzbr, i. vzbri (sa), -im, -ia; vzbrenec, -nca, m. vzda (sa), -m, -aj; vzdva (sa) vzdela (sa), -m, -aj; vzdelanie; vzdelanos; vzdelva (sa); vzdelvatel; vzdelvac vzdialen; vzdialenos vzdiali (sa), -im, -ia; vzaova (sa) vzdor, -u, m.; vzdor-n; vzdorova; vzdorovit; vzdorovi-tos *vzdor: 1. *vzdor tomu = jednako, hoci; 2. *vzdor zkazu = proti zkazu vzduch, -u, m., povetrie; vzduchov; vzdun vzducholo, -de, . vzduchoplavba, -y, .; vzduchoplavectvo vzdu (sa), vzdujem, vzduj; vzdva vzdych, -u, m.; vdy-\ 451 chaf; vzdychva; vzdychn vzhad, -u, m. vzhadom na nieo (nie vzhadom k nieomu") vzhliadnu, -nem, -mi vzchod, -u, m. vzchodi, -, -ia; vzchdza; zboie vzchdza vzchopi sa, -im, -ia vzia, vezmem, vezm; vzal; vzat *vziaf itok = ma itok vzs, vzde, vzdu (zboie, slnko vzde) *vzkaz = odkaz *vzkza = odkza vzkli, -i, -ia vzkriesi, -im, -ia; vzkriesenie *vzkrsnf = skrsn vzkypie, -im, -ia vzlet, -u, m.; vzletn vzletie, -im, -ia; vzlieta vzlyka, -m, -aj; vzlykanie; vzlykot vzmha sa, -am, -aj vzmach, -u, m. vzmc sa, vzmem, vzmu; vzm sa; vzmohol sa vzmui sa, -im, -ia vzna sa, -am, -aj vza sa; vznmat sa vzneen; vzneenos Vznet, -u, m.; vznetliv; vznetlivos vznies, vznesiem, vznes; vznesen vznieti, -im, -ia; vzne-cova vznik, -u, m.; vznika; vznikn vzop sa, vzopnem, vzopn; in je sop sa vzor, -u, m.; vzorn vzorec, -rca, m.; vzor-cov vzorka, -y, .', vzorko-v *vzostupn = stpa-v, stpajci *vzpeova sa = brni sa vzpna sa, -am, -aj; in je spna sa vzplan, -niem, -n, astejie vzbknu; vzplanutie *vzpomen = spomen; *vzpomienka = spomienka vzpriami sa, -im, -ia vzpruha, -y, g. pi. vzprh, .; vzprui-na; vzprui (sa) vzrast, -u, m. vzrs, vzrastiem, vzrast; vzrasta *vzrost = vzrast vzah, -u, m,; vzahova (sa) na nieo; vzan vztek, -u, m. (bsn.); vzteka sa, besni *vztekl = besn vzti, -im, -ia; vztyova vzva, -am, -aj vdy, vdycky (prsl.) vi sa, vijem, vij; vva sa W Watt, -a, m. (meno o-sobn); vat, -u, m. waterproof (angl., taj uoterprf), -u, m. weekend (angl., taj vkend), -u, m. X Xantipa, -y, i. Xavr, -a, m. Xnia, -ie, . Xenofn, -nta, m. Xc/xes, -sa, m. xylofon, -u, m. xylograf, -a, m., drevo-rytec xylza, -y, . Y Ynkee (angl., taj jenki), m. neskl., prezvka Amerianov York, -u, m.\ New 452 York (taj fJjork); newyorsk (taj -jorsk) ypsilon, -u, m. yzop, -u, m. (rastlina) Z z, zo (predl. s genit-vom); z vrchu, zo stromu, zo strany; in je s vrchu, so stromu, so strany za (predl.); za takchto okolnost" = v takchto okolnostiach zababui sa, -im, -ia zabali, -im, -ia; zahaova *zabarvi = zafarbi zbava, -y, S.; zbavka; zbavn; zbav-nk zabva (sa), -am, -aj; zabavi (sa) *zabedni = zadebni zabehn, -nem, -n; zabehova; zabieha zabelie sa, -iem, -ej zabezpei, -im, -ia; zabezpeova zbezpeka, -y, . zabieli, -im, -ia zabjaka, -y, . zabijak, -a, m. zabi, -bijem, -bij; zabja zabfaa, -i, -ia; za-blakn Zbiatle, -ia, str. zblesk, -u, m. zabldettec, -nca, m. zabldi, -im, -ia zablysn (sa), -nem, -n; zablska sa zablya (sa), -, -ia zabsi, -im, -i a zboj, -a, m.; Zboj, -a (vlastn meno) zabolie, -, -ia; zabo-lieva zabor, -u, m.; zborov Zhorie, -ia, str. zabori (sa), -im, -ia; zabra (sa) zaboi sa, -im, -ia zbradlie, -ia, str. zabrni, -im, -ia; zabraova zabra, -beriem, -ber; zabera; zabranie zabdnu, -nem, -nu; zabda Zbreh, -a, m.; zbre-sk zabriedi sa, -i zabrzga, -am, -aj zbudliv; zbudlivos. zabudn, -nem, -n; zabudnut; zabdal *zabva = zabda *zabva sa = zaobera sa niem zacelie, -ie, -ej zaceli, -im, -ia; zace-Tova zacenga, -m, -aj zacnova, -ujem, -uj zclona, -y, . zacloni, -im, -ia; zacla; zclonov! zacnie sa; zacnie sa mi *zacpa = zapcha zacvenda, -, -ia zaadi, -im, -ia zaapi, -im, -ia zaa, zanem, zan; zana; zana sa zaepi, -im, -ia zaerveniet sa, -iem, -ej zaiahnu, -nem, -nu nieo zaiatok, 4ku, m.; zaiaton; zaiatonk; zaiatonka zaierni, -im, -ia; za-ierova zin, -u, m.; zinok, -nku, m. zata sa, -am, -aj zarie, -riem, -r; zaiera zau, -ujem, -uj zad, -u, m.; zadok, -dku zaakova, -ujem, -uj *zaakova z radu = zriec sa radu zadarmo (prsl.) zada, -dm, -daj; zadva; zadvae zadvi, 4m, -ia zadebni, -im, -ia; za' debova 453 zadeli, -Im, -ia; zade-ova zder, -u, m. zadiera, -am, -aj; za-drie zadlvif, -im, -ia zadlho (jprsl) zadi sa, -im, -ia zadn; zadnina, poza-dok, vcudky; zad-nica zadosuinenie, -ia, str. zados urobi, uini zadovi (si), -im, -ia zdrapiv; zdrapivos zadrapi (sa); zadrapo-va sa zdrapka, -y, S. zadriema, -em (am), -u (-aj); zadriemnu zadrie, -driem, -dr; zadiera zadrhn (sa), -nem, -n; zadha (sa); zadrhva (sa) zdruha, -y, . *za druh = po druh zadra, -im, -ia; zadriava; zadrova zaduben; zadubenos zduch, -u, m., astma; zdun zaduma sa, -m, -aj; zadumanie; zaduman zdumiv; zdumivos Zadunajsko, -a, str.; zadunajsk zadunie, -, -ia zadusi (sa), -im, -ia; zada (sa) zdun (zdun oma) zadu, zaduje, -j; zadul, zadut *zdych = zduch zadycha sa, -im, -ia zaerda, -i, -ia zafarbi, -im, -ia; zafarbova zafr, -u, m. (kame); zafrov (prste) zagnif, -im, -ia zagniavi, -im, -ia zha, -y, . zhada, -y, .; zhadn zahdza, -dem, -du; zahodi zahji, -im, -ja (horu, lku) *zahji shromadenie = otvori shromadenie *zahajovacie predstavenie = otvracie predstavenie zahfa, -am, -aj; za-hla zahali, -im, -ia; zahaova zhaka, -y, z.; zhaiv zahamova, -ujem, -uj, zabrzdi zaha, -am, -aj; zahna zahanbi, -im, -ia; zahanbova zahasi, -im, -ia; zah-a zha, -te, S.; zhatie, -ia, str., zahaten cesta, prekka zahati, -im, -ia zahadie sa, -im, -ia zahladi, -im, -ia; za-hladzova zhlavie, -ia, str. zhlavn zahlieni, -im, -ia zahlobi, -im, -ia zahlui, -im, -ia; 2a-hla zahna, -eniem, -enu; zaha zahn, -hnem, -hn; zahna, zahba zahodi, -im, -ia; zahdza; zahadzova zahoji, -im, -a zhon, -a, m.; zhon-ek zhork, -a, m.; Zhork, obyvate Zhoria; Zhorcka; zhorcky zhorie, -ia, str.; zhorsk; zhork zahorie, -im, -ia; za-hra; obilie zahra za horca zahovori, -ira, -ia; ali ovra 454 zahrabaf, -em, -; za-hrabova; zahrab-va; zahrabva zhrada, -y, .; zhradka; zhradn; zhradnk; zhradnka; zhradncky; zhradnctvo; zhrad-njli zahradlf, -im, -ia; za-hrdzat; zahradzo-va zahraniie, -ia, str.; zahranin zahra, -hrm, -hraj; zahrva zahrdosl, -im, -ia Zhreb, -a, m.; Zhreb-an; Zhrebianka; zhrebsk zahrei, -im, -ia zahriaknu, -nem, -nu, zakrknu; zahriaka-va zahria, -hrejem, -hrej; zahrial; zahriaty; zahrieva zahrkta, -a, -ai zahrmie, -im, -ia zahrn, -niem, -n: zaha; zahrnova zhrobie, -ia, str.; zhrobn zahrozi, -im, -ia zahri (sa), -im, -ia zahryzn, -nem, -n; zahrza zhuba, -y, S.; zhubn zahubi, -im, -ia zhumnie, -ia, str. zahs, -hudiem, -hu-d; zahda zahvzda, -am, -aj; zahvizdn zhyb, -u, m.; zhybka zahba, -am, -aj; za-hybova zahyn, -niem, -n; zahynul zachdza, -am, -aj zachdzka, -y, g. pi. zachdzok, . Zachari, -a, m. zachcie sa, zachce sa; zachcelo sa zachladi, -im, -ia zachlopi, -im, -ia; za-chlopn zachmri, -im, -ia zchod, -u, m. zachodi, -im, -ia; zachdza zachova (sa), -m, -aj; zachoval; zachovalos; zachovva zchrana, -y, . zchranca, -u, n. pi. -ovia, m. zachrni, -im, -ia; zachraova zachrpnuf, -nem, -nu; zachrpnut zchvat, -u, m. zachvti, -im, -ia; zachvacova zchvev, -u, m. zachvie sa, -chvejem, -chvej; zachvieva sa zachyti, -im, -ia; zachytva, zachycova zaihra sa, zaihrm, za-ihraj, zahra sa zaiskri sa; zaiskrilo sa mu v oiach zaiste, istotne zaisti, -im, -ia; zaisova; zaisovac zajac, -a, n. pi. -e (zo-sob. n. pi. -i), m.; zajaik, -ka; zaja-ek, -ka; zajko; zaja; zajaina zajakn sa, -nem, -nu; zajaka sa; zajakva sa zaja, zajmem, ^ajm; zajatie; zajma; zajatec; zajatkya zjazd, -u, m.; zjazdn zajedno (prsl.) *zjem = zujem zajes, -jem, -je, -jedia; zajeda *zajma sa == zaujma sa;. *zajmav = zaujmav zjs, zjdem, zjdu; zjdi, zjdite; zjs sa zajtra; zajtraj; zajtrajok zkal, -u, m. zaklaka, -y, S.; za-kla 455 zakali, -im, -ia; zakaova Zakarpatsko, -a, str.; zakarpatsk zakaa, -lem, - zkaz, -u, m. zakza, -em, -u; zakazova zkazka, -y, .; zkaznk zakadm {prisl), vdy zkern; zkernik; z-kerncky; zkernc-tvo zakiaT {prisl.), dokia, pokia zakikirka, -a, -aj zklad, -u, m.; zkladn; zkladina; z-kladinov; zklada zaklada, -m, -aj; zakladac; zakladate zakaga, -m, -aj zakla, -kolem, -kolu; zaklanie; zakla; zaklaka zaklia, -kajem, -ka-j; zakliatie; zakliaty; zaklna; zaklna zakliesni, -im, -ia *zaklopi = zachlopi zklopka = zchlop-ka zakli, -im, -ia; za-kuovat zaknihova, -ujem, -uj zkolesnk, -a, m. zkon, -a, m.; Star, Nov zkon; zkonit; zkonn; zkonnk, -a, m. (sbier-ka zkonov i biblick zkonnk); zko-nk, mal zkon zkonodarca, -u, n. pi. -ovia, m.; zkonodarn; zkonodarstvo zkop, -u, m. zkopnk, -a, m.; z-kopnctvo zakoreni (sa), -im, -ia; zakoreova (sa) zakos, -u, m., pokos zakosli, -im, -ia zakosi, -im, -ia; za-ka zkosnk, -a, m. zakotvi, -im, -ia; zakotvova zakrtko (prisl.) zakria, -im, -ia; zakrknu *zakrn = zakrpatie zakroi, -im, -ia; za-kroova zkrok, -u, m., zakroenie zakrpatie, -iem, -ej; zakrpaten zkpok, -pka, m. *zkrsok = zkpok zkruta, -y, .; zkrut-ka zakrti, -im, -ia; za-krca; zakruco-va zakrvavi, -im, -ia zkryt, -u, m. zakry, -kryjem, -kryj; zakrva zakpi, -im, -ia; zakupova zakri, -im, -ia zaksi, -im, -ia; zaka; zakusova zkusok, -sku, m, zkutie, -ia, str. zakvasi, -im, -ia; za-kvasova zakvitn, -nem, -n; zakvitnut zakvoka, -m, -aj zakm (prisl.) zaha, -y, . zaahn, -nem, -n; zalieha zalanskm (prisl.), predvlani zalepi, -im, -ia; zalie-pa; zalepova zlesk, -a, m. zalesni, -im, -ia; za-lesova zlet, -u, m.; zlety; zletn; zletnk zaletie, -im, -ia; zalieta; zaletova zlev, -u, m.; in je zliv (morsk) zlea, -im, -ia 456 zlea, -i, -ia na nieom (nie od nieoho") *zleitos = vec zalia, -lejem, -lej; zalieva zaliea sa, -am, -aj niekomu zaliez, -leziem, -lez; zalieza zalka sa, -am, -aj zliv, -u, m. (Terstsk zliv); in je zlev (napr. kvetov) zloh, -u, m.; zloa zloha, -y, .; zloka; zlon; zlonk zaloi, -Im, -ia; zaklada zruba, -y, .; zub-n zabi (sa), -im, -ia; zabenie zali, -im, -ia, zahodi zaudni, -im, -ia; zaudova zamasti, -im, -ia; za-masten zamat, -u, m.; zamatov zamaza, -em, -; za-mazva zamdlie, -iem, -ej; zamdlieva zamedzi, -im, -ia; zamedzova zmena, -y, g- pi- z-men, g. zameni, -im, -ia; zamiea; zameova zmeno, -a, g. pi. z-men, str.; zmen-n zmer, -u, L -e, m.; zmern zamera, -iam, -aj; zameriava; zameriavac zamestna, -m, -aj; zamestnanie; zamestnanec; zamestnaneck; zamestnva; zamestnvate zameka, -m, -aj; zamekva zmet, -u, m. zameta, -m, -aj; zameta zamiea, -am, -aj, vi zameni zamieavo (prsl.) zmienka, -y, . zamieri, -im, -ia zamiesi, -im, -ia; zamiea, -am, -aj zamies, -metiem, -metu; zameta, -m, -aj; zametva; zameta; zametaka zamieta, -am, -aj; zamietav; zamietnu zamilova sa, -ujem, -uj, zabi sa zmka, -y, . (vo dverch); zmok, -mku, m. (hrad) zamkn, -nem, -n; zamkna; zamyka za mladi zamla, -im, -ia; zamrka; zamknu; zamlova *zamlva sa = pi sa zamoi, -im, -ia; za-ma zmonk, -a, m.; z-moncky; zmonctvo zmok, -mku, m.; zmock; Nov Zmky; novozmock zmorie, -ia, str.; zmorsk zamori, -im, -ia zamorusen zamota, -m, -aj; zamotva-zmon; zmonos zamrai sa, -im, -ia zamrazi, -im, -ia zamreova, -ujem, -uj zamrie, -mriem, -mr zamrzn, -nem, -n; zamrznut; zamza zama, -e, g. pi. zam, . zamurova, -ujem, -uj zamti, -im, -ia zamyslie sa, -im, -ia; zama; zamyslen; zamyslenos za, zaho, za neho zadrie, -ia, str. zana, -am, -aj 467 zanedba, -m, *ajt3-zanedbva zanedlho (prisl.) zanechaf, -m, -a ju; zanechva znechtie, -ia, str.; z-nechtn; znechtni-ca zanemie, -em, -ej zaneprzdni, -im, -ia; zaneprzdnenie; za-neprazdova znet, -u, m., zpal; znetliv zanevrie, -vriem, -vr; zaneviera zaho, za, za neho zanies, -nesiem, -nes; zanosi; zan-a zanieti,-im, -ia; zane-cova znik, -u, m. zanikn, -nem, -n; zanikol; zanika *zanfma sa = zaujma sa; *zanimav = zaujmav zanitova, -ujem, -uj zanti, -im, -ia zanovit; zanovitos zaucha, -m, -aj zaobali, -m, -ia; za-obalova zaobedova si, -ujem, -uj zaobera sa, -m, -aj niem zaobcbodi, -im, -ia s niem; zaobchdza; zaobs (sa) zaoblaif sa, -. -ia zaobstara = zadovi zaobu, -ujem, -uj; zaobva zaoceli, -im, -ia; za-ocelova zaodie, -dejem, -dej; zaodieva zaokrhli, -im, -ia; zaokrhova zaokry, -kryjem, -kryj; zaokrytie; za-okrva zaopatri, -im, -ia; za-opatrova; zaopatrovac zaora, -oriem, -or; zaorva zosok, -ska, m. = z-kolesnk zaosta, -ostanem, -ostan; zaostal; zaostva zaostri, -im, -ia; zaostrova zpa, -e, z. zapi sa, -im, -ia zpad, -u, m.; zpadn; zpadnk zapadn, -nem, -n; zapada; zapad-va zpadoesk zpadoeurpsky zpadoslovensk zpach, -u, m. zapcha, -am, -aj; zapchnu zpal, -u, m.; zpaln; zpaliv; zpalka zpalist zapli, -im, -ia; zaplenie; zapaova zpalka, -y, . zpalnika, -y, . zpaln zapaova, -a, m. zapamta, -m, -aj zapanta, -m, -aj zapari (sa), -im, -ia; zaparova sa zpas, -u, m. zpasite, -a, str. zpasi, -m, -ia zpasnk, -a, m.; z-pasnicky zpstie, -ia, str.; z-pstky,-stiek, , po-mnon; zpstn zap, zapnem, zapn; zapl; zapt; zap-tie; zapna zp (prisl.), vzpt zapeati, -im, -ia zapekaka, -y, S. zapeka, -m, -aj zaperi (sa), -im, -ia zapcha, -m, -aj; zapchva zapiec; -peiem, -pe; zapeka zapiera, -am, -aj zapicha, -m, -aj; zapichn; zapichova 458 zapna, -am, a ju; zapnac; zapnadlo; zapna zapink, -y, ., spon-ka zpis, -u, m. zapsa, -em, -u; zapisova zapska, -am, -aj zpisky, -kov, m. po-mnon zpisn, -ho, str. zpisnica, -ce, .; z-pisnin; zpisnine zpisnk, -a, m. zapisovate, -a, m. zapi, -pijem, -pij; zapja zaplaka, -em, - zplata, -y, . zaplta, -am, -aj zaplati, -im, -ia zplava, -y, . zaplavi, -im, -ia; zaplavova zaplesa, -m, -aj zaplesn, -nem, -n zpletka, -y, . zaplies, -pletiem, -plet; zapleta zaplni, -im, -ia; zapna; zaplova zapiii, zapuva, -pu-jem, -puj zapn, -em, -; i za-p zapota, -am, -aj; zapotava; zapotaten zapodieva sa, -am, -aj niem zpoa, -le, g. pi. z-pol, ., bralo *zapomen = zabudn; *zapomina = zabda zpona, -y, . zpor, -u, m,; zporn {napr. genitv) zporka, -y, . *zapotreby = treba zapotroi, -im, -ia zpove, -de, . {in je zkaz) zapoveda (sa), -m, -aj; zapoviem, -povedia {in je zakza) zapovrhn, -nem, -n; zapovha; zapovr-hova zprah, -u, m.; zpra-n zapren zapraa, -, -ia zapra, zaperiem, -r zapravi, -im, -ia; za-prva *zapravi (peniaze) = zaplati, posla (peniaze) zaprai, -im, -ia; za-pra zpraka, -y, . zapreda, -m, -aj; zapredva; zapre-danec zapriaha, -am, -aj; zapriahnu?, -nem, -nu zaprias, -pradiem, -prad; zapriada zaprini, -im, -ia {len v odbornej rei), sprvne spsobi, zavini zaprie, -priem, -pr; zapiera zaprisaha, -m, -aj; zaprisahva zapli sa, -im, -ia zprtok, -tka, m. zapudi, 4m, -ia; za-pudzova zapuchn, -nem, -n; zapcha zapusti, -im, 4a; zapa zaputna, -m, -aj zapri sa, -im, -ia zapta, -am, -aj zarba, -am, -aj zari sa, zarilo sa mi zaradova sa, -ujem, -uj zarmova, -ujem, -uj zarnky {prsl.), za vasnho rna zars, -rastiem, -rast; zarasten; zarasta zarta, -am, -aj, zapota zaraz {prsl.), hne zarazi, -im, -ia; zara 459 zarka, -y, g. pi. za-rok, . zarehota sa, -m, -aj zarehta, -rehce (reh-t), -c (-taj) zareazi, -im,-ja zareva, -em, - zrez, -u, m. zareza, -em, -; za-rezva zariadi, -im, -ia; zariaova zariec (sa), -reiem, -re; zarieknu (sa); zarieka (sa) zrieie, -ia, str. zarmti, -im, -ia; za-rmten; zarmucova zrmutok, -tku, m. zarobi, -im, -ia; zarba zrobok, -bku, m.; z-robek, -a; zrobkov zrod, -u, m.) zrodok, -dku, m.; zrodkov zarosi, -im, -ia zrove (prsl.) zarovna, -m, -aj; zarovnva zruba, -y, . zarba, -em, -u zarua, -, -ia zarui, -im, -ia; zaruova zrun, -ho, str. zruka, -y, . zrulie, -ia, str. zarya, -, -ia, zarua zary, -ryjem, -ryj; zaryt; zarva *zra, zahra = za-erda zas, zasa (zase) zsada, -y .; zsadn zasadi, -im, -ia; za-sdza zasadn, -nem, -n; zasadnutie; zasada zsah, -u, m. *zaseda = zasada zsek, -u, m. zasekn, -nem, -n; zaseka zaschn, -nem, -n; zasycha; zaschna zasiahnu, -nem, -nu; zasahova zasia, -sejem, -sej; zasieva zasiela, -am, -aj; za-sielatel, zasielatestvo zsielka, -y, g. pi. zsielok, . zasipie, -im, -ia zasklepi, -im, -ia zaskli, -im, -ia; zasklen; zasklieva zaskoi, -im, -ja zskok, -u, m. zaskvie sa, -ejem, -ej; zaskvieva sa zasla, -lem, -l; zasiela zaslepi, -im, -ia; za-slepova zasbi, -im, -ia; zasluhova zaslukova, -ujem -uj zsluha, -y, .; zslun zasli, -im, -ia nie~ o; zasli sa o nieo; zaslil o vlas; zasluhova zslun zaslzen; zaslzi zsmaka, -y, z. zasmia sa, -smejem, -smej zasmudi, -im, -ia zasmuil; zasmuilosf zasnei, -im, -ia zasnbi (sa), -im, -ia; zasnubova zsoba, -y, .; zsobn; zsobre zsobi, -im, -ia; zsobova; zsobovac zasoli, -im, -ia; zas-Ia zaspa, -spm, -spia; zaspva zaspieva, -am, -aj zstanca, -U, n. pi. -ovia, m. zastanie, -ia, str. za star zastarie sa, -iem, -ej do nieoho zasta ' (sa), -stanem, -stan; zastva 460 \ zstava, -y, J.; zstavka (in je zastvka); zstavnik; zstav-nika *zastavre > zloa zastava, -iam, -aj; zastavan zastavi, -im, -ia; zastaven; zastavova *zastavi (zlat veci) = zaloi (zlat veci) zastvka, -y, i. (na eleznici) *zstavn prvo = zlon prvo zastenaf, -m, -aj zstera, -y, g. pi. lister, i. zastieradlo, -a, str. zastiera, -am, -aj; zastrie zastihn, -nem, -n; zastihol; zastihnut; zastihova zstoj, -a, m., funkcia zastokn, -nem, -n, zatkn, zastri zastrja sa, -am, -aj zastrai, -im, -ia; zastraova zastri, -im, -ia; zastr-kova zastreli, -im, -ia zastrieka, -am, -aj; zastrieknu zastrie, -striem, -str; zastiera zastriha, -m, -aj; zastrihn, -nem, -n; zastrihova zastrha, -am, -aj; zastruhovat zstup, -u, m zstupca, -u, n. pi. -ovia, m. zastpi, -im, -ia; zastpenie; zastupova zastupitestvo, -a, str. zsuvka, -y, z. zsuvn zasvti, -im, -ia; zasvcova sasvieti, -im, -ia; za-svief, zasviete zsvit, -u, m. zasvltn, -ne, -n; zasvita zasya, -im, -ia zasycha, -m,' -aj zsyp, -u, m. zasypa, -em, - (do-kon.); zasypa, -am, -aj (nedokon.); zasypva zasti, -im, -ia; zasy-cova zaantroi, -im, -ia zai, -ijem, -ij; zava zakodi, -im, -ia zkodn; zkodnk; zkodncka zakrea, -im, -ia zakrie, -kriem, -kr zakripie, -, -ia, za-krpa, -a; zakrip-nt zkrt, -u, m. zakrti, -im, -ia zakll, -im, -ia *zaliami = zahlie-ni zaliapnu, -nem, -nu; zaliapa zal zamari, -im, -ia zanurova, -ujem, -uj zapati, -im, -ia zapini, -im, -ia z, -ti, . (psn.), nenvis zatepit, -im, -ia ztita, -y, .; ztit-n; zititnik zatti, .im, -ia zaumie, -, -ia za, -a, n. pi. zaovia, m.; zako *zatka = zkruta zataji, -im, -a; zatajova zatarasi, -im, -ia; za-tarasova zatrat sa, -am, -aj zaa, -tnem, -tn; zaat; zaatos; zatna zaai, -im, -ia; zaaova zatemnie, -ie, -ej zatemni, -im, -ia; za-temovanie; zatem-ovaci zatiahnu, -nem, -nu; zaahova zatiaf (prlsl.) 461 zatiec, -teiem, -te; zateka zatieni, -im, -ia; za-tieova zatchnu, -nem, -nu; zatcha ztisk; Ztiie zatisn, -nem, -n; za-tskaf ztiie, -ia, str. ztka, -y, g. pi. ztok, S. zatkn, -nem, -n; zatka; zatykai; zatknut zatlai, -im, -ia; zatla; zatlaova zatc, -tliem, -tl; zatka zatmenie, -ia, str. zatmi (sa), -i, -ia; zatmieva (sa) *zatn = zaa zato (prsl.), preto, prir tom zatoi, -im, -ia; zat-a ztoka, -y, J.; ztoka; ztoina zto, -e, ., plytk yoda zatni, -im, -ia zaton, -niem, -n ztopa, -y, . zatopi, -im, -ia; za-tpa gatrati, 'im, -ia; za-tratenec; zatracoval zatrepaf, -em, -; za-trepota ztrepka, -y, i. zatrea, -im, -ia zatrhn, -nem, -n; za-tha; zatrhova zatrias, -trasiem, -tras; zatriasol; zatria-sat zatrie, -triem, -tr; za-tiera zatrbi, -im, -ia zatuchc, -ne, -n; zatuchnut zatla sa, -am, -aj zati, -im, -ia zatvor, -u, m. zatvori, -im, -ia; zatvra ztvorka, -y, S. zatvrdi, -im, -ia; zatvrdzova; zatvrdn; zatvrdnut zatyka, -a, m. ztylie, -ia, str. atm (prsl.), astejie zatia zatmny = doasn zaui, -im, -ia niekoho do nieoho; zaa, zauova zatova, -ujem, -uj zadi, -im, -ia zaucho, -a, g. pi. za-ch, str. zauja, -jmern, -jm; zaujatie; zaujma, -am, -aj; zaujmav; zaujmavos zujem, -jmu, m. zaumieni si, -im, -la zaupie, -iem, -ej zaukova, -ujem, -uj *zunica = nunica zauzdi, -im, -ia zauzli, -im, -ia; za-uzova zvada, -y, . zavadi, -im, -ia; zavdza, preka *zvadn = chybn zavdza (od zavies) zavali, -im, -ia; zavra, zavaova zavalit; zavalitos zava,-am, -aj; zavoa zavari, -im, -ia; zavra; zavran; zavranina *zavazadlo = batoina zava, -am, -aj; za viez; zavka, -y, S. zvaie, -ia, str.', zvan Zvaie (za Vhom), -ia, str.; Zvaan; zvask; Zvan Poruba zavi, -im, -ia zvan; zvanos zvzn; zvznos zvzok, -zku, m. zavzova; zaviaza zavas, zavasu (prsl.), asne, vas zaverom (prsl.), predverom 30 462 zavai sa, -im, -ia; zavaova sa zavda, -m, -aj; za-vdva zvdavok, -vku, m. zvej, -a, m. zavea (prsl.), dlho zver, -u, m.; zveren; zvierka zaveri sa, -im, -ia zves, -u, m.; zvesn zavesi, -im, -ia; za-vea; zavesova zvet, -u, m.; zvetn zvetie, -ia, str. zvetrie, -ia, str.; z-vetern zavia, -veje, -vej; zavieva zaviaza, -em, -u; zavzova zaviaznu, -nem, -nu zvidie, -im, -ia zvierka, -y, . zavies, -vediem, -ved; zavdza zaviez, -veziem, -vez; zavozi; zavaf zavja, -a, m. {mot) zavja, -jam, -jaj; zavi (do epca) zvin, -u, m. zavini, -im, -ia; za-viova zavin, -niem, -n; zavinova zvisie, -im, -ia od niekoho; zvisl; zvislos (in je zvislos, t. j . poiadavka) zvis, -ti, .; zvistliv, zvistiv; z-vistn zvistnk, -a, m.; z-vistnica zvit, -u, m.; zvitok, -tku, m. zvit, -vijem, -vij; zavit; zavitie; zavja; zavja zavta, -am, -aj zvitnica, -e, ., pirla zavli, -im, -ia; za-vla zavlai, -im, -ia; zavlaova zavliec, -vleiem, -vle; zavlieka zvod, -u, m.; zvodn zvodie, -ia, str. zvodite zvodi, -im, -ia; preteka sa; zvodnik zavodni, -im, -ia; za-vodova; zavodovac zvody, -ov, m. pomn., preteky zvoj, -a, m. zavola, -m, -aj; za-volva zavoa, -niam, -aj; zava zvora, -y, . *zvorka = ztvorka zvoz, -u, m. zvrat, -u, m.; zvratn zavrti, -im, -ia; zavraca zvratnk; zvratno-tvo zavradi, -im, -ia zavrhn, -nem, -n; zavrhnuteln; zavrhova zavrieska, -am, -aj; zavriesknu zavrie, -vriem, -vr; zaviera zavi, -im, -ia; zavrova zavta, -am, -aj; za-vtava zavrtie, -im, -ia zavrzn, -nem, -n *zavren = zavrhnut zave (prsl.), niekedy; in je vdy zavy, -vyje, -vyj; zavja (o viku, psovi) *zavznie = zaznie; *zavznieva = zaznieva *zazdi = zamurova zazdravka, -m, -aj zazera, -m, -aj zazli, -im, -ia; zazlieva zaznai, -im, -ia; zaznaova zznam, -u, m.; z-znamn, -ho, str. 463 zaznamena, -m, -aj; zaznamenva zazna, -znm, -znaj; zaznan; zaznva zaznie, zazneje (zaznie), zaznej; zaznieva zzrak, -u, m.;'zzran zazrie, -zriem, -zr; zazera Zzriv, -ej, .; Zzri-vec; Zzrivka *zzvor = umbier; *zzvornik = um-biernik zaalova, -ujem, -uj zaa, -nem, -n; zana; zaiha; zai-hk = zahadlo zeh, -u, m. zaehnva, -am, -aj zaiada (sa), -am, -aj zaiali, -im, -ia zaiari, -im, -ia zaiera sa, -am, -aj zai, -ijem, -ij; zava; zavac zitok, -tku, m. zivn zaltn; zaltl zamri, -im, -ia zamuroky (prsl.), so zatvorenmi oami zara (sa), zaeriem, -r zbabel; zbabelec; zbabelos zbabra, -em, - zbada, -m, -aj zbada, -am, -aj (od bda) zbalamuti, -im, -ia zbsni, -im, -ia zbavi, -im, -ia; zbavova zbedovan zbeh, -a, m. (napr. vojensk); in je sbeh, -u, m. zbehl (v nieom); zbehlos zbehn, -nem, -n ; in je sbehn (sa) Zbehy, -ov, m. pomn. (obec) zbelasie, -iem, -ej zbelie, -iem, -ej zbesil; zbesilos zbesnief sa, -iem, -ej zbiova, -ujem, -uj zbiednie, -iem, -ej zbiera sa, -a, -aj (rana sa zbiera); in je sbiera (sa) zbi, zbijem, zbij; zbja; zbi sa; in je sbi, sbja (spolu) zblzni (sa), -kn, -ia; zblaznie zbla, -im, -ia; zblka; zblknu zbledn, -nem, -n zblzka (prsl.) blo; ani zbla (t. j . ani bylky) zbldi, -im, -ia zbodn, -nem, -n zbohatn, -nem, -n zboj, -a, m., lup, lpe zbojnik, -a, m.; zbojncky; zbojnctvo; zbojnci zbojsky; zbojsky (prsl.) zbori (sa), -im, -ia; zbra (sa); zhorenisko zboie, -ia, str. (in je tovar) zboni, -im, -ia; zboova; zbon = pobon zbra, -ne, S.; zbran-D zbrzdi, -im, -ia zbridi (sa), -im, -ia, zhnusi (sa) *zbrkl = pochab; *zbrklos = pochabos zbroj, -e, .; zbrojn; zbrojovka zbroji, -im,.-a zbrojnica, -e, S. zbrojno, -a, m. zbrsi, -im, -ia zbudn, -nem, -n, astejie zvi, zosta; zbda zbudova, -ujem, -uj zbcha, -am, -aj; zbchava zbujnie, -iem, -ej; zbujnel zbra, -am, -aj zburcova, -ujem, -uj 30* 464 zbrit (sa) = vzbri (sa) zbtavie, zbtliet, -ie, -ej, sprchnivie zbystri, -im, -ia *zby = zvi, zosta zbyton zbytok, -tku, m., o je nepotrebn (in je zvyok a prebytok); zbyton zbva = ostva, zvyova *zcela = celkom zasti, ziastky, iastone zerstva (prsl.) ziastky (prsl.), iastone z ist jasn *zda, *zdali = i zaleka (prsl.) zdanie, -ia, str. (od zda sa) zdani, -im, -ia; zdaova; zdaniten zdanliv; zdanlivos zdar, -u, m.; zdarn; zdari sa *zdarma = zadarmo zdatn; zdatnos zda sa, zd sa; zdalo sa; zdva sa zdvna (prsl.), oddvna *zde = tu; *zdej = tunaj zdecimova, -ujem, -uj zdedi, -im, -ia Zdenka, -y, . Zdenko, -a, m. zderstvo, -stva, g. pi. zderstiev, str. zdesi, -im, -ia; zdesenie zdiera, -am, -aj *zdi = murova; *zdi-vo = murivo zdivie, -iem, -ej; zdi-ven zdivoie, -iem, -ej; zdivoel zdivoi, -fm, -ia zdlvi, -im, -ia zdhav; zdhavos zdli, -im, -ia; zdlo-va zdnu (prsl!), z vntra zdoba, -y, g. pi. zdob, 2. (bsn.); zdobn; zdobi zdochliak, -a, m. zdochlina, -y, I. zdochn, -ne, -n; zdochnut; zdoch-na zdokonali, -fm, -ia; zdokonaova zdola (prsl.) zdola, -m, -aj zdomcnie, -iem, -ej; zdomcnel zdveri sa, -im, -ia; zdverova sa zdvodni, -im, -ia zdrha sa, -am, -aj; zdrhavos; zdrhav zdramatizova, -ujem, -uj zdrap, -u, m., ksok, trok zdrapi, -im, -ia; zdria-pa Zdravas, -u, m. (modlitba) zdravica, -e, $. zdravie, -ia, str. zdravi = pozdravi, pozdravova zdravka, -m, -aj; zdravkva zdravo (prsl.) zdravotn; zdravotnctvo; zdravotncky zdravo veda, -y, I.; zdravovedn zdrav; zdravo, zdrav (zdravej) zdraie, -ie, -ej; zdrai; zdraova zdrevenie, -ie, -ej zdriemnu, -nem, -nu; zdriemol zdrobi, -fm, -ia zdrobnie, -iem, -ej; zdrobnen; zdrobne-n meno = deminu-tvum zdrobni, -im, -ia; zdrobova zdroj, -a, m. *zdrti zdrvi zdrzga, -am, -aj zdrvi, -im, -ia zdranliv; zdranlivos 465 zdra, -im, -ia; zdriaval zdriak, -a, m. zdupif, -im, -ia; zdup-n; zdupka zdupnie, -iem, *ej; zdpnu zdurif, -im, -ia zdu (sa), -ujem, -uj; zdva zduiet, -iem, -ej; zdunie zdvihk, -a, m. zdvhaf, -am, -a ju; zdvihn; zdvhac; zdvhadlo zdvi, -e, z. zdvojif, -im, -a zdvojnsobi, -im, -ia zdvoril; zdvorilos Zdychava, -y, .; Zdy-chavan; Zdychav-ianka; zdychavsk zebra, -y, g. pi. zebier, . *ze = mr; *zednik = murr zefr,-u, l.-e, m.(ltka); zefrov zefyr, -u, m. (vetrk) zele, -ne, . zelena sa, -, -aj zelenie sa, -ie, -ej, zelenobiely zelenoediv zelenolt zelen; zelenina Zelen tvrtok zeler, -a, m. zelina, -y, I.; zelinr, zelinrka; zelinka; zelinkr; zelinn zelta, -u, m.; zelo-tick; zelotizmus zem, -e, .; vo hvezdrstve Zem; Slovensk zem = Slovensk krajina zeman, -a, m.; zemian-ka; zemiansky; zemianstvo *zemedelec = ronk, ponohospodr *zemedelstvo = ponohospodrstvo zemegua, -le, g. pi. zemeg, . zememera, -a, m.; ze-memerask; zeme-merastvo zemepn, -a, m.; zeme-pansk zemepis, -u, m.; zemepisn; zemepisec zemeplaz, -a, n. pi. -y, m. zemetrasenie, -ia, str. zemel, -e, i . zemiak, -a, m.; zemia-isko, -a, str.; ze* mianisko, -a, str. zemina, -y, . zemit; zemitos zemko, -a, m., krajan zemnat zemn Zempln, -a, m.; zemplnsky; Zempln-an; Zemplnanka zemsk *zemsk prezident = krajinsk prezident zenit, -My m. zepeln, -u, m., vzducholo *zes = zjes zgazdova, -ujem, -uj zgniavi, -im, -ia zhaba, -em, -; zhab-va zhani, -im, -ia zhanobi, -im, -ia zhasi, -im, -ia; zha; zhasn; zhasna; zhasna; zhasi-nk; zhasinadlo zhavranie, -iem, -ej; zhavranel; zhavra-ni sa . zhiknu, -nem, -nu zhadva, -am, -aj; zhadva zhladi, -im, -ia zhlboka (prsl.) zhliadnu, -nem, -nu; in je shliadnut zhlivie, -iem, -ej zhni, zhnijem, zhnij zhnoji, -im, -a zhnusi (sa), -im, -ia zhoji, -im, -a; zhoji-ten zhola (prsl), celkom zhonobi, -im, -a, nadobudn, naspori 466 zhorenisko, -a, str. zhorie, -im, -ia zhorkn, -ne, -n zhori, -im, -ia; zhori sa zhotovi, -im, -ia; zhotovova zhovdl; zhovdilos zhovie, -iem, -ej; zho-vieva zhrdzavie, -ie, -ej zhrei, -im, -ia zhrmie, -i zhrozi sa, -im, -ia zhruba (prsl.) zhrubie, -iem, -ej; zhrabn zhrz, zhryziem, zhry-z; zhrza (sa) zhuba, -y, g. pi. zhb, .; zhubn; zhubca; zhubi zhudobni, -im, -ia; zhudobova zhusta (prsl.) zhusti, -im, -ia; zhustn; zhusova *zhka = rozmaz-na zhyn, -niem, -n zhyzdi, -im, -ia; zhyz-ova ziaba; ziabe ma ziapa, -e, -u; ziap-nu zden (od zs) *ziera - hladie, pozera zima, -y, g. pi. zim, .; zimn; zimnica; zim-nin zimomravie, -iem, -ej; zimomrav zimomriavka, -y, . *zimostrz = zimoze-le zimova, zimujem, -j zimozele, -ne, . zinakade, zinakial, zi-nakadia, odina, odinakia *zinkografia = cinko-grafia *zinok = cink [Zn] zisk, -u, m. zska, -am, -aj; zskava ziskuchtiv; ziskuchtivos zs sa, zdem, zdu, ziiel; zde sa mi nieo; in je sis sa zisti, -im, -ia; zisova; zisovaci zitn; zitnos ziv, -u, m., zivnutie ziva, -am, -aj; ziv-nu; zivnutie zveri sa, -, -ia zjaga sa, -, -aj, zaleskn sa, zai s k r i l a zjajkn, -nem, -n zjalovie, -ie, -ej zjarabie, -ie, -ej zjari, -im, -ia, rozry z jari zjasnie, -iem, -ej zjasni, -im, -ia; zjas- ova zjastrabie, -ie, -ej zjastri, -im, -ia zjai, -im, -ia, splai zjatri, -im, -ia; zjatro-va zjav, -u, m.; zjavi (sa); zjavn; zjavova (sa) zjeda (sa), -m, -aj zjedna (sa), -m, -aj; zjednva (sa); in je sjedna zjednodui, -im, -ia; zjednoduova zjemnie, -iem, -ej; zjemni zjes, zjem, zje, zje, zjedia, zjedol; zjeda; zjedva zjei, -im, -ia zkade (prsl.); zkade-kolvek; zkadial; zkaderuka-zkade-noha zkia (bsn.) = zkade *zkornatie = zvpe-natie *zkka = skka *zkma = skma zlacnie, -ie, -ej zladi, -im, -ia zahi, -im, -ia, astejie znevi; zahova zahka; zlahucka (prsl.) zlka, -am, -aj. 467 zakn sa, -nem, -n; zlka sa zlmaf, -em, -u zlapa, -m, -aj zlatist zltit, -im, -ia zlatka, -y, g. pi. zla-tiek (zlatk), z. zlatnk, -a, m.; zlatncky zlato, -a, g. pi. zlt, str. zlatohlav, -u, m.; zla-tohlvka, -y, i . zlatohlav zlatonosn zlatorez, -u, m. zlatornny zlatosty; gv. Jn Zlatosty zlatovka, -y, z.; zlato-vka zlatovlas; zlatovlska zlatozelen zlat; zlatuk; zlatu-link zrava (prisl.), s avej strany *zlavnie = zlacnie zlenivie, -iem, -ej zleoi, -im, -ia zlepi, -im, -ia; zlepova *zletil = plnolet; *zletilos = plnoletos *zleva = sava; *zlev-ni = zlacnie zlieni sa, -i, -ia zligota sa, -cem (-tm), -c (-taj) zloba, -y, g. pi. zlb, . *zlobi sa = hneva sa; *zlobiv = hnev-liv zloboh, -a, m. zloin, -u, m.; zloinec; zloinn; zloinnos zlodej, -a, m.\ zlodejstvo zloduch, -a, m. zlomenina, -y, . zlomi, -im, -ia; zl-ma zlomkrky (prisl.); o-zlomkrky; nazlom-krky zlomok, -mku, m.; zlomkov zlomysen; zlomysenos; zlomysenk zlopovestn zlorei, -im, -ia; zloreen; zloreieva zlos, -ti, .; zlosti; zlostnk; zlostn zlosyn, -a, m. zlovestn zlovon zlozvuk, -u, m. zlozvyk, -u, m. zudovie, -ie, -ej *zluhat = zlyha zutova sa, -ujem, -uj nad niekm; zutovanie zl. hor, najhor zlyha, -, -aj (puka zlyh) zma, -am, -aj; zmo-i zmha, -am, -aj, premha zmaltnie, -iem, -ej zmalomysenief, -iem, -ej zmmi, -im, -ia zmar, -u, m. zmari, -im, -ia ; mrni, -im, -ia zmaza, -em, -; zmazva; zmazva zmki, -im, -ia; zmkova; zmkn zmten; zmtn, bludn zmtok, -tku, m.; zm-ton zmena, -y, g. pi. zmien, . zmenre, -rne, g. pi. zmenrn, . zmeni, -im, -ia; zmle* a zmenka, -y, g. pi. zrne-niek, .; zmenkov zmeni, -im, -ia; zmm ova; zmenenina zmeraten zmeravie, -iem, -ej} zmeraven-zmesti (sa), -im, -ia zmeka, -m, -aj zmias, zmtiem, zmt; zmiatol; zmte-a ; zoteoie 468 zmieni sa, -im, -ia; zmieova sa zmienka, -y, g. pi. zmienok, . zmierni, -im, -ia; zmierova zmieta (sa), -am, -aj ?mija', -e, ., astejie vretenica zmilova sa, -ujem,-uj zmizn, -nem, -n zmladi (prish), od mladi zmladi, -im, -ia; zmladzova; zmladn zmlti, -im, -ia zmliadi, -im, -ia; zmliaovat zmlknti, -nem, -nu zmocnie, -iem, -ej zmocni = splnomocni; *zmocnenec = splnomocnenec; *zmocovaci = spl-nomocovac zmocni sa, -im, -ia (nieoho) zmc, zmem, zmu; zmohol; zmoe-zmodrie, -iem, -ej zmok, -a, n. pi. zmoky, m. zmokn; zmoknut zmontova zmori, -im, -ia; zm-ra zmrha, -m, -aj zmrknf sa, -ne, -n; zmrka sa; zmrkva sa zmtvie, -iem, -ej zmtvychvstanie, -ia, str. zmrvi, -im, -ia zmrzai, -im, -ia, astejie dokalii; zmrzaen,.dokalie-n zmrzn, -nem, -n; zmza; zmrznut; zmrzlina zmui, -im, -ia zmdrie, -iem, -ej zmti, -im, -ia zmuil; zmuilos zmunie, -iem, -ej zmli (sa), -im, -ia znai, -im, -i a znaka, -y, .; znako-va; znakovac znan znak, -u, m.; znan znalec, -lea, n. pi. -lei, m.; znalkya, -ne, I. znamena, -m, -aj znamenie, -ia, str. znamenit znamienko, -a, str. znmka, -y, .; znmkova; znmkovaci znmy, znmos znrodnie, -ie, -ej znsilni, -im, -ia; znsilova znsobi, -im, -ia zna, -am, -aj; in je sna zna, znm, znaj; znalec; znal; znalos *znatel = znalec znaten znzorni, -im, -ia; znzorova *znecti = zneucti zneisti, -im, -ia; zneisova znehodnoti, -im, -ia; znehodnocova znechuti, -im, -ia; znechucova znelka, -y, g. pi. zneliek, ., sonet *znelbit sa = znepi sa znel; znelos; zne-lostn znemie, -iem, -ej znemoni, -im, -ia; znemoova znemravni, -im, -ia; znemravova znenhla (prsl.) znenazdania (prsl.), neakane znenie, -ia, str. znepi sa, -im, -ia znepokoji, -im, -a; znepokojova znesiten; in je sne-siten *znesnadni = sai, obai znesvti, -im, -ia; znesvcova znetvori, -im, -ia; znetvovova 469 zneucti, -im, -ia; zneucten; zneucujci; zneuctieva *zneuzna = zazna zneui, -uijem, -uij; zneuva znevi, -im, -ia; znevaova znevidie sa, -im, -ia znezrady (prsl.), znenazdania znenie, -iem, -ej znii, -im, -ia zniekade, odnekade, odnekial znies, znesiem, znes; zna; in je snies Znie, zneje (znie), znej; zni, nite; znejc; znenie; znel; znel znoj, -a, m., pot; zno-ji sa, poti sa znti, -im, -ia znova, znovu (prsl.) znovuzrodenie, -ia, str. zntra (prsl.) zobk, -a, m.; zobik zoba, -e, -; zobka zobecnie, -ie, -ej zobja; zobjima, -am, -aj *zoboI = hrvo zobraca, -iam, -aj zobra, zoberiem, zober; in je sobra zobrazi, -im, -i a: zobrazova zobudi, -im, -ia; zobdza zobu (sa), -ujem, -uj zoi, -im, -ia zoi-voi (prsl.) zodiak, -u, m., zvierat-nk zodpoveda sa, -m, -aj, niekomu z nieoho zodpoviem, zodpovedia zodpovedn (napr. re--daktor); zodpovednos zodra (sa), -deriem, -der; zodiera; zodrat; in je sodra zodrie, -driem,' -dr; -dret; in je sodrie zodvihn., -nem, -n; zodvihova zohavi, -im, -ia; zoha-vova zohna, zoeniem, zoen; in je sohnat zohn, -nem, -n; zo-hna; zohbat zohria, -hrejem, -hrej; zohrieva zohba, -em, -u zohyzdi, -im, -ia; zo-hyzova zochabi, -im, -ia, zanecha, zabudn zkol-vkol (prsl.) zolvica, -e, . (ene muova sestra) zomdlie, -iem, -ej; zomdlel zomlief, -meliem, -mel; zomiera zomrie, -mriem, -mr; zomiera zna, -y, ., ps, psmo; znika zoolgia, -ie, ., ivo-chopis zopsi (sa), -, -ia; zopsu (sa), -psuje, -psuj; zopsutie zora, -e, g. pi. zr, .; zorn; zori sa, svita; zornica, -e, .; zornika (in je zrenica, zrenika) zora, zoriem, zoru zorganizova, -ujem, -uj zosilnie, -iem, -ej; zo. silova zosilni, -im, -ia zosilova, -a, m.; zosilova zvuku, megafn zosinie, -iem, -ej zoslabi, -im, -ia; zoslabn; zoslabova zosmutnie, -iem, -ej zosobni, -im, -ia; zosobnenie; zosobova zostarie, -iem, -ej zosta, zostanem, zostan; zostva zostri, -im, -ia; zostrova zosurovie, -iem, -ej zoalie, -iem, -ej 470 zoedivie, -iem, -ej zoklivle, -iem, -ej zoklivi, -im, -ia; zo-klivova zokrie (sa), -kriem, -kr *zokrta = popreiar-kova zottni, -im, -ia; zottova zotavi (sa), -im, -ia; zotavova (sa) zotlie, zotlie, zotlej; zotlel zotroi, -im, -ia; zotroova Zotrva, -m, -aj; zotrvva; zotrvan zotvra pootvra zovaj, astejie vonkaj; zovajok, -ka, m. zovntorn zovrubn zovednie, -ie, -ej zoltn, -nem, -n zora, -eriem, -er; zoiera zpamti (prisl.) = na-zpam zp, nazpt (prisl.), zpiatky, nazpiatok, nazpiatky zpiaton, zpiatonik; zpiatoncky; zpia-tonctvo zpoiatku (prisl.) zpod (predl. s gen.); zpod stola; zpod jarma zpola (prisl.), od polovice, odpolu, odpo-iy zpomedzi (predl. s gen.) zponad (predl. s gen.) zponie (predl. s gen.) zpopred (predl. s gen.) zpoza (predl. s gen.) zprava (prisl.), s pravej strany zprva, -y, z., novina, zves, napr. novinrska, ron zprva; in je sprva zpravidla (prisl) *zpravodaj = zpravo-dajca, -u, m. zpredu (prisl.) zpriama (prisl.) zprosta (prisl.) zprudka (prisl.) zprvopoiatku = zpr-voti, zprvu (prisl.) zprvu; zprvoti (prisl.) zrai sa, -i, -ia zrada, -y, g. pi. zrd, .; zradi; zrdza; zradca; zradkya; zradn zradi (sa), -im, -ia; zrdza (sa); in je sradi (sa) zrdnik, -a, m., epilepsia zrak, -u, m. *zralos = zrelos zrna (prisl.) zra, -am, -aj (od zroni) zrani, -fm, -ia zrazu (prisl.), odrazu, naraz, hne zredn, -ne, -n zrejm zrel; zrelos zrenica, -e, ., pupila; zrenika zrete, -a, m.; zreten zreza, -em, -; in je sreza zrezka (prisl.), zerst-va, chytro zriadenec, -nca, m., pomocn definitvny zamestnanec, sluha zriadi, -im, -ia; zriadenie zriasi, -im, -ia zriec sa, zreiem, zre-, zrieknu sa; zriekol sa; zrieka sa zriedi, -im, -ia zriedka, zriedkakedy; zriedkav; zriedkavos zrie, zrejem (zriem), zrej; zrel, -a, -o; zrenie; zrel; zrelos zrie, zriem, zr, vidie; zrel, -a, -o zrkadlo, -dla, g. pi. zrkadiel, str.; zrkadielko; zrkadli sa. zrno, -a, g. pi. zn, str.; 471 zrnko; zrnce; zrnieko; zrnit zrobif, -im, -ia zrodi (sa), -im, -ia zroni, -im, -ia; zronen; zronenos; zr-af zrovna {prsl.) zrba, -em, -u zrcanina, -y, .; zrca zrun zrui, -im, -ia; zruova; zruovaci zruta, -y, i., ozruta; *zrutn = ozrutn zrti (sa)j -im, -ia; zrca zrchla (prsl.), rchle zrchli, -im, -ia; zrchova zrpa, -e m, -u zry, zryjem, zryj; zrva *zrzav = hrdzav, ryav ztadeto; ztadialto ztaka (prsl.) ztenka (prsl.) ztepla (prsl.) zticha; ztka (prsl.) ztlc, ztliem, ztl, zbit, nabi; in je stlcf *ztrata = strata zuha (prsl.) zub, -a, m.; zubat; zubov; zubovit; zubn; zbok; zb-kat; zbkvit; zbkovaf zubaka, -, . zubadlo, -a, g. pi. zu-badiel, str. zubor, -bra, n. pi. zub-ry, m.; zubr, -ia, -ie zastni sa, -im, -ia v nieom, na nieom; zastova sa ztova, -ujem, -uj zfa, -am, -aj; zfa-nie; zfal; zfalos; zfalec; zfalstvo; zfanliv zuhoFni, -im, -nia; zu-holova zhori, -im, -ia; zho-rova *zmyselne = nro-ky zunie, -i, -ia = znie (zhlboka); zunieva; zuniv zunova, unavi, znu-dit, zoklivi ziiplna (prsl.) zura, -am, -aj zura, -, -ia Ziirich, -u, m. zri, -im, -i a zriv; zrivos zroi, -im, -ia; zro-kovat zrodni, -im, -ia; zrodova zurvalec, -lea, m. zuteka, -m, -aj Zuza, -y. .; Zuzka zzik, -a, m. zi, -im, -ia; zuova; in je si zuitkova, -ujem, -uj zvbi, -im, -ia zv, -a, m.; zvka zvada, -y, g. pi. zvd, .; zvadi sa; vadli-v zvdza, -am, -aj (niekoho); in je sv-dza (napr. vodu) zvali, -im, -ia; zva; zvaova zvaka, -m, -aj zvpenatie, -ie, -ej zvarenina, -y, . zvariak, -a, m. zvari, -ra, -ia; zvra (napr. bielize); in je svri, svraf (napr. elezo) zvrka, -y, . zva, zvem, zv (za-star. zovem); zvi, zvite; zvc; zvaci zvi, -im, -ia zvnie, -iem, -ej zva (prsl) zvi, -im, -ia; zvova; zvovac; zvenina zvdn, -ne, -n zveera zveeri sa, -; zveerieva sa zved, -a, m. zvedav zvedie, zviem, zvedia 472 zveadi, -im, -ia; zveaova zvelebi, -im, -ia; zvelebova zvelii, -im, -ia; zveliova zver, -a, m., zviera; zver, -i, . hrom.; zverina, -y, .; zversk; zverstvo zverenec, -nca, m.; zverenica zverince, -nca; m. zverolekr, -a, m, zverova zvesela zves, -sti, . zvestova zvetral zvetri, -im, -ia zviera, -aa, str.; zvierac; zvieratnk, -a, m. zvies, zvediem, zved {niekoho); zvdza; in je svies (napr. vodu) zviez sa, zveziem, zvez; in je sviez *zvikla = otrias, rozhega zviazi, -im, -ia zvlauha, -y, g- pi-zvlah, . zvldnu, -nem, -nu; zvlda zvl, zvlte {prisl); zvltny; zvltnos zvlai, -im, -ia; zvla-ova zvlhn, -nem, -n zvlni, -im, -ia zvod,-u, m. (zvedenie); zvodn zvodca, -u, m. zvodnatie, -ie, -ej zvodnik, -a, m.; zvod-niea zvoa, -le, : zvola, -m, -aj; in je svola Zvolen,-a, m.; vo Zvolene; Zvolensk stolica, upa; zvolensk; Zvolenan; Zvo-lenianka zvoli, -im, -ia, vyvo-li; zvolen; in je svoli zvona {prisl.) zvon, -a, m.; zvonr; zvonrstvo; zvonec; zvonek zvonica, -e, . zvoni, -im, -ia; zvo-nieva zvonka, zvonku {-prisl.) zvonovina, -y, . zvrat, -u, m.; z vratn zvrti, -im, -ia; zvraca zvrhn (sa), -nem, -n; zvrhl; in je svrhn (shor) zvi, -im, -ia zvrok, -ku, m.; zvr-kr zvrtn (sa), -nem, -n; zvta (sa) z vzga, -am, -aj; zvrzgota zvua, -i, -ia zvuk, -u, m.; zvun zvukovod, -u, m. zvyaj, -a, m., obyaj; zvyajn, obyajn zvyk, -u, m. zyykn, -nem, -n; zvyka {nieomu); zvykl; zvyklos *zvykol som robi = robieval som zvysoka {prisl.) zvi (sa), -im, -iaj zvyova zvyn zvyok, -ku, m., o zostva, o zvyuje {in je zbytok a prebytok); zvyn; zvyuje zentil = zoenten aba, -y, g. pi. iab, .; zabi, -ia, -ie abica, -ce, . abnec, -nca, m. abokreky, -kriek, m. pomn.; Zabokrean; Zabokreianka; a-bokreck ^ *abrienka ubrienka 473 *ha = zha alr, -a, l. -i, m.; a.-lrny; alrnik alm, -u, m.; almista; almov aloba, -y, g. pi. alb, S.; alobca; alob-nk; alobnica; a-lobn alospev, -u, m.; alo-spevn alosf, -st, .; alostn alosti, -im, -ia alostiv alova, -ujem, -uj; alovaten altr, -u, l. -i, m.; altrnik alu, -a, m.; aluo-v aldok, -dka, m.; aldkov; aldon alzia, -ie, . andr, -a, m.; andr-sky; andrstvo ner, -nru, l. -nri m.; nrov argn, -u, m.; arg-nov arnov, -a, m. art, -u, m.; artova; artovn; artovnk asn, -nem, -n a, nem, n; ni, nite; al; at; a-tie; acf atva, -y, .; atevn *bn = dbn *ber = dber blnka, -, -aj; blnkn; blnkota diar, -n, m.; diar, -u, m. (miestne meno) e (sp.) eby (sp.), aby (ak e by nezna aby, pe sa oddelene) eh, -u, m. ehlika hladidlo; *ehli = hladi ehna, -m, -aj; eh-nvaf ela, -m, -aj; elanie elatina, -y, . eleziare, -rne, . eleznica, -ce, z.; eleznin; elezniiar; elezniiarsky eleznk, -a, m.; eleznk, -a, m. (vrch) elezo, -a, g. pi. eliez, str.; elezn; elezit; eliezko elezolejre, -rne, . eliar, -a, m.; eliarsky; eliarstvo elie, -iem, -ej; e-lej; elejc; elel *elva = korytnaka; *elvovina = koryta naina emfa, -le, g. pi. eml (emie), .; emli-ka; emov *e = atva ena, -y, g. pi. ien, .; enika, ienka; ensk; iea, -a, str. *ena-sudca = sudkya (*ena-radca = radkya) en, -a, m. eneva, -y, .; enevsk *enilny = genilny enijn ench, -a, n. pi. ensi, m. *enitba = enba eni sa, -im, -ia erav; eravina eriav, -a, m. ertva, -y, g. pi. er-tiev, ., obe; ertvo-va, obetova erucha, -y, g. pi. e-rch, i . ezlo, -a, g. pi. Zeziel, str. *ganec = dganec grlo, -a, m.; grlo-i *hr = podpaa; *hrstvo = podpaastvo *hav = erav iab, -a, str. iabra, -y, S., zva v plur. iabry, -ber; iabrov iactvo, -a, sr. iaka, -y, S. iada, -am, -aj nieo (nie nieoho"); iadate 474 iaden, -dna, -dno; radej p nik, nikto, nijak iados, -sti, S. iadostiv {nieoho); iadostivos iadci iak, -a, m.; iacky (nie iakovsk"); iactvo; iaka; iaik iar, -u, m.; ialny; iano (prsl.) iabohu (cit.), bohuia iali, -im, -ia; ialie-va iar, -u, m.; iara, -e, .; iari; iarieva; iariv; iarny iarlif, -im, -ia; iarliv; iarlivos *ibrienka = ubrienka ii, -im, -ia; iieva; iliv; ilivos id, -a, m. (len nroda); id (poda vyznania); idovsk; idovina; a, -aa, str.; idovstvo (nrod); idovstvo (nboenstvo) igmund, -a, m. ihadlo, -a, g. pi. iha-diel, str. iha, -m, -aj ihava, -y, . ila, -y, g. pi. l, .; ilka; ilka; ilka-va; ilov; il(k)o-vat; ilnat ilina, -y, .; ilinan; Zilinianka; ilinsk; ilinina ilnat inica, -ce, z. inenka, -y, S. inka, -y, . irafa, -y, . ri; ri mu voda, povetrie ro, -a, str.; irant; rov; rova i, ijem, ij; i, ite; ijc ito, -a, g. pi. t, str.; itn itomr, -a, m. *iv = iv ivec, -vca, m. ivel, -vlu, m.; iveln ivena, -y, . ivica, -e, S.; ivin ivina, -y, . ivi, -im, -ia; ivieva; ivite; ivitelka ivnos, -sti, .; iv-nstka ivnostensk; ivnostnk ivobytie, -ia, str. ivoich, -a, n. pi. ivochy, m.; ivo-ohopis, -u, m.; ivo-stvoi -a, str.; ivony ivori, -im, -ia ivos, -ti, . ivot, -a, m.; ivtik, -a, m.; ivotn ivotopis, -u, m.; ivotopisn; ivotopisec ivotosprva, -y, . iv ze, -zne, . (biblick) smd; *zn\ v = smdn; *z-nit = smdn ika, -u, m. ab, -u, m.; liabok aza, -y, g. pi. liaz, .; lazov; azna-t; liazka i, -e, .; lov; l-nk liabok, -bku, m.; liabkova i, ite, . ltaka, -y, . ltkav ltn, -nem, -n itok, -tku, m. ltos, -ti, . lt, ltkav, ltkast zme, -ne, i., hrs; zmienka mri, -im, -ia, privrie oi; murka; murkn; murky (hra sa na murky) mka, -am, -aj; mykn . nec, enca, m. nica, -ce, i . nivo, -a, str. obrcky; obrctvo obra, -e, . hrom. 475 obrcka, -y, z., obranie obrk, -a, m.; obrcka, -y, . obra, -em, - obrav obrota, -y, . ofia, -ie, .; Zofka och, -u, m. old, -u, m. oldnier, -a, m. ovilny, dobrosrden; ovilnos *rdlo = ranica ralok, -a, n. pi. raloky, m.; raloi ranica, -ce, . raf, erem, er; rav; ravos r, -de, .; dka reb, -u, m.; rebova rebnec, -nca, m. rebec, -bca, m. rebif sa, -, -ia rebn (kobyla) rec, -a, m. renie, -ia, str. rieb, -ba, str.; riebtko; riebc riedlo, -a, g. pi. rie-del, str. ubrienka, -y, g. pi. ubrienok, . ula, -y, g. pi. l, .; ulov umpa, -y, g. pi. mp, i, upa, -y, g. pi. p, z.; upn; upan; u-pansk r, -u, L -e, m. *urav = eriav urnl, -u, l. -i, m.; urnalista, urnalistika, novinrstvo u, ujem, uj, uva of, -la, m,, uhol; ierny ako ol *vani = tra *vka = uva, via-kat v SKRATKY. c , ak. i akuz. akuzatv a i. = a in, a inde, a inakie al. = alebo angl. = anglick (slovo) ap. i a pod. = a podobne at. = a tak alej bibl. biblick cirk. = cirkevn cit. = citoslovce . i s. = slo t. = taj d. i deskl. = nesklonn neiv. neivotn (meno podstatn) nom. = nominatv ob. = obecn (meno) obi/. = obyajn, obyajne os. = osobn (meno) pi. = plurl (mnon slo) pod. = podobne podst. m. = podstatn meno pol. = posk pomn. i pomno. = pomnon por. i prov. = porovnaj predl. = predloka pr. = prastie prd. m. = prdavn meno priech. = priechodn!-" prp. = prpona prsl. = prslovka r. = rod sg. i sing. = singulr (jednotn slo"; krt. == skrtene s/a. = slabika slk. i sloven. = slovensk sp. i sjBoy. = spojka spr. = sprvne sr. strana str. i srerf. = stredn (rod) p. panielske tal. = talianske t. j . = to jest tr. = trieda (slovesn) trp. = trpn (rod) tur. = tureck z. = takzvan t>. i wo/c. = vokatv vysl. = vyslov sm. = zmeno zastar. = zastaral zosob. = zosobnen zvrat. = zvratn (zmeno) . i en. = ensk (rod) iv. = ivotn (meno} OBSAH. Strana vod 3 Pravidl pravopisn a gramatick. Z pravopisu a hlskoslovia. 1. Velk a mal psmeh 13 2. Pravopis cudzch slov 20 3. Slovensk abeceda 28 4. Roztriedenie slovenskch hlsok 28 5. Kde sa pe , 29 6. Kde sa pe y, 31 7. Kde sa pe i, 35 8. Kde sa pe 36 9. Kde sa pe 6 36 10. Kde sa pe a, o, e 37 11. Kde sa pu dvojhlsky ia, ie, in 38 12. Kde sa pe dvojhlska . 41 13. Kde sa pe dvojhlska ou 41 14. In dvojhlsky a trojhlsky 41 15. Samohlskov r, 1 a , 44 16. Znik samohlsok 44 17. Niektor vokalizovan predloky 45 18. Dlhos a krtkos samohlsok 47 19. Mkk spoluhlsky , f, , f 51 20. Predpony s-, z-, so-, zo-; predloky s, z, so, zo . . . . 53 21. Predloky s, so, z, zo 55 22. Vslovnos niektorch spoluhlskovch skupn a spoluhlsok 57 23. Rozdeovanie slov 61 Z kmeoslovia. 24. Musk podstatn men s prponou -tef 64 25. Musk podstatn men s prponou - 64 26. Musk podstatn men s prponou -r, -iar . . . . ' . 65 27. Musk podstatn men na -k, -ikr a -ikr . . . . 66 28. Musk podstatn men dennk, zkonnk a pod. . . . 66 29. Musk podstatn men s prponami - a -n . . . . 67 Strana 30. Zdrobnen musk podstatn men s prponou -k . . . 67 31. ensk podstatn men na -re, -e a -a . . . . . . 68 32. ensk podstatn men na -ya 68 33. ensk podstatn men slovenina, rutina a pod. . . 69 34. ensk podstatn men na -ianka a -anka C!> 35. Zdrobnen ensk podstatn men s prponou -ka . . . 71 36. ensk priezvisk 71 37. Podstatn men strednho rodu na -dlo 72 38. Podstatn men strednho rodu na -isko a -iste . . . 73 39. Zdrobnen podstatn men strednho rodu s prponou -ko 73 40. Sloen podstatn men . 73 41. Prdavn men na -n, -n, -n 76 42. Prdavn men s prponou - 77 43. Prdavn men s prponou -c . . . 77 44. Prdavn men s prponou -ov 77 45. Prdavn men s prponou -ast 78 46. Komparatv prdavnch mien 78 47. Sloves na -ovaf 79 Z tvaroslovia. 48. Musk podstatn men vzoru chlap . . . . . . . 80 49. Musk podstatn men vzoru sluha 81 50. Musk podstatn men vzoru dub . 82 51. Musk podstatn men vzoru me 83 52. ensk podstatn men vzoru ryba . . . . . . . . . 83 53. ensk podstatn men vzoru ulica 85 54. ensk podstatn men vzoru dla a kos 85 55. ensk podstatn men vzoru krovn 86 56. Skloovanie slova pani 86 57. Podstatn men strednho rodu 87 58. Mnon genitv podstatnch mien strednho rodu . . 89 59. Zo skloovania cudzch slov 89 60. Niektor cudzie priezvisk 90 61. Prisvojovacie prdavn men na -ov, -ova, -ovo, -in, -ina, -ino 92 62. Prdavn men hoden, vinen a pod . 92 Zo skloovania zmen. 63. Skloovanie zmen ja a ty 93 64. Skloovanie zmen ten, t, to 93 65. Skloovanie zmen mj, tvoj, svoj, n a v . . . . 94 66. Skloovanie zmen on, ona, ono 94 Strana 67. Skloovanie zmen onen, ona, ono 95 68. Skloovanie zmen , ia, ie a nie, nieia, nieie . . 96 69. Skloovanie zmena sm, sama, samo 96 Zo skloovania sloviek. 70. Skloovanie slovky jeden, jedna, jedno 97 71. Skloovanie sloviek dvaja, dve 98 72. Skloovanie sloviek traja, tri a tyria, tyri 98 73. Skloovanie sloviek p, es, sedem at. 98 74. Skloovanie sloviek sto a tisc " 99 75. slovky dvadsajeden a jedenadvadsa 99 76. slovky radov 100 77. Skloovanie sloviek rozleovacch 100 78. Neurit slovky mnoho, mnoh a pod 101 79. Skloovanie neuritej slovky vetok, vetka, vetko 101 Z asovania. 80. Neuritok 102 81. Prtomnk slovies I. triedy vzoru trie . . . . . . . 103 82. Prastie minul inn (na -1, -la, -lo) 103 83. Prastie minul trpn (na -n, -n, -n a -t, -t, -t) . 104 84. Podstatn men slovesn 104 85. Priechodnk prtomn slovies vzoru rozumie 105 86. Rozkazovac spsob 105 Neohybn slov. 87. Prisioy*r 105 88. Predloky 106 89. Spojky 107 Zo skladby. 90. SlovesD podstatn men 109 91. Zvratn zmeno sa 109 92. Prisvojovacie zmeno svoj 109 93. Ukazovacie zmeno ten, , to 109 94. slovka jeden 110 95. Doplnkov intrumentl a nominatW 111 96. Vykanie 111 Rozdeovacie znaky. 97. Bodka 112 98. iarka '. 112 99. Bodkoiarka . . . 116 Strana 100. Dvojbodka 117 101. Vkrink 118 102. Otznik 118 103. Pomlka 118 104. vodzovky 119 105. Spojovnk" 120 106. Ztvorky 121 Abecedn pravopisn slovnk 123 Skratky 477 OPRAVY. Na str. 17. v odseku k): Prozretelnosf (nie Prezreteluos). Na str. 21. v odseku 7.: zrova (nie: 'rovaf). Na str. 160. v hesle Dardanely: ina (nie ina) Na str. 271. nazp (nie nazpfl.