PRAWO FINANSOWE.doc

  • Published on
    09-Aug-2015

  • View
    49

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p>PRAWOFINANSOWE PUBLICZNE_____________________________________________</p> <p>SKRYPTMATERIAY Z PODRCZNIKA ORAZ WYKADW</p> <p>"Polskie Prawo Finansowe Finanse Publiczne" E. Chojna-Duch i Polskie Prawo Podatkowe J. Gouchowskiego.</p> <p>SPIS TRECII. Finanse Publiczne 3 II. Prawo Budetowe 10 III. Budet Unii Europejskiej . 221</p> <p>IV. Dyscyplina Finansw Publicznych. 24 V. Finanse jednostek samorzdu terytorialnego .25 VI. Najwysza Izba Kontroli ....30 VII. Prawo Podatkowe ...33 VIII. Postpowanie Podatkowe .. .39 IX. Midzynarodowe Prawo Podatkowe ... 48 X. Poszczeglne Podatki ... 51 XI. Zamwienia ..59 XII. System ..61 XIII. Prawo ..70 Publiczne ..</p> <p>Bankowy Dewizowe</p> <p>....... .....</p> <p>I. Finanse publiczne.1. Finanse zjawiska zwizane z gromadzeniem i wydatkowaniem rodkwpieninych, immanentnie zwizane z pienidzem.</p> <p>Zjawiska finansowe</p> <p>Zjawiska pienine</p> <p>Prawo finansowe jest dyscyplin prawa publicznego.</p> <p>2. Finanse publiczne to:</p> <p>2</p> <p>1) Zjawiska zwizane z wydatkowaniem publicznych zasobw pieninych. 2) Publiczne zasoby pienine, operacje tymi zasobami oraz normy prawne je regulujce (gromadzenie i przepyw, wydatkowanie rodkw pieninych). 3) Wyraz stosunkw spoecznych i ekonomicznych powstajcych w trakcie nieustannych, dynamicznie ujtych procesw gromadzenia dochodw i przychodw oraz dokonywania wydatkw i rozchodw na cele publiczne. 4) Obejmuj procesy zwizane z gromadzeniem rodkw publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczeglnoci: pobieranie i gromadzenie dochodw. wydatkowanie rodkw publicznych. finansowanie deficytu. zaciganie zobowiza angaujcych rodki publiczne. zarzdzanie dugiem publicznym.</p> <p>3. Finanse publiczne a finanse prywatne.Finanse publiczne - rwnowaga finansw publicznych i przemieszczanie zasobw publicznych zdominowane przez interwencj pastwa, wyznaczane przez wadz publiczn. - przynajmniej jeden z podmiotw w stosunkach finansowych jest podmiotem prawa publicznego (wyposaonym w atrybut wadzy pastwo, wojewdztwo, powiat, gmina, zakady publiczne). - moliwo wadczego, wicego ksztatowania sytuacji prawnej jednego podmiotu (podporzdkowanego) przez inny (nadrzdny), w celu zapewnienia dochodw wadzy publ. - zwizane z realizacj interesu publicznego. - koncentracja zasobw publicznych. Finanse prywatne - rwnowaga finansw prywatnych i przemieszczanie zarobkw prywatnych ksztatowana gwnie przez prawa gospodarki rynkowej. - podmioty uczestniczce w stosunkach finansowych s podmiotami prawa prywatnego lub podmiotami z nimi zrwnanymi (banki pastwowe, spki Skarbu Pastwa). - rwnorzdny charakter stosunkw prawnych.</p> <p>- wysoki stopie reglamentacji prawnej (dotyczce rde dochodw, sposobu wydatkowania rodkw pieninych oraz organizacji zasobw pieninych) - w postaci norm prawnych ksztatujcych instytucje finansowoprawne jak i norm prawnych wynikajcych z planw finansowych. - mog mie charakter scentralizowany (finanse pastwa), jak i zdecentralizowany (finanse wojewdztwa, powiatw i gmin).</p> <p>- zasadniczo zwizane z realizacj interesu prywatnego, indywidualnego (wyjtek - np. finanse fundacji lub niektrych stowarzysze). - rozdrobnienie zasobw prywatnych, operacje nie maj wpywu na ksztatowanie si rwnowagi finansowej pastwa. - funkcjonuj gwnie w ramach uregulowa prawa prywatnego, niektre ich aspekty w ogle nie podlegaj reglamentacji prawnej (np. sposoby rozlicze pieninych pomidzy nie-przedsibiorcami). - zawsze charakter zdecentralizowany.</p> <p>4. System finansowy caoksztat uporzdkowanych wewntrznie instytucji</p> <p>finansowo-prawnych, funkcjonujcych w pastwie i regulujcych</p> <p>3</p> <p>gospodark finansow okrelonej kategorii podmiotw dziaajcych na jego terytorium (system finansowy pastwa, gminy, spdzielni, spki akcyjnej).</p> <p>5. Polityka finansowa wiadoma i celowa dziaalno osb i instytucji polegajca</p> <p>na ustalaniu i realizacji okrelonych celw za pomoc rodkw finansowych. W polityce finansowej mamy wic do czynienia z ustalaniem celw jak i rodkw realizacji jedne i drugie maj charakter finansowy.</p> <p>6. Warunki prawidowej polityki finansowej: </p> <p>cele musz by moliwe do osignicia. cele musz by wzajemnie niesprzeczne. rodki realizacji musz by dostosowane do celw pod wzgldem merytorycznym i siy oddziaywania. cele i rodki musz by jasno okrelone i znane ich adresatom. przyjmiemy zwizek, jaki istnieje midzy ruchem pienidza a ruchem wartoci materialnych stanowicych ekwiwalent pienidza to z przedmiotowego punktu widzenia wrd zjawisk finansowych mona wyrni pienine przychody i wydatki: 1) pierwotne takie, przy ktrych ruchowi pienidza towarzyszy jednoczesny i przeciwnie skierowany ruch wartoci materialnych (np. przy kupnie-sprzeday towarw). 2) wtrne (redystrybucyjne) takie, przy ktrych ruchowi pienidza nie towarzyszy wzajemne wiadczenie materialnego ekwiwalentu (np. daniny publiczne, dotacje budetowe). 3) emisyjne (kredytowe) zwizane z kreacj pienidza, ktrego ruch nastpuje bez materialnego ekwiwalentu. funkcj wobec finansw.</p> <p>7. Zjawiska finansowe nie maj charakteru jednorodnego. Jeeli za kryterium</p> <p>8. Instytucja finansowo-prawna zesp norm prawnych, ktry realizuje okrelon 9. Gospodarka finansowa og czynnoci uczestnikw stosunkw finansowych,</p> <p>ktrych treci jest gromadzenie i wydatkowanie rodkw pieninych, jak rwnie planowanie i organizacja posiadanych zasobw pieninych (np. tworzenie funduszy wewntrznych wprowadzajcych samoograniczenia w dziaalnoci finansowej danego podmiotu).</p> <p>10. Funkcje finansw publicznych:a) fiskalna funkcja podstawowa, dostarczanie podmiotom publicznym (np. jednostkom samorzdu terytorialnego), rodkw finansowych (dochodw) przeznaczonych na realizacj celw publicznych (ich zada). b) redystrybucyjna (rozdzielcza, regulacyjna) przenoszenie wartoci z sfery produkcyjnej do nieprodukcyjnej, gromadzenie rodkw finansowych przez okrelony fundusz (najczciej budetowy) i rozdzielanie (wypacanie) ich okrelonym podmiotom ( na paszczynie przedmiotowej). c) stymulacyjna oddziaywanie na stosunki spoeczne, w szczeglnoci gospodarcze, zachcanie lub zniechcanie do okrelonych rodzajw aktywnoci, za pomoc rozwiza i ukierunkowania strumieni finansowych na zachowanie rnych podmiotw (oddziaywanie dzieli si na pozytywne i negatywne). d) ewidencyjno-kontrolna (informacyjna) wyciganie pewnych wnioskw o stanie finansw pastwa dziki rejestracji i analizie zjawisk finansowych, kontrola przebiegu procesw gospodarczych za pomoc analizy ksztatowania</p> <p>4</p> <p>si przepyww finansowych (badanie strony finansowej procesu gospodarczego).</p> <p>11. Instytucje objte systemem finansowym:</p> <p>- Suce gromadzeniu przez pewn grup rodkw pieninych (podatki, opaty, ca) funkcja dwoista. - Suce wykonywaniu rodkw pieninych przez pastwo/gmin (dotacje, wynagrodzenia, stypendia) funkcja dwoista. Np. pastwo decyduje kto zyskuje (gromadzi) z jednej strony wydatek, z drugiej przepyw. - Suce organizacji zasobw pieninych (formy organizacji zasobw), pastwo/gmina (budet/fundusze celowe), zespoy prawnie okrelonych zasad regulujcych postpowanie ze rodkami uzyskiwanymi przed dany podmiot ze rde jego przychodw oraz podejmowanie decyzji w sprawach dokonywania wydatkw. 1) dochody publiczne: a) daniny publiczne, do ktrych zalicza si podatki oraz inne wiadczenia pienine, ktrych obowizek ponoszenia na rzecz pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych wynika z odrbnych ustaw. b) pozostae dochody uzyskiwane przez jednostki sektora finansw publicznych, do ktrych zalicza si: - opaty. - dochody z mienia, w szczeglnoci z najmu oraz z dzierawy i innych umw o podobnym charakterze oraz dywidendy od wniesionego kapitau. - dochody ze sprzeday majtku, rzeczy i praw. - dochody ze wiadczenia usug. - spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej. - inne dochody uzyskane na podstawie odrbnych przepisw, o ile s pobierane przez organy finansowe z dochodw publicznych lub przed podlege albo nadzorowane przez te organy jednostki. 2) rodki pochodzce z budetu UE. 3) rodki pochodzce ze rde zagranicznych, niepodlegajce zwrotowi. 4) przychody budetu pastwa i budetw jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych pochodzce: a) ze sprzeday papierw wartociowych oraz z innych operacji finansowych. b) z prywatyzacji majtku SP oraz majtku JST. c) ze spat poyczek udzielonych ze rodkw publicznych. d) z otrzymanych poyczek i kredytw. 5) przychody jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych uzyskiwane w zwizku z prowadzon przez nie dziaalnoci oraz pochodzce z innych rde.</p> <p>12. rodkami publicznymi s:</p> <p>13. rodki publiczne mog by przeznaczane na:1) wydatki publiczne. 2) rozchody budetu pastwa i budetw JST.</p> <p>14. Rozchodami publicznymi s:</p> <p>1) spaty otrzymanych poyczek i kredytw. 2) wykup papierw wartociowych. 3) udzielone poyczki. 4) patnoci wynikajce z odrbnych ustaw, ktrych rdem finansowania s przychody z prywatyzacji majtku SP oraz majtku JST. 5) poyczki udzielane na finansowanie zada realizowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu UE.</p> <p>5</p> <p>15. Prawo finansowe:- dyscyplina pogranicza o charakterze interdyscyplinarnym. - przedmiot regulacji gospodarka finansowa pastwa (dziaalno finansowa).</p> <p>16. Dziay prawa finansowego:</p> <p>- prawo budetowe Ustawa o finansach publicznych. - prawo finansowe samorzdu terytorialnego Ustawa o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego. - prawo podatkowe Ordynacja podatkowa. - prawo celne (prawo celne i podatkowe cznie okrelane jest jako prawo daninowe). - publiczne prawo bankowe. - prawo dewizowe. - midzynarodowe prawo finansowe umowy midzynarodowe, normy dotyczce unikania podwjnego opodatkowania, normy Unii Europejskiej. - prawo rynku finansowego nadzr nad dziaalnoci podmiotw rynku kapitaowego, finansowego.</p> <p>17. rda prawa finansowego: </p> <p>konstytucja. prawo wsplnotowe, traktaty, prawo pierwotne Unii Europejskiej. ratyfikowane umowy midzynarodowe (wymagana zgoda sejmu i senatu w drodze ustawy). ustawy + dyrektywy Unii Europejskiej. akty wykonawcze (o charakterze powszechnie obowizujcym). prawo miejscowe.</p> <p>18. Skarb Pastwa (ustawa dotyczca Skarbu Pastwa nie zostaa uchwalona)</p> <p> pastwo jako podmiot stosunkw cywilnoprawnych oraz pastwa jako podmiotuprawnie organizacyjnych wobec pastwowych osb prawnych.</p> <p> zoona szczeglna osoba prawna skadajca si z wielu jednostek </p> <p>organizacyjnych, dziaajcych na rnych szczeblach zarzdzania majtkiem pastwowym. instytucja dysponujca majtkiem i prowadzca dziaalno finansow oraz gospodarcz, w szczeglnoci polegajc na dokonywaniu wydatkw i gromadzeniu dochodw. budet strumienie rodkw pieninych. Skarb Pastwa sfera skarbowa mienie pastwa. - zesp osb, organw i jednostek organizacyjnych, ktremu powierza si wypenianie zada pastwa lub samorzdu terytorialnego w dziedzinie gromadzenia i wydatkowania publicznych rodkw pieninych (kierowaniu lub wykonywaniu dziaalnoci finansowej). - element w strukturze organw pastwa i samorzdu terytorialnego.</p> <p>19. Administracja finansw publicznych (znaczenie podmiotowe):</p> <p>20. Organy zarzdzajce finansami publicznymi(Centrum Strategii Finansw Publicznych): - programowanie finansw publicznych. - projektowanie i tworzenie prawa finansowego. - planowanie finansowe. - organizacja i kierowanie wykonawstwem planowych zada finansw. - kontrola finansw.</p> <p>21. Organy podatkowe:</p> <p>6</p> <p>- wykonuj zadania pastwa lub samorzdu terytorialnego zwizane z konkretyzacj indywidualnych uprawnie i obowizkw prawno-finansowych podmiotw biernych stosunkw prawno-finansowych. - wydaj indywidualne akty finansowe. - tworz resort finansowy.</p> <p>22. Polityka finansowa Rada Ministrw:</p> <p>1) ds. budetu pastwa. 2) instytucji finansowych. 3) ds. finansw publicznych.</p> <p>23. Formy realizacji zada Ministra Finansw:</p> <p>1) funkcje analityczne wykonywanie analiz, ocen i skadanie sprawozda z funkcji finansw publicznych. 2) projektowanie polityki finansowej inicjowanie i projektowanie polityki pastwa w zakresie finansw publicznych, wspudzia w ksztatowaniu polityki spoecznogospodarczej. 3) dziaanie planistyczne opracowywanie projektu ustawy budetowej oraz bilansu finansowego sektora publicznego i bilansu nalenoci i zobowiza Skarbu Pastwa. 4) aktywno legislacyjna opracowywanie rzdowych projektw ustawy z dziedziny finansw publicznych oraz opiniowanie projektw ustaw i aktw wykonawczych z tej dziedziny przygotowywanych przez inne podmioty i wydawanie aktw wykonawczych z tej dziedziny. 5) zadania kontrolne i nadzorcze: - organizacja aparatu skarbowego i kontroli skarbowej oraz sprawowanie nad nimi nadzoru. - sprawowanie nadzoru nad administracj celn i nadzoru wacicielskiego nad bankami pastwowymi oraz nadzoru dewizowego. - organizacja systemu rachunkowoci i sprawozdawczoci finansowej oraz dyscypliny finansw publicznych. 6) spenienie roli organu podatkowego. 7) reprezentowanie Skarbu Pastwa w sprawach nie zastrzeonych dla innych organw.</p> <p>24. Aparat Finansowy.</p> <p>Minister FinanswWojewdzkie Kolegia Skarbowe</p> <p>izby skarbowe (dyrektor)</p> <p>izby celne (dyrektorzy)</p> <p>Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej</p> <p>urzdy skarbowe (naczelnicy)</p> <p>urzdy celne (naczelnicy)</p> <p>urzdy kontroli skarbowej (dyrektorzy)</p> <p>organy wykonawcze</p> <p>organy kontroli skarbowej</p> <p>7</p> <p>25. Sektor finansw publicznych:</p> <p>1) organy wadzy publicznej, organy administracji rzdowej, organy kontroli pastwowej i ochrony prawa, sdy i trybunay, a take jednostki samorzdu terytorialnego i ich organy oraz zwizki. 2) jednostki budetowe, zakady budetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budetowych. 3) fundusze celowe. 4) pastwowe szkoy wysze. 5) jednostki badawczo-rozwojowe. 6) samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej. 7) pastwowe lub samorzdowe instytucje kultury. 8) ZUS, KRUS i zarzdzane przez nie fundusze. 9) NFZ. 10) PAN i tworzone przez ni jednostki organizacyjne. 11) pastwowe lub samorzdowe osoby prawne utworzone na podstawie odrbnych ustaw w celu wykonywania zada publicznych, z wyczeniem przedsibiorstw, bankw i spek prawa handlowego.</p> <p>II. Prawo budetowe. 1. Budet - szczegowy plan finansowy zawierajcy zestawienia liczboweprzewidywanych dochodw i granic wydatkw ustalonych na okrelony okres w przyszoci, posiadajcy okrelon form prawn. - scentralizowane zasoby pienine pastwa przeznaczone na pokrycie wydatkw zwizanych z realizacj jego funkcji; plan dziaalnoci finansowej tj. podzielenia dochodw (dokonywania wydatkw) pastwa jako podmiotu wadzy; roczny plan dochodw i wydatkw, przychodw i rozchodw organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa, administracji rzdowej. - Budet to 3 podstawowe elementy: 1) zasoby pienine pastwa. 2) sporzdzane plany dochodw i wydatkw pastwa. 3) nadawanie tym planom okrelonej formuy prawnej.</p> <p>2. Geneza:</p> <p>1) walka parlamentu organ stanowicy wydatkowanie/gromadzenie rodkw publicznych (budet jako element hamujcy panujcego - 1638r. Bill of Rights, gdzie Minister Skarbu dosta prawo przedstawiania budetu) 2) 1374r. pakt Koszycki 3) reformy XVIII w. Komisja Skarbowa Koronna wynikiem 5-cio krotny wzrost dochodw. 4) 1-szy polski budet 5 III 1788r. roczne dochody (intraty) i wydatki (ekspensy): - poowa wydatkw na wojsko. - nowatorski charakter. - dwuetapowe planowanie...</p>