PREDMET:Kupovina robe u inostranstvu radi njene prodaje u

  • Published on
    02-Feb-2017

  • View
    227

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> PREDMET:Kupovina robe u inostranstvu radi njene prodaje u inostranstvu </p><p>(reeksport) </p><p> Odredbama lana 39. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju (Slubeni glasnik RS, </p><p>br. 36/2009 i 36/2011-dr. zakon i 88/2011) propisano je da domae lice robu kupljenu u drugoj dravi </p><p>ili carinskoj teritoriji ne mora da uveze, ako se ta roba, na osnovu ugovora, neposredno isporuuje u </p><p>drugu dravu ili carinsku teritoriju. Takoe, ova roba ne mora da se stavi u slobodan promet, ako se ta </p><p>roba nakon sprovedenog odgovarajueg carinskog postupka otprema sa teritorije Republike Srbije. </p><p>Kupovina i prodaja robe koja ne prelazi preko carinskog podruja Republike Srbije </p><p>Odredbama Carinskog zakona ureena su opta pravila i postupci koji se primenjuju na robu </p><p>koja se unosi i iznosi iz carinskog podruja Republike Srbije. </p><p>U sluaju kada se roba neposredno isporuuje u drugu dravu ili carinsku teritoriju, a roba ne </p><p>prelazi preko carinskog podruja Republike Srbije, nema sprovoenja carinskog postupka. </p><p>Kupovina i prodaja robe koja prelazi preko carinskog podruja Republike Srbije </p><p>U sluajevima kada domae lice robu kupuje u drugoj dravi ili carinskoj teritoriji i ista se na </p><p>osnovu ugovora isporuuje u drugu dravu ili carinsku teritoriju prelaskom preko carinskog podruja </p><p>Republike Srbije, sprovodi se carinski postupak tranzita u skladu sa odredbama l. 118. 124. </p><p>Carinskog zakona (''Slubeni glasnik RS'', br. 18/2010). Postupak tranzita (TP-pravi tranzit) omoguava </p><p>kretanje strane robe od jednog do drugog mesta unutar carinskog podruja Republike Srbije, koja pri </p><p>tome ne podlee plaanju uvoznih i drugih dabina ili merama trgovinske politike. </p><p>To znai da se roba prijavljuje carinskim organima prilikom ulaska na carinsku teritoriju </p><p>Republike Srbije, gde se podnosi tranzitni dokument po kom se roba upuuje do odredine (granine) </p><p>carinske ispostave radi istupa sa teritorije Republike Srbije. </p><p>Deklaracija (JCI) za sprovoenje carinskog postupka tranzita popunjava se u skladu sa </p><p>odredbama l. 6. i 7. Pravilnika o obliku, sadrini, nainu podnoenja i popunjavanja deklaracija i </p><p>drugih obrazaca u carinskom postupku (''Slubeni glasnik RS'', br. 29/10, ... i 14/12). Prilikom </p><p>popunjavanja JCI za postupak tranzita posebno treba obratiti panju na popunjavanje sledeih rubrika: </p><p>- U treu podelu rubrike 1 (deklaracija) upisuje se ifra ''TP'' za tranzit od carinarnice ulaska </p><p>do carinarnice izlaska (pravi tranzit), </p><p>- U rubriku 8 (primalac) upisuju se podaci o inoprimaocu iz fakture (F01) koju izdaje </p><p>domae lice, </p><p>- U rubriku 22 (valuta i ukupan iznos iz fakture) upisuje se valuta i iznos iz fakture koju </p><p>domae lice izdaje inoprimaocu iz rubrike 8 (''F01''), </p><p>- U rubriku 44 (priloene isprave i dodatne informacije), pored ifre ''F01'' za fakturu </p><p>domaeg lica po kojoj se roba prodaje inoprimaocu upisuje se i ifra ''F93'' (druge fakture </p><p>iz poslova posredovanja u spoljnotrgovinskom prometu) - broj fakture koju izdaje </p><p>inopoiljalac domaem licu, kao i ifra ''I93'' (druge izjave iz poslova posredovanja u </p><p>spoljnotrgovinskom prometu) za izjavu koju daje domae lice, odnosno nosilac posla, da </p><p>se radi o robi koja je kupljena u drugoj dravi ili carinskoj teritoriji i isporuuje (prodaje) </p><p>se u drugu dravu ili carinsku teritoriju, pri emu roba samo prelazi preko carinskog </p><p>podruja Republike Srbije. </p></li><li><p> 2 </p><p>Stavljanje u postupak carinskog skladitenja robe kupljene u drugoj dravi ili carinskoj </p><p>teritoriji radi otpreme sa teritorije Republike Srbije </p><p>U sluaju kad se roba kupljena u drugoj dravi ili carinskoj teritoriji unosi u carinsko podruje </p><p>Republike Srbije radi smetaja nakon ega bi se otpremala kupcima u drugoj dravi ili carinskoj </p><p>teritoriji sprovodi se postupak carinskog skladitenja. JCI za postupak carinskog skladitenja se </p><p>popunjava u skladu sa l. 11. do 13. pomenutog Pravilnika., s tim to se u rubriku 24 JCI (vrsta </p><p>spoljnotrgovinskog posla) upisuje ifra ''11'' (kupovina/prodaja). Takoe, popunjava se i trea podela </p><p>rubrike 33 (ifra propisane jedinice mere iz Kodeksa ifara) kao i rubrika 41 (dopunska jedinica) u koju </p><p>se upisuje koliina robe u jedinici mere iz tree podele rubrike 33. </p><p>Strana roba stavljena u postupak carinskog skladitenja moe biti predmet uobiajenog </p><p>postupanja koje se obavlja radi ouvanja robe, poboljanje njenog izgleda ili kvaliteta, odnosno </p><p>pripreme za trite ili dalju prodaju. Uobiajena upotreba obuhvata radnje propisane u Prilogu 24 </p><p>Uredbe, koji je njen sastavni deo. </p><p>Prilikom otpreme robe sa teritorije Republike Srbije podnosi se JCI za ponovni izvoz koja se </p><p>popunjava u skladu sa odredbama l. 8., 9. i 10. pomenutog Pravilnika. </p><p>Reeksportna dorada </p><p>U sluaju kada se roba unosi radi njene upotrebe u procesu proizvodnje i zatim njenog ponovnog </p><p>izvoza sprovodi se postupak stavljanja robe u postupak aktivnog oplemenjivanja uz primenu sistema </p><p>odlaganja. </p><p>Za odobrenje ovakvog postupka potrebno je da se podnese zahtev nadlenoj carinarnici, uz </p><p>prilaganje odgovarajueg dokaza (npr. ugovor o izvozu robe) kojim se dokazuje da e dobijeni proizvod </p><p>nakon zavretka proizvodnih operacija biti otpremljen sa teritorije Republike Srbije. Ukoliko se nakon </p><p>okonanja navedenog postupka dobijeni proizvod prodaje razliitim kupcima, po vie kupoprodajnih </p><p>ugovora, to je potrebno navesti u zahtevu. Nadlena carinarnica e uzimajui u obzir priloenu </p><p>dokumentaciju doneti odgovarajuu odluku. </p><p> Carinska deklaracija za stavljanje robe u postupak aktivnog oplemenjivanja popunjava se na </p><p>nain propisan odredbama l. 11. do 13. Pravilnika o obliku, sadrini, nainu podnoenja i popunjavanja </p><p>deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku, s tim to se u rubriku 24 JCI vrsta </p><p>spoljnotrgovinskog posla upisuje ifra ''11'' (kupovina/prodaja) iz Odeljka VIII Kodeksa ifara za </p><p>popunjavanje isprava u carinskom postupku. </p><p>Odredbom lana 113. stav 2. Carinskog zakona ("Slubeni glasnik RS", br. 18/2010) propisano </p><p>je da je nosilac odobrenja duan da obavesti carinski organ o svim injenicama koje nastanu posle </p><p>izdavanja odobrenja koje utiu na njegovu dalju primenu ili sadrinu. </p></li><li><p> 3 </p><p>Ukoliko doe do promene kupca navedenog u odobrenju za postupak aktivnog oplemenjivanja </p><p>novim kupcem, nadlena carinarnica e na osnovu zahteva i priloene dokumentacije, ukoliko su </p><p>ispunjeni propisani uslovi, izvriti izmenu odobrenja kojim je odobren postupak aktivnog </p><p>oplemenjivanja. </p><p>Postupak aktivnog oplemenjivanja se okonava stavljanjem robe u postupak ponovnog izvoza </p><p>podnoenjem JCI za ponovni izvoz. </p><p>Primenom ovog akta prestaju sa primenom akti ili delovi akata koji su regulisali navedene oblasti. </p><p>(Akt Uprave carina broj 148-03-030-01-86/2012 od 26.04.2012. godine) </p></li></ul>