Preduzeće kao oblik organizovanja

 • Published on
  17-Jan-2016

 • View
  36

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Preduzee kao oblik organizovanja. Osnovna organizaciona forma sa ciljem sticanja profita. Uticaj drugih nauka (pravo, mehanika, biologija...) na organizacioni dizajn. Osnovna obiljeja preduzea. Organizovana grupa ljudi Obavlja privrednu djelatnost Predstavlja ekonomsku i poslovnu cjelinu - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Preduzee kao oblik organizovanja

  Osnovna organizaciona forma sa ciljem sticanja profita.Uticaj drugih nauka (pravo, mehanika, biologija...) na organizacioni dizajn.

 • Osnovna obiljeja preduzeaOrganizovana grupa ljudiObavlja privrednu djelatnostPredstavlja ekonomsku i poslovnu cjelinuSamostalni privredni subjektIma svojstvo pravnog licaOsniva se za trajno obavljanje poslovne djelatnosti

 • Oblici organizovanjaPreduzetnikPreduzee Drutvo licaOrtako drutvo (Partnerstvo)Komanditno drutvoDrutvo kapitalaDrutvo sa ogranienom odgovornou (D.O.O.)Akcionarsko drutvo

 • Koja je najbolja forma vlasnitva?

 • Izbor forme vlasnitvaNe postoji najbolja forma vlasnitvaIzbor forme zavisi od konkretne situacijeKljuna stvar je razumijevanje naina na koji svaka od formi utie na poslovanje preduzea

 • Faktori koje treba razmotritiPoreziOdgovornostKapital potreban za osnivanjeStepen kontroleMenaderska sposobnostPoslovni ciljeviTrokovi formiranja

 • Forme vlasnitvaSolo vlasnitvo (preduzetnik)PartnerstvoD.O.O.Korporacija (A.D.)

 • Preduzetnik (Solo vlasnitvo)Obavljanje privredne aktivnosti u svoje ime i za svoj raun

  Nema status pravnog lica

  Ima ogranienu mogunost zapoljavanja

 • Odgovornost kod solo vlasnitva

 • Prednosti solo vlasnitvaBiti gazdaLako je otpoeti biznisZadrava se cjelokupan profitPrihod biznisa se oporezuje kao lini prihodBiznis se lako otpoinje i gasiNajjeftinija formaPotpuna kontrola nad donoenjem odlukaNema posebnih zakonskih ogranienja

 • Nedostaci solo vlasnitvaPreuzimanje neograniene odgovornostiInvesticioni kapital koji se moe prikupiti je ogranienPreduzetnik mora da bude univerzalanTeko je zadrati najkvalitetnije ljude,osim ako im se ne ponudi dio vlasnitva firmeivotni vijek biznisa je ogranien

 • Trenutno u SAD-u postoji vie od 18 miliona inokosnih preduzea, ali ona ine svega 4% ukupnog prometa ili 15% ukupnog prihoda.

 • PartnerstvoUdruivanje dvoje ili vie fizikih i/ili pravnih lica u cilju ostvarivanja profita

  Uvijek je potrebno izdvojiti dovoljno vremena da bi se napravio pisani dokument o partnerstvu!

 • Odgovornost kod partnerstva

 • Prednosti partnerstvaLako se stvaraPartneri se dopunjavajuLake prikupljanje kapitalaManja zakonska regulativaVea fleksibilnostManje poreske stope

 • Nedostaci partnerstvaNeograniena odgovornostProfit preduzea se dijeli izmeu partneraPartneri se esto ne slauivotni vijek biznisa je ogranien ivotnim vijekom partnera

 • Ostale vrste partnerstvaTihi partnerTajni partnerUspavani partnerNominalni partner

 • Partnerstvo ili solo vlasnitvoStatistike pokazuju da preko 50% svih partnerstava propadne

  Meutim, statistike takoe pokazuju da partnerstva imaju etiri puta vie anse da uspiju u odnosu na solo vlasnitvo

 • Komanditno drutvoPartnerstvo koje se sastoji od najmanje jednog komplementara i jednog komanditora

  Komanditno drutvo uvijek vode komplementari, dok komanditori imaju samo udio u profitu

  Komanditori odgovaraju samo do visine uloenih sredstava

 • Odgovornost kod komanditnog drutva

 • Vrste korporacijaJavna korporacija - akcionar moe postati bilo koje fiziko ili pravno lice, kupovinom akcija na berzi

  Privatna korporacija - ima relativno mali broj akcionara, najee lanova porodice, roaka I prijatelja, a akcijama se ne trguje javno na berzi

 • Odgovornost kod korporacije

 • Prednosti korporacijeAkcionari imaju ogranienu odgovornostKorporacija moe da pribavi najvei investicioni kapitalKorporacija ima neogranien ivotni vijekVlasnitvo se lako prenosi sa jednog na drugo lice Odvajanje funkcije vlasnitva od funkcije menadmenta

 • Nedostaci korporacijeDugotrajan i skup proces osnivanjaDvostruko oporezivanjeStroga i kompleksna zakonska regulativaPotencijalan gubitak kontrole od strane osnivaa

 • S korporacijaSpecifian primjer korporacije u SAD Globalno gledano ima sve osobine kao i obinakorporacija (naziva se i C korporacija) Osnovna razlika je u nainu oporezivanja - kodS korporacije se profit oporezuje kao kodpartnerstva, tako da nema dvostrukogoporezivanja

 • S korporacijaDa bi se korporacija kvalifikovala za S korporaciju, neophodno je da ispuni sljedee uslove:o Da bude domaa korporacijao Ne moe da ima vie od 75 akcionarao Akcionari moraju biti fizika lica i pri tome dravljani ilirezidenti SADo Moe emitovati samo jednu vrstu akcijao Profit i gubitak se rasporeuju na akcionaresrazmjernoudjelu u vlasnitvu

 • Anatomija akcionarskog drutva Odbor direktora - Odbor direktora (bord direktora) bira Skuptina akcionara korporacije u cilju voenja poslovne politike korporacije i ostvarivanja dugoronih ciljeva. Jedna od osnovnih dunosti Borda direktora korporacije je da zaposle ljude u kompaniji koji e efikasno obavljati svoj posao.

  Vlasnitvo nad akcijama - Korporacije mogu izdavati dvije vrste akcija obine i preferencijalne. Vlasnici preferencijalnih akcija su specijalna vrsta vlasnika jer oni obino nemaju pravo upravljanja korporacijom ali imaju prvenstvo u ispali dividende.

 • Pitanja za diskusiju1. Nabrojite forme vlasnitva preduzea.2. Navedite prednosti i nedostatke inokosnog preduzea.3. Koje su osnovne karakteristike partnerstva?4. Definiite sadraj ugovora o partnerstvu.5. Objasnite prednosti i nedostatke partnerstva?6. ta je korporacija?7. Objasnite anatomiju korporacije.8. Koja prava proizilaze iz obinih i preferencijalnih akcija?9. Navedite prednosti i nedostatke korporacije.