Prekršajni zakon - pročišćeni tekst

  • Published on
    18-Dec-2014

  • View
    79

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

novi Prekrajni zakon iz 2013.

Transcript

PREKRAJNI ZAKON(Uredniki proieni tekst, Narodne novine, broj 107/07 i 39/13) PRVI MATERIJALNOPRAVNE Glava TEMELJNE Odreenje prva DIO ODREDBE (I.) ODREDBE prekraja

lanak 1. Prekraji i prekrajnopravne sankcije propisuju se samo za ona ponaanja kojima se tako povreuje ili ugroava javni poredak, drutvena disciplina i drutvene vrijednosti zajamene i zatiene Ustavom Republike Hrvatske, meunarodnim pravom i zakonima ija zatita nije mogua bez prekrajnopravnog sankcioniranja, a njihova se zatita ne ostvaruje kaznenopravnom prisilom.

temelju svoje nadlenosti utvrene Ustavom i zakonom i tu ovlast ne mogu prenijeti na drugoga. (3) Nitko ne moe biti kanjen niti se prema njemu moe primijeniti druga prekrajnopravna sankcija za djelo koje prije nego je bilo poinjeno nije bilo zakonom ili meunarodnim pravom ili odlukom jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave odreeno kao prekraj i za koji zakonom ili odlukom jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave nije bilo propisano koja se vrsta i mjera prekrajnopravne sankcije poinitelju moe izrei, odnosno primijeniti.

Naelo primjene blaeg propisa i vremensko vaenje prekrajnog zakonodavstva lanak 3. (1) Prema poinitelju se primjenjuje propis koji je bio na snazi u vrijeme kad je prekraj poinjen. (2) Ako se propis nakon poinjenja prekraja, a prije donoenja pravomone odluke o prekraju, izmijeni jedanput ili vie puta, primijenit e se propis koji je najblai za poinitelja. (3) Ako se u sluajevima iz stavka 2. ovog lanka izmijeni naziv ili opis prekraja ili izmijeni naziv propisa, sud e ispitati postoji li pravni kontinuitet tako da injenino stanje podvede pod bie odgovarajueg prekraja iz novog propisa pa ako utvrdi da postoji, primijenit e propis koji je blai za poinitelja. Nema prekraja ako pravni kontinuitet ne postoji. (4) Izmijeni li se propis za vrijeme trajanja poinjenja prekraja, primijenit e se propis koji je bio na snazi u vrijeme dovrenja radnje.

lanak 1.aOvaj Zakon sadri odredbe usklaene sa sljedeim aktima Europske unije: Direktivom 2010/64 od 20. listopada 2010. o pravu na tumaenje i prijevod u kaznenom postupku, Direktivom 2012/13/EU od 22. svibnja 2012. o pravu na informaciju u kaznenom postupku. Naelo zakonitosti

lanak 2. (1) Prekraji i prekrajnopravne sankcije mogu se propisivati zakonom i odlukama jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave. (2) Jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave mogu propisivati prekraje i prekrajnopravne sankcije samo za povrede propisa koje ona donose na

(5) Propis koji je na snazi samo za unaprijed odreeno vrijeme ili unaprijed odredivo vrijeme, primijenit e se na prekraj poinjen u tom vremenu i nakon njegova prestanka vaenja ako tim propisom nije drukije propisano.Naelo krivnje

Opa svrha propisivanja i izricanja ili primjene svih prekrajnopravnih sankcija jest da svi graani potuju pravni sustav i da nitko ne poini prekraj, te da se poinitelji prekraja ubudue tako ponaaju. Ogranienja u propisivanju i primjeni prekrajnopravnih sankcija lanak 7. Odreujui sadraj prekrajnopravnih sankcija i nain njihove primjene, poinitelju prekraja mogu biti ograniene njegove slobode i prava samo u mjeri koja odgovara vrsti prekrajnopravne sankcije i njezinoj svrsi odreenoj zakonom, bez prouzroenja tjelesnih ili duevnih patnji, neovjenog postupanja ili poniavajueg odnosa, uz potovanje ljudskog dostojanstva i osobnosti. Pravo na rehabilitaciju

lanak 4. Nitko ne moe biti kanjen niti se prema njemu moe primijeniti druga prekrajnopravna sankcija ako nije kriv za poinjeni prekraj. Vrste prekrajnopravnih sankcija

lanak 5. (1) Prekrajnopravne sankcije koje se mogu propisati zakonom kojim se propisuje prekraj i koje se mogu izrei odnosno primijeniti prema poinitelju prekraja su: 1. kazna (novana i zatvor), 2. zatitne mjere, sukladno lanku 50. stavku 2. ovoga Zakona. (2) Prekrajnopravne sankcije koje se propisuju ovim Zakonom su: 1. mjere upozorenja (opomena i uvjetna osuda), 2. zatitne mjere (lanak 50. stavak 1.), 3. odgojne mjere. (3) Prekrajnopravna sankcija koja se moe propisati odlukom jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave kojom se propisuje prekraj i izrei poinitelju prekraja jest novana kazna. (4) Za svaku vrstu prekrajnopravnih sankcija propisom se odreuje njihova visina, odnosno trajanje i nijedna se prekrajnopravna sankcija ne moe propisati ni izrei, odnosno primijeniti u neodreenoj visini ili na neodreeno vrijeme, osim ako ovim Zakonom nije odreeno drukije. Opa svrha prekrajnopravnih sankcija lanak 6.

lanak 8. Poinitelj prekraja koji je pravomono proglaen krivim i prema kojem je primjenjena prekrajnopravna sankcija ili je osloboen kazne ima pravo, nakon proteka odreenog vremena i pod uvjetima koji su odreeni ovim Zakonom, smatrati da nije poinio prekraj a njegova prava i slobode ne mogu se razlikovati od prava i sloboda onih koji nisu poinili prekraj. Glava druga (II.)

PRIMJENA PREKRAJNOG PRAVA REPUBLIKE HRVATSKE Prekrajna neodgovornost djeteta

lanak 9. (1) Osoba koja u vrijeme poinjenja prekraja nije navrila etrnaest godina ivota ne odgovara za prekraj. (2) Kada se osoba iz stavka 1. ovoga Zakona uestalo ponaa na nain kojim ostvaruje obiljeja teih prekraja, nadleno dravno tijelo za postupanje povodom poinjenih prekraja obavijestit

e o ponaanju te osobe roditelje ili skrbnike i Centar za socijalnu skrb prema njezinu prebivalitu ili boravitu njezinih roditelja ili skrbnika. (3) Za poinjeni prekraj osobe iz stavka 1. ovoga lanka kaznit e se roditelj ili drugi tko je nadzire ako je taj prekraj u izravnoj vezi s proputenim nadzorom roditelja ili drugog tko je nadzirao tu osobu.

kojem Republika Hrvatska ima odreena suverena prava i pravo jurisdikcije. (3) Za prekraj propisan odlukom jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave prekrajni e se postupak voditi ako je prekraj poinjen na podruju te jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave.

Iskljuenje primjene prekrajnog zakonodavstva u posebnim sluajevima lanak 10. Ako je protiv poinitelja prekraja zapoeo kazneni postupak zbog kaznenog djela kojim je obuhvaen i prekraj, ne moe se za taj prekraj pokrenuti prekrajni postupak, a ako je postupak pokrenut ne moe se dalje voditi.Primjena materijalnopravnih Prekrajnog odredbi zakona

Zastara

prekrajnog

progona

lanak 13. (1) Prekrajni progon zastarijeva nakon etiri godine. (2) Prekrajni progon zastarijeva nakon tri godine za prekraje za koje je ovlateni tuitelj obvezan izdati prekrajni nalog. (3) Propisi o zastari odnose se i na stegovno kanjavanje tijekom prekrajnog postupka. Tijek zastare prekrajnog progona lanak 13.a Zastara prekrajnog progona poinje tei danom kad je prekraj poinjen. Zastara prekrajnopravnih izvrenja sankcija

lanak 11. (1) Materijalnopravne odredbe ovoga Zakona odnose se na sve prekraje propisane zakonima i drugim propisima kojima se propisuju prekraji. (2) Ako zakonom nije odreeno drukije, propisi o prekrajima koji se odnose na fizike osobe primijenjuju se i na odgovorne osobe u pravnoj osobi, obrtnike i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost. Primjena prekrajnog prava Republike Hrvatske za prekraje poinjene na podruju Republike Hrvatske, njezinu brodu ili zrakoplovu lanak 12. (1) Prekrajno zakonodavstvo Republike Hrvatske primjenjuje se na svakoga tko poini prekraj na njezinu podruju. (2) Posebnim zakonom moe se propisati primjena prekrajnog zakonodavstva Republike Hrvatske i u prostoru mora u

lanak 14. (1) Izreena prekrajnopravna sankcija ne moe se izvriti kad od pravomonosti odluke kojom je izreena, protekne tri godine. (2) Zatitna mjera obvezno lijeenje od ovisnosti iz lanka 53. ovoga Zakona ne moe se izvriti kad nastupi zastara izvrenja kazne uz koju je izreena, odnosno kad protekne vrijeme provjeravanja iz uvjetne osude. (3) Odredbe o zastari izvrenja prekrajnopravnih sankcija

primjenjuju se i na zastaru izvrenja stegovnih kazni koje sud izrekne tijekom postupka. Tijek zastare prekrajnopravnih izvrenja sankcija

Glava PREKRAJ Nain

trea

(III.)

poinjenja

prekraja

lanak 14.a (1) Zastara izvrenja prekrajnopravne sankcije poinje tei danom kada je odluka kojom je prekrajnopravna sankcija izreena postala pravomona. Ako se radi o kazni zatvora iz opozvane uvjetne osude, zastara poinje tei danom pravomonosti presude o opozivu. (2) Zastara izvrenja kazne zatvora, rada za ope dobro na slobodi odnosno zatvora kojima je zamijenjena neplaena novana kazna i zastara izvrenja zatitnih mjera ne tee za vrijeme njihova izvravanja. Zastara izvrenja oduzimanja imovinske koristi, oduzimanja predmeta i trokova prekrajnog postupka lanak 14.b Izvrenje odluke o oduzimanju imovinske koristi, oduzimanju predmeta i trokovima prekrajnog postupka zastarijeva po proteku pet godina od pravomonosti odluke kojom je isto izreeno. Primjena rokova zastare

lanak 15. (1) Prekraj se moe poiniti injenjem ili neinjenjem. (2) Prekraj je poinjen neinjenjem ako je poinitelj koji je pravno obvezan sprijeiti nastupanje propisom opisane posljedice prekraja to propustio uiniti, a takvo je proputanje po djelovanju i znaenju jednako poinjenju tog djela injenjem. (3) Poinitelj koji je prekraj poinio neinjenjem moe se blae kazniti, osim ako se radi o prekraju koji moe biti poinjen samo neinjenjem. Vrijeme poinjenja prekraja

lanak 16. Prekraj je poinjen u vrijeme kada je poinitelj radio ili je bio duan raditi, bez obzira na to kada je nastupila posljedica prekraja. Mjesto poinjenja prekraja

lanak 17. Prekraj je poinjen u mjestu gdje je poinitelj radio ili bio duan raditi i u mjestu gdje je u cjelini ili djelomino nastupila posljedica prekraja, a u sluaju kanjivog pokuaja i gdje je posljedica trebala nastupiti. Nuna obrana

lanak 14.c Na zastaru prekrajnog progona i zastaru izvrenja prekrajnopravne sankcije primjenjuje se rok zastare propisan u vrijeme poinjenja prekraja.

lanak 18. (1)