presentation g5.pptx

Embed Size (px)

Text of presentation g5.pptx

Tutorial 5(EDU3083)Nama ahli kumpulan :Aswane Poornesveranalaiwani !amkrishnon!amathevi uppan"A#A$A TA%&' (Bentangkan hasil pentaksiran berdasarkan Burnout Self-Check List. Cadangkan cara-cara yang boleh guru lakukan untuk menguruskan tekanan emosi dengan bijak.$oalan Tutorial 5$oalan Tutorial 5DE)&N&$& BURNOUTea*aanemosi+mental*ankeletihan ,-ikal.an/*ise0a0kanolehtekanan 0erle0ihan .an/ 0erpan1an/an2&an.ater1a*iapa0ila*iri*iselu0un/i kese*ihan*anti*ak*apatmemenuhi keperluan *iri23ikatekanan0erterusan+*iriakanmula hilan/minat*anmotivasi2$eterusn.aia men.e0a0kanpro*uktiviti*iri0erkuran/an *anmenin/katkanperasaan*iri.an/ti*ak 0er*a.a+ tia*a harapan *an marah23ikaan*amempun.airasa*ankea*aan sepertiitusetiapmasa+makaan*a mempun.ai sikap 0urnout22onsep Burnout&stilah *ipelopori oleh seoran/ ahli psikoanalisisAmerika+ #er0ert 32 )reu*en0er/er (456()7burnout is not a condition that gets better by being ignored8 ()reu*en 0er/er)$uatu kea*aan keletihan *ari se/i emosi+ mental *an ,-ikal .an/ *ise0a0kan oleh stres .an/ melampau *an 0erpan1an/an (Noriati et.al., (040)2An*a Dikatakan Dalam ea*aan Burnout 3ika94) $etiap hari a*alah hari malan/ an*a2() "e0anan ker1a atau kehi*upan seharian a*alah suatu .an/ mem0osankan *an mem0e0ankan23) epenatan sepan1an/ masa2:) #ari .an/ *ilalui *ipenuhi *en/an ker1a .an/ mem0osankan *an men.esakkan ,kiran25) An*a 0erasa apa .an/ an*a lakukan ti*ak mem0eri kelainan *an ti*ak *ihar/ai2TEANAN ;s BURNOUTTEKANAN BURNOUTReaksi emosi berlebihan. Emosi kurang atau kabur.Menghasilkan sifat tergesa-gesa dan terlalu aktif.Menghasilkan sifat tidak berdaya dan tiada harapan.Tenaga berkurangan. Motiasi! idea dan harapan berkurang."ifat kebimbangan. #esedihan dan ditinggalkan.Melemahkan fi$ikal diri. Melemahkan emosi diri.Boleh membunuh dalam keadaan tidak dijangka.Menyebabkan diri tidak layak untuk hidup. %nda diberi masa & minit untuk melengkapkan borang burnout self-checklist.%nda diberi masa & minit untuk melengkapkan borang burnout self-checklist.'erbincangan skala skor yang diperolehiAktiviti4((0e or work too ?asuall.234or an.one who wors har* an* seriousl.2 !ela@ perio*i?all.2:Arom ?are>ul review o> .our li>est.le2A4e26Ae+ an* make ?han/es250 or hi/her=ou are *an/erousl. 0urne* out an* nee* imme*iate relie>2 =our 0urnout is threatenin/ .our ph.si?al an* mental wellB0ein/2$E"A"B$E"A" BURNOUTBurnout *ise0a0kan oleh:Tekanan ker1a .an/ melampau2Ca.a hi*up2$i>at personaliti *iri2TANDABTANDA DAN $&%PTD% BURNOUTBurnout a*alah proses .an/ 0erlaku *alam masa .an/ satu tempoh .an/ pan1an/2e0an.akann.a ti*ak tahu mereka *alam kea*aan murun/ *an kea*aan akan 0ertam0ah teruk setiap hari2$imptom awal kemurun/an:Tan*a ,-ikal *iri2Emosi ti*ak sta0il2$i>at *iri .an/ ti*ak *i*u/a2%ENCATA$& BURNOUT3ika an*a men/alami masalah burnout+ ian.a akan 0ertam0ah teruk 1ika ti*ak *iatasi2Tips untuk men/atasi Burnout a*alah:%emulakan hari *en/an sen.uman2%en/amalkan pemakanan .an/ seim0an/+ senaman *an ti*ur .an/ ?ukup2%erehatkan *iri *ari ker1a 2%en?u0a sesuatu aktiviti 0aru .an/ men.eronokkan2"ela1ar ?ara untuk men/atasi tekanan2P!D$E$ PE%U'AN BURNOUT $TACE 4B%E%PE!'A#ANAN AT&;&T&Paksa *iri untuk memperlahan se/ala aktiviti *an am0il ?uti2Dapatkan rehat *an pulihkan kem0ali seman/at *iri2$TACE (B DAPATAN $DDNCANon/si masalah pa*a rakan+oran/ tersa.an/ *an keluar/a 0a/i melepaskan perasaan .an/ a*a2$TACE 3BDAPATAN $E%U'A E=A&NAN D&!& DAN EUTA%AANPulihkan semula ke.akinan *iri *en/an menetapkan matlamat *iri *an harapan2%em0ina semula kehi*upan .an/ mem0uatkan *iri 0aha/ia2%ENCATA$& BURNOUT D& TE%PAT E!3A$enaraikan masalah .an/ *iha*api2Am0il pen*ekatan .an/ proakti> 0a/i men/atasi masalah2"er0in?an/ *en/an ketua *i tempat ker1a 1ika masalah .an/ *iha*api semakin mem0e0ankan *an tia*a harapan2#uraikan aktiviti ker1a .an/ *i1alankan2%inta ketua *i tempat ker1a men/emaskinikan tu/as atau ker1a *en/an men/asin/kan ker1a .an/ luar *ari 0i*an/ an*a2%inta pem0aharuan *en/an tu/as ker1a .an/ 0aru23ika an*a melakukan ker1a .an/ sama setiap hari+?u0a minta sesuatu .an/ 0aru *i tahap .an/ 0erlainan2Am0il ?uti rehat2Am0il ?uti rehat 1ika masalah semakin mem0e0ankan2Per/i melan?on/ untuk men*apatkan semula tena/a .an/ hilan/2Perse*iaan ti*ak men?ukupi3enis pem0ela1aran *an masalah tin/kah lakuCuru .an/ *apat menin/katkan pen?apaian ti*ak 0urnoutekuran/an autonomiCuru men/an//ap *iri mereka se0a/ai seoran/ /uru pakar *an mereka ti*aksuka akan pen/li0atan pihak 0erkuasa+ i0u 0apa+ *an oran/ lain *alam PEP .an/ akan *ia1ar atau telah *ia1ar2esukaran *alam tin/kah laku muri*&ni 0erkaitan *en/an pun?a pertama2 %uri*Bmuri* .an/ mempun.ai kekuran/an *ari se/i kemampuan *an motivasi ?u0a untuk men/elakkan mem0eri pen/li0atan semasa /uru men/a1ar2 e0osanane0an.akan /uru merasakan 0ahawa pro>esion ke/uruan ini mem0osankan setelah 0eker1a le0ih kuran/ setahun atau *ua tahun2 %ereka 0eran//ap ia se0a/ai rutin harian *an ti*ak men?u0a untuk men/hasilkan 0ahanB0ahan .an/ menarik ataupun men//unakan 1enis pen/a1aran .an/ 0erlainan2(a) "erhenti $e1enakDapatkan sokon/an *aripa*a keluar/a atau rakan Dapatkan sokon/an *aripa*a keluar/a atau rakan "er1umpa *en/an kaunselor"er1umpa *en/an kaunselor(0) "erkomunikasi(0) "erkomunikasi(?) Ti*ur(?) Ti*ur(*) "ina rutin harian 0aharu(*) "ina rutin harian 0aharu'akukan ker1a pentin/ ketika 0enarB0enar 0erse*ia *an tia*a halan/anCunakan 1am 0eker1a .an/ tin//al untuk men/atasi masalah sampin/an *an menin/katkan pro*uktiviti4("oms+$2((005)2Burnout.$um0er*iperolehi *aripa*ahttp:FFalistapart2?omFarti?leF0urnout pa*a 6 3ulai (0452BurnoutSelfChecklist.$um0er*imuatturun *aripa*a*ann.ila/an2?omF0urnoutsel>?heklist pa*a 45 3ulai (0452NoriatiA2!ashi*+"oonPon/=in/+$hari>ah )akhriah$.e*Ahma*+EGurai*ahA2%a1i* ((040)2Siri endidikanguru! guru dancabaran se"asa2$elan/orDarulEhsan:D@>or*)a1ar $*n2"h*2!U3UAN