Presentation Oe

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  1/38

  2

  Zadatak za poetak!

  Prema konvenciji, protonu se pripisuje pozitivni naboj, a elektronu negativni naboj koji su istog

  iznosa e = 1,610- 19C (elementarni naboj)

  Koliko elementarnih naboja nima u

  koliini naboja Q od 1C?

  Q = ne n = Q/e = 1C/1,610-19C = 6,25101

  Proitaj taj broj? !aboj od 1C "adr#i oko 6,25trilijuna elementarnih naboja$

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  2/38

  3

  Da pojasnimo!

  itav je atom, tj promjer elektronskih putanja reda veliina 2-3 -10m.Jezgruatoma ine teke estice, protoni i neutroni. Masa protona ineutronasu jednake, iznose 1,!10-2!kg,dok jemasa elektrona oko 1"#0puta manja i iznosi $,1110-%1kg.

  &zme'u protona i elektrona djeluje privlana sila, a izme'u dva protona,odnosno dva elektrona djeluje od(ojna sila)Postojanje ti! sila obja"njavase time #a postoje #vije vrste elektri$nog naboja pro#u%enog elementarnim

  atomskim $esticama, protonima i elektronima, pri $emu se je#naki naboji

  o#bijaju, a razli$iti naboji privla$e

  Prema konvenciji, protonu se pripisuje pozitivni naboj, aelektronu negativni naboj koji su istog iznosa e = 1,6

  10- 19

  C (elementarni naboj)

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  3/38

  4

  Atomska jezgra helija sastoji se od 2 neutrona i 2 protona.. Kolika je

  odbojna sila izmeu dvije jezgre helija koje se nalaze na udaljenosti od

  10-13m

  F Q Q

  rN=

  1

  4 0

  1 2

  12

  2

  ( ) ( )( )

  mNF

  rQQF

  2

  1010!"4,!410#,1210#,12

  41

  21312

  11

  2

  12

  21

  0

  =

  =

  ==

  =

  =

  Vm

  C

  Nm

  C 122

  212

  0 10!"4,!10!"4,!

  k= 8,9871099109

  2

  2

  C

  Nm

  F k Q Q

  rN= 1 2

  12

  2

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  4/38

  "

  1. Kroz popreni presjek vodia tijekom jedne minute prostruji

  koliina naboja Q = 30 C. Uzevi brzinu gibanja naboja

  stalnom odredite jakost struje kroz vodi u tom vremenu!

  At

  QI ",0

  #01

  30

  ===

  ". Kroz popreni presjek vodia tijekom jedne minute prostruji

  koliina naboja Q = 30 C. Kolika je gusto#a struje ako jepresjek vodi#a "$ mm"!

  2$2,0

  ",2

  ",0mmA

  s

  IJ ===

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  5/38

  #

  %& 'lektrini naboj Q=100 (", dok miruje u toki (, ima

  ener)iju *=5 m*"& Koliki je +otenijal toke ( ?

  = =

  =

  W

  Q

  V" 10

  100 10

  "03

  #

  & .otenijal toke ( j e , a +otenijal toke

  je & Koliki je na+on a koliki je na+on

  ?

  VA

  "=

  VB "= UABUBA

  U V

  U V

  AB A B

  BA B A

  = = = =

  = = =

  " " " " 10

  " " 10* +

  * +

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  6/38

  %

  5& Koliki je ot+or bakreno) odia du#ine 00mm a +re"jeka

  odia 1,5 mm2?

  R l

  s

  l

  s= = = = =

  1 1

  "#

  %

  1"0 01%!"%1 4 ####### 0 0!33331

  ,

  , , ,

  6& %tpor bakrenog namota pri "00C iznosi 30 . &a koliko se

  taj otpor pove#a na temperaturi od '00C!

  =+=+= 02,3%,01'30&1'20 RR

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  7/38

  %. nekom "klo+u treba biti u)ra3en ot+ornik od %60&Koliko metara #ie treba 4a taj ot+ornik ako "e u4me

  ot+orna #ia od nikelina = 0, +romjera

  d = 0,% mm?m

  mm2

  222

  0%0#",04

  3,0

  4mm

  ds =

  =

  =

  mRslslR #,#3

  4,00%0#",03#0 ====

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  8/38

  !. "zra#unaj napon $ na slo%enom otporu& snagu

  otpora '3te snagu slo%enog spoja otpora.

  (1)2

  (4)10

  (3)3

  (2) 12

  P2) 3*

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  9/38 10

  VIUPVRIU

  A

  RR

  UIVUU

  AR

  UI

  VRPU

  R

  UP

  %",#",4

  ",1

  4

  ##

  ",0

  #3# +3#123

  3333343

  43

  3434234

  2

  22

  222

  2

  2

  2

  2

  22

  ====

  ==+

  ===

  ==

  ======

  WIUP

  VURIUAIII

  20

  10#222 21342

  ==

  =+=+==+=

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  10/38 11

  (. "mamo %arulje snage 2)*& 2)* i )0*& predviene

  za napon od 110+.

  a, Kako ih treba priklju#iti na izvor napona 220+da rade nazivnom snagom

  b, dredi tada jakost struje u svakoj %arulji.

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  11/38 12

  a. Ako %arulje od 2)* spojimo paralelno dobit emo

  kao rezultat otpor dvostruko manji.

  b. "z toga dolazimo do prvog mogueg odgovora da e

  paralelno spojene %arulje od 2)* imati isti otpor kao i

  jedna %arulja od )0*& a naponi e im se jednako dijeliti.

  /. a istom naponu %arulje snage 2)* ima dva puta

  vei otpor od %arulja snage )0*.

  d. vije %arulje od 2)* paralelno spojimo i te %aruljeimaju jednak otpor kao %arulja od )0* koja se s njima

  treba spojiti u seriju. toga e se napon izvora podijeliti

  na dva jednaka dijela 2110+.

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  12/38 13

  +)220

  -1, +12) 110 , 2"*

  -2, +12) 110 , 2"*

  - , +3) 110 , "0*

  435 $

  3"

  )0 5 110 "AI 4",0

  110

  "0==

  " 5 "16 "

  2

  "15 "

  25 A

  I22",0

  2

  4",0

  2 ==

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  13/38 14

  10. "zvor u kratkom spoju daje struju "15 7A. Ako na

  izvor spojimo tro8ilo otpora ' 5 2& jakost struje u

  krugu "25 9A. "zra#unaj elektromotornu silu : i

  unutra8nji otpor izvora 'i. Kolika je najvea korisnasnaga koju mo%e dati ovaj izvor a/rtaj $ ; "

  karakteristiku ovor naponskog izvora.

  -1) -ks) #

  /

  (i

  -2) 4

  /

  (i

  ( ) 2

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  14/38 1"

  2444!

  42

  !!2,4!#

  424,&'

  #

  #

  2

  1

  VE

  R

  RRR

  RERRIE

  RE

  R

  E

  R

  EII

  i

  iii

  ii

  i

  i

  i

  ks

  =+=

  ==

  =+=

  +=+=

  =

  =

  ==

  WRIP

  AI

  RR

  k

  i

  3#43

  344

  24

  4

  22

  ma

  ===

  =+

  =

  ==

  #-

  24

  +

  - ) 3

  / ) 24

  (i) 4

  ( ) 4

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  15/38

  1#

  11. 90 jednakih galvanskih elemenata vezano je u

  serijsko paralelnu kombina/iju. a tu kombina/iju

  vezano je tro8ilo ' 5 3&

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  16/38

  1%

  " 5 : @ >> 'i, @ >? 6 ' ,,

  ? 5 90

  5 10& ? 5 9&

  $ 5 11&2)+& :uk

  5 1)+

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  17/38

  1

  Drui razred

  12. +odljivi 8tap duljine 20 /m klizi po vodljivom

  okviru brzinom od ) m@s u magnetskom polju

  gustoe toka 0&!=. dredi iznos i polaritet

  indu/iranog napona te iznos i smjer magnetske silena 8tap u slu#aju kada je ukupni otpor okvira i 8tap

  0&1.

  v

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  18/38

  1

  v

  i

  NlIBF

  AR

  uI

  VvlBu

  i

  i

  2!,12,0!!,0

  !1,0

  !,0

  !,0"2,0!,0

  ===

  ===

  ===

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  19/38

  20

  13. vitak induktiviteta 15)mB s 200 zavoja i svitak

  induktiviteta 2s900 zavoja magnetski su vezani tako

  da

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  20/38

  21

  Vt

  IL

  U

  VsN

  tU

  2101

  410"

  101200

  102

  2

  311

  1

  42

  1

  11

  =

  =

  =

  =

  =

  =

  Vt

  NU

  Vs

  3101

  10%",0400

  10%",0%",0

  2

  4

  122

  2

  4

  112

  =

  =

  =

  ==

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  21/38

  22

  19. tpor tro8ila na sekundaru '25 17preslika se na

  primar kao otpor '151. dredi napon sekundara te

  struje primara i sekundara ako je napon primara )0+.

  VUU

  R

  R

  N

  N

  UN

  NU

  200"044

  41

  1#

  12

  1

  2

  1

  2

  11

  22

  ===

  ===

  =

  AN

  NII

  AR

  UI

  "04",12

  ",121#

  200

  1

  22

  1

  2

  2

  2

  ==

  =

  ===

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  22/38

  23

  1). vitak induktiviteta 0&1B priklju#uje se na izvor

  napona $05 20+ preko otpora 0d ). dredi struju i

  napon svitka u trenutku priklju#enja. akon kojeg

  vremena e struja i napon na svitku poprimiti stalne

  vrijednosti i kolike e one biti 4rika%i vremenski tok

  napona u(i i.

  A

  R

  UI

  U

  st

  sR

  L

  t

  AI

  VUU

  t

  L

  L

  L

  4

  "

  20

  0

  1,002,0""

  02,0"

  1,0

  "

  0

  20

  0

  ,

  ,

  ,

  ,

  ===

  =

  ===

  ===

  ==

  ==

  =

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  23/38

  24

  20

  u

  0,1 s t

  4

  i

 • 7/24/2019 Presentation Oe

  24/38

  2"

  17. truja svitka narasla je na stalnu vrijednost od 9A

  za 0&2s. :nergija svitka tada iznosi 1&2D. dredi

  induktivitet svitka. Kolika bi bila energija svitka da je

  struja narasla dvostruko br%e& za 0&1s

  HI

  WL L 1",0

  4

  22,1222

  =