Prevencija Kriminaliteta I Kolokvijum (1)

  • Published on
    26-Jun-2015

  • View
    592

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

1.

ta je prevencija kriminaliteta? Pod prevencijom kriminaliteta podrazumevamo upotrebu svih mera i sredstva, za mobilizaciju pojedinaca, dru tvenih grupa, organizacija i institucija, usmerenih na spre avanje onih pojava koje nisu u skladu sa krivi nim zakonodavstvom, a koje po svojoj su tini nanose tetu pojedincima, dru tvenim grupama ili dru tvu u celini.

2. Nabroj mere prevencije usmerene na porodicu: - Slu be za porodi nu podr ku: a) Pomo porodici da postane samostalna b) Obezbe ivanje spremnosti za kolu kod dece c) Pomo deci koja imaju posebne potrebe d) Ja anje mladih porodica e) Spre avanje zloupotrebe dece f) Obezbe enje zdravstvene za tite - Obuka porodica : Specijalni programi za obuku porodica. U toku obuke roditelji se u e standardnim vaspitnim merama i pona anjima kojuma se ostvaruje normalna socijalizacija dece. - Ku na briga i za tita porodice: Onaj koji je zadu en za prevenciju (stru no lice) odlazi u samu porodicu i sprovodi odre ene tehnike u normalizaciji ivota porodice.

3. Koje su mere za prevenciju nasilja u kolama? Postoje dosta programa za prevenciju nasilja u skolama -intervencije usmerene na u enike - intervencije usmerene na nastavnike - intervencije usmerene na kolski program - intervencije usmerene na upravu kole - intervencije usmerene na fizi ku kolsku sredinu -intervencije usmerene na roditelje -intervencije usmerene na osoblje za obezbe enje - intervencija usmerena na zajednicu - intervencije usmerene na dr avu

4. Koje su preventivne metode dru tvene zajednice u cilju prevencije kriminalita? - Ja anje lokalne zajednice - Slu be za pomo mladima - Rad sa doma instvima i pojedincima

5. Nabroj me unarodne institute koji su od uticaja u prevenciji kriminaliteta: a) OUP, b) Svetska zdravstvena organizacija, c) Me unarodna organizacija kriminalisti ke policije- Interpol, d) Me unarodna udru enja: -sudije maloletni kih sudova -sudije za krivi no pravo i kriminologiju -vaspita i za pomo osu enim licima -vaspita i mladih neprilago enih lica

6.

ta smatra tamnom brojkom u prevenciji kriminaliteta?

7. Tipologija prevencije prema cilju na koji je usmerena: Prevencija usmerena na izmenu krivi nog zakonodavstva Prevencija usmerena na situaciju Prevencija usmerena na u inioca Prevencija usmerena na rtvu Prevencija usmerena na posmatra a

8. Tipologija prevencije prema vremenu u kojem nastaje: - Proaktivna, pre nego to se izvr i krivi no delo - Reaktivna, posle izvr enja krivi nog dela

9. Tipologija prevencije prema subjektima koji je sprovode: Prevencija koju preduzimaju zakonopisci Prevencija koju preduzimaju nadle ne dr avne slu be Prevencija koju preduzimaju posebno formirane slu be Prevencija koju preduzima ira javnost Prevencija koju preduzimaju porodica i lokalne zajednice Prevencija koju preduzimaju gra ani

10. Tipologija prevencije prema prirodi kriminalnih radnji: - Prevencija usmerena protiv kra a (provala) - Prevencija usmerena protiv nasilja - Prevencija usmerena protiv silovanja - Prevencija usmerena protiv nelegalne trgovine ( verca) - Prevencija usmerena protiv prodaje i upotrebe droga - Prevencija usmerena protiv sive ekonomije - Prevencija usmerena protiv organizovanog kriminaliteta 11. Tipologija prevencije s obzirom na vremenski domet na koji je usmerena: - Kratkoro ne mere prevencije - Srednjoro ne mere prevencije - Dugoro ne mere prevencije

12. Kako se obavljaju funkcije informacionog sistema OUP? - Funkcija informacionog sistema odvija se u dva pravca: 1) Unutar samih organa delatno u prikupljanja, evidentiranja, obrade i analiziranja injenica, podataka i obave tenja s ciljem realizovanja unapre enja osnovne delatnosti, me u kojima su spre avanje i suzbijanje kriminaliteta, 2) Pru anje informacija drugim zainteresovanim organima a) onima kojima su ti takvi podaci potrebni za vr enje njihove osnovne delatnosti s' obzirom na to da se uklju uju u iri sklop obrade podataka za koje su oni zainteresovani (organi pravosu a, statisti ki zavodi, privredne komore i sl.) b) odgovaraju im parlamentarnim telima odnosno organima, radi zauzimanja stavova i dono enja odluke u oblasti kriminalne politike i drugih mera od ireg dru tvenog interesa. U opseg preventivne aktivnosti OUP spada i zakonska obaveza informisanja o stanju i kretanju kriminaliteta na podru ju za koje su ti organi nadle ani. Istovremeno, te informacije se stavljaju na raspolaganje sredstvima javnog informisanja.

13. Koje su radje policije u cilju prevencije kriminaliteta? - Prikupljanje obave tenja - Provere - Upozorenje - Osmatranje - Utvr ivanje identiteta - Ograni enje kretanja - Pretresanje stana - Li no pretresanja - Kontrola na radnom mestu - Itd.

14. Navedite predstavnika klasi ne teorije (ime): ezar Bekarije

15. Navedite predstavnika revizije klasi ne teorije (ime): eremi Bentam

16. Navedite tipove kriminalaca po teoriji pozitivizma: - Ro eni kriminalac - Umnobolni kriminalac - Povremeni kriminalac - Kriminalac iz strasti - Kriminalac po navici - Slu ajni kriminalac

17. Kojom kolom je inspirisana teorija dizajna sredine? - Teorija dizajna je inspirisana nalazima ika ke kole.

18. Navedite faktore rizika koji se naj e e navode kao uzroci za formiranje kriminalnog karaktera? Zloupotreba dece Nedostatak obrazovanja Siroma tvo Nezaposlenost Odsustvo socijalne podr ke Odsustvo socijalizacije I sli no