Prijava Poreza Na Dobit

 • Published on
  25-Dec-2015

 • View
  30

 • Download
  8

DESCRIPTION

Prijava poreza na dobit, raunovodstvo i financije

Transcript

 • 2 / 2013102102

  Pore

  zi Igor Milinovi, mag. oec.

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.Prijava poreza na dobit za 2012. godinu sastavlja se na novom Obrascu PD koji je propisan Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 146/12). U nastavku dajemo cjelokupni praktini prikaz popunjavanja Obrasca PD za 2012. godinu po pojedinim pozicijama.

  1. Propisi na temelju kojih se sastavlja porezna prijava

  Osnovni propisi na temelju kojih se sastavlja prijava poreza na do-bit (Obrazac PD) su Zakon o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12) i Pravilnik o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12). Uz te propise, primjenjuje se i itav niz drugih kao to su:

  Zakon o raunovodstvu (Nar. nov., 109/07), Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvje-

  tavanja (Nar. nov., br. 30/08, 4/09, 58/11 i 140/11) Meunarodni standardi financijskog izvjetavanja (Nar. nov.,

  br. 136/09, 8/10, 18/10, 27/10, 65/10, 120/10, 58/11, 140/11, 15/12 i 118/12),

  Pravilnik o strukturi i sadraju godinjih financijskih izvjetaja (Nar. nov., br. 38/08, 12/09 i 130/10),

  Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04, 73/08 i 80/10, 109/11 OUSRH, 114/11 i 22/12),

  Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05, 96/06, 68/07 i 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12),

  Opi porezni zakon (Nar. nov., br.147/08, 18/11, 78/12 i 136/12),

  Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95 do 22/12),

  Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09 i 64/12),

  Zakon o slobodnim zonama (Nar. nov., br. 44/96, 92/05 i 85/08),

  Pravilnik o nainu izrauna izvrenih ulaganja i iskoritenih pot-pora za ulaganje i o nainu ostvarivanja porezne povlastice za korisnike slobodnih zona (Nar. nov., br. 122/08, 33/10 i 52/10),

  Zakon o podrujima posebne dravne skrbi (Nar. nov., br. 86/08 i 57/11),

  Zakon o brdsko-planinskim podrujima (Nar. nov., br. 12/02, 32/02 i 117/03, 42/05, 90/05 i 80/08),

  Pravilnik o nainu ostvarivanja porezne olakice obveznika po-reza na dobit na brdsko planinskom podrujima (Nar. nov., br. 53/09 i 122/10),

  Pravilnik o nainu ostvarivanja porezne olakice obveznika po-reza na dobit na podrujima posebne dravne skrbi (Nar. nov. br. 53/09 i 122/10),

  Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara (Nar. nov., br.44/01, 90/05, 80/08 i 38/09),

  Pravilniku o nainu ostvarivanja porezne olakice obveznika poreza na dobit na podruju Grada Vukovara (Nar. nov., br. 53/09 i 122/10),

  Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (Nar. nov., br. 45/07),

  Zakon o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 138/06 i 61/11), Uredba o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 64/07), Zakon o poticanju investicija i unapreenju investicijskog

  okruenja (Narodne novine broj 111/12), Zakon o dravnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Nar. nov.,

  br. 109/07, 134/07 i 152/08), Pravilnik o sadraju evidencije dravne potpore za obrazovanje

  i izobrazbu (Nar. nov., br. 12/08 i 13/09), Odluka o karti regionalnih potpora (Nar. nov., br. 52/08), Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar.

  nov., br. 123/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09 i 61/11), Pomorski zakonik (Nar. nov., br. 181/04, 76/07 i 146/08), Zakon o trgovakim drutvima (Nar. nov., br. 111/93 do

  111/12), Pravilnik o dravnoj potpori za istraivako -razvojne projekte

  (Nar. nov., br. 116/07),

 • 1032 / 2013 103

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  Uredba o izdacima za slubena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima dravnog prorauna priznaju u materijalne troko-ve (Nar. nov., br. 50/92 i 73/93),

  Odluka o visini dnevnice za slubeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava dravnog prorau-na (Nar. nov., br. 8/06),

  i drugi propisi.Za sastavljanje Obrasca PD bitna je i Uputa o sastavljanju i pod-

  noenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obraunavanju poreza na dobit po godinjem obraunu za 2012. godinu, klasa: 410-01/12-01/3424, Ur.br: 513-07-21-01/12-1, od 28.12.2012. (u nastavku teksta: Uputa).

  2. Obveznici predaje prijave poreza na dobit

  Obveznici poreza na dobit, prema Uputi, su: trgovaka drutva i druge pravne osobe, rezidenti Republike

  Hrvatske koji gospodarsku djelatnost obavljaju samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi,

  tuzemne poslovne jedinice inozemnih poduzetnika (nereziden-ti), ukljuujui i poslovne jedinice kojima je mjesto poslovanja u slobodnoj zoni,

  fizike osobe koje su izjavile da e plaati porez na dobit umje-sto poreza na dohodak te imaju rjeenje Porezne uprave da su obveznici poreza na dobit ,

  fizike osobe koje ispunjavanju uvjete iz lanka 2. stavka 4. Zakona odnosno fizike osobe koje su obveznici poreza na do-bit po sili zakona,

  poduzetnici koji nisu posebno navedeni niti su obveznici pore-za na dohodak prema odredbama Zakona o porezu na doho-dak i Pravilnika o porezu na dohodak, a ija se dobit ne opore-zuje drugdje,

  drutva u steaju, ustanove (obrazovne, odgojne, zdravstvene, socijalne, kul-

  turne, umjetnike, znanstvene i druge) kojima osnivai nisu drava ili jedinice podrune (regionalne) samouprave,

  ostali porezni obveznici koji su ispunili propisane uvjete, kao to su dravne ustanove, ustanove jedinica podrune (regi-onalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, dravni zavodi, vjerske zajednice, politike stranke, sindikati, komore, udruge, umjetnike udruge, dobrovoljna vatrogasna drutva, zajednice tehnike kulture, turistike zajednice, sport-ski klubovi, sportska drutva i savezi, zaklade i fundacije, ako im je Porezna uprava donijela rjeenje da su obveznici poreza na dobit za obavljanje gospodarske djelatnosti.

  3. Porezni obveznici koji ne predaju poreznu prijavu

  Porezni obveznici koji nakon registracije u trgovakom registru nikada nisu obavljali poduzetniku djelatnost, nemaju eviden-tirani promet na iro raunu i nemaju evidentirane poslovne promjene u poslovnim knjigama (osim prometa pri uplati ili unosu temeljnog kapitala), nisu duni sastaviti prijavu poreza na dobit. Ti porezni obveznici moraju u nadlenu ispostavu Porezne uprave pre-ma svome sjeditu dostaviti izjavu da od datuma registracije nisu obavljali poduzetniku djelatnost. Primjer izjave dajemo u nastavku.

  Naziv poduzetnika: _______________Adresa: ________________________OIB: ___________________________ Porezna uprava: _________________Ispostava: ______________________Adresa:________________________

  I Z J A V A ___________________ od dana _______________ kada je (naziv poduzetnika) (datum registracije) izvrena registracija u trgovakom registru nije obavljao podu-zetniku djelatnost, nema prometa na iro raunu i nema eviden-tiranih poslovnih promjena u poslovnim knjigama.Izjava se daje u svrhu oslobaanja od obveze predaje prijave po-reza na dobit za 2012. godinu.

  U _____________ dana ___________ god.

  Direktor drutva:M.P. __________________

  Meutim, porezni obveznici koji tijekom 2012. godine nisu obav-ljali poduzetniku djelatnost, ali su je obavljali u prethodnim razdo-bljima OBVEZNI su sastaviti prijavu poreza na dobit za 2012. godinu.

  4. Predaja porezne prijave Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012. godinu predaje se

  najkasnije do 30.4.2013., osim za porezne obveznike kojima je Po-rezna uprava donijela rjeenje po kojemu je porezno razdoblje nije kalendarska godina.

  Porezni obveznik duan je razliku poreza na dobit utvrenu po pore-znoj prijavi platiti s danom podnoenja porezne prijave.

  Prijava poreza na dobit predaje se u 1 primjerku u nadlenu ispo-stavu Porezne uprave prema sjeditu pravne osobe, odnosno prebi-valitu ili uobiajenom boravitu fizike osobe.

  Porezna prijava moe se predati neposredno u ispostavi Porezne uprave ili potom. Porezni obveznik koji je prema raunovodstve-nim propisima razvrstan u velike i srednje poduzetnike, sukladno l. 35. st. 3. Zakona i l. 46. st. 3. Pravilnika, obvezno podnosi prijavu poreza na dobit elektronikim putem u okviru sustava e-porezna na nain propisan posebnim propisima, te tehnikim i ostalim uputama.

  Takoer, elektronikim putem (putem sustave e-porezna) obvezni su podnijeti prijavu poreza na dobit za 2012. godinu i svi obveznici poreza na dodanu vrijednost.

  Ostali porezni obveznici mogu poreznu prijavu predati neposredno u ispostavi Porezne uprave ili poslati potom preporueno ili u okviru elektronikih usluga Porezne uprave sustava ePorezna.

  U Poreznu upravu dostavlja se: Prijava poreza na dobit (Obrazac PD), Raun dobiti i gubitka (Obrazac POD-RDG) i Bilanca (POD-

  BIL) ako nisu dostavljeni u propisanim rokovima FINA-i. Meutim, Porezna uprava moe zatraiti dostavu Bilance i Ra-una dobiti i gubitka uz prijavu poreza na dobit neovisno o tome to su isti dostavljeni i Financijskoj agenciji. Iznimno, porezni obveznici koji dostavljaju prijavu poreza na dobit prije predaje Bilance i Rauna dobiti i gubitka Financijskoj agenciji, uz po-reznu prijavu trebaju dostaviti Bilancu te Raun dobiti i gubitka.

  Takoer, dostavljaju se i slijedei prilozi (ako za to postoji osnov):

 • 2 / 2013104

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  izjava o nainu koritenja vie plaenog poreza, ako je pre-dujmovima plaeno vie poreza nego to je obraunano u po-reznoj prijavi,

  pregled prenesenih poreznih gubitaka po godinama, Obrazac TZ obraun lanarine turistikoj zajednici, Obrazac PDV-K (konani obraun PDV za 2012.), Obrazac SR obraun indirektne spomenike rente, Obrazac KD obraun komorskog doprinosa, podnose ga fizi-

  ke osobe obrtnici koji su obveznici poreza na dobit, odluka o uporabi dobiti ostvarene u poreznom razdoblju za

  koju se podnosi prijava poreza na dobit, ukljuivo i dobit koja se reinvestira, te pregled stanja kapitala i rezervi nakon to je u sudskom registru proveden postupak poveanja temeljnog kapitala reinvestiranom dobiti, a ako to nije mogue uz prijavu poreza na dobit dostavlja se najkasnije u roku od est mjeseci od proteka roka za podnoenje prijave poreza na dobit,

  pregled podataka o sredstvu odnosno imovini (vie pojanje-no uz redni broj 5. Obrasca PD)

  evidencija o isplaenim i podmirenim predujmovima dobiti iz l. 35.a st. 4. Pravilnika (detaljnije pojanjeno u okviru toke 4.1. ovog lanka),

  korisnici olakica, osloboenja, povlastica i poticaja dostavljaju obraune za iznose koritenih olakica, osloboenja, povla-stica i poticaja,

  porezni obveznici koji koriste pravo na dravnu potporu za ob-razovanje i izobrazbu prilau pregled opravdanih trokova obrazovanja i izobrazbe i izraun dravne potpore za obra-zovanje i izobrazbu,

  porezni obveznici koji ostvaruju pravo na koritenje poreznih olakica, a obavljaju djelatnost (osim poljoprivrede i ribarstva) na podruju posebne dravne skrbi ili podruju Grada Vu-kovara prilau Potvrdu nadlenog Ministarstva regionalnog ra-zvoja, umarstva i vodnog gospodarstva o stjecanju prava na poreznu olakicu u kojoj se utvruje maksimalni iznos porezne olakice koja se moe iskoristiti u poreznom razdoblju, te godi-nje izvjee o koritenju olakica,

  porezni obveznici koji ostvaruju pravo na koritenje poreznih olakica, a obavljaju djelatnost poljoprivrede i ribarstva na po-druju posebne dravne skrbi, brdsko-planinskom podruju ili podruju Grada Vukovara prilau isprave kojima se dokazuje ostvarivanje prava na poreznu olakicu,

  porezni obveznici koji koriste olakice iz Zakona o poticanju ulaganja (Nar. nov. br. 73/00) prilau, uz potvrdu nadlenog mi-nistarstva o statusu nositelja poticajnih mjera i godinja izvjea o koritenju poticajnih mjera sukladno lanku 10. toga Zakona

  porezni obveznici koji koriste olakice prema Zakonu o potica-ju ulaganja (Nar. nov. br. 138/06 i 61/11), uz potvrdu Mini-starstva gospodarstva, rada i poduzetnitva o statusu nositelja poticajnih mjera, prilau i godinja izvjea o koritenju poti-cajnih mjera sukladno lanku 13. stavcima 5. i 6. navedenog Zakona o poticaju ulaganja,

  porezni obveznici koji koriste olakice prema Zakonu o potica-nju investicija i unapreenju investicijskog okruenja (Nar. nov. br. 111/12), uz potvrdu nadlenog ministarstva o statusu nositelja poticajnih mjera, prilau i godinje pisano izvjee sukladno lanku 17. stavcima 4. i 5. navedenoga Zakona o poti-canju investicija i unapreenju investicijskog okruenja

  porezni obveznici korisnici slobodnih zona koji ostvaruju pravo na koritenje poreznih osloboenja i olakica sukladno Zakonu o slobodnim zona i Pravilniku o nainu izrauna izvrenih ulaganja

  i iskoritenih potpora za ulaganje i o nainu ostvarenja porezne povlastice za korisnike slobodnih zona, prilau presliku potvrde o statusu nositelja porezne povlastice za izvrena ulaganja ko-risnika slobodne zone odnosno presliku potvrde o statusu nosi-telja porezne povlastice za korisnika slobodne zone, te godinje izvjee o koritenju potpora za korisnika slobodne zone,

  porezni obveznici koji koriste pravo na dravnu potporu za istra-ivako-razvojne projekte sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a prema odredbi lanka 4. stavka 2. Pravilnika o dravnoj potpori za istraivako-razvojne projekte za svaki projekt prilau presliku Obrasca 1, potvrdu Mi-nistarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Obrazac 2, te izraun dravne potpore za istraivako-razvojne projekte

  fizike osobe koje su postali obveznici poreza na dobit od 1. sijenja 2012., poetnu bilancu na dan 1. sijenja 2012.,

  u sluaju statusnih promjena Bilancu, Raun dobiti i gubitka s danom koji prethodi nadnevku nastanka statusne promje-ne, rjeenje o upisu statusne promjene u trgovaki registar, te ugovor o statusnoj promjeni (na koji nain je provedena i na koji nain se preuzima imovina),

  poduzetnici koji obavljaju poduzetniku djelatnost u inozemstvu i na poreznoj prijavi su iskazali uraunavanje poreza plaenog u inozemstvu dostavljaju dokaze o porezu plaenom u inozem-stvu i obraune koji su dostavljeni inozemnim poreznim vlastima,

  obveznici koji su registrirani i obavljaju brodarsku djelatnost sukladno Pomorskog zakonika, dostavljaju obraun dobiti ostvarene od iskoritavanja brodova u meunarodnoj plovidbi,

  tuzemni isplatitelji koji su plaali naknade inozemnim osobama, koje nisu fizike osobe, a koje se oporezuju porezom po od-bitku, dostavljaju preglede svih isplaenih naknada s poda-cima o nazivu inozemnog primatelja, datumu i iznosu isplate i uplaenom porezu kao i primijenjenoj stopi poreza po odbitku, istodobno s predajom porezne prijave poreza na dobit (l. 51. st. 11. Pravilnika o porezu na dobit). U nastavku dajemo primjer mogueg izgleda pregleda isplaenih naknada inozemnim pri-mateljima koji se oporezuju porezom po odbitku:

  Naziv poduzetnika: ________________Adresa: ________________________OIB: ___________________________

  Porezna uprava: __________________Ispostava: _______________________Adresa:_________________________

  Sukladno l. 51. st. 11. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12) podnosimo sljedei

  PREGLED ISPLAENIH NAKNADA INOZEMNIM PRIMATELJIMA KOJI SE OPOREZUJU

  POREZOM NA DOBIT PO ODBITKU ZA 2012. GODINUNaziv inozenog

  primateljaDatum isplate Iznos isplate

  Stopa poreza po odbitku

  Plaeni porez po odbitku

  Otto ag, Njemaka 20.1.2012. 1.000,00 EUR 15% 1.124,94 kN

  Super gmbh, Njemaka 2.12.2012. 2.000,00 EUR 15% 2.218,99 kN

  U _____________ dana ___________ god. Odgovorna osoba:

  M.P. __________________

 • 1052 / 2013 105

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  Porezna uprava moe posebno zahtijevati i drugu dokumentaciju uz Prijavu poreza na dobit (kao primjerice bruto bilancu). Ako neprofitna organizacija sastavlja samo za dio djelatnosti Prijavu poreza na dobit, uz prije navedena izvjea, dostavljaju se i izvjea

  sastavljena po posebnim propisima za neprofitne organizacije.Prije predaje porezne prijave potrebno je sa nadlenom ispostavom Porezne uprave usuglasiti evidencije o uplaenim porezima (PDV,

  porezu na dohodak, porezu na dobit i dr.).

  4.1. Isplata predujma dobiti i predaja Evidencije o isplaenim predujmovima dobitiPostupanje prilikom isplate predujma dobiti propisano je l. 10.a Zakona o porezu na dobit i l. 35.a Pravilnika o porezu na dobit. Pri isplati predujma dobiti tijekom poreznog razdoblja porezni obveznik treba postupati sukladno posebnim propisima kojima se propisuje

  mogunost isplate predujma dobiti, te panjom dobrog gospodarstvenika i u dobroj vjeri, odnosno izvriti isplatu predujma dobiti do iznosa kojeg pokazuje privremeni raun dobiti i gubitka.

  Ako je tijekom poreznog razdoblja lanu drutva ili fizikoj osobi dobitau, isplaen predujam dobiti, a istekom tog poreznog razdoblja ostvarena dobit nije dostatna za pokrie takvog predujma, tada se nastala razlika smatra primitkom koji se oporezuje u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak, kao dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja (stopa poreza na dohodak je 40% + prirez).

  Nastala razlika na potraivanjima za predujmljenu dobit ista se NE moe u poslovnim knjigama preoblikovati u neki drugi oblik potra-ivanja.

  Ako porezni obveznik isplauje predujmove dobiti, isti je obvezan voditi evidenciju o isplaenim predujmovima dobiti koja osobito sadri sljedee podatke: ime i prezime, adresa i OIB osobe kojoj je isplaen predujam; nadnevak i iznos isplaenog predujma; iznos obra-unatog poreza na dohodak pri isplati predujma dobiti prema propisima o porezu na dohodak; za svaku osobu kojoj je isplaen predujam dobiti iznos ostvarenog udjela u dobiti poreznog razdoblja; iznos obraunatog poreza na dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja, sukladno propisima o porezu na dohodak, u sluaju nastanka razlike.

  Evidencija o isplaenim predujmovima dobiti obvezno se prilae uz prijavu poreza na dobit.

  Primjer - Evidencija o isplaenim predujmovima dobiti

  MOJA TRGOVINA d.o.o.Zagreb, Praka 8OIB: 11567890329

  EVIDENCIJA O ISPLAENIM PREDUJMOVIMA DOBITI ZA 2012. GODINU(l. 35.a st. 3. Pravilnik o porezu na dobit)

  Podaci o osobi kojoj je isplaen predujam dobitiNadnevak

  isplate predujmaIznos isplaenog

  predujmaIznos obraunatog poreza na dohodak

  Iznos ostvarenog udjela u dobiti poreznog razdoblja

  Iznos obraunatog poreza na dohodak od kapitala po

  osnovi izuzimanjaIme i

  prezime Adresa OIB

  Ivo Ivi Zagreb, Ilica 8 76567890123 05.2..2012. 10.000,00 0,00* 10.000,00 0,00

  Maja Maji Zagreb, Obala 22 88567890444 21.7.2012. 20.000,00 2.832,00 20.000,00 0,00

  Pero Peri ibenik, Put Tanaje 13 12345678910 21.9.2012. 150.000,00 19.800,00 100.000,00 27.500,00

  Odgovorna osoba:M.P. __________________

  *Do 29.2.2012. isplata predujma dobiti nije podlijegala oporezivanju porezom na dohodak.

  Detaljnije o ovoj problematici moete proitati u lanku Utvrivanje i oporezivanje vie isplaenog predujma udje-la u dobiti u odnosu na ostvarenu dobit koji je objavljen u RiPup-u br. 10/2012 str. 54. do 61.

  5. Razdoblje utvrivanja porezna na dobit Razdoblje utvrivanja poreza na dobit je poslovna 2012. godina. Iznimno, na zahtjev poreznog obveznika, Porezna uprava moe odobriti da

  se poslovna i kalendarska godina razlikuju. Izabrano porezno razdoblje porezni obveznik ne moe mijenjati pet godina.

 • 2 / 2013106

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  Razdoblje utvrivanja poreza na dobit, sukladno l. 29. st. 3. Zako-na o porezu na dobit, moe biti i dio poslovne godine, i to za:

  razdoblje od poetka poslovanja poreznog obveznika do kraja te poslovne godine,

  razdoblje od premjetaja sjedita ili upravljanja poslovima iz inozemstva u tuzemstvo do kraja te poslovne godine,

  razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do premjetaja sjedita ili upravljanja poslovima iz tuzemstva u inozemstvo,

  razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do dana spajanja ili podjele,

  razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do otvaranja likvidacije ili steaja,

  razdoblje koje se nastavlja od otvaranja steaja do kraja po-slovne godine,

  razdoblje koje se nastavlja od otvaranja do okonanja postup-ka likvidacije.

  Pojanjenja pojedinih sluajeva, kada je razdoblje utvrivanja dobi-ti dio poslovne godine, dajemo u nastavku.

  5.1. Trgovaka drutva registrirana tijekom 2012. godine

  Trgovaka drutva registrirana u trgovakom registru tijekom 2012. godine podnose prijavu poreza na dobit za razdoblje od dana registracije do 31.12.2012. godine. Iznimno, trgovaka drutva koja od registracije nisu obavljala poslovnu aktivnost, nisu imala promet preko iro rauna i nemaju evidentiranih poslovnih promjena u poslovnim knjigama nisu obvezni predati poreznu prijavu na nain kako je pojanjeno u toki 3.

  5.2. Trgovaka drutva u steajuZakonom o porezu na dobit propisno je da su i drutva u steaju

  obveznici poreza na dobit. kod trgovakih drutava kod kojih je po-krenut postupak steaja tijekom 2012. godine predaju poreznu prija-vu od 1.1.2012. do dana pokretanja postupka steaja. Novo porezno razdoblje je od pokretanja postupka steaja do 31.12.2012.

  5.3. Trgovaka drutva u likvidacijikod trgovakih drutava kod kojih je otvoren postupak likvidacije

  tijekom 2012. godine predaju poreznu prijavu od 1.1.2012. do dana otvaranja likvidacijskog postupka.

  Za trgovaka drutva nad kojim se provodi likvidacija, propisano je jedno razdoblje oporezivanja za cijeli postupak likvidacije, ne-ovisno o trajanju tog postupka. Po zavretku likvidacije sastavlja se prijava poreza na dobit za cijelo razdoblje likvidacije neovisno kroz koje kalendarsko razdoblje i koliko poreznih razdoblja se protee postupak likvidacije.

  Ako je postupak likvidacije zavren u istoj kalendarskoj godini u kojoj je i otvoren, porezni obveznik predaje 2 prijave poreza na dobit i to za razdoblje:

  1) od 1.1.2012. do dana otvaranja postupka likvidacije, i2) od dana otvaranja postupka likvidacije do dana zavretka li-

  kvidacije.

  5.4. Spajanje trgovakih drutavaSpajanje trgovakih drutava je postupak u kojem se dva ili vie

  drutava spajaju u novo trgovako drutvo. Spojena drutva, bez provoenja postupka likvidacije, briu se iz trgovakog registra, a drutvo nastalo spajanjem upisuje se kao novo trgovako drutvo. Prava i obveze spojenih poreznih obveznika iz porezno-pravnog od-nosa preuzima novo drutvo nastalo spajanjem.

  Porezni obveznik koji je prestao s radom zbog postupka spaja-nja predaje poreznu prijavu od 1.1.2012. do dana upisa spajanja u trgovaki registar i rjeenja trgovakog suda o upisu spajanja.

  Novo trgovako drutvo nastalo spajanjem predaje poreznu pri-javu od dana upisa spajanja u trgovaki registar do 31.12.2012.

  5.5. Pripajanje trgovakih drutavaPripajanje je postupak u kojem se jedno ili vie trgovakih dru-

  tava pripaja drugom trgovakom drutvu bez postupka likvidaci-je, prijenosom cijele imovine jednoga ili vie drutava (pripojenih drutava) drugome drutvu (drutvu preuzimatelju). Prava i obveze pripojenih poreznih obveznika iz porezno-pravnog odnosa preuzima drutvo preuzimatelj.

  Porezni obveznik koji je prestao s radom zbog pripajanja, pre-daje poreznu prijavu za razdoblje od 1.1.2012. do dana upisa pripajanja u trgovaki registar i rjeenja trgovakog suda o upisu pripajanja.

  Porezni obveznik (drutvo preuzimatelj) kojemu se pripaja jedno ili vie trgovakih drutva NEMA obvezu sastavljanja porezne prijave sa datumom koji prethodi upisu pripajanja u trgovaki registar, iz razloga to preuzimatelj kod pripajanja ne prekida poslovno i porezno razdoblje, nego nastavlja djelatnost s imovinom drutva koja su mu se pripojila. Drutvo preuzimatelj, po bilanci pripajanja, u financij-skom raunovodstvu preuzima bilanne stavke (to u poreznoj evi-denciji znai preuzimanje salda a ne prometa).

  Drutva koja se pripajaju briu se iz registra poreznih obveznika, a drutvo preuzimatelj ostaje i dalje pod istim poreznim brojem.

  5.6. Podjela trgovakog drutvakod podjele drutva razlikujemo razdvajanje i odvajanje, pri emu

  se u Uputi navodi sljedee:Pri razdvajanju drutvo nestaje, bez postupka likvidacije, prijeno-

  som cjelokupne imovine i obveza na dva ili vie novoosnovanih ili postojeih drutava u skladu s propisima koji ureuju to podruje. U sluaju razdvajanja, porezno razdoblje je razdoblje koje se nastavlja na posljednju poslovnu godinu do dana razdvajanja.

  Ako pri postupku razdvajanja postoje drutva preuzimatelji, za njih se porezno razdoblje ne mijenja. Takva drutva, uz poreznu prijavu za cijelo razdoblje u kojemu se dogodila statusna promjena, dostav-ljaju nadlenoj ispostavi Poreznoj upravi upis promjene u trgovaki registar i rjeenje trgovakog suda o upisu promjene, te bilance dije-la drutva koji se pripojio.

  U sluaju razdvajanja s osnivanjem, porezno razdoblje za novo drutvo je razdoblje koje se nastavlja od dana odvajanja s osniva-njem. Pri odvajanju, drutvo prenosi jednu ili vie djelatnosti na jed-no ili vie drutava koja se osnivaju ili na jedno ili vie postojeih drutava, u skladu s propisima koji ureuju to podruje. Prijenosom djelatnosti se smatra prijenos cjelokupne imovine i obveza koje se pripisuju dijelu drutva koje organizacijski ini zasebno poslovanje.

  U sluajevima odvajanja drutvo koje ostaje i drutvo kojemu se prenosi dio djelatnosti toga drutva, nastavljaju obavljati djelatnost kao postojea drutva, s jednim dijelom djelatnosti manje, odnosno jednim dijelom djelatnosti vie. Takva drutva, uz poreznu prijavu za cijelo razdoblje u kojemu se dogodilo odvajanje, dostavljaju nadle-noj ispostavi Porezne uprave upis promjene u trgovaki registar i rje-enje trgovakog suda o upisu podjele, te bilance dijela djelatnosti koji se odvojio.

  Prava i obveze podijeljenih poreznih obveznika iz porezno - prav-nog odnosa preuzima pravni slijednik.

 • 1072 / 2013 107

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  6. Prelazak fizikih osoba s oporezivanja porezom na dohodak na oporezivanje porezom na dobit

  Fizike osobe (obrtnici, slobodna zanimanja i dr.) koji su preli (na vlastiti zahtjev ili po sili zakona) od 1.1.2012. god. s oporezivanja pore-zom na dohodak na oporezivanje porezom na dobit, obvezni su bili na dan 1.1.2012. god. sastaviti poetnu bilancu, otvoriti i voditi poslovne knjige sukladno Zakonu o raunovodstvu.

  Te fizike osobe obvezne su kod izrade prijave poreza na dobit za 2012. god. raunovodstvenu dobit uveati i umanjiti za iznose pojedinih pozicija iz poetne bilance. Porezna osnovica uveava se u Obrascu PD na rednom broju 19. (Iznos poveanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrivanja porezne osnovice) za vrijednosti iz poetne bilance iskazane na slijedeim pozicijama:

  1) vrijednost zateenih zaliha,2) dani predujmovi za robu i usluge,3) potraivanja od kupaca za robu i usluge,4) potraivanja od kupaca za prodane predmete dugotrajne imovine iz popisa dugotrajne imovine,5) aktivna vremenska razgranienja,6) zahtjevi za povrat poreza na promet i istovrsnih poreza.Porezna osnovica umanjuje se u Obrascu PD na rednom broju 32. (Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrivanja porezne osnovice)

  za vrijednosti iz poetne bilance iskazane na slijedeim pozicijama: 1) obveze prema dobavljaima za robu i usluge,2) obveze za primljene predujmove od kupaca za robu i usluge,3) obveze za obraunate, a neisplaene plae,4) pasivna vremenska razgranienja,5) dugorona rezerviranja,6) obveze za porez na promet i istovrsne poreze.Porezni obveznik obvezno dostavlja u prilogu porezne prijave i poetnu bilancu na dan 1.1.2012. god.Primjerice, poetna bilanca na dan 1.1.2012. mogla bi izgledati ovako:

  (u kunama i lipama)

  R.Br. O p i s p o z i c i j a Konto (poetno stanje) Bruto Ispravak vrijednosti Neto

  AKTIVA

  I. Dugotrajna imovina:

  1. Dugotrajna materijalna imovina 020,021, 022; minus 029 731.600,00 209.922,00 521.678,00

  II. Kratkotrajna imovina:

  2. Potraivanja od kupaca 120 70.000,00 - 70.000,00

  3. Potraivanje za PDV sadran u obvezama prema dobavljaima 160 12.000,00 - 12.000,00

  4. Dani predujmovi (materijal) 360 120.000,00 - 120.000,00

  5. Zalihe:a) materijalab) trgovake robe

  310663 minus 664, 669

  40.000,0062.508,20

  -16.770,61

  40.000,0045.737,59

  6. Novac na iro raunu 100 26.000,00 - 26.000,00

  7. Aktivna vremenska razgranienja (unaprijed plaeni trokovi) 190 8.399,71 - 8.399,71

  UKUPNO AKTIVA: 1.070.507,91 226.692,61 843.815,30

  PASIVA

  I. kratkorone obveze:

  8. Obveze za primljene predujmove 230 80.000,00

  9. Obveze za plae 270 25.450,00

  10. Obveze za PDV koji je sadran u potraivanjima od kupaca 260 14.000,00

  11. Obveza za PDV 2609 10.000,00

  12. Obveze prema dobavljaima 220 60.000,00

  13. Pasivna vremenska razgranienja (unaprijed naplaeni prihodi) 291 4.000,00

  Dugorone obveze:

  14. Obveze za dugorone kredite 962 190.000,00

  II. kapital:

  15. kapital obrtnika* 916 460.365,30

  UKUPNO PASIVA: 843.815,30

  *kapital obrtnika je razlika izmeu vrijednosti ukupne imovine i ukupnih obveza, to u naem primjeru iznosi 460.365,30 kuna (843.815,30 190.000,00 192.539,43 kratkorone obveze).

 • 2 / 2013108

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  Vie o prijelazu dohodaa u dobitae pisali smo u RiPup-u br. 11/2011 u lanku Prijelaz obveznika poreza na dohodak na oporezi-vanje porezom na dobit.

  7. Popunjavanje Obrasca PDNa prvoj strani u Obrazac PD upisuju se: podaci o poreznom obve-

  zniku, ili naziv ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa, broj rauna, djelatnost, broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj), ime osoba odgovornih za sastavljanje prijave poreznog obveznika / opunomoenika / ovlatenog poreznog savjetnika, pore-zno razdoblje, nadlena ispostava Porezne uprave, nadnevak i potpis osobe koja je prijavu primila.

  I. Dobit / gubitak iz rauna dobiti i gubitka

  Redni broj 1: UKUPNI PRIHODINa ovom rednom broju iskazuju se ukupni prihodi (poslovni, fi-

  nancijski, udio u dobiti od pridruenih poduzetnika, izvanredni-ostali) iz Rauna dobiti i gubitka.

  Nekoliko napomena vezano uz prihode: prihod je poveanje ekonomskih koristi tijekom obraunskog

  razdoblja u obliku priljeva ili poveanja imovine ili smanjenja obveza, kada ti priljevi imaju za posljedicu poveanje kapitala, osim poveanja kapitala koje se odnosi na unose od strane sudionika u kapitalu;

  prihodi se priznaju u razdoblju u kojem je obavljena isporu-ka dobra ili usluge (naelo fakturirane realizacije), bez obzira kada e se naplatiti. Tako primjerice, roba koja je isporuena tijekom 2012. godine ini prihod te godine, bez obzira kada e stvarno biti naplaena;

  primljeni predujmovi NE smatraju se prihodom ve obvezom; ispostavljeni rauni za usluge koji se odnose i na budua pore-

  zna razdoblje potrebno je razgraniiti na prihod koji se odnosi na 2012. godinu i na budua porezna razdoblja.

  Primjer:1) Ispostavljen je raun za najam poslovnog prostora za 3 mjese-

  ca i to za razdoblje XI.2012.-I.2013. na ukupan iznos 3.750,00 kn (od toga PDV 750,00 kn). Najam za studeni i prosinac 2012. iznosi (bez PDV-a) 2.000,00 kn, a za sijeanj 2013. iznosi (bez PDV-a) 1.000,00 kn.

  2) Najam poslovnog prostora u iznosu 3.750,00 kn naplaen je u 2012. god.

  120 Potraivanje od kupaca 760 Prihodi od najma poslovnog prostora

  (1) 3.750,00 3.750,00 (2) 2.000 (1)

  260 Obveza za PDV 291 Obraunati prihodi budueg razdoblja

  750,00 (1) 1.000 (1)

  100 iro raun

  (2) 3.750,00

  Redni broj 2: UKUPNI RASHODI Na ovom rednom broju iskazuju se ukupni rashodi (poslovni,

  financijski, udio u gubitku od pridruenih poduzetnika, izvanredni-ostali) iz Rauna dobiti i gubitka.

  Nekoliko napomena vezano uz rashode:

  rashodi su smanjenja ekonomskih koristi kroz obraunsko razdoblje u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza to za posljedicu ima smanjenje kapitala, osim onog u svezi s raspodjelom sudionicima u kapitalu;

  dani predujmovi NE smatraju se rashodom ve imovinom; kod evidentiranja usluga bitno je razgraniiti na koja se razdo-

  blja odnose, ako nam je fakturirana usluga koja se odnosi se na dva ili vie poreznih razdoblja.

  Primjer:1) Dobiven je raun od osiguravajueg drutva za kasko osigu-

  ranje vozila (koje je u vlasnitvu drutva) na iznos 8.000,00 kn. Vozilo je kasko osigurano za razdoblje od 1.7.2012. do 30.6.2013., te se kao rashod 2012. godine evidentira 4.000,00 kn (osiguranje prvih 6 mjeseci).

  2) Plaen je raun osiguravajuem drutvu u 2012. godini u izno-su 8.000,00 kn.220 Obveze prema

  dobavljaima1903 Unaprijed plaeni trokovi

  osiguranja

  (2) 8.000,00 8.000,00 (1) (1) 4.000,00

  416 Trokovi osiguranja 100 iro raun

  (1) 4.000,00 S0 X 8.000 (2)

  Redni broj 3: DOBITNa ovom rednom broju iskazuje se dobit iz Rauna dobiti i gubitka,

  to zapravo predstavlja razliku izmeu rednog broja 1. i rednog broja 2., uz uvjet da je redni broj 1. vei od rednog broja 2.

  Redni broj 4: GUBITAK Na ovom rednom broju iskazuje se gubitak iz Rauna dobiti i gu-

  bitka, to zapravo predstavlja razliku izmeu rednog broja 2. i rednog broja 1., uz uvjet da je redni broj 2. vei od rednog broja 1.

  II. Poveanje dobiti / smanjenje gubitka

  Redni broj 5: Amortizacija iznad propisanog iznosa (l. 12. st. 13., 16., 17., 18., 19. Zakona)

  Na rednom broju 5 u PD obrascu upisuje se:1) iznos porezno nepriznate amortizacija za osobne automobile i

  druga sredstva za osobni prijevoz ije je troak nabave iznad 400.000 kn, i

  2) iznos porezno nepriznate amortizacije i pripadajuih trokova za plovila, zrakoplove, apartmane i kue za odmor koje ima porezni obveznik, ako ne zadovolji propisane uvjete iz l. 12. st. 16. Zakona.

  1. Amortizacija za osobne automobile i druga sredstva za osobni prijevoz ije je troak nabave iznad 400.000 kn

  Sukladno l. 12. st. 13. Zakona o porezu na dobit, amortizacija za osobne automobile i druga sredstva za osobni prijevoz priznaje se do 400.000,00 kuna troka nabave po jednom sredstvu. Ako je troak nabave iznad 400.000,00 kuna po jednom sredstvu, porezna osno-vica poveava se za iznos porezno nepriznate amortizacije (s pripadajuim PDV-om) u poreznom razdoblju u kojemu se sredstvo amortizira. Porezna osnovica poveava se za troak amortizacije samo za osobne automobile i druga sredstva za osobni prijevoz koja su nabavljena poslije 1.1.2005. Iznimno, ako troak nabave prema-

 • 1092 / 2013 109

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  uje 400.000,00 kuna, amortizacija iznad navedene svote porezno se priznaje samo ako sredstvo slui iskljuivo za registriranu djelat-nost najma ili prijevoza.

  2) Plovila, zrakoplovi, apartmani i kue za odmor

  Poreznom obvezniku koji u dugotrajnoj imovini ima evidentirana plovila, zrakoplove, apartmane i kue za odmor, sukladno l. 12. st. 16. Zakona, ne priznaje se za 2012. godinu rashod amortizacija takve imovine i pripadajui trokovi koji su nastali u svezi s ko-ritenjem takve imovine, ako porezni obveznik zadovolji jedan od sljedei uvjeta:

  1) nije registriran za djelatnost iznajmljivanja i prijevoza plovilima i zrakoplovima, odnosno za djelatnost iznajmljivanja apartma-na i kua za odmor,

  2) po osnovi koritenja plovila i zrakoplova ostvari u 2012. godini prihode manje 7% nabavne vrijednosti takve imovine,

  3) po osnovi koritenja apartmana i kue za odmor ostvari u 2012. godini prihode manje od 5% nabavne vrijednosti takve imovine,

  4) po osnovi koritenja navedene imovine na temelju poslovnog najma ostvari prihode manje od trokova najma.

  Iznimno, prihodi po osnovi koritenja navedene imovine mogu se utvrditi razmjerno broju mjeseci koritenja imovine, ako je tijekom 2012. ista nabavljena odnosno otuena (l. 22. st. 9. Pravilnika).

  U nabavnu vrijednost imovine ukljuuju se svi trokovi koji se izravno mogu pripisati dovoenju imovine na mjesto i u radno sta-nje za namjeravanu upotrebu.

  Plovilom se smatra brod ili brodica (jahta) i amac unutarnje plo-vidbe koje slui razonodi, portu ili rekreaciji te najmu. Zrakoplovom se ne smatra zrakoplov koji slui za redoviti i izvanredni zrani prije-voz putnika.

  Porezni obveznik koji ostvaruje prihode od pruanja turistikih usluga sukladno posebnim propisima kojima se ureuje pruanje usluga u turizmu na nain da kombinacijom vie turistikih usluga zaraunava jednu cjelovitu uslugu, a ne svaku uslugu pojedinano, za priznavanje trokova amortizacije pojedinog sredstva odnosno pojedine imovine i svih pripadajuih trokova koji su nastali u svezi koritenjem sredstva i imovine treba ispuniti uvjete iz l. 12. st. 16. Zakona. Zbog utvrivanja prihoda koji se mogu pripisati pojedinom sredstvu i imovini porezni obveznik treba osigurati vjerodostojne isprave o pruenoj kombinaciji usluga koja je ukljuivala koritenje sredstva i imovine, odnosno prema kalkulaciji cijene usluge utvrditi visinu prihoda koji se mogu pripisati sredstvu i imovini, te vjerodo-stojne isprave o rashodima koji su nastali temeljem koritenja sred-stva i imovine u poslovne svrhe.

  Porezni obveznik koji u dugotrajnoj imovini ima evidentirana plo-vila, zrakoplove, apartmane i kue za odmor sukladno l. 12. st. 16. Zakona obvezan je sastaviti pregled podataka za pojedino sredstvo odnosno imovinu koji osobito sadri sljedee podatke:

  vrsta sredstva odnosno imovine, nabavna vrijednost, ostvareni prihod po osnovi koritenja sredstva odnosno imovi-

  ne za 2012. godinu, amortizacija, pripadajui trokovi koji su nastali u svezi s koritenjem sred-

  stva odnosno imovine u poreznom razdoblju prema vrsti tro-ka.

  Pregled podataka o sredstvu odnosno imovini obvezno se prilae uz prijavu poreza na dobit.

  U nastavku dajemo primjer koji je naveden u ovogodinjoj Uputi Porezne uprave te primjer mogueg izgleda obrasca Pregled podata-ka o sredstvu odnosno imovini.

  Primjer:Porezni obveznik sa sjeditem u Zagrebu koji obavlja djelatnost

  ostale trgovine na veliko i djelatnost iznajmljivanja, u dugotrajnoj imovini ima evidentiran apartman nabavne vrijednosti 1.000.000,00 kuna na obali mora na podruju Zadarske upanije, a koji slui za iznajmljivanje turistima. Tijekom poreznog razdoblja odnosno u 2012. ostvario je prihod temeljem koritenja apartmana u iznosu od 20.000,00 kuna, dok pripadajui trokovi temeljem koritenja apar-tmana u 2012. iznose 4.000,00 kuna.

  U primjeru, porezni obveznik nije dosegao propisanu razinu pri-hoda temeljem koritenja apartmana u iznosu od 50.000,00 kuna (1.000.000 x 5%). Stoga, porezni obveznik mora uveati poreznu osnovicu za trokova amortizacije koja iznosi 50.000,00 kuna te za pripadajue trokove nastale temeljem koritenja apartmana u 2012. Godini u iznosu od 4.000,00 kuna, tj. obvezan je uveati pore-znu osnovicu za ukupan iznos od 54.000,00 kuna.

  Trgovac d.o.o.Zagreb, Ilica 555OIB: 46081282541

  Porezna uprava: ZagrebIspostava: Centar

  Sukladno l. 22. st. 11. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12) podnosimo sljedei

  PREGLED PODATAKAO SREDSTVU ODNOSNO IMOVINI ZA 2012. GODINU

  Opis Iznos

  Vrsta sredstva odnosno imovine: APARTMANLokacija: Zadar, Duga ulica 55

  Nabavna vrijednost 1.000.000,00

  Ostvareni prihod u 2012. Godinu 20.000,00

  Godinja amortizacija 5% 50.000,00

  Pripadajui trokovi u svezi koritenja imovine 4.000,00

  Poveanje porezne osnovice za nepriznate trokove amortizacije za nepriznate trokove odravanja

  54.000,0050.000,004.000,00

  U Zagrebu, dana 30.4.2013. god.

  Odgovorna osoba: M.P. __________________

  Redni broj 6: 70% trokova reprezentacije (l. 7. st. 1. 3. Zakona)

  Na ovom rednom broju iskazuje se 70% trokova reprezentacije. Pod reprezentacijom podrazumijevaju se sljedei trokovi koji su

  omogueni poslovnim partnerima: ugoenja, darovi sa ili bez uti-snutog znaka tvrtke ili proizvoda, trokovi odmora, porta, rekreacije i razonode, zakup automobila, plovila, zrakoplova, kua za odmor.

 • 2 / 2013110

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  Poslovnim partnerima smatraju se osobe s kojima postoji poslovni odnos ili se oekuje da e se takav odnos uspostaviti.

  Bitno je napomenuti da od 1.3.2012. za nastale trokove repre-zentacije poduzetnik nema pravo odbitka pretporeza u cijelosti (a do 29.2.2012. mogao je odbiti 30% iskazanog PDV-a na ulaznom raunu za reprezentaciju). Stoga, razliita su knjienja trokova re-prezentacije do 29.2.2012. i nakon tog datuma to prikazujemo na primjerima u na stavku.

  Primjer - Evidentiranje ulaznih rauna za reprezentaciju do 29.2.2012.:

  1) 15.2.2012. dobiven je R-1 raun od ugostiteljskog objekta Gurman d.o.o. za konzumaciju jela i pia u iznosu 1.230,00 kn (od toga PDV 230,00 kn). Konzumacija jela i pia izvrena je u svrhu ugoivanja poslovnih partnera. Za nastale troko-ve reprezentacije poduzetnik ima pravo priznati pretporez u iznosu 30% iskazanog PDV-a na ulaznom raunu, to u naem primjeru iznosi 69,00 kn (230,00 kn x 30%).

  Knjienje:Opis Konto Duguje Potrauje

  1) Raun za reprezentaciju (konzumacija jela i pia)Obveza prema dobavljaimaPotraivanje za PDV (pretporez)Reprezentacija 30% porezno priznati trokoviReprezentacija 70% porezno nepriznati trokoviReprezentacija - 70% PDV-a koji se ne moe odbiti

  220160

  443014430244303

  69,00300,00700,00161,00

  1.230,00

  kod prijave poreza na dobit, porezna osnovica za nastala trokove reprezentacije uveava se za 70% trokova repre-zentacije (konto 44302) i za cjelokupni iznos 70% PDV-a koji se nije mogao odbiti kao pretporez (konto 44303).

  U naem primjeru, u godinjoj prijavi poreza na dobit porezna osno-vica uveat e se za nastale trokove reprezentacije na sljedei nain:

  70% trokova reprezentacije (konto 44302) 700,00 kn+ 70% PDV-a koji se ne moe odbiti (konto 44303) 161,00 kn_______________________________________________ Ukupno uveanje porezne osnovice u PD obrascu: 861,00 kn

  Primjer - Evidentiranje ulaznih rauna za reprezentaciju od 1.3.2012.:

  2) 13.3.2012. dobiven je R-1 raun od ugostiteljskog objekta Gurman d.o.o. za konzumaciju jela i pia u iznosu 1.000,00 kn (u cijeni ukljuen i PDV u iznosu 200,00 kn). Konzumacija jela i pia izvrena je u svrhu ugoivanja poslovnih partnera. Za nastale trokove reprezentacije poduzetnik nema pravo od-biti PDV, te se iznos rauna od 1.000,00 kn dijeli na dio koji je porezno priznat rashod od 300,00 kn i na dio koji nije porezno priznati rashod od 700,00 kn.

  Knjienje:Opis Konto Duguje Potrauje

  1) Raun za reprezentaciju (konzumacija jela i pia)Obveze prema dobavljaimaReprezentacija 30% porezno priznati trokoviReprezentacija 70% porezno nepriznati trokovi

  2204430144302

  300,00700,00

  1.000,00

  kod prijave poreza na dobit, porezna osnovica za nastala troko-ve reprezentacije uveava se za 70% trokova reprezentacije (konto 44302) to u naem primjeru iznosi 700,00 kn.

  Redni broj 7: 30% trokova za osobni prijevoz (l. 7. st. 1. t. 4. Zakona)

  Na ovom rednom broju iskazuje se 30% trokova (s PDV-om) nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i dru-gim sredstvima za osobni prijevoz poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se po osnovi koritenja sredstava za osobni prijevoz ne utvruje plaa.

  Ako se po osnovi koritenja sredstava za osobni prije-voz utvruje plaa, bez obzira da li se utvruje u iznosu 1% nabavne vrijednosti, 20% od mjesene rate za opera-tivni leasing ili prema stvarnom opsegu koritenja, porezna osnovica se NE uveava za 30% trokova, ve su svi trokovi sredstva za osobni prijevoz u potpunosti porezno priznati rashodi te se ovaj redni broj u Obrascu PD ne po-punjava.

  kod uveanja dobiti za 30% trokova za osobni prijevoz polazi se od sljedeih trokova s pripadajuim PDV-om:

  1) kod sredstava u vlasnitvu poreznog obveznika (osobni au-tomobil, plovilo, zrakoplov i sl.) od ukupnih trokova (trokovi za gorivo i ulje, trokovi odravanja i popravaka, trokovi regi-stracije, amortizacije i drugi), osim trokova osiguranja, kama-ta, naknada i pristojbi koje se obvezno prema posebnim propisima plaaju pri registraciji sredstva za osobni pri-jevoz te poreza na cestovna motorna vozila i porez na plovila koji su potpunosti porezno priznati rashodi,

  2) kod sredstava u financijskom leasingu (osobni automobil, plovilo, zrakoplov i sl.) od ukupnih trokova (trokovi za gorivo i ulje, trokovi odravanja i popravaka, trokovi registracije, amortizacije i drugi), osim trokova osiguranja i kamata koji su u potpunosti porezno priznati rashodi,

  3) kod koritenja rent-a-car usluga od isplaene naknade uvea-ne za trokove goriva,

  4) kod vozila u najmu od troka naknade po ugovoru, troka gori-va, odravanja i svih drugih trokova koje po ugovoru o najmu snosi korisnik najma.

  Prilikom popunjavanja ovog rednog broja u Obrascu PD potrebno je obratiti pozornost u kojem su razdoblju sredstva za osobni prijevoz nabavljena jer su mogue tri situacije:

  do 31.12.2009. prilikom nabavke sredstva za osobni prijevoz PDV je u cijelosti iskoriten kao pretporez ali se na 30% mje-senog iznosa amortizacije obraunava PDV (ako je poduzet-nik mjeseni obveznik PDV-a);

  od 1.1.2010. do 29.2.2012. prilikom nabavke sredstva za osobni prijevoz 70% PDV-a se priznalo kao pretporez, a 30% PDV-a koje poduzetnik nije mogao odbiti prilikom nabavke postao je dio troka nabave ali se evidentirao na zasebnom kontu u okviru dugotrajne materijalne imovine;

  od 1.3.2012. - prilikom nabavke sredstva za osobni prijevoz PDV-a se u cijelosti ne moe odbiti kao pretporez te se za taj iznos PDV-a poveava troak nabave.

 • 1112 / 2013 111

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  Primjer:U nastavku dajemo primjer obrauna amortizacije za tri osobna automobila koja su nabavljena u razliitim razdobljima te prikazujemo

  utjecaj obraunate amortizacije na red. br. 7. Obrasca PD:Obraun amortizacije osobnih automobila za 2012.

  Razdoblje u kojem je nabavljen automobil Opis

  Osnovica za obra-un amortizacije

  Obraunata amortizacija po stopi 20% za 2012.

  Porezno priznati troak amortizacije -70%

  Porezno nepriznati troak amortizacije i PDV-a (poveanje osnovice u Obrascu PD)

  Automobil nabavljen do 31.12.2009.

  Troak nabave 100.000,00 20.000,00 14.000,00 6.000,00

  PDV-a obraunat tijekom 2012. na 30% amortizacije* 1.480,00

  Automobil nabavljen u razdoblju od 1.1.2010. do 29.2.2012.

  Troak nabave 100.000,00 20.000,00 14.000,00 6.000,00

  30% PDV-a koji se nije mogao odbiti** 6.900,00 1.380,00 1.380,00

  Automobil nabavljenod 1.3.2012.

  Troak nabave***(pretpostavimo da je automobil nabavljen i stavljen u uporabu tijekom lipnja 2012.)

  100.000,0010.000,00

  (amortizacija za 6 mjeseci tj. 10%)

  7.000,00 3.000,00

  UKUPNO POVEANJE POREZNE OSNOVICE U OBRASCU PD NA RED. BR. 7. 17.860,00

  * Prilikom nabave poduzetnik je u cijelosti koristio pretporez, ali je obvezan na 30% mjesenog iznosa amortizacije obraunati PDV (ako je mjeseni obveznik PDV-a).**Ovih 30% PDV-a koje poduzetnik nije mogao odbiti prilikom nabavke automobila je dio troka nabave ali se evidentira na zasebnom kontu u okviru dugotrajne materijalne

  imovine.***U ovaj iznos troka nabave ukljuen je cjelokupni PDV jer se pri nabavni nije mogao odbiti.kao to je prije navedeno, kod prijave poreza na dobit, porezna osnovica uveava se i za nastale razne trokove vezane uz osobni automobil

  tvrtke i druga sredstva za osobni prijevoz. To su primjerice trokovi za gorivo i ulje, trokovi odravanja i popravaka, trokovi registracije i dr. Iznimno, poreznu osnovicu NIJE potrebno uveati za trokove osiguranja (redovno i kasko), kamate, naknade i pristojbe koje se obvezno prema posebnim propisima plaaju pri registraciji sredstva za osobni prijevoz te za porez na cestovna motorna vozila i porez na plovila.

  Bitno je napomenuti da poduzetnik od 1.3.2012. za nastale trokove vezane uz sredstva za osobni prijevoz, nema pravo odbitka pretporeza u cijelosti (a do 29.2.2012. mogao je odbiti 70% iskazanog PDV-a na ulaznom raunu za te trokove). Stoga, razliita su knjienja navedenih trokova do 29.2.2012. i nakon tog datuma to prikazujemo na primjerima u na stavku.

  Primjer: 15.2.2012. dobiven je R-1 raun za kupljeno gorivo koje se odnosi na osobni automobil tvrtke (koristi se iskljuivo za slubene svrhe) u

  iznosu 123,00 kn (od toga PDV 23,00 kn). Za trokove goriva osobnog automobila poduzetnik je ima pravo koristiti pretporez u iznosu 70% iskazanog PDV-a na ulaznom raunu, to u naem primjeru iznosi 16,10 kn, a ne moe koristiti pretporez u iznos 30% iskazanog PDV-a, to u naem primjeru iznosi 6,90 kn.

  5.3.2012. dobiven je R-1 raun za kupljeno gorivo koje se odnosi na osobni automobil tvrtke (koristi se iskljuivo za slubene svrhe) u iznosu 100,00 kn (u tom iznosu sadran i PDV 20,00 kn).

  Knjienje:

  Opis Konto Duguje Potrauje

  1) Raun dobavljaa za gorivo 15.2.2012.Obveza prema dobavljaimaPotraivanje za PDV (pretporez)Troak goriva 70% porezno priznati trokoviTroak goriva porezno nepriznati trokovi

  220160

  401300401301

  16,1070,0036,90

  123,00

  2) Raun dobavljaa za gorivo 5.3.2012.Obveza prema dobavljaimaTroak goriva 70% porezno priznati trokoviTroak goriva porezno nepriznati trokovi

  220401300401301

  70,0030,00

  100,00

  U naem primjeru, u godinjoj prijavi poreza na dobit na rednom broju 7. porezna osnovica uveat e se za nastale trokove vezane uz osobni automobil za 66,90 kn (konto 401301).

  Vano! Poreznu osnovicu NE treba uveavati, na ovom rednom broju Obrasca PD-a, za trokove motornih vozila i drugih sredstava za osobni prijevoz u sluajevima slijedeih djelatnosti: taxi slube, auto kole, djelatnosti iznajmljivanja sredstava prijevoza, pomo na cesti, djelatnosti izvoenja i/ili odravanja plinskih, vodovodnih i drugih instalacija, hitnih intervencija i druge sline djelatnosti. Ti su trokovi u potpunosti porezno priznati.

  Redni broj 8: Manjkovi na imovini iznad visine utvrene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtnike komore (l. 7. st. 1. t. 5. Zakona)

  Na ovom rednom broju iskazuju se i inventurni manjkovi (zajedno s PDV-om) koji su porezno nepriznati, tj. koji su iznad porezno doputenih iznosa. To su manjkovi na imovini iznad visine utvrene odlukom Hrvatske gospodarske komore (odnosno Hrvatske obrtnike

 • 2 / 2013112

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  komore) a za koje je donijeta odluka da se za nastale manjkove ne moe teretiti odgovorna osoba.

  Odluku da se ne moe teretiti odgovorna osoba donosi upravni odbor, nadzorni odbor ili skuptina trgovakog drutva, a zbog ne-postojanja objektivne mogunosti utvrivanja osobne odgovornosti radnika, lana drutva ili druge fizike osobe.

  Redni broj 9: Rashodi utvreni u postupku nadzora (l. 7. Zakona)

  Na ovome rednom broju upisat e se iznos rashoda utvrenih u postupku nadzora s pripadajuim PDV-om, porezom na dohodak, prirezom, te obveznim doprinosima za koje se utvrdilo da su nastali u svezi skrivenih isplata dobiti, te izuzimanja dioniara, lanova dru-tva i fizikih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje se plaa porez na dobit, te s njima povezanim osobama.

  Redni broj 10: Trokovi prisilne naplate poreza i drugih davanja (l. 7. st. 1. t. 6. Zakona)

  Sukladno l. 27. Pravilnika o porezu na dobit, u trokove prisilne naplate poreza ili drugih davanja za koje se uveava porezna osnovi-ca ne spadaju porezi i druga davanja koja su predmetom prisilne na-plate, nego trokovi nastali u svezi s prisilnom naplatom, kao to su trokovi uvanja, pristojbe i slini trokovi postupka prisilne naplate.

  Redni broj 11: Trokovi kazni za prekraje i prijestupe (l. 7. st. 1. t. 7. Zakona)

  U trokove kazni za koje se poveava porezna osnovica na ovom rednom broju spadaju sve kazne koje izriu mjerodavna upravna i sudska tijela.

  Prema stajalitu Porezne uprave od 5. oujka 2008. (klasa: 410-01/07-01/1723, Ur.broj: 513-07-21-01/08-3): kazne to ih plaa drutvo za prometne prekraje to ih poine radnici drutva obavljanjem poslova svoga radnog mjesta za to drutvo, ne moe se smatrati njihovima (izravnim ili neizravnim) priljevima kakvim im pritjeu na temelju rada iz radnog odnosa za to drutvo, pa se prema tome radnicima ne utvruje i ne oporezuje dohodak od nesamostal-nog rada.

  Budui, meutim, da l. 7. st. 1. to. 7. Zakona o porezu na do-bit (Nar. nov., 177/04, 90/05 i 57/06) propisuje poveanje porezne osnovice iz l. 5. toga Zakona i za kazne to ih izrie nadleno tijelo, drutvo je svotu plaenih kazni za poinjene prometne prekraje u poreznom razdoblju obvezno uveati osnovicu poreza na dobit.

  Redni broj 12: Zatezne kamate izmeu povezanih osoba (l. 7. st. 1. t. 8. Zakona)

  Porezna osnovica poveava se na ovom rednom broju za iznos trokova zateznih kamata koje su proistekle iz odnosa s povezanim osobama. Povezane osobe jesu, prema l. 13. st. 2. Zakona, osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzo-ru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizrav-no u upravi, nadzoru ili kapitalu drutva.

  Prema Uputi, ako su zatezne kamate zaraunate po osnovi duga, na koje se plaa porez po odbitku, porezna osnovica poveava se za svotu umanjenu za plaeni porez po odbitku.

  Zatezne kamate izmeu nepovezanih osoba porezno su priznati rashod i ne upisuju se na ovaj redni broj.

  Redni broj 13: Povlastice i drugi oblici imovinske koristi (l. 7. st. 1. t. 9. Zakona)

  Na ovom rednom broju, prema Uputi, upisat e se iznos poveanja porezne osnovice za rashode nastalih po osnovu danih povlastica i

  drugih oblika imovinske koristi fizikim ili pravnim osobama da na-stane odnosno ne nastane odreeni dogaaj odnosno da se odree-na radnja obavi, primjerice, bolje ili bre nego inae ili da se propusti obaviti. U navedene rashode ukljuuju se i pripadajui PDV, porez na dohodak, prirez, te obvezni doprinosi.

  Redni broj 14: Rashodi darovanja iznad doputenih iznosa (l. 7. st. 1. t. 10. Zakona)

  Darovanje (donaciju) karakterizira davanje dara, u novcu ili naravi (u dobru ili usluzi), primatelju i to bez ikakve naknade i protuusluge.

  Darovanja u novcu ili naravi, sukladno l. 7. st. 7. Zakona o porezu na dobit, porezno su priznati rashod ako su uinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitar-ne, sportske, vjerske, ekoloke i druge opekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, i to do najvie 2% prihoda ostvarenog u pret-hodnoj godini. Pod drugim osobama, sukladno l. 30. st. 3. Pravilni-ka o porezu na dobit, koje djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima i koje se mogu darovati za propisane namjene i u pro-pisanim iznosima, smatraju se i tijela dravne, lokalne i podrune (regionalne) samouprave. Darovanja inozemnim primateljima nisu porezno priznata.

  U porezno priznato darovanje (do 2% prihoda prethodne godine), sukladno l. 7. st. 8. Zakona o porezu na dobit, spada i plaanje trokova za zdravstvene potrebe fizikih osoba (operativne zahvate, lijeenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala i dr.) koji nisu po-kriveni osnovnim, dopunskim i privatnim zdravstvenim osiguranjem, odnosno plaanje trokova koje snose same fizike osobe, pod uvje-tom da je plaeno na iro raun fizike osobe (primatelja dara) ili zdravstvene ustanove. Ako se daruje u dobrima (lijek, ortopedsko ili drugo medicinsko pomagalo) darovatelj treba imati vjerodostojnu ispravu o predaji dara. Takvo darovanje, sukladno l. 9. st. 2. t. 2.7. Zakona o porezu na dohodak, nije dohodak primatelja dara.

  Darovanja koja nisu uinjena u skladu s propisanim svrhama ili su iznad 2% prihoda prethodne godine, nisu porezno priznata i unose se na redni broj 14. Obrasca PD.

  Dakle, ako darovanje je uinjeno u svrhe propisane l. 7. st. 7. Za-kona o porezu na dobit, ali je vee od 2% prihoda prethodne godi-ne, potrebno je na ovaj redni broj upisati samo iznos darovanja koji premauje 2% prihoda. Iznimno, svota darovanja moe biti i vea od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadle-nih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija. Odlukama nadlenih ministarstava o provedbi financiranja posebnih programa i akcija smatraju se, prema l. 30. st. 2. Pravilnika o porezu na dobit, pojedini projekti ministarstava kao i suglasnost ministarstva pojedinim projektima koje poduzimaju zakonom predvieni primatelji darovanja. Porezno se priznaje donacija za projekte koje financira lo-kalna samouprava u podruju porta, obrazovanja i drugih djelatnosti. Donacije inozemnim primateljima nisu porezno priznati rashod.

  Trokovi darovanja porezno se priznaju i poreznom obvezniku koji iskazuje gubitak.

  Pod prihodima ostvarenim u prethodnoj godini podrazumijevaju se ukupni prihodi iskazani u raunu dobiti i gubitka za prethodnu godi-nu. Ako porezni obveznik nema podatak o prihodu prethodne godine jer mu je 2012. prva godina poslovanja, cjelokupni iznos darovanja upisuje se u ovaj redni broj kao poveanje porezne osnovice.

  Primjer:Drutvo X je u 2011. ostvarilo, prema Raunu dobiti i gubitka,

  sljedee prihode:

 • 1132 / 2013 113

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  Prihodi iz osnovne djelatnosti 1.000.000 kn Prihodi financijski 800.000 kn Izvanredni-ostali prihodi 200.000 knUkUPNI PRIHODI 2.000.000 kn Najvie porezno priznati rashod po osnovu darovanja u 2012 godini: 2.000.000 x 2% = 40.000,00 kn

  Pretpostavimo da je tijekom 2012. godine drutvo X darova-lo zdravstvenu ustanovu za kupnju medicinskog ureaja u iznosu 50.000,00 kn. U tom sluaju porezno je priznat troak darovanje 40.000,00 kn, a preostali iznos darovanja od 10.000,00 kn nije pore-zno priznat (tj. za taj iznos uveava se porezna osnovica na rednom broju 14. Obrasca PD).

  Ako su trokovi darovanja vei od 2% prihoda iz prethodne godine preporua se, zbog lakeg poreznog praenja, knjigovodstveno raz-dvojiti na posebna konta porezno priznati i porezno nepriznati troak darovanja. Nepriznati troak darovanja, kao to smo ve prethodno naveli, upisuje se redni broj 14. Obrasca PD. U nastavku dajemo nekoliko primjera knjienja darovanja.

  Primjer darovanje u novcu:Trgovako drutvo je doznakom na iro raun darovalo muzeju, za

  postav nove izlobe slika, 5.000,00 kn. Iznos dara je manji od 2% prihoda prethodne godine.Knjienje:

  Opis Konto Duguje Potrauje

  1) Darovanje muzeja u novcu

  iro raunTrokovi darovanja (donacije)

  10004600 5.000,00

  5.000,00

  Primjer - darovanje u robi:Trgovako drutvo darovalo je bolnicu u robi (bijele kute) nabavne

  vrijednost 4.000,00 kuna. Iznos dara je manji od 2% prihoda pret-hodne godine.Knjienje:

  Opis Konto Duguje Potrauje

  1) Darovanje bolnici u robiTrokovi darovanja (donacije)Prihodi od uporabe robe za ostale vlastite potrebeObveza za PDV

  460075392600

  4.880,004.000,00 880,00

  2) Razduenje zaliha za darovanu robuNabavna vrijednost darovane robeRoba u skladitu

  710660

  4.000,004.000,00

  Primjer - darovanje u proizvodima:Trgovako drutvo darovalo je u vlastitim proizvodima (u hrani)

  humanitarnu organizaciju. Cijena proizvodnje darovane hrane iznosi 30.000,00 kn. Prihodi prethodne godine iznosili su 1.000.000,00 kn, te je troak darovanja u iznosu 20.000,00 kn (2% od prihoda) pore-zno priznat.

  Knjienje:

  Opis Konto Duguje Potrauje

  1) Darovanje humanitarne organizacije u vlastitim proizvodimaTrokovi darovanja (donacije) do 2% ukupnih prihodaTrokovi darovanja (donacije) iznad 2% ukupnih prihodaPrihodi od uporabe proizvoda za ostale vlastite potrebeObveza za PDV

  4600

  4610

  74352600

  20.000,00

  16.600,00

  30.000,006.600,00

  2) Razduenje zaliha za darovane vlastite proizvodeTrokovi darovanih proizvodaGotovi proizvodi u skladitu

  700630

  30.000,0030.000,00

  Za navedeni primjer, na redni broj 14. Obrasca PD upisao bi se iznos od 16.600,00 kn.

  Primjer - darovanje dugotrajne imovine:Trgovako drutvo darovalo je koli raunalo koje je evidentirano

  kao dugotrajna imovina: nabavna vrijednost 10.000,00 kn, akumuli-rana amortizacija 7.500,00 kn. Neto knjigovodstvena vrijednost ra-unala je 2.500,00 kn to odgovara trinoj vrijednosti. Iznos dara je manji od 2% prihoda prethodne godine.

  Knjienje:

  Opis Konto Duguje Potrauje

  1) Darovanje raunala koli RaunalaAkumulirana amortizacija opremeObveza za PDVTrokovi darovanja (donacije)

  0215021926004600

  7.500,00

  3.050,00

  10.000,00

  550,00

  Za darovanje potrebno je osigurati sljedeu dokumentaciju: za darovanje u novcu: izvod sa iro rauna ili blagajnika

  isplatnica, za darovanje u naravi: otpremnica, dostavnica ili neka druga

  pisana isprava o obavljenoj primopredaji dara.kako bi darovanje, kao poslovni dogaaj, bilo to vjerodostojnije

  dokumentirano uputno je da darovatelj pribavi neke od sljedeih do-kumenata: pismeni zahtjev (molba) za donaciju, odluku o darovanju (donaciji) ili ugovor o darovanju (donaciji).

  Bitno je istaknuti da se sponzorstvo NE smatra darovanjem. Na-ime, sponzorstvo je davanje u novcu ili naravi (dobra ili usluge) pravnoj ili fizikoj osobi uz odreenu promidbenu (reklamnu) protuuslugu. Trokovi sponzorstva knjie se (kod sponzora) kao tro-ak promidbe i u potpunosti su porezno priznati.

  Redni broj 15: Kamate na zajmove dioniara i lanova drutva (l. 8. Zakona)

  Sukladno l. 8. Zakona o porezu na dobit i l. 32. Pravilnika o porezu na dobit, na ovom rednom broju iskazuju se kamate na za-jmove koji su primljeni od dioniara odnosno lana drutva koji dri najmanje 25% dionica ili udjela u kapitalu ili glasakih prava u poreznom obvezniku, ako bilo kada u poreznom razdoblju ti zajmovi premae etverostruku svotu udjela toga dioniara od-nosno lana drutva u kapitalu ili glasakom pravu, utvrenu u odnosu na svotu i razdoblje trajanja zajmova u poreznom razdoblju. Zajmovima dioniara, odnosno lana drutva smatraju se i zajmovi treih osoba za koje jami dioniar odnosno lan drutva.

  www.racunovodstvo-porezi.hr

 • 2 / 2013114

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  kamate na zajmove koje su primljeni od dioniara odnosno lana drutva NE iskazuju se na ovome rednom broju ako:

  se na kamate plaa porez na dohodak od kapitala, kamate zaraunava tuzemni obveznik poreza na dobit, kamate zaraunava banka ili druga financijska orga-

  nizacija.

  Dakle, na ovome rednom broju u pravilu e se iskazat kamate na zajmove koje daju dioniari odnosno lanovi drutva koji su nerezi-denti inozemni poduzetnici (koji nisu fizike osobe).

  Za izraun udjela lana drutva u kapitalu, uzima se stanje kapitala (upisanog i umanjenog za neuplaeni dio, priuva i zadrane dobiti), na zadnji dan u mjesecu u kojemu se zajam poeo koristiti. Udio udjela lana drutva i stanje kapitala utvruje se svaki zadnji dan u mjesecu za razdoblje koritenje zajma.

  U Uputi od ove godine navodi se da prema miljenju Sredinjeg ureda Porezne uprave klasa: 410-01/06-01/388, Ur.broj: 513-07-21-01/03-2 od 19. travnja 2006. godine, porezno se ne priznaju kamate na svotu koja premauje etverostruku svotu udjela dioniara odno-sno lana drutva u kapitalu ili glasakom pravu, a koji dri najmanje 25% dionica ili udjela u kapitalu ili glasakom pravu u drutvu. Da-kle, porezno se ne priznaju kamate na zajam iznad propisanog limita, te za iste treba poveati poreznu osnovicu.

  Ako se odnos udjela lana drutva u kapitalu promjeni tijekom koritenja zajma, za porezno priznavanje odnosno nepriznavanje obraunane kamate rauna za razdoblje u kojemu je odnos udjela i kapitala promijenjen.

  Primjer:Inozemni poduzetnik X ima 50% udjela u drutvu Y d.o.o. Inozemni poduzetnik X odobrio je drutvu Y d.o.o. zajam

  1.12.2012. u iznosu 300.000,00 kn uz kamatu 4% godinje. Obrau-nata kamata za mjesec prosinac 2012. iznosi 1.000,00 kn.

  Stanje kapitala drutva Y d.o.o. na zadnji dan u mjesecu je sljedei:

  upisani kapital (umanjen za neuplaeni dio) 60.000,00+ priuve 20.000,00+ zadrana dobit 15.000,00

  Ukupno stanje kapitala 95.000,00

  etverostruka svota udjela koju ima inozemni poduzetnik X u drutvu Y d.o.o. = 95.000,00 x 50% x 4 = 190.000,00

  Zajam 300.00,00 > etverostruki udjel u kapitalu 190.000,00 Da bi izraunali iznos porezno nepriznatih kamata, prvo moramo

  odrediti u kojem su postotku kamate porezno nepriznate i to na slje-dei nain:

  etverostruki udjel u kapitalu (porezno priznate kamate) 190.000 kn 63,33%

  + Razlika izmeu ukupnog zajma i etverostrukog udjela (porezno nepriznate kamate) 110.000 kn 36,67%

  = Ukupno zajam 300.000 kn 100,00%

  kao to je vidljivo, kamate u naem primjeru nisu porezno pri-znate 36,67% od ukupno obraunatih kamata, to iznosi 366,70 kn (1.000,00 kn x 36,67%).

  U naem primjeru, u redni broj 15. Obrasca PD upisuje se kamata u iznosu 366,70 kn.

  Napomena: da je zajam koriten kroz vie mjesece tijekom godine (a ne samo u mjesecu prosincu), pod pretpostavkom da se tijekom godine nije mijenjalo ukupno stanje kapitala i postotak udjela kojeg ima inozemni poduzetnik X u kapitalu drutvu Y, ukupno porezno nepriznate kamate tijekom godine za koritenje zajma ukljuile bi se u redni broj 15. Obrasca PD.

  Prema Uputi, ako se na kamate plaa porez po odbitku, porezna osnovica poveava se za svotu umanjenu za plaeni porez po od-bitku. Ovo pojanjenje je dano u Uputi uz redni broj 16. Obrasca PD (kamate izmeu povezanih osoba prema l. 14. Zakona) za koje smatramo da se moe primijeniti i na ovome rednom broju.

  Redni broj 16: Kamate izmeu povezanih osoba (l. 14. Zakona)

  Na ovome rednom broju upisuje se iznos kamata koje nisu porezno priznate prema l. 14. Zakona o porezu na dobit i l. 37. Pravilnika o porezu na dobit. Prema Uputi, to su kamate na dane zajmove koje nastale u poslovnim odnosima samo izmeu slijedeih povezanih osoba:

  tuzemnog ovisnog drutva i inozemnog matinog drutva, tuzemnog matinog drutva i inozemnog ovisnog drutva, tuzemne poslovne jedinice inozemnog poduzetnika i drutva

  osnivaa. Visinu priznate kamatne stope izmeu prije navedenih povezanih

  osoba odreuje i objavljuje ministar financija, prije poetka poreznog razdoblja u kojem e se koristiti. Ako ministar financija prije poetka poreznog razdoblja u kojem se primjenjuje kamata ne odredi i ne objavi visinu kamate (to je sluaj s 2012. godinom), u tom razdoblju primjenjuje se eskontna stopa koju objavljuje Hrvatska narodna ban-ka. Sukladno Odluci o diskontnoj (eskontnoj) stopi Hrvatske narodne banke, eskontna stopa za 2012. iznosila je 7%.

  Mogue su dvije situacije zbog kojih se popunjava ovaj redni broj, i to:

  1) ako je porezni obveznik (tuzemno drutvo) obraunao i eviden-tirao u prihode kamate na dane zajmove povezanoj inozemnoj osobi po stopi manjoj od 7% godinje, obvezan je za razliku izmeu manje obraunate kamate i kamate od 7% godi-nje poveati poreznu osnovicu na nain da se taj iznos upie u redni broj 16. Obrasca PD,

  2) ako je poreznom obvezniku (tuzemnom drutvu) na primljeni zajam inozemna povezana osoba zaraunala kamate po stopi veoj od 7% godinje, a to je porezni obveznik evidentirao kao rashod, razlika izmeu vie obraunate kamate i ka-mate od 7% godinje upisuje se u redni broj 16. Obrasca PD kao poveanje porezne osnovice. Ako se na kamate pla-a porez po odbitku, porezna osnovica poveava se za svotu umanjenu za plaeni porez po odbitku.

  U Uputi se nadalje navodi da odredbe o priznavanju kamata na dane zajmove izmeu povezanih osoba, sukladno lanku 14. Zakona i lanku 37. Pravilnika, odnose se i na povezane osobe koje su rezidenti ako jedna od povezanih osoba ima povlateni porezni status, odnosno plaa porez na dobit po stopama koje su nie od propisane stope ili je osloboena od plaanja poreza na dobit, ili ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz pret-hodnih poreznih razdoblja. Dakle, u sluajevima kada postoji mogu-nost prelijevanja dobiti izmeu rezidenata primjenjuju se navedene odredbe.

 • 1152 / 2013 115

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  Odredbe lanka 14. Zakona i lanka 37. Pravilnika NE pri-mjenjuju se na pravne osobe rezidente kada ne dolazi do prelijevanja dobiti odnosno kada JEDNA OD POVEZANIH OSOBA kOJE SU REZIDENTI NEMA POVLATENI PORE-ZNI STATUS.

  Na rezidente se primjenjuju odredbe koje propisuju da se kod ka-mata na primljene zajmove kod povezanih osoba priznaju obrauna-ne kamate najvie do visine kamatne stope koja bi se ostvarila izme-u nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma (trine kamate).

  Redni broj 17: Rashodi od nerealiziranih gubitaka (l. 7. st. 1. t. 1. Zakona)

  Na ovom rednom broju iskazuju se iznos vrijednosnog usklaenja dionica i udjela (nerealizirani gubici), ako je iskazan u rashodima, jer nije porezno priznat. Porezno se priznaju samo realizirani gubici.

  Nerealiziranim gubitkom smatra se usklaenje vrijednosti ispod troka stjecanja. Vrijednosno usklaenje troka stjecanja u sluaju steaja smatra se, sukladno l. 21. st. 2. Pravilnika o porezu na do-bit, realiziranim gubitkom koji se porezno priznaje, te se taj iznos ne upisuje na ovaj redni broj.

  Gubici od prodaje vlastitih dionica i udjela porezno se ne priznaju.

  Primjer:1) Tijekom godine kupljeno je 100 dionica drutva XY po cijeni

  50,00 kn po dionici, to iznosi ukupno 5.000,00 kn.2) Dobiven je raun za brokersku proviziju za kupnju dionica u

  iznosu 100,00 kn.3) Plaen je raun za brokersku proviziju u iznosu 100,00 kn.4) Trina cijena (fer vrijednost) na 31.12. za dionice drutva

  XY je 40 kn po dionici. Troak vrijednosnog usklaenja = (100 dionica x 50,00 kn +

  100,00 kn brokerska provizija) (100 dionica x 40,00 kn) = 5.100 4.000 = 1.100,00 kn.

  041 Sudjelujui interesi (participacije) 100 iro raun

  (1) 5.000,00(2) 100,00

  S0 X 5.000,00 (1)100,00 (3)

  220 Obveze prema dobavljaima

  049 Vrijednosno usklaenje dugotrajne financijske imovine

  (3) 100,00 100,00 (2) 1.100,00 (4)

  726 Vrijednosno usklaenje financijske imovine

  (4) 1.100,00

  U ovom primjeru u Obrazac PD pod rednim brojem 17. upisuje se iznos od 1.100,00 kn.

  Napomena: ako se dionice ili udjeli kupuju s namjerom da se pro-daju u roku do godinu dana, tada se evidentiraju u okviru kratkotraj-ne financije imovine na kontu 115 (umjesto na kontu 041).

  Redni broj 18: Amortizacija iznad propisanih stopa (l. 12. st. 5. i 6.)

  Ako porezni obveznik amortizira dugotrajnu imovinu po stopama i metodama razliitim od onih propisanih l. 12. Zakona o porezu na dobit, a ukupno utvreni iznos amortizacije za porezno razdoblje

  je vei od iznosa koji bi se dobio primjenom ubrzanih stopa amorti-zacije (prema l. 12. st. 5. i 6. Zakona o porezu na dobit), razlika se upisuje u na ovaj redni broj.

  Ubrzane stope amortizacije prema l. 12. st. 5. i 6. Zakon o porezu na dobit su slijedee:

  R.Br. GRUPA DUGOTRAJNE IMOVINE

  UBRZANI OTPIS

  Vijek trajanja (god)

  Godinjaamortizacijska

  stopa (%)

  1. Graevinski objekti i brodovi vei od 1000 BRT 10 10%

  2. Osobni automobili, osnovno stado 2,5 40%

  3. Oprema, mehanizacija, vozila (osim osobnih automobila), nematerijalna imovina 2 50%

  4. Raunala, raunalna oprema i programi, mobilni telefoni, oprema za raunalne mree 1 100%

  5. Ostala nespomenuta imovina 5 20%

  Na ovom rednom broju upisat e se i iznos iskazanog gubitka od vrijednosnog usklaenja dugotrajne imovine za koju se amortizacija priznaje kao rashod na nain propisan l. 12. Zakona o porezu na dobit. Naime, prema l. 22. st. 1. Pravilnika, vrijednosno usklae-nje dugotrajne imovine koja se amortizira prema lanku 12. Zakona moe biti porezno priznati rashod samo u sluaju nastanka izvan-rednog oteenja i ako se to moe utvrditi na temelju vjerodostojne dokumentacije (zapisnik i sl.).

  Redni broj 19: Iznos poveanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrivanja porezne osnovice (l. 16. Zakona)

  Fizike osobe (obrtnici, slobodna zanimanja i dr.) koji su preli od 1.1.2012. god. s oporezivanja porezom na dohodak na oporezivanje porezom na dobit, obvezni su bili na dan 1.1.2012. god. sastaviti poetnu bilancu, otvoriti i voditi poslovne knjige sukladno Zakonu o raunovodstvu. Te fizike osobe obvezne su uveati poreznu osnovi-cu na ovom rednom broju za vrijednosti iz poetne bilance iskazane na slijedeim pozicijama:

  1) vrijednost zateenih zaliha,2) dani predujmovi za robu i usluge,3) potraivanja od kupaca za robu i usluge,4) potraivanja od kupaca za prodane predmete dugotrajne imo-

  vine iz popisa dugotrajne imovine,5) aktivna vremenska razgranienja,6) zahtjevi za povrat poreza na promet i istovrsnih poreza.Primjer poetne bilance prikazali smo na poetku ovog lanka pod

  tokom 6. Na temelju podataka iz tog primjera, prikazujemo kako se izraunava iznos za koji se treba uveati porezna osnovica na rednom broju 19. Obrasca PD:

  1. Vrijednost zateenih zaliha (40.000,00+45.737,59) 85.737,592. Dani predujmovi za robu i usluge 120.000,00

  3. Potraivanja od kupaca za robu i usluge (70.000,00 14.000,00) 56.000,00

  4. Potraivanja od kupaca za prodane predmete dugotrajne imovine iz Popisa dugotrajne imovine 0,00

  5. Aktivna vremenska razgranienja 8.399,71

  6. Zahtjevi za povrat poreza na promet i istovrsnih poreza 0,00

  Uveanje dobiti 270.137,30

  U ovom primjeru u Obrazac PD pod rednim brojem 19. upisuje se iznos od 270.137,30 kn.

 • 2 / 2013116

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  Redni broj 20: Vrijednosno usklaenje i otpis potraivanja (l. 9. Zakona)

  Rashodi po osnovi ispravka vrijednosti (vrijednosnog usklaenja) potraivanja od kupaca za isporuena dobra i obavljene usluge, po-rezno su priznati ako je od dospijea potraivanja do kraja poreznog razdoblja proteklo vie od 60 dana, a ista nisu naplaena do petna-estog dana prije dana podnoenja porezne prijave. To znai da e u poreznoj prijavi za 2012. god. ispravak potraivanja od kupaca biti porezno priznati rashod za ona potraivanja koja su dospje-la do 1. studenog 2012. god., a nisu naplaena 15 dana prije predaje porezne prijave. Takoer, ispravak vrijednosti potraivanja od kupaca koja se odnose na prethodne godine porezno su priznati rashodi ako u 2012. godini nije nastupila zastara. Potraivanja za isporuenu robu i usluge zastarijevaju, u najveem broju sluajeva, za 3 godine1.

  Iznos tako vrijednosno usklaenih potraivanja u narednim pore-znim razdobljima morat e poveati osnovicu poreza na dobit, ako do trenutka nastupa zastare navedena potraivanja ne budu utue-na2.

  Osim prije navedenih rashoda po osnovu ispravka vrijednosti po-traivanja od kupaca, porezno priznatim rashodima smatraju se i ispravci vrijednosti potraivanja od kupaca:

  ako su utuena3 prije zastare ili zbog kojih se vodi ovrni postupak,

  ako su prijavljena u steajni postupak, za koje je postignuta nagodba s dunikom (koji nije fizika oso-

  ba ili povezana osoba) u postupku sanacije (koja se provodi prema odlukama vjerovnika ili dravnih tijela),

  evidentirani temeljem pravorijeka donesenog u zakonski utvr-enom arbitranom postupku i nagodbe u zakonski utvre-nom postupku mirenja.

  Iznimno, porezno se priznaje otpis potraivanja, koja su zastarjela i koja u svakom pojedinom poreznom razdoblju ne prelaze 5.000,00 kuna po pojedinom duniku koji nije fizika osoba. Iznos od 5.000,00 kuna godinje moe se otpisati po pojedinom duniku koji nije fizika osoba4 u sluaju kada pojedinano zastarjelo potraivanje (poje-dini raun ili druga isprava koja ima znaenje rauna), ne glasi na iznos vei od 5.000,00 kuna. Ako su zastarjela potraivanja na temelju vie rauna koji glase na manji iznos od 5.000,00 kuna po pojedinom duniku, porezno se priznaje otpis ukupno najvie do 5.000,00 kuna. Dakle, ako se otpie zastarjelo potraivanje na

  1 Potraivanja iz ugovora o prometu roba i usluga, sukladno l. 228. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 - u nastavku teksta: ZOO), te potraivanja naknade za izdatke uinjene u vezi s tim ugovorima zastarijevaju za 3 godine. Potraivanja za zakupnine i najamnine, prema l. 229. ZOO-a, bilo da je odreeno da se plaa povremeno, bilo u jednom ukupnom iznosu, zastarijevaju za 3 godine. Potraivanja povremenih davanja koja dospijevaju godinje ili u kraim odreenim vremenskim razmacima (povremena potraivanja), pa bilo da se radi o sporednim povremenim potraivanjima, kao to je potraivanje kamata, sukladno l. 226. ZOO-a, zastarijevaju za 3 godine od dospjelosti svakog pojedinog davanja.

  2 Ili ne budu poduzete druge radnje za osiguranje naplate duga koje su navedene u l. 9. st. 3. Zakona o porezu na dobit (za potraivanja se vodi ovrni postupak, potraivanja su prijavljena u steajni postupak, za potraivanja je postignuta nagodba s dunikom u postupku sanacije, ispravak potraivanja je evidentiran temeljem pravorijeka donesenog u zakonski utvrenom arbitranom postupku i nagodbe u zakonski utvrenom postupku mirenja).

  3 Prema Uputi, rok za podnoenje tube nije propisan, to znai da se priznaje tuba podnesena do dana podnoenja porezne prijave, odnosno da roka zasta-re ako je taj rok prije dana podnoenja porezne prijave.

  4 Prema Uputi, u fizike osobe spadaju i obrtnici i ostali nositelji samostalnih djelatnosti. Iznimno, ako je fizika osoba obveznik poreza na dobit, a to je bila i u vrijeme nastanka potraivanja, tada je u pravu otpisa izjednaena s pravnom osobom.

  temelju rauna koji glasi na iznos vei od 5.000,00 kn, rashodi po osnovu takvog otpisa u potpunosti su porezno nepriznati5.

  Rashodi po osnovi ispravaka potraivanja od kupaca za koje je na-stupila zastara (a nisu utuena ili nije poduzeta druga radnja za naplatu duga navedena u l. 9. st. 3. Zakona o porezu na dobit6) ili potraivanje je dospjelo iza 1. studenog 2012. porezno su ne-priznati rashodi te se upisuje u Obrazac PD na redni broj 20.7

  Vrijednosna usklaenja po osnovi ispravka vrijednosti po-traivanja porezno su priznati rashod u iznosu otpisa potra-ivanja prema predsteajnoj nagodbi odobrenoj u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i predsteajnoj nagodbi.7

  Primjeri porezni i raunovodstveni tretman vrijednosnog usklaenja potraivanja od kupaca:

  1) Vrijednosno je usklaeno potraivanje od kupaca A d.o.o. u iznosu 10.000,00 kn. Potraivanje je dospjelo u svibnju 2012. god., a nije naplaeno do dana podnoenja porezne prijave.

  2) Vrijednosno je usklaeno potraivanje od kupaca B d.d. u iznosu 14.000,00 kn. Dospijee potraivanja je u prosincu 2012. god.

  3) Vrijednosno je usklaeno potraivanje od kupaca C d.o.o. u iznosu 7.000,00 kn za koje je tijekom 2012. nastupila zastara. Potraivanje nije utueno.

  4) Vrijednosno je usklaeno potraivanje od kupaca D d.d. u iznosu 30.000,00 kn za koje je tijekom 2012. nastupila zastara. Navedeno potraivanje tijekom 2012. godine je utueno prije nastupa zastare.

  5) Vrijednosno je usklaeno potraivanje od kupaca E d.o.o. u iznosu 4.500,00 kn za koje je tijekom 2012. nastupila zastara. Potraivanje nije utueno.

  6) Vrijednosno je usklaeno potraivanje od kupaca F koji je obrtnik (dohoda) u iznosu 4.000,00 kn za koje je tijekom 2012. nastupila zastara. Potraivanje nije utueno.

  7) Vrijednosno su usklaena potraivanja od kupaca G d.d. i to po osnovu dva rauna, a svaki raun glasi na 2.300,00 kn. Za navedena potraivanja nastupila je zastara tijekom 2012. godine. Potraivanja nisu utuena.

  8) Potraivanje od kupca H d.o.o. u iznosu 6.000,00 kn bilo je vrijednosno usklaeno u 2011. godini. U toj godini nije bila na-stupila zastara za to potraivanje pa je vrijednosno usklaenje tog potraivanja bilo porezno priznati rashod. U 2012. godini nastupila je zastara za navedeno potraivanje te je isknjieno iz evidencije. Potraivanje nije utueno.

  9) Potraivanje od kupca I d.o.o. u iznosu 4.800,00 kn bilo je vrijednosno usklaeno u 2011. godini. U toj godini nije bila

  5 Prema Uputi, ako porezni obveznik ima evidentirana zastarjela potraivanja koja u pojedinom poreznom razdoblju prelaze svotu od 5.000,00 kuna, porezno se NE priznaje djelomini otpis po raunima koji su pojedinano vei od te svote.

  6 Za potraivanja se vodi ovrni postupak, potraivanja su prijavljena u steajni postupak, za potraivanja je postignuta nagodba s dunikom u postupku sa-nacije, ispravak potraivanja je evidentiran temeljem pravorijeka donesenog u zakonski utvrenom arbitranom postupku i nagodbe u zakonski utvrenom postupku mirenja.

  7 Navedeno proizlazi iz l. 85. st. 4. Zakona o financijskom poslovanju i predste-ajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 108/12 i 144/12).

 • 1172 / 2013 117

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  nastupila zastara za to potraivanje pa je vrijednosno usklaenje tog potraivanja bilo porezno priznati rashod. U 2012. godini nastupila je zastara za navedeno potraivanje te je isknjieno iz evidencije. Potraivanje nije utueno.

  120 Potraivanje od kupaca 129 Vrijednosno usklaenje potraivanja od kupaca

  S0 84.900,00 6.000,00 (8)4.800,00 (9)

  (8) 6.000,00(9) 4.800,00

  10.800,00 S0

  10.000,00 (1)14.000,00 (2)7.000,00 (3)

  30.000,00 (4)4.500,00 (5)4.000,00 (6) 2.300,00 (7a)2.300,00 (7b)

  736 Vrijednosno usklaenje potraivanja od kupaca

  (1) 10.000,00(2) 14.000,00(3) 7.000,00 (4) 30.000,00 (5) 4.500,00 (6) 4.000,00 (7a) 2.300,00 (7b) 2.300,00

  Vrijednosno usklaenje potraivanja od kupaca ima sljedei porezni tretman:R.br. Kupac

  Iznos otpisanogpotraivanja u kn

  Porezno priznatirashod

  Iznos se upisuje u obrazac PD na red. br. 20. Objanjenje

  1) A d.o.o. 10.000,00 DA NE Za potraivanje nije nastupala zastara, a dospijee rauna je prije 1. studenog 2012.

  2) B d.d. 14.000,00 NE DA Dospijee rauna je poslije 1. studenog 2012.

  3) C d.o.o. 7.000,00 NE DA Za potraivanje je nastupila zastara, a nije utueno

  4) D d.d. 30.000,00 DA NE Potraivanje je utueno prije zastare

  5) E d.o.o. 4.500,00 DA NE Iako je potraivanje zastarjelo (a nije utueno), porezno je priznati rashod jer je iznos rauna manji od 5.000,00 kn

  6) F(obrtnik dohoda) 4.000,00 NE DAIako je iznos rauna manji od 5.000,00 kn, otpisano zastarjelo potraivanje nije porezno priznato jer se radi o obrtniku

  7) G d.d. 4.600,00(2.300,00+2.300,00) DA NEIako su potraivanja zastarjela (a nisu utuena), porezno su priznati rashod jer je ukupni iznos dva rauna manji od 5.000,00 kn

  8) H d.o.o. 6.000,00 NE DAZa otpisano potraivanje, koje je 2011. godine bilo porezno priznati rashod, potrebno je u 2012. godini poveati poreznu osnovicu jer je navedeno potrai-vanje zastarjelo, nije utueno, a iznos rauna je vei od 5.000,00 kn

  9) I d.o.o. 4.800,00 DA NEZa otpisano potraivanje koje je 2011. godine bilo porezno priznati rashod NIJE potrebno u 2012. godini poveati poreznu osnovicu jer je iznos rauna manji od 5.000,00 kn bez obzira to je potraivanje zastarjelo i nije utueno

  U naem primjeru, u Obrazac PD na rednom broju 20. upisuje se vrijednosno usklaenje potraivanja kupaca u iznos od 31.000,00 kn (14.000,00 + 7.000,00 + 4.000,00 + 6.000,00) budui da taj iznos nije porezno priznat.

  knjienje naknadno naplaenih vrijednosno usklaenih potraivanja prikazano je u okviru rednog broja 29. Obrasca PD.

  Vana napomena: sukladno HSFI 11 to. 38., potraiva-nje se mora prestati priznavati u bilanci kada je nastupila zastara!

  Vie o potraivanjima moete vidjeti u RiPup-u br. 9/2008 u lanku Potraivanja - primjena HSFI 11 i poreznih propisa.

  www.racunovodstvo-porezi.hr

 • 2 / 2013118

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  Redni broj 21: Vrijednosno usklaenje zaliha (l. 10. Zakona)

  Na ovom rednom broju iskazuju se vrijednosna usklaenja zaliha koja nisu porezno priznata. Sukladno l. 34. Pravilnika o porezu na dobit, vrijednosna usklaenja zaliha priznaju se kao porezni rashod u onom razdoblju u kojem su zalihe utroene, prodane, na drugi nain otuene ili unitene, a ne u onome razdoblju kada je prove-deno vrijednosno usklaenje.

  Primjerice, zaliha trgovake robe koja je vrijednosno usklaena na niu vrijednost od nabavne, te je ste osnove ostvaren gubitak od vrijednosnog usklaenja, rashod od vrijednosnog usklaenja prizna-je se u onom razdoblju kada je ta zaliha prodana (ili na drugi nain otuena ili unitena).

  Dakle, ako zaliha, koja je vrijednosno usklaena na niu vrijednost od nabavne, tijekom 2012. godine nije u toj godini i prodana (ili na drugi nain otuena ili unitena), iznos tog vrijednosnog usklaenje neprodane zalihe iskazuje se u Obrascu PD na rednom broju 21.

  Primjer: Pretpostavimo da je 29. prosinca 2012. god. vrijednost zali-

  ha robe u veleprodaji, koja se vode po nabavnoj vrijednosti, 100.000,00 kn.

  30 prosinca 2012. god. zaliha robe vrijednosno je usklaena na 80.000,00 kn. Razlika (gubitak od vrijednosnog usklaenja) od 20.000,00 kn evidentirana je u financijskom raunovod-stvu u 2012. godini.

  Cjelokupna zaliha robe prodana je u sijenju 2013. god. Knjienje u 2012. godini:

  660 Zaliha robe u skladitu 667 Vrijednosno usklaenje robe

  S0 100.000,00 20.000,00 (1)

  737 Vrijednosno usklaenje robe

  (1) 20.000,00

  U naem primjeru, u Obrascu PD na rednom broju 21. iskazat e se iznos od 20.000,00 kn. Knjienje u 2013. godini:

  660 Zaliha robe u skladitu 667 Vrijednosno usklaenje robe

  S0 100.000,00 100.000,00 (1) (1) 20.000,00 20.000,00 S0

  710 Nabavna vrijednost robe

  (1) 80.000,00

  Iz primjera je vidljivo da je vrijednosno usklaenje robe koje je pro-vedeno u 2012. god. raunovodstveni rashod te godine, a porezni rashod idue godine kada je roba prodana.

  Redni broj 22: Vrijednosno usklaenje financijske imovine (l. 10. Zakona)

  Sukladno l. 10. st. 1. Zakona o porezu na dobit, rashodi smanjenja vrijednosti financijske imovine priznaju se u razdoblju u kojima je imovina prodana ili na drugi nain uporabljena.

  Sukladno l. 35. Pravilnika o porezu na dohodak, nerealizirani dobi-ci ili gubici od vrijednosnog usklaenja financijske imovine iskljuuju se iz porezne osnovice u skladu s odredbom l. 6. st. 1. t. 2. i l. 7.

  st. 1. t. 1. Zakona o porezu na dobit, osim u sluaju iz l. 13. st. 3. Pravilnika o porezu na dobit. Ako se nerealizirani gubici iskazuju u ra-unu dobiti i gubitka tada se za taj iznos poveava porezna osnovica.

  Porezni obveznik duan je voditi analitiku evidenciju svoje finan-cijske imovine po vrsti ulaganja i njihovoj poetnoj vrijednosti, te po svim realiziranim i nerealiziranim promjenama. Nije doputeno kompenziranje poveanja i smanjenja za razliite vrste ulaganja.

  Redni broj 23: Trokovi rezerviranja (l. 11. Zakona)Na ovaj redni broj upisuju se trokovi rezerviranja koji NISU pore-

  zno priznati rashodi.Trokovi POREZNO PRIZNATIH rezerviranja NE UPISUJU se

  na ovaj redni broj Obrasca PD, a to su:A) rezerviranja za trokove otklanjanja nedostataka u jam-

  stvenim rokovima u visini utvrenoj na temelju ugovora i prijanjih iskustvenih spoznaja u svakoj od djelatnosti, ako ne postoji pravni temelj da se takvi izdaci naplate od tree osobe. Pod prijanjim isku-stvenim spoznajama razumijevaju se, uz iskustva poreznog obve-znika i iskustva drugih u slinim djelatnostima i slinim uvjetima. Ako nema iskustvenih spoznaja tada se rashodi rezerviranja utvruju na temelju pretpostavljenih buduih trokova, ovisno o vrijednosti i rokovima danih jamstava. Rezerviranja po ovoj osnovi ukidaju se u poreznom razdoblju u kojem istjeu jamstveni rokovi.

  Primjer: U 2012. godini izvreno je rezerviranje za trokove otklanjanja

  nedostataka na robi u dvogodinjem jamstvenom roku u izno-su 100.000,00 kn.

  U 2013. godini izvren je popravak robe u jamstvenom roku u iznosu 70.000,00 kn - od toga troak plae radnika je 20.000,00 kn, a troak rezervnih dijelova 50.000,00 kn. Dije-lovi su nabavljeni od dobavljaa za to je dobiven raun na 61.500,00 kn (od toga PDV 11.500,00 kn). Ukinuto je rezer-viranje za stvarno nastale trokove popravaka u jamstvenom roku tijekom godine u iznosu 70.000,00 kn.

  U 2013. godini nije bilo popravaka robe u jamstvenom roku, ali je isteklo dvogodinje jamstvo te je ukinuto rezerviranje.

  Knjienje u 2012. godini:

  423 Rezerviranja za trokove u jamstvenom roku za robu

  953 Rezerviranja za trokove u jamstvenom roku za robu

  (1) 100.000,00 100.000,00 (1)

  Trokovi rezerviranja za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku porezno su priznati, te se NE upisuju na ovaj redni broj Obrasca PD.

  412 Usluge popravaka robe u jamstvenom roku

  220 Obveze prema dobavljaima

  (1) 50.000,00 61.500,00 (1)

  160 Potraivanje za PDV 953 Rezerviranja za trokove u jamstvenom roku za robu

  (1) 11.500,00 (2) 70.000,00 100.000,00 S0

  761 Prihodi od ukidanja dugoronih rezerviranja

  70.000,00 (2)

  Napomena: radi jednostavno prikaza, u primjeru nije prikazano knjienje plae radnika.

 • 1192 / 2013 119

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  953 Rezerviranja za trokove u jamstvenom roku za robu

  761 Prihodi od ukidanja dugoronih rezerviranja

  (1) 30.000,00 30.000,00 S0 30.000,00 (1)

  B) rezerviranja za trokove po zapoetim sudskim sporovima, a to su rezerviranja za pokrenute sudske sporove protiv poreznog obveznika do petnaestog dana prije dana podnoenja porezne pri-jave, u visini utuene svote uveane za pripadajue trokove spora, osim kamata na utuenu svotu. Na odgovarajui nain u rashode poreznog razdoblja priznaju se i rezerviranja po zapoetim, zakonski utvrenim arbitranim postupcima i postupcima mirenja. Rezervira-nja po toj osnovi ukidaju se u poreznom razdoblju u kojem je done-sena pravomona presuda, pravorijek arbitranog izabranog suda ili nagodba u postupku mirenja.

  Primjer: Tijekom 2012. godine podignuta je tuba prema kojoj poslovni

  partner zahtjeva naknadu tete po ugovoru o poslovnoj surad-nji u iznosu 100.000 kn. Nastali trokovi spora su 5.000,00 kn. Izvreno je rezerviranje za trokove po zapoetom sudskom sporu u iznosu 105.000,00 kn (100.000,00 + 5.000,00).

  U 2013. godini donesena je pravomona presuda prema kojoj se mora isplatiti naknada tete poslovnom partneru u iznosu 100.000,00 kn. Stvarni konani trokovi spora iznose 12.000,00 kn. Ukinuto je rezerviranje za trokove sudskog spora koji je okonan u iznosu 105.000,00 kn.

  Knjienje u 2012. godini:

  423 Rezerviranja za trokove po zapoetom sudskom sporu

  953 Rezerviranja za trokove po zapoetom sudskom sporu

  (1) 105.000,00 105.000,00 (1)

  Trokovi rezerviranja po zapoetom sudskom sporu porezno su pri-znati, te se NE upisuju na ovaj redni broj Obrasca PD.

  Knjienje u 2013. godini:

  469 Naknade tete iz poslovanja i ostali trokovi

  269 Obveze za naknadu tete i ostale obveze

  (1a)100.000,00(1b) 12.000,00

  100.000,00 (1a) 12.000,00 (1b)

  953 Rezerviranja za trokove po zapoetom sudskom sporu

  761 Prihodi od ukidanja dugoronih rezerviranja

  (2) 105.000,00 105.000,00 S0 105.000,00 (2)

  C) rezerviranja za otpremnine u skladu sa Zakonom o radu (Nar. nov., br. 149/09 i 61/11). Otpremnine se mogu odnositi za sluaj otkaza ugovora o radu, u sluaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Iznos otpremnine, kao pravo radnika, moe biti propisan za-konom o radu, kolektivnim ugovorom, ugovoru o radu ili pravilnikom o radu, te se iznos koji je rezerviran u skladu s navedenim aktima porezno priznaje. Rezerviranja za otpremnine porezno se priznaju prema utvrenom planu za slijedee porezno razdoblje. To znai da se kao porezno priznat rashod ne mogu rezervirati sredstva za neko-liko buduih poreznih razdoblja nego samo za slijedee npr. u 2012. samo za planirane otpremnine u 2013.

  Primjer:Prema odluci uprave u 2012. god. izvreno je rezerviranje za otpre-

  mnine radnika u iznosu 90.000,00 kn. Rashodi po osnovu rezervira-nja za otpremnine su porezno priznati rashodi.

  U 2012. godini evidentirana je obveza za otpremnine radnici-ma u iznosu 90.000,00 kn.

  Otpremnine radnicima isplaene su u 2013. godini u iznosu 90.000,00 kn. U 2013. godini ukinuta su rezerviranja za otpre-mnine u iznosu 90.000,00 kn.

  Knjienje u 2012. godini:

  420 Rezerviranja za otpremnine 953 Rezerviranja za otpremnine

  (1) 90.000,00 90.000,00 (1)

  Trokovi rezerviranja za otpremnine porezno su priznati, te se NE upisuju na ovaj redni broj Obrasca PD.Knjienje u 2013. godini:

  448 Otpremnine radnicima 267 Obveza za isplatu otpremnine

  (1) 90.000,00 (2) 90.000,00 90.000,00 (1)

  100 iro raun 953 Rezerviranja za otpremnine

  S0 X 90.000,00 (2) (3) 90.000,00 90.000,00 S0

  761 Prihodi od ukidanja dugoronih rezerviranja

  90.000,00 (3)

  D) Rezerviranja za trokove obnavljanja prirodnih bogatstava. E) Rezerviranja za neiskoritene godinje odmore Sukladno l. 11. st. 5. Zakona o porezu na dobit, porezno se prizna-

  ju kao rashod rezerviranja za neiskoritene godinje odmore suklad-no raunovodstvenim propisima.

  Detaljnije o evidentiranju rezerviranjima pisali smo u RiPup-u br. 10/2012 u lanku Raunovodstvo dugoronog rezerviranja za tro-kove i rizike (primjena HSFI-a).

  Sva ostala rezerviranja su porezno nepriznata, te se iskazuju u Obrascu PD na rednom broju 23.

  U nastavku dajemo primjer evidentiranja rezerviranja koje je pore-zno nepriznato.

  Primjer:1) Na kraju 2012. god. porezni obveznik izvrio je rezerviranje za

  investicijsko odravanje u iznosu 85.000,00 kn. Knjienje u 2012. godine:

  423 Rezerviranje za investicijsko odravanje

  952 Rezerviranje za investicijsko odravanje

  (1) 85.000,00 85.000,00 (1)

  U naem primjeru, u Obrazac PD na redni broj 23. upisao bi se iznos 85.000,00 kn.

  Redni broj 24: Poveanja porezne osnovice za sve druge rashode (l. 7. st. 1. t. 13. Zakona) i ostala poveanja

  Na ovom rednom broju upisuju se rashodi koji nisu izravno u svezi s ostvarivanjem dobiti i druge svote poveanja koje nisu bile ukljuene u poreznu osnovicu u prethodnim poreznim razdobljima.

  Tako primjerice, na ovom rednom broju treba poveati poreznu osnovicu i za rashode drugog dohotka (iako je plaen porez na do-

 • 2 / 2013120

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  hodak i eventualni obvezni doprinosi) ako ti rashodi nisu izravno s ostvarivanjem dobiti. Primjerice, to bi bio sluaj kada bi poduzetnik darovao odreenoj osobi, koja nije zaposlenik drutva, neki iznos kao odreenu pomo (npr. teta zbog elementarne nepogode, ne-povoljan socijalni status i dr.) i na to obraunao porez na dohodak, prirez i eventualne obvezne doprinose. Cjelokupni taj iznos drugog dohotka je porezno nepriznat jer nije izravno s ostvarivanjem dobiti poduzetnika. Naravno, iznosi drugog dohotka koji su obraunati, a koji su vezani uz ostvarivanje dobiti poduzetnika, porezno su priznati rashodi (npr. ugovor o djelu).

  Amortizacija goodwilla nastalog pri statusnim promjenama, su-kladno l. 22. st. 6. Pravilnika o porezu na dobit, nije porezno priznati rashod, te ga je potrebno upisati na ovaj redni broj.

  Trokove amortizacije za imovinu kojom se ne obavlja dje-latnost treba upisati na ovaj redni broj (l. 12. st.15. Zakona o porezu na dobit).

  Na ovom se rednom broju iskazuju i rashodi za koje ne postoje vjerodostojne isprave. Poveanja porezne osnovice za sve druge rashode (l. 7. st.1. t. 13. Zakona) i ostala poveanja

  Redni broj 25: Poveanja dobiti za ostale prihode i druga poveanja dobiti (l. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona, l. 6. St. 7. Zakona i l. 12. a Pravilnika)

  Na ovom rednom broju iskazuju se prihodi koji nisu iskazani u Raunu dobiti i gubitka, a koji se ukljuuju u poreznu osnovicu.

  Primjerice, na ovom rednom broju iskazat e se revalorizacijske priuve koje su izravno pripisane kapitalu. kapitalom se smatra te-meljni kapital (glavnica), kapitalna dobit, zadrana dobit, zakonske priuve, statutarne priuve, ostale priuve osim revalorizacijskih pri-uva. Naime, u lanku 39. st. 2. Pravilnika o porezu na dobit navodi se da: revalorizacijska priuva koja je formirana pri procjeni imovine od dana poetka primjene Zakona ukljuuje se u poreznu osnovicu u poreznom razdoblju u kojemu je realizirana a utvruje se u svoti poveane amortizacije nastale zbog revalorizacije. Ostatak revalo-rizacijske priuve ukljuuje se u poreznu osnovicu nakon unitenja, prodaje ili otuenja na drugi nain imovine od koje je revalorizacijska priuva oblikovana. Prema MRS-16 (Nekretnine, postrojenja i opre-ma) to. 41: prijenos revalorizacijske rezerve u zadranu dobit ne provodi se u izvjetaju o dobiti.,a prema HSFI 6 (Dugotrajna mate-rijalna imovina) to. 38.: revalorizacijska rezerva ukljuena u kapital koja se odnosi na dugotrajnu materijalnu imovinu moe se prenijeti u zadranu dobit Prijenos revalorizacijske rezerve u zadranu dobit ne provodi se u raunu dobiti ili gubitka. Dakle, u sluaju kada se revalorizacijska rezerva prenosi u zadranu dobit taj se iznos prikazu-je se na ovom rednom broju.

  Ili primjerice, ako se za provedenu revalorizaciju dugotrajne mate-rijalne povea upisani kapital drutva, tako se evidentirano povea-nje kapitala upisuje na ovaj redni broj.

  Na ovom rednom broju iskazuju se prihodi ili dobiti ostvareni od poslovnih jedinica u inozemstvu.

  Prema Uputi, na ovom rednom broju iskazat e se i poveanje porezne osnovice za iznos utvren l. 6. st. 7. Zakona i l. 12.a st. 7. i 8. Pravilnika, u sluaju kada nije izvren ispravak prijave poreza na dobit prema lanku 12.a stavku 3. Pravilnika ili prema lanku 66. Opeg poreznog zakona, dakle u sluaju kada se ospori pravo na reinvestiranu dobit te se stoga poveava porezna osnovica.

  Na ovom rednom broju iskazivati e se poveanje porezne osnovi-ce za iznos iskoritenog poreznog gubitka prema odredbama l. 17. st. 5., 6., 7. i 8. Zakona o porezu na dobit8.

  Redni broj 26: UKUPNA POVEANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (red. br. 5 do 25)

  Na ovoj poziciji iskazuje se zbroj od rednog broja 5 do rednog broja 25 Obrasca PD.

  III. Smanjenje dobiti / poveanje gubitka

  Redni broj 27: Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (l. 6. st. 1. t. 1. Zakona)

  Na ovom rednom broju upisuje se iznos prihoda od dividendi i udjela u dobiti pod kojim se podrazumijeva primljene ili obraunane svote dividendi ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, koje su kao prihod iskazane u Raunu dobiti i gubitka.

  Primjer:X d.o.o. posjeduje 1.000 dionica tvrtke Y d.d., to predstavlja

  10% udjela u kapitalu drutva. Ukupni trokovi stjecanja iznosili su 51.000,00 kn.

  1) Y d.d. utvrdio je neto dobit u iznosu 20.000,00 kn. Za divi-dende je rasporeeno 50% neto dobiti (1,00 kn po dionici). Prihod od dividendi za X d.o.o. iznosi 1.000,00 kn (1,00 kn x 1.000).

  2) Dividende su naplaene u iznosu 1.000,00 kn.Knjienje u 2012. godini:

  041 Sudjelujui interesi (participacije)

  771 Prihod od sudjelujuih interesa

  S0 51.000,00 1.000,00 (1)

  143 Potraivanje za udio u rezultatu (dividende) 100 iro raun

  (1) 1.000,00 1.000,00 (2) (2) 1.000,00

  U naem primjeru, u Obrazac PD na redni broj 27. upisao bi se iznos 1.000,00 kn.

  Redni broj 28: Reinvestirana dobit (l. 6. st. 1. t. 6. Zakona i l. 12.a Pravilnika)

  Pravo na umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit mogu ostvariti porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili do-bit (prije uveanja i umanjenja porezne osnovice)9 pod uvjetima:

  1) da je dobit ili dio dobiti poreznog razdoblja za koje se podnosi prijava poreza na dobit uporabljena za poveanje temeljnog kapitala i

  8 U l. 17. st. 5., 6., 7. i 8. Zakona o porezu na dobit navodi se sljedee:(5) Pravnom sljedniku prestaje pravo na prijenos poreznoga gubitka:1. ako pravni prednik ve dva porezna razdoblja prije statusne promjene ne obavlja djelatnosti, ili2. ako tijekom dva porezna razdoblja od nastanka statusne promjene bitno pro-mijeni djelatnost pravnog prednika.(6) Za iznos iskoritenoga poreznoga gubitka, pravni sljednik je duan uveati poreznu osnovicu u poreznom razdoblju u kojem je prestalo pravo na prijenos poreznoga gubitka sukladno stavku 5. ovoga lanka.(7) Stavci 5. i 6. ovoga lanka primjenjuju se i u sluaju kada se u poreznom razdoblju struktura vlasnitva poreznog obveznika promijeni za vie od 50% u odnosu na strukturu vlasnitva na poetku poreznog razdoblja.(8) Stavci 5., 6. i 7. ovoga lanka ne primjenjuju se za pravnog sljednika koji bitno promijeni djelatnost zbog ouvanja radnih mjesta ili sanacije poslovanja.

  9 Ustvari to je dobit prije oporezivanja.www.racunovodstvo-porezi.hr

 • 1212 / 2013 121

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  2) da je u sudskom registru, sukladno stvarena u bankarskom odnosno financijskom nebankarskom sektoru.10

  korake koje treba uiniti da bi se iskoristila porezna olakica za reinvestiranu dobit prikazujemo u tablici u nastavku.11

  Koraci to treba napraviti Rok

  1 Drutvo treba odluiti koji dio dobiti prije oporezivanja eli reinvestirati u poveanje temeljnog kapitala.Do trenutka popu-njavanje prijave poreza na dobit (Obrasca PD)

  2kod popunjavanja Obrasca PD umanjuje se osnovica poreza na dobit na red. br. 28. za iznos dobiti ili dijela dobiti za koji e se poveati temeljni kapital.

  U trenutku popunja-vanja prijave poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  3

  Drutvo koje iskae u prijavi poreza na dobit umanje-nje porezne osnovice za reinvestiranu dobit dostavlja u nadlenu ispostavu Porezne uprave:1) dokaz da je u sudskom registru upisano po-

  veanje temeljnog kapitala u visini reinvesti-rane dobiti i to ostvarenom dobiti iz poreznog razdoblja za koje je iskazano smanjenje porezne osnovice.11

  2) odluku o uporabi dobiti ostvarene u poreznom razdoblju za koju se podnosi prijava poreza na dobit, ukljuivo i dobit koja se reinvestira, te

  3) pregled stanja kapitala i rezervi nakon to je u sudskom registru proveden postupak poveanja temeljnog kapitala reinvestiranom dobiti.

  Uz prijavu poreza na dobit (Obrazac PD) ili najkasnije u roku od 6 mjeseci od proteka roka za podnoenje prijave poreza na dobit (ako je porezno razdoblje jednako kalendarskoj godini rok je do 31.10.2013.).

  Jo neke bitne napomene: Poreznu olakicu za reinvestiranu dobit mogu koristiti samo

  trgovaka drutva koja mogu poveati upisani kapital u sud-skom registru. Dakle, ovu olakicu NE mogu koristiti ustano-ve i fizike osobe koje su obveznici poreza na dobit jer oni ne mogu poveati temeljni kapital u sudskom registru.

  NIJE propisano u to se reinvestirana dobit mora investirati (tj. utroiti).

  Smanjenjem porezne osnovice temeljem reinvestirane dobit smanjuje se obveza za porez na dobit za 2012. godinu, ali se smanjuju i budue akontacije poreza na dobit.

  U Zakonu o porezu na dobit nije propisano do kada se rein-vestirana dobit mora zadrati kao poveani temeljni kapital, to znai da bi to poveanje temeljnog kapitala trebalo biti trajno.

  Umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit nee se priznati ako porezni obveznik naknadno smanji temeljni kapital koji je povean reinvestiranom dobiti i izvri isplate lanovima drutva i/ili ako se smanjenje temeljnog kapitala izvri radi poveanja drugih stavki kapitala i rezervi koje u buduim pore-znim razdobljima omoguavaju isplatu dobiti.

  Sukladno l. 30. st. 13. Zakona o porezu na dohodak, doho-dak od kapitala NE utvruje se po osnovi dividendi i udjela u dobiti, ako su dividende i ti udjeli iskoriteni za uveanje te-meljnog kapitala drutva.

  10 Prema l. 12.a st. 6. Pravilnika o porezu na dobit, bankarski odnosno financijski nebankarski sektor obuhvaa porezne obveznike koji su osnovani u skladu s posebnim propisima i koji su od nadlenih tijela dobili odobrenje za pruanje bankovnih i/ili financijskih usluga, kao to su: kreditne institucije, financijske institucije, kreditne unije, investicijska drutva, drutva za osiguranje i reosiguranje, leasing drutva, institucije za platni promet i institucije za elektroniki novac.

  11 Ako se to ne uini, porezni obveznik obvezan je izvriti ispravak prijave poreza na dobit za razdoblje u kojem je iskazao umanjenje porezne osnovice.

  Sukladno l. 31. st. 11. Zakona o porezu na dobit, porez na dobit po odbitku na dividende i udjele u dobiti NE plaa se kada inozemna pravna osoba reinvestira dobit.

  Prije upisa u sudski registar ostvarene dobiti za 2012. u temeljni kapital drutva potrebno je pribaviti revizorsko miljenje o fi-nancijskim izvjetajima za 2012. Navedeno proizlazi iz l. 330. st. 1. i 331. st. 1. Zakona o trgovakim drutvima (za d.d.) te l. 459. st. 2. i l. 460. st. 2. Zakona o trgovakim drutvima (za d.o.o.).

  kako bi to bolje pojasnili kako se rauna porezna olakica za reinve-stiranu dobit u nastavku dajemo nekoliko konkretnih primjera izrauna.

  Primjer 1.:Tvrtka ABC d.o.o. je u razdoblju 1.1. do 31.12.2012. ostvarila:

  ukupne prihode 10.000.000,00 kn; ukupne rashode 9.000.000,00 kn; dobit prije oporezivanja 1.000.000,00 kn.

  U prijavi poreza na dobit nije bilo stavaka koje poveavaju ili uma-njuju osnovicu poreza na dobit. lanovi drutva su odluili da e uku-pnu dobit reinvestirati u poveanje temeljnog kapitala.

  OPIS IZNOS

  1) Ukupni prihodi 10.000.000,00

  2) Ukupni rashodi 9.000.000,00

  3) Dobit prije oporezivanja (1-2) = PD red. br. 3. 1.000.000,00

  4) Ukupna poveanja dobiti (PD red. br. 5. do 25.) 0,00

  5) Smanjenja dobiti (PD red. br. 27. do 34. osim red. br. 28 tj. bez reinvestirane dobiti) 0,00

  6) Smanjenje dobiti za reinvestiranu dobit (PD red. br. 28) 1.000.000,00

  7) Porezna osnovica (3+4-5-6) 0,00

  8) Porezna obveza (20% x red. br. 7) 0,00

  9) Dobit nakon oporezivanja (3-8) 1.000.000,00

  10) Upis u Trgovakom sudu 1.000.000,00

  11) Zadrana dobit 0,00

  Primjer 2.:Tvrtka CDE d.o.o. je u razdoblju 1.1. do 31.12.2012. ostvarila:

  ukupne prihode 10.000.000,00 kn; ukupne rashode 9.000.000,00 kn; dobit prije oporezivanja 1.000.000,00 kn.

  U prijavi poreza na dobit potrebno je poveati poreznu osnovicu za nastale trokove reprezentacije za 100.000,00 kn. lanovi drutva su odluili da e ukupnu dobit reinvestirati u poveanje temeljnog kapitala.

  OPIS IZNOS

  1) Ukupni prihodi 10.000.000,00

  2) Ukupni rashodi 9.000.000,00

  3) Dobit prije oporezivanja (1-2) = PD red. br. 3. 1.000.000,00

  4) Ukupna poveanja dobiti (PD red. br. 5. do 25.) 100.000,00

  5) Smanjenja dobiti (PD red. br. 27. do 34. osim red. br. 28 tj. bez reinvestirane dobiti) 0,00

  6) Smanjenje dobiti za reinvestiranu dobit (PD red. br. 28) 1.000.000,00

  7) Porezna osnovica (3+4-5-6) 100.000,00

  8) Porezna obveza (20% x red. br. 7) 20.000,00

  9) Dobit nakon oporezivanja (3-8) 980.000,00

  10) Upis u Trgovakom sudu (l. 12. st. 5. Pravilnika o porezu na dobit) 980.000,00

  11) Zadrana dobit 0,00

 • 2 / 2013122

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  Iz navedenog primjera je vidljivo da dobit prije oporezivanja izno-si 1.000.000,00 kn. lanovi drutva su odluili reinvestirati ukupnu dobit. Iako je reinvestirano (i smanjena porezna osnovica u tom izno-su) 1.000.000,00 kn, dobit nakon oporezivanja iznosi 980.000,00 kn jer je porezna osnovica jo dodatno uveana za porezno nepriznate trokove reprezentacije 100.000,00 kn te je nastala obveza poreza na dobit 20.000,00 kn.

  Stoga, dobit nakon oporezivanja iznosi 980.000,00 kn te e se za taj iznos upisati poveanje temeljnog kapitala u sudskom registru. Navedena mogunost proizlazi iz l. 12. st. 5. Pravilnika o porezu na dobit.

  Primjer 3.:Tvrtka DEF d.o.o. je u razdoblju 1.1. do 31.12.2012. ostvarila:

  ukupne prihode 10.000.000,00 kn; ukupne rashode 9.000.000,00 kn; dobit prije oporezivanja 1.000.000,00 kn.

  U prijavi poreza na dobit potrebno je poveati poreznu osnovicu za nastale trokove reprezentacije za 100.000,00 kn i smanjiti poreznu osnovicu za prihode od dividendi u iznosu 300.000,00 kn. lanovi drutva su odluili da e ukupnu dobit reinvestirati u poveanje te-meljnog kapitala.

  OPIS IZNOS

  1) Ukupni prihodi 10.000.000,00

  2) Ukupni rashodi 9.000.000,00

  3) Dobit prije oporezivanja (1-2) = PD red. br. 3. 1.000.000,00

  4) Ukupna poveanja dobiti (PD red. br. 5. do 25.) 100.000,00

  5) Smanjenja dobiti (PD red. br. 27. do 34. osim red. br. 28 tj. bez reinvestirane dobiti) 300.000,00

  6) Smanjenje dobiti za reinvestiranu dobit (PD red. br. 28) 1.000.000,00

  7) Porezna osnovica (3+4-5-6) -200.000,00

  8) Porezna obveza (20% x red. br. 7) 0,00

  9) Gubitak za prijenos -200.000,00

  10) Dobit nakon oporezivanja (3-8) 1.000.000,00

  11) Upis u Trgovakom sudu 1.000.000,00

  12) Zadrana dobit 0,00

  Iz navedenog primjera vidljivo je da zbog iznosa reinvestirane dobiti drutvo je ostvarilo porezni gubitak za prijenos u iznosu 200.000,00 kn (porezni gubitak moe se prenositi 5 godina).

  Primjer 4.:Tvrtka BCD d.o.o. je u razdoblju 1.1. do 31.12.2012. ostvarila:

  ukupne prihode 10.000.000,00 kn; ukupne rashode 9.000.000,00 kn; dobit prije oporezivanja 1.000.000,00 kn.

  U prijavi poreza na dobit potrebno je poveati poreznu osnovicu za nastale trokove reprezentacije za 300.000,00 kn i smanjiti poreznu osnovicu za prihode od dividendi u iznosu 200.000,00 kn.

  lanovi drutva su odluili da e dobit od 700.000,00 kn reinvesti-rati u poveanje temeljnog kapitala.

  OPIS IZNOS

  1) Ukupni prihodi 10.000.000,00

  2) Ukupni rashodi 9.000.000,00

  3) Dobit prije oporezivanja (1-2) = PD red. br. 3. 1.000.000,00

  4) Ukupna poveanja dobiti (PD red. br. 5. do 25.) 300.000,00

  OPIS IZNOS

  5) Smanjenja dobiti (PD red. br. 27. do 34. osim red. br. 28 tj. bez reinvestirane dobiti) 200.000,00

  6) Smanjenje dobiti za reinvestiranu dobit (PD red. br. 28) 700.000,00

  7) Porezna osnovica (3+4-5-6) 400.000,00

  8) Porezna obveza (20% x red. br. 7) 80.000,00

  9) Dobit nakon oporezivanja (3-8) 920.000,00

  10) Upis u Trgovakom sudu 700.000,00

  11) Zadrana dobit 220.000,00

  Na temelju podataka iz ovog primjera u nastavku dajemo primjer mogueg izgleda odluke o raspodjeli dobiti za 2012. te primjer pre-gleda stanja kapitala i rezervi.

  Primjer Odluka o raspodjeli dobiti za 2012.

  Sukladno l. 441. Zakona o trgovakim drutvima (Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11 i 111/12), l. 20. Zakona o raunovodstvu (Nar. nov., br. 109/07) i drutvenog ugovora tvrtke BCD d.o.o., Zagreb, Duga ulica 123, OIB: 95562949871, na prijedlog Uprave drutva donesena je

  ODLUKAo raspodjeli dobiti za 2012. godinu

  Toka 1.Skuptina drutva odluila je12 o raspodjeli dobiti nakon opo-

  rezivanja za 2012. godinu u iznosu 920.000,00 kn, na slijedei nain:

  4) Za poveanje temeljnog kapitala iz reinvestirane dobiti 700.000,00 kn,

  5) Za zadranu dobit 220.000,00 kn.Toka 2.

  Ova Odluka stupa na snagu danom donoenja.

  U ____________, 30.4.2013. god.

  Predsjednik skuptine13: __________________

  Primjer Pregled stanja kapitala i rezerviPrema Uputi, pregled stanja kapitala i rezervi nije formalno propi-

  sani obrazac. Taj neformalan oblik treba sadravati stavke kapitala i rezervi koje su promijenjene uslijed postupka reinvestiranja dobiti odnosno iz navedenog pregleda treba biti razvidno da je dobit po-slovne godine u cijelosti ili djelomino iskoritena za poveanje te-meljnog kapitala.

  U bitnome pregled stanja kapitala i rezervi moe sadravati: stanje kapitala i rezervi na zadnji dan poreznog razdoblja i

  nakon provedenog postupka reinvestiranja (Bilanca pasiva, A-062)

  stanje temeljnog kapitala na zadnji dan poreznog razdoblja i nakon provedenog postupka reinvestiranja (Bilanca pasiva,

  12 Ako nema skuptine drutva potrebno je staviti tekst: lanovi drutva odluili su odnosno ako je 1 vlasnik lan drutva odluio je.

  13 Ako nema skuptine drutva potrebno je staviti tekst: lanovi drutva: odnosno ako je 1 vlasnik lan drutva:.

 • 1232 / 2013 123

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  A-063, razlika je iznos reinvestirane dobiti, ako nije bilo drugih promjena)

  dobit poreznog razdoblja (Bilanca pasiva A-O76, naknadno 0,00) i iznos zadrane dobiti nakon provedenog postupka re-investiranja (moe biti povean/ promijenjen) i iznos rezervi iz dobiti

  druge podatke ovisno o nainu uporabe dobiti.Pregleda stanja kapitala i rezervi moe biti dio bilance:

  BCD d.o.o.Zagreb, Duga ulica 123, OIB: 95562949871

  Sukladno l. 12.a st. 4. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12) dostavljamo

  PREGLED STANJA KAPITALA I REZERVI NAKON PROVEDENOG POSTUPKA REINVESTIRANJA

  PASIVA 31.12.2012 15.9.2013

  A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 21.500.000 21.500.000

  I. TEMELJNI (UPISANI) kAPITAL 063 20.000.000 20.700.000

  II. kAPITALNE REZERVE 064

  III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065

  1. Zakonske rezerve 066

  2. Rezerve za vlastite dionice 067

  3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068

  4. Statutarne rezerve 069

  5. Ostale rezerve 070

  IV. REVALORIZACIJSkE REZERVE 071 80.000 80.000

  V. ZADRANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAk (073-074) 072 500.000 720.000

  1. Zadrana dobit 073 500.000 720.000

  2. Preneseni gubitak 074

  VI. DOBIT ILI GUBITAk POSLOVNE GODINE (076-077) 075 920.000

  1. Dobit poslovne godine 076 920.000

  2. Gubitak poslovne godine 077

  VII. MANJINSkI INTERES 078

  U Zagrebu, 20.9.2013.

  Predsjednik uprave:M.P.

  _________________

  Redni broj 29: Prihodi od naplaenih otpisanih potraivanja (l. 6. st. 1. t. 3. Zakona)

  Na ovom rednom broju iskazuju se prihodi koji su ostvareni u 2012. godini naplatom otpisanih potraivanja koja nisu bila porezno priznati rashod u prethodnim poreznim razdobljima.

  Primjer:U 2011. godini vrijednosno je usklaeno zastarjelo potraivanje od

  kupca (NIJE bilo porezno priznati rashod) u iznosu 6.000,00 kn. Na dan 1.1.2012. saldo na kontu 120 6.000,00 kn, a saldo na kontu 129 6.000,00 kn.

  1) U 2012. godini naplaeno je potraivanje u iznosu 6.000,00 kn koje je bilo prethodne godine vrijednosno usklaeno (kao porezno nepriznati rashod).

  2) Nakon naplate potraivanja izvreno je zatvaranje ispravka vrijednosti i evidentiran je prihod.

  Knjienje u 2012. godini:

  120 Potraivanje od kupaca 129 Vrijednosno usklaenje potraivanja od kupaca

  S0 6.000,00 6.000,00 (1) (2) 6.000,00 6.000,00 S0

  784 Prihodi od naknadno naplaenih potraivanja 100 iro raun

  6.000,00 (2) (1) 6.000,00

  U naem primjeru, u Obrazac PD na rednom broju 29. upisuje se iznos 6.000,00 kn.

  U sluaju da je naknadno naplaeno potraivanje koje je ve za-tvoreno na kontima 120 i 129 u prijanjim razdobljima, onda bi knjienje naknadno naplaenog potraivanja iz prethodnog primjera izgledalo ovako:

  784 Prihodi od naknadno naplaenih potraivanja 100 iro raun

  6.000,00 (1) (1) 6.000,00

  Takoer, i u ovom sluaju u Obrazac PD na rednom broju 29. upi-suje se iznos 6.000,00 kn.

  Redni broj 30: Nerealizirani dobiti i ostali rashodi ranijih razdoblja (l. 6. st. 1. t. 2. i st. 2. Zakona)

  Na ovom rednom broju iskazuju se rashodi koji nisu bili porezno priznati u prethodnim godinama, a za koje su u 2012. godini ispunje-ni uvjeti za njihovo priznanje.

  To e primjerice biti sluaj sa zalihama koje su vrijednosno uskla-ene na niu vrijednost u prethodnim poreznim razdobljima, a u tim razdobljima zaliha nije bila prodana ili na drugi nain otuena, ve je to uinjeno tijekom 2012. godine.

  Primjer: Knjigovodstvena vrijednost zaliha robe (po nabavnoj cijeni) na

  dan 31. prosinca 2011. iznosi 50.000,00 kn. Roba je vrijedno-sno usklaena na vrijednost 30.000,00 kn. Razlika (gubitak od vrijednosnog usklaenja) u iznosu 20.000,00 kn evidentiran je u financijskom raunovodstvu u 2011. godini.

  Cjelokupna zaliha robe koja je vrijednosno usklaena prodana je tijekom 2012. godine.

  Knjienje u 2011. godini:

  660 Zaliha robe u skladitu 667 Vrijednosno usklaenje robe

  S0 50.000,00 20.000,00 (1)

  737 Vrijednosno usklaenje robe

  (1) 20.000,00

 • 2 / 2013124

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  Knjienje u 2012. godini:

  660 Zaliha robe u skladitu 667 Vrijednosno usklaenje robe

  S0 50.000,00 50.000,00 (1) (1) 20.000,00 20.000,00 S0

  710 Nabavna vrijednost prodane robe

  (1) 30.000,00

  U naem primjeru, na redni broj 30. Obrasca PD upisuje se iznos od 20.000,00 kn - vrijednosno usklaenje zaliha koje je porezno pri-znato u 2012. godini kada je zaliha prodana (iako je rashod evidenti-ran u 2011. godini).

  Nerealizirani dobici:Prihodima od vrijednosnih usklaenja iz l. 6. st. 1. t. 2. Zakona o

  porezu na dobit smatraju se nerealizirani dobici koji se ne oporezuju. Oporezuju se realizirani dobici. Realiziranim dobitkom razumijeva se ostvarena vrijednost iznad troka stjecanja ili vrijednosno usklaenje troka stjecanja, odnosno revaloriziranog troka stjecanja.

  Ako se nerealizirani dobici iskazuju u raunu dobiti i gubitka tada se s njima postupa kao da su realizirani.

  Stoga, na ovome rednom broju iskazat e se prihodi od povea-nja vrijednosti dionica koje su u prijanjim poreznim razdobljima usklaeni na niu vrijednost od troka stjecanja (te je to vrijednosno usklaenje bilo porezno nepriznato), a u 2012. godini trina fer vri-jednost tih dionica je poveana. Iznos prihoda od poveanja vrijed-nosti dionica iskazuje se na ovome rednome broju najvie do iznosa rashoda od vrijednosnog usklaenja koje nisu bila porezno priznata u prijanjim razdobljima.

  Dobici od prodaje vlastitih dionica i udjela ne oporezuju se.

  Redni broj 31: Smanjenje dobiti za ostale prihodeNa ovom rednom broju upisuje se iznosi prihoda koji su ukljueni

  u Raun dobiti i gubitka, a za koje treba smanjiti poreznu osnovicu.To e primjerice biti sluaj sa rezerviranjem koje nije bilo porezno

  priznata u prethodnim razdobljima, a prihod od ukidanja takvog re-zerviranja je iskazan u 2012. godini.

  Primjer: Prihod od ukidanja porezno nepriznatih rezerviranja Tijekom 2011. godine porezni obveznik izvrio je rezerviranje

  za trokove investicijskog odravanja u iznosu 200.000,00 kn. Navedeno rezerviranje nije bilo porezno priznato u prijavi po-reza na dobit za 2011. godinu.

  Tijekom 2012. godine donesena je odluka da se nee ii u planirano investicijsko odravanje te je evidentiran prihod od ukidanja rezerviranja.

  Knjienje u 2011. godini:

  423 Rezerviranja za investicijsko odravanje

  952 Rezerviranje za investicijsko odravanje

  (1) 200.000,00 200.000,00 (1)

  Knjienje u 2012. godini:

  761 Prihodi od ukidanja dugoronih rezerviranja

  952 Rezerviranje za investicijsko odravanje

  200.000,00 (1) (1) 200.000,00 200.000,00 S0

  U naem primjeru, u Obrazac PD na redni broj 32. upisao bi se iznos 200.000,00 kn.

  Prema Uputi,. trgovaka drutva koja su registrirana i obav-ljaju brodarsku djelatnost, sukladno posebnim propisima, na ovom rednom broju iskazuju podatak od dobiti koju su ostvarili od iskorita-vanja brodova u meunarodnoj plovidbi, te dobit koju ostvare od pro-daje brodova, od prodaje dionica ili udjela u trgovakim brodarskim drutvima koja posluju u meunarodnoj plovidbi, kao niti na dobit od dividende od dionica koje imaju u trgovakim brodarskim drutvima koja posluju u meunarodnoj plovidbi. Porezni obveznici trgovaka drutva koja su registrirana i obavljaju brodarsku djelatnost sukladno posebnim propisima, ne mogu temeljem iskazanog podatka na ovom rednom broju, iskazati porezni gubitak. Naime, lankom 429. stav-kom 1. Pomorskog zakonika (Nar. nov., broj 181/04, 76/07, 146/08 i 61/11) propisano je da trgovaka drutva koja su registrirana i obav-ljaju brodarsku djelatnost ne plaaju porez na dobit koju ostvare od iskoritavanja brodova u meunarodnoj plovidbi. Prema odredbama lanka 429. stavcima 2. i 3. Pomorskog zakonika trgovaka drutva iz stavka 1. istoga lanka ne plaaju porez na dobit koju ostvare od prodaje brodova, od prodaje dionica ili udjela u trgovakim brodar-skim drutvima koja posluju u meunarodnoj plovidbi, kao niti na dobit od dividende od dionica koje imaju u trgovakim brodarskim drutvima koja posluju u meunarodnoj plovidbi. Ako drutva iz stav-ka 1. istoga lanka upravljaju navedenim udjelima iz jedinstvenog sjedita poslovne uprave pod jedinstvenim imenom i vodstvom, duno je voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvjetaje za cjelovito poslovanje u tuzemstvu i inozemstvu.

  Redni broj 32: Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrivanja porezne osnovice (l. 16. Zakona)

  Fizike osobe (obrtnici, slobodna zanimanja i dr.) koji su preli od 1.1.2012. god. s oporezivanja porezom na dohodak na oporezivanje porezom na dobit, obvezni su bili na dan 1.1.2012. god. sastaviti poetnu bilancu, otvoriti i voditi poslovne knjige sukladno Zakonu o raunovodstvu.

  Te fizike osobe obvezne su umanjiti poreznu osnovicu na ovom rednom broju za vrijednosti iz poetne bilance iskazane na slijedeim pozicijama:

  1) obveze prema dobavljaima za robu i usluge,2) obveze za primljene predujmove od kupaca za robu i usluge,3) obveze za obraunate, a neisplaene plae,4) pasivna vremenska razgranienja,5) dugorona rezerviranja,6) obveze za porez na promet i istovrsne poreze.Primjer poetne bilance prikazali smo na poetku ovog lanka pod

  tokom 6. Na temelju podataka iz tog primjera, prikazujemo kako se izraunava iznos za koji se treba umanjiti porezna osnovica na rednom broju 32. Obrasca PD:

  1. Obveze prema dobavljaima za robu i usluge (60.000,00-12.000,00) 48.000,00

  2. Obveze za primljene predujmove od kupaca za robu i usluge 80.000,00

  3. Obveze za obraunate, a neisplaene plae 25.450,00

  4. Pasivna vremenska razgranienja 4.000,00

  5. Dugorona rezerviranja 0,00

  6. Obveza za porez na promet i istovrsne poreze 0,00

  Umanjenje dobiti 157.450,00

  U ovom primjeru u Obrazac PD pod rednim brojem 32. upisuje se iznos od 157.450,00 kn.

 • 1252 / 2013 125

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  Redni broj 33: Troak amortizacije koji ranije nije bio priznat (l. 6. st. 1. t. 4. Zakona)

  Na ovom rednom broju iskazuje se iznos amortizacije koji u pri-janjim razdobljima nije bio porezno priznat, jer je bio obraunat u iznosu veem od porezno doputenog.

  Redni broj 34.: Ukupni iznos dravnih potpora, l. 6. st 1. t. 5. Zakona (r. br. 34.1. do r. br. 34.2.)

  Na ovom rednom broju iskazuje se ukupan iznos potpora i olakica za koje se moe umanjiti porezna osnovica, a to su:

  dravne potpore za obrazovanje i izobrazbu, dravne potpore za istraivako razvojne projekte,

  Red. br. 34. = 34.1. + 34.2.

  Redni broj 34.1.: Dravna potpora za obrazovanje i izobrazbu (l. 14. Pravilnika)

  Na ovome rednom broju osnovica poreza na dobit moe se smanjiti za svotu dravne potpore (tj. porezne olakice) za obra-zovanje i izobrazbu u visini i na nain propisan Zakonom o drav-nim potporama za obrazovanje i izobrazbu (Nar. nov., br. 109/07, 134/07 i 152/08) i Pravilnikom o sadraju evidencije dravne potpore za obrazovanje i izobrazbu (Nar. nov., br. 12/08 i 13/09).

  Izraun iznosa porezne olakice za trokove obrazovanja i izobraz-be radnika pojanjavamo u nastavku.

  Ope i posebno obrazovanje i izobrazbaIznos porezne olakice moe se ostvariti, sukladno l. 3. st. 1. i

  2. Zakona o dravnim potporama za obrazovanje i izobrazbu, za ope i posebno obrazovanje i izobrazbu radnika (i obrtnika koji osob-no radi u obrtu).

  Ope obrazovanje i izobrazba ukljuuje obrazovanje i izobrazbu koji nisu neposredno i ponajprije namijenjeni sadanjem ili buduem radnom mjestu radnika kod poduzetnika, ve omoguuju stjecanje kvalifikacija koje su veim dijelom prenosive kod drugih poduzet-nika ili na druga radna podruja, ime znatno poboljavaju mogu-nost radnika za zapoljavanje.

  Meu opravdane trokove opeg obrazovanja i izobrazbe radnika ubrajaju se sljedei trokovi:

  1) kolarine na osnovnim i srednjim kolama, visokim uiliti-ma te drugim obrazovnim institucijama, na kojima se stjee osnovno, srednje i visoko obrazovanje, ukljuujui poslijedi-plomske studije i doktorske studije,

  2) naknada za prisustvovanja seminarima, teajevima i kongre-sima, trokovi specijalizacija i drugih oblika obrazovanja i izo-brazbe u tuzemstvu i inozemstvu,

  3) predavaa i instruktora te trokovi savjetovanja u svezi s pro-jektima obrazovanja i izobrazbe,

  4) strune literature (knjige, asopisi) u papirnatom ili elektroni-kom obliku. Strunom literaturom ne smatraju se javna glasila tijela dravne uprave, tijela podrune (regionalne) samoupra-ve, tijela lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasnitvu,

  5) otpisa (amortizacija) ureaja, pomagala i opreme koji su ko-riteni u obrazovanju i izobrazbi, u skladu s opsegom njihova koritenja u tu svrhu.

  Posebno obrazovanje i izobrazba ukljuuje obrazovanje i izo-brazbu koji su neposredno i ponajprije namijenjeni sadanjem ili buduem radnom mjestu radnika kod poduzetnika te omoguuju

  stjecanje kvalifikacija koje nisu prenosive kod drugih poduzetnika ili na druga radna podruja, ili koje su samo dijelom prenosive.

  Meu opravdane trokove posebnog obrazovanja i izobrazbe rad-nika ubrajaju se sljedei trokovi:

  1) naknade za prisustvovanja seminarima, teajevima i kongre-sima,

  2) specijalizacije i drugih oblika posebnog obrazovanja i izobraz-be u tuzemstvu i inozemstvu,

  3) predavaa i instruktora, savjetovanja u svezi s projektima po-sebnog obrazovanja i izobrazbe,

  4) strune literature (knjige, asopisi) u papirnatom ili elektroni-kom obliku. Strunom literaturom ne smatraju se javna glasila tijela dravne uprave, tijela podrune (regionalne) samoupra-ve, tijela lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasnitvu,

  5) otpisa (amortizacija) ureaja, pomagala i opreme koji su ko-riteni u obrazovanju i izobrazbi, u skladu s opsegom njihova koritenja u tu svrhu.

  Opravdani trokovi opeg obrazovanja i izobrazbe te posebnog ob-razovanja i izobrazbe moraju biti u svezi s djelatnou poduzetnika.

  Ako se ope obrazovanje i izobrazba te posebno obrazovanje i izobrazba obavljaju izvan mjesta prebivalita ili boravita radnika, u trokove se ukljuuju i trokovi prijevoza i smjetaja do visine stvar-no nastalih trokova i trokovi dnevnica, i to u skladu s propisima o oporezivanju dohotka.

  U praksi e sluajevi opeg obrazovanja biti znatno uestaliji od posebnog. To znai da i kada se osoba neke struke, zanimanja, pro-fesije, dodatno obrazuje, dokolova, to spada u ope obrazovanje i izobrazbu, iako se radi o posebnoj struci. To e biti sluaj, na primjer, s raunovoama, stolarima, odvjetnicima,... Radi se o strunim po-slovima, ali je steeno znanje prenosivo i pri promjeni poslodavca. Posebno obrazovanje bit e rjea pojava jer se radi o izobrazbi koja je potrebna upravo za odreeno radno mjesto, za odreenog poslodav-ca. To je primjerice obrazovanje mehaniara za servisiranje samo odreene marke ili tipa vozila.14

  Mali i srednji poduzetnici mogu osnovicu za obraun poreza na dobit umanjiti do 70% opravdanih trokova u sluaju opeg obrazovanja i izobrazbe radnika te do 35% opravdanih trokova u sluaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika. Veliki poduzetnici mogu osnovicu za obraun poreza na dobit umanjiti do 50% oprav danih tro-kova u sluaju opeg obrazovanja i izobrazbe radnika te do 25% opravdanih trokova u sluaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika.

  Veliina poduzetnika za 2012. godinu utvruje se sukladno l. 3. Zakona o raunovodstvu (Nar. nov., br. 109/07).

  Postotak umanjenja porezne osnovice s obzirom na vrstu troka i veliinu poduzetnika prikazujemo u sljedeoj tablici:

  Vrsta obrazovanjai izobrazbe

  Vrsta poduzetnika

  Mali i srednji Veliki

  Ope 70% 50%

  Posebno 35% 25%

  14 katica Amidi Peroevi: Dravne potpore koje smanjuju osnovicu poreza na dobit, RiPup br. 12/2008.

 • 2 / 2013126

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  Primjer:Mali poduzetnik je imao sljedee trokove obrazovanja i izobrazbe:

  Ope 200.000,00 x 70% = 140.000,00Posebno 100.000,00 x 35% = 35.000,00________________________________________________Ukupno = 175.000,00

  Za navedeni primjer porezni obveznik moe na ime opravdanih trokova za ope i posebno obrazovanje i izobrazbu umanjiti poreznu osnovicu za 175.000,00 kn. Uz ove trokove, porezni obveznik e smanjiti poreznu osnovicu na red. br. 34.1. Obrasca PD i za ostale doputene iznose (radnik u nepovoljnom poloaju, pomorski prije-voz, podruja utvrena regionalnom kartom potpora, naukovanje za obrtnika zanimanja navedeno pojanjavamo u nastavku lanka).

  Pregleda opravdanih trokova za obrazovanje i izobrazbuZa opravdane trokove za obrazovanje i izobrazbu koji se koriste

  kao porezna olakice potrebno je sastaviti, sukladno l. 4. i 5. Pra-vilnika o sadraju evidencije dravne potpore za obrazovanje i izobrazbu, pregled opravdanih trokova za obrazovanje i izobrazbu.

  Navedeni pregled treba sadravati osobito sljedee podatke: 1) podatke o vrsti poduzetnika s obzirom na veliinu2) podatke o opravdanim trokovima za ope obrazovanje i

  izobrazbu i to iznos: opravdanih trokova za kolarine na osnovnim i srednjim

  kolama, visokim uilitima te drugim obrazovnim insti-tucijama, na kojima se stjee osnovno, srednje i visoko obrazovanje, ukljuujui poslijediplomske studije i doktor-ske studije,

  opravdanih trokova za naknade za prisustvovanja semina-rima, teajevima i kongresima, trokovi specijalizacija i dru-gih oblika obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu,

  opravdanih trokova za predavaa i instruktora te trokovi savjetovanja u svezi s projek tima obrazovanja i izobrazbe,

  opravdanih trokova za strunu literaturu (knjige, asopisi) u papirnatom ili elektroni kom obliku. Strunom literatu-rom ne smatraju se javna glasila tijela dravne uprave, tijela podrune (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasnitvu,

  opravdanih trokova za otpis (amortizacija) ureaja, po-magala i opreme koji su koriteni u obrazovanju i izobrazbi, u skladu s opsegom njihova koritenja u tu svrhu,

  trokova prijevoza do visine stvarno nastalih trokova ako se ope obrazovanje i izobrazba obav lja izvan mjesta pre-bivalita ili boravita radnika,

  trokova smjetaja do visine stvarno nastalih trokova ako se ope obrazovanje i izobrazba obav lja izvan mjesta pre-bivalita ili boravita radnika,

  trokova dnevnica ako se ope obrazovanje i izobrazba obavlja izvan mjesta prebivalita ili boravita radnika,

  ukupni iznos opravdanih trokova za ope obrazovanje i izobrazbu

  3) podatke o opravdanim trokovima za posebno obrazovanje i izobrazbu i to iznos:

  opravdanih trokova za naknade za prisustvovanja semi-narima, teajevima i kongresima

  opravdanih trokova specijalizacije i druge oblike poseb-nog obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu

  opravdanih trokova sukladno za predavaa i instruktora te trokovi savjetovanja u svezi s projek tima obrazovanja i izobrazbe

  opravdanih trokova za strunu literaturu (knjige, asopisi) u papirnatom ili elektroni kom obliku. Strunom literatu-rom ne smatraju se javna glasila tijela dravne uprave, tijela podrune (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasnitvu

  opravdanih trokova za otpis (amortizacija) ureaja, po-magala i opreme koji su koriteni u obrazovanju i izobrazbi, u skladu s opsegom njihova koritenja u tu svrhu

  trokova prijevoza do visine stvarno nastalih trokova ako se posebno obrazovanje i izobrazba obavlja izvan mjesta prebivalita ili boravita radnika

  trokova smjetaja do visine stvarno nastalih trokova ako se posebno obrazovanje i izobrazba obavlja izvan mjesta prebivalita ili boravita radnika

  trokova dnevnica ako se posebno obrazovanje i izobrazba obavlja izvan mjesta prebivalita ili boravita radnika

  ukupni iznos opravdanih trokova za posebno obrazovanje i izobrazbu

  Primjer - Pregled opravdanih trokova za obrazovanje i izobrazbu:

  Naziv poduzetnika: _______________Adresa: ________________________OIB: ___________________________

  Sukladno l. 4. i 5. Pravilnika o sadraju evidencije dravne pot-pore za obrazovanje i izobrazbu (Nar. nov., br. 12/08 i 13/09), radi izrauna rednog broja 34.1. Obrasca PD, uz prijavu poreza na dobit za 2012. godinu, dajemo slijedei

  PREGLED OPRAVDANIH TROKOVA ZA OBRAZOVANJE I IZOBRAZBU ZA 2012.

  Vrsta (veliina) poduzetnika: maliOpravdani trokovi za ope obrazovanje i izobrazbu:

  Pregled trokova Iznos (u kn)

  kolarine na osnovnim i srednjim kolama na kojima se stjee osnovno i srednje obrazovanje 50.000,00

  Naknade za prisustvovanju seminarima, teajevima i kongresima, trokovi specijalizacija i drugih oblika obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu 65.000,00

  Trokovi predavaa i instruktora te trokovi savjetovanja u svezi s projek tima obrazovanja i izobrazbe 30.000,00

  Struna literatura (knjige, asopisi) u papirnatom i elektroni kom obliku. 20.000,00

  Trokovi otpisa (amortizacije) ureaja, pomagala i opreme koji su koriteni u obrazovanju i izobrazbi 0,00

  Trokovi prijevoza do visine stvarno nastalih trokova za obrazovanje i izobrazbuobav ljenu izvan mjesta prebivalita ili boravita radnika 10.000,00

  Trokovi smjetaja do visine stvarno nastalih trokova za obrazovanje i izobrazbu koja je obavljena izvan mjesta prebivalita ili boravita radnika 20.000,00

  Trokovi dnevnica za obrazovanje i izobrazbu koja je obavljena izvan mjesta prebivalita ili boravita radnika 5.000,00

 • 1272 / 2013 127

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  Vrsta obrazovanjai izobrazbe

  Vrsta poduzetnika

  Mali i srednji Veliki

  Ope 80% (70+10) 60% (50+10)

  Posebno 45% (35+10) 35% (25+10)

  Primjer:Mali poduzetnik je imao sljedee trokove obrazovanja i izobrazbe

  za radnika s invaliditetom koji ima tjelesno oteenje:

  Ope 20.000,00 x 80% = 16.000,00Posebno 10.000,00 x 45% = 4.500,00_______________________________________________Smanjenje porezne osnovice = 20.500,00

  Pomorski prijevozPoduzetnik koji obavlja djelatnosti pomorskog prijevoza moe,

  sukladno l. 4. Zakona o dravnim potporama za obrazovanje i izobrazbu, osnovicu za obraun poreza na dobit umanjiti i do 100% opravdanih trokova za obrazovanje i izobraz bu, bez obzira na to od-nose li se ti trokovi na ope obrazovanje i izobrazbu ili na posebno obrazovanje i izobrazbu, ako su ispunjeni sljedei uvjeti:

  obrazovanje se mora provoditi na brodovima koji su upisani u Hrvatski registar brodova,

  osoba koja se usavrava ne moe biti djelatni ve priuvni lan posade.

  Podruja utvrena regionalnom kartom potporaSukladno l. 3. st. 3. Zakona o dravnim potporama za obrazova-

  nje i izobrazbu, poduzetnik koji, prema posebnim propisima, ispunja-va uvjete za dodjelu regionalne dravne potpore, moe smanjenje osnovice poreza na dobit uveati do 10%-tnih bodova ako djelatnost obavlja na podruju koje je kartom regionalnih potpora odreeno kao podruje Sredinje i Istone (Panonske) Hrvatske ili Jadranske Hrvatske, odnosno do 5%-tnih bodova ako djelatnost obavlja na po-druju Sjeverozapadne Hrvatske.

  Sjeverozapadna Hrvatska (5%) obuhvaa: Grad Zagreb, Zagre-baku upaniju, Meimursku upaniju, krapinskozagorsku upaniju, Varadinsku upaniju i koprivniko-krievaku upaniju.

  Sredinja i Istona (Panonska) Hrvatska (10%) obuhvaaju: Bjelovarsko-bilogorsku upaniju, Virovitiko-podravsku upaniju, Poeko-slavonsku upaniju, Brodsko-posavsku upaniju, Osjeko-baranjsku upaniju, Vukovarsko-srijemsku upaniju, karlovaku u-paniju i Sisakomoslavaku upaniju.

  Jadranska Hrvatska (10%) obuhvaa: Primorsko-goransku u-paniju, Istarsku upaniju, Liko-senjsku upaniju, Zadarsku upaniju, ibensko-kninsku upaniju, Splitsko-dalmatinsku upaniju i Dubro-vako-neretvansku upaniju.

  Dakle, poduzetnik moe trokove opeg i posebnog obrazo-vanja i izobrazbe dodatno uveati za 5% ili 10% ovisno gdje obavlja djelatnost.

  Primjer:Mali poduzetnik iz Zagreba u 2012. godini imao je ope trokove

  obrazovanja i izobrazbe 200.000,00 kn i posebne trokove obrazo-vanja i izobrazbe 100.000,00 kn.

  UkUPNI IZNOS OPRAVDANIH TROkOVA ZA OPE OBRAZOVANJE I IZOBRAZBU 200.000,00

  Opravdani trokovi za posebno obrazovanje i izobrazbu:

  Pregled trokova Iznos (u kn)

  Naknade za prisustvovanju seminarima, teajevima i kongresima 44.000,00

  Specijalizacije i drugi oblici posebnog obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu 20.000,00

  Trokovi predavaa i instruktora te trokovi savjetovanja u svezi s projek tima obrazovanja i izobrazbe 15.000,00

  Struna literatura (knjige, asopisi) u papirnatom i elektroni kom obliku. 11.000,00

  Trokovi otpisa (amortizacije) ureaja, pomagala i opreme koji su koriteni u obrazovanju i izobrazbi 1.000,00

  Trokovi prijevoza do visine stvarno nastalih trokova za obrazovanje i izobrazbu obav ljenu izvan mjesta prebivalita ili boravita radnika 5.000,00

  Trokovi smjetaja do visine stvarno nastalih trokova za obrazovanje i izobrazbu koja je obavljena izvan mjesta prebivalita ili boravita radnika 0,00

  Trokovi dnevnica za obrazovanje i izobrazbu koja je obavljena izvan mjesta prebivalita ili boravita radnika 4.000,00

  UkUPNI IZNOS OPRAVDANIH TROkOVA ZA POSEBNO OBRAZO-VANJE I IZOBRAZBU 100.000,00

  U __________ dana ____________ Odgovorna osoba: MP

  __________________

  Radnik u nepovoljnom poloajuSukladno l. 5. Zakona o dravnim potporama za obrazovanje i

  izobrazbu, poduzetnik moe smanjiti poreznu osnovicu za dodatnih 10%-tnih bodova u sluaju opeg obrazovanja i izobrazbe te poseb-nog obrazovanja i izobrazbe za radnika u nepovoljnom poloaju.

  Radnik u nepovoljnom poloaju je: svaki radnik mlai od 25 godina koji prethodno nije pronaao

  nikakav posao s redovitom plaom, svaki radnik s invaliditetom koji je posljedica tjelesnih, duev-

  nih ili psiholokih oteenja, a koji je sposoban sudjelovati na tritu rada,

  svaki radnik koji se ponovno zaposlio nakon prekida od najma-nje tri godine, a posebice svaki radnik koji se ponovno zaposlio nakon to je prestao raditi zbog tekoa u usklaivanju svojih rad nih obveza i obiteljskog ivota, pri emu se na radnika ovaj pojam primjenjuje u razdoblju od est mjeseci od njegova po-novnog zapo ljavanja, tj. radnik koji se zaposlio nakon koritenja roditeljskih i obiteljskih prava ureenih posebnim propisima,

  svaki radnik stariji od 45 godina koji nije stekao srednju kol-sku ili srednju strunu spremu,

  svaki dugotrajno nezaposleni radnik, odnosno radnik koji je bio nezaposlen tijekom dvanaest uzastopnih mjeseci, pri emu se ovaj pojam primjenjuje na ovog radnika u razdoblju od prvih est mjeseci nakon njegova ponovnog zapoljavanja.

  Dakle, za opravdane trokove za obrazovanje i izobrazbu za radnika u nepovoljnijem poloaju, poduzetnik moe dodatno umanjiti pore-znu osnovicu u sljedeem postotku:

 • 2 / 2013128

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  Izraun:

  Trokovi obrazovanja i izobrazbe

  Malipoduzetnik

  Grad Zagreb (prema Karti regio-nalnih potpora)

  Ukupnipostotak porezne olakice

  Ukupni iznos porezne olakice

  1 2 3 4 (2+3) 5 (1*4)

  200.000,00(OPE) 70% 5% 75% 150.000,00

  100.000,00(POSEBNO) 35% 5% 40% 40.000,00

  UKUPNO 190.000,00

  Naukovanje za obrtnika zanimanjaPorezna olakica za naukovanje za obrtnika zanimanja moe se

  ostvariti, sukladno l. 6. Zakona o dravnim potporama za obrazo-vanje i izobrazbu, po sljedeim osnovama:

  1) Poduzetnik u ijim se pogonima ili radionicama izvodi nauko-vanje za obrtnika zanimanja moe osnovicu za obraun pore-za na dobit umanjiti za iznos isplaenih nagrada naunicima u vrijeme naukovanja. Primjerice, ako je poduzetnik isplatio tijekom 2012. godine nagradu nauniku u iznosu 10.000,00 kn, onda se za taj iznos moe umanjiti porezna osnovica.

  2) Poduzetnik kod kojega su na naukovanju jedan do tri naunika moe umanjiti za 5% poreznu osnovicu za iznos dobiti koja je iskazana na rednom broju 3. Obrasca PD (dobit prije uveanja i umanjenja porezne osnovice). Primjerice, ako poduzetnik ima dva naunika, a na rednom broju 3. Obrasca PD ima iskazanu dobit u iznosu 300.000,00 kuna, porezna osnovica moe se umanjiti za 15.000,00 kn (300.000,00 x 5%). Poduzetnik kod kojeg su na naukovanju vie od tri naunika moe postotak umanjenja porezne osnovice poveati za jedan postotni bod po svakom nauniku, a najvie do 15% porezne osnovice. Primjerice, ako poduzetnik ima na naukovanju etiri naunika poreznu osnovicu moe umanjiti za 6%, ako ima pet naunika poreznu osnovicu moe umanjiti za 7% itd. do najvie 15% po-rezne osnovice. Meutim, iznos umanjenja osnovice poreza na dobit po osnovi ove porezne olakice, ne moe biti vei od godinjeg neoporezivog iznosa nagrada uenicima za vrijeme praktinog rada i naukovanja po svakom nau-niku na naukovanju. S obzirom da je neoporeziva nagrada uenicima za vrijeme praktinog rada i naukovanja propisana u iznosu 1.600,00 kn mjeseno, to znai da godinji neopore-zivi iznos je 19.200,00 kuna. Dakle, iznos smanjenja porezne osnovice ne moe biti vei od 19.200,00 kn po nauniku. Ako je ostvaren gubitak tj. poduzetnik ima iskazan gubitak na red-nom broju 4. Obrasca PD, poduzetnik ne moe koristiti ovu poreznu olakicu.

  Poduzetnik moe umanjiti osnovicu poreza na dobit po osnovu na-ukovanja za obrtnika zanimanja ako ima dozvolu (licencu) Hrvatske obrtnike komore za izvoenje praktinog dijela naukovanja. Podu-zetnik mora u izraunu dravne potpore za obrazovanje i izobrazbu osigurati podatak o broju naunika koji su na naukovanju.

  Primjer:Poduzetnik je u 2012. imao na naukovanju 2 naunika te je svakom

  isplaena nagrada za naukovanje u iznosu 15.000,00 kn. Na rednom broju 3. Obrasca PD iskazana je dobit 500.000,00 kn.

  Iznos porezne olakice: nagrade naunicima 15.000,00 x 2 = 30.000,00 kn umanjenje osnovice za

  5% dobiti* 500.000,00 x 5% = 25.000,00 kn_______________________________________________Ukupno umanjenje porezne osnovice po osnovi naukovanja = 55.000,00 kn

  *Napomena: u navedenom primjeru umanjenje porezne osnovice za 5% dobiti mogue je za najvie 38.400,00 kn (19.200,00 x 2), a s obzirom ono iznosi 25.000,00 kn za taj se iznos umanjuje porezna osnovica.

  Primjer:Poduzetnik je u 2012. imao na naukovanju 4 naunika te je svakom

  isplaena nagrada za naukovanje u iznosu 10.000,00 kn. Na rednom broju 3. Obrasca PD iskazana je dobit 2.000.000,00 kn.

  Iznos porezne olakice:- nagrade naunicima 10.000,00 x 4 = 40.000,00 kn- umanjenje osnovice za 6% dobiti* = 2.000.000,00 x 6% = 120.000,00 ali najvie = 76.800,00 kn_______________________________________________Ukupno umanjenje porezne osnovicepo osnovi naukovanja = 116.800,00 kn

  *Napomena: u navedenom primjeru umanjenje porezne osnovice za 6% dobiti mogue je za najvie 76.800,00 kn (19.200,00 x 4), te stoga nije mogue umanjiti poreznu osnovicu za 120.000,00 kn.

  Pregled i izraun koji se prilau uz Obrazac PDSukladno l. 4. st. 1. i 2. Pravilnika o sadraju evidencije drav-

  ne potpore za obrazovanje i izobrazbu, kako bi se iskoristila po-rezna olakica za trokove obrazovanja i izobrazbe na rednom broju 34.1. Obrasca PD, uz prijavu poreza na dobit, potrebno je priloiti:

  1) Pregled opravdanih trokova za obrazovanje i izobrazbu2) Izraun dravne potpore za obrazovanje i izobrazbu. Primjer i sadraj Pregled opravdanih trokova za obrazovanje i

  izobrazbu ve smo prije prikazali, a u nastavku dajemo primjer mo-gueg izgleda Izrauna dravne potpore za obrazovanje i izobrazbu.

  Primjer:Mali poduzetnik iz Zagreba je u 2012. godini imao sljedee troko-

  ve obrazovanja i izobrazbe radnika: ope obrazovanje i izobrazba 200.000,00 kn (od toga na

  osobu s invaliditetom odnosi se 50.000,00 kn), posebno obrazovanje i izobrazba 100.000,00 kn.

  Poduzetnik je imao u 2012. godini na naukovanju 2 naunika te je svakom isplaena nagrada za naukovanje u iznosu 5.000,00 kn (tj. ukupno je isplaeno 10.000,00 kn).

  Zahvaljujemo na vaem povjerenju! Pretplatite se na asopis RAUNOVODSTVO i POREZI u praksi

 • 1292 / 2013 129

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  Poduzetnik ima na rednom broju 3. Obrasca PD iskazanu dobit u iznosu 500.000,00 kn.

  Naziv poduzetnika: ________________Adresa: ________________________OIB: ___________________________

  Sukladno l. 4. i 6. Pravilnika o sadraju evidencije dravne potpore za obrazovanje i izobrazbu (Nar. nov., br. 12/08 i 13/09), radi izrauna rednog broja 34.1. Obrasca PD, uz prijavu poreza na dobit za 2012. godinu, dajemo slijedei

  IZRAUN DRAVNE POTPORE ZA OBRAZOVANJE I IZOBRAZBU ZA 2012.

  Opravdani trokovi opeg i posebnog obrazovanja i izobrazbe:

  Vrsta troka Iznos troka Postotak umanjenja porezne osnovice

  Postotak dodatnog umanjena porezne osnovice za Grad Zagreb

  (prema Karti regionalnih potpora)

  Ukupnipostotak umanjenja porezne osnovice

  Ukupni iznos umanjenja porezne osnovice

  1 2 3 4 5 (3+4) 6 (2*5)

  Ope obrazovanje i izobrazba 150.000,00 70% 5% 75% 112.500,00

  Ope obrazyxovanje i izobrazba rad-nik u nepovoljnijem poloaju (osoba s invaliditetom)

  50.000,00 80%(70%+10%) 5% 85% 42.500,00

  Posebno obrazovanje i izobrazba 100.000,00 35% 5% 40% 40.000,00

  1) UKUPNO 195.000,00

  Naukovanje za obrtnika zanimanja:

  Opis Dobit na red. br. 3.Obrasca PDPostotak

  umanjenja porezne osnovice Iznos umanjenja porezne osnovice

  1 2 3 4 (2*3)

  Broj naunika: 2 500.000,00 5% 25.000,00

  Iznos isplaenih nagrada naunicima na naukovanju 10.000,00

  2) UKUPNO 35.000,00

  SVEUkUPNO UMANJENJE POREZNE OSNOVICE NA RED. BR. 34.1. OBRASCA PD = 230.000,00 kN (195.000,00 + 35.000,00).

  U __________ dana ____________ Odgovorna osoba: _______________________

  Poduzetnik je obvezan u svojim poslovnim knjigama osigurati posebno knjigovodstveno praenje trokova obrazovanja i izobrazbe, osobito praenje po vrstama trokova obrazovanja i izobrazbe i to:

  trokova za ope obrazovanje i izobrazbu, trokova za posebno obrazovanje i izobrazbu, trokova prijevoza, smjetaja i dnevnica za obrazovanje i izobrazbu izvan mjesta prebivalita ili boravita radnika.

  Takoer, potrebno je osigurati i posebno praenje trokova obrazovanja i izobrazbe za koje se dodatno umanjuje porezna osnovica a koji se odnose na:

  podruja prema regionalnoj karti dravnih potpora, pomorski prijevoz, radnika u nepovoljnijem poloaju, naukovanje za obrtnika zanimanja.

  Redni broj 34.2.: Dravna potpora za istraivako razvojne projekte (l. 15. Pravilnika)Sukladno l. 15. Pravilnika o porezu na dobit, porezna osnovica smanjuje se za iznos dravne potpore za istraivako-razvojne projekte na

  nain propisan u lanku 111.c Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov., br. 123/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11) i Pravilnikom o dravnoj potpori za istraivako razvojne projekte (Nar. nov. br. 116/07).

  Detaljnije o popunjavanju ovog redno broja pojanjeno je u Uputi:Pravo na koritenje dravne potpore za istraivako-razvojne projekte kroz umanjenje osnovice poreza na dobit temeljem opravdanih tro-

  kova odreenog istraivako-razvojnog projekta mogu ostvariti samo porezni obveznici kojima je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo potvrdu da odreeni projekt ima karakteristike znanstvenog, temeljnog, primijenjenog i razvojnog istraivanja. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdaje potvrdu poreznom obvezniku korisniku dravne potpore na temelju Obrasca 1, odnosno temeljem dostavljenog zahtjeva za odobrenje dravne potpore za odreeni istraivako-razvojni projekt. Potvrdom se odreeni projekt razvrstava na temeljno, primi-jenjeno ili razvojno istraivanje o emu ovisi iznos umanjenja osnovice poreza na dobit.

 • 2 / 2013130

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  Ovisno o tome kako je odreeni projekt razvrstan osnovica poreza na dobit se moe umanjiti za:

  150% opravdanih trokova projekta za temeljna istraivanja, 125% opravdanih trokova projekta za primijenjena istraiva-

  nja, 100% opravdanih trokova projekta za razvojna istraivanja.

  Porezni obveznici opravdane trokove istraivako-razvojnog pro-jekta utvrene lankom 111.d. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iskazuju na Obrascu 2. i to za svaki odobreni projekt posebno. U Obrascu 2. se iskazuju opravdani trokovi za po-rezno razdoblje na koje se trokovi odnose, te kumulativni podaci o trokovima od poetka projekta do kraja obraunskog poreznog razdoblja za koje se Obrazac 2. podnosi.

  Opravdanim trokovima odreenog istraivako-razvojnog projek-ta koji se iskazuju na Obrascu 2 sukladno lanku 111.d Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju smatraju se: 1. plae zaposlenika i naknade osobama koje izravno sudjeluju u istraivanji-ma; 2. materijalni trokovi za istraivanja, a to su: utroene sirovine i materijal ukljuujui ambalau i sitni inventar, utroena energija, rezervni dijelovi koriteni ili potroeni tijekom istraivanja; utroeni materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odravanje objekata i opreme koji se koriste neposredno za istraivanja; 3. trokovi usluga koritenih tijekom istraivanja, kao to su intelektualne usluge veza-ne uz istraivanja te sve druge usluge koje su uvjet za ostvarivanje istraivanja; 4. trokovi amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme u dijelu u kojem se ta sredstva koriste za istraivanja kod onih pore-znih obveznika koji sami obavljaju istraivanja, a rashodi amortizacije utvruju se na nain propisan lankom 12. Zakona o porezu na dobit; 5. trokovi amortizacije nabavljenih patenata i licencija koji se koriste za konkretno istraivanje, a rashodi amortizacije utvruju se na nain propisan lankom 12. Zakona o porezu na dobit; 6. opi trokovi, pod kojima se razumijevaju samo oni trokovi koji su nuni za istra-ivanja i koji se mogu rasporediti na razumnoj i dosljednoj osnovi na tu djelatnost, kao to su premije osiguranja procesa, odgovornosti i opreme za istraivanja te najamnine i lanarine strunih udruga za istraivanja.

  Procjenu vjerodostojnosti opravdanih trokova, prema potrebi, obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na nain utvr-en lankom 5. Pravilnika o dravnoj potpori za istraivako-razvoj-ne projekte, odnosno Porezna uprava moe pisanim putem korisniku potpore dostaviti zahtjev za provjerom opravdanosti trokova projek-ta za koje je umanjena porezna osnovica, a u tom sluaju, korisnik potpore obvezan je zatraiti provjeru opravdanosti trokova projekta od nadlenog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

  Prema lanku 2. stavku 2. Pravilnika o dravnoj potpori za istrai-vako-razvojne projekte obveznici poreza na dobit duni su, u svrhu ostvarenja dravne potpore, podatke o opravdanim trokovima iz lanka 111.d Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazova-nju, evidentirati u poslovnim knjigama posebno za svaki projekt te obraunavati posebno za svako porezno razdoblje u kojem su tro-kovi nastali.

  Ukupan iznos dravnih potpora koji porezni obveznik moe ostvariti po svim osnovama koje se dodjeljuju temeljem Zakona o znanstve-noj djelatnosti i drugim propisima utvren je lankom 111.a navede-nog Zakona.

  Kako bi se utvrdilo pravo na koritenje porezne olakice za istrai-vako-razvojne projekte porezni obveznik je duan uz prijavu poreza na dobit priloiti presliku Obrasca 1, potvrdu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Obrazac 2. za svaki projekt posebno te izraun dravne potpore za istraivako-razvojne projekte. Iznimno, porezni

  obveznici koju su za odreeni istraivako-razvojni projekt u pret-hodnom poreznom razdoblju dostavili potvrdu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Obrazac 1., mogu za taj projekt dostaviti samo Obrazac 2.

  Nadalje, u iznimnim sluajevima kada porezni obveznik nije od nadlenog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta dobio potvr-du, ali je istom u propisanom roku do kraja poreznog razdoblja za koje eli ostvariti dravnu potporu odnosno poreznu olakicu uputio zahtjev za izdavanjem potvrde (Obrazac 1) potrebno je postupiti su-kladno lancima 3. i 4. Pravilnika o dravnoj potpori za istraivako-razvojne projekte, te zaprimiti poreznu prijavu, a naknadno izvriti ispravak prijave poreza na dobit. Stoga, porezni obveznik kojemu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nije izdalo potvrdu do roka za podnoenje prijave poreza na dobit, iako je porezni obve-znik Obrazac 1. dostavio u propisanom roku moe navedenu potvrdu predati u nadlenu ispostavu Porezne uprave naknadno, budui da je 30. lipanj 2013. godine rok do kada Ministarstvo znanosti, ob-razovanja i sporta odluuje o prijavi zahtjeva sukladno odredbama Pravilnika o dravnoj potpori za istraivako-razvojne projekte, te bi do navedenoga datuma porezni obveznik trebao dobiti potvrdu ili obavijest o tome da ne ostvaruje pravo na dravnu potporu.

  Prema lanku 3. stavku 6. Pravilnika o dravnoj potpori za istrai-vako-razvojne projekte, propisano je da, ako Ministarstvo nadleno za znanost ne izda potvrdu iz stavka 1. istoga lanka u roku iz stavka 4. istoga lanka, duno je najkasnije petnaest dana (15) prije isteka roka za podnoenje prijave poreza na dobit o tome pisano izvijestiti poreznog obveznika i njemu nadlenu ispostavu Porezne uprave. U obavijesti Ministarstvo nadleno za znanost je duno navesti rok u kojemu e odluiti o prijavi zahtijeva stavka 1. navedenog Pravilnika. Taj rok ne moe biti dulji od 60 dana od dana isteka roka za podno-enje prijave poreza na dobit.

  Odredbom lanka 4. stavka 3. Pravilnika o dravnoj potpori za istraivako-razvojne projekte, propisano je da korisnik potpore koji u roku iz lanka 3. stavka 4. navedenog Pravilnika nije dobio potvr-du Ministarstva nadlenog za znanost ima pravo umanjiti poreznu osnovicu u prijavi poreza na dobit za iznos iskazan u Obrascu 2. Po primitku potvrde Porezna uprava e utvrditi visinu potpore koju ko-risnik potpore moe ostvariti za porezno razdoblje, te prema potrebi ispraviti poreznu osnovicu, sukladno poreznim propisima.

  Primjer:Poduzetnik C u 2012. godini ima opravdane trokove projekta za

  primijenjena istraivanja u iznosu od 100.000,00 kuna. Projekt je za-poeo 1. sijenja 2012. godine.

  Poduzetnik moe umanjiti dobit (redni broj 3. Obrasca PD) odnosno uveati gubitak (redni broj 4. Obrasca PD) za iznos od 125.000,00 kuna (100.000,00 * 125%), a taj iznos upisat e pod redni broj 34.2. Obrasca PD.

  U ovom primjeru, poduzetnik, pri izraunu dravne potpore, pri-mjenjuje postotak iz lanka 111.c stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju odnosno moe umanjiti dobit od-nosno uveati gubitak za 125% opravdanih trokova za primijenjena istraivanja.

  Uz izraun, mali poduzetnik je obvezan uz Obrazac PD dostaviti i presliku Obrasca 1, potvrdu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te Obrazac 2.

  Vie o dravnim potporama za istraivako-razvojne projekte moete proitati u lanku Dravne potpore koje smanjuju osnovi-cu poreza na dobit koji je objavljen u RiPup-u br. 12/2008.

 • 1312 / 2013 131

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  Redni broj 35: UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEANJA GUBITKA (red. br. 27 do 34)

  Na ovoj poziciji iskazuje se zbroj od rednog broja 27 do rednog broja 34 Obrasca PD.

  IV. Porezna osnovica

  Redni broj 36: Dobit / gubitak nakon poveanja i smanjenja (r. br. 3 + 26 35) ili (r. br. 4 26 + 35)

  Ova ovaj redni broj popunjava se na slijedei nain:

  Red. br. 36 = r.br. 3 + r.br. 26 - r.br. 35

  Primjer:

  R.br. 3. Dobit 437.000,00+ R.br. 26 Ukupno poveanje dobiti / smanjenje gubitka 135.700,00 R.br. 35 Ukupna smanjenje dobiti / poveanje gubitka 129.000,00 R.br. 36 Dobit nakon poveanja i smanjenja 443.700,00

  Nakon to smo ustanovili, u naem primjeru, da je Dobit nakon po-veanja i smanjenja 443.700,00 kn, potrebno je provjeriti da li je taj iznos vei od Prenesenog poreznog gubitka (naravno, ako ga uope ima). Ako je vei, popunjava se ovaj redni broj, a ako nije popunjava se redni broj 39.

  Mogue je da porezni gubitak s rednog broja 4. nakon njegovog smanjenja i poveanja prijee u porezni dobitak. U tom sluaju po-punjava se ova pozicije, naravno, uz uvjet da je porezni dobitak vei od Prenesenog poreznog gubitka.

  Red. br. 36 = r.br. 4 r.br. 26 + r.br. 35

  Primjer:

  R.br. 4. Gubitak 5.700,00 R.br. 26 Ukupno poveanje dobiti / smanjenje gubitka 135.700,00+ R.br. 35 Ukupno smanjenja dobiti / poveanje gubitka 129.000,00 R.br. 36. Dobit nakon poveanja i smanjenja 1.000,00

  Ako je porezni obveznik ostvario u tekuem razdoblju porezni gu-bitak, ili je ostvario porezni dobitak koji nakon uveanja i umanjenja nije dovoljan za pokrie prenesenog poreznog gubitka, tada se NE popunjavaju redni brojevi pod IV. POREZNA OSNOVICA, ve redni brojevi pod V.- POREZNI GUBITAk. Dakle, nije mogue istovreme-no imati popunjene redne brojeve pod IV. POREZNA OSNOVICA i redne brojeve pod V.- POREZNI GUBITAk, ve samo jedne od njih.

  Telefon za savjete 01/ 49 21 739

  (iskljuivo putem PIN-a)

  Svakim radnim danomod 8.30-13.00 sati

 • 2 / 2013132

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  Redni broj 37: Preneseni porezni gubitak (l. 17. Zakona)Na ovom rednom broju iskazuje se preneseni gubitak iz prethodnih poreznih razdoblja. Porezni obveznik gubi pravo na odbitak poreznog

  gubitka istekom pete godine raunajui od godine za koju je porezni gubitak utvren. U prijavi poreza na dobit za 2012. god. moe se iskazati preneseni porezni gubitak za 2007., 2008., 2009., 2010. i 2011. godinu.

  Porezni gubitak prenosi se i nadoknauje umanjivanjem porezne osnovice u iduim poreznim razdobljima. Porezna osnovica umanjuje se najprije za gubitak starijeg datuma.

  Ako porezni obveznik ima prenesene porezne gubitke, obvezan je sastaviti i priloiti poreznoj prijavi Pregled prenesenih poreznih gubitaka po godinama. Primjer mogueg izgleda pregleda prenesenih poreznih gubitaka prikazujemo u nastavku.

  Naziv poreznog obveznika___________Adresa: ________________________OIB: ___________________________

  Sukladno l. 46. st. 2. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12), uz prijavu poreza na dobit za 2012. godinu, dajemo slijedei

  PREGLED PRENESENIH POREZNIH GUBITAKA PO GODINAMAR.b. Opis 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

  1. Preneseni gubitak iz prethodnih godina 100.000,00 311.090,00 400.000,00 150.000,00 80.000,00

  2. Dobit poslovne godine 250.000,00 70.000,00 85.000,00

  3. Gubitak poslovne godine 100.000,00 211.090,00 88.910,00

  4. Prijenos gubitka u naredno porezno razdoblje (1-2) ili (1+3) 100.000,00 311.090,00 400.000,00 150.000,00 80.000,00 0,00

  U __________ dana ____________

  Sastavio: Odgovorna osoba: MP

  _____________________ _____________________

  U naem primjeru, u Obrazac PD na redni broj 37. upisao bi se iznos 80.000,00 kn. U Uputi je dan sloeniji primjer prijenosa poreznog gubitka kojeg navodimo u nastavku.

  Primjer:Porezni obveznik Y d.o.o. ostvario je tekui gubitak u 2005. godini u iznosu od 100.000,00 kuna, a u 2006. godini u iznosu od 40.000,00

  kuna. U 2007. godini, porezni obveznik je ostvario dobit u iznosu od 15.000,00 kuna, a u 2008. godini u iznosu od 7.000,00 kuna. U 2009. godini, porezni obveznik je ostvario tekui gubitak u iznosu od 10.000,00 kuna, u 2010. godini dobit u iznos od 5.000,00 kuna, dok je u 2011. godini ostvario tekui gubitak u iznosu od 23.000,00 kuna. Porezni obveznik je u 2012. godini ostvario dobit u iznosu od 35.000,00 kuna.Pregled poreznih gubitaka po godinama:

  2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

  Preneseni gubitak - 100.000 140.000 125.000 118.000 128.000 50.000 33.000

  Dobit u poslovnoj godini - - 15.000 7.000 - 5.000 - 35.000

  Gubitak u poslovnoj godini 100.000 40.000 - - 10.000 - 23.000 -

  Prijenos gubitka u naredno porezno razdoblje 100.000 140.000 125.000 118.000 128.000 50.000 33.000 0,00

  Iz primjera proizlazi: u prijavi poreza na dobit za 2007. godinu, iskazana dobit dostatna je za pokrivanje dijela gubitka iz 2005. godine u iznosu od 15.000,00

  kuna. Ostatak nepokrivenog gubitka iz 2005. godine u iznosu od 85.000,00 kuna i nepokriveni gubitak iz 2006. godine u iznosu od 40.000,00 kuna prenose se u 2008. godinu.

  100.000,00 15.000,00 = 85.000,0085.000,00 + 40.000,00 = 125.000,00

  u prijavi poreza na dobit za 2008. godinu, iskazana dobit dostatna je za pokrivanje dijela gubitka iz 2005. godine u iznosu od 7.000,00 kuna. Ostatak nepokrivenog gubitka iz 2005. godine u iznosu od 78.000,00 kuna i nepokriveni gubitak iz 2006. godine u iznosu od 40.000,00 kuna prenose se u 2009. godinu

  85.000,00 7.000,00 = 78.000,0078.000,00 + 40.000,00 = 118.000,00

  u prijavi poreza na dobit za 2009. godinu, iskazan je gubitak za tekuu godinu u iznosu od 10.000,00 kuna i preneseni gubitak iz 2008. godine u iznosu od 118.000,00 kuna, stoga se u prijavi poreza na dobit za 2010. godinu moe iskazati ukupni preneseni gubitak u iznosu od 128.000,00 kuna.

 • 1332 / 2013 133

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  u prijavi poreza na dobit za 2010. godinu, iskazana dobit u iznosu od 5.000,00 kuna dostatna je za pokrivanje dijela gubit-ka iz 2005. godine. Meutim, gubitak iz 2005. godine ne moe se vie prenositi u 2011. godinu, stoga se u prijavu poreza na dobit za 2011. godinu prenosi nepokriveni gubitak iz 2006. godine u iznosu od 40.000,00 kuna i nepokriveni gubitak iz 2009. godine u iznosu od 10.000,00 kuna.

  40.000,00 + 10.000,00 = 50.000,00 u prijavi poreza na dobit za 2011. godinu, iskazan je gubitak

  za tekuu godinu u iznosu od 23.000,00 kuna. Meutim, ne-pokriveni gubitak iz 2006. godine u iznosu od 40.000,00 kuna ne moe se vie prenositi u 2012. godinu, stoga se u prijavu poreza na dobit za 2012. godinu prenosi nepokriveni gubitak iz 2009. godine u iznosu od 10.000,00 kuna i gubitak iz 2011. godine u iznosu od 23.000,00 kuna.

  10.000,00 + 23.000,00 = 33.000,00 Iskazana dobit u prijavi poreza na dobit za 2012. godinu u izno-

  su od 35.000,00 dostatna je za pokrivanje prenesenog gubitka iz 2009. godine u cijelosti, te prenesenog gubitka iz 2011. go-dine u cijelosti.

  U prijavi poreza na dobit za 2013. godinu porezni obveznik nee iskazivati preneseni gubitak na rednom broju 37. Obrasca PD.

  Na rednom broju 37. Obrasca PD za 2012. godinu preneseni gubitak, porezni obveznik iskazat e iznos od 33.000,00 kuna.

  Prijenos gubitka pri statusnim primjenama15

  Prema odredbama lanka 17. Zakona i lanka 38. Pravilnika, nei-skoriteno pravo na smanjenje porezne osnovice temeljem gubitka do pet godina, u sluaju statusnih promjena iz lanka 19. Zakona, prenosi se na pravnog slijednika.

  Napominjemo da pravnom predniku prestaje pravo na prijenos poreznoga gubitka ako pravni prednik ve dva porezna razdoblja prije statusne promjene ne obavlja djelatnosti, ili ako tijekom dva porezna razdoblja od nastanka statusne promjene bitno promijeni djelatnost pravnog prednika, te je isti duan uveati poreznu osno-vicu za iznos iskoritenog gubitka. Isto se primjenjuje i u sluaju kada se u poreznom razdoblju struktura vlasnitva poreznog obve-znika promijeni za vie od 50% u odnosu na strukturu vlasnitva na poetku poreznog razdoblja. Meutim, navedeno se ne primjenjuje ako se bitno promjeni djelatnost zbog ouvanja radnih mjesta ili sanacije poslovanja.

  U sluaju statusnih promjena tijekom poreznog razdoblja, pravni prednik utvruje prijenos poreznog gubitka kao da se radi o kraju godine, a pravni slijednik ima pravo na prijenos poreznoga gubitka pravnog prednika kao da se radi o prijenosu poreznoga gubitka iz prethodne godine. Ako se preuzimaju preneseni porezni gubici koji se iskazuju u prijavi poreza na dobit za 2012. godinu pri statusnim promjenama ili promjenama vlasnitva za vie od 50%, potrebno je uz prijavu priloiti i pregled takvih gubitaka.

  Na primjer, drutvo A pripojilo se drutvu B s danom 1. listopada 2012. Drutvo A sastavilo je poreznu prijavu za razdoblje od 1. si-jenja do 30. rujna 2012. i iskazalo porezni gubitak za u iznosu od 8.000,00 kuna, a nije imalo prenesenih poreznih gubitaka iz ranijih razdoblja. Drutvo B, pravni slijednik drutva A sastavilo je prijavu poreza na dobit za razdoblje od 1. sijenja do 31. prosinca 2012. u kojoj je umanjilo poreznu osnovicu za 3.000,00 kuna preuzetog gu-bitka, a ostatak od 5.000,00 prenosi u slijedee porezno razdoblje. Smatra se da je drutvu B prva godina prava na prijenos gubitka 2012., te stoga razliku od 5.000,00 kuna moe prenositi jo etiri

  15 Tekst prenesen u cijelosti iz Upute.

  godine. Napominjemo da ako Drutvo B tijekom dva porezna razdo-blja od statusne promjene bitno promjeni djelatnost drutva A, ali ne ouva radna mjesta ili ne mijenja djelatnost radi sanacije poslovanja, tada e izgubiti pravo na prijenos poreznog gubitka i poveat e po-reznu osnovicu za iznos iskoritenog poreznog gubitka. Isti uvjeti o ograniavanju prava na prijenos poreznog gubitka primjenjivali bi se i u sluaju promjene strukture vlasnitva za vie od 50%.

  Redni broj 38: Porezna osnovica (r. br. 36. r. br. 37.)

  Red. br. 38 = r.br. 36 r.br. 37

  Redni broj 38 mora biti pozitivan broj ili 0. U sluaju ako je razlika negativna veliina onda se ne popunjava pozicija IV. POREZNA OSNOVICA, ve pozicija V.- POREZNI GUBITAk.

  V. Porezni gubitak

  Redni broj 39: Dobit / gubitak nakon poveanja i smanjenja (r. br. 3 + 26 35) ili (r. br. 4 26 + 35)

  Ovaj se redni broj popunjava ako je: porezni obveznik u 2012. godini ostvario porezni gubitak, ili ostvareni porezni dobitak nije dovoljan za pokrie prenesenog

  poreznog gubitka iz prijanjih godina. Ovaj redni broj se izraunava na slijedei nain:

  Red. br. 39 = r.br. 3 + r.br. 26 - r.br. 33

  ili

  Red. br. 39 = r.br. 4 r.br. 26 + r.br. 35

  Dakle, na ovom rednom broju mogue je iskazati dobit ili gubitak nakon poveanja ili smanjena. Iskazana veliina uvijek je pozitivan broj.

  Porezni obveznik iskazati e na ovom rednom broju dobit samo ako je ona manja od Prenesenog poreznog gubitka na rednom broju 40. Ako je dobit vea od Prenesenog poreznog gubitka ne popunja-va se pozicija V. POREZNI GUBITAk, ve pozicija IV. POREZNA OSNOVICA.

  Ako porezni obveznik nakon poveanja i smanjenja dobiti ili gu-bitka iskazuje gubitak, onda se obvezno popunjava ovaj redni broj.

  Redni broj 40: Preneseni porezni gubitak (l. 17. Zakona)Ovaj redni broj popunjava se na nain kako je pojanjeno na red-

  nom broju 37. Obrasca PD.

  Redni broj 41: Porezni gubitak za prijenos (r.br. 39 r.br. 40)

  Porezni gubitak za prijenos utvruje se na slijedei nain: ako je rednom broju 39 iskazan porezni dobitak, onda je

 • 2 / 2013134

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  Red. br. 41 = r.br. 40 r.br. 39

  ako je na rednom broju 39 iskazan porezni gubitak, onda je

  Red. br. 41 = r.br. 39 + r.br. 40

  Porezni obveznik koji iskae podatak na rednom broju 41 dalje ne popunja Obrazac PD., osim ako ima uplaenih predujmova porez na dobit pa popunjava samo redne brojeve 56. i 58.

  VI. Porezna obveza

  Redni broj 42: Porezna osnovica (r. br. 38)Na ovom rednom broju iskazuje se podatak sa rednog broja 38.

  Obrasca PD.

  Redni broj 43: Porezna stopa (l. 28. Zakona)Na ovom rednom broju upisuje se porezna stopa 20%.

  Redni broj 44: Porezna obveza (r.br. 42 x r.br. 43)Ovaj redni broj izraunava se na nain da se redni broj 42. pomnoi

  s 20%.

  VII. Porezne olakice, osloboenja i poticaji

  Porezni obveznik moe iskoristiti porezne olakice, osloboenja i poticaje samo ako je iskazao odreeni iznos porezne obveze na red-nom broju 44.

  U protivnom, ako je porezni obveznik iskazao odreeni iznos na rednom broju 41. Porezni gubitak za prijenos ne moe koristiti po-rezne olakice, osloboenja i poticaje jer ne postoji porezna obveza koja se moe umanjiti, a takoer ne moe niti poveati porezni gubi-tak za navedene porezne olakice, osloboenja i poticaje.

  Ukupni iznos poreznih olakica, osloboenja i poticaja koji se iska-zuju na rednom broju 52. ne moe biti vei od iznosa porezne obveze koja je iskazana na rednom broju 44.

  Porezni obveznici koji koriste olakicu ili osloboenja obvezni su osigurati posebno porezno-knjigovodstveno praenje poslovnih do-gaaja za djelatnost za koju koriste olakicu ili osloboenje.

  Ako porezni obveznici u prijavi poreza na dobit iskazu-ju olakicu ili osloboenje, obvezni su sastaviti i posebni obraun o ostvarenoj dobiti i visini porezne obveze za koju ostvaruju pravo na olakicu ili osloboenje i priloiti ga uz prijavu.

  Za koritenje prava na olakicu ili osloboenje nije bitno ima li pore-zni obveznik prebivalite ili sjedite na podruju za koje je propisana olakica ili osloboenje, nego obavlja li djelatnost na tom podruju, za koju je potrebno posebno knjigovodstveno praenje o ostvarenoj dobiti. Posebno knjigovodstveno praenje djelatnosti obavlja se u sluajevima trajnog obavljanja djelatnosti koje podrazumijeva konti-nuirano i stalno obavljanje djelatnosti na jednome mjestu, tj. podu-zetnik treba imati najmanje poslovnu jedinicu.

  Redni broj 45: Olakice i osloboenja za podruje posebne dravne skrbi (r.br. 45.1. + r.br. 45.2. + r.br. 45.3.)

  Na ovom rednom broju iskazuje se iznos ukupnih olakica pore-znih obveznika s podruja posebne dravne skrbi sukladno lanku 23. i 24. Zakona o podrujima posebne dravne skrbi (Nar. nov. broj 86/08 i 57/11), Pravilniku o nainu ostvarivanja porezne olakice obveznika poreza na dobit na podrujima posebne dravne skrbi (Nar. nov., br. 53/09 i 122/10) i Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (Nar. nov., br. 45/07).

  Sukladno l. 3. navedenog Pravilnika i l. 2. navedene Odluke, ukupna potpora male vrijednosti (to ukljuuje i poreznu olakicu za podruje posebne dravne skrbi) ne smije premaivati 200.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti po srednjem teaju HNB-a) tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. Iznimno, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje pojedinom poduzetniku u sektoru cestovnoga prometa ne smije premaivati 100.000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

  Poduzetnici koji ostvaruju pravo na koritenje ove porezne olakice moraju za 2012. godinu dostaviti Ministarstvu re-gionalnog razvoja, umarstva i vodnoga gospodarstva do 15. oujka 2013. Obrazac POPPDS (Porezna olakica za obveznike poreza na dobit koji djelatnost obavljaju na po-drujima posebne dravne skrbi).

  Po zaprimanju navedenog obrasca, Ministarstvo izdaje najkasnije u roku 45 dana potvrdu o stjecanju prava na poreznu olakicu u kojoj se utvruje maksimalni iznos porezne olakice koja se moe iskori-stiti u poreznom razdoblju za koje se trai porezna olakica, odnosno potvrdu o neostvarivanju prava na poreznu olakicu.

  Navedenu potvrdu poduzetnik prilae uz prijavu poreza na do-bit u kojoj je iskazao poreznu olakicu, te dostavlja godinje izvjee o koritenju poreznih olakica.

  Vie o ovome moete proitati u zasebnom lanku u ovom bro-ju RiPup-a u lanku Dravne potpore i nain ostvarivanja poreznih olakica potpora male vrijednosti.

  Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na podruju posebne dr-avne skrbi, osim djelatnosti poljoprivrede i ribarstva, i zapoljavaju vie od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodreeno vrijeme, pri emu vie od 50% zaposlenika ima prebivalite i boravite na podruju posebne dravne skrbi, plaaju porez na dobit kako slijedi:

  1) obveznik poreza na dobit koji obavlja djelatnost na podruju prve skupine podruja posebne dravne skrbi:

  plaa 25% od propisane stope poreza u razdoblju 2011.-2013. godine,

  plaa 75% od propisane stope poreza u razdoblju 2014.-2016. godine,

  od 2017. godine plaa u visini propisane porezne stope,2) obveznik poreza na dobit koji obavlja djelatnost na podruju

  druge skupine podruja posebne dravne skrbi: plaa 75% od propisane stope poreza u razdoblju

  2011.-2013. godine, od 2014. godine plaa u visini propisane porezne stope,

  3) obveznik poreza na dobit koji obavlja djelatnost na podruju tree skupine podruja posebne dravne skrbi:

 • 1352 / 2013 135

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  85% od propisane stope poreza u razdoblju 2011.-2013. godine,

  od 2014. godine plaa u visini propisane porezne stope.Smatra se da porezni obveznik zapoljava na neodreeno vrijeme

  zaposlenika ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod pore-znog obveznika i imao prebivalite i boravio na podruju Grada Vu-kovara ili brdsko-planinskom podruju ili podruju posebne dravne skrbi najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.

  U svezi upita o ispunjenju uvjeta glede broja zaposlenika za ostva-renje porezne olakice, Ministarstvo financija dalo je u svome pismu od 30.9.2006., klasa: 410-10/05-01/25, ur.broj: 513-07-21-01/05-2, sljedee miljenje:

  Propisani uvjeti o zaposlenicima znae od ukupnog broja zapo-slenika na neodreeno vrijeme njih 50% treba imati prebivalite i boravite na podruju posebne dravne skrbi najmanje devet mje-seci u poreznom razdoblju, a ne 50% od najmanjeg propisanog broja zaposlenika. Dakle, ako porezni obveznik zapoljava 14 zaposlenika, njih 8 treba ispuniti uvjet od devet mjeseci prebivalita i boravita te radnog odnosa na neodreeno vrijeme.

  Ukupni broj zaposlenika, od kojeg se utvruje uvjet od 50% s na-vedenih podruja, utvruje se na kraju obraunskog razdoblja, tj. na dan 31. prosinca (ili drugi dan koji predstavlja zadnji dan poreznog razdoblja). To znai da od ukupnog broja zaposlenika u radnom odno-su na neodreeno vrijeme na kraju obraunskog razdoblja njih vie od 50% treba imati devet mjeseci prebivalite i boravite na nekom od navedenih podruja i radni odnos na neodreeno vrijeme.

  Iznimno, porezni obveznici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i ribarstva na podruju posebne dravne skrbi i zapoljavaju vie od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodreeno vrijeme, pri emu vie od 50% zaposlenika ima prebivalite i boravite na podruju posebne dravne skrbi najmanje devet mjeseci, do ulaska Republi-ke Hrvatske u Europsku uniju, plaaju porez na dobit kako slijedi:

  1) ne plaaju porez na dobit na podruju prve skupine,2) plaaju 25% od propisane porezne stope na podruju druge

  skupine,3) plaaju 75% od propisane porezne stope na podruju tree

  skupine.Porezni obveznici koji koriste olakice i osloboenja na podruju

  posebne dravne skrbi obvezni su osigurati posebno porezno-knjigo-vodstveno praenje poslovnih dogaaja za djelatnost za koju koriste olakicu. Dakle, ako porezni obveznik na podruju posebne dravne skrbi ima samo izdvojeni pogon ili poslovnu jedinicu, obvezan je za taj dio djelatnosti voditi posebne poslovne knjige iz kojih e se moi utvrditi ostvarena dobit za to podruje.

  Iznosi olakice i osloboenja na podruju posebne dravne skrbi dobije se na nain da se izrauna razlika izmeu porezne obveze po propisanoj stopi i iznosa koji se dobije primjenom olakice. Porezni obveznici koji su ostvarili gubitak, a obavljaju djelatnost na podru-ju posebne skrbi ne popunjavaju redni broj 45. budui da ne mogu umanjiti poreznu obvezu jer ona ne postoji, a niti mogu poveati gu-bitak za porezno osloboenje ili olakicu.

  Iznos olakica ne moe biti vei od iznosa porezne obveze iskazane na rednom broju 44., a neiskoriteni dio olakica ne moe se preno-siti u naredna razdoblja.

  Redni broj 45.1: Osloboenja na podruju prve skupineNa ovome rednom broju iskazuju podatak porezni obveznici s po-

  druja prve skupine koji plaaju se porez na dobit po stopi 25% od propisane stope, tj. po stopi 5%. Iznos olakice izraunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti od obavljanja djelatnosti na navede-

  nom podruju primijeni stopa 15% i dobiveni iznos olakice upisuje se na ovaj redni broj.

  Primjer:Porezni obveznik ostvario je ukupnu dobit 100.000,00 kn. Porezna

  obveza iznosi 20.000,00 kn. Porezni obveznik ukupnu dobit ostvario je na podruju od posebne dravne skrbi prve skupine, te stoga ima pravo primijeniti povlatenu stopu od 5% pri oporezivanju dobiti, te porezna obveza umjesto 20.000,00 kn iznosi 5.000,00 kn. Da bi se dobio iznos prema povlatenoj stopi potrebno je na rednom broju 45.2. upisati iznos razlike, tj. olakicu od 15.000,00 kn (100.000,00 x 20% 100.000,00 x 5%).

  Ako porezni obveznik ostvari dobit, a koja je samo u jednom dijelu ostvarena na podruju posebne dravne skrbi prve skupine, tada po-rezni obveznik moe porezno osloboenje primijeniti samo za taj dio.

  Primjer:Porezni obveznik ostvario je ukupnu dobit 100.000,00 kn. Porezna

  obveza iznosi 20.000,00 kn. Porezni obveznik 40.000,00 kn dobiti ostvario je na podruju od posebne dravne skrbi prve skupine, te sto-ga ima pravo primijeniti na taj dio dobiti povlatenu stopu od 5%. te porezna obveza umjesto 20.000,00 kn iznosi 14.000,00 kn (60.000,00 x 20% + 40.000,00 x 5%). Da bi se dobio iznos prema povlatenoj stopi potrebno je na rednom broju 45.2. upisati iznos razlike, tj. olaki-cu od 6.000,00 kn (40.000,00 x 20% 40.000,00 x 5%).

  PODRUJE POSEBNE DRAVNE SKRBI PRVA SKUPINAPrvoj skupini pripadaju u cijelosti podruja gradova i opina:Antunovac, Beli Manastir, Bilje, Bogdanovci, Borovo, Cetin-

  grad, Civljane, eminac, Darda, Donji kukuruzari, Donji Lapac, Dra, Dubrovako primorje, Dragali, Dvor, Erdut, Ernestinovo, Gvozd, Hrvatska Dubica, Hrvatska kostajnica, Ilok, Jagodnjak, Jasenovac, kijevo, kneevi Vinogradi, Lovas, Majur, Markuica, Negoslavci, Nijemci, Nutar, Petlovac, Plitvika Jezera, Popo-vac, Rakovica, Slunj, Stara Gradika, Stari Jankovci, odolovci, Tompojevci, Topusko, Tordinci, Tovarnik, Trpinja, Vojni, Vrlika, Vukovar, upa dubrovaka.

  Prvoj skupini pripadaju i naselja u gradovima:Osijek naselja: klisa, Nemetin, Sarva i Tenja,Vinkovci naselje: Mirkovci.

  Redni broj 45.2: Olakice za podruje druge skupine Na ovome rednom broju iskazuju podatak porezni obveznici s po-

  druja druge skupine koji plaaju porez na dobit po stopi 75% od propisane stope tj. po stopi od 15%. Iznos olakice izraunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti od obavljanja djelatnosti na navedenom podruju primijeni stopa 5% i dobiveni iznos olakice upisuje se na ovaj redni broj.

  Primjer:Porezni obveznik ostvario je ukupnu dobit 100.000,00 kn. Porezna

  obveza iznosi 20.000,00 kn. Porezni obveznik ukupnu dobit ostvario je na podruju od posebne dravne skrbi druge skupine, te stoga ima pravo primijeniti povlatenu stopu od 15% pri oporezivanju dobiti, te porezna obveza umjesto 20.000,00 kn iznosi 15.000,00 kn. Da bi se dobio iznos prema povlatenoj stopi potrebno je na rednom broju 45.3. upisati iznos razlike, tj. olakicu od 5.000,00 kn (100.000,00 x 20% 100.000,00 x 15%).

  Ako porezni obveznik ostvari dobit, a koja je samo u jednom dijelu ostvarena na podruju posebne dravne skrbi druge skupine, tada porezni obveznik moe povlatenu stopu primijeniti samo za taj dio.

 • 2 / 2013136

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  Primjer:Porezni obveznik ostvario je ukupnu dobit 100.000,00 kn. Porezna

  obveza iznosi 20.000,00 kn. Porezni obveznik 40.000,00 kn dobiti ostvario je na podruju od posebne dravne skrbi tree skupine, te sto-ga ima pravo primijeniti na taj dio dobiti povlatenu stopu od 15%. te porezna obveza umjesto 20.000,00 kn iznosi 18.000,00 kn (60.000,00 x 20% + 40.000,00 x 15%). Da bi se dobio iznos prema povlatenoj stopi potrebno je na rednom broju 45.3. upisati iznos razlike, tj. olaki-cu od 2.000,00 kn (40.000,00 x 20% 40.000,00 x 15%).

  PODRUJE POSEBNE DRAVNE SKRBI DRUGA SKUPINADrugoj skupini pripadaju u cijelosti podruja gradova i opina:Barilovi, Benkovac, Biskupija, Brestovac, ainci, Drni,

  ulovac, Ervenik, Glina, Gornji Bogievci, Gospi, Graac, Gru-bino Polje, Hrvace, Jasenice, Josipdol, kistanje, knin, konavle, krnjak, Lasinja, Lipik, Liane Ostrovike, Lovinac, Mikleu, Novi-grad, Novska, Obrovac, Okuani, Otoac, Pakrac, Petrinja, Pla-ki, Polaa, Polinik, Posedarje, Promina, Rui, Saborsko, Sira, Skradin, Stankovci, Ston, Sunja, kabrnja, Tounj, Udbina, Velika, Velika Pisanica, Veliki Grevac, Voin, Vrhovine i Zemunik Donji.

  Drugoj skupini pripadaju i naselja u gradovima:Daruvar naselja: Markovac i Vrbovac;Dubrovnik naselja: Bosanka, Brseine, Dubravica, Donje

  Obuljeno, ajkovica, ajkovii, Gornje Obuljeno, Gromaa, kli-evo, kneica, komolac, Ljuba, Mokoica, Mravinjac, Mrevo, Nova Mokoica, Oraac, Osojnik, Petrovo Selo, Prijevoj, Pobre-je, Roat, umet, Trsteno i Zaton;

  karlovac naselja: Banska Selnica, Banski Moravci, Blatnica Pokupska, Brezova Glava, Breani, Broani, Cerovac Vukmani-ki, Donja Trebinja, Donji Sjeniak, Gornja Trebinja, Gornji Sjeni-ak, Ivankovi Sela, Ivoevi Selo, kablar, kamensko, karlovac dijelovi Gornje Mekuje, Sajevac i Turanj, klipino Brdo, kljai Brdo, knez Gorica, Lipje, Manjerovii, Oki, Popovi Brdo, Ribari, Skakavac, Slunjska Selnica, Slunjski Moravci, Tuilovi, Udbinja, Utinja i Vukmani;

  Sisak naselja: Blinjski kut, klobuak, Letovanci, Madari, Staro Selo i Vurot;

  Slatina naselja: Goleni, Ivanbrijeg i Lukavac;Virovitica naselje: Jasena;Vodice naselja: ista Mala, ista Velika i Grabovci;Zadar naselja: Babindub i Crno.

  Redni broj 45.3: Olakice za podruje tree skupine Na ovome rednom broju iskazuju podatak porezni obveznici s pod-

  ruja tree skupine koji plaaju porez na dobit po stopi 85% od propi-sane stope tj. po stopi od 17%. Iznos olakice izraunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti od obavljanja djelatnosti na navedenom podruju primijeni stopa 3% i dobiveni iznos olakice upisuje se na ovaj redni broj.

  Primjer:Porezni obveznik ostvario je ukupnu dobit 100.000,00 kn. Porezna

  obveza iznosi 20.000,00 kn. Porezni obveznik ukupnu dobit ostvario je na podruju od posebne dravne skrbi tree skupine, te stoga ima pravo primijeniti povlatenu stopu od 17% pri oporezivanju dobiti, te porezna obveza umjesto 20.000,00 kn iznosi 17.000,00 kn. Da bi se dobio iznos prema povlatenoj stopi potrebno je na rednom broju 45.3. upisati iznos razlike, tj. olakicu od 3.000,00 kn (100.000,00 x 20% 100.000,00 x 17%).

  Ako porezni obveznik ostvari dobit, a koja je samo u jednom dijelu ostvarena na podruju posebne dravne skrbi tree skupine, tada porezni obveznik moe povlatenu stopu primijeniti samo za taj dio.

  Primjer:Porezni obveznik ostvario je ukupnu dobit 100.000,00 kn. Porezna

  obveza iznosi 20.000,00 kn. Porezni obveznik 40.000,00 kn dobi-ti ostvario je na podruju od posebne dravne skrbi tree skupine, te stoga ima pravo primijeniti na taj dio dobiti povlatenu stopu od 17%. te porezna obveza umjesto 20.000,00 kn iznosi 18.800,00 kn (60.000,00 x 20% + 40.000,00 x 17%). Da bi se dobio iznos prema povlatenoj stopi potrebno je na rednom broju 45.3. upisati iznos razlike, tj. olakicu od 1.200,00 kn (40.000,00 x 20% 40.000,00 x 17%).

  Treoj skupini pripadaju u cijelosti podruja gradova i opina:Babina Greda, Bebrina, Bednja, Berek, Bosiljevo, Brinje, Brod

  Moravice, Cernik, Cestica, Cista Provo, Crnac, aavica, aglin, Dekanovec, Donja Voa, Drenovci, Galovac, Generalski Stol, Gornja Rijeka, Garin, Gradina, Gronjan, Gundinci, Gunja, Ivan-ska, Jarmina, klakar, kraljevec na Sutli, kula Norinska, Lanie, Leevica, Levanjska Varo, Lokvii, Netreti, Oprisavci, Oprtalj, Oriovac, Otok (Splitsko-dalmatinska upanija), Otok (Vukovar-sko-srijemska upanija), Pakotane, Perui, Pisarovina, Pod-gora, Podravska Moslavina, Podturen, Podcrkavlje, Pokupsko, Pojezerje, Prgomet, Privlaka (Vukovarsko-srijemska upanija), Proloac, Punitovci, Ribnik, Runovii, Satnica akovaka, Se-meljci, Sikirevci, Slavonski amac, Sopje, Starigrad, Suhopolje, Trnava, Unei, Velika kopanica, Vladislavci, Voinci, Vrbanja, Vrbje, Zagorska Sela, Zagvozd, Zaablje, Zmijavci, Zrinski Topo-lovac, umberak.

  Redni broj 46: Osloboenja na podruju Grada VukovaraNa ovome rednom broju upisuju podatak porezni obveznici s po-

  druja Grada Vukovara koji su osloboeni plaanja poreza na dobit sukladno lanku 30.a. 30.b. Zakona o obnovi i razvoju Grada Vuko-vara (Nar. nov., br.44/01, 90/05, 80/08 i 38/09), Pravilniku o nainu ostvarivanja porezne olakice obveznika poreza na dobit na podruju Grada Vukovara (Nar. nov., br. 53/09 i 122/10) i Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (Nar. nov., br. 45/07).

  Sukladno l. 3. navedenog Pravilnika i l. 2. navedene Odluke, ukupna potpora male vrijednosti (to ukljuuje i poreznu olakicu za podruje Grada Vukovara) ne smije premaivati 200.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti po srednjem teaju HNB-a) tijekom bilo ko-jeg razdoblja od tri fiskalne godine. Iznimno, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje pojedinom poduzetniku u sektoru ce-stovnoga prometa ne smije premaivati 100.000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

  Poduzetnici koji ostvaruju pravo na koritenje ove porezne olakice moraju za 2012. godinu dostaviti Ministarstvu regionalnog razvoja, umarstva i vodnoga gospodarstva do 15. oujka 2013. Obrazac POGV (Porezna olakica za obveznike poreza na dobit koji djelatnost obavljaju na po-druju Grada Vukovara).

 • 1372 / 2013 137

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  Po zaprimanju navedenog obrasca, Ministarstvo izdaje najkasnije u roku 45 dana potvrdu o stjecanju prava na poreznu olakicu u kojoj se utvruje maksimalni iznos porezne olakice koja se moe iskori-stiti u poreznom razdoblju za koje se trai porezna olakica, odnosno potvrdu o neostvarivanju prava na poreznu olakicu.

  Navedenu potvrdu poduzetnik prilae uz prijavu poreza na do-bit u kojoj je iskazao poreznu olakicu, te dostavlja godinje izvjee o koritenju poreznih olakica.

  Vie o ovome moete proitati u zasebnom lanku u ovom broju RiPup-a.

  Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na podruju Grada Vu-kovara i zapoljavaju vie od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodreeno vrijeme, pri emu vie od 50% zaposlenika ima prebiva-lite i boravite na podruju Grada Vukovara ili brdsko-planinskom podruju ili podruju posebne dravne skrbi, plaaju porez na dobit kako slijedi:

  plaaju 25% od propisane stope poreza u razdoblju 2011.-2013. godine,

  plaaju 75% od propisane stope poreza u razdoblju 2014.-2016. godine.

  Smatra se da porezni obveznik zapoljava na neodreeno vrijeme zaposlenika ako je zaposlenik proveo u radnom odnosu kod pore-znog obveznika i imao prebivalite i boravio na podruju Grada Vu-kovara ili brdsko-planinskom podruju ili podruju posebne dravne skrbi najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.

  Iznimno, poduzetnici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i ri-barstva na podruju Grada Vukovara i zapoljavaju vie od pet za-poslenika u radnom odnosu na neodreeno vrijeme, pri emu vie od 50% zaposlenika ima prebivalite i boravite na podruju Grada Vukovara ili brdsko-planinskom podruju ili podruju posebne drav-ne skrbi, osloboeni su od plaanja poreza na dobit do dana prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.

  Na ovaj redni broj unosi se iznos pune porezne obveze, jer se po-datak na ovom rednom broju odbija od podatka na rednom broju 44. Iznos olakica ne moe biti vei od iznosa porezne obveze iskazane na rednom broju 44., a neiskoriteni dio olakica ne moe se preno-siti u naredna razdoblja.

  Primjer:Porezni obveznik ostvario je ukupnu dobit 100.000,00 kn. Porezna

  obveza iznosi 20.000,00 kn. Porezni obveznik ukupnu dobit ostvario je na podruju od Grada Vukovara, te stoga ima pravo primijeniti povla-tenu stopu od 5% pri oporezivanju dobiti, te porezna obveza umjesto 20.000,00 kn iznosi 5.000,00 kn. Da bi se dobio iznos prema povla-tenoj stopi potrebno je na rednom broju 45.2. upisati iznos razlike, tj. olakicu od 15.000,00 kn (100.000,00 x 20% 100.000,00 x 5%).

  Ako porezni obveznik ostvari dobit, a koja je samo u jednom dijelu ostvarena na podruju Grada Vukovara, tada porezni obveznik moe porezno osloboenje primijeniti samo za taj dio.

  Primjer:Porezni obveznik ostvario je ukupnu dobit 100.000,00 kn. Porezna

  obveza iznosi 20.000,00 kn. Porezni obveznik 40.000,00 kn dobiti ostvario je na podruju Grada Vukovara, te stoga ima pravo primi-jeniti na taj dio dobiti povlatenu stopu od 5%. te porezna obveza umjesto 20.000,00 kn iznosi 14.000,00 kn (60.000,00 x 20% + 40.000,00 x 5%). Da bi se dobio iznos prema povlatenoj stopi po-trebno je na rednom broju 45.2. upisati iznos razlike, tj. olakicu od 6.000,00 kn (40.000,00 x 20% 40.000,00 x 5%).

  Redni broj 47: Olakice na brdsko-planinskim podrujima Vano! Obveznici poreza na dobit koji na brdsko-planinskom po-

  druju obavljaju djelatnost osim poljoprivrede i ribarstva, sukladno lanku 7.d Zakona o brdsko-planinskim podrujima (Nar. nov., br. 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05 i 80/08) od 2011. godine NE mogu ostvariti pravo na poreznu olakicu radi obavljanja djelatnosti na tom podruju, te plaaju porez na dobit u visini propisane porezne stope, odnosno po stopi od 20%.

  Podatak na ovome rednom broju mogu iskazati samo porezni obveznici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i ribarstva na brdsko-planinskim podrujima sukladno lanku 42. Pravilnika od-nosno porezni obveznici koji koriste porezne olakice i osloboenja sukladno lanku 7.b Zakona o brdsko-planinskim podrujima.

  Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i ribarstva na brdsko-planinskim podrujima i koji do prijema Republike Hrvat-ske u Europsku uniju plaaju 75% od propisane stope poreza na do-bit odnosno porez na dobit plaaju po stopi od 15%, iznos olakice izraunavaju tako da se na iznos ostvarene dobiti od obavljanja na-vedene djelatnosti na brdsko-planinskim podrujima primjeni stopa 5% i dobiveni iznos olakice upisuje se na ovaj redni broj.

  BRDSKO-PLANINSKA PODRUJA gradovi: Buzet, abar, Delnice, Imotski, Lepoglava, Ogulin,

  Orahovica, Senj, Sinj, Trilj, Vrbovsko i Vrgorac, opine: Bistra, Budinina, Cerovlje, avle, Dicmo, ur-

  manec, Fuine, Graie, Jelenje, Jesenje, kalnik, kaptol, karlobag, klana, klis, Lobor, Lokve, Lovre, Lupoglav, Lju-beica, Matulji, Motovun, Mrkopalj, Mu, Novi Golubo-vec, Podbablje, Primorski Dolac, Radoboj, Ravna Gora, Skrad, Stubike Toplice, estanovac i Vinodolska opina.

  Ako je porezni obveznik na podrujima posebne dravne skrbi, brdsko-planinskim podrujima i podruju Grada Vu-kovara poeo obavljati djelatnost tijekom godine, a razdo-blje za koje utvruje poreznu osnovicu je krae od devet mjeseci, smatra se da su ispunjeni uvjeti propisani po-sebnim propisima ako zapoljava na neodreeno vrijeme zaposlenike koji imaju prebivalite i borave na podrujima posebne dravne skrbi, brdsko-planinskim podrujima i podruju Grada Vukovara najmanje devet mjeseci, a za-posleni su kod poreznog obveznika od poetka obavljanja djelatnosti.

  Redni broj 48: Olakice i osloboenja za porezne obveznike u slobodnim zonama (r.br. 48.1. + r.br. 48.2. + r.br. 48.3.)

  Na ovom rednom broju upisuje se iznos za koji se umanjuje pore-zna obveza za porezne obveznike koji djelatnost obavljaju u slobod-nim zonama, a olakica se izraunava na nain propisan l. 36. i 37.a Zakona slobodnim zonama (Nar. nov., br. 44/96, 92/05 i 85/08) i Pravilnikom o nainu izrauna izvrenih ulaganja i iskoritenih pot-pora za ulaganja i o nainu ostvarenja porezne povlastice za korisni-ke slobodnih zona (Nar. nov., br. 122/08, 33/10 i 52/10 - ispravak). Porezna osloboenja i olakice za poslovanje u zoni utvruje se za

 • 2 / 2013138

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  dio dobiti koji je ostvaren u zoni, ako porezni obveznik ne obavlja djelatnost iskljuivo u zoni.

  Porezne olakice mogu koristiti samo porezni obveznici korisnici slobodnih zona kojima je nadleno Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitva izdalo potvrdu o statusu nositelja porezne povlasti-ce za izvrena ulaganja korisnika slobodne zone odnosno potvrdu o statusu nositelja porezne povlastice za korisnika slobodne zone, a preslike takvih potvrda obvezno se prilau uz prijavu poreza na dobit.

  Napominjemo da je Pravilnikom o nainu izrauna izvrenih ulaga-nja i iskoritenih potpora za ulaganje i o nainu ostvarenje porezne povlastice za korisnike slobodnih zona u lanku 4. stavku 3. propi-sano da korisnici slobodnih zona, koji namjeravaju koristiti pravo na osloboenje plaanja poreza na dobit prema navedenim propisima a do sada nisu, Prijavu za ostvarenje porezne povlastice za korisni-ke slobodnih zona s pripadajuim obrascima za 2012. godinu mogu podnijeti nadlenom ministarstvu do 31. oujka 2013. ako nisu do sada stekli pravo na osloboenje.

  Godinje izvjee o koritenju potpora za korisnika slobodne zone dostavlja se i nadlenom Ministarstvu gospodarstva, rada i podu-zetnitva do 30. travnja tekue godine za prethodnu godinu, te Mi-nistarstvu financija Poreznoj upravi, nadlenoj ispostavi uz prijavu poreza na dobit.

  Napominjemo da pravo koritenja ove porezne olakice utvruju nadleno Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitva u okvi-ru svoje nadlenosti, te Ministarstvo financija Porezna uprava pri obradi prijave poreza na dobit16.

  O popunjavanju rednog broja 48. Obrasca PD, u l. 47. Pravil-nika o porezu na dobit se navodi sljedee:

  48. Ukupne olakice i osloboenja za porezne obveznike u slo-bodnim zonama. Na ovaj redni broj upisuje se iznos za koji se uma-njuje porezna obveza za porezne obveznike korisnike slobodnih zona prema lanku 43. ovoga Pravilnika. Dobiveni iznosi na ovom rednom broju i pojedinim rednim podbrojevima ne mogu biti vei od porezne obveze iskazane na rednom broju 44.

  48.1. Svota olakice za korisnike slobodne zone prema lanku 43. ovoga Pravilnika. Na ovom rednom broju upisuju podatak korisnici slobodnih zona koji su gospodarsku djelatnost u zoni obavljali do stupanja na snagu posebnog Zakona iz lanka 43. ovoga Pravilnika, a koji plaaju porez na dobit ovisno o prostornoj jedinici za statistiku II razine u kojoj se zona nalazi prema Nacionalnoj klasifikaciji pro-stornih jedinica za statistiku NKPJ. Korisnici zona koje se nalaze u prostornoj jedinici za statistiku II razine sjeverozapadna Hrvatska (HR 01):

  plaaju porez na dobit u visini 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 2008. do 2010. godine odnosno porez na dobit plaaju po stopi 10%. Iznos olakice izraunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti od obavljanja djelatnosti na navedenom podruju primjeni stopa 10% i dobiveni iznos olakice upisuje se na ovaj redni broj,

  plaaju porez na dobit u visini 75% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 2011. do 2013. godine odnosno porez na dobit plaaju po stopi 15%. Iznos olakice izraunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti od obavljanja djelatnosti na navedenom podruju primjeni stopa 5% i dobiveni iznos olakice upisuje se na ovaj redni broj,

  od 2014. godine porez na dobit plaaju u visini propisane sto-pe poreza na dobit.

  16 Tekst preuzet iz Upute.

  Korisnici zona koje se nalaze u prostornoj jedinici za statistiku II razine sredinja i istona (Panonska) Hrvatska (HR 02) i jadranska Hrvatska (HR 03):

  plaaju porez na dobit u visini 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 2008. do 2013. godine odnosno porez na dobit plaaju po stopi 10%. Iznos olakice izraunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti od obavljanja djelatnosti na navedenom podruju primjeni stopa 10% i dobiveni iznos olakice upisuje se na ovaj redni broj,

  plaaju porez na dobit u visini 75% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 2014. do 2016. godine odnosno porez na dobit plaaju po stopi 15%. Iznos olakice izraunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti od obavljanja djelatnosti na navedenom podruju primjeni stopa 5% i dobiveni iznos olakice upisuje se na ovaj redni broj,

  od 2017. godine porez na dobit plaaju u visini propisane sto-pe poreza na dobit.

  Iznos olakice na ovom rednom broju korisnici slobodnih zona, prema posebnim propisima iz lanka 43. ovoga Pravilnika, utvruju sukladno uvjetima i kriterijima utvrenim Odlukom o objavi pravila o potporama male vrijednosti.

  48.2. Svota olakice za korisnike slobodne zone prema lanku 43. ovoga Pravilnika. Na ovome rednom broju upisuju podatak o izno-su olakice korisnici slobodnih zona koji su do stupanja na snagu posebnog Zakona iz lanka 43. ovoga Pravilnika, uloili u gradnju ili sudjelovali u izgradnji objekata ulaganjem vie od 1.000.000,00 kuna, a pri tome nisu iskoristili gornju granicu doputenog intenziteta potpore za ulaganja propisane kartom regionalnih potpora i ostva-ruju pravo na osloboenje od plaanja poreza na dobit do godine u kojoj e iskoristiti gornju granicu doputenog intenziteta potpore za ulaganje, propisane kartom regionalnih potpora, ali najdulje do 31. prosinca 2016. godine prema posebnim propisima iz lanka 43. ovoga Pravilnika. Iznos olakice izraunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti od obavljanja djelatnosti na navedenom podruju primjeni propisana stopa poreza na dobit 20% i dobiveni iznos olak-ice upisuje se na ovaj redni broj.

  48.3. Svota olakice za korisnike slobodne zone prema lanku 43. ovoga Pravilnika. Na ovome rednom broju upisuju podatak korisni-ci slobodnih zona na podruju Grada Vukovara koji su gospodarsku djelatnost u zoni obavljali do stupanja na snagu posebnog Zakona iz lanka 43. ovoga Pravilnika, te koji:

  plaaju porez na dobit u visini 0% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 2008. do 2010. godine odnosno ne plaaju porez na dobit. Iznos olakice izraunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti od obavljanja djelatnosti na navede-nom podruju primjeni propisana stopa poreza na dobit 20% i dobiveni iznos olakice upisuje se na ovaj redni broj,

  plaaju porez na dobit u visini 25% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 2011. do 2013. godine odnosno po-rez na dobit plaaju po stopi 5%. Iznos olakice izraunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti od obavljanja djelatnosti na navedenom podruju primjeni stopa 15% i dobiveni iznos olakice upisuje se na ovaj redni broj,

  plaaju porez na dobit u visini 75% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 2014. do 2016. godine odnosno porez na dobit plaaju po stopi 15%. Iznos olakice izraunava se tako da se na iznos ostvarene dobiti od obavljanja djelatnosti na navedenom podruju primjeni stopa 5% i dobiveni iznos olakice upisuje se na ovaj redni broj,

 • 1392 / 2013 139

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  od 2017. godine porez na dobit plaaju u visini propisane sto-pe poreza na dobit.

  Iznos olakice na ovom rednom broju korisnici slobodnih zona, prema posebnim propisima iz lanka 43. ovoga Pravilnika, utvruju sukladno uvjetima i kriterijima utvrenim Odlukom o objavi pravila o potporama male vrijednosti.

  Redni broj 49: Olakice prema l. 8. i 9. Zakona o poticanju investicija i unapreenju investicijskog okruenja i l. 43a. st. 1. Pravilnika (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)

  Temeljem lanka 43.a stavka 1. Pravilnika, na ovom rednom broju iskazuje se ukupan iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit nositelju poticajnih mjera utvrena sukladno lanku 8. i lanku 9. Za-kona o poticanju investicija i unapreenju investicijskog okruenja. (Nar. nov., br. 111/12).

  Poreznu olakicu temeljem Zakona o poticanju investicija i unapre-enju investicijskog okruenja mogu koristiti, iskljuivo porezni ob-veznici koji su stekli status nositelja poticajnih mjera i ako su izvrili investicije u skladu s tim Zakonom.

  Status nositelja poticajnih mjera utvruje se prema potvrdi Mini-starstva gospodarstva (veliki poduzetnici) ili Ministarstva poduzet-nitva o obrta (ostali poduzetnici), dakle ovisno o veliini poduzet-nika. Veliina poduzetnika utvruje se sukladno lanku 3. Zakona o poticanju investicija i unapreenju investicijskog okruenja u skladu s kriterijima iz Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Nar. nov., br. 29/02, 53/0/ i 53/12).

  Porezni obveznici koji namjeravaju koristiti poreznu olakicu te-meljem Zakona o poticanju investicija i unapreenju investicijskog okruenja, uz prijavu poreza na dobit obvezno dostavljaju:

  1) presliku potvrde o statusu nositelja poticajnih mjera i 2) godinje pisano izvjee o izvrenju investicijskog projekta, ko-

  ritenju poticajnih mjera te ouvanju predmetne investicije i otvore-nih radnih mjesta povezanih s tom investicijom.

  Iznos porezne olakice ne moe se utvrditi samo temeljem potvrde nadlenog ministarstva ve se iznos porezne olakice utvruje za svako porezno razdoblje, ovisno o izvrenju investicijskog projekta, ouvanju predmetne investicije, broju otvorenih radnih mjesta pove-zanih s tom investicijom ili broju ouvanih radnih mjesta u sluaju modernizacije tehnolokog procesa postojee proizvodne linije ili pogona, odnosno ovisno o ispunjenu uvjeta propisanih Zakonom o poticanju investicija i unapreenju investicijskog okruenja. Stoga se ovisno o ispunjenju propisanih uvjeta, obveza poreza na dobit utvruje primjenom porezne stope od 10%, 5% ili 0%.

  Napomena: sukladno lanku 17. stavku 7. Zakona o poticanju investicija i unapreenju investicijskog okruenja, obvezni sadraj prijave za odobrenje statusa nositelja poticajnih mjera, s pripada-juim standardiziranim obrascima, postupak prijave, odobravanja i koritenja poticajnih mjera, kao i sadraj izvjea o koritenju po-ticajnih mjera uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske. Stoga e se nakon objave uredbe, ova uputa dopuniti sadrajem godinjeg pisanog izvjee o izvrenju investicijskog projekta.

  Godinje pisano izvjee obvezno se dostavlja i nadlenom mini-starstvu, Ministarstvu gospodarstva (veliki poduzetnik) ili Ministar-stvu poduzetnitva i obrta (ostali poduzetnici). Pravo koritenja ove porezne olakice utvruju nadlena Ministarstva u okviru svoje nad-lenosti, te Ministarstvo financija Porezna uprava pri obradi prijave poreza na dobit.

  Napominjemo da je prilikom utvrivanja iznosa porezne olakice potrebno obratiti pozornost i na iznos maksimalnog intenziteta pot-pore. Maksimalni intenzitet potpore utvruje nadleno ministarstvo.

  Dobiveni iznosi na ovom rednom broju i pojedinim rednim pod-brojevima (redni broj 49.1. + redni broj 49.2. + redni broj 49.3. + redni broj 49.4) ne mogu biti vei od porezne obveze iskazane na rednom broju 44.

  Iznos olakica ne moe biti vei od iznosa porezne obveze iskazane na rednom broju 44., a neiskoriteni dio olakica ne moe se preno-siti u naredna razdoblja.

  U sluaju da je iznos ukupnih poticaja iskazanih na ovom rednom broju vei od iznosa porezne obveze iskazane na rednom broju 44, tada porezni obveznik sam odluuje i u prijavu poreza na dobit unosi iznose poticaja koje eli koristiti, a koje su njemu u korist.

  Redni broj 49.1.Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obve-

  za poreza na dobit mikropoduzetnicima na nain da se za investicije u visini protuvrijednosti kuna od minimalno 50.000 eura, nositeljima poticajnih mjera, mikropoduzetnicima, stopa poreza na dobit uma-njuje za 50% od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaaju po stopi od 10 % u razdoblju do pet godina od godine poet-ka investicije:

  a) uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta povezana s investicijskim projektom, i to unutar razdoblja od godine dana nakon poetka investicije, ili

  b) bez otvaranja novih radnih mjesta uz uvjet provoenja mo-dernizacije tehnolokog procesa postojee proizvodne linije ili pogona i ouvanja jednakog broja radnih mjesta utvrenih u trenutku podnoenja prijave, tijekom cijelog razdoblja kori-tenja poticajnih mjera, a ne krae od tri godine od poetka koritenja poticajnih mjera.

  Iznos olakice izraunava se tako da se na ostvarenu dobit, odno-sno poreznu osnovicu primijeni stopa 10%, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.

  Redni broj 49.2.Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obve-

  za poreza na dobit na nain da se za investicije u visini protuvrijedno-sti kuna od minimalno 150.000,00 eura do 1 milijun eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 50% od propisa-ne stope poreza na dobit te porez na dobit plaaju po stopi od 10% u razdoblju do 10 godina od godine poetka investicije:

  a) uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s investicijom ili

  b) bez otvaranja novih radnih mjesta uz uvjet provoenja mo-dernizacije tehnolokog procesa postojee proizvodne linije ili pogona i ouvanja jednakog broja radnih mjesta utvrenih u trenutku podnoenja prijave, tijekom cijelog razdoblja kori-tenja poticajnih mjera, a ne krae od tri godine od poetka koritenja poticajnih mjera.

  Iznos olakice izraunava se tako da se na ostvarenu dobit, odno-sno poreznu osnovicu primijeni stopa 10%, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.

  Redni broj 49.3.Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obve-

  za poreza na dobit na nain da se za investicije u visini protuvrijed-nosti kuna od 1 do 3 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 75% od propisane stope poreza na dobit

 • 2 / 2013140

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  te porez na dobit plaaju po stopi od 5% u razdoblju do 10 godina od godine poetka investicije:

  a) uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s investicijom ili

  b) bez otvaranja novih radnih mjesta uz uvjet provoenja mo-dernizacije tehnolokog procesa postojee proizvodne linije ili pogona i ouvanja jednakog broja radnih mjesta utvrenih u trenutku podnoenja prijave, tijekom cijelog razdoblja kori-tenja poticajnih mjera, a ne krae od tri godine od poetka koritenja poticajnih mjera.

  Iznos olakice izraunava se tako da se na ostvarenu dobit, odno-sno poreznu osnovicu primijeni stopa 15%, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.

  Redni broj 49.4.Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obve-

  za poreza na dobit na nain da se investicije u visini protuvrijednosti kuna preko 3 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje za 100% od propisane stope poreza na dobit te porez na dobit plaaju po stopi od 0% u razdoblju do 10 godina od godine poetka investicije:

  a) uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s investicijom ili

  b) bez otvaranja novih radnih mjesta uz uvjet provoenja mo-dernizacije tehnolokog procesa postojee proizvodne linije ili pogona i ouvanja jednakog koritenja poticajnih mjera, a ne krae od tri godine od poetka koritenja poticajnih mjera.

  Iznos olakice izraunava se tako da se na ostvarenu dobit, odno-sno poreznu osnovicu primijeni stopa 20% i dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.17

  Redni broj 50: Olakice prema l. 27. Zakona o poticanju investicija i unapreenju investicijskog okruenja i l. 43a. st. 2. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.)

  Sukladno l. 47. Pravilnika o porezu na dobit, na rednom broju 50. Obrasca PD unosi se ukupan iznos porezne olakice temeljem steenih prava prema lanku 27. Zakona o poticanju investicija i unapreenju investicijskog okruenja. Na ovim rednom broju upi-suje se ukupan iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit utvrena sukladno lanku 4. Zakona o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 138/06 i 61/11) i/ili sukladno lanku 6. Zakona o poticanju ulaga-nja (Nar. nov., br. 73/00), odnosno sukladno lanku 43a. stavak 2. ovoga Pravilnika. Dobiveni iznosi na ovom rednom broju i pojedinim rednim podbrojevima ne mogu biti vei od porezne obveze iskazane na rednom broju 44.50.1. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit:

  a) sukladno Zakonu o poticanju ulaganja (Narodne novine broj 138/06 i 61/11) pri emu se nositeljima poticajnih mjera temeljem izvrenih ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 300.000,00 eura do 1,5 milijuna eura, stopa poreza na dobit umanjuje za 50% od propisane stope poreza na dobit te plaa-ju porez na dobit po stopi od 10% u razdoblju do 10 godina od godine poetka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera odnosno poetka ulaganja. U sluaju ulaganja iz lanka 11.

  17 Tekst preuzet u cijelosti iz Upute vezano uz ovaj redni broj Obrasca PD:

  Zakona o poticanju ulaganja, za ulaganja u visini protuvrijed-nosti kuna od 100.000,00 eura do 1,5 milijuna eura, nositelji-ma poticajnih mjera stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit te plaaju porez na dobit po stopi od 10% u razdoblju do 10 godina od godine poetka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 5 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno poetka ulaganja i/ili,

  b) sukladno Zakonu o poticanju ulaganja (Narodne novine broj 73/00), pri emu nositelji poticajnih mjera temeljem izvrenih ulaganja u iznosu od najmanje 4 milijuna kuna uz zapoljava-nje najmanje 10 zaposlenika plaaju porez na dobit po stopi od 10% u razdoblju do 10 godina poevi od isteka prve godine ulaganja.

  Iznos olakice izraunava se tako da se na ostvarenu dobit, odno-sno poreznu osnovicu primijeni stopa 10%, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.50.2. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit:

  a) sukladno Zakonu o poticanju ulaganja (Narodne novine broj 138/06 i 61/11) pri emu se nositeljima poticajnih mjera te-meljem izvrenih ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 1,5 do 4 milijuna eura, stopa poreza na dobit umanjuje za 65% od propisane stope poreza na dobit, te plaaju porez na dobit po stopi od 7% u razdoblju do 10 godina od godine poetka ula-ganja, uz uvjet otvaranja najmanje 30 novih radnih mjesta po-vezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera odnosno poetka ulaganja. U sluaju ulaganja iz lanka 11. Zakona o poticanju ulaganja, za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 1,5 do 4 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na do-bit umanjuje se za 65% od propisane stope poreza na dobit, te plaaju porez na dobit po stopi od 7% u razdoblju do 10 godina od godine poetka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdo-blja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera odnosno poetka ulaganja i/ili,

  b) sukladno Zakonu o poticanju ulaganja (Narodne novine broj 73/00) pri emu nositelji poticajnih mjera temeljem izvrenih ulaganja u iznosu od najmanje 10 milijuna kuna uz zapoljava-nje najmanje 30 zaposlenika plaaju porez na dobit po stopi od 7% u razdoblju do 10 godina poevi od isteka prve godine ulaganja.

  Iznos olakice izraunava se tako da se na ostvarenu dobit, odno-sno poreznu osnovicu primijeni stopa 13%, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.50.3. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit:

  a) sukladno Zakonu o poticanju ulaganja (Narodne novine broj 138/06 i 61/11) pri emu se nositeljima poticajnih mjera te-meljem izvrenih ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 4 do 8 milijuna eura, stopa poreza na dobit umanjuje za 85% od propisane stope poreza na dobit, te plaaju porez na dobit po stopi od 3% u razdoblju do 10 godina od godine poetka ula-ganja, uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta po-vezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera odnosno poetka ulaganja. U sluaju ulaganja iz lanka 11. Zakona o poticanju ulaganja, za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 4 do 8

 • 1412 / 2013 141

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na do-bit umanjuje se za 85% od propisane stope poreza na dobit, te plaaju porez na dobit po stopi od 3% u razdoblju do 10 godina od godine poetka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 25 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdo-blja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera odnosno poetka ulaganja i/ili,

  b) sukladno Zakonu o poticanju ulaganja (Narodne novine broj 73/00), pri emu nositelji poticajnih mjera temeljem izvrenih ulaganja u iznosu od najmanje 20 milijuna kuna uz zapoljavanje najmanje 50 zaposlenika plaaju porez na dobit po stopi od 3% u razdoblju do 10 godina poevi od isteka prve godine ulaganja.

  Iznos olakice izraunava se tako da se na ostvarenu dobit, odno-sno poreznu osnovicu primijeni stopa 17%, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.

  50.4. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se umanjuje obveza poreza na dobit:

  a) sukladno Zakonu o poticanju ulaganja (Narodne novine broj 138/06 i 61/11) pri emu se nositeljima poticajnih mje-ra temeljem izvrenih ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od preko 8 milijuna eura, stopa poreza na dobit umanjuje za 100% od propisane stope poreza na dobit, te plaaju porez na dobit po stopi od 0% u razdoblju do 10 godina od godine poetka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 75 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godi-ne nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera odnosno poetka ulaganja.

  U sluaju ulaganja iz lanka 11. Zakona o poticanju ulaga-nja, za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna preko 8 milijuna eura, nositeljima poticajnih mjera stopa poreza na dobit uma-njuje se za 100% od propisane stope poreza na dobit, te plaa-ju porez na dobit po stopi od 0% u razdoblju do 10 godina od godine poetka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera odnosno poetka ulaganja i/ili,

  b) sukladno Zakonu o poticanju ulaganja (Narodne novine broj 73/00), pri emu nositelji poticajnih mjera temeljem izvrenih ulaganja u iznosu od najmanje 60 milijuna kuna uz zapoljavanje najmanje 75 zaposlenika plaaju porez na dobit po stopi od 0% u razdoblju do 10 godina poevi od isteka prve godine ulaganja.

  Iznos olakice izraunava se tako da se na ostvarenu dobit, odno-sno poreznu osnovicu primijeni stopa 20%, a dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.

  Redni broj 51: Ukupni iznos poticanja ulaganja (rb. 49 + rb. 50)

  Na ovom rednom broju iskazuje se ukupni iznos poticanja investi-cija i ulaganja iskazanih na rednom broju 49. i na rednom broju 50.

  Redni broj 52: Ukupni iznos olakica, osloboenja i poticaja (r. br. 45 + r. br. 46 + r.br.47 + r. br. 48 + r. br. 51)

  Na ovom rednom broju iskazuje se ukupna svota olakica, oslobo-enja i poticaja koja predstavlja zbroj rednih brojeva 45, 46, 47, 48 i 51. Dobiveni iznos ne moe biti vei od porezne obveze iskazane na rednom broju 44.

  VII. Porezna obveza nakon odbitka olakica, osloboenja i poticaja

  Redni broj 53: Porezna obveza (r. br. 44. r. br. 52.)

  Red. br. 53. = r.br. 44. r.br. 52.

  Porezna obveza moe biti jednaka ili vea od 0,00 kn.

  Redni broj 54: Uraunavanje poreza plaenog u inozemstvu (l. 30. Zakona)

  Sukladno l. 30. Zakona o porezu na dobit i l. 52. Pravilnika o porezu na dobit, ako tuzemni porezni obveznik obavlja djelatnost u inozemstvu preko poslovne jedinice ili ostvaruje prihode po nekoj drugoj osnovi na koje plaa porez na dobit ili njemu istovrsni porez, tako plaeni porez u inozemstvu uraunat e se u tuzemni porez do propisanog iznosa.

  Ako porezni obveznik plaa porez na dobit ili njemu istovrsni porez u vie razliitih drava, ukupno plaeni porezi uraunat e mu se u tuzemni porez do propisanog iznosa.

  Iznos inozemnog poreza koji se moe uraunati u tuzemni porez izraunava se tako da se na prihode ili dobit ostvarenu u inozemstvu primijeni tuzemna porezna stopa, te tako dobiveni iznos predstav-lja najvii iznos koji se moe uraunati. Ako je u inozemstvu porez plaen po stopi nioj od 20%, tada se u tuzemni porez uraunava stvarno plaeni porez.

  U svrhu koritenja prava na uraunavanje poreza plaenog u ino-zemstvu, uz poreznu prijavu prilae se dokaz o porezu plaenom u inozemstvu. Porezni obveznik podnosi nadlenoj ispostavi Porezne uprave i ovjerovljenu presliku porezne prijave podnesene u inozem-stvu (ovjerava porezno tijelo ili ovlateni porezni savjetnik), ovjerov-ljeni prijevod iste te dokaz o plaenom porezu u inozemstvu. Prema Uputi, ako se dokaz ne moe pribaviti do dana podnoenja porezne prijave, porezna prijava se ispravlja po pribavljenom dokazu u skladu s l. 66. Opeg poreznog zakona.

  Ako se dokaz o plaenom porezu ne moe pribaviti, podmiruje se porezna obveza u punom obraunanom iznosu. Ako porezni obveznik naknadno dostavi dokaz o plaenom porezu, ispravlja se porezna prijava u skladu s navedenom odredbom l. 66. do sada vaeeg Opeg poreznog zakona

  Ako sa dravom u kojoj je porezni obveznik ostvario dobit nije za-kljuen Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, postupak uraunavanja poreza plaenog u inozemstvu provodi se prema tu-zemnim propisima na sljedei nain:

  1) ako je porezni obveznik u inozemstvu platio vie poreza nego to proizlazi po tuzemnom obraunu, priznaje mu se samo iznos do visine tuzemne porezne stope

  2) ako je porezni obveznik u inozemstvu platio manje poreza nego to proizlazi prema tuzemnom obraunu, obvezan je uplatiti razliku.

  Redni broj 55: Porezna obveza (r. br. 53. r. br. 54.)

  Redni broj 55. = r.br. 53. r.br. 54.

 • 2 / 2013142

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  Porezna obveza za uplatu utvruje se tako da se od rednog broja 53 oduzme redni broj 54. Ako je redni broj 54 vei od rednog broja 53. tada se upisuje 0,00.

  Redni broj 56: Uplaeni predujmovi Prema Uputi, na ovom rednom broju iskazuje se iznos uplaenih

  predujmova do 5. veljae 2013. godine (koji se odnose na pret-hodnu godinu), pod uvjetom da porezni obveznik nema nepodmi-renih obveza poreza na dobit, po osnovi duga i kamata iz prethod-nih razdoblja. Ako postoje nepodmirenih obveze iz ranijih razdoblja, uplatama se, najprije, podmiruju kamate, zatim dug po starosti i tek na kraju obveze po osnovi predujma za 2012. godinu, u skladu s odredbama Opeg poreznog zakona.

  Redni broj 57: Razlika za uplatu (r.br. 55. r.br. 56.) Ova se redni broj popunjava ako je redni broj 55. vei od rednog

  broja 56.

  Redni broj 57. = r.br. 55. r.br. 56.

  Porezni obveznik duan je razliku poreza na dobit utvrenu po pore-znoj prijavi platiti s danom podnoenja porezne prijave.

  Redni broj 58: Razlika za povrat (r.br. 56. r.br. 55.) Ova se redni broj popunjava ako je redni broj 56. vei od rednog

  broja 55.

  Redni broj 58. = r.br. 56. r.br. 55.

  Ako je porezni obveznik tijekom godine uplatio predujma poreza na dobit vie nego to je duan po poreznoj prijavi, vie plaeni porez vraa mu se na njegov zahtjev ili se uraunava u predujmove slije-

  deeg razdoblja. Pismeno oitovanje o tome koje se dostavlja uz prijavu poreza na dobit moete vidjeti na kraju ovog lanka.

  Redni broj 59: Predujmovi za sljedee porezno razdoblje (r.br. 53 / broj mjeseci poslovanja u poreznom razdoblju za koje se podnosi prijava)

  Predujam poreza na dobit za 2013. godinu utvruje se na nain da se obveza poreza na dobit iskazana na rednom broju 53. podijeli s brojem mjeseci poslovanja u 2012. godini.

  Prema Uputi: nakon podnoenja porezne prijave porezni obve-znik plaat e predujmove poreza na dobit za 2013. godinu u visini utvrenoj po poreznoj prijavi. Porezni obveznici nisu duni uplaivati razlike predujmova za razdoblje od sijenja do oujka 2013. godine. Porezni obveznici koji tijekom godine nisu morali plaati predujmove jer su po poreznoj prijavi za 2011. godinu ostvarili gubitak, a za 2012. godinu ostvare dobit, poinju uplaivati predujmove za 2013. godinu po predaji porezne prijave, odnosno za travanj 2013. godine najka-snije do kraja svibnja 2013. godine. Dakle, prvi predujam za 2013. godinu po prijavi za 2012. godinu, plaa se za mjesec u kojemu je prijava predana Poreznoj upravi, ako je predana prije 1. travnja 2013. godine. Porezni obveznici koji su po poreznoj prijavi za 2011. godinu plaali predujmove, a u 2012. godini ostvarili porezni gubitak, poslije podnoenja porezne prijave nisu obvezni plaati predujmove za 2013. godinu.

  8. Primjeri popunjavanja Obrasca PD za 2012. godinu

  U nastavku dajemo 4 primjera popunjavanja Obrasca PD, i to: u primjeru 1. poduzetnik je ostvario porezni dobitak u 2012.

  godini (od toga jedan dio dobiti ostvarena je na podruju pod-ruja posebne dravne skrbi trea skupina),

  u primjeru 2. poduzetnik je ostvario porezni dobitak u 2012. godini, te ima preneseni porezni gubitak,

  u primjeru 3. poduzetnik je ostvario porezni gubitak u 2012. godini,

  u primjeru 4. poduzetnik je ostvario porezni gubitak u 2012. godini, te ima i preneseni porezni gubitak.

  Objavite svoje financijske izvjetaje u RiPup-uCijena: 980,00 kn + PDVTel.: 01 / 49 21 737

 • 1432 / 2013 143

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  OBRAZAC PD ZA 2012. GODINU

  R. Br. OPIS PRIMJER 1. PRIMJER 2. PRIMJER 3. PRIMJER 4.

  I. DOBIT / GUBITAK IZ RAUNA DOBITI I GUBITKA

  1. UkUPNI PRIHODI 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

  2. UkUPNI RASHODI 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00

  3. DOBIT (r. br. 1 r. br. 2) 1.800.000,00 1.800.000,00

  4. GUBITAK (r. br. 2 r. br. 1) 700.000,00 700.000,00

  II. POVEANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA

  5. Amortizacija (l. 12. st. 13., 16., 17.,18. i 19. Zakona) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

  6. 70% trokova reprezentacije (l. 7. st. 1. t. 3. Zakona) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

  7. 30 % trokova za osobni prijevoz (l. 7. st. 1. t. 4. Zakona) 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

  8. Manjkovi na imovini iznad visine utvrene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtnike komore (l. 7. st. 1. t. 5. Zakona) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

  9. Rashodi utvreni u postupku nadzora (l. 7. Zakona) 5.000,00 5.000,00 50.000,00 5.000,00

  10. Trokovi prisilne naplate poreza i drugih davanja (l. 7. st. 1. t. 6. Zakona) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

  11. Trokovi kazni za prekraje i prijestupe (l. 7. st. 1. t. 7. Zakona) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

  12 Zatezne kamate izmeu povezanih osoba (l. 7. st. 1. t. 8. Zakona) 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

  13. Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi (l. 7. st. 1. t. 9. Zakona) - - - -

  14. Rashodi darovanja iznad propisanih svota (l. 7. st. 1. t. 10. Zakona) 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00

  15. kamate na zajmove dioniara i lanova drutva (l. 8. Zakona) - - - -

  16. kamate izmeu povezanih osoba (l. 14. Zakona) - - - -

  17 Rashodi od nerealiziranih gubitaka (l. 7. st. 1. t. 1. Zakona) 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00

  18. Amortizacija iznad stopa propisanih (l. 12. st. 5. i 6. Zakona) - - - -

  19. Iznos poveanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrivanja porezne osnovice (l. 16. Zakona) - - - -

  20. Vrijednosno usklaenje i otpis potraivanja (l. 9. Zakona) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

  21. Vrijednosno usklaenje zaliha (l. 10. Zakona) 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

  22. Vrijednosno usklaenje financijske imovine (l. 10. Zakona) - - - -

  23. Trokovi rezerviranja (l. 11. Zakona) - - - -

  24. Poveanja porezne osnovice za sve druge rashode (l. 7. st. 1. t. 13. Zakona) i ostala poveanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

  25. Poveanja dobiti za ostale prihode i druga poveanja dobiti (l. 17. st. 5., 6. i 7. Zakona, l. 6. st. 7. Zakona i l. 12.a Pravilnika) 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

  26. UKUPNA POVEANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (red. br. 5 do 25) 344.500,00 344.500,00 389.500,00 344.500,00

  III. SMANJENJE DOBITI / POVEANJE GUBITkA

  27. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti (l. 6. st. 1. t.1. Zakona) 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

  28. Reinvestirana dobit (l. 6. st. 1. t. 6. Zakona i l. 12.a Pravilnika) 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

  29. Prihodi od naplaenih otpisanih potraivanja (l. 6. st. 1. t. 3. Zakona) 104.000,00 104.000,00 104.000,00 100.400,00

  30 Nerealizirani dobici i ostali rashodi ranijih razdoblja (l. 6 st. 1. t. 2. i st. 2. Zakona) 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00

  31. Smanjenje dobiti za ostale prihode 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

  32. Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrivanja porezne osnovice (l. 16. Zakona) - - - -

  33. Troak amortizacije koji ranije nije bio priznat (l. 6. st. 1. t. 4. Zakona) - - - -

  34. Ukupni iznos dravnih potpora, l. 6. st 1. t. 5. Zakona (r. br. 34.1. do r. br. 34.2.) 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00

 • 2 / 2013144

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  R. Br. OPIS PRIMJER 1. PRIMJER 2. PRIMJER 3. PRIMJER 4.

  34.1. Dravna potpora za obrazovanje i izobrazbu (l. 14. Pravilnika) 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00

  34.2. Dravna potpora za istraivako razvojne projekte (l. 15. Pravilnika) - - - -

  35. UKUPNA SMANJENJA DOBITI /POVEANJA GUBITKA (r. br. 27 do 34) 330.000,00 1.330.000,00 330.000,00 326.400,00

  IV. POREZNA OSNOVICA

  36. Dobit / gubitak nakon poveanja i smanjenja(r. br. 3 + 26 35) ili ( r. br. 4 26 + 35) 1.814.500,00 814.500,00

  37. Preneseni porezni gubitak (l. 17. Zakona) 0,00 500.000,00

  38. Porezna osnovica (r. br. 36 r. br. 37) 1.814.500,00 314.500,00

  V. POREZNI GUBITAk

  39. Dobit / gubitak nakon poveanja i smanjenja (r. br. 3 + r. br. 26 r. br. 35) ili (r. br. 4 r. br. 26 + r. br. 35) 640.500,00 681.900,00

  40. Preneseni porezni gubitak (l. 17. Zakona) 0,00 400.000,00

  41. Porezni gubitak za prijenos (r. br. 39 r. br. 40) 640.500,00 1.081.900,00

  VI. POREZNA OBVEZA

  42. Porezna osnovica (r. br. 38) 1.814.500,00 314.500,00

  43. Porezna stopa (l. 28. Zakona) 0,20 0,20

  44. Porezna obveza (r. br. 42 x r. br. 43) 362.900,00 62.900,00

  VII. POREZNE OLAkICE, OSLOBOENJA I POTICAJI

  45. Olakice i osloboenja za podruje posebne dravne skrbi, l. 6. st. 1 t. 5. Zakona (r. br. 45.1. + r. br. 45.2. + r. br. 45.3.) 25.000,00

  45.1. Osloboenja za podruje prve skupine (l. 42. Pravilnika)

  45.2. Olakice za podruje druge skupine (l. 42. Pravilnika)* 25.000,00

  45.3. Olakice za podruje tree skupine (l. 42. Pravilnika)

  46. Osloboenja na podruju Grada Vukovara (l. 42. Pravilnika)

  47. Olakice na brdsko-planinskim podrujima (l. 42. pravilnika)

  48. Olakice i osloboenja za porezne obveznike u slobodnim zonama (r. br. 48.1.+ r. br. 48.2 + r. br. 48.3)

  48.1. Iznos olakice za korisnike slobodne zone (l. 43. Pravilnika)

  48.2. Olakice za korisnike slobodne zone (l. 43. Pravilnika)

  48.3. Olakice za korisnike slobodne zone (l. 43. Pravilnika)

  49. Olakice prema l. 8. i 9. Zakonaw o poticanju investicija i unapreenju investicijskog okruenja i l. 43a. st. 1. Pravilnika (r. br. 49.1. + r. br. 49.2. + r. br. 49.3. + r. br. 49.4.)

  49.1. Iznos olakice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%

  49.2. Iznos olakice uz primjenu umanjene stope za 50%

  49.3. Iznos olakice uz primjenu umanjene stope za 75%

  49.4. Iznos olakice uz primjenu umanjene stope za 100%

  50. Olakice prema l. 27. Zakona o poticanju investicija i unapreenju investicijskog okruenja i l. 43a. st. 2. Pravilnika (r. br. 50.1. + r. br. 50.2. + r. br. 50.3. + r. br. 50.4.)

  50.1. Iznos olakice uz primjenu umanjene stope za 50% i/ili stope 10%

  50.2. Iznos olakice uz primjenu umanjene stope za 65% i/ili stope 7%

  50.3. Iznos olakice uz primjenu umanjene stope za 85% i/ili stope 3%

  50.4. Iznos olakice uz primjenu umanjene stope za 100% i/ili stope 0%

  51. Ukupni iznos poticanja investicija (r. br. 49. + r. br. 50.)

  52. Ukupni iznos olakica, osloboenja i poticaja (r. br. 45 + r. br. 46 + r.br.47 + r. br. 48 + r. br. 51) 25.000,00

 • 1452 / 2013 145

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  R. Br. OPIS PRIMJER 1. PRIMJER 2. PRIMJER 3. PRIMJER 4.

  VIII. POREZNA OBVEZA NAkON ODBITkA OLAkICA, OSLOBOENJA I POTICAJA

  53. Porezna obveza (r. br. 44 r. br. 52) 337.900,00 62.900,00 0,00 0,00

  54. Uraunavanje poreza plaenog u inozemstvu (l. 30. Zakona)

  55. Porezna obveza (r. br. 53 r. br. 54) 337.900,00 62.900,00 0,00 0,00

  56. Uplaeni predujmovi 150.000,00 50.000,00 50.000,00

  57. Razlika za uplatu (r. br. 55 r. br. 56) 187.900,00 12.900,00

  58. Razlika za povrat (r. br. 56 r. br. 55) 50.000,00

  59. Predujmovi za sljedee porezno razdoblje (red. br. 53/broj mjeseci poslovanja u poreznom razdoblju za koje se podnosi ova prijava) 28.158,33 5.241,67 0,00 0,00

  *Napomena: porezni obveznik ostvario je dobit samo u jednom dijelu na podruju posebne dravne skrbi druge skupine. Stoga porezno osloboenje za podruje posebne dravne skrbi druge skupine porezni obveznik je primijenio samo za dio dobiti koji je ostvaren na tom podruju.

  9. Primjer Izjave o nainu koritenja vie uplaenog predujma porezaAko je porezni obveznik tijekom godine uplatio predujma poreza na dobit vie nego to je duan po poreznoj prijavi, vie plaeni porez,

  sukladno l. 35. st. 5. Zakona o porezu na dobit, vraa mu se na njegov zahtjev ili se uraunava u predujmove slijedeeg razdoblja.Porezni obveznik duan je, prema l. 46. st. 2. Pravilnika o porezu na dobit, dati izjavu o nainu koritenja vie uplaenog predujma poreza

  na dobit.U nastavku dajemo primjer Izjave o koritenju vie uplaenog predujma poreza na dobit i Zahtjeva za povrat vie uplaenog predujma

  poreza na dobit.

  Naziv poduzetnika:___________________Adresa: ___________________________OIB: _____________________________

  Porezna uprava: ____________________Ispostava: _________________________

  Izjava o koritenju vie uplaenog predujma pore-za na dobit prema prijavi za 2012. godinu

  Iznos vie uplaenog predujma poreza na dobit prema prija-vi poreza na dobit za 2012. godinu (red. br. 58. Obrasca PD) u iznosu ______________ kn koristit emo, sukladno l. 35. st. 5. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04, 90/05, 57/06 i 146/08, 80/10 i 22/12), za podmirenje predujmova poreza na dobit u 2013. godini.

  U _____________ dana __________ 2013.

  Direktor drutva: MP

  ___________________

  Naziv poduzetnika:__________________Adresa: ___________________________OIB: ______________________________

  Porezna uprava: ____________________Ispostava: _________________________

  Zahtjev za povrat vie uplaenog predujma pore-za na dobit prema prijavi za 2012. godinu

  Molimo da nam, sukladno l. 35. st. 5. Zakona o porezu na do-bit (Nar. nov., br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12), izvrite povrat vie uplaenog predujma poreza na dobit pre-ma prijavi za 2012. godinu (red. br. 58. Obrasca PD) u iznosu _______________ kn.

  Povrat izvrite na na iro raun br. ___________________ kod __________ banke d.d.

  U _____________ dana __________ 2013.

  Direktor drutva: MP

  ___________________

Recommended

View more >