Prijava Poreza Na Dobit

 • Published on
  25-Dec-2015

 • View
  38

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prijava poreza na dobit, raunovodstvo i financije

Transcript

 • 2 / 2013102102

  Pore

  zi Igor Milinovi, mag. oec.

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.Prijava poreza na dobit za 2012. godinu sastavlja se na novom Obrascu PD koji je propisan Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 146/12). U nastavku dajemo cjelokupni praktini prikaz popunjavanja Obrasca PD za 2012. godinu po pojedinim pozicijama.

  1. Propisi na temelju kojih se sastavlja porezna prijava

  Osnovni propisi na temelju kojih se sastavlja prijava poreza na do-bit (Obrazac PD) su Zakon o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12) i Pravilnik o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12 i 146/12). Uz te propise, primjenjuje se i itav niz drugih kao to su:

  Zakon o raunovodstvu (Nar. nov., 109/07), Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvje-

  tavanja (Nar. nov., br. 30/08, 4/09, 58/11 i 140/11) Meunarodni standardi financijskog izvjetavanja (Nar. nov.,

  br. 136/09, 8/10, 18/10, 27/10, 65/10, 120/10, 58/11, 140/11, 15/12 i 118/12),

  Pravilnik o strukturi i sadraju godinjih financijskih izvjetaja (Nar. nov., br. 38/08, 12/09 i 130/10),

  Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04, 73/08 i 80/10, 109/11 OUSRH, 114/11 i 22/12),

  Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05, 96/06, 68/07 i 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11 i 61/12),

  Opi porezni zakon (Nar. nov., br.147/08, 18/11, 78/12 i 136/12),

  Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95 do 22/12),

  Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09 i 64/12),

  Zakon o slobodnim zonama (Nar. nov., br. 44/96, 92/05 i 85/08),

  Pravilnik o nainu izrauna izvrenih ulaganja i iskoritenih pot-pora za ulaganje i o nainu ostvarivanja porezne povlastice za korisnike slobodnih zona (Nar. nov., br. 122/08, 33/10 i 52/10),

  Zakon o podrujima posebne dravne skrbi (Nar. nov., br. 86/08 i 57/11),

  Zakon o brdsko-planinskim podrujima (Nar. nov., br. 12/02, 32/02 i 117/03, 42/05, 90/05 i 80/08),

  Pravilnik o nainu ostvarivanja porezne olakice obveznika po-reza na dobit na brdsko planinskom podrujima (Nar. nov., br. 53/09 i 122/10),

  Pravilnik o nainu ostvarivanja porezne olakice obveznika po-reza na dobit na podrujima posebne dravne skrbi (Nar. nov. br. 53/09 i 122/10),

  Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara (Nar. nov., br.44/01, 90/05, 80/08 i 38/09),

  Pravilniku o nainu ostvarivanja porezne olakice obveznika poreza na dobit na podruju Grada Vukovara (Nar. nov., br. 53/09 i 122/10),

  Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (Nar. nov., br. 45/07),

  Zakon o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 138/06 i 61/11), Uredba o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 64/07), Zakon o poticanju investicija i unapreenju investicijskog

  okruenja (Narodne novine broj 111/12), Zakon o dravnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Nar. nov.,

  br. 109/07, 134/07 i 152/08), Pravilnik o sadraju evidencije dravne potpore za obrazovanje

  i izobrazbu (Nar. nov., br. 12/08 i 13/09), Odluka o karti regionalnih potpora (Nar. nov., br. 52/08), Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar.

  nov., br. 123/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09 i 61/11), Pomorski zakonik (Nar. nov., br. 181/04, 76/07 i 146/08), Zakon o trgovakim drutvima (Nar. nov., br. 111/93 do

  111/12), Pravilnik o dravnoj potpori za istraivako -razvojne projekte

  (Nar. nov., br. 116/07),

 • 1032 / 2013 103

  Pore

  ziIgor Milinovi, mag. oec.

  Uredba o izdacima za slubena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima dravnog prorauna priznaju u materijalne troko-ve (Nar. nov., br. 50/92 i 73/93),

  Odluka o visini dnevnice za slubeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava dravnog prorau-na (Nar. nov., br. 8/06),

  i drugi propisi.Za sastavljanje Obrasca PD bitna je i Uputa o sastavljanju i pod-

  noenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obraunavanju poreza na dobit po godinjem obraunu za 2012. godinu, klasa: 410-01/12-01/3424, Ur.br: 513-07-21-01/12-1, od 28.12.2012. (u nastavku teksta: Uputa).

  2. Obveznici predaje prijave poreza na dobit

  Obveznici poreza na dobit, prema Uputi, su: trgovaka drutva i druge pravne osobe, rezidenti Republike

  Hrvatske koji gospodarsku djelatnost obavljaju samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi,

  tuzemne poslovne jedinice inozemnih poduzetnika (nereziden-ti), ukljuujui i poslovne jedinice kojima je mjesto poslovanja u slobodnoj zoni,

  fizike osobe koje su izjavile da e plaati porez na dobit umje-sto poreza na dohodak te imaju rjeenje Porezne uprave da su obveznici poreza na dobit ,

  fizike osobe koje ispunjavanju uvjete iz lanka 2. stavka 4. Zakona odnosno fizike osobe koje su obveznici poreza na do-bit po sili zakona,

  poduzetnici koji nisu posebno navedeni niti su obveznici pore-za na dohodak prema odredbama Zakona o porezu na doho-dak i Pravilnika o porezu na dohodak, a ija se dobit ne opore-zuje drugdje,

  drutva u steaju, ustanove (obrazovne, odgojne, zdravstvene, socijalne, kul-

  turne, umjetnike, znanstvene i druge) kojima osnivai nisu drava ili jedinice podrune (regionalne) samouprave,

  ostali porezni obveznici koji su ispunili propisane uvjete, kao to su dravne ustanove, ustanove jedinica podrune (regi-onalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, dravni zavodi, vjerske zajednice, politike stranke, sindikati, komore, udruge, umjetnike udruge, dobrovoljna vatrogasna drutva, zajednice tehnike kulture, turistike zajednice, sport-ski klubovi, sportska drutva i savezi, zaklade i fundacije, ako im je Porezna uprava donijela rjeenje da su obveznici poreza na dobit za obavljanje gospodarske djelatnosti.

  3. Porezni obveznici koji ne predaju poreznu prijavu

  Porezni obveznici koji nakon registracije u trgovakom registru nikada nisu obavljali poduzetniku djelatnost, nemaju eviden-tirani promet na iro raunu i nemaju evidentirane poslovne promjene u poslovnim knjigama (osim prometa pri uplati ili unosu temeljnog kapitala), nisu duni sastaviti prijavu poreza na dobit. Ti porezni obveznici moraju u nadlenu ispostavu Porezne uprave pre-ma svome sjeditu dostaviti izjavu da od datuma registracije nisu obavljali poduzetniku djelatnost. Primjer izjave dajemo u nastavku.

  Naziv poduzetnika: _______________Adresa: ________________________OIB: ___________________________ Porezna uprava: _________________Ispostava: ______________________Adresa:________________________

  I Z J A V A ___________________ od dana _______________ kada je (naziv poduzetnika) (datum registracije) izvrena registracija u trgovakom registru nije obavljao podu-zetniku djelatnost, nema prometa na iro raunu i nema eviden-tiranih poslovnih promjena u poslovnim knjigama.Izjava se daje u svrhu oslobaanja od obveze predaje prijave po-reza na dobit za 2012. godinu.

  U _____________ dana ___________ god.

  Direktor drutva:M.P. __________________

  Meutim, porezni obveznici koji tijekom 2012. godine nisu obav-ljali poduzetniku djelatnost, ali su je obavljali u prethodnim razdo-bljima OBVEZNI su sastaviti prijavu poreza na dobit za 2012. godinu.

  4. Predaja porezne prijave Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012. godinu predaje se

  najkasnije do 30.4.2013., osim za porezne obveznike kojima je Po-rezna uprava donijela rjeenje po kojemu je porezno razdoblje nije kalendarska godina.

  Porezni obveznik duan je razliku poreza na dobit utvrenu po pore-znoj prijavi platiti s danom podnoenja porezne prijave.

  Prijava poreza na dobit predaje se u 1 primjerku u nadlenu ispo-stavu Porezne uprave prema sjeditu pravne osobe, odnosno prebi-valitu ili uobiajenom boravitu fizike osobe.

  Porezna prijava moe se predati neposredno u ispostavi Porezne uprave ili potom. Porezni obveznik koji je prema raunovodstve-nim propisima razvrstan u velike i srednje poduzetnike, sukladno l. 35. st. 3. Zakona i l. 46. st. 3. Pravilnika, obvezno podnosi prijavu poreza na dobit elektronikim putem u okviru sustava e-porezna na nain propisan posebnim propisima, te tehnikim i ostalim uputama.

  Takoer, elektronikim putem (putem sustave e-porezna) obvezni su podnijeti prijavu poreza na dobit za 2012. godinu i svi obveznici poreza na dodanu vrijednost.

  Ostali porezni obveznici mogu poreznu prijavu predati neposredno u ispostavi Porezne uprave ili poslati potom preporueno ili u okviru elektronikih usluga Porezne uprave sustava ePorezna.

  U Poreznu upravu dostavlja se: Prijava poreza na dobit (Obrazac PD), Raun dobiti i gubitka (Obrazac POD-RDG) i Bilanca (POD-

  BIL) ako nisu dostavljeni u propisanim rokovima FINA-i. Meutim, Porezna uprava moe zatraiti dostavu Bilance i Ra-una dobiti i gubitka uz prijavu poreza na dobit neovisno o tome to su isti dostavljeni i Financijskoj agenciji. Iznimno, porezni obveznici koji dostavljaju prijavu poreza na dobit prije predaje Bilance i Rauna dobiti i gubitka Financijskoj agenciji, uz po-reznu prijavu trebaju dostaviti Bilancu te Raun dobiti i gubitka.

  Takoer, dostavljaju se i slijedei prilozi (ako za to postoji osnov):

 • 2 / 2013104

  Pore

  zi

  Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

  izjava o nainu koritenja vie plaenog poreza, ako je pre-dujmovima plaeno vie poreza nego to je obraunano u po-reznoj prijavi,

  pregled prenesenih poreznih gubitaka po godinama, Obrazac TZ obraun lanarine turistikoj zajednici, Obrazac PDV-K (konani obraun PDV za 2012.), Obrazac SR obraun indirektne spomenike rente, Obrazac KD obraun komorskog doprinosa, podnose ga fizi-

  ke osobe obrtnici koji su obveznici poreza na dobit, odluka o uporabi dobiti ostvarene u poreznom razdoblju za

  koju se podnosi prijava poreza na dobit, ukljuivo i dobit koja se reinvestira, te pregled stanja kapitala i rezervi nakon to je u sudskom registru proveden postupak poveanja temeljnog kapitala reinvestiranom dobiti, a ako to nije mogue uz prijavu poreza na dobit dostavlja se najkasnije u roku od est mjeseci od proteka roka za podnoenje prijave poreza na dobit,

  pregled podataka o sredstvu odnosno imovini (vie pojanje-no uz redni broj 5. Obrasca PD)

  evidencija o isplaenim i podmirenim predujmovima dobiti iz l. 35.a st. 4. Pravilnika (detaljnije pojanjeno u okviru toke 4.1. ovog lanka),

  korisnici olakica, osloboenja, povlastica i poticaja dostavljaju obraune za iznose koritenih olakica, osloboenja, povla-stica i poticaja,

  porezni obveznici koji koriste pravo na dravnu potporu za ob-razovanje i izobrazbu prilau pregled opravdanih trokova obrazovanja i izobrazbe i izraun dravne potpore za obra-zovanje i izobrazbu,

  porezni obveznici koji ostvaruju pravo na koritenje poreznih olakica, a obavljaju djelatnost (osim poljoprivrede i ribarstva) na podruju posebne dravne skrbi ili podruju Grada Vu-kovara prilau Potvrdu nadlenog Ministarstva regionalnog ra-zvoja, umarstva i vodnog gospodarstva o stjecanju prava na poreznu olakicu u kojoj se utvruje maksimalni iznos porezne olakice koja se moe iskoristiti u poreznom razdoblju, te godi-nje izvjee o koritenju olakica,

  porezni obveznici koji ostvaruju pravo na koritenje poreznih olakica, a obavljaju djelatnost poljoprivrede i ribarstva na po-druju posebne dravne skrbi, brdsko-planinskom podruju ili podruju Grada Vukovara prilau isprave kojima se dokazuje ostvarivanje prava na poreznu olakicu,

  porezni obveznici koji koriste olakice iz Zakona o poticanju ulaganja (Nar. nov. br. 73/00) prilau, uz potvrdu nadlenog mi-nistarstva o statusu nositelja poticajnih mjera i godinja izvjea o koritenju poticajnih mjera sukladno lanku 10. toga Zakona

  porezni obveznici koji koriste olakice prema Zakonu o potica-ju ulaganja (Nar. nov. br. 138/06 i 61/11), uz potvrdu Mini-starstva gospodarstva, rada i poduzetnitva o statusu nositelja poticajnih mjera, prilau i godinja izvjea o koritenju poti-cajnih mjera sukladno lanku 13. stavcima 5. i 6. navedenog Zakona o poticaju ulaganja,

  porezni obveznici koji koriste olakice prema Zakonu o potica-nju investicija i unapreenju investicijskog okruenja (Nar. nov. br. 111/12), uz potvrdu nadlenog ministarstva o statusu nositelja poticajnih mjera, prilau i godinje pisano izvjee sukladno lanku 17. stavcima 4. i 5. navedenoga Zakona o poti-canju investicija i unapreenju investicijskog okruenja

  porezni obveznici korisnici slobodnih zona koji ostvaruju pravo na koritenje poreznih osloboenja i olakica sukladno Zakonu o slobodnim zona i Pravilniku o nainu izrauna izvrenih ulaganja

  i iskoritenih potpora za ulaganje i o nainu ostvarenja porezne povlastice za korisnike slobodnih zona, prilau presliku potvrde o statusu nositelja porezne povlastice za izvrena ulaganja ko-risnika slobodne zone odnosno presliku potvrde o statusu nosi-telja porezne povlastice za korisnika slobodne zone, te godinje izvjee o koritenju potpora za korisnika slobodne zone,

  porezni obveznici koji koriste pravo na dravnu potporu za istra-ivako-razvojne projekte sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a prema odredbi lanka 4. stavka 2. Pravilnika o dravnoj potpori za istraivako-razvojne projekte za svaki projekt prilau presliku Obrasca 1, potvrdu Mi-nistarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Obrazac 2, te izraun dravne potpore za istraivako-razvojne projekte

  fizike osobe koje su postali obveznici poreza na dobit od 1. sijenja 2012., poetnu bilancu na dan 1. sijenja 2012.,

  u sluaju statusnih promjena Bilancu, Raun dobiti i gubitka s danom koji prethodi nadnevku nastanka statusne promje-ne, rjeenje o upisu statusne promjene u trgovaki registar, te ugovor o statusnoj promjeni (na koji nain je provedena i na koji nain se preuzima imovina),

  poduzetnici koji obavljaju poduzetniku djelatnost u inozemstvu i na poreznoj prijavi su iskazali uraunavanje poreza plaenog u inozemstvu dostavljaju dokaze o porezu plaenom u inozem-stvu i obraune koji su dostavljeni inozemnim poreznim vlastima,

  obveznici koji su registrirani i obavljaju brodarsku djelatnost sukladno Pomorskog zakonika, dostavljaju obraun dobiti ostvarene od iskoritavanja brodova u meunarodnoj plovidbi,

  tuzemni isplatitelji koji su plaali naknade inozemnim osobama, koje nisu fizike osobe, a koje se oporezuju porezom po od-bitku, dostavljaju preglede svih isplaenih naknada s poda-cima o nazivu inozemnog primatelja, datumu i iznosu isplate i uplaenom porezu kao i primijenjenoj stopi poreza po odbitku, istodobno s predajom porezne prijave poreza na dobit (l. 51. st. 11. Pravilnika o porezu na dobit). U nastavku dajemo primjer mogueg izgleda pregleda isplaenih naknada inozemnim pri-mateljima koji se oporezuju porezom po odbitku:

  Naziv poduzetnika: ________________Adresa: ________________________OIB: ___________________________

  Porezna uprava: __________________Ispostava: ________________...

Recommended

View more >