PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA GODINU - 2 - 4. podaci o dohotku i plaĆenom predujmu poreza i prireza (u kunama i lipama) 4.1. dohodak od nesamostalnog rada 4.2. dohodak od samostalne djelatnosti

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA

  PODRUNI URED___________________

  ISPOSTAVA ________________________

  PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA _____ GODINU 1. OPI PODACI

  1.1. IME I PREZIME / IME RODITELJA: 1.2. ADRESA (mjesto, ulica i kuni broj):

  1.3. OIB: Telefon:

  1.4. UMIROVLJENIK (zaokruiti): DA / NE Razdoblje: Od Do

  1.5. Potpomognuta podruja i podruje Grada Vukovara (zaokruiti podruje): P1 P 2 1

  1.6. PROMJENA PREBIVALITA/UOBIAJENOG BORAVITA TIJEKOM GODINE

  R. br.

  Razdoblje Drava Mjesto Ulica i kuni broj Potpom. podruja i

  Grad Vukovar

  1. od do

  2. od do

  3. od do

  1.7. INVALID I HRVATSKI RATNI VOJNI INVALID IZ DOMOVINSKOG RATA (HRVI)

  R. br.

  Razdoblje invalidnosti HRVI DA /

  NE oznaka invalidnosti

  2 (zaokruiti)

  postotak invalidnosti

  (ispunjava HRVI)

  1. od do

  I I*

  2. od do I I

  *

  1.8. BROJ RAUNA:

  OTVOREN U (NAZIV I SJEDITE):

  1.9. PODACI O OPUNOMOENIKU / POREZNOM SAVJETNIKU

  1.9.1. NAZIV / IME I PREZIME:

  1.9.2. ADRESA SJEDITA / PREBIVALITA / BORAVITA:

  1.9.3. OIB:

  3. PODACI O UVEANJU OSOBNOG ODBITKA ZA IZNOS

  3.1. PLAENE DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U TUZEMSTVU

  3.2. DANA DAROVANJA

  3.3. UKUPNO (3.1. +3. 2.)

  1 Potpomognuta podruja i podruje Grada Vukovara: P1 podruja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti

  prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i podruje Grada Vukovara utvrenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju

  Grada Vukovara; P2 podruja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom

  razvoju Republike Hrvatske 2 oznaka invalidnosti: I* - 100% invalidnost ili pravo na tuu pomo i njegu zbog invalidnosti.

  2. PODACI O UZDRAVANIM LANOVIMA UE OBITELJI

  R.

  br. IME I PREZIME/SRODSTVO OIB

  POTPOMOGNUTA

  PODRUJA I

  GRAD VUKOVAR (P1 i P2)

  INVALID

  (I ili I*)

  RAZDOBLJE KORITENJA

  OD / DO

  OSOBNI ODBITAK DIJELI SE S

  OSOBOM

  OIB

  POSTOTAK

  OSOBNOG

  ODBITKA

  1. 2.

  3. 4. 5. 6. 7.

 • - 2 -

  4. PODACI O DOHOTKU I PLAENOM PREDUJMU POREZA I

  PRIREZA (u kunama i lipama)

  4.1. DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA 4.2. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI 4.3. DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA 4.4. DOHODAK OD KAPITALA 4.5. DOHODAK OD OSIGURANJA 4.6. DRUGI DOHODAK 4.7. INOZEMNI DOHODAK

  4.1. DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA (PLAA I MIROVINA)

  4.1.1. PLAA (prema obrascima IP)

  R. br. OIB POSLODAVCA /

  ISPLATITELJA

  UKUPNI IZNOS

  PRIMITKA

  OBVEZNI DOPRINOSI

  IZ PLAE DOHODAK

  UPLAENI

  POREZ I PRIREZ

  1 2 3 4 5 (3-4) 6

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  UKUPNO 4.1.1.

  4.1.2. MIROVINA (prema obrascima IP / potvrdama isplatitelja)

  R. br. OIB

  ISPLATITELJA

  RAZDOBLJE

  OSTVARIVANJA

  UKUPNI IZNOS

  MIROVINE

  OBVEZNI

  DOPRINOSI IZ

  MIROVINE

  DOHODAK UPLAENI

  POREZ I PRIREZ

  1 2 3 4 5 6 (4-5) 7

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  UKUPNO 4.1.2.

  4.1.3. UKUPNO DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA, UPLAENI

  POREZ I PRIREZ (4.1.1.+ 4.1.2.)

  4.1.4. OSTVARENI DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA (PLAE I/ILI MIROVINE) NA KOJI SE NE

  PLAA POREZ NA DOHODAK PREMA STUPNJU INVALIDNOSTI HRVI

  R.

  br. STUPANJ INVALIDNOSTI HRVI IZNOS DOHOTKA

  UDIO (4.1.4. stup.3. / sveukupni dohodak

  pod 5.)

  u postotku 1 2 3 4

  1.

  2.

 • - 3 -

  DIO SD

  4.2. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OBRTA, SLOBODNIH ZANIMANJA,

  POLJOPRIVREDE I UMARSTVA I DJELATNOSTI KOJE SE OPOREZUJU KAO SAMOSTALNA

  DJELATNOST (prema pregledu primitaka i izdataka)

  OIB POREZNOG OBVEZNIKA:

  4.2.1. DOHODAK/ GUBITAK U TEKUOJ GODINI

  R.

  br.

  DOHODAK/

  GUBITAK

  POJEDINCA

  UMANJENJA DOHOTKA

  /UVEANJE GUBITKA

  POJEDINCA

  (ukupno. pod 4.2.4.stup.3)

  ZAJEDNIKI DOHODAK

  GUBITAK

  (< 0)

  DOHODAK

  (> ili = 0)

  UPLAENI

  POREZ I

  PRIREZ

  OIB nositelja

  zajednike

  djelatnosti

  IZNOS DOHOTKA/

  GUBITKA

  1 2 3 4 5 6 (23+5) 7 (23+5) 8

  1.

  2.

  3.

  UKUPNO 4.2.1.

  4.2.2. UMANJENJE ZA PRENESENI GUBITAK (4.2.5. stup. 4)

  4.2.3. UKUPNO DOHODAK (4.2.1. stup. 7. 4.2.2.), UPLAENI POREZ I

  PRIREZ

  4.2.4. UMANJENJA DOHOTKA POJEDINCA

  R.

  br. UMANJENJE DOHOTKA ZA IZNOS

  1 2 3

  1. PLAE NOVOZAPOSLENIH OSOBA

  2. DRAVNE POTPORE ZA NAUKOVANJE ZA OBRTNIKA ZANIMANJA

  3. DRAVNE POTPORE ZA OBRAZOVANJE I IZOBRAZBU

  4. IZDATKE ISTRAIVANJA I RAZVOJA

  UKUPNO 4.2.4.

  4.2.5. GUBITAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI ZA PRIJENOS

  R.

  br. GODINA

  IZNOS

  PRENESENOG

  GUBITKA

  UMANJENJE

  GUBITKA U

  TEKUOJ GODINI

  IZNOS GUBITKA U

  TEKUOJ GODINI (POD

  4.2.1. STUP. 6) GUBITAK ZA PRIJENOS

  1 2 3 4 5 6 {(3-4) ili (3+5)}

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  4.2.6. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OSTVAREN NA POTPOMOGNUTIM PODRUJIMA I

  PODRUJU GRADA VUKOVARA ZA KOJI SU PROPISANE OLAKICE

  R.

  br. POTPOMOGNUTA PODRUJA I PODRUJE GRADA VUKOVARA IZNOS DOHOTKA

  UDIO (4.2.6. stup.3. /

  sveukupni dohodak pod 5.)

  u postotku

  1 2 3 4

  1 PRVA SKUPINA I GRAD VUKOVAR

  2 DRUGA SKUPINA

 • - 4 -

  DIO I, K, O, D i INOZEMNI DOHODAK

  4.3. DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA (prema rjeenju Porezne uprave,

  pregledu primitaka i izdataka i potvrdama isplatitelja)

  OIB POREZNOG OBVEZNIKA:

  R. br. DOHODAK POJEDINCA

  ZAJEDNIKI DOHODAK UKUPAN

  DOHODAK

  UPLAENI

  POREZ I PRIREZ OIB nositelja zajednike

  djelatnosti IZNOS

  1 2 3 4 5 (2+4) 6

  1.

  2.

  3.

  4.3.1. UKUPNO DOHODAK OD IMOVINE, IMOVINSKIH PRAVA,

  UPLAENI POREZ I PRIREZ

  4.4. DOHODAK OD KAPITALA

  4.4.1. PODACI O DIVIDENDI I UDJELU U DOBITI (prema potvrdama isplatitelja)

  R. br. OIB ISPLATITELJA PRIMITAK

  NEOPOREZIVI DIO

  PRIMITKA

  (do 12.000,00 kn)

  DOHODAK UPLAENI POREZ I

  PRIREZ

  1 2 3 4 5 (3-4) 6

  1.

  2.

  3.

  UKUPNO 4.4.1.

  R. br. OIB ISPLATITELJA DOHODAK UPLAENI POREZ I

  PRIREZ

  1 2 3 4

  4.4.2. PODACI O KAMATAMA (prema potvrdama isplatitelja)

  1.

  2.

  3.

  UKUPNO 4.4.2.

  4.4.3. PODACI O IZUZIMANJIMA (prema potvrdama isplatitelja)

  1.

  UKUPNO 4.4.3.

  4.4.4. PODACI O DOHOTKU OD DODJELE I OPCIJSKE KUPNJE DIONICA (prema potvrdama isplatitelja)

  1.

  UKUPNO 4.4.4.

  4.4.5. UKUPNO DOHODAK OD KAPITALA, UPLAENI

  POREZ I PRIREZ

  (4.4.1. + 4.4.2. + 4.4.3. + 4.4.4.)

  4.5. DOHODAK OD OSIGURANJA (prema potvrdama isplatitelja)

  R. br. OIB ISPLATITELJA DOHODAK UPLAENI POREZ I PRIREZ

  1 2 3 4

  1.

  2.

  3.

  4.5.1. UKUPNO DOHODAK OD OSIGURANJA,

  UPLAENI POREZ I PRIREZ

 • - 5 -

  4.6. DRUGI DOHODAK (prema potvrdama isplatitelja)

  R. br. DRUGI DOHODAK PO OSNOVI PRIMICI IZDACI

  OBVEZNI

  DOPRINOSI IZ

  PRIMITAKA

  DOHODAK UPLAENI

  POREZ I PRIREZ

  1 2 3 4 5 6 (3-4-5) 7

  1. PRIMITAKA LANOVA

  SKUPTINA I NADZORNIH

  ODBORA

  2. AUTORSKIH NAKNADA

  3.

  umjetnikih, artistikih, zabavnih,

  sportskih, knjievnih, likovnih

  djelatnosti, te djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i

  zabavnim priredbama

  NEREZIDENATA

  4. primitaka trgovakih putnika,

  agenata, akvizitera, sportskih sudaca i delegata i dr.

  5.

  primitaka u naravi, nagrada uenicima, primitaka uenika i

  studenata za rad preko udruga,

  stipendija, nagrada, naknada iznad propisanih iznosa .

  6. NAKNADA UMJETNIKA I KULTURNIH DJELATNIKA (za

  isporueno umjetniko djelo)

  7. PRIMITAKA PROFESIONALNIH

  NOVINARA, UMJETNIKA I

  SPORTAA

  8. OSTALIH PRIMITAKA

  4.6.9. UKUPNO DRUGI DOHODAK, UPLAENI POREZ I PRIREZ (od r.br. 1.

  do r.br. 8.)

  4.7. INOZEMNI DOHODAK (prema potvrdama inozemnih isplatitelja i vlastitim evidencijama)

  R. br. IZVOR DOHOTKA DRAVA IZVORA DOHODAK UPLAENI POREZ I PRIREZ

  TUZEMNI INOZEMNI

  1 2 3 4 5 6

  1.

  2.

  3.

  4.7.1. UKUPNO INOZEMNI DOHODAK I UPLAENI

  POREZ I PRIREZ

 • - 6 -

  5. SVEUKUPNO DOHODAK, UPLAENI POREZ

  I PRIREZ (u kunama i lipama) ( 4.1.3. + 4.2.3. stup. 7 i 8 + 4.3.1. + 4.4.5. + 4.5.1. + 4.6.9. + 4.7.1.

  stup. 4 i 5)

  DOHODAK UPLAENI POREZ I

  PRIREZ

  6. PODACI O OLAKICAMA, OSLOBOENJIMA I POTICAJIMA

  R.

  br. OPIS IZNOS (u kunama i lipama)

  1 2 3

  1. NEOPOREZIVI PRIMICI UMJETNIKA (l. 24 st. 2. Pravilnika)

  2. NEOPOREZIVI DIO UMJETNIKOG HONORARA (l. 46. st. 5. Pravilnika)

  3. POREZNO PRIZNATI IZDACI REPREZENTACIJE (l. 22. st. 1. t. 1. Zakona)

  4. RAZLIKA OSOBNOG ODBITKA (l. 36. st. 1. i 2. Zakona u odnosu na l. 54.

  Zakona)

  5. UMANJENJE POREZA ZA OLAKICU HRVI (l. 53. st. 1. Zakona)

  6. UMANJENJE POREZA ZA OLAKICE NA POTPOMOGNUTIM PODRUJIMA I

  PODRUJU GRADA VUKOVARA (l. 55. Zakona)

  7. POPIS PRILOENIH ISPRAVA

  8. NAPOMENE POREZNOG OBVEZNIKA / OPUNOMOENIKA / POREZNOG SAVJETNIKA

  ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMIM VLASTITIM POTPISOM

  NADNEVAK |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

  (potpis poreznog obveznika/ opunomoenika/ poreznog savjetnika)

 • PRILOG UPO (u kunama i lipama)

  9.5.5. GODINJI POREZ PO STOPI 12% (9.5.2. x 12%)

  9.5.6. GODINJI POREZ PO STOPI 25% (9.5.3. x 25%)

  9. UTVRIVANJE POREZA I PRIREZA ZA ___2014.______ GODINU

  9.1. IZNOS DIJELA OSOBNOG ODBITKA ZA POREZNOG OBVEZNIKA I UZDRAVANE LANOVE

  MJESEC

  UKUPNI FAKTOR IZNOS OSOBNOG ODBITKA IZVAN

  POTPOMOGNUTIHPODRUJA I PODRUJA

  GRADA VUKOVARA

  IZNOS OSOBNOG ODBITKA NA POTPOMOGNUTIM PODRUJIMA I PODRUJU

  GRADA VUKOVARA OSOBNI

  ODBITAK UMIROVLJENIKA

  (3.400,00)

  IZNOS MJESENOG

  OSOBNOG ODBITKA

  IZVAN POTPOMOGN

  UTIH PODRUJA I PODRUJA

  GRADA VUKOVARA

  NA POTPOMOGNUTIM

  PODRUJIMA I PODRUJU

  GRADA VUKOVARA

  P1 P2 P1 (3.200,00) P2 (2.700,00)

  1 2 3 4 5 (st. 2 x2.200,00) 6

  (st.3 x 3.200,00) 7

  (st.4 x 2.700,00) 8 9

  (5+6+7+8)

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

  IX. X. XI. XII.

  UKUPNO 9.1. 9.2. IZNOS DIJELA OSOBNOG ODBITKA ZA PLAENE DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U TUZEMSTVU I DANA DAROVANJA (pod 3.3.) 9.3. UKUPNO GODINJI OSOBNI ODBITAK (9.1.+ 9.2.)

  9.4. UTVRIVANJE GODINJE POREZNE OSNOVICE

  9.4.1. SVEUKUPNI GODINJI DOHODAK (pod 5.)

  9.4.2. UKUPNI GODINJI OSOBNI ODBITAK (pod 9.3.) < ili = 9.4.1.

  9.4.3. GODINJA POREZNA OSNOVICA (9.4.1. - 9.4.2.)

  9.5. UTVRIVANJE GODINJEG POREZA I PRIREZA

  9.5.1. GODINJA POREZNA OSNOVICA (9.4.3.)

  9.5.2. DIO POREZNE OSNOVICE DO 26.400,00 kn ZA PRIMJENU STOPE 12%

  9.5.3. DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 26.400,00 kn DO 105.600,00 kn ZA PRIMJENU STOPE 25% (NA IDUIH 79.200,00 kn)

  9.5.4. DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 105.600,00 kn ZA PRIMJENU STOPE 40%

 • 9.5.7. GODINJI POREZ PO STOPI 40% (9.5.4. x 40%)

  9.5.8. UKUPNI GODINJI POREZ (9.5.5.+ 9.5.6.+ 9.5.7.)

  9.5.9. GODINJI PRIREZ (9.5.8. x stopa prireza)

  9.6. UTVRIVANJE RAZLIKE POREZA I PRIREZA

  9.6.1. GODINJA OBVEZA POREZA I PRIREZA (9.5.8.+ 9.5.9.)

  9.6.2. PROSJENA POREZNA STOPA (9.6.1./5.*100)

  9.6.3. DOHODAK IZ INOZEMSTVA IZUZET OD OPOREZIVANJA

  9.6.4.UKUPNI OPOREZIVI DOHODAK (ukupni dohodak pod 5. dohodak iz inoz. pod 9.6.3.)

  9.6.5. GODINJA OBVEZA POREZA I PRIREZA (9.6.2.*9.6.4.)

  9.6.6. UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI NA POTPOMOGNUTOM PODRUJU PRVE SKUPINE I PODRUJU GRADA VUKOVARA1

  9.6.7. UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI NA POTPOMOGNUTOM PODRUJU DRUGE SKUPINE2

  9.6.8. UKUPNO UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI (9.6.6.+ 9.6.7.)

  9.6.9. UMANJENJE ZA OLAKICU HRVI3

  9.6.10. GODINJA OBVEZA POREZA I PRIREZA (9.6.5. - 9.6.8. - 9.6.9.)

  9.6.11. UPLAENI PREDUJAM POREZA I PRIREZA U TUZEMSTVU (pod 5.)

  9.6.12. UPLAENI POREZ U INOZEMSTVU (pod 4.7.1. stup.6)

  9.6.13. UPLAENI POREZ U INOZEMSTVU KOJI SE MOE ODBITI (= ili < 9.6.12.)

  9.6.14. UKUPNO UPLAENI POREZ I PRIREZ (9.6.11.+ 9.6.13.)

  9.6.15. RAZLIKA POREZA I PRIREZA ZA UPLATU (9.6.10. - 9.6.14.)

  9.6.16. RAZLIKA POREZA I PRIREZA ZA POVRAT (9.6.14. - 9.6.10.)

  1 Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.5. = [(godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.5.) * (postotak iz 4.2.6. stup.4. grada Vukovara i prve skupine)] * 100% 2 Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.5. = [(godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.5.) * (postotak iz 4.2.6. stup.4. druge skupine)] * 50% 3 Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.5. = [(godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.5.) * (postotak iz 4.1.4.) ] * postotak invalidnosti. Ako se stupanj invalidnosti mijenja tijekom godine, umanjenje godinje obveze poreza i prireza izraunava se posebno za pojedini stupanj invalidnosti te se dobiveni iznosi zbrajaju i upisuju. - 2 -

Recommended

View more >