PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA GODINU - Porezna NA DOHODAK- 2 - 4. podaci o dohotku i plaĆenom predujmu poreza i prireza (u kunama i lipama) 4.1. dohodak od nesamostalnog rada 4.2. drugi dohodak 4.3

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    214

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>REPUBLIKA HRVATSKA </p><p>MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA </p><p>PODRUNI URED___________________ </p><p>ISPOSTAVA ________________________ </p><p>PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA ______ GODINU </p><p>1. OPI PODACI </p><p>1.1. IME I PREZIME / IME RODITELJA: 1.2. ADRESA (mjesto, ulica i kuni broj): </p><p>1.2.1. Telefon: 1.2.2. Adresa elektronike pote: </p><p>1.3. OIB: </p><p>1.4. Potpomognuta podruja1 i podruje Grada Vukovara (zaokruiti): DA / NE </p><p>1.5. PROMJENA PREBIVALITA/UOBIAJENOG BORAVITA TIJEKOM GODINE </p><p>R. br. </p><p>Razdoblje Drava Mjesto Ulica i kuni broj Potpom. podruja i </p><p>Grad Vukovar2 </p><p> 1. od do </p><p> 2. od do </p><p> 3. od do </p><p>1.6. INVALID I HRVATSKI RATNI VOJNI INVALID IZ DOMOVINSKOG RATA (HRVI) </p><p>R. br. </p><p>Razdoblje invalidnosti HRVI </p><p>DA / NE oznaka invalidnosti</p><p>3 (zaokruiti) </p><p>postotak invalidnosti </p><p>(ispunjava HRVI) </p><p>1. od do </p><p>I I* </p><p>2. od do I I</p><p>* </p><p>1.7. BROJ RAUNA: </p><p> OTVOREN U (NAZIV I SJEDITE): </p><p>1.8. PODACI O OPUNOMOENIKU / POREZNOM SAVJETNIKU </p><p> 1.8.1. NAZIV / IME I PREZIME: </p><p> 1.8.2. ADRESA SJEDITA / PREBIVALITA / BORAVITA: </p><p> 1.8.3. OIB: </p><p>3. PODACI O UVEANJU OSOBNOG ODBITKA ZA IZNOS </p><p>3.1. PLAENE DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U TUZEMSTVU </p><p>3.2. DANA DAROVANJA </p><p>3.3. UKUPNO (3.1. +3. 2.) </p><p> 1 podruja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske 2 upisuje se oznaka P1 3 oznaka invalidnosti: I* - 100% invalidnost ili pravo na tuu pomo i njegu zbog invalidnosti </p><p>2. PODACI O UZDRAVANIM LANOVIMA UE OBITELJI </p><p>R. </p><p>br. IME I PREZIME/SRODSTVO OIB </p><p>INVALID </p><p>(I ili I*) </p><p>RAZDOBLJE </p><p>KORITENJA OD / DO </p><p>OSOBNI ODBITAK DIJELI SE S </p><p>OSOBOM </p><p>OIB </p><p>POSTOTAK </p><p>OSOBNOG </p><p>ODBITKA </p><p>1. 2. </p><p> 3. 4. 5. 6. 7. </p></li><li><p>- 2 - </p><p>4. PODACI O DOHOTKU I PLAENOM PREDUJMU POREZA I PRIREZA </p><p>(u kunama i lipama) </p><p>4.1. DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA 4.2. DRUGI DOHODAK 4.3. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI </p><p> DIO NR </p><p>4.1. DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA (PLAA I MIROVINA) </p><p>4.1.1. PLAA OSTVARENA U TUZEMSTVU IZVAN PODRUJA P1 (prema Obrascima IP) </p><p>R. br. OIB POSLODAVCA / </p><p>ISPLATITELJA </p><p>UKUPNI IZNOS </p><p>PRIMITKA </p><p>OBVEZNI DOPRINOSI </p><p>IZ PLAE DOHODAK </p><p>UPLAENI </p><p>POREZ I PRIREZ </p><p>1 2 3 4 5 (3-4) 6 </p><p>1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p>4. </p><p>5. </p><p>6. </p><p>UKUPNO 4.1.1. </p><p>4.1.2. PLAA OSTVARENA U TUZEMSTVU NA POTPOMOGNUTOM PODRUJU I. SKUPINE I/ILI NA </p><p>PODRUJU GRADA VUKOVARA (prema Obrascima IP) 1 </p><p>R. br. OIB POSLODAVCA / </p><p>ISPLATITELJA </p><p>UKUPNI IZNOS </p><p>PRIMITKA </p><p>OBVEZNI DOPRINOSI </p><p>IZ PLAE DOHODAK </p><p>UPLAENI </p><p>POREZ I PRIREZ </p><p>1 2 3 4 5 6 </p><p>1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p>4. </p><p>5. </p><p>6. </p><p>UKUPNO 4.1.2. </p><p>4.1.3. PLAA OSTVARENA IZ INOZEMSTVA ILI U INOZEMSTVU IZVAN PODRUJA P1 (prema potvrdama inozemnih isplatitelja i vlastitim evidencijama) </p><p>R. br. DRAVA IZVORA DOHODAK UPLAENI POREZ I PRIREZ </p><p>TUZEMNI INOZEMNI </p><p>1 2 3 4 5 </p><p>1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p>4. </p><p>UKUPNO 4.1.3. </p><p> 1 iznos iz IP Obrasca o ostvarenoj plai za vrijeme boravka na potpomognutom podruju I. skupine i na podruju Grada Vukovara uzimajui u obzir </p><p>podatak pod 1.5. </p></li><li><p>- 3 - </p><p>4.1.4. PLAA OSTVARENA IZ INOZEMSTVA ZA VRIJEME BORAVKA NA POTPOMOGNUTOM PODRUJU I. SKUPINE I/ILI NA PODRUJU GRADA VUKOVARA </p><p>(prema potvrdama inozemnih isplatitelja i vlastitim evidencijama) </p><p>R. br. DRAVA IZVORA DOHODAK </p><p>UPLAENI POREZ I PRIREZ </p><p>UDIO u %1 </p><p>TUZEMNI INOZEMNI </p><p>1 2 3 4 5 6 6 </p><p>1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p>4. </p><p>UKUPNO 4.1.4. </p><p>4.1.5. MIROVINA OSTVARENA U TUZEMSTVU (prema obrascima IP / potvrdama isplatitelja) </p><p>R. br. OIB ISPLATITELJA </p><p>UKUPNI IZNOS </p><p>MIROVINE </p><p>OBVEZNI </p><p>DOPRINOSI IZ </p><p>MIROVINE </p><p>DOHODAK UPLAENI </p><p>POREZ I PRIREZ </p><p>1 2 3 4 5 (3-4) 6 </p><p>1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p>4. </p><p>5. </p><p>6. </p><p>UKUPNO 4.1.5. </p><p>4.1.6. MIROVINA OSTVARENA U INOZEMSTVU (prema potvrdama inozem. isplatitelja i rjeenju Porezne uprave) </p><p>R. br. DRAVA IZVORA DOHODAK UPLAENI POREZ I PRIREZ </p><p>UDIO u %2 TUZEMNI INOZEMNI </p><p>1 2 3 4 5 6 </p><p>1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p>4. UKUPNO 4.1.6. </p><p>4.1.7. UKUPAN DOHODAK OD </p><p>NESAMOSTALNOG RADA, </p><p>UPLAENI POREZ I PRIREZ </p><p>(4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.+4.1.5.+4.1.6.) </p><p>DOHODAK </p><p>UPLAENI POREZ I PRIREZ </p><p>TUZEMNI INOZEMNI </p><p> 1 iznos pod ukupno 4.1.4. stupac 3 / sveukupni dohodak pod 5. u % 2 iznos pod ukupno 4.1.6. stupac 3 / sveukupni dohodak pod 5. u % 3 iznos dohotka pod 4.1.7. 4 iznos pod 4.1.8. stupac 3 / sveukupni dohodak pod 5. u % </p><p>4.1.8. OSTVARENI DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA (PLAE I MIROVINE) NA KOJI SE NE PLAA </p><p>POREZ NA DOHODAK PREMA STUPNJU INVALIDNOSTI HRVI </p><p>R. br. STUPANJ INVALIDNOSTI HRVI IZNOS DOHOTKA3 UDIO u %4 </p><p>1 2 3 4 </p><p>1. 2. </p><p>3. </p></li><li><p>- 4 - </p><p>DIO DD </p><p>4.2. DRUGI DOHODAK </p><p>4.2.1. DRUGI DOHODAK OSTVAREN U TUZEMSTVU (prema potvrdama isplatitelja) </p><p>R. br. DRUGI DOHODAK PO OSNOVI PRIMICI IZDACI </p><p>OBVEZNI </p><p>DOPRINOSI IZ </p><p>PRIMITAKA </p><p>DOHODAK UPLAENI </p><p>POREZ I PRIREZ </p><p>1 2 3 4 5 6 (3-4-5) 7 </p><p>1. PRIMITAKA LANOVA SKUPTINA I </p><p>NADZORNIH ODBORA </p><p>2. AUTORSKIH NAKNADA </p><p>3. </p><p>umjetnikih, artistikih, zabavnih, sportskih, </p><p>knjievnih, likovnih djelatnosti, te djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i </p><p>zabavnim priredbama NEREZIDENATA </p><p>4. primitaka trgovakih putnika, agenata, </p><p>akvizitera, portskih sudaca i delegata i dr. </p><p>5. primitaka u naravi, nagrada uenicima, </p><p>stipendija, nagrada, naknada iznad propisanih iznosa </p><p>6. primitaka uenika i studenata za rad preko posrednika za zapoljavanje uenika i </p><p>studenata iznad propisanih iznosa </p><p>7. NAKNADA UMJETNIKA I KULTURNIH DJELATNIKA </p><p>(za isporueno umjetniko djelo) </p><p>8. PRIMITAKA PROFESIONALNIH </p><p>NOVINARA, UMJETNIKA I PORTAA </p><p>9. OSTALIH PRIMITAKA </p><p>UKUPNO 4.2.1. </p><p>4.2.2. DRUGI DOHODAK OSTVAREN U INOZEMSTVU (prema potvrdama isplatitelja i vlastitim evidencijama) </p><p>R. br. DRAVA IZVORA DOHODAK </p><p>UPLAENI POREZ I PRIREZ </p><p>TUZEMNI INOZEMNI </p><p>1 2 3 4 5 </p><p>1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p>4. </p><p>5. </p><p>6. </p><p>UKUPNO 4.2.2. </p><p>4.2.3. UKUPAN DRUGI DOHODAK, </p><p>UPLAENI POREZ I PRIREZ </p><p>(4.2.1.+4.2.2.) </p><p>DOHODAK </p><p>UPLAENI POREZ I PRIREZ </p><p>TUZEMNI INOZEMNI </p></li><li><p>- 5 - </p><p>DIO SD </p><p>4.3. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OBRTA, SLOBODNIH ZANIMANJA, POLJOPRIVREDE I UMARSTVA I </p><p>DJELATNOSTI KOJE SE OPOREZUJU KAO SAMOSTALNA DJELATNOST (prema pregledu primitaka i izdataka) </p><p>OIB POREZNOG OBVEZNIKA: </p><p>4.3.1. DOHODAK/ GUBITAK OSTVAREN U TEKUOJ GODINI </p><p>4.3.1.1. TUZEMNI DOHODAK </p><p>R. br. </p><p>DOHODAK/ </p><p>GUBITAK </p><p>POJEDINCA </p><p>UMANJENJA DOHOTKA </p><p>/UVEANJE GUBITKA </p><p>POJEDINCA </p><p>(ukupno. pod 4.3.5.stup.3) </p><p>ZAJEDNIKI DOHODAK </p><p>GUBITAK </p><p>(&lt; 0) </p><p>DOHODAK </p><p>(&gt; ili = 0) </p><p>UPLAENI POREZ I </p><p>PRIREZ OIB nositelja </p><p>zajednike </p><p>djelatnosti </p><p>IZNOS </p><p>DOHOTKA/ </p><p>GUBITKA TUZEMNI INOZEMNI </p><p>1 2 3 4 5 6 (23+5) 7 (23+5) 8 9 </p><p>1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p>4.3.1.2. INOZEMNI DOHODAK </p><p>R. br. DRAVA IZVORA 1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p>UKUPNO 4.3.1. </p><p>4.3.2. UMANJENJE ZA PRENESENI GUBITAK (4.3.6. stup. 4) </p><p>4.3.3. UKUPNO DOHODAK (4.3.1. stup. 7. 4.3.2.), UPLAENI POREZ </p><p>I PRIREZ </p><p>4.3.4. PREDUJAM POREZA NA DOHODAK ZA SLJEDEE POREZNO RAZDOBLJE1 </p><p>4.3.5. UMANJENJA DOHOTKA POJEDINCA </p><p>R. br. UMANJENJE DOHOTKA ZA IZNOS </p><p>1 2 3 </p><p>1. PLAE NOVOZAPOSLENIH OSOBA </p><p>2. DRAVNA POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA IZVOENJE PRAKTINE </p><p>NASTAVE I VJEBE NAUKOVANJA U SUSTAVU VEZANIH OBRTA </p><p>3. DRAVNE POTPORE ZA OBRAZOVANJE I IZOBRAZBU </p><p>4. IZDATKE ISTRAIVANJA I RAZVOJA </p><p>UKUPNO 4.3.5. </p><p>4.3.6. GUBITAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI ZA PRIJENOS </p><p>R. br. GODINA </p><p>IZNOS </p><p>PRENESENOG </p><p>GUBITKA </p><p>UMANJENJE </p><p>GUBITKA U </p><p>TEKUOJ GODINI </p><p>IZNOS GUBITKA U </p><p>TEKUOJ GODINI (POD </p><p>4.3.1. STUP. 6) GUBITAK ZA PRIJENOS </p><p>1 2 3 4 5 6 {(3-4) ili (3+5)} </p><p>1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p>4. </p><p>5. </p><p>6. </p><p>4.3.7. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OSTVAREN NA POTPOMOGNUTIM PODRUJIMA I </p><p>PODRUJU GRADA VUKOVARA ZA KOJI SU PROPISANE OLAKICE </p><p>R. br. POTPOMOGNUTA PODRUJA I PODRUJE GRADA VUKOVARA IZNOS </p><p>DOHOTKA </p><p>UDIO (4.3.7. stup.3. / </p><p>sveukupni dohodak pod 5.) </p><p>u % </p><p>1 2 3 4 </p><p>1. I. SKUPINA </p><p>2. GRAD VUKOVAR </p><p> 1 Upisuje se iznos iz priloga UPO pod 9.7.2. </p></li><li><p>- 6 - </p><p> 4.3.8. OBRAUN DOPRINOSA PO OSNOVI OBAVLJANJA DRUGE DJELATNOSTI </p><p>1. RAZDOBLJE OBAVLJANJA SAMOSTALNE DJELATNOSTI 2. RAZDOBLJE OBAVLJANJA DRUGE DJELATNOSTI </p><p>Od Do Od Do </p><p>Od Do Od Do </p><p>Od Do Od Do </p><p>Od Do Od Do </p><p>Od Do Od Do </p><p>3. BROJ MJESECI OBAVLJANJA SAMOSTALNE DJELATNOSTI1 </p><p>4. BROJ MJESECI OBAVLJANJA DRUGE DJELATNOSTI2 </p><p>5. IZNOS DOHOTKA3 (zbroj stupca 2. i 5. pod 4.3.1.) </p><p>6. IZNOS DOHOTKA OD DRUGE DJELATNOSTI (r.br. 4. / r.br. 3. * r.br. 5.) </p><p>7. IZNOS NAJVIE OSNOVICE ZA MJESECE OBAVLJANJA DRUGE DJELATNOSTI4 </p><p>8. IZNOS OSNOVICE ZA OBRAUN DOPRINOSA5 </p><p>9. IZNOS DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU GENERACIJSKE </p><p>SOLIDARNOSTI (r.br. 8. * propisana stopa iz lanka 13. Zakona o doprinosima) </p><p>10. IZNOS DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE </p><p>KAPITALIZIRANE TEDNJE (r.br. 8. * propisana stopa iz lanka 17. Zakona o doprinosima) </p><p>11. IZNOS DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (r.br. 8. * propisana stopa iz lanka 14. </p><p>Zakona o doprinosima) </p><p> 1 rauna se svaki puni mjesec u kojemu je djelatnost obavljana uvean za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja djelatnosti u tom mjesecu </p><p>te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je koriteno pravo na privremenu nesposobnost za rad 2 rauna se svaki puni mjesec druge djelatnosti uvean za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja druge djelatnosti u tom mjesecu te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je koriteno pravo na privremenu nesposobnost za rad 3 iznos dohotka dohodak ostvaren u poreznom razdoblju razlika izmeu poslovnih primitaka i izdataka, prije umanjenja dohotka za preneseni gubitak </p><p>i ostalih umanjenja dohotka, prema Zakonu i posebnim propisima (zbroj stupca 2 pod 4.3.1., u sluaju obavljanja zajednike djelatnosti i zbroj stupca 5 pod 4.3.1.), 4 r.br. 4. / 12 * iznos propisane godinje osnovice za obveznika doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti za godinu za koju se obveza utvruje 5 ako je r.br. 6. r.br. 7. onda r.br. 6., ako je r.br. 6. &gt; r.br. 7. onda r.br. 7. </p></li><li><p>- 7 - </p><p>5. SVEUKUPNO DOHODAK, UPLAENI POREZ </p><p>I PRIREZ (u kunama i lipama) ( 4.1.7. + 4.2.3. + 4.3.3.) </p><p>DOHODAK </p><p>UPLAENI POREZ I PRIREZ </p><p>TUZEMNI INOZEMNI </p><p>6. PODACI O OLAKICAMA, OSLOBOENJIMA I POTICAJIMA </p><p>R. </p><p>br. OPIS IZNOS (u kunama i lipama) </p><p>1 2 3 </p><p>1. NEOPOREZIVI PRIMICI UMJETNIKA (lanak 20. Zakona o pravima samostalnih </p><p>umjetnika i poticanju kulturnog i umjetnikog stvaralatva) </p><p>2. NEOPOREZIVI DIO UMJETNIKOG HONORARA (lanak 22. Zakona o pravima </p><p>samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetnikog stvaralatva) </p><p>3. POREZNO PRIZNATI IZDACI REPREZENTACIJE (l. 33. st. 1. t. 1. odnosno 95. </p><p>stavak 6. Zakona) </p><p>4. PRIZNATI PREDUJAM POREZA ZA UMIROVLJENIKE I OSOBE KOJE BORAVE </p><p>NA PODRUJU I. SKUPINE PP I GRADU VUKOVARU (l. 46. st. 2. Zakona) </p><p>5. UMANJENJE POREZA ZA OLAKICU HRVI (l. 42. st. 1. Zakona) </p><p>6. UMANJENJE POREZA ZA OLAKICE NA POTPOMOGNUTIM PODRUJIMA I </p><p>PODRUJU GRADA VUKOVARA (l. 43. Zakona) </p><p>7. POPIS PRILOENIH ISPRAVA </p><p>8. NAPOMENE POREZNOG OBVEZNIKA / OPUNOMOENIKA / POREZNOG SAVJETNIKA </p><p> ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMIM VLASTITIM POTPISOM </p><p>NADNEVAK |__|__| |__|__| |__|__|__|__| </p><p>(potpis poreznog obveznika/ opunomoenika/ poreznog savjetnika) </p></li><li><p>PRILOG UPO (u kunama i lipama) </p><p>9.5.5. GODINJI POREZ PO STOPI 24% ((9.5.2. + 9.5.3.) * 24%) </p><p>9.5.6. GODINJI POREZ PO STOPI 36% (9.5.4. * 36%) </p><p>9.5.7. UKUPNI GODINJI POREZ (9.5.5. + 9.5.6.) </p><p>1 Sukladno lanku 19. stavku 2. Zakona godinja porezna osnovica za primjenu stope od 24% uveava se za ostvareni iznos drugog dohotka iz lanka 39. Zakona uz uvjet da iznos tako ostvarenog dohotka godinje ne prelazi peterostruki iznos osnovice osobnog odbitka (dohodak pod 4.2.3. je manji ili jednak iznosu od 12.500,00 kuna) </p><p>9. UTVRIVANJE POREZA I PRIREZA ZA ______ GODINU </p><p>9.1. IZNOS DIJELA OSOBNOG ODBITKA ZA POREZNOG OBVEZNIKA I UZDRAVANE LANOVE </p><p>MJESEC IZNOS OSNOVNOG OSOBNOG ODBITKA </p><p>UKUPAN KOEFICIJENT UVEANJA OSNOVNOG </p><p>OSOBNOG ODBITKA </p><p>IZNOS UVEANJA OSNOVNOG OSOBNOG ODBITKA </p><p>UKUPAN MJESENI IZNOS OSOBNOG </p><p>ODBITKA </p><p>1 2 (3.800,00) 3 4 </p><p>(st. 3*2.500,00) 5 </p><p>(st. 2+ st. 4) </p><p>I. </p><p>II. </p><p>III. </p><p>IV. </p><p>V. </p><p>VI. </p><p>VII. </p><p>VIII. </p><p>IX. </p><p>X. </p><p>XI. </p><p>XII. </p><p>UKUPNO 9.1. 9.2. IZNOS DIJELA OSOBNOG ODBITKA ZA PLAENE DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U TUZEMSTVU I DANA DAROVANJA (pod 3.3.) 9.3. UKUPNO GODINJI OSOBNI ODBITAK (9.1. + 9.2.) </p><p>9.4. UTVRIVANJE GODINJE POREZNE OSNOVICE </p><p>9.4.1. SVEUKUPNI GODINJI DOHODAK (pod 5.) </p><p>9.4.2. UKUPNI GODINJI OSOBNI ODBITAK (pod 9.3.) 9.4.1. </p><p>9.4.3. GODINJA POREZNA OSNOVICA (9.4.1. - 9.4.2.) </p><p>9.5. UTVRIVANJE GODINJEG POREZA I PRIREZA </p><p>9.5.1. GODINJA POREZNA OSNOVICA (9.4.3.) </p><p>9.5.2. DIO POREZNE OSNOVICE DO 210.000,00 kn ZA PRIMJENU STOPE 24% </p><p>9.5.3. UVEANJE POREZNE OSNOVICE IZ 9.5.2. ZA IZNOS DO 12.500, 001 </p><p>9.5.4. DIO POREZNE OSNOVICE ZA PRIMJENU STOPE 36% (9.5.1. - 9.5.2. - 9.5.3.) </p></li><li><p>9.5.8. GODINJI PRIREZ (9.5.7. * stopa prireza) </p><p>9.5.9. GODINJA OBVEZA POREZA I PRIREZA (9.5.7. + 9.5.8.) </p><p>9.5.10. PROSJENA POREZNA STOPA {9.5.9. - [(9.5.9. * udio dohotka od mirovine u ukupnom dohotku ) + (9.5.9 * udio dohotka od nesamostalnog rada na P1 u ukupnom dohotku)] *0,5}/ sveukupni dohodak1 *100 </p><p>9.6. UTVRIVANJE RAZLIKE POREZA I PRIREZA </p><p>9.6.1. UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI NA PODRUJU GRADA VUKOVARA2 </p><p>9.6.2. UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI NA POTPOMOGNUTOM PODRUJU PRVE SKUPINE3 </p><p>9.6.3. UKUPNO UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI (9.6.1.+ 9.6.2.) </p><p>9.6.4. UMANJENJE ZA OLAKICU HRVI4 </p><p>9.6.5. UMANJENJE IZ L. 84. ST. 5. PRAVILNIKA </p><p>9.6.6. GODINJA OBVEZA POREZA I PRIREZA (9.5.9. - 9.6.3. - 9.6.4. - 9.6.5.) </p><p>9.6.7. UPLAENI PREDUJAM POREZA I PRIREZA U TUZEMSTVU (pod 5.) 9.6.8. UPLAENI PREDUJAM PO OSNOVI MIROVINE OSTVARENE U TUZEMSTVU IZ L. 46. ST. 2. ZAKONA (iznos pod 4.1.5. st. 6.) </p><p>9.6.9. UPLAENI PREDUJAM U TUZEMSTVU PO OSNOVI MIROVINE OSTVARENE U/IZ INOZEMSTVA IZ L. 46. ST. 2. ZAKONA (iznos pod 4.1.6. st. 4.) </p><p>9.6.10. UPLAENI PREDUJAM U TUZEMSTVU PO OSNOVI PLAE OSTVARENE U TUZEMSTVU NA P1 I/ILI NA PODRUJU GRADA VUKOVARA IZ L. 46. ST. 2. ZAKONA (iznos pod 4.1.2. st. 6.) </p><p>9.6.11. UPLAENI PREDUJAM U TUZEMSTVU PO OSNOVI PLAE IZ INOZEMSTVA ZA VRIJEME BORAVKA NA P1 I/ILI NA PODRUJU GRADA VUKOVARA IZ L. 46. ST. 2. ZAKONA (iznos pod 4.1.4. st. 4.) </p><p>9.6.12. UKUPNO UPLAENI POREZ U INOZEMSTVU (pod 5.) 9.6.13. UPLAENI POR...</p></li></ul>

Recommended

View more >