PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA GODINU - Porezna NA DOHODAK- 2 - 4. podaci o dohotku i plaĆenom predujmu poreza i prireza (u kunama i lipama) 4.1. dohodak od nesamostalnog rada 4.2. drugi dohodak 4.3.

 • Published on
  06-Feb-2018

 • View
  214

 • Download
  1

Transcript

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA

  PODRUNI URED___________________

  ISPOSTAVA ________________________

  PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA ______ GODINU

  1. OPI PODACI

  1.1. IME I PREZIME / IME RODITELJA: 1.2. ADRESA (mjesto, ulica i kuni broj):

  1.2.1. Telefon: 1.2.2. Adresa elektronike pote:

  1.3. OIB:

  1.4. Potpomognuta podruja1 i podruje Grada Vukovara (zaokruiti): DA / NE

  1.5. PROMJENA PREBIVALITA/UOBIAJENOG BORAVITA TIJEKOM GODINE

  R. br.

  Razdoblje Drava Mjesto Ulica i kuni broj Potpom. podruja i

  Grad Vukovar2

  1. od do

  2. od do

  3. od do

  1.6. INVALID I HRVATSKI RATNI VOJNI INVALID IZ DOMOVINSKOG RATA (HRVI)

  R. br.

  Razdoblje invalidnosti HRVI

  DA / NE oznaka invalidnosti

  3 (zaokruiti)

  postotak invalidnosti

  (ispunjava HRVI)

  1. od do

  I I*

  2. od do I I

  *

  1.7. BROJ RAUNA:

  OTVOREN U (NAZIV I SJEDITE):

  1.8. PODACI O OPUNOMOENIKU / POREZNOM SAVJETNIKU

  1.8.1. NAZIV / IME I PREZIME:

  1.8.2. ADRESA SJEDITA / PREBIVALITA / BORAVITA:

  1.8.3. OIB:

  3. PODACI O UVEANJU OSOBNOG ODBITKA ZA IZNOS

  3.1. PLAENE DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U TUZEMSTVU

  3.2. DANA DAROVANJA

  3.3. UKUPNO (3.1. +3. 2.)

  1 podruja jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske 2 upisuje se oznaka P1 3 oznaka invalidnosti: I* - 100% invalidnost ili pravo na tuu pomo i njegu zbog invalidnosti

  2. PODACI O UZDRAVANIM LANOVIMA UE OBITELJI

  R.

  br. IME I PREZIME/SRODSTVO OIB

  INVALID

  (I ili I*)

  RAZDOBLJE

  KORITENJA OD / DO

  OSOBNI ODBITAK DIJELI SE S

  OSOBOM

  OIB

  POSTOTAK

  OSOBNOG

  ODBITKA

  1. 2.

  3. 4. 5. 6. 7.

 • - 2 -

  4. PODACI O DOHOTKU I PLAENOM PREDUJMU POREZA I PRIREZA

  (u kunama i lipama)

  4.1. DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA 4.2. DRUGI DOHODAK 4.3. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI

  DIO NR

  4.1. DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA (PLAA I MIROVINA)

  4.1.1. PLAA OSTVARENA U TUZEMSTVU IZVAN PODRUJA P1 (prema Obrascima IP)

  R. br. OIB POSLODAVCA /

  ISPLATITELJA

  UKUPNI IZNOS

  PRIMITKA

  OBVEZNI DOPRINOSI

  IZ PLAE DOHODAK

  UPLAENI

  POREZ I PRIREZ

  1 2 3 4 5 (3-4) 6

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  UKUPNO 4.1.1.

  4.1.2. PLAA OSTVARENA U TUZEMSTVU NA POTPOMOGNUTOM PODRUJU I. SKUPINE I/ILI NA

  PODRUJU GRADA VUKOVARA (prema Obrascima IP) 1

  R. br. OIB POSLODAVCA /

  ISPLATITELJA

  UKUPNI IZNOS

  PRIMITKA

  OBVEZNI DOPRINOSI

  IZ PLAE DOHODAK

  UPLAENI

  POREZ I PRIREZ

  1 2 3 4 5 6

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  UKUPNO 4.1.2.

  4.1.3. PLAA OSTVARENA IZ INOZEMSTVA ILI U INOZEMSTVU IZVAN PODRUJA P1 (prema potvrdama inozemnih isplatitelja i vlastitim evidencijama)

  R. br. DRAVA IZVORA DOHODAK UPLAENI POREZ I PRIREZ

  TUZEMNI INOZEMNI

  1 2 3 4 5

  1.

  2.

  3.

  4.

  UKUPNO 4.1.3.

  1 iznos iz IP Obrasca o ostvarenoj plai za vrijeme boravka na potpomognutom podruju I. skupine i na podruju Grada Vukovara uzimajui u obzir

  podatak pod 1.5.

 • - 3 -

  4.1.4. PLAA OSTVARENA IZ INOZEMSTVA ZA VRIJEME BORAVKA NA POTPOMOGNUTOM PODRUJU I. SKUPINE I/ILI NA PODRUJU GRADA VUKOVARA

  (prema potvrdama inozemnih isplatitelja i vlastitim evidencijama)

  R. br. DRAVA IZVORA DOHODAK

  UPLAENI POREZ I PRIREZ

  UDIO u %1

  TUZEMNI INOZEMNI

  1 2 3 4 5 6 6

  1.

  2.

  3.

  4.

  UKUPNO 4.1.4.

  4.1.5. MIROVINA OSTVARENA U TUZEMSTVU (prema obrascima IP / potvrdama isplatitelja)

  R. br. OIB ISPLATITELJA

  UKUPNI IZNOS

  MIROVINE

  OBVEZNI

  DOPRINOSI IZ

  MIROVINE

  DOHODAK UPLAENI

  POREZ I PRIREZ

  1 2 3 4 5 (3-4) 6

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  UKUPNO 4.1.5.

  4.1.6. MIROVINA OSTVARENA U INOZEMSTVU (prema potvrdama inozem. isplatitelja i rjeenju Porezne uprave)

  R. br. DRAVA IZVORA DOHODAK UPLAENI POREZ I PRIREZ

  UDIO u %2 TUZEMNI INOZEMNI

  1 2 3 4 5 6

  1.

  2.

  3.

  4. UKUPNO 4.1.6.

  4.1.7. UKUPAN DOHODAK OD

  NESAMOSTALNOG RADA,

  UPLAENI POREZ I PRIREZ

  (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.+4.1.5.+4.1.6.)

  DOHODAK

  UPLAENI POREZ I PRIREZ

  TUZEMNI INOZEMNI

  1 iznos pod ukupno 4.1.4. stupac 3 / sveukupni dohodak pod 5. u % 2 iznos pod ukupno 4.1.6. stupac 3 / sveukupni dohodak pod 5. u % 3 iznos dohotka pod 4.1.7. 4 iznos pod 4.1.8. stupac 3 / sveukupni dohodak pod 5. u %

  4.1.8. OSTVARENI DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA (PLAE I MIROVINE) NA KOJI SE NE PLAA

  POREZ NA DOHODAK PREMA STUPNJU INVALIDNOSTI HRVI

  R. br. STUPANJ INVALIDNOSTI HRVI IZNOS DOHOTKA3 UDIO u %4

  1 2 3 4

  1. 2.

  3.

 • - 4 -

  DIO DD

  4.2. DRUGI DOHODAK

  4.2.1. DRUGI DOHODAK OSTVAREN U TUZEMSTVU (prema potvrdama isplatitelja)

  R. br. DRUGI DOHODAK PO OSNOVI PRIMICI IZDACI

  OBVEZNI

  DOPRINOSI IZ

  PRIMITAKA

  DOHODAK UPLAENI

  POREZ I PRIREZ

  1 2 3 4 5 6 (3-4-5) 7

  1. PRIMITAKA LANOVA SKUPTINA I

  NADZORNIH ODBORA

  2. AUTORSKIH NAKNADA

  3.

  umjetnikih, artistikih, zabavnih, sportskih,

  knjievnih, likovnih djelatnosti, te djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i

  zabavnim priredbama NEREZIDENATA

  4. primitaka trgovakih putnika, agenata,

  akvizitera, portskih sudaca i delegata i dr.

  5. primitaka u naravi, nagrada uenicima,

  stipendija, nagrada, naknada iznad propisanih iznosa

  6. primitaka uenika i studenata za rad preko posrednika za zapoljavanje uenika i

  studenata iznad propisanih iznosa

  7. NAKNADA UMJETNIKA I KULTURNIH DJELATNIKA

  (za isporueno umjetniko djelo)

  8. PRIMITAKA PROFESIONALNIH

  NOVINARA, UMJETNIKA I PORTAA

  9. OSTALIH PRIMITAKA

  UKUPNO 4.2.1.

  4.2.2. DRUGI DOHODAK OSTVAREN U INOZEMSTVU (prema potvrdama isplatitelja i vlastitim evidencijama)

  R. br. DRAVA IZVORA DOHODAK

  UPLAENI POREZ I PRIREZ

  TUZEMNI INOZEMNI

  1 2 3 4 5

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  UKUPNO 4.2.2.

  4.2.3. UKUPAN DRUGI DOHODAK,

  UPLAENI POREZ I PRIREZ

  (4.2.1.+4.2.2.)

  DOHODAK

  UPLAENI POREZ I PRIREZ

  TUZEMNI INOZEMNI

 • - 5 -

  DIO SD

  4.3. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OBRTA, SLOBODNIH ZANIMANJA, POLJOPRIVREDE I UMARSTVA I

  DJELATNOSTI KOJE SE OPOREZUJU KAO SAMOSTALNA DJELATNOST (prema pregledu primitaka i izdataka)

  OIB POREZNOG OBVEZNIKA:

  4.3.1. DOHODAK/ GUBITAK OSTVAREN U TEKUOJ GODINI

  4.3.1.1. TUZEMNI DOHODAK

  R. br.

  DOHODAK/

  GUBITAK

  POJEDINCA

  UMANJENJA DOHOTKA

  /UVEANJE GUBITKA

  POJEDINCA

  (ukupno. pod 4.3.5.stup.3)

  ZAJEDNIKI DOHODAK

  GUBITAK

  (< 0)

  DOHODAK

  (> ili = 0)

  UPLAENI POREZ I

  PRIREZ OIB nositelja

  zajednike

  djelatnosti

  IZNOS

  DOHOTKA/

  GUBITKA TUZEMNI INOZEMNI

  1 2 3 4 5 6 (23+5) 7 (23+5) 8 9

  1.

  2.

  3.

  4.3.1.2. INOZEMNI DOHODAK

  R. br. DRAVA IZVORA 1.

  2.

  3.

  UKUPNO 4.3.1.

  4.3.2. UMANJENJE ZA PRENESENI GUBITAK (4.3.6. stup. 4)

  4.3.3. UKUPNO DOHODAK (4.3.1. stup. 7. 4.3.2.), UPLAENI POREZ

  I PRIREZ

  4.3.4. PREDUJAM POREZA NA DOHODAK ZA SLJEDEE POREZNO RAZDOBLJE1

  4.3.5. UMANJENJA DOHOTKA POJEDINCA

  R. br. UMANJENJE DOHOTKA ZA IZNOS

  1 2 3

  1. PLAE NOVOZAPOSLENIH OSOBA

  2. DRAVNA POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA IZVOENJE PRAKTINE

  NASTAVE I VJEBE NAUKOVANJA U SUSTAVU VEZANIH OBRTA

  3. DRAVNE POTPORE ZA OBRAZOVANJE I IZOBRAZBU

  4. IZDATKE ISTRAIVANJA I RAZVOJA

  UKUPNO 4.3.5.

  4.3.6. GUBITAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI ZA PRIJENOS

  R. br. GODINA

  IZNOS

  PRENESENOG

  GUBITKA

  UMANJENJE

  GUBITKA U

  TEKUOJ GODINI

  IZNOS GUBITKA U

  TEKUOJ GODINI (POD

  4.3.1. STUP. 6) GUBITAK ZA PRIJENOS

  1 2 3 4 5 6 {(3-4) ili (3+5)}

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  4.3.7. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OSTVAREN NA POTPOMOGNUTIM PODRUJIMA I

  PODRUJU GRADA VUKOVARA ZA KOJI SU PROPISANE OLAKICE

  R. br. POTPOMOGNUTA PODRUJA I PODRUJE GRADA VUKOVARA IZNOS

  DOHOTKA

  UDIO (4.3.7. stup.3. /

  sveukupni dohodak pod 5.)

  u %

  1 2 3 4

  1. I. SKUPINA

  2. GRAD VUKOVAR

  1 Upisuje se iznos iz priloga UPO pod 9.7.2.

 • - 6 -

  4.3.8. OBRAUN DOPRINOSA PO OSNOVI OBAVLJANJA DRUGE DJELATNOSTI

  1. RAZDOBLJE OBAVLJANJA SAMOSTALNE DJELATNOSTI 2. RAZDOBLJE OBAVLJANJA DRUGE DJELATNOSTI

  Od Do Od Do

  Od Do Od Do

  Od Do Od Do

  Od Do Od Do

  Od Do Od Do

  3. BROJ MJESECI OBAVLJANJA SAMOSTALNE DJELATNOSTI1

  4. BROJ MJESECI OBAVLJANJA DRUGE DJELATNOSTI2

  5. IZNOS DOHOTKA3 (zbroj stupca 2. i 5. pod 4.3.1.)

  6. IZNOS DOHOTKA OD DRUGE DJELATNOSTI (r.br. 4. / r.br. 3. * r.br. 5.)

  7. IZNOS NAJVIE OSNOVICE ZA MJESECE OBAVLJANJA DRUGE DJELATNOSTI4

  8. IZNOS OSNOVICE ZA OBRAUN DOPRINOSA5

  9. IZNOS DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU GENERACIJSKE

  SOLIDARNOSTI (r.br. 8. * propisana stopa iz lanka 13. Zakona o doprinosima)

  10. IZNOS DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE

  KAPITALIZIRANE TEDNJE (r.br. 8. * propisana stopa iz lanka 17. Zakona o doprinosima)

  11. IZNOS DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (r.br. 8. * propisana stopa iz lanka 14.

  Zakona o doprinosima)

  1 rauna se svaki puni mjesec u kojemu je djelatnost obavljana uvean za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja djelatnosti u tom mjesecu

  te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je koriteno pravo na privremenu nesposobnost za rad 2 rauna se svaki puni mjesec druge djelatnosti uvean za posljednji mjesec, bez obzira na broj dana obavljanja druge djelatnosti u tom mjesecu te bez umanjenja za mjesece u kojima je djelatnost privremeno obustavljena i mjesece u kojima je koriteno pravo na privremenu nesposobnost za rad 3 iznos dohotka dohodak ostvaren u poreznom razdoblju razlika izmeu poslovnih primitaka i izdataka, prije umanjenja dohotka za preneseni gubitak

  i ostalih umanjenja dohotka, prema Zakonu i posebnim propisima (zbroj stupca 2 pod 4.3.1., u sluaju obavljanja zajednike djelatnosti i zbroj stupca 5 pod 4.3.1.), 4 r.br. 4. / 12 * iznos propisane godinje osnovice za obveznika doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti za godinu za koju se obveza utvruje 5 ako je r.br. 6. r.br. 7. onda r.br. 6., ako je r.br. 6. > r.br. 7. onda r.br. 7.

 • - 7 -

  5. SVEUKUPNO DOHODAK, UPLAENI POREZ

  I PRIREZ (u kunama i lipama) ( 4.1.7. + 4.2.3. + 4.3.3.)

  DOHODAK

  UPLAENI POREZ I PRIREZ

  TUZEMNI INOZEMNI

  6. PODACI O OLAKICAMA, OSLOBOENJIMA I POTICAJIMA

  R.

  br. OPIS IZNOS (u kunama i lipama)

  1 2 3

  1. NEOPOREZIVI PRIMICI UMJETNIKA (lanak 20. Zakona o pravima samostalnih

  umjetnika i poticanju kulturnog i umjetnikog stvaralatva)

  2. NEOPOREZIVI DIO UMJETNIKOG HONORARA (lanak 22. Zakona o pravima

  samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetnikog stvaralatva)

  3. POREZNO PRIZNATI IZDACI REPREZENTACIJE (l. 33. st. 1. t. 1. odnosno 95.

  stavak 6. Zakona)

  4. PRIZNATI PREDUJAM POREZA ZA UMIROVLJENIKE I OSOBE KOJE BORAVE

  NA PODRUJU I. SKUPINE PP I GRADU VUKOVARU (l. 46. st. 2. Zakona)

  5. UMANJENJE POREZA ZA OLAKICU HRVI (l. 42. st. 1. Zakona)

  6. UMANJENJE POREZA ZA OLAKICE NA POTPOMOGNUTIM PODRUJIMA I

  PODRUJU GRADA VUKOVARA (l. 43. Zakona)

  7. POPIS PRILOENIH ISPRAVA

  8. NAPOMENE POREZNOG OBVEZNIKA / OPUNOMOENIKA / POREZNOG SAVJETNIKA

  ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMIM VLASTITIM POTPISOM

  NADNEVAK |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

  (potpis poreznog obveznika/ opunomoenika/ poreznog savjetnika)

 • PRILOG UPO (u kunama i lipama)

  9.5.5. GODINJI POREZ PO STOPI 24% ((9.5.2. + 9.5.3.) * 24%)

  9.5.6. GODINJI POREZ PO STOPI 36% (9.5.4. * 36%)

  9.5.7. UKUPNI GODINJI POREZ (9.5.5. + 9.5.6.)

  1 Sukladno lanku 19. stavku 2. Zakona godinja porezna osnovica za primjenu stope od 24% uveava se za ostvareni iznos drugog dohotka iz lanka 39. Zakona uz uvjet da iznos tako ostvarenog dohotka godinje ne prelazi peterostruki iznos osnovice osobnog odbitka (dohodak pod 4.2.3. je manji ili jednak iznosu od 12.500,00 kuna)

  9. UTVRIVANJE POREZA I PRIREZA ZA ______ GODINU

  9.1. IZNOS DIJELA OSOBNOG ODBITKA ZA POREZNOG OBVEZNIKA I UZDRAVANE LANOVE

  MJESEC IZNOS OSNOVNOG OSOBNOG ODBITKA

  UKUPAN KOEFICIJENT UVEANJA OSNOVNOG

  OSOBNOG ODBITKA

  IZNOS UVEANJA OSNOVNOG OSOBNOG ODBITKA

  UKUPAN MJESENI IZNOS OSOBNOG

  ODBITKA

  1 2 (3.800,00) 3 4

  (st. 3*2.500,00) 5

  (st. 2+ st. 4)

  I.

  II.

  III.

  IV.

  V.

  VI.

  VII.

  VIII.

  IX.

  X.

  XI.

  XII.

  UKUPNO 9.1. 9.2. IZNOS DIJELA OSOBNOG ODBITKA ZA PLAENE DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U TUZEMSTVU I DANA DAROVANJA (pod 3.3.) 9.3. UKUPNO GODINJI OSOBNI ODBITAK (9.1. + 9.2.)

  9.4. UTVRIVANJE GODINJE POREZNE OSNOVICE

  9.4.1. SVEUKUPNI GODINJI DOHODAK (pod 5.)

  9.4.2. UKUPNI GODINJI OSOBNI ODBITAK (pod 9.3.) 9.4.1.

  9.4.3. GODINJA POREZNA OSNOVICA (9.4.1. - 9.4.2.)

  9.5. UTVRIVANJE GODINJEG POREZA I PRIREZA

  9.5.1. GODINJA POREZNA OSNOVICA (9.4.3.)

  9.5.2. DIO POREZNE OSNOVICE DO 210.000,00 kn ZA PRIMJENU STOPE 24%

  9.5.3. UVEANJE POREZNE OSNOVICE IZ 9.5.2. ZA IZNOS DO 12.500, 001

  9.5.4. DIO POREZNE OSNOVICE ZA PRIMJENU STOPE 36% (9.5.1. - 9.5.2. - 9.5.3.)

 • 9.5.8. GODINJI PRIREZ (9.5.7. * stopa prireza)

  9.5.9. GODINJA OBVEZA POREZA I PRIREZA (9.5.7. + 9.5.8.)

  9.5.10. PROSJENA POREZNA STOPA {9.5.9. - [(9.5.9. * udio dohotka od mirovine u ukupnom dohotku ) + (9.5.9 * udio dohotka od nesamostalnog rada na P1 u ukupnom dohotku)] *0,5}/ sveukupni dohodak1 *100

  9.6. UTVRIVANJE RAZLIKE POREZA I PRIREZA

  9.6.1. UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI NA PODRUJU GRADA VUKOVARA2

  9.6.2. UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI NA POTPOMOGNUTOM PODRUJU PRVE SKUPINE3

  9.6.3. UKUPNO UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI (9.6.1.+ 9.6.2.)

  9.6.4. UMANJENJE ZA OLAKICU HRVI4

  9.6.5. UMANJENJE IZ L. 84. ST. 5. PRAVILNIKA

  9.6.6. GODINJA OBVEZA POREZA I PRIREZA (9.5.9. - 9.6.3. - 9.6.4. - 9.6.5.)

  9.6.7. UPLAENI PREDUJAM POREZA I PRIREZA U TUZEMSTVU (pod 5.) 9.6.8. UPLAENI PREDUJAM PO OSNOVI MIROVINE OSTVARENE U TUZEMSTVU IZ L. 46. ST. 2. ZAKONA (iznos pod 4.1.5. st. 6.)

  9.6.9. UPLAENI PREDUJAM U TUZEMSTVU PO OSNOVI MIROVINE OSTVARENE U/IZ INOZEMSTVA IZ L. 46. ST. 2. ZAKONA (iznos pod 4.1.6. st. 4.)

  9.6.10. UPLAENI PREDUJAM U TUZEMSTVU PO OSNOVI PLAE OSTVARENE U TUZEMSTVU NA P1 I/ILI NA PODRUJU GRADA VUKOVARA IZ L. 46. ST. 2. ZAKONA (iznos pod 4.1.2. st. 6.)

  9.6.11. UPLAENI PREDUJAM U TUZEMSTVU PO OSNOVI PLAE IZ INOZEMSTVA ZA VRIJEME BORAVKA NA P1 I/ILI NA PODRUJU GRADA VUKOVARA IZ L. 46. ST. 2. ZAKONA (iznos pod 4.1.4. st. 4.)

  9.6.12. UKUPNO UPLAENI POREZ U INOZEMSTVU (pod 5.) 9.6.13. UPLAENI POREZ U INOZEMSTVU KOJI SE MOE ODBITI ( 9.6.12. i 9.6.6.) 9.6.14. UKUPNO UPLAENI POREZ I PRIREZ (9.6.7.+ 9.6.8. + 9.6.9. + 9.6.10. + 9.6.11. + 9.6.13.)

  9.6.15. RAZLIKA POREZA I PRIREZA ZA UPLATU (9.6.6. - 9.6.14.)

  9.6.16. RAZLIKA POREZA I PRIREZA ZA POVRAT (9.6.14. - 9.6.6.)

  9.7. UTVRIVANJE PREDUJMA POREZA NA DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI ZA SLJEDEE POREZNO RAZDOBLJE 9.7.1. UDIO DOHOTKA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI U SVEUKUPNOM DOHOTKU (dohodak pod 4.3.3. / sveukupni dohodak pod 5.) u postotku

  9.7.2. PREDUJAM POREZA NA DOHODAK (9.6.6. * 9.7.1. / broj mjeseci obavljanja djelatnosti)

  1 Prije dodatnog umanjenja sukladno lanku 87. stavku 1. toki 1. Pravilnika 2 Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godinja obveza poreza i prireza pod 9.5.9. = [(godinja obveza poreza i prireza pod 9.5.9.) * (postotak iz 4.3.7. stup.4. grada Vukovara)] * 100% 3 Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godinja obveza poreza i prireza pod 9.5.9. = [(godinja obveza poreza i prireza pod 9.5.9.) * (postotak iz 4.3.7. stup.4. prve skupine)] * 50% 4 Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godinja obveza poreza i prireza pod 9.5.9. = [(godinja obveza poreza i prireza pod 9.5.9.) * (postotak iz 4.1.8.) ] * postotak invalidnosti. Ako se stupanj invalidnosti mijenja tijekom godine, umanjenje godinje obveze poreza i prireza izraunava se posebno za pojedini stupanj invalidnosti te se dobiveni iznosi zbrajaju i upisuju. - 2 -

Recommended

View more >